Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen"

Transkriptio

1 Yhteismetsän verotuksesta Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen

2 Käsiteltävät asiat Yleistä yhteismetsän verotusasemasta ja tulolähteistä läht tä Yhteismetsän metsäverotuksen periaatteet, metsävähennys, menovaraus

3 Yleistä Yhteismetsä = yhteismetsälain (109/2003) mukaan kiinteistöille yhteisesti kuuluva alue, joka on tarkoitettu käytettäväksi kestävän metsätalouden harjoittamiseen sen osakkaiden hyväksi. Erillinen verovelvollinen lli Yhteisetuus (Tuloverolaki 5 ) Verokanta 26 % (Tuloverolaki ) Huom HE 50/2011 Yhteismetsän osakkaan veronalaisena tulona ei pidetä hänen saamaansa osuutta yhteismetsän tulosta (Tuloverolaki 18 ) Yhteismetsä maksaa tuloveron ja osakas voi nostaa ylijäämän yhteismetsästä ilman lisäveroseuraamuksia

4 Kysymys 2 Yhteismetsän verotuskysymyksiä: Yhteismetsän osakkailleen jakama vuotuinen ylijäämä on osakkaille verotonta tuloa? Voisiko tätä valaista esimerkin avulla? Yhteismetsän voitto verovuonna 2010 yht euroa. Osakaskunnan kokous päättää yhteismetsälain mukaisesti osakkaille jaettavasta ylijäämästä niin että kukin osakas saa omistamansa kiinteistön yhteismetsäosuutta vastaavan osan. verovapaa osakkaalle esim 1/100 osuus eli 100 euroa.

5 Kysymys 2 Voiko yhteismetsän osakkaiden matkakuluja vähentää verotuksessa? Osakkaiden verotuksessa voi vähentää asunnon ja työpaikan väliset kulut, jos yhteismetsä t muodostaa varsinaisen i työpaikan. Matkalaskun perusteella vähennysoikeus osakkaalla syntyneistä työmatkakuluista yhteismetsällä, jos työsuhde yhteismetsään. Entä pienkoneiden ja polttoaineiden hankintaa? Onko kulut oltava yhteismetsän nimissä? Ei voi vähentää omassa verotuksessaan. Kulut oltava yhteismetsän nimissä tai matkalaskutilanteessa voi olla pienmaksuja ilman ostajan nimeä, esim. bensa-automaatit, a bussiliput.

6 Yleistä ennakkoverot arvonlisävero käyttöön otetun Verohallinnon verotilijärjestelmän myötä yhteismetsällä on mahdollisuus hakeutua kuukausimenettelystä vuosimenettelyyn, jos liikevaihto on enintään euroa (tai neljännesvuosimenettelyyn, jos liikevaihto on euroa). kirjanpito- it ja tilintarkastusvelvollisuus t t l lli kahdenkertainen kirjanpito vähintään kaksi tilintarkastajaa (Yhteismetsälaki 30 )

7 Ennakkoverot : Yhteismetsän verokysymyksiä: y s Kysymys 8. Yhteismetsät ovat ennakkoverovelvollisia eli maksavat arvioituihin tuloihin perustuvia veroennakoita verovuoden aikana. Miten ennakot määritellään vastaperustetun suvun yhteismetsän osalta? Miten käytännössä verotetaan pieniä yhteismetsiä? YTJ-perustamisilmoituslomake, kohta verotettava tulo, ennakot sen perusteella kahdelle ensimmäiselle vuodelle. Ennakoihin voi hakea muutosta. Ennakot määrätään edeltävän voimassa olevan tuloksen perusteella. Verotus ei eroa erikokoisten yhteismetsien välillä. Pienellä yhteismetsällä ongelmia voi olla kysymys 2 tyyppisiä kulujen kohdistamis- ja vähennysoikeusongelmia.

8 Yhteismetsän tulolähteet voi olla kolmenlaisia tuloja: elinkeinotuloa, maatalouden tuloa ja muuta tuloa eli ns. henkilökohtaisen tulolähteen tuloa Tulolähteet erillisiä eri tulolähteen tuloksia ei voida kuitata keskenään yleensä vain maatalouden tuloa ja muun tulolähteen tuloa (metsätalous) Veroprosentti on kaikissa tapauksissa 26 Maatalouden tuloa esimerkiksi jäkälän myyntitulot, metsästysmaiden ja kesämökkitonttien vuokratulo, omasta metsästä otetun puun pienimuotoinen sahaustoiminta, Muun tulolähteen tuloa esimerkiksi metsätaloudesta saatu tulo, luovutusvoitot, uus o o, maa-ainesten aaa e myyntitulot uo

9 Yhteismetsän metsätalous Metsätaloudesta saatuja tuloja verotettaessa yhteismetsät rinnastetaan tuloverolaissa pääsääntöisesti luonnollisiin henkilöihin ja kuolinpesiin ii esimerkiksi määräaikaista puun myyntitulon osittaista verovapautta sovelletaan myös yhteismetsiin Yhteismetsällä on oikeus tehdä metsävähennys ja menovaraus Yhteismetsän osakkailla ei kuitenkaan ole oikeutta tuloverolain 63.3 :n mukaiseen verovapaaseen hankintatyöhön

10 Kysymys 6. Yhteismetsän tilikausi Yhteismetsän tilikausi. Yhteismetsä voi ilmeisesti valita tilikaudeksi muunkin kuin kalenterivuoden. Metsätalouden kannalta järkevä tilikausi voisi olla Miten verotus em. tilikauden osalta hoidettaisiin? Tilikausi voi olla kalenterivuodesta poikkeava. Verovuoden muodostaa tässä tapauksessa tilikausi , jolta tilinpäätös tehdään ja verotettava tulo lasketaan.

11 Yhteismetsän metsävähennys Kysymys 2.3: yhteismetsän t metsävähennysoikeus äh Tuloverolain 55 :n mukaan metsävähennys on jälkeen vastikkeellisesti hankitun metsätilan hankintahinnan perusteella tehtävä vähennys metsätalouden pääomatulosta vähennyspohja = 60 prosenttia metsään kohdistuvasta hankintamenosta (Metsä = maapohja + puusto) Vähennyksen määrä on enintään 60 prosenttia yhteismetsän t metsävähennykseen äh oikeuttavasta t metsästä verovuonna saaman veronalaisen metsätalouden pääomatulon määrästä verovuonna vähennyksen määrä oltava vähintään 1500 euroa 11

12 Yhteismetsän metsävähennys Yhteismetsä voi tehdä metsävähennyksen ostamansa (lisä)maan hankintamenosta Myös uuden yhteismetsän perustamista varten ostetun metsän hankintamenosta syntyy yhteismetsälle metsävähennyspohjaa ( vaikka yhteismetsä ei omista yhteismetsään kuuluvaa aluetta, vaan ainoastaan hoitaa ja hallinnoi i sitä / KHO:2006:74) Jos yhteismetsä perustetaan metsänomistajien jo omistamista metsäkiinteistöistä, joilla on metsävähennyspohjaa, metsävähennyspohja siirtyy yhteismetsän käyttöön. Huom) Yhteismetsäosuuksien ostosta ei synny metsävähennyspohjaa 12

13 Kysymys y y 10. Uutta yhteismetsää perustettaessa voi ongelmana olla metsävähennyksen arvottaminen tilanteessa, jossa osa mukaan tulevista t tiloistai t tuo tullessaan yhteismetsään t metsävähennyspohjaa, mutta osa ei tuo. Joissakin tapauksissa on kaavailtu, että metsävähennys korvattaisiin osakkaille maksettavan ylijäämän muodossa metsävähennystä tuoneille tiloille. Eli näille tiloille tuloutettaisiin korkeampaa ylijäämää siihen asti kun metsävähennys on kuitattu. Onko tällaisesta menettelystä ylimääräisiä veroseuraamuksia? Todennäköisesti voitaisiin puuttua veronkiertosäännöksen (Verotusmenettelylaki 28 ) perusteella. Poikettu yhteismetsälain sallimasta ylijäämän jaon periaatteesta pelkästään verotussyistä.

14 Yhteismetsän luovutusvoitto- ja varainsiirtoverotus Yhteismetsä voi ostaa ja myydä maa-alueita ostosta ja vaihdosta varainsiirtovero 4 % vaihdosta ei varainsiirtoveroa, jos vaihto johtaa maa- ja metsätalouden harjoittamisen kannalta olennaisesti sopivampaan tilussijoitukseen (Varainsiirtoverolaki 13 ) Myynnistä aiheutuvan luovutusvoiton määrää laskettaessa yhteismetsällä on aina oikeus vähentää luovutushinnasta vähintään 20 prosentin hankintameno-olettama, jos omaisuus on omistettu alle 10 vuotta 40 prosentin hankintameno-olettama, jos omaisuus on omistettu yli 10 vuotta 14

15 Yhteismetsän luovutusvoittoverotus Tehdyt metsävähennykset otetaan huomioon myynnistä aiheutuvaa luovutusvoittoa (tai luovutustappiota) laskettaessa Vuodesta 2009 alkaen metsätilan luovutusvoiton määrää laskettaessa tuloverolain nojalla tehdyn metsävähennyksen määrä lisätään luovutusvoittoon (tai luovutustappioon) lisättävä määrä on kuitenkin enintään määrä, joka vastaa 60 prosenttia luovutettavan metsätilan hankintamenosta. t 15

16 Yhteismetsän menovaraus Yhteismetsä voi tehdä 15 prosentin menovarauksen metsätalouden veronalaisen pääomatulon määrästä, josta on vähennetty metsävähennyksen määrä (Tuloverolaki 111 ) tarkoittaa käytännössä sitä, että osa metsätalouden tulosta jätetään lukematta verovuoden tuloksi ja siirretään tuloutettavaksi tulevina vuosina tarkoitettu kattamaan myöhempinä vuosina syntyviä metsätalouden menoja menovaraus on luettava metsätalouden pääomatuloksi Oulun ja Lapin läänissä kuuden seuraavan vuoden aikana 16

17 Veroilmoitus: Kysymys y y 11. Yhteismetsän kyseessä ollessa 2C lomakkeella pääomaverosta suoritetut poistot ja metsävähennys, kuinka ne siirretään veroilmoituslomakkeelle 6, ja mihin kohtaan? Miten huomioidaan puukauppatulojen verohuojennukset yhteisetuuden verotuksessa? Kuinka ne ilmoitetaan lomake 6:lla? Miten ilmoitetaan varaukset ja niiden tuloutukset? Jos syntyy tilikauden tappiollinen tulos, kuinka se ilmoitetaan 6 lomakkeella?

18 Veroilmoitus 2C lomaketta on hyvä käyttää apulomakkeena, koska k varsinkin pienyhteismetsissä, lomakkeen avulla voidaan päästä oikeaan verotettavaan tuloon. Poistot ja metsävähennys, kuinka ne siirretään veroilmoituslomakkeelle 6, ja mihin kohtaan? Tuloslaskelma poistot, Metsävähennys: I 5 Muut vähennykset: Merkitkää tähän kaikki sellaiset verotuksessa vähennyskelpoiset erät, joita ei ole vähennetty tilikauden 2011 kirjanpidossa. Kohdassa lisätietoja erittely.

19 Veroilmoitus Miten huomioidaan puukauppatulojen verohuojennukset yhteisetuuden verotuksessa? Kuinka ne ilmoitetaan lomake 6:lla? I 5. Muut vähennykset, erittely olisi hyvä olla lisätietona, jos ei 2c-lomaketta. Miten ilmoitetaan varaukset ja niiden tuloutukset? Muut vähennykset, kohta I 5 ja Muut lisäykset, kohta I 3 Jos syntyy tilikauden tappiollinen tulos, kuinka se ilmoitetaan 6 lomakkeella? I 4 Tilikauden tappio Merkitkää kohtaan 4 kirjanpidon osoittama tilikauden tappio. Myös kohdat

20 I 4 Tilikauden tappio Merkitkää kohtaan 4 kirjanpidon osoittama tilikauden tappio.

21 Lisätietoja tarvittaessa Verohallinnon eo o internetsivut ets eo Verohallinnon valtakunnalliset palvelunumerot Maatalous- ja metsäverotus Varainsiirtoverotus Arvonlisäverotus Verotili Lainsäädäntö, oikeustapaukset Verotoimistot, i t t Pohjois-Suomen yritysverotoimisto t i i t 21

22 Kiitos!

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

Metsään.fi sähköinen asiointipalvelu

Metsään.fi sähköinen asiointipalvelu Metsään.fi sähköinen asiointipalvelu Metsäveroilta Matti Äijö Kätevästi omaan metsään Metsään.fi-palvelussa metsänomistaja näkee kaikkien omien metsätilojensa tiedot selvästi esillä, mitä seuraavaksi pitäisi

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Metsätalouden pääomatulojen verotus

Metsätalouden pääomatulojen verotus Metsätalouden pääomatulojen verotus Metsätalouden verotus Metsätulot lasketaan pääomatuloiksi Veroprosentti 30 % yli 50000 32 % (v. 2013 31 %, yli 50000 33 %) Metsätalouden verotus Veroja maksetaan puhtaasta

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Uusi yritys Tuloverotus

Uusi yritys Tuloverotus Uusi yritys Tuloverotus Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Esityksen rakenne Yleistä tuloverotuksesta Eri yritysmuotojen verotuksen pääpiirteet Veroilmoitus, verotusmenettely ja muutoksenhaku Sähköinen

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Eeva-Liisa Väisänen METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.4.2007 Tekijä Eeva-Liisa

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa 17.3.2014 Raija Isotupa Verohallinto, Pääkaupunkiseudun verotoimisto Apurahat verotuksessa Apurahat voivat vaikuttaa verotukseen kahta eri kautta: 1. Voidaanko

Lisätiedot

ASIAKASTIEDOTE 1/2009

ASIAKASTIEDOTE 1/2009 ASIAKASTIEDOTE 1/ SISÄLLYSLUETTELO: 1. ilmoitusvelvollisuutta koskevia tärkeitä päivämääriä vuonna 2. MYYNTISAAMISTEN SEURAAMINEN JA REKISTERI-ILMOITUS 3. Perintö- ja lahjaverotus sekä uudet verokortit

Lisätiedot

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Petriina Avelin-Liiri Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Opinnäytetyö

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2/2014 Yhteistyössä: Kotkan työ ja elinkeinotoimisto Kaakkois-Suomen ELY-keskus ProAgria KymenlaaksoІ Finnvera Oyj BIC Kymi ry 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS businessoulu.com 2015 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2015 SISÄLTÖ SIVU JOHDANTO 3 1. VEROTUSMUUTOKSIA VUODELLE 2015 3 2. YRITYKSEN RAHALIIKENNE JA TALOUSHALLINNAN

Lisätiedot

ASIAKASTIEDOTE 2/2009 1. VEROTILI TULEE OLETKO VALMIS SISÄLLYSLUETTELO:

ASIAKASTIEDOTE 2/2009 1. VEROTILI TULEE OLETKO VALMIS SISÄLLYSLUETTELO: ASIAKASTIEDOTE 2/2009 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Verotili tulee oletko valmis 3. peruskorko 4. tuloveroasteikko 5. PALKAN SIVUKULUT 6. tuloverolain muutoksista 7. Korotetuista poistoista 8. kotitalous-vähennyksestä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa Hidden divident

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maatilan sukupolvenvaihdospäivä Kälviä 29.10.2010 Maisa Mattjus Esityksen sisältö Keskeisimmät käsitteet ja sovellettavat lainkohdat Maatilavarallisuuden käyvän

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta www.vero.fi /7 Yrittäjäksi aikovan tai juuri toimintansa aloittaneen yrittäjän mielessä liikkuu paljon kysymyksiä arvonlisäverotuksesta. Tähän koottujen

Lisätiedot

UPM Yhteismetsät. Vastuullinen, vaivaton ja tuottava tapa hoitaa metsävarallisuutta

UPM Yhteismetsät. Vastuullinen, vaivaton ja tuottava tapa hoitaa metsävarallisuutta UPM Yhteismetsät Vastuullinen, vaivaton ja tuottava tapa hoitaa metsävarallisuutta UPM Yhteismetsä pähkinänkuoressa UPM Yhteismetsä sopii metsänomistajille, jotka arvostavat muun muassa; tehokasta puuntuotantoa

Lisätiedot

Janne Leppänen. Metsänomistajien kiinnostus yhteismetsään. Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksen alueella

Janne Leppänen. Metsänomistajien kiinnostus yhteismetsään. Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksen alueella Janne Leppänen Metsänomistajien kiinnostus yhteismetsään Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksen alueella Opinnäytetyö Kevät 2012 Maa- ja metsätalouden yksikkö Metsätalouden koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely

Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely Päivitetty 09/2013 Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on antaa vuokranantajille, isännöitsijöille sekä asunto-osakeyhtiöiden hallituksille ja osakkaille tietoa

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Kristiina Säkkinen Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Opinnäytetyö

Lisätiedot

Yhteismetsän ja sen osuuden arvo

Yhteismetsän ja sen osuuden arvo LAAJENEVAT JA KEHITTYVÄT YHTEISMETSÄT Koulutusprojekti 2012-2014 PEREHDYTYSAINEISTO 5/2013 Yhteismetsän ja sen osuuden arvo Perehdytysaineisto yhteismetsien avainhenkilöille 18.10.2013 Kemijärven, Kuusamon,

Lisätiedot

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 2/2015 2(16) YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVIA KYSYMYKSIÄ 4 3. YHTIÖMUODOT 7 3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ Liitelaskelman avulla selvitetään hakijan tukikelpoisuus väliaikaiseen kansalliseen tukeen ja sen korotukseen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot