Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus"

Transkriptio

1 Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus Polvelta Toiselle Seinäjoki Marjaana Mokkilan edellisen vuoden messujen aineisto päivitettynä Kalle Isotalo Pohjois-Savon verotoimisto

2 NIMIPERIAATE Lähtökohtaisesti omistajana pidetään sitä, jonka nimiin omaisuus on laillisesti hankittu Kiinteistön omistusoikeuden osoittaa lainhuuto Vain omistaja voi olla myyjänä Nimiperiaatteesta voidaan poiketa esitetyn näytön perusteella, jos osoitetaan osapuolten tarkoituksena olleen muu kuin mitä nimikirjaus osoittaa. Näyttökynnys kuitenkin korkea. 2

3 Tilan käyvän arvon määrittäminen Perintö- ja lahjaverolain (PerVL) 9.1 :n mukaan omaisuus arvostetaan siihen käypään arvoon, mikä omaisuudella oli verovelvollisuuden alkaessa. Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä luovutushintaa Ensisijaisena asiantuntijan antama tila-arvio Toissijainen metsäsuunnitelma Verohallinnon ohje; Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa käytetään ellei tila-arviota tai metsäsuunnitelmaa ole käytettävissä Olennaista, että arvostus kaikissa verolajeissa yhtenäinen Myös kaavoitusarvot tulee ottaa huomioon 3

4 Kauppahinnan jako Maatilan kauppahinta jaetaan käypien arvojen suhteessa eri omaisuusosille. Kauppakirjassa sovitusta kauppahinnan jaosta voidaan verotuksessa poiketa, mikäli jako ei vastaa käypien arvojen suhteita. Käypä arvo on todennäköinen luovutushinta Mikäli ostaja ja myyjä eivät esitä omaa yhtenevää ja luotettavaa selvitystä kauppahinnan jaosta tai lahjanluonteisessa kaupassa käyvistä arvoista, jaetaan kauppahinta verohallinnon määrittämien käypien arvojen suhteissa 4

5 Metsätilan luovutusten veromuodot Tuloverotus: Luovutusvoiton laskeminen metsän luovuttajalle sekä osana maatilakauppaa tuloutukset maataloudessa. Lahjaverotus: Lahjaveron määrääminen omaisuuden lahjoittajalle. Varainsiirtoverotus: Omaisuuden ostajalle varainsiirtovero 4% kiinteistöstä maksetusta vastikkeesta. 5

6 LUOVUTUSVOITTO TVL LUOVUTUSVOITTO = Luovutushinta hankintahinta- kulut Luovutushinta = Myyntihinta luovutushintaan lisätään 55 nojalla tehty metsävähennyksen määrä Hankintahinta ostohinta lahja- tai perintöverotusarvo hankintameno-olettama 20%, 40% tai 80% Kulut = vsv, maanmittaus- ja lainhuudatuskulut, myyntikulut 6

7 Hankintameno-olettama 20 % luovutushinnasta tai jos luovutettu omaisuus on ollut luovuttajalla vähintään 10 vuotta, vähennys on vähintään 40 % luovutushinnasta vähintään 80 %, luovuttaa kiinteää omaisuutta valtiolle, kunnalle, maakunnalle tai kuntayhtymälle. Samoin lasketaan pakkolunastuksessa tai lunastusuhan alaisena luovutetusta kiinteästä omaisuudesta saatu luovutusvoitto. 7

8 Lahjaverotus Kaksi veroluokkaa riippuen sukulaissuhteesta, lievästi progressiivinen veroasteikko. Verotettavan lahjan alaraja 4000,00 euroa Kolmen vuoden sisällä samojen osapuolten välillä annetut lahjat lasketaan yhteen ja määrätään yhteinen lahjavero. 8

9 Maa- ja/tai metsätilan sukupolvenvaihdoksen luovutusmuodot 1) kauppa, jossa vastikkeen arvo on yli 3/4 käyvästä arvosta 2) lahjaluontoinen kauppa, jossa vastike enintään 3/4 käyvästä arvosta 3) lahja, joka on kokonaan vastikkeeton, tai 4) perintö, joka on myös kokonaan vastikkeeton 5) perinnönjako, jossa ulkopuolisten varojen käytön osalta vastikkeellinen luovutus - huomioitava mistä kaupasta kyse, koska lahja- ja tuloverotus käyttäytyvät osittain eri tavoin eri luovutusmuodoissa 9

10 Kauppahinta yli 75 % käyvästä arvosta (alihintainen kauppa) Jos kokonaiskauppahinta ylittää 75 % kohteen käyvästä arvosta, jaetaan kauppahinta käypien arvojen mukaisessa suhteessa kaikelle luovutuksessa siirtyneelle omaisuudelle. Kauppahintaosuudet tuloutuvat sellaisinaan myyjän verotuksessa ja ostaja tekee vastaavat vähennykset. Myyjän luovuttamaan omaisuuteen kohdistuva kauppahinta saattaa olla pienempi kuin luovutettavien omaisuuserien menojäännökset. 10

11 Alihintainen kauppa eli yli ¾ käyvästä arvosta Tilan käypä arvo kaupantekohetkellä on ,00 euroa Tilasta maksettava hinta on ,00 euroa Erotus ,00 euroa Kauppahinta on 80% käyvästä arvosta Molempien osapuolten veroseuraamukset lasketaan ikään kuin luovutus olisi tehty käyvästä arvosta Luovutusvoitto maksetusta hinnasta, joka muodostaa myös hankintamenon Luovutustappiota ei vähennetä siltä osin kuin se ei todellinen 11

12 Omaisuuden hankintameno lahjanluonteinen kauppa Jos omaisuus on luovutettu käypää arvoa alempaan hintaan siten, että kysymys on PerVL 18.3 :ssä tarkoitetusta lahjaluonteisesta kaupasta, luovutus jaetaan maksetun hinnan ja käyvän arvon suhteen perusteella vastikkeelliseen ja vastikkeettomaan osaan. Vastikkeellisesti luovutetun osuuden hankintamenoksi katsotaan siihen kohdistuva osuus hankintamenosta (TVL 47.5 ) Lahjanluonteisessa luovutuksessa ostajan omaisuuden hankintamenoksi luetaan kauppahinta ja lahjaa vastaava osuus omaisuuden arvosta 12

13 Lahjanluonteinen kauppa, kauppahinta alle 75 prosenttia käyvästä arvosta Tilan käypä arvo kaupantekohetkellä on ,00 euroa Tilasta maksettava hinta on 40,000 euroa Erotus ,00 euroa Kauppahinta on 40% käyvästä arvosta Kaupasta (lahjasta) tulee tehdä lahjaveroilmoitus. Tällöin lahjan osuudesta eli ,00 eurosta määrätään lahjavero Luovutusvoittoverotus vastikkeellisesti luovutetusta osasta, ja luovutushinnasta vähennetään hankintamenosta vastikkeellista luovutusta vastaava osa.(40%) 13

14 Metsätiet ja ojat kiinteistökaupassa Myyjällä teiden ja ojien hankintamenon poistamaton osa lisätään kiinteistön hankintamenoon (TVL 46.1 ja 47.1 ), eikä perusparannusmenojen poistamaton osa siten voi siirtyä kaupassa ostajalle. Ostaja saa tiestöllä ja ojituksella perusparannetun metsäkiinteistön ja saa perusparannustoimenpiteistä mahdollisesti maksamansa kauppahinnan lisän osittain takaisin metsävähennyksen muodossa Lahjanluonteisissa luovutuksissa katsotaan, että jatkajalle siirtyy lahjaa vastaava osuus myyjän vähentämättä olevista menojäännöksistä metsäteiden ja -ojien osalta Varainsiirtoverotuksessa metsätiet ja ojat ovat osa kiinteistöä ja myös niihin kohdistuva kauppahinnan osa on veronalainen 14

15 VEROTUKSEN HUOJENNUKSET TVL 48 Tavanomaisen koti-irtaimiston luovutuksen verovapaus Oman vakituisen asunnon verovapaus ns. sukupolvenvaihdosluovutukset Kiinteää omaisuutta valtiolle tai valtion liikelaitokselle luonnonsuojelulaissa tarkoitetuksi luonnonsuojelualueeksi Alle 1000 euron luovutus PerVL 55 ja 56 edellyttää maatalouden harjoittamista 15

16 NS. SUKUPOLVENVAIHDOSLUOVUTUKSET TVL 48 1mom 3 kohta LUOVUTUSVOITTO EI OLE VERONALAISTA TULOA; luovuttaa harjoittamaansa maatalouteen tai metsätalouteen kuuluvaa kiinteä omaisuutta saajana joko yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa hänen lapsensa tai tämän rintaperillinen taikka hänen sisarensa, veljensä, sisarpuolensa tai velipuolensa Luovutettu omaisuus on ollut yhteensä yli 10 vuotta myyjän tai hänen ja sellaisen henkilön omistuksessa, jolta hän on saanut sen vastikkeettomasti Jos verovapaasti luovutettu metsä edelleen luovutetaan viiden vuoden kuluessa, vähennetään tällöin TVL 48.5 :n mukaisesti luovutusvoittolaskennassa hankintamenosta tai hankintameno-olettamasta edellisen luovutuksen se veronalaisen luovutusvoiton määrä, jota ei ole pidetty saantomiehen veronalaisena tulona Jatkoluovutusten sanktiointi ei ole tuloverotuksessa kytketty pääosan luovuttamiseen. Huojennus menetetään osittain myös määräalakaupoissa. 16

17 Myyjälle mahdollisesti tuleva luovutusvoitto tuloverolain mukaiset luovutusvoitot alle 10 vuotta omistuksessa olleet tilat rakennuksineen luovutus muille kuin TVL 48 mainituille sukulaisille esim. omalle puolisolle tai veljen/siskon lapsille. oman asunnon verovapaus ei täyty muu yksityisvarallisuus, lomamökki metsätalouden kalusto Myyty verovuonna, ei voi tehdä siitä enää poistoa eikä hyödykkeen menojäännös voi olla mukana metsätalouden koneiden ja kaluston menojäännöksessä Luovutusvoitot tai tappiot konekohtaisesti selvitettävä luovutusvoitto= myyntihinta - todellinen verotuksessa poistamatta oleva hankintameno toimitettava lomake 9, Laskelma luovutusvoitosta tai tappiosta (3013) 17

18 Metsävähennys myönnetään vain metsätalouden pääomatulosta, joka on syntynyt tai sen jälkeen vastikkeellisella saannolla (kaupalla, vaihdolla tms) hankitusta metsästä (TVL ) - Myös ns. lahjanluonteinen kauppa on vastikkeellinen saanto. Metsävähennyksen saa tehdä vain metsävähennykseen oikeuttavalta alueelta myydystä puusta saadusta metsätalouden pääomatulosta. Luovutettuaan maapohjan verovelvollisella ei enää ole oikeutta metsävähennykseen, vaikka hän on pidättänyt hakkuuoikeuden puustoon - Kun metsään pidätetään luovutuksen yhteydessä hallintaoikeus, mahdollinen metsävähennyspohja jää hallintaoikeuden kestoajaksi kokonaan hyödyntämättä 18

19 Metsävähennyspohjan muodostuminen Metsävähennyspohja muodostuu metsän hankintamenon perusteella. Jos kiinteistökauppaan kuuluu metsän lisäksi myös muita omaisuuseriä, metsän osuus koko kiinteistön hankintamenosta arvioidaan omaisuuserien käypien arvojen suhteessa (ns. laukeamaton tonttivarasto tuo metsävähennysoikeutta) Metsän hankintamenoon lisätään metsän osuus kiinteistökauppaan välittömästi liittyneistä muista menoista (varainsiirtovero, lainhuudatus- ja lohkomiskulut sekä muut kaupasta aiheutuneet suoranaiset kulut) Kiinteistönmuodostamistoimituksen yhteydessä muille toimituksen osakkaille maksettu puustotilikorvaus on maksajalle metsän hankintamenoa (KVL 1995/81) 19

20 Metsävähennyspohja Vähennyspohjan laskentatapa muuttui verovelvolliskohtaiseksi verovuodesta 2008 alkaen: TVL 55.2 : verovelvollisen verovuonna ja aikaisempina verovuosina tekemien metsävähennysten yhteismäärä ei saa ylittää 60 prosenttia verovelvollisen vuoden lopussa omistaminen metsävähennykseen oikeuttavien metsien yhteenlaskettujen hankintamenojen määrästä Kaikkia verovelvollisen omistamia, metsävähennykseen oikeuttavia metsiä käsitellään ikään kuin yhtenä metsänä siten, että metsävähennystä saa vähentää miltä tahansa metsävähennyksen piirissä olevalta kiinteistöltä saadusta puun myyntitulosta tai muusta veronalaisesta metsätalouden pääomatulosta. Jos tila myyty vuoden loppuun mennessä, se ei ole mukana laskennassa Olennaista on muistaa, että metsävähennysoikeus ei ratkea myyntihetken mukaan, vaan aina verovuoden päättyessä lasketaan, mikä on metsävähennyspohja ja millaiseen metsävähennykseen se oikeuttaa. 20

21 Metsävähennys/Vastikkeeton saanto Kiinteistön vastikkeettomasti (esim. perintönä, testamentilla, lahjana tai aviooikeuden nojalla) saaneella on sama oikeus metsävähennyksen tekemiseen kuin edellisellä omistajalla, esim. perittävällä, olisi ollut, ts oikeus käyttää metsävähennyksestä mahdollisesti käyttämättä oleva määrä (TVL 55.3 ) Vastaavasti kiinteistön ns. lahjanluonteisella kaupalla hankkineella on näin ollen oikeus vähentää edelliseltä omistajalta käyttämättä jääneestä metsävähennyksestä osa, joka vastaa lahjan suhteellista osuutta luovutuksen kohteena olevan metsän käyvästä arvosta. Vastikkeeton saanto ei siis tuota uutta oikeutta tehdä metsävähennys, ei myöskään ns. lahjanluonteisen kaupan vastikkeeton osa Lahja- tai perintöverotusarvo ei ole metsävähennyksen peruste, ei myöskään maksettu lahja- tai perintövero Jakamattoman kuolinpesän sisäiset osuuksien kaupat ovat (varainsiirtoverotusta lukuun ottamatta) irtaimen kauppaa, josta ei muodostu kuolinpesälle perustetta tehdä metsävähennystä. Näitä kannattaa lähtökohtaisesti välttää ja tehdä maakaaren mukaisia kauppoja 21

22 Myyjälle luovutusvoitto ja metsävähennys Metsän hankintamenoa ei tule saada vähentää kahteen kertaan, ensin metsätalouden pääomatulosta ja toistamiseen luovutusvoiton verotuksessa TVL 46.8 : Metsän luovutusvoiton määrää laskettaessa luovutusvoittoon lisätään 55 :n nojalla tehdyn metsävähennyksen määrä, kuitenkin enintään määrä, joka vastaa 60 prosenttia luovutettavan metsän hankintamenosta Sovelletaan verovuodesta 2009 alkaen Metsävähennys on voitu tehdä muilta saman omistajan metsävähennykseen oikeuttavilta tiloilta Jos voidaan soveltaa TVL 48.1 :n 3 kohdan mukaista verovapaussäännöstä (edellytyksinä metsätalouden harjoittaminen, yli 10 vuoden omistus ja ostajana lähisukulainen) tai muuta verovapaussäännöstä, ei lisäystä luovutusvoittoon tehdä (TVL 55.2 :stä ilmenevä periaate) 22

23 Verotusyhtymä Edellytykset Kahden tai useamman henkilön muodostama yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on kiinteistön viljely tai hallinta verotuksessa puolisoina pidettävien henkilöiden kahdestaan harjoittama kiinteistön viljely ja hallinta ei muodosta verotusyhtymää, kuitenkin puolisoiden yhdessä harjoittamaan metsätalouteen sovelletaan verotusyhtymää koskevia säännöksiä Jos samat henkilöt omistavat samoin osuuksien useita eri kiinteistöjä, jotka muodostavat yhden taloudellisen kokonaisuuden, niitä käsitellään yhtenä verotusyhtymänä 23

24 Metsäyhtymä Eri omistusosuuksin omistetut kiinteistöt ovat eri yhtymiä Esim. isä omistaa yhden tilan yksin, äiti ja isä puoliksi toisen tilan ja äiti omistaa yhden tilan yksin, lapsi ostaa kustakin tilasta puolet. Syntyy 3 metsäyhtymää. Metsäyhtymä 1 = isä ½ ja lapsi ½, tila 1 kokonaan Metsäyhtymä 2 = isä ¼, äiti ¼ ja lapsi ½, tila 2 kokonaan Metsäyhtymä 3 = äiti ½ ja lapsi ½, tila 3 kokonaan Jokaiselle yhtymälle oma y-tunnus Tulee ilmoittautua/hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi kunkin yhtymän osalta erikseen, mikäli harjoittaa verollista toimintaa 24

25 Verotusyhtymän purkautuminen Verotusyhtymä purkautuu, jos kiinteistö myydään Verotusyhtymä purkautuu myös silloin jos osakkaat luopuvat omistuksesta niin, että omistajaksi jää yksi osakas tai osakkaiksi jäävät vain puolisot Yhtymän muuttuminen ja purkautuminen on erityistilanne, jonka osalta esimerkiksi metsävähennyksessä voi tulla yllätyksiä 25

26 KUOLINPESÄN VEROKOHTELU kuolinpesän verotus kuolinvuodelta kaikki ne vähennykset. jotka vainajakin olisi saanut, jos hän olisi elänyt verovuoden loppuun poikkeuksena mahdolliset testamentti määräykset tai vain yksi perillinen tai jako kuolinvuotta seuraavina vuosina kuolinpesää verotetaan itsenäisesti tuloista ja varoistaan tulot ansio- tai pääomatuloa kuolinpesän osakkaan saama osuus kuolinpesän tulosta ei ole osakkaalle veronalaista tuloa verotuksessa myönnetään vain ne vähennykset jotka on nimenomaan säädetty vähennettäväksi kuolinpesän tulosta tai liittyvät kuolinpesän saamien tulojen hankintaan 26

27 Hallintaoikeus Hallinta-, omistus- ja käyttöoikeuden pidättäminen Näitä oikeuksia voi syntyä luovutuksissa tehdyillä oikeuksien pidätyksissä (kauppa/lahja) tai esimerkiksi testamentilla. Voivat olla elinikäisiä tai määräaikaisia. Hallintaoikeuden pidättäminen lahjassa tai lahjanluontoisessa kaupassa pienentää omaisuuden arvoa ja mahdollisesti syntyvän lahjan suuruutta. Hallintaoikeuden haltijaa verotetaan oikeuden alaisen omaisuuden tuotosta Ei metsävähennysmahdollisuutta hallintaoikeuden alaisesta metsästä Hallintaoikeudesta luopuminen ennenaikaisesti synnyttää lahjaverovelvollisuuden 27

28 Huomioitava lopettamistilanne kausiveroilmoitus Vuosimenettelyssä olevien arvonlisäverovelvollisten on annettava arvonlisäveroa koskeva kausiveroilmoitus ja maksettava kyseinen vero viimeistään kalenterivuotta seuraavan helmikuun viimeisenä päivänä Määräpäivä on sama sähköisesti annettavalle ja paperi-lomakkeelle Jos vuosimenettelyssä oleva kuitenkin lopettaa arvonlisäverollisen toimintansa tai siirtyy lyhyempään ilmoitusjaksoon kesken vuoden, on hänen annettava kausiveroilmoitus alkuvuoden arvonlisäverosta ja maksettava se viimeistään toiminnan päättymiskuukautta/vuosimenettelyn päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä esim. myy kaikki metsät ,tällöin arvonlisäverollinen toiminta loppuu myyntipäivään. Jolloin kausiveroilmoitus ajalta on annettava ja tilitettävä (sähköinen) tai (paperinen), jotta välttyisi myöhästymismaksulta sekä viivästysseuraamuksilta 28

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Yrittäjäpolvenvaihdos hanke Katja Ehrola Konsultti, KTM Talenom Kompassi Yrityskauppojen neuvonantaja Omistusjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset Rahoitusjärjestelyt, lainaneuvotteluista

Lisätiedot

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Eeva-Liisa Väisänen METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.4.2007 Tekijä Eeva-Liisa

Lisätiedot

MAATALOUDEN YLEISTILANTEESTA VUONNA 2011... 4 ESITETTYJÄ VEROMUUTOKSIA VUODELLE 2012... 4 OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ

MAATALOUDEN YLEISTILANTEESTA VUONNA 2011... 4 ESITETTYJÄ VEROMUUTOKSIA VUODELLE 2012... 4 OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ 1 Markku Kovalainen johtava veroasiantuntija, OTL Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto 4.1.2012 Ajankohtaista maatilan verotuksesta 2011 Oikeuskäytäntöä, ohjeita ja ohjauksia on seurattu 31.12.2011 saakka.

Lisätiedot

Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä

Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä Metsätilan sukupolvenvaihdos lahjoitus, kauppa vai perintö? Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä Metsänomistaja päättää 2 Metsänomistajia lukuisia, esim. Pudasjärvellä 2690 mh-maksua maksavaa omistajia

Lisätiedot

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Asiantuntijan rooli omistajanvaihdoksessa 15.04.2013 / Kokkola Risto Walden, kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Esi-isien temppeleissä

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Luovutuksesta monenlaisia seuraamuksia 1. Kenellä on päätösvalta luovutuksen

Lisätiedot

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen Perintö- ja lahjaverotus KL 2012 Antti Kolehmainen Kurssin sisältö I OSA: Perintö ja lahjaverotus II OSA Jäämistösuunnittelu TAVOITTEET: I OSA Perintö ja lahjaverotus - Tavoitteena ymmärtää järjestelmän

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maatilan sukupolvenvaihdospäivä Kälviä 29.10.2010 Maisa Mattjus Esityksen sisältö Keskeisimmät käsitteet ja sovellettavat lainkohdat Maatilavarallisuuden käyvän

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta. Eura, Laitila Eurajoki 3.2012 Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta. Eura, Laitila Eurajoki 3.2012 Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta Eura, Laitila Eurajoki 3.2012 Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy mhy-ketjun yhtiö lakimiespalvelut:

Lisätiedot

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008 OP metsäopas 2008 Metsävero-opas 2010 O me säop 20 OP-metsäopas 2008 Tilinpäätöksen aika Taas on se aika vuodesta, jolloin laaditaan metsätalouden edellisen vuoden tilinpäätös veroilmoituksen muodossa.

Lisätiedot

VEROTIEDOTE 2/2004 SISÄLTÖ. Tämä tiedote on myös Internetissä www.vero.fi /julkaisut. Yritys- ja pääomaverouudistus 2005... 5

VEROTIEDOTE 2/2004 SISÄLTÖ. Tämä tiedote on myös Internetissä www.vero.fi /julkaisut. Yritys- ja pääomaverouudistus 2005... 5 VEROTIEDOTE 2/2004 SISÄLTÖ Yritys- ja pääomaverouudistus 2005... 5 Muita lainmuutoksia... 14 Arvonlisäverolain muutokset (HE:t)... 19 Verotusmenettelyn muutoksia... 20 Vuosi-ilmoitukset vuodelta 2004...

Lisätiedot

YRITYSJÄRJESTELYT SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VEROSUUNNITTELUSSA

YRITYSJÄRJESTELYT SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VEROSUUNNITTELUSSA Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Yritysjuridiikka YRITYSJÄRJESTELYT SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VEROSUUNNITTELUSSA Tekijä: Finell,

Lisätiedot

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta www.porssisaatio.fi Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Marja Uusitalo HUONEISTON KORJAUSKULUJEN KÄSITTELY HENKILÖVEROTUKSESSA

Marja Uusitalo HUONEISTON KORJAUSKULUJEN KÄSITTELY HENKILÖVEROTUKSESSA Marja Uusitalo HUONEISTON KORJAUSKULUJEN KÄSITTELY HENKILÖVEROTUKSESSA HUONEISTON KORJAUSKULUJEN KÄSITTELY HENKILÖVEROTUKSESSA Marja Uusitalo Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun

Lisätiedot

UUSJAON VEROTUSKYSYMYKSET

UUSJAON VEROTUSKYSYMYKSET Keski-Pohjanmaan verotoimisto / Maisa Mattjus Jokilaaksojen verotoimisto / Eila Heiska Päivitys 2.12.2014 UUSJAON VEROTUSKYSYMYKSET Sisältö 1. YLEISTÄ... 2 2. TILIKORVAUKSET... 2 2.1 SAATU KORVAUS... 2

Lisätiedot

SPV-koulutuspäivä Orivesi 24.10.2014

SPV-koulutuspäivä Orivesi 24.10.2014 SPV-koulutuspäivä Orivesi 24.10.2014 PÄIVÄN OHJELMA 9.00 Kahvi 9.30 Tilaisuuden avaus Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu ja verotus Nuoren viljelijän aloittamistuki Maatilayrityksen yhtiöittäminen 12.00

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2015

Sijoittajan vero-opas 2015 Sijoittajan vero-opas 2015 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet......4 Veroilmoituksen täydentäminen......6

Lisätiedot

Verohuojennukset voimaan

Verohuojennukset voimaan Metsävero-opas 2009 Verohuojennukset voimaan Verokarhu on tulevina vuosina suopea metsänomistajille. Eduskunnan vahvistamat metsätalouden pääomatulojen verohuojennukset alentavat merkittävästi metsänomistajan

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2011

Sijoittajan vero-opas 2011 Sijoittajan vero-opas 2011 www.porssisaatio.fi Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten tuottojen verotus... 8 Vakuutussijoitusten verotus...14

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2013

Sijoittajan vero-opas 2013 Sijoittajan vero-opas 2013 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet...4 Veroilmoituksen täydentäminen...6

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2011

Sijoittajan vero-opas 2011 Sijoittajan vero-opas 2011 www.porssisaatio.fi Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten tuottojen verotus... 8 Vakuutussijoitusten verotus...14

Lisätiedot

Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta

Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 7.-13.12.2011 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2011 saakka 1

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -metsäverotus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys METSÄVEROKURSSI

Lisätiedot

Metsävero-opas. OP-metsäopas 2005

Metsävero-opas. OP-metsäopas 2005 Metsävero-opas OP-metsäopas 2005 Sisältö Veroilmoituksen täyttö Myyntituloverotus Pinta-alaverotus Arvonlisäverotus Omistusmuodon vaikutus verotettavan tulon ja varallisuuden jakoon Uuden omistajan metsäverojärjestelmä

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki

Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki Milloin kannattaa aloittaa suunnittelu? Metsänomistus ei ole ilo vaan rasite Sopiva ja halukas jatkaja on

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS Verovuosi 2011 Lähdeaineistona metsätalouden veroilmoituksen täyttöohjeet, Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2011 ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot. Verohallinnon

Lisätiedot

VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta PTT raportteja 246 PTT Reports 246 VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm Leena Kerkelä Helsinki 2014 Pellervon taloustutkimus

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 26.5.2015 1 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot