Verotustyöpaja Rovaniemi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi"

Transkriptio

1 Verotustyöpaja Rovaniemi Yrittäjäpolvenvaihdos hanke Katja Ehrola Konsultti, KTM Talenom Kompassi

2 Yrityskauppojen neuvonantaja Omistusjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset Rahoitusjärjestelyt, lainaneuvotteluista pääomasijoituksiin Yritysjärjestelyt Fuusiot, jakautumiset, osakevaihdot, liiketoimintasiirrot perustamiset, purkamiset, yhtiömuodon muutokset Lakipalvelut Talouspalvelut Veropalvelut Kaikille PK yrityksille!

3 Yleistä sukupolvenvaihdoksesta verotuksessa, sovellettavat ohjeet ja lait Osakeyhtiö ja omistajanvaihdos 1. Osakeyhtiön osakkeiden luovutus osakekaupalla 2. Osakkeiden vastikkeeton luovutus 3. Osakeyhtiön omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen 4. Osakeanti, yritysjärjestelyt ja apuyhtiörakenne Henkilöyhtiö ja omistajanvaihdos 1. Henkilöyhtiön yhtiöosuuden kauppa 2. Henkilöyhtiön yhtiöosuuden vastikkeeton luovutus 3. Henkilöyhtiön liiketoiminnan luovutus

4 Liikkeen ja ammatinharjoittajan (Tmi) omistajanvaihdos 1. Elinkeinotoiminnan myynti 2. Elinkeinotoiminnan vastikkeeton luovutus, Elinkeinotoiminnan jatkaminen kuolinpesän nimissä, apuyhtiön käyttäminen Ennakkotiedot ja ratkaisut

5 Sovellettavat ohjeet ja lait Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä Laki varojen arvostamisesta verotuksessa Arvonlisäverolaki Laki elinkeinotulon verottamisesta Osakeyhtiölaki Perintö ja lahjaverolaki, Perintökaari Tuloverolaki Laki verotusmenettelystä Varainsiirtoverolaki Verohallinnon ohje Dnro 57/349/2010 Yrityksen sukupolvenvaihdos verotuksessa ja ohje Dnro 746/36/2009 Varojen arvostaminen perintö ja lahjaverotuksessa, joihin tämä esitys perustuu

6 Yleistä omistajanvaihdoksen verotuksesta Sukupolvenvaihdos (omistajanvaihdos) = osakeyhtiö, henkilöyhtiö tai yritystoiminta siirretään toimintaa jatkavalle lapselle (tai muulle henkilölle) Mahdollisia veroseuraamuksia Tuloverotus, perintö ja lahjaverotus, varainsiirtoverotus, arvonlisäverotus Verovelvollinen? Luopuja, jatkaja, yhtiö Toteutustavat Useita, riippuu yhtiömuodosta, luopujan ja jatkajan intresseistä Esim. kauppa, lahja, omien osakkeiden hankkiminen tai näiden yhdistelmä Toteutus usein vaiheittain, mikäli sukupolvenvaihdos kyseessä

7 1. Osakeyhtiön osakkeiden luovutus osakekaupalla

8 Myyjän verotus Luovutusvoitto veronalaista pääomatuloa TVL 45 tai verovapaata tuloa TVL 48 Luovutusvoiton laskeminen TVL Luovutushinnasta vähennetään poistamaton hankintameno ja voiton hankkimisesta aiheutuneet menot Vaihtoehtoisesti luovutushinnasta vähennetään hankintameno olettama 20% tai 40% (mikäli omistusaika >10v) Huom! Omistusaika ei katkea muutettaessa henkilöyhtiö osakeyhtiöksi Huom! Hankintameno voi määräytyä myös verotusarvon mukaan

9 Myyjän verotus Lahjanluonteinen kauppa Lahjanluonteinen= luovutushinta enintään ¾ käyvästä arvosta PerVL 18.3 Vain vastikkeelliseen osaan kohdistuvan hankintamenon saa vähentää luovutushinnasta, muu osa hankintamenosta jää vähentämättä Hankintameno olettaman käyttö mahdollista Luovutusvoiton verovuosi Pääsääntöisesti kauppakirjan allekirjoitushetki, vaikka kauppahintaa ei tuolloin maksettaisi TVL 110.2

10 Myyjän verotus Luovutusvoittoveron määrä ja maksaminen Luovutusvoitto on pääomatuloa, veroprosentti 28 Hetemäen verotyöryhmän alustavissa linjauksissa pääomatuloveroasteen nousu (30%)? Verovapaata tuloa, jos luovutetun omaisuuden luovutushinnat enintään 1000 TVL 48.6 Maksu ennakkoverona, ennakontäydennysmaksuna tai jäännösverona Muistettava täyttää lomake 9A esitäytetyn veroilmoituksen liitteeksi

11 Verovapaa osakkeiden luovutus Osakkeiden luovutuksesta syntynyt voitto on tietyin edellytyksin myyjälle verovapaa TVL 48.1 Luovutettava osuus vähintään 10% omistusosuuteen oikeuttava määrä yhtiön osakkeita Saajana luovuttajan lapsi, lapsen rintaperillinen, luovuttajan sisar, veli, sisarpuoli tai velipuoli, tietyin edellytyksin myös edellä mainittujen puolisot Omistusosuus myyjälle > 10 vuotta ennen luovutusta Kaikkien kolmen ehdon tulee täyttyä, muutoin luovutusvoitto on veronalaista tuloa Omistuksen alkamispäivä perustajaosakkaalla= perustamissopimuksen allekirjoituspäivä

12 Luovutustappio myyjän verotuksessa Luovutushinta < hankintameno = luovutustappio Tappio vähennyskelpoinen muista luovutusvoitoista verovuosi + kolme vuotta TVL 50.1 (jatkossa ehkä 5 vuotta?) Lahjanluonteisissa kaupoissa PerVL 18.3 luovutustappiota laskettaessa vain vastikkeelliseen osaan kohdistuvan osuuden hankintamenosta saa vähentää Alihintaisissa, mutta ei lahjanluonteisissa kaupoissa (luovutushinta 76 99% käyvästä arvosta) vain todellinen luovutustappio on vähennyskelpoinen

13 Ostajan tuloverotus Osakkeiden hankintameno Osakkeiden hankintamenoksi ostajalle vahvistetaan maksettu kauppahinta + varainsiirtovero Lisäksi myös lahjaverotusarvo, mikäli kyseessä alihintainen kauppa PerVL 18.3 Ostajan hankintamenolla merkitystä siinä vaiheessa, jos osakkeita myöhemmin myydään Jatkoluovutus alle viidessä vuodessa Luovutusvoiton sukupolvenvaihdoshuojennus TVL 48.5 menetetään, mikäli ostaja luovuttaa osakkeet edelleen alle viidessä vuodessa

14 Ostajan tuloverotus Jatkoluovutus alle viidessä vuodessa Veroseuraamukset kohdistuvat jatkoluovuttajaan, eivät myyjään jolle luovutusvoitto alun perin oli verovapaa! Viiden vuoden määräaika lasketaan pääsääntöisesti kauppakirjan allekirjoituksesta seuraavaan allekirjoitukseen Jatkoluovutus= osakekauppa, luovutus omalle osakeyhtiölle, osakeyhtiön purkaminen Jatkoluovutus ei ole EVL:n mukainen yritysjärjestely, esim. yhtiön sulautuminen tai jatkolahjoitus

15 Ostajan lahjaverotus alihintaisessa osakekaupassa Ostajan on lähtökohtaisesti suoritettava lahjaveroa, mikäli kauppahinta on enintään ¾ käyvästä arvosta Lahjaveroa voidaan kuitenkin huojentaa kokonaan tai osittain PerVL 55 :ssä mainituin edellytyksin Käypä arvo Omaisuuden todennäköinen luovutushinta toisistaan riippumattomien osapuolten välillä Määrittämiseen sovelletaan Verohallinnon ohjetta Varojen arvostaminen perintö ja lahjaverotuksessa (Huom. Uusittu ohje )

16 Ostajan lahjaverotus alihintaisessa osakekaupassa Yksi vai useampi lahja? Eri luovuttajilta saadut osakkeet katsotaan erillisiksi lahjoiksi PerVl 20.3 Kolmen vuoden sisällä saadut lahjat samalta luovuttajalta lasketaan yhteen lahjaveroa määrättäessä (huomioitava erityisesti vaiheittaisissa sukupolvenvaihdoksissa) PerVL 20.2 Lahjaveron määrä Määräytyy lahjan verotettavan määrän ja lahjansaajan veroluokan mukaan Jos verotettavan lahjan arvo alle 4t, ei lahjaveroa

17 Ostajan lahjaveron huojennus PerVL 55 Lahjanluonteisella kaupalla saaduista osakkeista maksettavaa lahjaveroa voidaan pyynnöstä huojentaa Osittainen huojennus Luovutuksen kohteena on yritys tai sen osa Luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa saamassaan yrityksessä Huojennettavan veron määrä on yli 850 Täysi huojennus Luovutuksen kohteena on yritys tai sen osa Luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa saamassaan yrityksessä Luovutuksensaaja maksaa vastiketta yli 50% osakkeiden käyvästä arvosta

18 Ostajan lahjaveron huojennus Yritys tai sen osa = EVL yhtiö, min 10% omistusosuus Yritystoiminnan jatkaminen Yritystoiminta jatkuu EVL:n mukaan verotettavana Luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa välittömästi luovutuksen jälkeen Jatkamisedellytys täyttyy ilman eri selvitystä esim. työskentelystä yhtiön hallituksen varsinaisena jäsenenä tai toimitusjohtajana Huojennuksen laskeminen Määritetään käypä arvo ja sukupolvenvaihdosarvo Huojennus= lahjavero käyvästä arvosta lahjavero sukupolvenvaihdosarvosta

19 Ostajan lahjaveron huojennus Huojennuksen laskeminen Lahjavero huojennuksen jälkeen aina vähintään 850 Osakkeen sukupolvenvaihdosarvo = 40% Varojen arvostamislain 4 5 :n mukaisesti lasketusta arvosta Karkeasti 40% vertailuarvosta, mikäli omaisuusmassassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia Huojennuksen menettäminen = huojennettu määrä pannaan maksuun 20%:lla korotettuna PerVL 55.6 Milloin? Jos pääosa (>50%) osakkeista luovutetaan edelleen viiden vuoden kuluessa saannosta

20 Muuta huomioitavaa osakekaupassa Varainsiirtovero 1,6% kauppahinnasta Ostaja ilmoittaa ja maksaa Viimeistään 2 kuukauden kuluessa kaupasta Yhtiön tappioiden säilyminen Oikeus tappioiden vähentämiseen menetetään, mikäli osakeyhtiön osakkeista yli puolet on vaihtanut omistajaa tappiovuoden aikana tai sen jälkeen muun saannon kuin perinnön tai testamentin kautta TVL 122 Poikkeuslupa voidaan hakemuksesta myöntää, mikäli edellytykset täyttyvät

21 2. Osakkeiden vastikkeeton luovutus

22 Lahjavero Lahjaveron maksusta ja lahjaveroilmoituksen laatimisesta vastaa lahjansaaja Ilmoitus 3 kk kuluessa lahjoituksesta, lahjaverotuksesta tulee erillinen päätös ja tilisiirtolomakkeet Lahjaveroluokkaan I kuuluvat lahjanantajan aviopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen sekä aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen Lahjaveroluokkaan II kuuluvat muut sukulaiset (esim. sisarukset) ja vieraat PerVL 11 Lahjaveron laskemisesta ja huojennuksesta edellä, kts. Oheinen lahjaverotaulukko

23 Lahjaverotaulukko

24 Osakkeiden siirtyminen perintönä tai testamentilla Lakimääräisen perimysjärjestyksen tai testamenttimääräysten mukaisesti Jäämistösaantoon sisältyvät osakkeet tulevat perintöverotuksen kohteeksi Perintöveroa voidaan huojentaa samoin edellytyksin kuin lahjaveroakin PerVL 55 Perintöveroon ei ole mahdollista saada täyttä huojennusta

25 3. Osakeyhtiön omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen

26 Milloin? Miten? Miksi? OYL 15 luku Kun liiketoiminnan jatkaja on jo yhtiön osakas Yhtiö hankkii osakkeet luopuvalta osakkaalta voitonjakokelpoisilla varoilla (alentamalla sidottua omaa pääomaa) Käyttökelpoinen esim. silloin jos jatkaja on jo yhtiön osakas, yhtiöön on kertynyt varallisuutta, ja jatkajan rahoitustilanne ei mahdollista osakkeiden ostamista suoraan luopujalta

27 Omien osakkeiden hankkiminen/lunastaminen Luovuttajan verotus Luovutusvoitto veronalaista pääomatuloa Luovutusvoitto ei voi olla verovapaa sukupolvenvaihdosluovutus TVL 48, sillä luovutuksensaajana on yhtiö eikä henkilö Luovutusvoiton laskemisesta edellä Peiteltyä osinkoa koskeva säännös VML 29 voi tulla sovellettavaksi esim. Osakkeista maksetaan käypää arvoa korkeampi hinta Omien osakkeiden hankkimisella pyritään välttämään osingosta menevä vero

28 Omien osakkeiden hankkiminen/lunastaminen Yhtiön verotus Yksityinen osakeyhtiö ei voi hankkia kaikkia osakkeitaan, vähintään 1 osake on oltava ulkona Omien osakkeiden hankkimisesta/lunastamisesta on maksettava varainsiirtovero, yhtiö vastaa veron ilmoittamisesta ja maksamisesta Omassa hallussa oleville osakkeille ei makseta osinkoa Omien osakkeiden hankkiminen voi muuttaa omistussuhteita siten, että yli 50% osakkeista on vaihtanut omistajaa > tappioiden vähentäminen

29 Omien osakkeiden hankkiminen/lunastaminen Yritystoimintaa jatkavan osakkaan lahjaverotus Jos yhtiö suorittaa osakkeista vastiketta enintään ¾ osakkeiden käyvästä arvosta, voidaan käyvän arvon ja vastikkeen välinen erotus katsoa lahjaksi (PerVL 18.3 ) Lahjan saaja? Osakkeiden luovuttajan lähipiiriin kuuluvat osakkeenomistajat heidän keskinäisen osakeomistuksensa suhteessa Lahjaveroa voidaan huojentaa kokonaan tai osittain, jos lahjaan sisältyy vähintään 10% yrityksestä PerVL 55

30 4. Osakeanti ja yritysjärjestelyt

31 Osakeanti Sukupolvenvaihdoksen aputoimi > suunnattu osakeanti liiketoiminnan jatkajalle Suunnattu anti edellyttää OYL 9.4 :n mukaan yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä Vaikutus tappioiden vähennysoikeuteen, mikäli >50% muutos omistussuhteissa Alihintainen osakeanti tai merkintäoikeudesta luopuminen verotetaan liiketoiminnan jatkajalla lahjana (aito sukupolvenvaihdos) tai palkkana (avainhenkilön sitouttaminen) Uusista liikkeelle laskettavista osakkeista ei makseta varainsiirtoveroa

32 Yritysjärjestelyt Esim. jakautuminen, sulautuminen, yhtiömuodon muutos Usein omistusjärjestelyn esitoimena tai yrityskaupan jälkitoimena Jakautuminen > liiketoiminnan kannalta tarpeeton sijoitusvarallisuus eriytetään omaan yhtiöön ja liiketoiminta omaan yhtiöön > liiketoimintayhtiöstä tulee halvempi jatkajan kannalta > helpompi myydä, halvempi ostaa, alhaisempi lahjaverotus Yrityskauppa tehdään usein perustettavan yhtiön lukuun, ostettu yhtiö sulautetaan tai puretaan kaupan jälkeen osakekannan ostaneeseen yhtiöön > rahoituksellisista syistä näin

33 Henkilöyhtiö ja omistajanvaihdos

34 1.Henkilöyhtiön yhtiöosuuden kauppa

35 Myyjän verotus Kaupan kohteena avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiöosuus, luovutusvoitto veronalaista pääomatuloa TVL 45 tai verovapaata tuloa TVL 48 Luovutusvoiton laskeminen TVL kuten osakkeiden myynnissä Luovutushinnasta vähennetään poistamaton hankintameno ja voiton hankkimisesta aiheutuneet menot Vaihtoehtoisesti luovutushinnasta vähennetään hankintameno olettama 20% tai 40% (mikäli omistusaika >10v) Huom! Hankintameno voi määräytyä myös verotusarvon mukaan

36 Myyjän verotus Yhtiöosuuden hankintamenoon luetaan kauppahinnan lisäksi Yhtiömiehen yksityistilin positiivinen saldo (sijoitukset+voittoosuudet yksityisotot) Luovutushetkelle laadittava välitilinpäätös (osatilikauden tilinpäätös) Luovutus jaetaan vastikkeelliseen ja vastikkeettomaan osaan kuten osakekaupassa, mikäli luovutushinta on enintään ¾ käyvästä arvosta PerVL 18.3 ja TVL 47.5 Lisäykset luovutusvoittoon Luovutusvoittoon lisätään määrä, jolla yhtiömiehen yksityisotot ovat ylittäneet hänen vuotuisten voitto osuuksiensa ja yhtiöön tekemiensä sijoitusten yhteismäärän TVL 46.4 Tarkistetaan yksityistilin negatiivisuus, ja se miltä osin negatiivisuus johtuu tappioista ja miltä osin ylisuurista yksityisotoista

37 Myyjän verotus Luovutusvoittoveron määrä ja maksaminen kuten osakekaupassa Luovutusvoitto on pääomatuloa, veroprosentti 28 Verovapaata tuloa, jos luovutetun omaisuuden luovutushinnat enintään 1000 TVL 48.6 Maksu ennakkoverona, ennakontäydennysmaksuna tai jäännösverona Muistettava täyttää lomake 9A esitäytetyn veroilmoituksen liitteeksi

38 Verovapaa yhtiöosuuden luovutus Yhtiöosuuden luovutuksesta syntynyt voitto on tietyin edellytyksin myyjälle verovapaa TVL %:n omistusosuus vaatimus ei koske henkilöyhtiön yhtiöosuutta, joten myös alle 10%:n osuus voi olla verovapaan sukupolvenvaihdoksen kohteena (asiasta ei kuitenkaan ole KHO:n tai KVL:n oikeuskäytäntöä) Saajana luovuttajan lapsi, lapsen rintaperillinen, luovuttajan sisar, veli, sisarpuoli tai velipuoli, tietyin edellytyksin myös edellä mainittujen puolisot Omistusosuus myyjälle > 10 vuotta ennen luovutusta Kahden viimeisen ehdon tulee täyttyä, muutoin luovutusvoitto on veronalaista tuloa Yhtiöosuuden hankinta ajankohta= yhtiösopimuksen allekirjoituspäivä, omistusaika katkeaa muutettaessa Tmi henkilöyhtiöksi

39 Luovutustappio myyjän verotuksessa Luovutustappio kuten osakkeiden kaupassa Luovutushinta < hankintameno = luovutustappio Tappio vähennyskelpoinen muista luovutusvoitoista verovuosi + kolme vuotta TVL 50.1 (jatkossa ehkä 5 vuotta?) Lahjanluonteisissa kaupoissa PerVL 18.3 luovutustappiota laskettaessa vain vastikkeelliseen osaan kohdistuvan osuuden hankintamenosta saa vähentää Alihintaisissa, mutta ei lahjanluonteisissa kaupoissa (luovutushinta 76 99% käyvästä arvosta) vain todellinen luovutustappio on vähennyskelpoinen

40 Yhtiöosuuden hankintameno Ostajan tuloverotus Yhtiöosuuden hankintamenoksi ostajalle vahvistetaan maksettu kauppahinta Lisäksi myös lahjaverotusarvo, mikäli kyseessä alihintainen kauppa PerVL 18.3 Ostajan hankintamenolla merkitystä siinä vaiheessa, jos yhtiöosuus myöhemmin myydään Jatkoluovutus alle viidessä vuodessa Luovutusvoiton sukupolvenvaihdoshuojennus TVL 48.5 menetetään, mikäli ostaja luovuttaa yhtiöosuuden edelleen alle viidessä vuodessa

41 Ostajan tuloverotus Jatkoluovutus alle viidessä vuodessa Veroseuraamukset kohdistuvat jatkoluovuttajaan, eivät myyjään jolle luovutusvoitto alun perin oli verovapaa! Viiden vuoden määräaika lasketaan pääsääntöisesti kauppakirjan allekirjoituksesta seuraavaan allekirjoitukseen Jatkoluovutus= yhtiöosuuden kauppa, yhtiön purkaminen, yhtiöstä eroaminen Jatkoluovutus ei ole EVL:n mukainen yritysjärjestely, esim. yhtiömuodon muutos TVL 24, tai jatkolahjoitus

42 Ostajan lahjaverotus alihintaisessa yhtiöosuuden kaupassa Ostajan on lähtökohtaisesti suoritettava lahjaveroa, mikäli kauppahinta on enintään ¾ käyvästä arvosta Lahjaveroa voidaan kuitenkin huojentaa kokonaan tai osittain PerVL 55 :ssä mainituin edellytyksin Käypä arvo Omaisuuden todennäköinen luovutushinta toisistaan riippumattomien osapuolten välillä Määrittämiseen sovelletaan Verohallinnon ohjetta Varojen arvostaminen perintö ja lahjaverotuksessa (Huom. Uusittu ohje ) Lahjaveron määrä, lahjojen yhteen laskeminen Kuten osakekaupassa

43 Ostajan lahjaveron huojennus PerVL 55 Lahjanluonteisella kaupalla saadusta yhtiöosuudesta maksettavaa lahjaveroa voidaan pyynnöstä huojentaa Osittainen huojennus Luovutuksen kohteena on yritys tai sen osa Luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa saamassaan yrityksessä Huojennettavan veron määrä on yli 850 Täysi huojennus Luovutuksen kohteena on yritys tai sen osa Luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa saamassaan yrityksessä Luovutuksensaaja maksaa vastiketta yli 50% yhtiöosuuden käyvästä arvosta

44 Ostajan lahjaveron huojennus Yritys tai sen osa = EVL yhtiö, min. 10% omistusosuus Suhteellista osuutta laskettaessa huomioidaan myös äänettömän yhtiömiehen pääomapanos Yhtiöosuuden ei voida verotuksessa katsoa oikeuttavan yrityksen omistamiseen, jos yhtiömies tekee huomattavan yksityisnoston ennen yhtiöosuuden luovutusta Yritystoiminnan jatkaminen Yritystoiminta jatkuu EVL:n mukaan verotettavana Luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa välittömästi luovutuksen jälkeen Jatkamisedellytys täyttyy ilman eri selvitystä esim. työskentelystä yhtiössä

45 Ostajan lahjaveron huojennus Huojennuksen laskeminen Määritetään yhtiöosuuden käypä arvo ja sukupolvenvaihdosarvo Huojennus= lahjavero käyvästä arvosta lahjavero sukupolvenvaihdosarvosta Lahjavero huojennuksen jälkeen aina vähintään 850 Yhtiöosuuden sukupolvenvaihdosarvo = 40% Varojen arvostamislain 4 5 :n mukaisesti lasketusta arvosta Karkeasti 40% nettovarallisuudesta, mikäli omaisuusmassassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia Huojennuksen menettäminen = huojennettu määrä pannaan maksuun 20%:lla korotettuna PerVL 55.6 Milloin? Jos pääosa (>50%) yhtiöosuudesta luovutetaan edelleen viiden vuoden kuluessa saannosta

46 Muuta huomioitavaa yhtiöosuuden kaupassa Lahjaveron maksuajan pidentäminen PerVL 56 Pyynnöstä, mikäli maksuun pantava lahjavero >1700 Koskee yhtiöosuuden ja osakkeiden sukupolvenvaihdosluovutuksia Vero jaetaan max viidelle vuodelle, min 850 euron vuotuinen erä Varainsiirtoverotus Yhtiöosuus ei ole arvopaperi kuten osake, joten varainsiirtoveroa ei tule maksettavaksi Yhtiön tappioiden säilyminen Oikeus tappioiden vähentämiseen menetetään, mikäli yhtymän yhtiöosuuksista yli puolet on vaihtanut omistajaa tappiovuoden aikana tai sen jälkeen muun saannon kuin perinnön tai testamentin kautta TVL 122 Poikkeuslupa voidaan hakemuksesta myöntää, mikäli edellytykset täyttyvät

47 2. Henkilöyhtiön yhtiöosuuden vastikkeeton luovutus

48 Lahjavero Lahjaveron maksusta ja lahjaveroilmoituksen laatimisesta vastaa lahjansaaja Ilmoitus 3 kk kuluessa lahjoituksesta, lahjaverotuksesta tulee erillinen päätös ja tilisiirtolomakkeet Lahjaveroluokkaan I kuuluvat lahjanantajan aviopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen sekä aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen Lahjaveroluokkaan II kuuluvat muut sukulaiset (esim.sisarukset) ja vieraat PerVL 11 Lahjaveron laskemisesta ja huojennuksesta sekä lahjaveron määrästä edellä (osakeyhtiön osakkeiden lahjoitus)

49 Yhtiöosuuden siirtyminen perintönä tai testamentilla Lakimääräisen perimysjärjestyksen tai testamenttimääräysten mukaisesti Jäämistösaantoon sisältyvät yhtiöosuudet tulevat perintöverotuksen kohteeksi Perintöveroa voidaan huojentaa samoin edellytyksin kuin lahjaveroakin PerVL 55 Perintöveroon ei ole mahdollista saada täyttä huojennusta

50 3. Henkilöyhtiön liiketoiminnan luovutus

51 Luovuttavan yhtiön ja luopujan tuloverotus Kun yrityskauppa tai sukupolvenvaihdos toteutetaan henkilöyhtiöön kuuluvan omaisuuden myyntinä, kyseessä on myyjäyhtiön normaali liiketapahtuma Luovutushinnat tuloutetaan verotuksessa ja jäljellä olevat hankintamenot vähennetään myyntivuoden kuluna Vaikka liiketoiminta on myyty, yhtiö jää edelleen yhtiönä olemaan ellei sitä pureta Tulontasaus luopuvan yhtiömiehen verotuksessa Jos henkilöyhtiön toiminta lopetetaan, omaisuuden myynnistä saatuun ja ansiotulona verotettuun osaan voidaan soveltaa pyynnöstä tulontasausta Edellytykset: vähintään 2,5t suuruinen ansiotulo, joka on kertynyt etu tai jälkikäteen kahdelta tai useammalta vuodelta, kertatulo vähintään ¼ verovuoden puhtaan ansiotulon määrästä

52 Luovutuksensaajan hankintameno ja varainsiirtoverotus Hankintamenoksi katsotaan siitä myyjälle maksettu hinta riippumatta siitä onko ostaja yksityishenkilö vai toinen yhtiö Kauppahintaan mahdollisesti sisältyvän liikearvon osuuteen sovelletaan EVL 24 :n jaksottamissäännöstä Varainsiirtoverotus Kiinteistön kauppahinnasta 4% lainhuutoa haettaessa, viimeistään 6kk kuluttua liiketoimintakaupasta Arvopapereiden kauppahinnasta 1,6% viimeistään 2 kk kuluttua liiketoimintakaupasta Arvonlisäverotus Myyntinä ei pidetä liikkeen tai sen osan luovutuksen yhteydessä tapahtuvaa tavaroiden ja palveluiden luovuttamista liiketoiminnan jatkajalle AVL 19a Luovuttaja ei suorita veroa eikä luovutuksensaajalla ole vähennysoikeutta

53 Apuyhtiön käyttäminen yhtiöosuuden omistajanvaihdoksessa Yrityskauppa perustettavan henkilö tai osakeyhtiön lukuun Apuyhtiö hankkii kohteena olevan yhtymän yhtiöosuudet Yhtiö puretaan tai sulautetaan ostaneeseen yhtiöön (huom. Henkilöyhtiö muutettava osakeyhtiöksi ennen sulautumista osakeyhtiöön) Henkilöyhtiö katsotaan purkautuneeksi, jos yhtiömiesten lukumäärä on alentunut yhteen eikä vuoden kuluessa ole noussut vähintään kahteen AKYL 5.9 Myyjällä luovutusvoiton verovapaus TVL 48 ei tule sovellettavaksi, sillä ostajana on yhtiö eikä henkilö Vastikkeeton tai lahjanluonteinen luovutus apuyhtiölle Lahjavero määrätään yhtiömiehelle/osakkalle, jonka hyväksi varallisuuden voidaan katsoa siirtynee

54 Liikkeen ja ammatinharjoittajan (Tmi) omistajanvaihdos

55 1. Elinkeinotoiminnan myynti

56 Yleistä Elinkeinotoiminnan luovutuksella tarkoitetaan liikkeen tai ammatinharjoittajan koko yritystoiminnan luovutusta Yritysvarallisuus voidaan siirtää toiminnan jatkajalle kaupalla, vaihdolla tai lahjana Yritysvarallisuus=liikkeen tai ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan tulolähteen varallisuus Yritystoiminnan luovutuksesta saatava tulo on aina myyjän veronalaista elinkeinotuloa, luovutusvoiton huojennussäännöt TVL 48.1 eivät sovellu Vaiheittainen omistajanvaihdos edellyttää yhtiömuodon muutosta henkilöyhtiöksi tai osakeyhtiöksi Vastikkeena luovutuksesta tyypillisesti rahaa, tai siirretään tase varoineen ja velkoineen

57 Myyjän verotus Myynti on liikkeen tai ammatinharjoittajan tuloverotuksessa viimeinen liiketapahtuma Myyntihinta luetaan kaupantekohetken verovuoden elinkeinotoiminnan tuloksi Aikaisempina vuosina tehdyt varaukset tuloutuvat (esim. toimintavaraus) Elinkeinotoiminnan kuluna vähennetään luovutetun yritysvarallisuuden tuloverotuksessa poistamattomat hankintamenot Yksityistalouteen nostettujen varojen luovutushinnaksi katsotaan alkuperäinen hankintameno tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta EVL 51b Siirto henkilökohtaiseen tulolähteeseen (esim.vuokrakäyttöön) ei aiheuta tuloveroseuraamuksia EVL 51a

58 Myyjän verotus Viimeisen verovuoden elinkeinotoiminnan tulo jaetaan normaalista ansioja pääomatuloksi edellisen verovuoden nettovarallisuuden perusteella TVL 38 Nettovarallisuudesta riippumatta kiinteistöjen ja arvopapereiden luovutusvoitot ovat aina pääomatuloa Tulontasaus Pyynnöstä, jos edellytykset täyttyvät TVL 128 (katso edellä Henkilöyhtiön omistajanvaihdos) Soveltuu tuloutuviin käyttö ja vaihto omaisuuden luovutushintoihin ja purkautuviin varauksiin Veron määrä tulontasauksen kohteena olevasta tulosta vähintään 15% (tulontasaus ei pienillä yrityksillä välttämättä ole edullinen)

59 Myyjän verotus Tappioiden vähentäminen lopettamistilanteessa Liikkeen ja ammatinharjoittajan tappiot eivät siirry toiminnan jatkajalle Vähentämättä jääneet tappiot voi vähentää pääomatuloista tappiovuotta seuraavan kymmenen vuoden aikana

60 Ostajan verotus Yritysvarallisuuden hankintameno Hankintameno määräytyy kauppahinnan perusteella Jos kauppahinta ylittää luovutettuun yritysvarallisuuteen kuuluvien varojen ja velkojen yhteenlasketut käyvät arvot (kauppahinta>nettovarat), ylimenevä osa katsotaan liikearvoksi Liikearvo on pitkävaikutteinen meno, joka poistetaan vuotuisin poistoin vaikutusaikanaan EVL 24 Lahjanluontoisissa luovutuksissa hankintamenoksi luetaan suoritetun vastikkeen lisäksi lahjaksi katsottu määrä Ostajan on lähtökohtaisesti suoritettava lahjaveroa, mikäli vastike on enintään ¾ käyvästä arvosta Lahjaveroa voidaan huojentaa PerVL 55.ssä mainittujen edellytysten täyttyessä Lahjaveron määrästä, laskemisesta ja huojennuksesta kts.edellä

61 2. Elinkeinotoiminnan vastikkeeton luovutus, toiminnan jatkaminen kuolinpesän nimissä, apuyhtiön käyttäminen

62 Myyjän ja ostajan verotus Vastikkeeton luovutus Vastikkeeton yritysvarallisuuden luovutus ei aiheuta veroseuraamuksia elinkeinotoiminnasta luopuvan liikkeen ja ammatinharjoittajan tuloverotuksessa Lahjansaaja jatkaa poistojen tekemistä yritystoiminnasta luopuvan tuloverotuksessa poistamattomista hankintamenoista EVL 15 Elinkeinotoiminnan varaukset siirtyvät vastikkeettomissa luovutuksissa toiminnan jatkajalle, joten niitä ei tulouteta elinkeinotoiminnasta luopuvan verotuksessa Elinkeinotoiminnan jatkaminen kuolinpesän nimissä Kuolinpesää verotetaan kuolinvuodelta ikään kuin vainaja olisi elänyt vuoden loppuun

63 Myyjän ja ostajan verotus Elinkeinotoiminnan jatkaminen kuolinpesän nimissä Jos kuolinpesä jatkaa elinkeinotoimintaa kuolinvuoden jälkeen, verotetaan kuolinpesää erillisenä verovelvollisena kolmelta kuolinvuotta seuraavalta vuodelta Kolmannen vuoden jälkeen kuolinpesää pidetään verotuksessa jaettavana yhtymänä TVL 4 Apuyhtiön käyttämisestä Yritystoiminta luovutetaan jatkajan omistamalle henkilö tai osakeyhtiölle Liike tai ammatti voidaan luovuttaa vastikkeetta yritystoimintaa jatkavan omistamalle yhtiölle > ei tuloveroseuraamuksia luopujalle, jatkajalle lahjaverotus Lahjaveroa ei määrätä yhtiölle, vaan osakkaalle

64 3. Ennakkotiedot ja ratkaisut

65 Yleistä Verohallinnon maksullisia päätöksiä Ennakkotietoa on haettava kirjallisesti ja etukäteen Sitova ennakkotietoa siitä, kuinka Verohallinto tulee verotusta toimittaessa menettelemään Tuloverotus VML 85, maksu Ennakkotietohakemus tehtävä ennen veroilmoituksen jättämistä Ennakkotieto annetaan määräajaksi kuluva + seuraava verovuosi Arvonlisäverotus Maksutonta kirjallista ohjausta Sitova ennakkoratkaisu AVL 190, maksu 175

66 Yleistä Perintö ja lahjaverotus PerVL 39a Maksu 300 Hakijana voi olla luovuttaja tai luovutuksensaaja Yleisimmin ennakkotietoa haetaan omaisuuden käyvästä arvosta ja lahjaveron määrästä sekä sukupolvenvaihdoshuojennusten soveltumisesta LOPUKSI Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty myös omistusjärjestelyissä suunnittelu usein säästää selvää rahaa Käytä asiantuntijaa, selvitä veroseuraamukset etukäteen

67 Kiitos ja menestystä yrittäjäpolvenvaihdoksiin! Katja Ehrola Konsultti, KTM Talenom Kompassi Puh

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Lukander Ruohola HTO Oy Liikejuridiikan asianajotoimisto Kaikki yrittäjien ja yritysten oikeudelliset asiat Erikoistunut

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS Raimo Immonen Juha Lindgren TALENTUM Helsinki 2013 4., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy, Raimo Immonen ja Juha Lindgren ISBN: 978-952-14-2012-2 Kustantaja:

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA Kuusankoski 6.5.2016 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä Sukupolvenvaihdos suunnittelu ja alkukartoittaminen Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

BusinessPlaza. Sukupolvenvaihdos

BusinessPlaza. Sukupolvenvaihdos BusinessPlaza Sukupolvenvaihdos Sisällys 1. Valmistelu... 3 2. Toteuttamisvaihtoehtojen kartoittaminen... 3 Toteuttamisvaihtoehdot... 3 Kauppa... 3 Lahja ja lahjanluonteinen kauppa... 5 Jakautuminen...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta Metsävähennys ja sen tulouttaminen Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla Kari Pilhjerta Sisältö Tilastotietoa metsävähennyksestä Metsävähennyksen tulouttaminen, eli

Lisätiedot

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Ei normitilaa eikä sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoksen kohde on maatilayritys, johon liittyy yksittäisen yrittäjäperheiden

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58 Sisällys 1 Esipuhe........................................... 19 Yhtiön perustaminen............................... 21 1.1 Yleiset periaatteet..................................... 21 1.1.1 Toimintamuodon

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS VEROTUKSESSA

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS VEROTUKSESSA Valtuutussäännös VEROHALLINNON OHJE Päivämäärä Laki Verohallinnosta (237/08) 2 2 momentti 17.3.2010 Voimassaolo Diaarinumero Toistaiseksi 57/349/2010 Korvaa normin (nro, pvm) 535/345/2004, 24.6.2004 Vastaanottaja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUS TULOVEROTUKSESSA JA LAHJAVERO- TUKSESSA

YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUS TULOVEROTUKSESSA JA LAHJAVERO- TUKSESSA Valtuutussäännös VEROHALLINNON OHJE Päivämäärä Laki Verohallinnosta (237/08) 2 2 momentti 21.4.2010 Voimassaolo Diaarinumero Toistaiseksi 330/349/2010 Vastaanottaja Verohallinnon yksiköt YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUS

Lisätiedot

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa?

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa? Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 15.12.2016 osakkeenomistajat tekevät sijoitukset SVOP-rahastoon muussa kuin osakeomistuksen Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan?

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan? Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan työperäisellä osingolla ja miten sitä käsitellään osingon maksavan osakeyhtiön ja osingonsaajan verotuksessa? 2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa

Lisätiedot

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen YRITYS- JÄRJESTELYT Raimo Immonen TALENTUM Helsinki 2011 Esipuhe... V Lyhenteet... XIII 1 JOHDANTO... 1 1.1 Yritysjärjestelytilanteiden jäsentäminen mitä ovat yritysjärjestelyt?... 1 1.2 Teoksen rakenne

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Raimo Immonen. Talentum Media Oy Helsinki

Raimo Immonen. Talentum Media Oy Helsinki Raimo Immonen Yritysjärjestelyt Talentum Media Oy Helsinki 6., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Raimo Immonen ISBN 978-952-14-2327-7 ISBN 978-952-14-2328-4 (Verkkokirja) Kansi: Sirpa

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Yrityskauppa - miten ja miksi?

Yrityskauppa - miten ja miksi? Yrityskauppa - miten ja miksi? Wirma Lappeenranta Oy/ Etelä-Karjalan Osuuspankki 9.6.2016 Sukupolven vaihdos Antero Parkkonen ProAgria Etelä-Suomi ry:n toiminta-alue 10 200 asiakasta 17 000 maatilaa 12

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus Metsätilan Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016 sukupolvenvaihdos projektipäällikkö Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus Lähtötilanne Omistaja Metsä Jatkaja Tavoitetilanne Uusi Omistaja Metsä Luopuja

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Taloushallinnon verolait

Taloushallinnon verolait Taloushallinnon verolait Jaakko Ossa Talentum Pro Helsinki 1. painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Jaakko Ossa Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Toimitus: Saara Palmberg Taitto: Marja-Leena Saari

Lisätiedot

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää.

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää. Lahjaveroilmoitus -verkkolomake Täyttöohjeet Lomaketta täyttäessäsi etene järjestyksessä täyttäen kaikki pakolliset valkoiset kentät (*) sekä muut ilmoitettavat tiedot. Harmaisiin kenttiin et voi ilmoittaa

Lisätiedot

Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on euroa (ennen : euroa) tai enemmän

Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on euroa (ennen : euroa) tai enemmän Lahjansaajan opas Veronalaiset lahjat Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on 5 000 euroa (ennen 1.1.2017: 4 000 euroa) tai enemmän Veronalaisia lahjoja ovat samalta lahjanantajalta

Lisätiedot

PIENOSAKEYHTIÖN SUKUPOLVENVAIHDOS

PIENOSAKEYHTIÖN SUKUPOLVENVAIHDOS PIENOSAKEYHTIÖN SUKUPOLVENVAIHDOS Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteen laitos Pro gradu -tutkielma Tekijä: Vesa Kuurne (252340) Ohjaaja: Niko Svensk 27.1.2016

Lisätiedot

Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain 47 :n muuttamisesta

Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain 47 :n muuttamisesta Lausunto HE VM071:00/2016 Lausunto 22.8.2016 Valtiovarainministeriölle Viite: HE perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta, VM071:00/2016 Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS Petri Ollinkoski 17.11.2015 2 Esityksen sisältö Osakeyhtiön muotoisen maatilan kannalta Yleistä Osakeyhtiön verotus Osakkaan verotus Yhtiöittäminen käytännössä Yhtiöittämisen

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 8.3.2016

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 8.3.2016 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varallisuusverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi omistajayrittäjien varallisuusverohuojennusta

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus. Pekka Nykänen Timo Räbinä

Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus. Pekka Nykänen Timo Räbinä Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus Pekka Nykänen Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2013 3., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN

Lisätiedot

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUS JA LIITELOMAKKEET

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Elinkeinoverolaki käytännössä. Matti Kukkonen Risto Walden

Elinkeinoverolaki käytännössä. Matti Kukkonen Risto Walden Elinkeinoverolaki käytännössä Matti Kukkonen Risto Walden Talentum Pro Helsinki 2015 3., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi:

Lisätiedot

Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista

Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Metsätilan sukupolvenvaihdos Tampere 19.5.2016 Antti Pajula Suomen metsäkeskus Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Suomessa omistajaa vaihtaa vuosittain 15 000 metsätilaa, joista vapailla

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS Timo Räbinä Janne Myllymäki TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2449-6

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén Elinkeinotulon verotus Matti Myrsky Marianne Malmgrén TALENTUM Helsinki 2014 Neljäs, uudistettu painos 2014 Talentum Media Oy sekä Matti Myrsky ja Marianne Malmgrén Kansi: Lauri Karmila Taitto: Notepad,

Lisätiedot

Tuloverotus klo 9.50

Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus Yksityinen elinkeinonharjoittaja Avoin- ja kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Verohallinto vero.fi EROT YRITYSMUOTOJEN VÄLILLÄ Yksityinen elinkeinonharjoittaja Henkilöyhtiö Osakeyhtiö

Lisätiedot

Yrityksen luovutus ja lopettaminen

Yrityksen luovutus ja lopettaminen Yrityksen luovutus ja lopettaminen 32E2220 Elinkeinoverotus AALTO- YLIOPISTO,KAUPPAKORKEAKOULU Dosentti Pauli K Mattila Sovellettava laki ja yritysmuoto Yrityksen luovutuksen veroseuraamukset riippuvat

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Heikki Niskakangas 3., uudistettu painos Toimitus: Minna Karlsson Taitto: Sirpa Puntti Kansi:

Lisätiedot

Taloushallinnon verolait

Taloushallinnon verolait Taloushallinnon verolait Jaakko Ossa (toim.) Alma Talent 2017 Helsinki Copyright 2017 Talentum Media Oy ja Jaakko Ossa Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-3135-7 ISBN 978-952-14-3137-1

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT Yrityksen perustaminen Yrityksen perustamisen vaiheet Oma tahto ja halu Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yritysmuodon valinta Yritystoiminnan luvanvaraisuuden

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1455-8 Kariston

Lisätiedot

Sujuvasti seuraavalle. Miten omistajanvaihdos käytännössä tehdään? Pääkaupunkiseudun metsäpäivä Espoo Pirjo Havia yrittäjä / tietokirjailija

Sujuvasti seuraavalle. Miten omistajanvaihdos käytännössä tehdään? Pääkaupunkiseudun metsäpäivä Espoo Pirjo Havia yrittäjä / tietokirjailija Sujuvasti seuraavalle. Miten omistajanvaihdos käytännössä tehdään? Pääkaupunkiseudun metsäpäivä Espoo 3.9.2016 Pirjo Havia yrittäjä / tietokirjailija www.metsapremium.fi Tärkeitä päätöksiä Päätös luopua

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

CALPRO OY. Seudullisen palvelukeskuksen perustamisen 2. vaiheen toimenpiteistä päättäminen Päijät-Tili Oy:n omistajakunnissa

CALPRO OY. Seudullisen palvelukeskuksen perustamisen 2. vaiheen toimenpiteistä päättäminen Päijät-Tili Oy:n omistajakunnissa CALPRO OY Seudullisen palvelukeskuksen perustamisen 2. vaiheen toimenpiteistä päättäminen Päijät-Tili Oy:n omistajakunnissa 21.1.2014 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TOTEUTETUT TOIMENPITEET... 1 3 KÄSITTELYN

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia sekä perintö-

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17 SISÄLLYS Esipuhe 13 TOIMINTA 1. Johdanto 17 2. Yritystoiminta 19 2.1 Miksi organisoidutaan?...................... 19 2.2 Ammatinharjoittaja......................... 20 2.3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja...............

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

PIENOSAKEYHTIÖN JA SEN OSAKKAAN TULOVEROTUS. Matti Kukkonen

PIENOSAKEYHTIÖN JA SEN OSAKKAAN TULOVEROTUS. Matti Kukkonen PIENOSAKEYHTIÖN JA SEN OSAKKAAN TULOVEROTUS Matti Kukkonen TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kukkonen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä Kansainvälisesti tunnetaan Dual Income Tax (DIT) järjestelmänä, jossa

Lisätiedot

Maatilan verotus 2015

Maatilan verotus 2015 Maatilan verotus 2015 04.02.2015 Elina Heliander Otsikko tähän Muistiinpanot Muistiinpanovelvollisuus, joka perustuu tositteisiin ja muihin muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 55 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten, että

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2157-0 ISBN 978-952-14-2158-7

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013 2015 ja laiksi verotusmenettelystä annetun lain 16 :n muuttamisesta Asia Hallitus

Lisätiedot

HE 123/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintö-

HE 123/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintö- HE 123/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a :n sekä perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

HE 245/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 245/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 175/2016 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

o) Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

o) Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 1 VALTUUSTON ESITYSLISTAN 20.6.2016 liite nro 12 PURKU- JA SIIRTOSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän purku- ja siirtosopimuksen ( Sopimus ) ovat tehneet seuraavat osapuolet: a) Heinäveden kunta b) Ilomantsin kunta

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN LAITOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN LAITOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN LAITOS Joonas Antero Honkanen OSAKEYHTIÖN SUKUPOLVENVAIHDOS JA VEROHUOJENNUKSET Vero -oikeuden pro gradu tutkielma VAASA 2015 1 LYHENNELUETTELO

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 Veroilmoituksen täyttöopas 6 YHTEISETUUS verovuosi 2013 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN TIEDOISSA

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotettava tulo ja kirjanpito Kirjanpitolaki (KPL) International

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdos ja yhtiömiesten verotuskohtelu Kb Yritys X Ky:ssä. Anu Frimodig

Sukupolvenvaihdos ja yhtiömiesten verotuskohtelu Kb Yritys X Ky:ssä. Anu Frimodig Sukupolvenvaihdos ja yhtiömiesten verotuskohtelu Kb Yritys X Ky:ssä Anu Frimodig Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2016 Tiivistelmä Tekijä(t) Anu Frimodig Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Satu Puoskari SUKUPOLVENVAIHDOS PERHEOSAKEYHTIÖSSÄ 2011

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Satu Puoskari SUKUPOLVENVAIHDOS PERHEOSAKEYHTIÖSSÄ 2011 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Satu Puoskari SUKUPOLVENVAIHDOS PERHEOSAKEYHTIÖSSÄ 2011 Opinnäytetyö Toukokuu 2012 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2012 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

Matti Myrsky Esko Linnakangas

Matti Myrsky Esko Linnakangas Matti Myrsky Esko Linnakangas TALENTUM Helsinki 2010 Kolmas, uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy sekä Matti Myrsky ja Esko Linnakangas Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1402-2 Kariston

Lisätiedot

Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi 2016 (VSAPUUSE)

Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi 2016 (VSAPUUSE) Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi 2016 (VSAPUUSE) YLEISTÄ 1 ARVOPAPERINVÄLITTÄJÄN tiedonantovelvollisuus (ilmoittajarooli

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA Veroilmoituksen täyttöopas OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA 6B verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6b SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YRITYKSEN

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos

Metsätilan sukupolvenvaihdos Metsätilan sukupolvenvaihdos Arto Leppämäki 2015 Oppaan sisältö Näin onnistut metsätilan sukupolvenvaihdoksessa sivu 2 Johdatus metsätilan sukupolvenvaihdokseen Metsäomaisuuden siirtämisen keinot Perintö

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot