Johdatus organisaatioviestinnän teoriaan ja tutkimukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdatus organisaatioviestinnän teoriaan ja tutkimukseen"

Transkriptio

1 Johdatus organisaatioviestinnän teoriaan ja tutkimukseen Johdatus viestinnän tutkimukseen Helsingin yliopisto, Viestinnän oppiaine Petro Poutanen VTM, apurajatutkija AGENDA Klo MIKSI tutkia organisaatioita ja viestintää Klo Katsaus tutkimuskenttään Klo MITÄ on organisaatioviestinnän tutkimus? Klo Video Klo Mitä on PR? Klo Caseja + keskustelua + yhteenveto LUENNON TAVOITTEET Osata määritellä organisaatioviestintä ja PR sekä tuntea lähitutkimuskenttää Ymmärtää organisaatioiden viestinnän merkitys teoriassa ja käytännössä Saada näkökulmia organisaatioviestinnän tutkimusaiheisiin 1

2 MINÄ MIKSI ORGANISAATIOVIESTINTÄ? 5 Organisaatioiden läsnäolo kaikkialla Organisaatioiden toiminta edellyttää viestintää Ympäröivä yhteiskunta edellyttää osallistumista Onko olemassa muuta tapaa vaikuttaa kuin viestintä? 6 2

3 WIION LAIT 1. Viestintä yleensä epäonnistuu paitsi sattumalta. 1.1 Jos viestintä voi epäonnistua, niin se epäonnistuu. 1.2 Jos viestintä ei voi epäonnistua, niin se kuitenkin tavallisimmin epäonnistuu. 1.3 Jos viestintä näyttää onnistuvan toivotulla tavalla, niin kyseessä on väärinkäsitys. 1.4 Jos olet itse viestintääsi tyytyväinen, niin viestintä varmasti epäonnistuu. 7 KATSAUS KENTTÄÄN: Organisaatiot & viestinnän tutkimus 8 Interpersonal communication, Public relations, Organizational communication, Advertising, Corporate reputation, Corporate communication, Management communication, Communication management, Integrated marketing communication, marketing communication, Journalism and mass communication, visual communication 9 3

4 Tiedotus- ja suhdetoiminta / PR (Public relations / Public affairs) Akateeminen oppiala ja käytäntö/ammatti Juuret käytännössä (1900 alku), tutkimusta 1970 Teoreettisesti ohutta Funktionalistinen ja pragmaattinen ote Trendit: yhteisöllinen merkitysten tuottaminen ja suhteiden hallintaan (co-creation of meanings), yhteiskunnallisuus 10 Liike-elämän viestintä / yritysviestintä (Business communication) Juuret retoriikassa Lingvistinen näkökulma (yritys)viestintään Keskittyy viestintätaitoihin Mikronäkökulma: fokus viestijässä 11 Organisaatioviestintä (organizational communication) Tutkimus- ja teoriaorientoitunutta Juuret puheviestinnässä Akateemiseksi oppialaksi 1950-luvulla Vahva riippuvuus organisaatioteorioista Kielellinen käänne 1980-luvulla voimakas Legitiimi osa viestintätieteitä Trendit: CCO 2000-luvulta alkaen 12 4

5 Yhteisöviestintä / organisaatioviestintä / yritysviestintä (corporate communication) Yrityskeskeistä, tutkii yritysten viestintäfunktioiden toimintaa, Uusi PR, strateginen ote viestintään,1980 Opetetaan sekä liiketoiminnan että viestinnän koulutusohjelmissa Funktionalistinen ja pragmaattinen ote Trendit: integroitu viestintä, stakeholder-suhteet, maineenhallinta, Sisäisen ja ulkoisen viestinnän tutkimus (Organizational Communication) Yhteisöviestinnän tutkimus (PR & Corporate Communication) Henkilöstösuhteet (Human relations) Sitouttaminen (Socialization) Päätöksenteko (Desicionmaking) Konfliktinhallinta (Conflict management) Institutionaaliset & organisatoriset suhteet (Institutional & organizational relations) (Tunne)johtaminen (Emotions & relationships at work) (Kulttuurinen) moninaisuus (Diversity, multiculturalism) Viestintäteknologiat (Technologies, media use) Muutos ja johtajuus (Change & leadership) Sisäinen viestintä (Internal communication) Ympäristön luotaus (Information scanning) Organisaatioyhteisön identiteetti (Corporate identity) Issueiden hallinta (Issues management, Public affairs) Kriisiviestintä (Crisis communication) Imago, brändi ja maine (Branding, reputation) Sidosryhmäsuhteiden hallinta (stakeholdermanagement) Viestintästrategia (communicationstrategy) Kampanjasuunnittelu (Campaign planning) Suostuttelun keinot (Theories of persuasion) Yhteisösuhteet & vastuullisuusviestintä (Community relations & Corporate social responsibility) Viestinnän mittaaminen (Research& measurement) Mediasuhteiden hoito (Media relations) 14 Aihealueita kerätty lähteistä: Cornelissen (2011), Miller (2012), Jablin & Putnam (2001) ORGANISAATIOVIESTINTÄ [OC] includes the various complex communication practices of humans engaged in collective, coordinated, and goal oriented behavior. In simple terms, [OC] scholars study the dynamic relationships between communication processess and human organizing (Mumby 2006, 3290) 15 5

6 NÄKÖKULMIA modernien organisaatioiden tehokkuus Tieteellinen liikkeenjohto, byrokratiat ja rationaalinen organisointi Viestintä tuottavuutta tukevaa tiedon siirtoa organisaatiosäiliön sisällä Viestinnän suunta: ylhäältä alas Maailmansotaan mennessä usko byrokratioihin ja teknologioihin järkkyi. Työväen liike sai jalansijaa. Hawthrone-tutkimukset loivat pohjaa inhimillisten resurssien suuntauksella ja rationaliteettia vertikaaliselle ja alhaalta ylösviestinnälle. Työntekijät aktiivisina toimijoina, esimies alaissuhteiden tärkeys. 6

7 1980-luvulla organisaatiokulttuurista muodikas tutkimuskohde. Esim. jaetut arvot, kieli ja käytännöt, identifioituminen ja sosiaalistumisprosessi. Kielellinen käänne vastavoimana tieteelliselle metodille. Kulttuurista kognitiona rituaaleihin, symboleihin ja käytäntöihin. Managerialistiset teoriat kohtasivat käytännöllistä ja ideologista kritiikkiä luvun lopulla kriittisen koulukunnan. Yksilöiden vapauttaminen alistavasta ja piiloisesta vallankäytöstä organisaatiossa, hegemonian paljastamisen. Tutkimuskohteita mm. sukupuoli, rotu, luokka jne. Metateoriat Viestintä siirtona Koulukuntia: klassinen liikkeenjohto, ihmissuhdekoulukunta, systeemiteoriat, varhaiset kulttuuriteoriat, kriittiset teoria, viestintäverkostot Malleja: S R-malli, informaatioteoria, sirkulaarinen malli, transaktiomalli Viestintä konstituutiona Koulukuntia: Uudemmat kulttuuriteoriat, postmoderni teoria, kriittinen teoria, CCO Malleja: structuration theory, sense-making theory, agent network theory 7

8 YHTEENVETO: Organisaatioviestinnän metodologiset paradigmat Funktionalismi Interpretativismi Radikaali humanismi / strukturalismi > Byrokraattinen koulukunta (Max Weber) Järestelmäteoria Sense making Oppiva organisaatio Administratiivinen koulukunta (Henry Fayol) Business communications & Industrial communications Viestinnän kontingenssiteoria (Osmo Wiio) PR! Postmoderni teoria 1. Aallon Kulttuurikolukunta Kaaos- & kompleksisuusteoria? Kriittisesti virittynyt kulttuurikoulukunta Tieteellinen liikkeenjohto (Frederik Taylor) Ihmissuhde- Koulukunta & Harold Lasswellin viestinnän siirtomalli Organisaatioilmaston tutkimukset Kriittinen koulukunta Innovaatiojohtaminen? Purdueyliopiston organisaatioviestinnän laitos & Charles Redding Poststrukturalistinen teoria 23 Matt Koschmann: What is Organizational Communication? 8

9 PR public relations [is] the management of mutually influential relationships within a web of stakeholder and organizational relationships (Coombs & Holladay, 2007, 26, 55 57) 25 Organisaatiokeskeinen näkemys Mediakeskeinen näkemys Realistinen näkemys (Coombs & Holladay, 2007, 26, 55 57) YHTEISÖSUHTEIDEN HOITO Mikä on stake? Sidosryhmien potentiaalinen valta Viestien välittämistä ja kuuntelemista, suhteiden rakentamista 27 9

10 AVAINKÄSITTEITÄ Sidosryhmä: any group that can affect or be affected by the actions of an organization (Freeman, 1984) Tilanneteoria & teemojen hallinta (Issues management, Gruning & Hunt, 1984) Leimahtava julkisuus (Iivonen & Åberg, 2009; Aula & Åberg, 2012) Me emme halua lasten kauneuskisoja Suomeen

11 31 YHTEEVETO Organisaatioviestintää voi tutkia monen eri nimikkeen alla Organisaatioviestintä teoreettisempaa, organisaation mikrotason käytäntöjen sekä viestintäjärjestelmän tutkimista PR ja CC ovat funktionaalisia, viestintäfunktion toimintaa tutkivia, keskittyvät julkisuuksiin/yleisöihin (sisällä ja ulkona) Erilaiset teoreettiset taustaolettamukset johtavat erilaisiin tapohin käsitteellistää viestintä ja organisaatio (metateoriat) 32 11

Ristivetoa vai yhtä köyttä? Henkilöstöjohtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus

Ristivetoa vai yhtä köyttä? Henkilöstöjohtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS 2/2012 Ristivetoa vai yhtä köyttä? Henkilöstöjohtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus Sinikka Vanhala, Kristina Tilev ja Sara Lindström (toim.) Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Sosiaalinen media työyhteisöviestinnässä

Sosiaalinen media työyhteisöviestinnässä Sosiaalinen media työyhteisöviestinnässä Itella Oy:n ja Metropolian Mikromod-hanke Mediatuottamisen Koulutusohjelma (Ylempi AMK) Opinnäytetyö 18.12.2009 Päivi-Pauliina Väntönen Kulttuurialat TIIVISTELMÄSIVU

Lisätiedot

KAARINA TANTTU Palveluketjujen hallinta julkisessa terveydenhuollossa

KAARINA TANTTU Palveluketjujen hallinta julkisessa terveydenhuollossa KAARINA TANTTU Palveluketjujen hallinta julkisessa terveydenhuollossa Prosessilähtöisen toiminnan hallinta koordinoinnin näkökulmasta ACTA WASAENSIA No 176 Sosiaali- ja terveyshallintotiede 2 UNIVERSITAS

Lisätiedot

MIKA AHO ORGANISAATIOTEOREETTINEN KATSAUS YRITYKSEN SUORITUSKYVYN JOHTAMISEEN

MIKA AHO ORGANISAATIOTEOREETTINEN KATSAUS YRITYKSEN SUORITUSKYVYN JOHTAMISEEN I MIKA AHO ORGANISAATIOTEOREETTINEN KATSAUS YRITYKSEN SUORITUSKYVYN JOHTAMISEEN Harjoitustyö Tarkastaja: professori Tuomo Peltonen 31.1.2010 TETA-9500 Organisaatioteoria Op.nro. 199745 mika.p.aho@tut.fi

Lisätiedot

KUUNNELLAAN JA TULLAAN KUULLUKSI. TUTKIMUS TEOLLISUUSORGANISAATION TYÖYHTEISÖVIESTINNÄSTÄ

KUUNNELLAAN JA TULLAAN KUULLUKSI. TUTKIMUS TEOLLISUUSORGANISAATION TYÖYHTEISÖVIESTINNÄSTÄ KUUNNELLAAN JA TULLAAN KUULLUKSI. TUTKIMUS TEOLLISUUSORGANISAATION TYÖYHTEISÖVIESTINNÄSTÄ Riikka Wirpi Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Viestintätieteiden laitos Yhteisöviestintä Huhtikuu 2012

Lisätiedot

Karismaattinen johtajuus on säilynyt mielenkiinnon kohteena niin tutkijoille kuin käytännön

Karismaattinen johtajuus on säilynyt mielenkiinnon kohteena niin tutkijoille kuin käytännön Juha Natunen ja Tuomo Takala Vallan ja karisman suhteesta tulkitseva käsitetutkimus Tiivistelmä Karismaattinen johtajuus on säilynyt mielenkiinnon kohteena niin tutkijoille kuin käytännön johtajillekin.

Lisätiedot

REG1RY001 Vastuullinen liiketoiminta

REG1RY001 Vastuullinen liiketoiminta REG1RY001 Vastuullinen liiketoiminta Tunnistetiedot tunnus: REG1RY001 laajuus: 5 op Lähtötaso ja sidonnaisuudet Ei vaadittuja edeltäviä opintoja. Opintojakso on orientointi YRE20 Vastuullinen johtajuus

Lisätiedot

Juha-Matti Saksa ORGANISAATIOKENTTÄ VAI PAIKALLISYHTEISÖ:OP-RYHMÄN STRATEGIAT INSTITUTIONAALISTEN JA KILPAILULLISTEN PAINEIDEN RISTITULESSA

Juha-Matti Saksa ORGANISAATIOKENTTÄ VAI PAIKALLISYHTEISÖ:OP-RYHMÄN STRATEGIAT INSTITUTIONAALISTEN JA KILPAILULLISTEN PAINEIDEN RISTITULESSA LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Juha-Matti Saksa ORGANISAATIOKENTTÄ VAI PAIKALLISYHTEISÖ:OP-RYHMÄN STRATEGIAT INSTITUTIONAALISTEN JA KILPAILULLISTEN PAINEIDEN RISTITULESSA Väitöskirja kauppatieteiden

Lisätiedot

VTT PUBLICATIONS 715. Katri Valkokari. Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen kolmessa erityyppisessä verkostossa

VTT PUBLICATIONS 715. Katri Valkokari. Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen kolmessa erityyppisessä verkostossa VTT PUBLICATIONS 715 Katri Valkokari Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen kolmessa erityyppisessä verkostossa VTT PUBLICATIONS 715 Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen

Lisätiedot

Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012

Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012 Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012 Heidi Laurila Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Syksy 2013 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 1 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Anu Sivunen. Vuorovaikutus, viestintäteknologia ja identifioituminen hajautetuissa tiimeissä

Anu Sivunen. Vuorovaikutus, viestintäteknologia ja identifioituminen hajautetuissa tiimeissä JYVÄSKYLÄ STUDIES IN HUMANITIES 79 Anu Sivunen Vuorovaikutus, viestintäteknologia ja identifioituminen hajautetuissa tiimeissä JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO JYVÄSKYLÄ STUDIES IN HUMANITIES 79 Anu Sivunen Vuorovaikutus,

Lisätiedot

Hannele Seeck and Marjo-Riitta Parzefall Johtaja innovatiivisuuden tukijana: työyhteisöviestinnän rooli

Hannele Seeck and Marjo-Riitta Parzefall Johtaja innovatiivisuuden tukijana: työyhteisöviestinnän rooli Hannele Seeck and Marjo-Riitta Parzefall Johtaja innovatiivisuuden tukijana: työyhteisöviestinnän rooli Book section Original citation: Seeck, Hannele and Parzefall, Marjo-Riitta (2008) Johtaja innovatiivisuuden

Lisätiedot

Tietojohtamisen tutkimus. Tietämyksen hallinta ja tietojohtaminen. Taustateoriat. Tietojohtamisen taustaa

Tietojohtamisen tutkimus. Tietämyksen hallinta ja tietojohtaminen. Taustateoriat. Tietojohtamisen taustaa Tietojohtamisen tutkimus Tietämyksen hallinta ja tietojohtaminen Tietojohtamisen kansainvälinen tutkimus hajaantuu tutkimussuunntauksiin, joita ovat mm.! knowledge management,! intellectual capital ja!

Lisätiedot

Merkitysjohtaminen. Kirkollisen johtamisteorian hahmottelua. Ylemmän pastoraalitutkinnon tutkielma Jussi Holopainen

Merkitysjohtaminen. Kirkollisen johtamisteorian hahmottelua. Ylemmän pastoraalitutkinnon tutkielma Jussi Holopainen Merkitysjohtaminen Kirkollisen johtamisteorian hahmottelua Ylemmän pastoraalitutkinnon tutkielma Jussi Holopainen Tampereen tuomiokapitulin istuntoon 5.9.2012 SISÄLLYS JOHDANTO s. 1. SOSIAALISEN KONSTRUKTIONISMIN

Lisätiedot

Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin

Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin Mari Kanniainen Oulun yliopisto Pro Gradu 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tutkimusasetelma... 4 2 ORGANISAATIOVIESTINTÄ ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA...

Lisätiedot

Oppia diversiteettijohtamiseen: mitä, kenelle ja missä?

Oppia diversiteettijohtamiseen: mitä, kenelle ja missä? Oppia diversiteettijohtamiseen: mitä, kenelle ja missä? Kartoitus monimuotoisuuden johtamisen koulutuksesta Suomessa Helmikuu 2012 YES Yhdenvertaisuus Etusijalle hanke Tämä raportti on tuotettu osana YES

Lisätiedot

KAHVIPÖYDÄSTÄ YLEISEEN TIETOON. Sisäisen viestinnän tutkimus rahoitusalan organisaatiossa

KAHVIPÖYDÄSTÄ YLEISEEN TIETOON. Sisäisen viestinnän tutkimus rahoitusalan organisaatiossa KAHVIPÖYDÄSTÄ YLEISEEN TIETOON Sisäisen viestinnän tutkimus rahoitusalan organisaatiossa Piia Kumpulainen Puheviestinnän pro gradu -tutkielma Kevät 2008 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alhaalta

Lisätiedot

MAAKUNNALLISEN VIESTINTÄYHTEISTYÖN TEHOSTAMINEN SIDOSRYHMÄSUHTEITA JA SIDOSRYHMÄVIESTINTÄÄ KEHITTÄMÄLLÄ CASE: ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO

MAAKUNNALLISEN VIESTINTÄYHTEISTYÖN TEHOSTAMINEN SIDOSRYHMÄSUHTEITA JA SIDOSRYHMÄVIESTINTÄÄ KEHITTÄMÄLLÄ CASE: ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO MAAKUNNALLISEN VIESTINTÄYHTEISTYÖN TEHOSTAMINEN SIDOSRYHMÄSUHTEITA JA SIDOSRYHMÄVIESTINTÄÄ KEHITTÄMÄLLÄ CASE: ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO Saara Lehtonen Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden

Lisätiedot

JOHDATUS VALTIO-OPPIIN OPINTOJAKSO 791010,Y101, 7 OP

JOHDATUS VALTIO-OPPIIN OPINTOJAKSO 791010,Y101, 7 OP 21.9.2011 Pertti Ahonen 2010-2012 1 21.9.2011 Pertti Ahonen 2010-2012 2 Sisällys JOHDATUS VALTIO-OPPIIN OPINTOJAKSO 791010,Y101, 7 OP Oppi- ja teoriahistoriaa 4 Kansainvälisesti 5 Suomessa varhaisimmin

Lisätiedot

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN Case: Energiakolmio Oy Berita Korhonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 Liiketalous Tekijä(t) KORHONEN, Berita Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 83 Julkaisun kieli

Lisätiedot

Visuaalisen ilmeen strateginen merkitys yritysbrändin rakennuksessa

Visuaalisen ilmeen strateginen merkitys yritysbrändin rakennuksessa Visuaalisen ilmeen strateginen merkitys yritysbrändin rakennuksessa Suomen kieli ja viestintä Maisterin tutkinnon tutkielma Leena Seppänen 2011 Viestinnän laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu AALTO-YLIOPISTON

Lisätiedot

Projektin suunnittelun narratiivinen rakentuminen

Projektin suunnittelun narratiivinen rakentuminen PEKKA UOTILA Projektin suunnittelun narratiivinen rakentuminen ACTA WASAENSIA NO 236 KIELITIEDE 42 SOVELTAVA KIELITIEDE UNIVERSITAS WASAENSIS 2011 Esitarkastajat Professori Jukka-Pekka Puro Mediatutkimus

Lisätiedot

TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu kurssi

TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu kurssi TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu kurssi Piia Nurmi projektijohtaja Turun kauppakorkeakoulu Tulevaisuuden tutkimuskeskus piia.nurmi@tse.fi www.tse.fi TM21 kurssi / 27.10.2009 1. luentokerta Tällä luennolla

Lisätiedot

ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA

ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA Tuomas Puro ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA Opinnäytetyö Tradenomi AMK-jatkotutkinto Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 20.5.2008

Lisätiedot

näkökulmia aluebrändin kehittämiseen Helsingin metropolialueella

näkökulmia aluebrändin kehittämiseen Helsingin metropolialueella Pekka Lahti (toim.) METROPOLIBRÄNDI näkökulmia aluebrändin kehittämiseen Helsingin metropolialueella Haaga-Helia kehittämisraportteja 1/2013 Julkaisujen myynti HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu http://shop.haaga-helia.com

Lisätiedot

BUSINESS-TO-BUSINESS INNOVAATIOTUOTTEEN LANSEERAUSVIESTINTÄ

BUSINESS-TO-BUSINESS INNOVAATIOTUOTTEEN LANSEERAUSVIESTINTÄ BUSINESS-TO-BUSINESS INNOVAATIOTUOTTEEN LANSEERAUSVIESTINTÄ Case: NaturVention Oy:n tuotelanseeraus Eero Larvus Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Kevät 2015 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

ACTA LIIKESUHTEISSA KEHITTYVÄT ORGANISAATION KYVYKKYYDET TAPAUSTUTKIMUS TEKNOLOGIAKYLÄSTÄ UNIVERSITATIS OULUENSIS G 45. Marita Wahlroos OULU 2010

ACTA LIIKESUHTEISSA KEHITTYVÄT ORGANISAATION KYVYKKYYDET TAPAUSTUTKIMUS TEKNOLOGIAKYLÄSTÄ UNIVERSITATIS OULUENSIS G 45. Marita Wahlroos OULU 2010 OULU 2010 G 45 ACTA Marita Wahlroos UNIVERSITATIS OULUENSIS G OECONOMICA LIIKESUHTEISSA KEHITTYVÄT ORGANISAATION KYVYKKYYDET TAPAUSTUTKIMUS TEKNOLOGIAKYLÄSTÄ TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA, MARKKINOINNIN YKSIKKÖ,

Lisätiedot

LUOTTAMUKSEN RAKENTUMINEN SISÄISESSÄ ASIAKKUUDESSA

LUOTTAMUKSEN RAKENTUMINEN SISÄISESSÄ ASIAKKUUDESSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta LUOTTAMUKSEN RAKENTUMINEN SISÄISESSÄ ASIAKKUUDESSA - tapaustutkimus kaupan alan yrityksen kahdesta toimintayksiköstä Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

SISÄINEN VIESTINTÄ. Case: Päijät-Hämeen Osuuspankki

SISÄINEN VIESTINTÄ. Case: Päijät-Hämeen Osuuspankki SISÄINEN VIESTINTÄ Case: Päijät-Hämeen Osuuspankki LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Elokuu 2007 Jenni Rötkö Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot