SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE SAARINIEMENKATU HELSINKI POSTISIIRTOTILI VAIHDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE SAARINIEMENKATU HELSINKI POSTISIIRTOTILI VAIHDE"

Transkriptio

1 . <.-.yx.rav^^-g^tsai SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE SAARINIEMENKATU HELSINKI POSTISIIRTOTILI VAIHDE S o s i a l i d e m o k r a a t t i s e n p u o l u e e n p u h e e n j o h t a j a Pertti Paasio S D P : n X X X I V p u o l u e k o k o u k s e n p ä ä j u h l a s s a H e l s i n g i s s ä T u l o a a n j a r r u t t e l e v a n k e s ä n k y n n y k s e l l ä o n s o s i a l i d e m o k r a a t t i n e n p u o l u e v ä k i k a u t t a m a a n k o k o o n t u n u t j u h l i s t a m a a n p u o l u e k o k o u s t a a n t ä h ä n h i s t o r i a l l i s e e n m a i s e m a a n S u o m e n p ä ä k a u p u n g i n s y d ä m e e n, P i t k ä n s i l l a n p o h j o i s e l l e p u o l e l l e. T ä m ä m a i s e m a, j o t a j u h l i s t a v a t S i l t a s a a r e n l e g e n d a a r i s e n g r a n i i t t i l i n n a n ja t y ö v ä e n l i i k k e e n l e g e n d a a r i s e n t a i s t e l i jan M i i n a S i l l a n p ä ä n m u i s t o m e r k i n h a h m o t, v o i s i k e r t o a v e r r a t t o m a n p a l j o n i h m i s t e n ja a a t t e i d e n t a i s t e l u i s t a, t o i v o s t a ja e p ä t o i v o s t a k i n. E n n e n k a i k k e a se k u i t e n k i n k e r t o i s i l u o t t a m u k s e s t a i h m i s e n k y k y y n o h j a t a k o h t a l o i t a a n ja m u u t t a a m a a i l m a a. T ä m ä n l u o t t a m u k s e n m e r k i k s i o l e m m e t ä n ä ä n k i n k o h o t t a n e e t l i e h u m a a n i n h i m i l l i s e n v a p a u d e n p u h t a a t t u n n u k s e t : p u n a i s e t l i p u t. P u n a i n e n l i p p u v i e s t i i p e r i n t e i s t ä ä n p o n n i s t a v a s t a, y h t e i s v o i m a a n, y h t e i s v a s t u u s e e n ja t u l e v a i s u u t e e n u s k o v a s t a k a n s a n l i i k k e e s t ä : sos i a l i d e m o k r a t i a s t a. 'Viime a i k o i n a o l e m m e h a v a i n n e e t p a l j o n p u h e t t a s o s i a l i d e m o k r a t i a s t a t a a n t u v a n a, u k k o u t u v a n a ja v ä i s t y v ä n ä y h t e i s k u n n a l l i s e n a l i i k k e e n ä, j o l l a ei m u u t a o l i s i k a a n k u i n k u n -

2 n i a k k a a t p e r i n t e e t ja k o r k e i n t a a n m a h d o l l i s u u d e t v i i v y t y s t a i s t e l u u n. N y t p ä ä t ö k s e e n s a a t e t t u p u o l u e k o k o u k s e m m e k e r t o o a i v a n m u u s t a. S e k e r t o o e l ä v ä s t ä l i i k k e e s t ä, k a n s a n v a l t a i s e s t a l i i k k e e s t ä ja y h t e i s e s t ä t a h d o s t a v a s t a t a a i k a m m e v a l t a v i i n h a a s t e i s i i n. S e k e r t o o m y ö s k y v y s t ä h a h m o t t a a a i k a m m e o n g e l m a t, ja se k e r t o o t a h d o s t a r a t k a i s t a ne. S o s i a l i d e m o k r a a t t i n e n t y ö v ä e n l i i k e k a t s o o l u o t t a v a s t i t u l e v a i s u u t e e n, j o n k a m u o v a a m i s e e n se t u l e e v ä k e v ä s t i o s a l l i s t u m a a n. S o s i a l i d e m o k r a t i a - a i k a m m e m e r k i t t ä v i n r a u h a n l i i k e - o n o m a l l a p a n o k s e l l a a n l u o m a s s a ja t u r v a a m a s s a e d e l l y t y k s i ä s i l l e, e t t ä m e i d ä n a i k a m m e h i s t o r i a l l a v i e l ä o l i s i k i r j o i t t a j a n s a. V ä k i v a l l a n ja v ä k i v a l t a a n v a r u s t a u t u m i s e n n o i d a n k e h ä o n s ä r j e t t ä v ä. M e - s u o m a l a i s e t s o s i a l i d e m o k r a a t i t k a u t t a l a a j a n i s ä n m a a m m e - o l e m m e o s a t u o t a r a u h a n l i i k e t t ä n i i n j u h l a s s a k u i n a r j e s s a k i n, n i i n j ä r j e s t ö i s s ä m m e k u i n t y ö p a i k o i l l a m m e k i n. P i t ä k ä ä m m e t ä m ä m i e l e s s ä m m e. H y v ä t t o v e r i t l V u o d e n p u o l u e k o k o u s o n v a h v i s t a n u t p u o l u e e l l e u u d e n p e r i a a t e o h j e l m a n. P u o l u e k o k o u k s e n p u h e e n j o h t a j a n n u i j a i s k i p ä ä t ö k s e n s i l l e m o n i m u o t o i s e l l e p r o s e s s ille, j o k a s ai a l k u n s a P o r i s s a v u o n n a 1981, j o l l o i n p ä ä t e t t i i n, e t t ä p e r i a a t e o h j e l m a a l ä h d e t ä ä n u u d i s t a m a a n. T u o p ä ä t t ä v ä i n e n n u i j a n i s k u o l i h i s t o r i a l l i n e n : s o s i a l i d e m o k r a a t t i n e n p u o l u e o s o i t t i s e l v i m m ä l l ä m a h d o l l i s e l l a t a v a l l a k y k y n s ä u u d i s t u a v o i d a k s e e n u u d i s t a a, k y k y n s ä h a v a i t a a i k a m m e h a a s t e e t ja k y k y n s ä v a s t a t a n i i h i n. U u d e n p e r i a a t e o h j e l m a n v a l m i s t e l u o n o l l u t p u o l u e e n h i s t o r i a n l a a j a m i t t a i s i n j ä r j e s t ö l l i n e n työ. A j a n m u u t t u m i s e n, u u s i e n n ä k ö a l o j e n a v a u t u m i s e n ja a v a r t u m i s e n a s e t t a m a t e h d o t ja v ä l t t ä m ä t t ö m y y d e t o n r a k e n t a v a l l a t a v a l l a k y e t t y o t t a m a a n h u o m i o o n. P e r i a a t e o h j e l m a t y ö n e r i v a i h e i s s a a n h e r ä t t ä m ä k i i n n o s t u s ja t o i m e l i a i s u u s t a k a a v a t o s a l t a a n sen, e t t ä o h j e l m a l o p u l l i s e s s a m u o d o s s a a n k i n o n s o s i a l i d e m o k r a a t - t i s e l l e v ä e l l e l ä h e i n e n. S e t u l e e a i k a i s e m p a a s e l v e m m i n o l e m a a n t a u s t a n a ja t u k e n a a r k i p ä i v ä n p o l i i t t i s e l l e t o i m i n n a l l e ia p ä ä t ö s t e n t e o l l e.

3 V u o d e s t a 1952 v o i m a s s a o l l u t u p e a p e r i a a t e o h j e l m a o n s a a n u t a r v o i s e n s a s e u r a a j a n : s o s i a l i d e m o k r a t i a n s u u n n a n n ä y t t ä j ä n v u o s i k s i ja v u o s i k y m m e n i k s i e t e e n p ä i n. P u o l u e k o k o u s v i i t o i t t i t i e t ä t u l e v a i s u u t e e n m y ö s a j a n k o h t a i s i l l a k a n n a n o t o i l l a a n, j o i s t a p ä ä t ö s a s e t t a a n y k y i n e n t a s a v a l l a n p r e s i d e n t t i Mauno Koivisto S D P : n e h d o k k a a k s i e n si v u o d e n a l u s s a p i d e t t ä v i i n p r e s i d e n t i n v a a l e i h i n o l i m e r k i t t ä v i n. P ä ä t ö s t e h t i i n s a m a s s a s a l i s s a, j o s s a S D P : n p u o l u e n e u v o s t o a i k a n a a n k ä y n n i s t i k a m p a j a n, joka j o h t i t y ö v ä e n l i i k k e e n o m a n m i e h e n v a l i t s e m i s e e n e n s i m m ä i s t ä k e r t a a t a s a v a l l a n p r e s i d e n t i k s i. P u o l u e n e u v o s t o n p ä ä t ö s o l i a l k u n a u u d e l l e h i s t o r i a l l i s e l l e a i k a k a u d e l l e : S u o m e n t y ö v ä e s t ö o l i v o i t t a n u t v u o s i k y m m e n i e n m i t t a i s e n t a i s t e l u n t o d e l l a t ä y s i e n k a n s a l a i s o i k e u k s i e n s a a v u t t a m i s e s t a. K u n m e n y t u u d e l l e e n o l e m m e a s e t t u n e e t t u k e m a a n M a u n o K o i v i s t o n v a l i n t a a t a s a v a l l a n p r e s i d e n t i k s i, o n t i l a n n e j o s s a i n m ä ä r i n t o i n e n. M e e m m e o l e v a l i t s e m a s s a u u t t a p r e s i d e n t t i ä, v a a n v a r m i s t a m a s s a n y k y i s e n p r e s i d e n t i n t y ö n j a t k u m i s e n. T ä m ä s a a t t a a l u o d a e d e l l y t y k s i ä a i k a i s e m p a a k i n l a a j e m m a n k a n s a l l i s e n ja p o l i i t t i s e n t u e n r a k e n t a m i s e l l e, j o t t a t u r v a t t a i s i i n se r a u h a l l i n e n ja k a n s a n v a l t a i n e n k e h i tys, jota M a u n o K o i v i s t o n t y ö k a n s a k u n n a n k o r k e i m m a s s a t e h t ä v ä s s ä o n m e r k i t t ä v ä s t i e d i s t ä n y t. H y v ä t t o v e r i t l J u u r i p ä ä t t y n e e n p u o l u e k o k o u k s e n k e n t i e s n ä k y v i n p i i r r e o n o l l u t p u o l u e j o h d o n p o i k k e u k s e l l i s e n p e r u s t e e l l i n e n u u s i u t u m i n e n. T ä s t ä j ä r j e s t ö t o i m i n n a n l u o n n o l l i s e e n r y t m i i k k a a n k u u l u v a s t a i l m i ö s t ä o n - m y ö s v a r s i n l u o n n o l l i s i s t a s y i s t ä - p y r i t t y e t s i m ä ä n e n n u s m e r k k e j ä t u l e v a s ta. O n p u h u t t u linjan- t a r k i s t u k s i s t a, p i i r u i s t a ja p a i n o t u k s i s t a. C n s e l v ä ä, e t t ä h e n k i l ö v a i h d o k s e t a i n a m e r k i t s e v ä t j o h o n k i n m i t t a a n u u t t a i l m e t t ä. E r i l a i s e t t a u s t a t, k o k e m u s p i i r i t, p e r s o o n a l l i s u u d e t ja a j a n k o h t a k i n t u o v a t a i n a m u k a n a a n u u s i a p a i n o t u k s i a, k e n t i e s Iin j o i t u k s i a k i n. T ä l l a i n e n k e h i t y s ei k u i t e n k a a n m e r k i t s e e n t i s e n h y l k ä ä m i s t ä. K y s y m y s on v a i n v i e s t i n v i e m i s e s t ä e t e e n p ä i n. K a i k k i o s u u d e t e i v ä t o l e s a m a n l a i s i a. K y s y m y s ei o l e v i e s t i j u o k s u s t a v a a n v i e s t i s u u n

4 n i s t u k s e s t a. M a a s t o o n uusi, m u t t a a i k a i s e m m i n o p i t t u k a r t a n l u k u t a i t o o n e t e n e m i s e n e d e l l y t y s. S o s i a l i d e m o k r a a t t i s e l l e p u o l u e e l l e o n - e n e m m ä n t ai v ä h e m m ä n v ä k i s i n - p y r i t t y p u k e m a a n y l l e v a l t i o n h o i t a j a n v i i t taa, m i h i n a u t o m a a t t i s e s t i o n k y t k e t t y m u k a a n v ä i t e t t y e t ä ä n t y m i n e n k a n s a s t a. M e e m m e p i d ä t ä s t ä v ä k i s i n p u k e m i s e s - ta, m u t t a e m m e v o i s i t ä k e v y e s t i t o r j u a k a a n. O n s e l v ä ä, e t t ä p o l i i t t i n e n p u o l u e, v a r s i n k a a n s u u r i e i k ä e t e n k ä ä n h a l l i t u s v a s t u u s s a o l e v a, ei v oi k o k o n a a n i r r o i t - t a u t u a v a l t i o k o n e i s t o s t a. P u o l u e ei v o i o l l a m i k ä ä n y h t e i s k u n n a l l i n e n h a r r a s t u s j ä r j e s t ö. P u o l u e o n j ä r j e s t ö, j o k a on a s e t t a n u t i t s e l l e e n ja y h t e i s k u n n a l l e t a v o i t t e i t a, j o i t a se p y r k i i t o t e u t t a m a a n v a l t i o k o n e i s t o n k a u t t a. P u o l u e ei k u i t e n k a a n v o i e i k ä s a a o l l a o s a v a l t i o k o n e i s t o a. V a l t i o n h o i t a j a k a a v u n k a r k o i t t a m i s e k s i o l e m m e k e h i t t ä n e e t mm. m ä ä r i t e l m ä n, e t t ä p u o l u e e n o n a s e t u t t a v a v a i t i o k o n e x S ton ja k a n s a n j o u k k o j e n v ä l i l l e k a n s a n t a h d o n v ä l i t t ä j ä k s i. T ä l l e s i n ä n s ä o i k e a l l e k a a v a l l e m e i d ä n o n k y e t t ä v ä l ö y t ä m ä ä n s i s ä l t ö. M i t ä m e i t s e a s i a s s a t a r k o i t a m m e? O l e n n a i s t a o n t ä l l ö i n l ö y t ä ä v a s t a u s k y s y m y k s e e n : m i s s ä ja m i t e n p u o l u e e n p o l i t i i k k a s y n t y y? O i k e a n v a s t a u k s e n o n l ö y d y t t ä v ä s i i t ä p e r i a a t t e e s t a, e t t ä s o s i a l i d e m o k r a a t t i n e n k a n s a n l i i k e a j a a k a n s a n a s i a a k a n s a n v a l t u u t u k s e l l a v a l t i o k o n e i s t o n a v u l l a ja k a u t t a, m u t t a ei v a l t i o k o n e i s t o n e h d o i l l a. S u u r t e n u u d i s t u s t e n o n s y n n y t t ä v ä ja k y p s y t t ä v ä l i i k k e e n o m a s s a p i i r i s s ä, s e n o m a k s u m i e n p e r i a a t t e i d e n p o h jalta. S o s i a l i d e m o k r a a t t i n e n j ä r j e s t ö k e n t t ä el v ei o l l a v a i n v i r k a t y ö n ä s y n t y n e i d e n r a t k a i s u j e n vas s a a n o _-.--apaj. a ~ ti ja s u l a t u s u u n i. O n m u i s t e t t a v a, e t t ä v a l t i o k o n e i s t o n r i n n a l l a s u o m a l a i s e n v h tei s k u n n a n p a l v e l u v a r u s t u k s e e n k u u l u n b m i, r u n s a i n -s - l- le l ä h e i n e n k u n n a l l i s h a l l i n t o m m e. N ä k ö k n Ituamme olisi e p ä t ä y d e l l i n e n. e l l e m m e k o h d i s t a i s i s i i h e n r L l t t a v a a h u o m i o n a. Me s o s i a l i d e m o k r a a t i t o l e m m e t o i s t a n e e n van r.imu s r a m m e, e s t ä > j 'n n n h n h t n v n n n o n p a l v e l l a k u n t a l a i s i!..' n o a ism.e.n.. t a n e e t ja. v as s us t a m m e p a i n e i t a s i i r t ä ä y a t e l s k u p n a l l i s i a

5 p a l v e l u k s i a y k s i t y i s e n l i i k e t o i m i n n a n p i i r i i n. K a n s a n v a l t a i s e s s a v a l v o n n a s s a o l e v i e n k u n n a l l i s t e n ja j ä r j e s t ö l l i s t e n p a l v e l u j e n t u r v a a m i n e n ja k e h i t t ä m i n e n o v a t S D P : n k e s k e i s i ä v a a t i m u k s i a. T ä m ä k i n k y s y m y s s a a t t a a n o u s t a t u o r e e n h a l l i t u s y h t e i s t y ö n p u n t a r i k s i. O d o t a m m e s u u r e l l a m i e l e n k i i n o l l a h a l l i t u s k u m p p a n i a m m e, e r i t y i s e s t i k o k o o m u k s e n t a h o l t a v i r k i s t ä v ä ä ja i l m a p i i r i ä p u h d i s t a v a a p u h e e n v u o r o a t ä s s ä p e r i n k e s k e i s e s s ä a s i a s s a. H y v ä t t o v e r i t l S o s i a l i d e m o k r a a t i t o v a t a s e t t a n e e t h a l l i t u s y h t e i s t y ö n y h d e k s i t ä r k e i m m i s t ä k ä r j i s t ä v ä l t t ä m ä t t ö m y y d e n u u d i s t a a t y ö e l ä m ä m m e ns. p e l i s ä ä n t ö j ä n y k y a j a n v a a t i m u s t e n e d e l l y t t ä m ä l l e t a s o l l e. K y s e o n p e r i m m ä l t ä ä n i h m i s e n ja i h m i s e n t y ö n a r v o n t u n n u s t a m i s e s t a ja t o t e u t t a m i s e s t a. O n m u r r e t t a v a s u o m a l a i s t e n t y ö n a n t a j i e n h ä r k ä p ä i n e n p o l i t i k o i n t i n o i t a i n h i m i l l i s i ä p e r u s a r v o j a v a s t a a n. H a l l i t u k s e n o h j e l m a a n t a a a i h e e n o d o t t a a o l e n n a i s t a e t e n e m i s t ä t y ö e l ä m ä n u u d i s t a m i s e s s a. E n s i s y k s y t u o t u l l e s s a a n v a s t a u k s e n k y s y m y k s e e n o h j e l m a n r e a l i s t i s u u d e s t a. Ilman, e t t ä n ä k i s i m m e s y i t ä v a i k e u k s i i n, h a l u a m m e p a i n o t t a a t y ö n t e k i j ö i d e n - n i i n p e r i n t e i s e n t y ö v ä e s t ö n k u i n t o i m i h e n k i l ö i n ä k i n t o i m i v i e n - o i k e u k s i e n t o t e u t u m i s e n t ä r k e y t t ä s o s i a l i d e m o k r a t i a n l ä h i t u l e v i s s a t a v o i t t e i s s a. K a m r a t e r l S o c i a l d e m o k r a t i s k a p a r t i e t h a r i a l l a s i n ä s t ä l l - n i n g s t a g a n d e n b e t o n a t a t t d e n r e g i o n a l a p o l i t i k e n m a s t e o m - f a t t a h e l a l a n d e t. M e d d e t t a v i l l vi h e l t e n k e l t u n d e r s t r y - ka, h u r v i k t i g t d e t ä r a t t l a n d e t o c h f o l k e t raaste k u n n a m o b i l i s e r a a l l a s i n ä r e s u r s e r. V i s e r k l a r t a t t d e t f i n n s s t o r a s k i l l n a d e r raeilan l a n d e t s o l i k a d e l a r. D e t t a b e t y d e r a t t d e t är n o d v ä n d i g t a t t t i l l - l ä m p a o l i k a a t g ä r d e r i o l i k a o m r a d e n. S o m s o c i a l i s t e r a n s e r vi v a r a h e l t n a t u r l i g t, a t t m a n g e n c m de st-arka o m r a d e n a s r e s u r s e r s t ö d e r de s v a g a. M e n s a m t i d i g t ä r d e t l i k a n a t u r l i g t a t t u n d e r s t r y k a, h u r v i k t i g t d e t är a t t h a l l a de ind u s t r i e l l a d e l a r n a a v l a n d e t i gang. D e t f i n n s i n g e n m o s t - r i g i g h e t i d e t t a. S o s i a l i d e m o k r a a t t i n e n p u o l u e o n k a i k i s s a k a n n a n o t o i s s a a n k o r o s t a n u t, e t t ä a l u e p o l i t i i k a n t u l e e k a t t a a k o k o maa. T ä i -

6 lä o l e m m e h a l u n n e e t y k s i n k e r t a i s e s t i a l l e v i i v a t a, m i t e n t ä r k e ä ä k a i k k i e n k a n s a l l i s t e n v o i m a v a r o j e n k ä y t t ö ö n o t t o on. N ä e m m e t o k i s e l v ä s t i, e t t ä m a a n e r i o s i e n v ä l i l l ä o n s u u r i a e r o a v a i s u u k s i a. T ä m ä t a r k o i t t a a, e t t e i o l e v ä l t t ä m ä t ö n t ä s o v e l t a a s a m a n l a i s i a t o i m e n p i t e i t ä e r i l a i s i l l a a l u e i l l a. S o s i a l i s t e i n a p i d ä m m e t ä y s i n l u o n n o l l i s e n a, e t t ä v a h v e m p i e n a l u e i d e n v o i m a v a r o i l l a t u e t a a n h e i k o m p i a. M u t t a s a m a l l a o n y h t ä l u o n n o l l i s t a k o r o s t a a, m i t e n t ä r k e ä ä o n p i t ä ä m a a n t e o l l i s t u n e e t o s a t t o i m i n n a s s a. T ä s s ä ei o l e m i t ä ä n r i s t i r i i t a i s t a. S a m a l l a s e l v y y d e l l ä h a l u a m m e t o r j u a v ä i t t e e t n y k y i s e n h a l - l i t u s y h t e i s t y ö n k e s k i t t y m i s e s t ä y k s i n o m a a n e t e l ä - S u o m e n o n g e l m i i n. H a l l i t u s o n ja s e n t u l e e o l l a k o k o S u o m e n h a l l i tus, k e h i t y s - S u o m e n e r i t y i s o n g e l m i i n ja t e o l l i s u u s - S u o m e n r a k e n n e m u u t o k s e e n y h t ä v a k a v i n o t t e i n t a r t t u v a. O n g e l m i a ei t u l e s i i r t ä ä a l u e e l t a t o i s e l l e. N e t u l e e r a t k a i s t a. N ä r v i b e t o n a r l a n d e t s o c h f o l k e t s e n het, m ä s t e v i i a k t t a ä v e n d e n s p r ä k l i g a s y n v i n k e l n. D e n f i n s k s p r a k i g a m a j o r i t e - t e n m ä s t e se o c h b e t r a k t a d e n s v e n s k s p r ä k i g a d e l e n a v f o l - k e t s o m l i k v ä r d i g a f i n l ä n d a r e o c h m e d b ä r g a r e i s a m h ä l l e t. U r a r b e t a r r ö r e l s e n s, s o c i a ;l d e m o k r a t i n s s y n p u n k t ä r d e t v ä s e n l i n g t a t t b e t o n a, a t t S v e n s k a f o l k p a r t i e t i n t e ä r d e n e n d a r e p r e s e n t a n t e n f ö r f i n l a n d s s v e n s k a r, s y n n e r l i g e n i n t e f ö r d e t f i n l a n d s v e n s k a a r b e t a r - o c h f i s k a r f o l k e t. S o c i a l d e - m o k r a t i n ä r e t t n a t u r l i g a r e o c h b ä t t r e a l t e r n a t i v. D e n s p r ä k l i g a j ä m n s t ä l l d h e t e n h a r g e n o m ä r t i o n d e n v ä r i t e n a v s o c i a l d e m o k r a t i n s f r ä m s t a p r i n c i p e r, o c h f o r o f a r a n d e är. V i s t ö d e r d e s s a p r i n c i p e r m e d s o c i a l d e m o k r a t i n s h e l a s t y r k a. H y v ä t t o v e r i t 1 N ä i n ä p ä i v i n ä o l e m m e e r i t y i s e s t i k o r o s t a n e e t s o s i a l i d e m o k r a t i a n k o k o n a i s u u t t a. P u o l u e k o k o u k s e n v i e s t i k i i r i i k a u t t a k o k o s o s i a l i d e m o k r a a t t i s e n p e r h e e n. S y t y t t ä k ä ä i l t a n u o t i o n n e, N u o r e t K o t k a t! V i r i t t ä k ä ä k i t a r a n n e ja l a u l a k a a r a u h a s t a ja y s t ä v y y d e s t ä. K a n t a k o o n l a u - lunne ja l i e k k i n n e k a u a s, s i n n e k i n m i n n e k ä s i ei y l e t y e i k ä s a n a k u u l u.

7 Kootkaa joukkonne, sosialidemokraattiset nuoret. Herättäkää maa ja maailma kuulemaan ihmisen ääntä ja tulemaan mukaan. Puhukaa ihmisen hädästä, sosialidemokraattiset naiset. Sen lievittäminen ja torjuminen on sosialidemokratian ydin.

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla 1.1.-3.4.212 24.5.212 HA LL I NT O PA LV E LU T TA YHT 212 TOT 212 TOT%12 ALLE /YLI TOT EUR TOT EUR TOT %11 1.1-3.4.212 1.1.-31.12.211 1.1.-3.4.211 643 871 183 6 28,4%

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

001 Björköby Ennakkoäänet Vaalipäivän äänet Äänet yhteensä

001 Björköby Ennakkoäänet Vaalipäivän äänet Äänet yhteensä Kunnallisvaalit 212 28.1.212 Äänestysalueittain ryhmien äänet Sivu 1 28.1.212 KA3 1 Björköby Ennakkoäänet Vaalipäivän äänet Äänet yhteensä Kansallinen Kokoomus,,, Suomen Kristillisdemokraatit (KD), 6 2,5

Lisätiedot

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2017-08 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T T I L I

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=3&head=nuori%20...

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=3&head=nuori%20... Sivu 1/28 " #%% ((%% ( * +, " -. / " - ("*0 "# % "# (( # # ( ( * # +,,-. /0,-,,2 3 #4 3 % % 5 5 * 4 % 3 6 4 4 44( ( % #"" #"#"# + 7. 4 %%2%%3 % 4 9#:200; 1 5242%% 1,1200/,/,/ (43%% 1 ("*01,01200/,202200/

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

TALVIKAUDEN LINJASTOSUUNNITELMALUONNOS

TALVIKAUDEN LINJASTOSUUNNITELMALUONNOS 1 () död 10 TIUDE -1 IJTOUUITEUOO öd J - d T g g d 09 - -d 1 %: 18 %: g J % d 09 11, d 0 % ö ö, d d, g d ö T - b ö d, d, ö T d T d d T, d ö J 11 (://f/f///), d, d -, ö d T 8, Fc 2 B, 1 T, 0-11, fx 0- @f,

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N O KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA

SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N O KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUS N O KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA KOKOUKSEN OSANOTTAJAT Päätösvaltaiset: Еу!2ё1_ Л ^ o i k e u t e t u t : Sos.-dem. hallitusryhmän jäsenet

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Genetiivi vastaa kysymykseen kenen, minkä. Yksikössä genetiivin tunnus on -n (koulun, opettajan, kirjan). Nyt opiskelemme monikon genetiivin.

Genetiivi vastaa kysymykseen kenen, minkä. Yksikössä genetiivin tunnus on -n (koulun, opettajan, kirjan). Nyt opiskelemme monikon genetiivin. Monikon genetiivi Genetiivi vastaa kysymykseen kenen, minkä. Yksikössä genetiivin tunnus on -n (koulun, opettajan, kirjan). Nyt opiskelemme monikon genetiivin. Monilla sanoilla voi olla useampi erilainen

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy 1 Kokeet Kopiointiehdot Tämän verkkoaineiston muokkaaminen on sallittua. Aineiston tulostaminen, kopiointi, välittäminen tai muu jatkokäyttö sellaisenaan tai muokattuna edellyttää kuitenkin oikeudenomistajan

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto Resurssivaliokunta 7 17.10.2016 Kunnanhallitus 303 31.10.2016 Valtuusto 81 07.11.2016 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017 1355/02.03.01/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (p.

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91.

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUKIELTO Liikelaitosten johtokunta :t 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUOHJE

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström. Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa voi massa olevat hinnat):

Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström. Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa voi massa olevat hinnat): Tekninen lautakunta 129 15.12.2009 KATUOSASTON MAKSUT 1.1.2010 LÄHTIEN TELA 129 Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle

Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle Koulutuslautakunta 54 25.05.2016 Kaupunginhallitus 91 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 21 13.06.2016 Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle 141/01.01.01/2016 KLTK 54 Valmistelija: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 Rakennus- ja Rakennus- ja Rakennus- ja 29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014 Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 2413/11.01.00.00.01/2013 Rakennus- ja 12.02.2014

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

- materiaalia ehdokkaille

- materiaalia ehdokkaille KUNTAVAALEISSA VAIKUTETAAN ASUMISEN HINTAAN - materiaalia ehdokkaille 2017 1. Kaikki maapolitiikan keinot käyttöön asuntotuotannon edistämiseksi T u l e v i e n k u n t a p ä ä t t ä j i e n t o i v o

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

- tarvittavien apuval ineiden kuten lomakkeiden ja asiakirjojen keh-i t-

- tarvittavien apuval ineiden kuten lomakkeiden ja asiakirjojen keh-i t- Kristiina Miettinen yli hoi taja, Kaks 01.02.06.1983 SAIMI HENKI LUSTUHALLINTO Henkilöstöhallinnon kehittamistyön tavoitteena on ollut vaikuttaa seuraaviin tehtavakokonai suuksi i n: 1. Henkilöstön hankintaan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Reino Breilin. Jorma Bergholm. Aimo Kairamo. Alf-Erik Helsing, Arbetarbladet. Puheenjohtaja Kalevi Sorsa Sihteeri Martti Åberg

Reino Breilin. Jorma Bergholm. Aimo Kairamo. Alf-Erik Helsing, Arbetarbladet. Puheenjohtaja Kalevi Sorsa Sihteeri Martti Åberg UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. JOLUETOIMIKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12.11.1981 N-.O KOUSPAIKKA ÄIVÄ JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 12 päivänä marraskuuta 1981 kello 9.00

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

RT` 1, Q 3. RT TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Rakennuskohde. Tilaaja. Ali- ja sivu -urakoitsijat. Käyttäjä.

RT` 1, Q 3. RT TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Rakennuskohde. Tilaaja. Ali- ja sivu -urakoitsijat. Käyttäjä. RT` RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA elokuu 2001 1, Q 3. koluaa RT 80233 1 (5) H a n k e Nr o Projektinumerot: 9337022 & 9337023 Rakennuskohde L Ä N T I S E N K A N A V A T I E N R A

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla HALLIN TO PALVELUT

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla HALLIN TO PALVELUT RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla 1.1.-31.8.211 27.9.211 HALLIN TO PALVELUT TA YHT 211 TOT 211 TOTO/45 ALLEIYLI TOT EUR TOT EUR TOT %4 1.1-31.8.211 1.1.-31.12.21 1.1.-31.8.21 625 2 366 83 58,7 % 258

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva,

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, lyvör6 Loimaa tulevaisuudesta 7 Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, SOP IM U S LU ONN OS Loimaa lyvöllö tulevaisuudesta SISÄLL YSLUETTELO 1.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

in ) ) Matti Ahde ja Arvo Salo

in ) ) Matti Ahde ja Arvo Salo IpOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. Pu o l u e t o i m i k u n t a KOKOUS N>0 \X * KOKOUSPAIKKA J t\ivä JA AIKA I )KOUKSENOSANOTTAJAT I jtös^taisetj. Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Kalervo Aattela, Uolevi Kaukovaara ja Mauno Forsman. Rauno Iivonen, Lauri Metsämäki, Hannu Anttonen, Lauri Kangas ja Martti Åberg. Erkki Vuorinen (8 )

Kalervo Aattela, Uolevi Kaukovaara ja Mauno Forsman. Rauno Iivonen, Lauri Metsämäki, Hannu Anttonen, Lauri Kangas ja Martti Åberg. Erkki Vuorinen (8 ) SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N'.0 Г KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA KOKOUKSEN OSANOTTAJAT Päätösvaltaiset: Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 14

Lisätiedot