Oikeus veteen. Antti Belinskij. Talousveden saatavuus Suomen ja Etelä-Afrikan oikeudessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikeus veteen. Antti Belinskij. Talousveden saatavuus Suomen ja Etelä-Afrikan oikeudessa"

Transkriptio

1 Antti Belinskij Oikeus veteen Talousveden saatavuus Suomen ja Etelä-Afrikan oikeudessa Yliopistollinen väitöskirja, joka Helsingin yliopiston oikeustieteen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Porthanian luentosalissa III, lauantaina klo 10. WlTH AN ENGLISH ABSTRACT SUOMALAINEN LAKIMIESYHDISTYS HELSINKI 2010

2 Sisällys ALKUSANAT SISÄLLYS LÄHTEET LYHENTEET V VII XIII XXXV I KYSYMYKSENASETTELU IA TEOREETTISET PERUSTEET JOHDANTO 1 2 KYSYMYKSENASETTELU 3 3 SISÄLTÖ JA RAJAUKSET 5 4 ETELÄ-AFRIKKA TARKASTELUVALTIONA 8 5 TALOUSVEDEN SAATAVUUS Oikeus saatavuuteen Perustarve veteen Fyysinen, taloudellinen ja syrjimätön saatavuus Talousveden laatu ja määrä 18 6 SYSTEMATISOINTI TUTKIMUKSESSA Tutkimuksen paikallistaminen Systematisointi ja arvot Koherenssi ja oikeus veden saatavuuteen Tapaoikeus ja soft law tutkimuksen lähteinä 31 7 TUTKIMUKSEN NÄKÖKULMA Oikeuskäsitys Oikeussuojaulottuvuus Kontekstuaalisuus Talousveden saatavuus ja oikeussuhteet 41 II TALOUSVEDEN SAATAVUUDEN KONTEKSTI 47 1 OLOSUHTEET Talousveden saatavuus maailmanlaajuisesti Talousveden saatavuus Suomessa ja Etelä-Afrikassa Suomi: Vesihuolto järjestetty kattavasti Etelä-Afrikka: Veden riittävyys ja vesihuollon kehittäminen haasteina Vesivarojen allokointi eri käyttötarpeisiin 55 2 TALOUSVEDEN SAATAVUUDEN EDISTÄMINEN 56 VII

3 2.1 Vesi-infrastruktuurin rakentaminen ja ylläpito Vedenkulutuksen hillitseminen Veden kaupallistaminen Vesihuoltotoiminnan erityispiirteet ja niiden hallinta Yksityinen vs. julkinen vesihuolto Vesivarojen yhdennetty hallinta 72 3 TALOUSVEDEN SAATAVUUDEN EDISTÄMINEN JA OIKEUS Kansainvälinen oikeus Kansallinen sääntely 78 4 SÄÄNTELYN KEHITYS SUOMESSA Sääntely ennen järjestettyä vesihuoltoa Järjestetyn vesihuollon aloittaminen Tausta Veden ottaminen Vesihuolto Järjestetyn vesihuollon yleistyminen Tausta Veden ottaminen Etusijajärjestys Vesihuolto Järjestetty vesihuolto pääsääntönä Tausta Veden ottaminen ja etusijajärjestys Vesihuolto Nykytilanne ja tulevaisuus ARVIOINTIA 109 III TALOUSVEDEN SAATAVUUS IHMIS- JA PERUSOIKEUS- KYSYMYKSENÄ IHMISOIKEUSNÄKÖKULMA VEDEN SAATAVUUTEEN Ihmisoikeuskeskustelu Oikeuden esitetty sisältö ONKO VEDEN SAATAVUUS IHMISOIKEUS? Ihmisoikeuden käsite TSS-oikeuksien oikeudelliset vaikutukset Veden saatavuus ja ihmisoikeuslähteet Yleissopimukset Tapaoikeus ja moraali Alueelliset sopimukset Ihmisoikeuden määrittelyn näkökulmasidonnaisuus 134 VIII

4 3 IHMISOIKEUSKYSYMYKSEN OIKEUDELLINEN MERKITYS Oikeuden implementointi Oikeudelliset vaikutukset Suomessa ja Etelä-Afrikassa Oikeussuoja Oikeudellisen merkityksen rajallisuus TALOUSVEDEN SAATAVUUS SUHTEESSA PERUSOIKEUKSIIN Suomi: Perusoikeuksilla liityntöjä veden saatavuuteen Etelä-Afrikka: Veden saatavuus perusoikeutena PERUSOIKEUS VEDEN SAATAVUUTEEN ETELÄ-AFRIKASSA Sisältö Oikeusvaikutukset Toimeksiantovaikutus Heikennyskieltovaikutus Rajoitetun subjektiivisen oikeuden perustava vaikutus Tulkintavaikutus ja syrjäyttävä vaikutus Horisontaalivaikutukset Toteutuminen ARVIOINTIA 176 IV VEDEN OTTAMINEN TALOUSVEDEKSI VEDEN OTTAMISEN LÄHTÖKOHDAT Vesivarojen kestävä käyttö Vesivarojen yhdennetty hallinta Kansainvälisten vesivarojen hallinta Kansallisten vesivarojen hallinta Hallinnan vaikutukset veden ottamiseen talousvedeksi Vedenottajan vastuu hallinnasta Yleisön osallistuminen hallintaan KANSAINVÄLISTEN VESIVAROJEN TALOUSVESIKÄYTTÖ Talousvesikäyttö suhteessa muihin vedenkäyttötarpeisiin Kansainväliset vesivarat Kansainvälinen valuma-alue Vesistövaltioiden määräysvallan jakaantuminen Tasapuolisen käytön periaate suhteessa talousvesitarpeisiin Tasapuolisen käytön periaatteen tausta Tasapuolisen käytön periaatteen suhde haitattomuusperiaatteeseen 216 IX

5 2.3.3 Vedenkäytön etusijajärjestys Välttämättömän talousvesikäytön ensisijaisuus Tasapuolisen käytön varmistamiskeinot Tasapuolinen käyttö prosessina Tiedottaminen Neuvottelut Valtion ja yksilön oikeussuoja kansainvälisten vesivarojen käytössä 230 VEDEN OMISTUS- JA HALLINTAOIKEUS Vesivarojen omistusjärjestelmät Vesivarojen omistus sekä hallinta Suomessa ja Etelä-Afrikassa Oikeuden subjektit Oikeuksien kohdentuminen ja sisältö 238 VEDEN TALOUSVEDEKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSET SUOMESSA JA ETELÄ-AFRIKASSA Käyttövapaudet Suomi: Vapaus ottaa pintavettä talousvesikäyttöön Vedenkäyttövapaudet ja normiohjaus Etelä-Afrikassa Omistusoikeuteen perustuva veden ottaminen Suomi: Omistusoikeus kiinteistökohtaisen vesihuollon perusteena Etelä-Afrikka: Maanomistajalla oikeus veden ottamiseen talousvedeksi Vesiluvan tarve veden talousvedeksi ottamiseen Suomi: Luvantarpeen perustuminen vaikutuksiin ja käyttötarpeisiin Etelä-Afrikka: Luvan tarve talousvesikäytön aloittamiseen ja kollektiivinen lupaprosessi Vesiluvan myöntämisedellytykset Suomi: Talousveden ottamisen suhteuttaminen omistusoikeuteen ja vaihtoehtoihin Etelä-Afrikka: Perustarpeet keskeisellä sijalla lupaharkinnassa Etusijajärjestys Tapauskohtainen etusijajärjestys Suomessa Talousvesitarpeiden ensisijaisuus Etelä-Afrikassa Veden ottamisoikeuden suoja Suomi: Suhteellinen pysyvyyssuoja Heikko pysyvyyssuoja Etelä-Afrikassa 282 X

6 5 ARVIOINTIA Veden talousvedeksi ottamisen lähtökohdat Kansainvälisen vesioikeuden vaikutus veden talousvedeksi ottamiseen Oikeus veden ottamiseen talousvedeksi Suomessa ja Etelä-Afrikassa 289 V TALOUSVEDEN SAANTI VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN Talousveden toimittaminen laitospalveluna Kunnan järjestämisvastuu Suomessa Etelä-Afrikka: Vesihuoltopalvelujen progressiivinen varmistaminen Kiinteistökohtaisen vesihuollon järjestäminen Suomi: Kunnalla rajoitettu vastuu Vesipisteet ja vesihuollon välittäminen Etelä-Afrikassa Talousvesipalvelujen kaupallistaminen Suomi: Laajat mahdollisuudet vesihuollon omistusjärjestelyihin Yksityistäminen veden saatavuuden edistämiskeinona Etelä-Afrikassa TALOUSVESIPALVELUN SISÄLTÖ Huolehtimisvelvoitteet Suomi: Vesihuoltoverkostojen ylläpito haasteena Etelä-Afrikka: Perusvesihuollon saavuttaminen tavoitteena Ilmaisen veden politiikka Etelä-Afrikassa Vedensaannin keskeyttäminen Vesihuollon turvaaminen erityistilanteissa Suomi: Varautumisvelvoitteet yleisiä Velvollisuus toimittaa varavettä Etelä-Afrikassa VESIMAKSUT Kustannusten kattaminen Suomi: Kustannusten kattaminen ja yhdenvertaisuus Kustannusten ristisubventointi Etelä-Afrikassa Vesihuoltopalvelujen tuotto Suomi: Tuoton kohtuullisuusvaatimus Etelä-Afrikan väljä tuottosääntely Vesihuoltotoiminnan talouden valvonta Suomi: Ei erityistä valvontaviranomaista Etelä-Afrikka: Valvonnan toiminta puutteellista 355 XI

7 4 ARVIOINTIA Vesihuollon järjestäminen Vesihuollosta huolehtiminen Vesimaksut 361 VI PÄÄTELMÄT OIKEUDET TALOUSVEDEN SAATAVUUTEEN JA TOSIASIALLINEN OIKEUSTILA OIKEUDELLISTEN OHJAUSKEINOJEN RAJAT JA MAHDOLLISUUDET VÄLTTÄMÄTTÖMÄN TALOUSVESIKÄYTÖN ENSISIJAISUUS OIKEUS TALOUSVESIPALVELUIHIN SUOJA LUONNOLLISEN VESIHUOLTOMONOPOLIN VÄÄRINKÄYTÖKSILTÄ MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN? 372 ABSTRACT 375 OIKEUSTAPAUSHAKEMISTO 379 ASIAHAKEMISTO 383 XII