Verotustyöpaja Rovaniemi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi"

Transkriptio

1 Verotustyöpaja Rovaniemi Yrittäjäpolvenvaihdos hanke Katja Ehrola Konsultti, KTM Talenom Kompassi

2 Yrityskauppojen neuvonantaja Omistusjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset Rahoitusjärjestelyt, lainaneuvotteluista pääomasijoituksiin Yritysjärjestelyt Fuusiot, jakautumiset, osakevaihdot, liiketoimintasiirrot perustamiset, purkamiset, yhtiömuodon muutokset Lakipalvelut Talouspalvelut Veropalvelut Kaikille PK yrityksille!

3 Yleistä sukupolvenvaihdoksesta verotuksessa, sovellettavat ohjeet ja lait Osakeyhtiö ja omistajanvaihdos 1. Osakeyhtiön osakkeiden luovutus osakekaupalla 2. Osakkeiden vastikkeeton luovutus 3. Osakeyhtiön omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen 4. Osakeanti, yritysjärjestelyt ja apuyhtiörakenne Henkilöyhtiö ja omistajanvaihdos 1. Henkilöyhtiön yhtiöosuuden kauppa 2. Henkilöyhtiön yhtiöosuuden vastikkeeton luovutus 3. Henkilöyhtiön liiketoiminnan luovutus

4 Liikkeen ja ammatinharjoittajan (Tmi) omistajanvaihdos 1. Elinkeinotoiminnan myynti 2. Elinkeinotoiminnan vastikkeeton luovutus, Elinkeinotoiminnan jatkaminen kuolinpesän nimissä, apuyhtiön käyttäminen Ennakkotiedot ja ratkaisut

5 Sovellettavat ohjeet ja lait Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä Laki varojen arvostamisesta verotuksessa Arvonlisäverolaki Laki elinkeinotulon verottamisesta Osakeyhtiölaki Perintö ja lahjaverolaki, Perintökaari Tuloverolaki Laki verotusmenettelystä Varainsiirtoverolaki Verohallinnon ohje Dnro 57/349/2010 Yrityksen sukupolvenvaihdos verotuksessa ja ohje Dnro 746/36/2009 Varojen arvostaminen perintö ja lahjaverotuksessa, joihin tämä esitys perustuu

6 Yleistä omistajanvaihdoksen verotuksesta Sukupolvenvaihdos (omistajanvaihdos) = osakeyhtiö, henkilöyhtiö tai yritystoiminta siirretään toimintaa jatkavalle lapselle (tai muulle henkilölle) Mahdollisia veroseuraamuksia Tuloverotus, perintö ja lahjaverotus, varainsiirtoverotus, arvonlisäverotus Verovelvollinen? Luopuja, jatkaja, yhtiö Toteutustavat Useita, riippuu yhtiömuodosta, luopujan ja jatkajan intresseistä Esim. kauppa, lahja, omien osakkeiden hankkiminen tai näiden yhdistelmä Toteutus usein vaiheittain, mikäli sukupolvenvaihdos kyseessä

7 1. Osakeyhtiön osakkeiden luovutus osakekaupalla

8 Myyjän verotus Luovutusvoitto veronalaista pääomatuloa TVL 45 tai verovapaata tuloa TVL 48 Luovutusvoiton laskeminen TVL Luovutushinnasta vähennetään poistamaton hankintameno ja voiton hankkimisesta aiheutuneet menot Vaihtoehtoisesti luovutushinnasta vähennetään hankintameno olettama 20% tai 40% (mikäli omistusaika >10v) Huom! Omistusaika ei katkea muutettaessa henkilöyhtiö osakeyhtiöksi Huom! Hankintameno voi määräytyä myös verotusarvon mukaan

9 Myyjän verotus Lahjanluonteinen kauppa Lahjanluonteinen= luovutushinta enintään ¾ käyvästä arvosta PerVL 18.3 Vain vastikkeelliseen osaan kohdistuvan hankintamenon saa vähentää luovutushinnasta, muu osa hankintamenosta jää vähentämättä Hankintameno olettaman käyttö mahdollista Luovutusvoiton verovuosi Pääsääntöisesti kauppakirjan allekirjoitushetki, vaikka kauppahintaa ei tuolloin maksettaisi TVL 110.2

10 Myyjän verotus Luovutusvoittoveron määrä ja maksaminen Luovutusvoitto on pääomatuloa, veroprosentti 28 Hetemäen verotyöryhmän alustavissa linjauksissa pääomatuloveroasteen nousu (30%)? Verovapaata tuloa, jos luovutetun omaisuuden luovutushinnat enintään 1000 TVL 48.6 Maksu ennakkoverona, ennakontäydennysmaksuna tai jäännösverona Muistettava täyttää lomake 9A esitäytetyn veroilmoituksen liitteeksi

11 Verovapaa osakkeiden luovutus Osakkeiden luovutuksesta syntynyt voitto on tietyin edellytyksin myyjälle verovapaa TVL 48.1 Luovutettava osuus vähintään 10% omistusosuuteen oikeuttava määrä yhtiön osakkeita Saajana luovuttajan lapsi, lapsen rintaperillinen, luovuttajan sisar, veli, sisarpuoli tai velipuoli, tietyin edellytyksin myös edellä mainittujen puolisot Omistusosuus myyjälle > 10 vuotta ennen luovutusta Kaikkien kolmen ehdon tulee täyttyä, muutoin luovutusvoitto on veronalaista tuloa Omistuksen alkamispäivä perustajaosakkaalla= perustamissopimuksen allekirjoituspäivä

12 Luovutustappio myyjän verotuksessa Luovutushinta < hankintameno = luovutustappio Tappio vähennyskelpoinen muista luovutusvoitoista verovuosi + kolme vuotta TVL 50.1 (jatkossa ehkä 5 vuotta?) Lahjanluonteisissa kaupoissa PerVL 18.3 luovutustappiota laskettaessa vain vastikkeelliseen osaan kohdistuvan osuuden hankintamenosta saa vähentää Alihintaisissa, mutta ei lahjanluonteisissa kaupoissa (luovutushinta 76 99% käyvästä arvosta) vain todellinen luovutustappio on vähennyskelpoinen

13 Ostajan tuloverotus Osakkeiden hankintameno Osakkeiden hankintamenoksi ostajalle vahvistetaan maksettu kauppahinta + varainsiirtovero Lisäksi myös lahjaverotusarvo, mikäli kyseessä alihintainen kauppa PerVL 18.3 Ostajan hankintamenolla merkitystä siinä vaiheessa, jos osakkeita myöhemmin myydään Jatkoluovutus alle viidessä vuodessa Luovutusvoiton sukupolvenvaihdoshuojennus TVL 48.5 menetetään, mikäli ostaja luovuttaa osakkeet edelleen alle viidessä vuodessa

14 Ostajan tuloverotus Jatkoluovutus alle viidessä vuodessa Veroseuraamukset kohdistuvat jatkoluovuttajaan, eivät myyjään jolle luovutusvoitto alun perin oli verovapaa! Viiden vuoden määräaika lasketaan pääsääntöisesti kauppakirjan allekirjoituksesta seuraavaan allekirjoitukseen Jatkoluovutus= osakekauppa, luovutus omalle osakeyhtiölle, osakeyhtiön purkaminen Jatkoluovutus ei ole EVL:n mukainen yritysjärjestely, esim. yhtiön sulautuminen tai jatkolahjoitus

15 Ostajan lahjaverotus alihintaisessa osakekaupassa Ostajan on lähtökohtaisesti suoritettava lahjaveroa, mikäli kauppahinta on enintään ¾ käyvästä arvosta Lahjaveroa voidaan kuitenkin huojentaa kokonaan tai osittain PerVL 55 :ssä mainituin edellytyksin Käypä arvo Omaisuuden todennäköinen luovutushinta toisistaan riippumattomien osapuolten välillä Määrittämiseen sovelletaan Verohallinnon ohjetta Varojen arvostaminen perintö ja lahjaverotuksessa (Huom. Uusittu ohje )

16 Ostajan lahjaverotus alihintaisessa osakekaupassa Yksi vai useampi lahja? Eri luovuttajilta saadut osakkeet katsotaan erillisiksi lahjoiksi PerVl 20.3 Kolmen vuoden sisällä saadut lahjat samalta luovuttajalta lasketaan yhteen lahjaveroa määrättäessä (huomioitava erityisesti vaiheittaisissa sukupolvenvaihdoksissa) PerVL 20.2 Lahjaveron määrä Määräytyy lahjan verotettavan määrän ja lahjansaajan veroluokan mukaan Jos verotettavan lahjan arvo alle 4t, ei lahjaveroa

17 Ostajan lahjaveron huojennus PerVL 55 Lahjanluonteisella kaupalla saaduista osakkeista maksettavaa lahjaveroa voidaan pyynnöstä huojentaa Osittainen huojennus Luovutuksen kohteena on yritys tai sen osa Luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa saamassaan yrityksessä Huojennettavan veron määrä on yli 850 Täysi huojennus Luovutuksen kohteena on yritys tai sen osa Luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa saamassaan yrityksessä Luovutuksensaaja maksaa vastiketta yli 50% osakkeiden käyvästä arvosta

18 Ostajan lahjaveron huojennus Yritys tai sen osa = EVL yhtiö, min 10% omistusosuus Yritystoiminnan jatkaminen Yritystoiminta jatkuu EVL:n mukaan verotettavana Luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa välittömästi luovutuksen jälkeen Jatkamisedellytys täyttyy ilman eri selvitystä esim. työskentelystä yhtiön hallituksen varsinaisena jäsenenä tai toimitusjohtajana Huojennuksen laskeminen Määritetään käypä arvo ja sukupolvenvaihdosarvo Huojennus= lahjavero käyvästä arvosta lahjavero sukupolvenvaihdosarvosta

19 Ostajan lahjaveron huojennus Huojennuksen laskeminen Lahjavero huojennuksen jälkeen aina vähintään 850 Osakkeen sukupolvenvaihdosarvo = 40% Varojen arvostamislain 4 5 :n mukaisesti lasketusta arvosta Karkeasti 40% vertailuarvosta, mikäli omaisuusmassassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia Huojennuksen menettäminen = huojennettu määrä pannaan maksuun 20%:lla korotettuna PerVL 55.6 Milloin? Jos pääosa (>50%) osakkeista luovutetaan edelleen viiden vuoden kuluessa saannosta

20 Muuta huomioitavaa osakekaupassa Varainsiirtovero 1,6% kauppahinnasta Ostaja ilmoittaa ja maksaa Viimeistään 2 kuukauden kuluessa kaupasta Yhtiön tappioiden säilyminen Oikeus tappioiden vähentämiseen menetetään, mikäli osakeyhtiön osakkeista yli puolet on vaihtanut omistajaa tappiovuoden aikana tai sen jälkeen muun saannon kuin perinnön tai testamentin kautta TVL 122 Poikkeuslupa voidaan hakemuksesta myöntää, mikäli edellytykset täyttyvät

21 2. Osakkeiden vastikkeeton luovutus

22 Lahjavero Lahjaveron maksusta ja lahjaveroilmoituksen laatimisesta vastaa lahjansaaja Ilmoitus 3 kk kuluessa lahjoituksesta, lahjaverotuksesta tulee erillinen päätös ja tilisiirtolomakkeet Lahjaveroluokkaan I kuuluvat lahjanantajan aviopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen sekä aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen Lahjaveroluokkaan II kuuluvat muut sukulaiset (esim. sisarukset) ja vieraat PerVL 11 Lahjaveron laskemisesta ja huojennuksesta edellä, kts. Oheinen lahjaverotaulukko

23 Lahjaverotaulukko

24 Osakkeiden siirtyminen perintönä tai testamentilla Lakimääräisen perimysjärjestyksen tai testamenttimääräysten mukaisesti Jäämistösaantoon sisältyvät osakkeet tulevat perintöverotuksen kohteeksi Perintöveroa voidaan huojentaa samoin edellytyksin kuin lahjaveroakin PerVL 55 Perintöveroon ei ole mahdollista saada täyttä huojennusta

25 3. Osakeyhtiön omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen

26 Milloin? Miten? Miksi? OYL 15 luku Kun liiketoiminnan jatkaja on jo yhtiön osakas Yhtiö hankkii osakkeet luopuvalta osakkaalta voitonjakokelpoisilla varoilla (alentamalla sidottua omaa pääomaa) Käyttökelpoinen esim. silloin jos jatkaja on jo yhtiön osakas, yhtiöön on kertynyt varallisuutta, ja jatkajan rahoitustilanne ei mahdollista osakkeiden ostamista suoraan luopujalta

27 Omien osakkeiden hankkiminen/lunastaminen Luovuttajan verotus Luovutusvoitto veronalaista pääomatuloa Luovutusvoitto ei voi olla verovapaa sukupolvenvaihdosluovutus TVL 48, sillä luovutuksensaajana on yhtiö eikä henkilö Luovutusvoiton laskemisesta edellä Peiteltyä osinkoa koskeva säännös VML 29 voi tulla sovellettavaksi esim. Osakkeista maksetaan käypää arvoa korkeampi hinta Omien osakkeiden hankkimisella pyritään välttämään osingosta menevä vero

28 Omien osakkeiden hankkiminen/lunastaminen Yhtiön verotus Yksityinen osakeyhtiö ei voi hankkia kaikkia osakkeitaan, vähintään 1 osake on oltava ulkona Omien osakkeiden hankkimisesta/lunastamisesta on maksettava varainsiirtovero, yhtiö vastaa veron ilmoittamisesta ja maksamisesta Omassa hallussa oleville osakkeille ei makseta osinkoa Omien osakkeiden hankkiminen voi muuttaa omistussuhteita siten, että yli 50% osakkeista on vaihtanut omistajaa > tappioiden vähentäminen

29 Omien osakkeiden hankkiminen/lunastaminen Yritystoimintaa jatkavan osakkaan lahjaverotus Jos yhtiö suorittaa osakkeista vastiketta enintään ¾ osakkeiden käyvästä arvosta, voidaan käyvän arvon ja vastikkeen välinen erotus katsoa lahjaksi (PerVL 18.3 ) Lahjan saaja? Osakkeiden luovuttajan lähipiiriin kuuluvat osakkeenomistajat heidän keskinäisen osakeomistuksensa suhteessa Lahjaveroa voidaan huojentaa kokonaan tai osittain, jos lahjaan sisältyy vähintään 10% yrityksestä PerVL 55

30 4. Osakeanti ja yritysjärjestelyt

31 Osakeanti Sukupolvenvaihdoksen aputoimi > suunnattu osakeanti liiketoiminnan jatkajalle Suunnattu anti edellyttää OYL 9.4 :n mukaan yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä Vaikutus tappioiden vähennysoikeuteen, mikäli >50% muutos omistussuhteissa Alihintainen osakeanti tai merkintäoikeudesta luopuminen verotetaan liiketoiminnan jatkajalla lahjana (aito sukupolvenvaihdos) tai palkkana (avainhenkilön sitouttaminen) Uusista liikkeelle laskettavista osakkeista ei makseta varainsiirtoveroa

32 Yritysjärjestelyt Esim. jakautuminen, sulautuminen, yhtiömuodon muutos Usein omistusjärjestelyn esitoimena tai yrityskaupan jälkitoimena Jakautuminen > liiketoiminnan kannalta tarpeeton sijoitusvarallisuus eriytetään omaan yhtiöön ja liiketoiminta omaan yhtiöön > liiketoimintayhtiöstä tulee halvempi jatkajan kannalta > helpompi myydä, halvempi ostaa, alhaisempi lahjaverotus Yrityskauppa tehdään usein perustettavan yhtiön lukuun, ostettu yhtiö sulautetaan tai puretaan kaupan jälkeen osakekannan ostaneeseen yhtiöön > rahoituksellisista syistä näin

33 Henkilöyhtiö ja omistajanvaihdos

34 1.Henkilöyhtiön yhtiöosuuden kauppa

35 Myyjän verotus Kaupan kohteena avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiöosuus, luovutusvoitto veronalaista pääomatuloa TVL 45 tai verovapaata tuloa TVL 48 Luovutusvoiton laskeminen TVL kuten osakkeiden myynnissä Luovutushinnasta vähennetään poistamaton hankintameno ja voiton hankkimisesta aiheutuneet menot Vaihtoehtoisesti luovutushinnasta vähennetään hankintameno olettama 20% tai 40% (mikäli omistusaika >10v) Huom! Hankintameno voi määräytyä myös verotusarvon mukaan

36 Myyjän verotus Yhtiöosuuden hankintamenoon luetaan kauppahinnan lisäksi Yhtiömiehen yksityistilin positiivinen saldo (sijoitukset+voittoosuudet yksityisotot) Luovutushetkelle laadittava välitilinpäätös (osatilikauden tilinpäätös) Luovutus jaetaan vastikkeelliseen ja vastikkeettomaan osaan kuten osakekaupassa, mikäli luovutushinta on enintään ¾ käyvästä arvosta PerVL 18.3 ja TVL 47.5 Lisäykset luovutusvoittoon Luovutusvoittoon lisätään määrä, jolla yhtiömiehen yksityisotot ovat ylittäneet hänen vuotuisten voitto osuuksiensa ja yhtiöön tekemiensä sijoitusten yhteismäärän TVL 46.4 Tarkistetaan yksityistilin negatiivisuus, ja se miltä osin negatiivisuus johtuu tappioista ja miltä osin ylisuurista yksityisotoista

37 Myyjän verotus Luovutusvoittoveron määrä ja maksaminen kuten osakekaupassa Luovutusvoitto on pääomatuloa, veroprosentti 28 Verovapaata tuloa, jos luovutetun omaisuuden luovutushinnat enintään 1000 TVL 48.6 Maksu ennakkoverona, ennakontäydennysmaksuna tai jäännösverona Muistettava täyttää lomake 9A esitäytetyn veroilmoituksen liitteeksi

38 Verovapaa yhtiöosuuden luovutus Yhtiöosuuden luovutuksesta syntynyt voitto on tietyin edellytyksin myyjälle verovapaa TVL %:n omistusosuus vaatimus ei koske henkilöyhtiön yhtiöosuutta, joten myös alle 10%:n osuus voi olla verovapaan sukupolvenvaihdoksen kohteena (asiasta ei kuitenkaan ole KHO:n tai KVL:n oikeuskäytäntöä) Saajana luovuttajan lapsi, lapsen rintaperillinen, luovuttajan sisar, veli, sisarpuoli tai velipuoli, tietyin edellytyksin myös edellä mainittujen puolisot Omistusosuus myyjälle > 10 vuotta ennen luovutusta Kahden viimeisen ehdon tulee täyttyä, muutoin luovutusvoitto on veronalaista tuloa Yhtiöosuuden hankinta ajankohta= yhtiösopimuksen allekirjoituspäivä, omistusaika katkeaa muutettaessa Tmi henkilöyhtiöksi

39 Luovutustappio myyjän verotuksessa Luovutustappio kuten osakkeiden kaupassa Luovutushinta < hankintameno = luovutustappio Tappio vähennyskelpoinen muista luovutusvoitoista verovuosi + kolme vuotta TVL 50.1 (jatkossa ehkä 5 vuotta?) Lahjanluonteisissa kaupoissa PerVL 18.3 luovutustappiota laskettaessa vain vastikkeelliseen osaan kohdistuvan osuuden hankintamenosta saa vähentää Alihintaisissa, mutta ei lahjanluonteisissa kaupoissa (luovutushinta 76 99% käyvästä arvosta) vain todellinen luovutustappio on vähennyskelpoinen

40 Yhtiöosuuden hankintameno Ostajan tuloverotus Yhtiöosuuden hankintamenoksi ostajalle vahvistetaan maksettu kauppahinta Lisäksi myös lahjaverotusarvo, mikäli kyseessä alihintainen kauppa PerVL 18.3 Ostajan hankintamenolla merkitystä siinä vaiheessa, jos yhtiöosuus myöhemmin myydään Jatkoluovutus alle viidessä vuodessa Luovutusvoiton sukupolvenvaihdoshuojennus TVL 48.5 menetetään, mikäli ostaja luovuttaa yhtiöosuuden edelleen alle viidessä vuodessa

41 Ostajan tuloverotus Jatkoluovutus alle viidessä vuodessa Veroseuraamukset kohdistuvat jatkoluovuttajaan, eivät myyjään jolle luovutusvoitto alun perin oli verovapaa! Viiden vuoden määräaika lasketaan pääsääntöisesti kauppakirjan allekirjoituksesta seuraavaan allekirjoitukseen Jatkoluovutus= yhtiöosuuden kauppa, yhtiön purkaminen, yhtiöstä eroaminen Jatkoluovutus ei ole EVL:n mukainen yritysjärjestely, esim. yhtiömuodon muutos TVL 24, tai jatkolahjoitus

42 Ostajan lahjaverotus alihintaisessa yhtiöosuuden kaupassa Ostajan on lähtökohtaisesti suoritettava lahjaveroa, mikäli kauppahinta on enintään ¾ käyvästä arvosta Lahjaveroa voidaan kuitenkin huojentaa kokonaan tai osittain PerVL 55 :ssä mainituin edellytyksin Käypä arvo Omaisuuden todennäköinen luovutushinta toisistaan riippumattomien osapuolten välillä Määrittämiseen sovelletaan Verohallinnon ohjetta Varojen arvostaminen perintö ja lahjaverotuksessa (Huom. Uusittu ohje ) Lahjaveron määrä, lahjojen yhteen laskeminen Kuten osakekaupassa

43 Ostajan lahjaveron huojennus PerVL 55 Lahjanluonteisella kaupalla saadusta yhtiöosuudesta maksettavaa lahjaveroa voidaan pyynnöstä huojentaa Osittainen huojennus Luovutuksen kohteena on yritys tai sen osa Luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa saamassaan yrityksessä Huojennettavan veron määrä on yli 850 Täysi huojennus Luovutuksen kohteena on yritys tai sen osa Luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa saamassaan yrityksessä Luovutuksensaaja maksaa vastiketta yli 50% yhtiöosuuden käyvästä arvosta

44 Ostajan lahjaveron huojennus Yritys tai sen osa = EVL yhtiö, min. 10% omistusosuus Suhteellista osuutta laskettaessa huomioidaan myös äänettömän yhtiömiehen pääomapanos Yhtiöosuuden ei voida verotuksessa katsoa oikeuttavan yrityksen omistamiseen, jos yhtiömies tekee huomattavan yksityisnoston ennen yhtiöosuuden luovutusta Yritystoiminnan jatkaminen Yritystoiminta jatkuu EVL:n mukaan verotettavana Luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa välittömästi luovutuksen jälkeen Jatkamisedellytys täyttyy ilman eri selvitystä esim. työskentelystä yhtiössä

45 Ostajan lahjaveron huojennus Huojennuksen laskeminen Määritetään yhtiöosuuden käypä arvo ja sukupolvenvaihdosarvo Huojennus= lahjavero käyvästä arvosta lahjavero sukupolvenvaihdosarvosta Lahjavero huojennuksen jälkeen aina vähintään 850 Yhtiöosuuden sukupolvenvaihdosarvo = 40% Varojen arvostamislain 4 5 :n mukaisesti lasketusta arvosta Karkeasti 40% nettovarallisuudesta, mikäli omaisuusmassassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia Huojennuksen menettäminen = huojennettu määrä pannaan maksuun 20%:lla korotettuna PerVL 55.6 Milloin? Jos pääosa (>50%) yhtiöosuudesta luovutetaan edelleen viiden vuoden kuluessa saannosta

46 Muuta huomioitavaa yhtiöosuuden kaupassa Lahjaveron maksuajan pidentäminen PerVL 56 Pyynnöstä, mikäli maksuun pantava lahjavero >1700 Koskee yhtiöosuuden ja osakkeiden sukupolvenvaihdosluovutuksia Vero jaetaan max viidelle vuodelle, min 850 euron vuotuinen erä Varainsiirtoverotus Yhtiöosuus ei ole arvopaperi kuten osake, joten varainsiirtoveroa ei tule maksettavaksi Yhtiön tappioiden säilyminen Oikeus tappioiden vähentämiseen menetetään, mikäli yhtymän yhtiöosuuksista yli puolet on vaihtanut omistajaa tappiovuoden aikana tai sen jälkeen muun saannon kuin perinnön tai testamentin kautta TVL 122 Poikkeuslupa voidaan hakemuksesta myöntää, mikäli edellytykset täyttyvät

47 2. Henkilöyhtiön yhtiöosuuden vastikkeeton luovutus

48 Lahjavero Lahjaveron maksusta ja lahjaveroilmoituksen laatimisesta vastaa lahjansaaja Ilmoitus 3 kk kuluessa lahjoituksesta, lahjaverotuksesta tulee erillinen päätös ja tilisiirtolomakkeet Lahjaveroluokkaan I kuuluvat lahjanantajan aviopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen sekä aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen Lahjaveroluokkaan II kuuluvat muut sukulaiset (esim.sisarukset) ja vieraat PerVL 11 Lahjaveron laskemisesta ja huojennuksesta sekä lahjaveron määrästä edellä (osakeyhtiön osakkeiden lahjoitus)

49 Yhtiöosuuden siirtyminen perintönä tai testamentilla Lakimääräisen perimysjärjestyksen tai testamenttimääräysten mukaisesti Jäämistösaantoon sisältyvät yhtiöosuudet tulevat perintöverotuksen kohteeksi Perintöveroa voidaan huojentaa samoin edellytyksin kuin lahjaveroakin PerVL 55 Perintöveroon ei ole mahdollista saada täyttä huojennusta

50 3. Henkilöyhtiön liiketoiminnan luovutus

51 Luovuttavan yhtiön ja luopujan tuloverotus Kun yrityskauppa tai sukupolvenvaihdos toteutetaan henkilöyhtiöön kuuluvan omaisuuden myyntinä, kyseessä on myyjäyhtiön normaali liiketapahtuma Luovutushinnat tuloutetaan verotuksessa ja jäljellä olevat hankintamenot vähennetään myyntivuoden kuluna Vaikka liiketoiminta on myyty, yhtiö jää edelleen yhtiönä olemaan ellei sitä pureta Tulontasaus luopuvan yhtiömiehen verotuksessa Jos henkilöyhtiön toiminta lopetetaan, omaisuuden myynnistä saatuun ja ansiotulona verotettuun osaan voidaan soveltaa pyynnöstä tulontasausta Edellytykset: vähintään 2,5t suuruinen ansiotulo, joka on kertynyt etu tai jälkikäteen kahdelta tai useammalta vuodelta, kertatulo vähintään ¼ verovuoden puhtaan ansiotulon määrästä

52 Luovutuksensaajan hankintameno ja varainsiirtoverotus Hankintamenoksi katsotaan siitä myyjälle maksettu hinta riippumatta siitä onko ostaja yksityishenkilö vai toinen yhtiö Kauppahintaan mahdollisesti sisältyvän liikearvon osuuteen sovelletaan EVL 24 :n jaksottamissäännöstä Varainsiirtoverotus Kiinteistön kauppahinnasta 4% lainhuutoa haettaessa, viimeistään 6kk kuluttua liiketoimintakaupasta Arvopapereiden kauppahinnasta 1,6% viimeistään 2 kk kuluttua liiketoimintakaupasta Arvonlisäverotus Myyntinä ei pidetä liikkeen tai sen osan luovutuksen yhteydessä tapahtuvaa tavaroiden ja palveluiden luovuttamista liiketoiminnan jatkajalle AVL 19a Luovuttaja ei suorita veroa eikä luovutuksensaajalla ole vähennysoikeutta

53 Apuyhtiön käyttäminen yhtiöosuuden omistajanvaihdoksessa Yrityskauppa perustettavan henkilö tai osakeyhtiön lukuun Apuyhtiö hankkii kohteena olevan yhtymän yhtiöosuudet Yhtiö puretaan tai sulautetaan ostaneeseen yhtiöön (huom. Henkilöyhtiö muutettava osakeyhtiöksi ennen sulautumista osakeyhtiöön) Henkilöyhtiö katsotaan purkautuneeksi, jos yhtiömiesten lukumäärä on alentunut yhteen eikä vuoden kuluessa ole noussut vähintään kahteen AKYL 5.9 Myyjällä luovutusvoiton verovapaus TVL 48 ei tule sovellettavaksi, sillä ostajana on yhtiö eikä henkilö Vastikkeeton tai lahjanluonteinen luovutus apuyhtiölle Lahjavero määrätään yhtiömiehelle/osakkalle, jonka hyväksi varallisuuden voidaan katsoa siirtynee

54 Liikkeen ja ammatinharjoittajan (Tmi) omistajanvaihdos

55 1. Elinkeinotoiminnan myynti

56 Yleistä Elinkeinotoiminnan luovutuksella tarkoitetaan liikkeen tai ammatinharjoittajan koko yritystoiminnan luovutusta Yritysvarallisuus voidaan siirtää toiminnan jatkajalle kaupalla, vaihdolla tai lahjana Yritysvarallisuus=liikkeen tai ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan tulolähteen varallisuus Yritystoiminnan luovutuksesta saatava tulo on aina myyjän veronalaista elinkeinotuloa, luovutusvoiton huojennussäännöt TVL 48.1 eivät sovellu Vaiheittainen omistajanvaihdos edellyttää yhtiömuodon muutosta henkilöyhtiöksi tai osakeyhtiöksi Vastikkeena luovutuksesta tyypillisesti rahaa, tai siirretään tase varoineen ja velkoineen

57 Myyjän verotus Myynti on liikkeen tai ammatinharjoittajan tuloverotuksessa viimeinen liiketapahtuma Myyntihinta luetaan kaupantekohetken verovuoden elinkeinotoiminnan tuloksi Aikaisempina vuosina tehdyt varaukset tuloutuvat (esim. toimintavaraus) Elinkeinotoiminnan kuluna vähennetään luovutetun yritysvarallisuuden tuloverotuksessa poistamattomat hankintamenot Yksityistalouteen nostettujen varojen luovutushinnaksi katsotaan alkuperäinen hankintameno tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta EVL 51b Siirto henkilökohtaiseen tulolähteeseen (esim.vuokrakäyttöön) ei aiheuta tuloveroseuraamuksia EVL 51a

58 Myyjän verotus Viimeisen verovuoden elinkeinotoiminnan tulo jaetaan normaalista ansioja pääomatuloksi edellisen verovuoden nettovarallisuuden perusteella TVL 38 Nettovarallisuudesta riippumatta kiinteistöjen ja arvopapereiden luovutusvoitot ovat aina pääomatuloa Tulontasaus Pyynnöstä, jos edellytykset täyttyvät TVL 128 (katso edellä Henkilöyhtiön omistajanvaihdos) Soveltuu tuloutuviin käyttö ja vaihto omaisuuden luovutushintoihin ja purkautuviin varauksiin Veron määrä tulontasauksen kohteena olevasta tulosta vähintään 15% (tulontasaus ei pienillä yrityksillä välttämättä ole edullinen)

59 Myyjän verotus Tappioiden vähentäminen lopettamistilanteessa Liikkeen ja ammatinharjoittajan tappiot eivät siirry toiminnan jatkajalle Vähentämättä jääneet tappiot voi vähentää pääomatuloista tappiovuotta seuraavan kymmenen vuoden aikana

60 Ostajan verotus Yritysvarallisuuden hankintameno Hankintameno määräytyy kauppahinnan perusteella Jos kauppahinta ylittää luovutettuun yritysvarallisuuteen kuuluvien varojen ja velkojen yhteenlasketut käyvät arvot (kauppahinta>nettovarat), ylimenevä osa katsotaan liikearvoksi Liikearvo on pitkävaikutteinen meno, joka poistetaan vuotuisin poistoin vaikutusaikanaan EVL 24 Lahjanluontoisissa luovutuksissa hankintamenoksi luetaan suoritetun vastikkeen lisäksi lahjaksi katsottu määrä Ostajan on lähtökohtaisesti suoritettava lahjaveroa, mikäli vastike on enintään ¾ käyvästä arvosta Lahjaveroa voidaan huojentaa PerVL 55.ssä mainittujen edellytysten täyttyessä Lahjaveron määrästä, laskemisesta ja huojennuksesta kts.edellä

61 2. Elinkeinotoiminnan vastikkeeton luovutus, toiminnan jatkaminen kuolinpesän nimissä, apuyhtiön käyttäminen

62 Myyjän ja ostajan verotus Vastikkeeton luovutus Vastikkeeton yritysvarallisuuden luovutus ei aiheuta veroseuraamuksia elinkeinotoiminnasta luopuvan liikkeen ja ammatinharjoittajan tuloverotuksessa Lahjansaaja jatkaa poistojen tekemistä yritystoiminnasta luopuvan tuloverotuksessa poistamattomista hankintamenoista EVL 15 Elinkeinotoiminnan varaukset siirtyvät vastikkeettomissa luovutuksissa toiminnan jatkajalle, joten niitä ei tulouteta elinkeinotoiminnasta luopuvan verotuksessa Elinkeinotoiminnan jatkaminen kuolinpesän nimissä Kuolinpesää verotetaan kuolinvuodelta ikään kuin vainaja olisi elänyt vuoden loppuun

63 Myyjän ja ostajan verotus Elinkeinotoiminnan jatkaminen kuolinpesän nimissä Jos kuolinpesä jatkaa elinkeinotoimintaa kuolinvuoden jälkeen, verotetaan kuolinpesää erillisenä verovelvollisena kolmelta kuolinvuotta seuraavalta vuodelta Kolmannen vuoden jälkeen kuolinpesää pidetään verotuksessa jaettavana yhtymänä TVL 4 Apuyhtiön käyttämisestä Yritystoiminta luovutetaan jatkajan omistamalle henkilö tai osakeyhtiölle Liike tai ammatti voidaan luovuttaa vastikkeetta yritystoimintaa jatkavan omistamalle yhtiölle > ei tuloveroseuraamuksia luopujalle, jatkajalle lahjaverotus Lahjaveroa ei määrätä yhtiölle, vaan osakkaalle

64 3. Ennakkotiedot ja ratkaisut

65 Yleistä Verohallinnon maksullisia päätöksiä Ennakkotietoa on haettava kirjallisesti ja etukäteen Sitova ennakkotietoa siitä, kuinka Verohallinto tulee verotusta toimittaessa menettelemään Tuloverotus VML 85, maksu Ennakkotietohakemus tehtävä ennen veroilmoituksen jättämistä Ennakkotieto annetaan määräajaksi kuluva + seuraava verovuosi Arvonlisäverotus Maksutonta kirjallista ohjausta Sitova ennakkoratkaisu AVL 190, maksu 175

66 Yleistä Perintö ja lahjaverotus PerVL 39a Maksu 300 Hakijana voi olla luovuttaja tai luovutuksensaaja Yleisimmin ennakkotietoa haetaan omaisuuden käyvästä arvosta ja lahjaveron määrästä sekä sukupolvenvaihdoshuojennusten soveltumisesta LOPUKSI Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty myös omistusjärjestelyissä suunnittelu usein säästää selvää rahaa Käytä asiantuntijaa, selvitä veroseuraamukset etukäteen

67 Kiitos ja menestystä yrittäjäpolvenvaihdoksiin! Katja Ehrola Konsultti, KTM Talenom Kompassi Puh

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Eeva-Liisa Väisänen METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.4.2007 Tekijä Eeva-Liisa

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maatilan sukupolvenvaihdospäivä Kälviä 29.10.2010 Maisa Mattjus Esityksen sisältö Keskeisimmät käsitteet ja sovellettavat lainkohdat Maatilavarallisuuden käyvän

Lisätiedot

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa Hidden divident

Lisätiedot

Uusi yritys Tuloverotus

Uusi yritys Tuloverotus Uusi yritys Tuloverotus Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Esityksen rakenne Yleistä tuloverotuksesta Eri yritysmuotojen verotuksen pääpiirteet Veroilmoitus, verotusmenettely ja muutoksenhaku Sähköinen

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Petriina Avelin-Liiri Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Opinnäytetyö

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS businessoulu.com 2015 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2015 SISÄLTÖ SIVU JOHDANTO 3 1. VEROTUSMUUTOKSIA VUODELLE 2015 3 2. YRITYKSEN RAHALIIKENNE JA TALOUSHALLINNAN

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ KL 2012 Antti Kolehmainen Maksunsaantijärjestys Tapa ymmärtää osakeyhtiön pääomarakenne ja rahoitus Yritysriski: a) luottoriski b) sijoitusriski Maksunsaantijärjestys -

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2/2014 Yhteistyössä: Kotkan työ ja elinkeinotoimisto Kaakkois-Suomen ELY-keskus ProAgria KymenlaaksoІ Finnvera Oyj BIC Kymi ry 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 2/2015 2(16) YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVIA KYSYMYKSIÄ 4 3. YHTIÖMUODOT 7 3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja Päivitetty 3.7.2013 Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2. Asiasanat ja otsikot 3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja aikajärjestyksessä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA PIRKANMAAN YRITYSVÄLITYS OY Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno Toikka, yritysvälittäjä, tilitoimistoyrittäjä

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot

ASIAKASTIEDOTE 1/2009

ASIAKASTIEDOTE 1/2009 ASIAKASTIEDOTE 1/ SISÄLLYSLUETTELO: 1. ilmoitusvelvollisuutta koskevia tärkeitä päivämääriä vuonna 2. MYYNTISAAMISTEN SEURAAMINEN JA REKISTERI-ILMOITUS 3. Perintö- ja lahjaverotus sekä uudet verokortit

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Kristiina Säkkinen Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Opinnäytetyö

Lisätiedot

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE SYKSY 2007 VASTAUS 1

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE SYKSY 2007 VASTAUS 1 VASTAUS 1 a) Vuokra määräytyy sen mukaan mikä siitä on sovittu; AHVL 27. Vaikka leskirouva Anni A on asunut kauan samassa vuokra-asunnossa ilman että vuokraa olisi kertaakaan korotettu, noudatetaan vuokrasopimuksessa

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot