, voidaan myös käyttää likimäärälauseketta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ", voidaan myös käyttää likimäärälauseketta"

Transkriptio

1 ILMAN KOSTEUS Ilma sisältää aina jonkin verran vesihöyryä. Ilman vesihöyrypitoisuudella eli kosteudella on huomattava merkitys ihmisten viihtyvyydelle ja terveydelle, erilaisten materiaalien ja esineiden säilyvyydelle ja kestävyydelle sekä monien laitteiden toiminnalle. Niinpä ilman kosteuden mittaaminen ja säätely ovatkin olennainen osa nykyaikaista ilmastointia. Lisäksi ilman kosteuden teoreettinen tarkastelu valaisee kiinnostavalla tavalla kaasuseosten termodynaamista käyttäytymistä. 1 TEORIAA 1.1 Käsitteitä Tarkastellaan vakiopaineessa olevaa tilavuuden täyttävää kosteaa ilmaa, jossa kuivan ilman massa on, vesihöyryn massa ja seoksen kokonaismassa on. - Absoluuttinen kosteus ( ) on vesihöyryn massa tilavuusyksikköä kohti: - Maksimikosteus ( ) on suurin vesihöyrymäärä, jonka ilma voi tietyssä lämpötilassa sisältää tilavuusyksikköä kohti. - Suhteellinen kosteus ( ) on absoluuttisen kosteuden suhde maksimikosteuteen samassa lämpötilassa. Se ilmoitetaan tavallisesti prosenteissa maksimikosteudesta: (1) (2) - Ominaiskosteus ( ) on vesihöyryn massan suhde samassa tilavuudessa olevaan kuivan ilman massaan: (3) Koska, voidaan myös käyttää likimäärälauseketta - Kastepiste on se lämpötila, johon ilma on vakiopaineessa jäähdytettävä, jotta vesihöyry alkaisi tiivistyä. Kastepisteessä ilman suhteellinen kosteus on 100 %. (4) 1.2 Kaasuseoksista Kun sekoitetaan keskenään tilavuudet jne. eri kaasuja, joilla kaikilla on sama paine ja lämpötila, on seoksen tilavuus. Kunkin osakaasun suhteen on voimassa yhtälö

2 (5) ja seoksen suhteen (6) Tässä on i:nnen kaasun moolimäärä ja yleinen kaasuvakio. Seoksessa jokainen kaasu täyttää tilavuuden. Paine, joka kullakin kaasukomponentillä olisi, jos se yksinään täyttäisi koko seoksen tilavuuden, on tämän kaasukomponentin osapaine eli (7) Laskemalla kaikki osapaineet yhteen saadaan (8) Yhtälöistä (6) ja (8) seuraa (9) Saatu tulos on Daltonin laki: Seoksen kokonaispaine on osapaineiden summa. 1.3 Ilman osapaineet Merkitään tilavuuden täyttävän kuivan ilman ja vesihöyryn massoja edelleenkin :llä ja :llä sekä vastaavia osapaineita :llä ja :llä. Silloin on voimassa Seosta ja komponentteja tarkastellen tilanyhtälöt ovat missä, ja ovat kuivan ilman, vesihöyryn ja seoksen molekyylipainot. Olkoon maksimikosteutta vastaava vesihöyryn kyllästymispaine. Tällöin tilanyhtälöön nojautuen voidaan edellä olevissa määritelmissä esiintyvät suureet esittää toisessa muodossa. Yhtälöiden (1) ja (10) mukaan saadaan Tietyssä lämpötilassa on siten absoluuttinen kosteus suoraan verrannollinen vesihöyryn osapaineeseen ja voidaan esittää myös tämän avulla. (10) (11)

3 Yhtälöiden (2) ja (11) mukaan suhteellinen kosteus tietyssä lämpötilassa on (12) Yhtälöistä (3) ja (10) saadaan ominaiskosteus (13) Kun ilman suhteellinen kosteus on 100 %, vesihöyryn osapaine on sama kuin sen kyllästymispaine ko. lämpötilassa. Koska vesihöyryn kyllästymispaine lämpötilan noustessa kohoaa suhteellisesti nopeammin kuin absoluuttinen lämpötila, lämmin ilma voi sisältää vesihöyryä enemmän kuin kylmä. Ellei olisi mitään häiriötekijöitä, ilma tulisi kaikkialla vesihöyryllä kyllästetyksi ja tässä suhteessa vallitsisi termodynaaminen tasapaino. Ilmavirrat ja lämpötilan vaihtelut aiheuttavat sen, että ilman kosteus harvoin saavuttaa kyllästymisrajansa. 2 TYÖN SUORITUS 2.1 Absorptiomenetelmä Tässä menetelmässä annetaan tunnetun ilmamäärän virrata kosteutta hyvin absorboivan aineen läpi. Absorptioaineen imemä vesimäärä määritetään punnitsemalla. Kun tunnetaan ilman tilavuus ja siinä ollut vesimäärä, voidaan absoluuttinen ja suhteellinen kosteus laskea. Ensin pumpataan ilmasäiliöstä pois edellisen mittauksen jäljiltä oleva ilma ja sen jälkeen ilmasäiliöön pumpataan sopiva ylipaine (painemittarin lukema on noin 400 torria). Kun säiliön lämpötila on tasaantunut huoneen lämpötilaan (miksi välttämätöntä?), luetaan manometristä paine. Tämän jälkeen annetaan ilman hitaasti kulkea kuivana punnittujen absorptioaineella täytettyjen U-putkien läpi. Kun ilman virtaaminen on lopetettu, on ilmasäiliössä paine ja ilmassa ollut vesihöyry on jäänyt U-putkiin. Ne punnitaan nyt uudelleen, jolloin saadaan selville läpi virranneen ilman sisältämä vesihöyryn massa. Ilmasäiliöstä poistuneen ilman tilavuus huoneilman paineessa ja lämpötilassa saadaan seuraavalla tavalla. Alkutilanteessa (14) ja lopputilanteessa Yhtälöistä (14) ja (15) saadaan (15)

4 (16) Tässä on ilmasäiliön tilavuus ja, moolimäärät alussa ja lopussa. Kaasujen tilanyhtälön perusteella (17) jolloin yhtälöistä (16) ja (17) saadaan U-putkia on käsiteltävä varovasti. Kuivat kiteet on vaihdettava aika ajoin kostuneiden tilalle. U- putkien hanat on suljettava huolellisesti käytön jälkeen. (18) 2.2 Psykrometrimenetelmä Psykrometrimenetelmässä tutkittava ilma saatetaan virtaamaan kahden rinnakkain sijoitetun lämpömittarin mittapäiden ohi. Toinen mittapäistä on kuiva ja mittaa normaalisti tulevan ilman lämpötilan, Toinen mittapää on peitetty veteen kostutetulla harsokankaalla. Ilman virratessa vettä höyrystyy harsosta ja mittarin osoittama lämpötila laskee, kunnes saavutetaan termodynaaminen tasapaino lämpötilassa. Kostean mittarin ohi virrannut ilma on tällöin vesihöyryn kyllästämää. Merkitään kosteaan harsoon aikayksikössä saapuvan ilman kuivan osan massaa :llä ja ilman sisältämän vesihöyryn massaa :llä. Ilman ominaiskosteus on siten. Olkoon harson ohittaneen kyllästetyn ilman ominaiskosteus vastaavasti. Kun tuleva ilma jäähtyy lämpötilasta lämpötilaan, se luovuttaa lämpömäärän, missä ja ovat kuivan ilman ja vesihöyryn ominaislämpökapasiteetit. Termodynaamisessa tasapainossa tämä lämpömäärä kuluu vesimäärän höyrystämiseen. Kun merkitään veden höyrystymislämpöä :llä ja huomioidaan, että, saadaan tasapainotilaa kuvaava yhtälö muotoon Tästä ratkaistuna Käyttämällä yhtälöä (13) saadaan (20) muotoon (19) (20) (21) missä on tutkittavan ilman vesihöyryn osapaine ja kylläisen vesihöyryn paine lämpötilassa. Saatua tulosta nimitetään psykrometriyhtälöksi. Käytännössä kuivan ilman

5 paine voidaan korvata kokonaispaineella ja yhtälö (21) voidaan käytännön tarpeita varten esittää muodossa Vakion arvon laskemiseksi sijoitetaan arvot,, ja, joka on veden höyrystymislämpö 10 o C:n alueella. Lämpötilan 0 o C alapuolella on käytettävä jään höyrystymislämmön arvoa. Näillä arvoilla saadaan: (22) Kostutetaan harso tislatulla vedellä. Seurataan kostean lämpömittarin lukemia ajan funktiona ja luetaan ne 15 sekunnin välein. Luetaan myös kuivan lämpömittarin lukema. Koe toistetaan kolme kertaa. Harso kostutetaan vedellä ennen jokaista koetta. Vihjeitä mittauksiin: - Työssä on edullisinta kastella harsoa veteen, jonka lämpötila ei kovin paljoa poikkea kyllästymislämpötilasta. Jos vesi on ollut liian kuumaa, niin lämpötila ei ehdi lainkaan laskea haettavaan arvoon ennen kuin harso on jo kuivunut ja lämpötila alkanut uudelleen nousta. - Onnistuneessa mittauksessa kostean lämpömittarin lämpötila saavuttaa varsin pian kyllästymislämpötilan, ja lukema pysyy siinä pitkän ajan. - On otettava huomioon mahdollinen virhe, joka aiheutuu siitä, että kostea ja kuiva lämpömittari näyttävät eri lukemia samassa lämpötilassa. Toisen lämpömittarin kaikki lukemat on korjattava olettamalla toinen mittari virheettömäksi. Käytännössä on yhdentekevää, kumpi mittari katsotaan oikeaksi. - Lämpömittaria on peitettävä kostealla harsolla paljon pidemmälti kuin vain elohopeakuvun kohdalta, jottei lämmön johtuminen lämpömittaria pitkin pääsisi vaikuttamaan häiritsevästi. - Edellä ei ole käsitelty lämpösäteilyn osuutta, vaikka silläkin on jonkin verran vaikutusta tuloksiin. Säteilyn osuutta pyritään rajoittamaan suojaamalla elohopeakuvut kiiltävillä metalliputkilla. - Psykrometrimittauksia varten on olemassa tauluja, psykrometrikarttoja, joiden avulla saadaan välittömästi suhteellinen kosteus, kun ja tunnetaan. Yhteistä niille on vaakaakseli, jolla esiintyy kuivan lämpömittarin lukema. Useissa tauluissa luetaan pystyakselilta erotus. Ilman kosteuteen liittyviä energeettisiä tarkasteluja silmällä pitäen on kuitenkin suositeltavampi sellainen malli, missä pystyakselille on merkitty ominaiskosteus. Oheisena on piirros, joka esittää tällaisen kartan typistetyssä muodossa. 2.3 Hiushygrometri Rasvattomilla ja puhtailla ihmisen hiuksilla on se ominaisuus, että niiden pituus muuttuu ilman kosteuden muuttuessa. Hiushygrometrissä tämä pituuden muutos ohjaa mekaanisesti osoitinta asteikolla, joka on kalibroitu osoittamaan ilman suhteellista kosteutta. Laitteen tarkkuus ei ole hyvä, mutta etuna on helppokäyttöisyys.

6 , % 60% 40% 20% 10 T 90% 70% 50% 30% 10% 5 T Kuva 1. Psykrometritaulu. 0,005 0 w 3 MITTAUSTULOSTEN KÄSITTELY 3.1 Absorptiomenetelmä U-putkien läpi kulkeneen ilman tilavuus saadaan yhtälöstä (18). Absoluuttinen kosteus lasketaan yhtälöstä (1) ja suhteellinen kosteus yhtälöstä (2). Kyllästetyn vesihöyryn tiheys (=maksimikosteus ) saadaan alla olevasta Taulukosta 1. Tee lineaarinen interpolointi :n arvon määrittämiseksi, jos huoneen lämpötila ei ole kokonaisluku. Maksimikosteuden virhe saadaan em. taulukosta lämpötilan muutosta vastaavana :n muutoksena. Työselostuksessa ilmoitetaan lopputuloksena ja virhe-rajoineen. 3.2 Psykrometrimenetelmä Piirretään kostean lämpömittarin lukemat ajan funktiona. Käyrät lähestyvät asymptoottisesti kyllästymislämpötilaa. Laske tutkittavan ilman vesihöyryn osapaine yhtälöstä (22) virherajoineen. Kyllästetyn vesihöyryn osapaine saadaan Taulukosta 1. Tee lineaarinen interpolointi samaan tapaan kuin edellä, jos se on tarpeen. Kyllästetyn vesihöyryn osapaineen virhe saadaan vastaavasti. Laske ilman suhteellinen kosteus virherajoineen. Katso psykrometritaulusta ilman suhteellinen kosteus.

7 3.3 Hiushygrometri Ilmoita ilman suhteellinen kosteus hiushygrometrien lukemien keskiarvona. Taulukko 1. Puhtaan veden ominaisuuksia Lämpötila Tiheys Pintajännitys Sisäinen kitka Kyllästetyn höyryn paine tiheys k s k mm m m m m 0 0, ,6 1,794 4,6 4,8 1 0, ,5 1,732 4,9 5,2 2 0, ,3 1,674 5,3 5,6 3 0, ,2 1,619 5,7 6,0 4 0, ,0 1,568 6,1 6,4 5 0, ,9 1,519 6,5 6,8 6 0, ,7 1,473 7,0 7,3 7 0, ,6 1,429 7,5 7,8 8 0, ,4 1,387 8,0 8,3 9 0, ,3 1,348 8,6 8,8 10 0, ,1 1,310 9,2 9,4 11 0, ,0 1,274 9,8 10,0 12 0, ,8 1,239 10,5 10,7 13 0, ,7 1,206 11,2 11,4 14 0, ,5 1,175 12,0 12,1 15 0, ,4 1,145 12,8 12,8 16 0, ,2 1,116 13,6 13,6 17 0, ,0 1,088 14,5 14,5 18 0, ,9 1,060 15,5 15,4 19 0, ,7 1,034 16,5 16,3 20 0, ,6 1,009 17,5 17,3 21 0, ,4 0,984 18,6 18,3 22 0, ,3 0,961 19,8 19,4 23 0, ,1 0,938 21,1 20,6 24 0, ,0 0,916 22,4 21,8 25 0, ,8 0,895 23,8 23,0 26 0, ,7 0,875 25,2 24,4 27 0, ,5 0,855 26,7 25,8 28 0, ,3 0,836 28,3 27,2 29 0, ,2 0,818 30,0 28,7 30 0, ,0 0,800 31,8 30,3 * mm, a

8 OULUN YLIOPISTO Työn suorittaja: FYSIIKAN LAITOS Mittauspäivä: / 20 klo - Fysiikan laboratoriotyöt 2 & 3 Työn ohjaaja: MITTAUSPÖYTÄKIRJA ILMAN KOSTEUS 1. Absorptiomenetelmä 2. Psykrometrimenetelmä U-putkien massat: Ylipaine alussa Ylipaine lopussa Ulkoinen ilmanpaine Ilmasäiliön tilavuus Huoneen lämpötila Psykrometritaulu 3. Hiuskosteusmittari 4. Digitaalinen psykrometri Huoneen lämpötila Kastepistelämpötila Adiabaattinen lämpötila Suhteellinen kosteus Absoluuttinen kosteus Ohjaajan allekirjoitus

Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste.

Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste. TYÖ 36b. ILMANKOSTEUS Tehtävä Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste. Välineet Taustatietoja

Lisätiedot

Ilman suhteellinen kosteus saadaan, kun ilmassa olevan vesihöyryn osapaine jaetaan samaa lämpötilaa vastaavalla kylläisen vesihöyryn paineella:

Ilman suhteellinen kosteus saadaan, kun ilmassa olevan vesihöyryn osapaine jaetaan samaa lämpötilaa vastaavalla kylläisen vesihöyryn paineella: ILMANKOSTEUS Ilmankosteus tarkoittaa ilmassa höyrynä olevaa vettä. Veden määrä voidaan ilmoittaa höyryn tiheyden avulla. Veden osatiheys tarkoittaa ilmassa olevan vesihöyryn massaa tilavuusyksikköä kohti.

Lisätiedot

MC-160SA. Elektroninen kosteusmittari. puulle ja rakennusmateriaalille

MC-160SA. Elektroninen kosteusmittari. puulle ja rakennusmateriaalille MC-160SA Elektroninen kosteusmittari puulle ja rakennusmateriaalille Sivu 1-1- KÄYTTÖOHJE FIN Sivu 2-2- JOHDANTO MC-160SA-kosteusmittauslaite on EXOTEK INSTRUMENTS AB:n kädessä pidettävä kosteuden mittauslaite,

Lisätiedot

I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2

I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2 I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2 1.1 Tilastollisen fysiikan ja termodynamiikan tutkimuskohde... 2 1.2 Mikroskooppiset ja makroskooppiset teoriat... 3 1.3 Terminen tasapaino ja lämpötila... 5 1.4 Termodynamiikan

Lisätiedot

MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. 28 MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Yhteistyössä HELSINKI 2013 ISSN 1798-744X (Online)

Lisätiedot

ENERGIAN KULUTUS JA SÄÄSTÖ KARJATALOUDESSA. AHOKAS J. (toim.) MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA

ENERGIAN KULUTUS JA SÄÄSTÖ KARJATALOUDESSA. AHOKAS J. (toim.) MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA ENERGIAN KULUTUS JA SÄÄSTÖ KARJATALOUDESSA AHOKAS J. (toim.) 27 MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA 2 Yhteistyössä HELSINKI 2013 ISSN 1798-744X

Lisätiedot

Maatilakuivurit. Jukka Ahokas, Mikko Hautala. 28. helmikuuta 2012

Maatilakuivurit. Jukka Ahokas, Mikko Hautala. 28. helmikuuta 2012 Maatilakuivurit Jukka Ahokas, Mikko Hautala 28. helmikuuta 2012 This material has been produced in ENPOS and Rural Energy Acadeny projects. ENPOS is acronym for Energy Positive Farm. The ENPOS project

Lisätiedot

J1/2011. Paineen mittaus. Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus

J1/2011. Paineen mittaus. Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus J1/011 Paineen mittaus Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus Espoo 011 Julkaisu J1/011 Paineen mittaus Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus Espoo 011 Alkusanat Paineeseen

Lisätiedot

Rakennusten lämpö- ja kosteusfysikaalisia näkökohtia

Rakennusten lämpö- ja kosteusfysikaalisia näkökohtia Rakennusten lämpö- ja kosteusfysikaalisia näkökohtia Unto Siikanen, emeritus professori, Arkkitehti SAFA usiikanen@gmail.com Rakentajain kalenteri 2012 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit

Lisätiedot

KATARIINA LAINE RAKENNUSMATERIAALIEN RAKENNUSFYSIKAALISET OMINAISUUDET. Diplomityö

KATARIINA LAINE RAKENNUSMATERIAALIEN RAKENNUSFYSIKAALISET OMINAISUUDET. Diplomityö KATARIINA LAINE RAKENNUSMATERIAALIEN RAKENNUSFYSIKAALISET OMINAISUUDET Diplomityö Tarkastajat: dosentti Juha Vinha ja diplomi-insinööri Kimmo Lähdesmäki Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

6 Sääoppi. 6.A Ilmakehä 6.A.1 ILMAKEHÄ 6.A.2 ILMAKEHÄN KEMIALLI- NEN KOOSTUMUS. Kuva 3-61

6 Sääoppi. 6.A Ilmakehä 6.A.1 ILMAKEHÄ 6.A.2 ILMAKEHÄN KEMIALLI- NEN KOOSTUMUS. Kuva 3-61 sivu 271 6 Sääoppi 6.A Ilmakehä Ihmiset ovat kautta aikojen olleet kiinnostuneita omasta ympäristöstään. Vähitellen olemme kyenneet voittamaan esteet, jotka ovat rajoittaneet liikkumistamme maalla, merellä,

Lisätiedot

Fysiikan menetelmät ja kvalitatiiviset mallit Lämpö ja energia

Fysiikan menetelmät ja kvalitatiiviset mallit Lämpö ja energia Fysiikan menetelmät ja kvalitatiiviset mallit Lämpö ja energia ISBN: Veera Kallunki, Jari Lavonen, Kalle Juuti, Veijo Meisalo, Anniina Mikama, Mika Suhonen, Jukka Lepikkö, Jyri Jokinen Verkkoversio: http://www.edu.helsinki.fi/astel-ope

Lisätiedot

ASUINRAKENNUKSEN JÄÄHDYTYKSEN KOS- TEUSTEKNISET VAIKUTUKSET ULKOSEINÄRA- KENTEISIIN JA ASUMISTERVEYTEEN

ASUINRAKENNUKSEN JÄÄHDYTYKSEN KOS- TEUSTEKNISET VAIKUTUKSET ULKOSEINÄRA- KENTEISIIN JA ASUMISTERVEYTEEN Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Lappeenranta Rakennustekniikka Rakennesuunnittelu ASUINRAKENNUKSEN JÄÄHDYTYKSEN KOS- TEUSTEKNISET VAIKUTUKSET ULKOSEINÄRA- KENTEISIIN JA ASUMISTERVEYTEEN Opinnäytetyö

Lisätiedot

Kokonaisten rakennusten energiamallintaminen kuukausi- ja tuntitasolla

Kokonaisten rakennusten energiamallintaminen kuukausi- ja tuntitasolla Kokonaisten rakennusten energiamallintaminen kuukausi- ja tuntitasolla Tero Mononen Pro gradu -tutkielma Uusiutuvan energian koulutusohjelma Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto 5.3.2014 Tiivistelmä Mononen,

Lisätiedot

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Kemian tekniikan korkeakoulu Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelma Jyri Lehtoranta Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin

Lisätiedot

Puun polttoainekäyttö pienissä aluelämpölaitoksissa

Puun polttoainekäyttö pienissä aluelämpölaitoksissa 2012 Puun polttoainekäyttö pienissä aluelämpölaitoksissa MARTTI HÄRKÖNEN KPAMK, CENTRIA tutkimus ja kehitys 1 ALKUSANAT Tämä hakelämmitysraportti on laadittu yhteispohjoismaisen EU-Bothnia-Atlantica -

Lisätiedot

HENGITTÄVÄ PUUKUITURAKENNE Fysikaalinen toimintaperiaate ja vaikutukset sisäilmaan

HENGITTÄVÄ PUUKUITURAKENNE Fysikaalinen toimintaperiaate ja vaikutukset sisäilmaan HENGITTÄVÄ PUUKUITURAKENNE Fysikaalinen toimintaperiaate ja vaikutukset sisäilmaan HENGITTÄVÄ PUUKUITURAKENNE 1 Hengittävä puukuiturakenne Fysikaalinen toimintaperiaate ja vaikutukset sisäilmaan 2 Teksti:

Lisätiedot

JUHA SUVANTO TUPSULAN PADAN LÄMMÖNSIIRTO. Kandidaatintyö

JUHA SUVANTO TUPSULAN PADAN LÄMMÖNSIIRTO. Kandidaatintyö JUHA SUVANTO TUPSULAN PADAN LÄMMÖNSIIRTO Kandidaatintyö ii TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelma SUVANTO, JUHA: Tupsulan Padan lämmönsiirto Kandidaatintyö,

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄTEKNIIKKA

JÄRJESTELMÄTEKNIIKKA ---------- JÄRJESTELMÄTEKNIIKKA ---------------------------------------------------------------------- SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO SISÄILMASTO...14 LÄMMÖN SIIRTO... 16 SISÄILMASTON KÄSITTEET... 18

Lisätiedot

PNEUMATIIKKA. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Konetekniikan osasto Mekatroniikan ja virtuaalisuunnittelun laboratorio

PNEUMATIIKKA. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Konetekniikan osasto Mekatroniikan ja virtuaalisuunnittelun laboratorio Lappeenrannan teknillinen yliopisto Konetekniikan osasto Mekatroniikan ja virtuaalisuunnittelun laboratorio Ko420000 Mekatroniikan peruskurssi Kevät 2007 PNEUMATIIKKA SISÄLLYSLUETTELO PAINEILMAN PERUSTEET

Lisätiedot

2. Termodynamiikan perusteet

2. Termodynamiikan perusteet Statistinen fysiikka, osa A (FYSA241) Tuomas Lappi tuomas.v.v.lappi@jyu.fi Huone: FL249. Ei kiinteitä vastaanottoaikoja. kl 2013 2. Termodynamiikan perusteet 1 TD ja SM Statistisesta fysiikasta voidaan

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS. TUTKIMUSSELOSTUS No 31 JUKKA AHOKAS - KIMMO KOIVISTO ENERGIANSÄÄSTÖ VILJANKUIVAUKSESSA

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS. TUTKIMUSSELOSTUS No 31 JUKKA AHOKAS - KIMMO KOIVISTO ENERGIANSÄÄSTÖ VILJANKUIVAUKSESSA \y/mcd)_ia-\ 03450 OLKKALA 913-46211 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY TUTKIMUSSELOSTUS No 31 JUKKA AHOKAS - KIMMO KOIVISTO ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Alkio-opisto Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Fysiikan aihekokonaisuudet Kurssikirja Johdanto ja merkinnöistä Tämän luentomonisteen tarkoituksena on antaa riittävät perustiedot fysiikasta lääketieteellisen

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Kerrataan ja sovelletaan Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. Osio : Kerrataan ja sovelletaan.desimaaliluvut....tekijöihin

Lisätiedot

Ohje laboratoriotöiden tekemiseen. Sisältö. 1 Ennen laboratorioon tuloa 2. 2 Mittausten suorittaminen 2

Ohje laboratoriotöiden tekemiseen. Sisältö. 1 Ennen laboratorioon tuloa 2. 2 Mittausten suorittaminen 2 OHJE 1 (13) Ohje laboratoriotöiden tekemiseen Sisältö 1 Ennen laboratorioon tuloa 2 2 Mittausten suorittaminen 2 3 Mittauspöytäkirja 2 3.1 Mittauspöytäkirjan hyväksyminen................. 3 3.2 Tietokoneella

Lisätiedot

Veden käyttö korkean lämpötilan kylmähöyryprosessin kiertoaineena

Veden käyttö korkean lämpötilan kylmähöyryprosessin kiertoaineena Miika Kakko Veden käyttö korkean lämpötilan kylmähöyryprosessin kiertoaineena Soveltavan fysiikan (Uusiutuvan energian maisteriohjelma) pro gradu -tutkielma 3. toukokuuta 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO FYSIIKAN

Lisätiedot

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen Patteriverkoston säätäminen 2 Sisältö Miksi säätää?... 5 1. Patteriverkoston säätäminen... 9 1.1 Liian suuri virtaama aiheuttaa liian pienen virtaaman...9 1.2 Liian suuri virtaama jakeluverkossa... 11

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN Raportointi kuuluu tärkeänä osana jokaisen fyysikon työhön riippumatta siitä työskenteleekö hän tutkijana yliopistossa, opettajana koulussa vai teollisuuden palveluksessa.

Lisätiedot

KALTEVA TASO. 1. Työn tavoitteet. 2. Teoria

KALTEVA TASO. 1. Työn tavoitteet. 2. Teoria Oulun yliopisto Fysiikan opetuslaboratorio Fysiikan laboratoriotyöt 1 1. Työn tavoitteet Tämän työn ensimmäisessä osassa tutkit kuulan, sylinterin ja sylinterirenkaan vierimistä pitkin kaltevaa tasoa.

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot