Työnhaku. Muutosturva. Työvoimatoimisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työnhaku. Muutosturva. www.mol.fi. Työvoimatoimisto"

Transkriptio

1 Työnhaku Muutosturva Työvoimatoimisto

2 Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli Työllistymistä ja muutosturvaa koskevalla toimintamallilla parannetaan työntekijän asemaa tilanteissa, joissa hän on vaarassa tulla irtisanotuksi tai hänet on irtisanottu taloudellisten tai tuotannollisten syiden perusteella. Toimintamallin osapuolia ovat työnantaja, työntekijä ja työvoimatoimisto. Etujen piiriin tulevat lakisääteisesti kaikki ne, jotka on irtisanottu tuotannollisten ja taloudellisten syiden vuoksi ja joilla on työhistoriaa vähintään kolme vuotta saman tai eri työnantajan työssä. Työhistoriaa laskettaessa mukaan luetaan muun muassa lomautusaika sekä perhe-, opintoja vuorotteluvapaa-ajat. Edut koskevat myös määräaikaisia, jotka ovat olleet työsuhteessa samaan työnantajaan vähintään 36 kuukautta viimeisten 42 kuukauden aikana. Muutosturva koskee irtisanottujen ja määräaikaisten lisäksi henkilöitä, jotka irtisanoutuvat itse oltuaan lomautettuna yhtäjaksoisesti vähintään 200 päivää. Muutosturvan etuisuudet koskevat niitä työntekijöitä, jotka on irtisanottu tai sen jälkeen ja joille on laadittu työllistymisohjelmaa vastaava työnhakusuunnitelma jälkeen ja jotka täyttävät muut muutosturvaa koskevat edellytykset. Muutosturva tukee työnhakijaa irtisanomistilanteissa Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli lisää työntekijän turvaa irtisanomistilanteissa, tukee irtisanottua työnhaussa sekä auttaa häntä työllistymään mahdollisimman nopeasti uudelleen. Toimintamalli tehostaa työntekijöiden, työnantajien ja työvoimatoimistojen yhteistyötä. Muutosturva on työntekijälle vapaaehtoinen. Muutosturvaan liittyvän työttömyysturvakorotuksen eli työllistymisohjelmalisän saaminen edellyttää työllistymisohjelman laatimista ja sen aktiivista toteuttamista. Työntekijällä on oikeus jäädä muutosturvan ulkopuolelle menettämättä oikeuttaan työttömyyspäivärahaan. Työnhakijan oikeudet ovat palkallinen työllistymisvapaa irtisanomisaikana työllistymisohjelma työllistymisohjelmalisä. Työnhakijan velvollisuudet ovat ilmoittautua halukkaaksi työllistymisohjelmaan mahdollisimman nopeasti, viimeistään 30 päivän kuluessa työsuhteen päättymisestä hakea aktiivisesti työtä vastaanottaa tarjottua työtä ja koulutusta viiden kuukauden jälkeen velvollisuus noudattaa työllistymisohjelmaa. Muutosturvan piiriin kuuluvalla on oikeus henkilökohtaiseen työllistymisohjelmaan ja siihen liittyvään työttömyysturvan korotukseen. Lisäksi työnhakija voi käyttää irtisanomisaikaansa työnhakuun. Muutosturva muodostuu palkallisesta vapaasta irtisanomisaikana esimerkiksi työnhakua varten työnhakijan oikeudesta työllistymisohjelmaan korotetusta työttömyysturvasta eli työllistymisohjelmalisästä työnantajan lisääntyneestä ilmoitus- ja neuvotteluvelvollisuudesta työvoimatoimiston tehostetuista palveluista. 2 3

3 Työnantajan ilmoitus- ja tiedottamisvelvollisuus Ennen yhteistoimintaneuvottelujen alkamista työnantaja antaa henkilöstön edustajalle kirjallisen neuvotteluesityksen ja arvion irtisanomisten laajuudesta sekä toimenpiteiden aikataulusta. Tiedot annetaan myös työvoimatoimistolle. Työnantajan pitää ilmoittaa muutosturvan piiriin kuuluvien työntekijöiden irtisanomisesta tai määräaikaisen työsuhteen päättymisestä viipymättä työvoimatoimistolle. Työnantaja antaa työntekijän suostumuksella työvoimatoimistolle työntekijän koulutusta, työtehtäviä ja työkokemusta koskevat tiedot. Näin irtisanotun henkilön työllistymistä tukevien toimenpiteiden suunnittelu ja työllistymisohjelman tekeminen nopeutuvat. Työnantajalla on velvollisuus kertoa työntekijälle tämän oikeudesta työllistymisohjelmaan ja työllistymisohjelmalisään. Työnantajan toimintasuunnitelma Työnantajalla on muutosturvan toimintamallin mukaan tehostettu neuvotteluvelvollisuus työvoiman vähentämistilanteissa. Työnantajan on annettava henkilöstön edustajille esitys työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi yhteistoimintamenettelyn alkaessa. Toimintasuunnitelma laaditaan aina, kun irtisanomisuhka koskee vähintään kymmentä työntekijää. Tarkoituksena on tiivistää työnantajan, henkilöstön ja työvoimatoimiston välistä yhteistyötä. Suunnitelmassa kerrotaan neuvotteluaikojen ja menettelytapojen lisäksi suunniteltujen työvoimapalveluiden käyttämisestä sekä siitä, miten työnantaja edistää työntekijän työnhakua ja koulutusta. Lopullinen toimintasuunnitelma valmistellaan yhdessä henkilöstön kanssa osana yhteistoimintamenettelyä. Alle kymmentä henkilöä koskevissa irtisanomisissa työnantaja esittää yhteistoimintamenettelyssä toimintaperiaatteet, joilla hän tukee irtisanomisajan kuluessa työntekijöiden oma-aloitteista hakeutumista muuhun työhön tai koulutukseen sekä työllistymistä julkisen työvoimapalvelun avulla. Irtisanomisia koskevan yhteistoimintamenettelyn yhteydessä on tehtävä tarvittavat muutokset myös yhteistoimintalain mukaiseen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan. Tarkoituksena on selvittää, aiheuttavatko irtisanomiset ja mahdolliset toimintojen uudelleenjärjestelyt muutoksia työhön jäävän henkilöstön tehtäviin ja koulutustarpeisiin. Työnantajalla, jolla ei ole yhteistoimintalain mukaista neuvotteluvelvoitetta, on velvollisuus kertoa työntekijälle irtisanomisen perusteiden ja vaihtoehtojen lisäksi työvoimatoimistolta saatavista työvoimapalveluista. Työvoimaviranomaiset kartoittavat tarvittavat työvoimapalvelut yhdessä työnantajan ja henkilöstön edustajien kanssa. Työvoimatoimisto toteuttaa muutosturvaa Kun työnantaja on tiedottanut työvoimatoimistolle yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä, työvoimatoimisto ottaa viipymättä yhteyttä työnantajaan. Työvoimatoimisto laatii yhdessä työnantajan ja henkilöstön edustajien kanssa toimintasuunnitelman ja sopii palvelujen tarjoamisesta sekä niiden järjestelyistä. Muutosturvan toimenpiteiden piiriin kuuluvat myös tuotannollisista ja taloudellisista syistä johtuvat henkilöstön vähennykset, joissa irtisanottavien määrä on vähäinen. Lisäksi siihen kuuluvat edellä mainitut määräaikaiset työntekijät. Työvoimatoimistot tiedottavat työllistymisen ja muutosturvan toimintamallista sekä neuvovat ja auttavat työnantajia ja työntekijöitä sen toteuttamisessa. Työvoimatoimistoihin koulutetaan erityisesti muutosturvaan perehtyneitä virkailijoita. He toimivat liikkuvana voimavarana suurten irtisanomistilanteiden varalta. Nämä erityiskoulutetut virkailijat käynnistävät nopeasti toiminnan ja huolehtivat työhallinnon palveluista suurten irtisanomistilanteiden yhteydessä. Työvoimatoimistot tarjoavat muutosturvatilanteissa erityisesti työnhakupalveluita työnvälitystä työvoimapoliittista aikuiskoulutusta työkokeilua ja muita ammatillisia valmiuksia kehittäviä palveluita. Näistä palveluista sovitaan jokaiselle henkilökohtaisesti tehtävässä työllistymisohjelmassa. Työllistymisvapaa irtisanomisaikana Kaikilla työntekijöillä, jotka irtisanotaan tuotannollisista tai taloudellisista syistä, on irtisanomisaikanaan oikeus palkalliseen vapaaseen. Vapaan pituus määräytyy työsuhteen keston ja irtisanomisajan mukaan, ja se on 5 20 työpäivää. Vapaata voi käyttää myös työpäivän osina siten, että pidettyjen vapaiden summa vastaa työpäivien säännöllisen työajan tuntimäärää. Palkalliseen vapaaseen on oikeus irtisanotulla, kun hän hakee työtä omatoimisesti tai työvoimatoimiston avustuksella menee työhaastatteluun tai osallistuu uudelleensijoitusvalmennukseen. 4 5

4 Jos irtisanottu työntekijä on oikeutettu työllistymisohjelmaan, hän voi käyttää vapaata myös työllistymisohjelman laatimiseen tai työllistymisohjelmassa sovittuihin toimenpiteisiin osallistumiseen, kuten työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen. Vapaasta ei saa aiheutua työnantajalle merkittävää haittaa, ja siitä on ilmoitettava työnantajalle aina mahdollisimman ajoissa. Vapaan kieltämisen tulisi olla poikkeuksellista, ja vapaa tulisi antaa työntekijän ilmoittamana aikana. Kieltäminen voi olla mahdollista vain silloin, kun työntekijä ilmoittaa siitä hyvin lähellä vapaan alkamista tai kun vapaata käyttäisi usea työntekijä samanaikaisesti, ja tästä syystä työnantajalle aiheutuisi olennaisia vaikeuksia työn järjestelyille ottaen huomioon yrityksen koon. Vapaan käytöstä johtuvaa haittaa voidaan myös vähentää siten, että työntekijä ja työnantaja sopivat vapaan ajankohdasta, jos se on vapaan käytön kannalta mahdollista. Työnantajalla on oikeus saada selvitys vapaan perusteesta. Palkallinen vapaa ei koske määräaikaisessa palvelussuhteessa olevia työntekijöitä, koska heidän työsuhteensa päättyy ilman irtisanomisaikaa. Työllistymisohjelma auttaa työnhaussa Työllistymisohjelma on yksilöllinen työnhakusuunnitelma. Sillä parannetaan työntekijän mahdollisuutta työllistyä esimerkiksi koulutuksen ja työharjoittelun avulla. Työllistymisohjelma tehdään yhdessä työvoimatoimiston virkailijan kanssa. Siinä sovitaan omatoimisesta työnhausta ja työnhaun tukemisesta sekä julkisen työvoimapalvelun palveluista, joilla edistetään työnhakijan nopeaa ja pysyvää työllistymistä uuteen työpaikkaan. Työllistymisohjelmalisä korottaa työttömyysturvaa Irtisanotulla on mahdollisuus saada korotettua työttömyysturvaa eli työllistymisohjelmalisää. Työntekijän jäätyä työttömäksi työllistymisohjelmalisää voi saada työllistymisohjelmaan liittyvien toimenpiteiden ajalta ja rajoitetusti työnhaun ajalta. Työllistymisohjelmalisä on nykyistä työttömyysturvaa korkeampi. Esimerkiksi euron bruttokuukausipalkalla korotettu työttömyysturva on 70 prosenttia bruttopalkasta. Ansiopäiväraha on nykyisin vastaavilla tuloilla 56 prosenttia bruttopalkasta. Peruspäivärahan indeksiin sidottu työllistymisohjelmalisä on neljä euroa päivältä vuonna 2005, kun peruspäiväraha on 23,24 euroa päivältä. Työllistymisohjelmalisän edellytyksenä on, että henkilöllä on oikeus joko työttömyyspäivärahaan tai koulutustukeen. Työllistymisohjelmalisää maksetaan työttömyyspäivärahan ja työvoimakoulutuksen koulutustuen korotuksena muutosturvan piiriin kuuluville, joille on laadittu henkilökohtainen työllistymisohjelma työllistymisohjelmaan merkittyjen toimenpiteiden (valmennus, työkokeilu, työvoimapoliittinen aikuiskoulutus) ajalta työsuhteen päättymisen jälkeisen omatoimisen työhaun ajalta, enintään 20 päivältä, minkä lisäksi työllistymisohjelmalisää voidaan maksaa toimenpiteiden väliseltä, omatoimisen työpaikkojen haun ajalta, joka on enintään seitsemän päivän pituinen kaikkiaan enintään 185 päivältä. Työllistymisohjelmalisän maksamisesta saa lisätietoa työttömyyskassoilta ja Kansaneläkelaitokselta. Työllistymisohjelman laatiminen edellyttää vakinaisessa työsuhteessa olleelta työntekijältä rekisteröitymistä työnhakijaksi työvoimatoimistoon että työsuhde on irtisanottu tuotannollisista tai taloudellisista syistä vähintään kolmen vuoden työhistoriaa yhden tai useamman työnantajan palveluksessa. Työllistymisohjelman laatiminen määräaikaisessa työsuhteessa olevalle edellyttää rekisteröitymistä työnhakijaksi työvoimatoimistoon vähintään 36 kuukauden työsuhdetta samaan työnantajaan viimeisten 42 kuukauden aikana. Työllistymisohjelma laaditaan irtisanomisaikana mahdollisimman pian irtisanomisen tai määräaikaisen työsuhteen päättymisen jälkeen. Työnhakija voi pyytää työllistymisohjelman tekemistä vielä ensimmäisen työttömyyskuukautensa aikana. Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat työllistymisen ja muutosturvan toimintamallin toteuttamisesta vuosia koskevassa tulopoliittisessa kokonaisratkaisussa joulukuussa Toimintamallia koskevat lait on valmisteltu kolmikantaisesti työministeriössä sekä sosiaali- ja terveysministeriössä. Muutosturvaa koskevat lait tulivat voimaan 1. päivänä heinäkuuta

5 suomi Lisätietoa saa Työministeriöstä ja työvoimatoimistoilta Sosiaali- ja terveysministeriöstä Työmarkkinajärjestöiltä: Kansaneläkelaitokselta Työttömyyskassojen yhteisjärjestöltä Muutosturvaan liittyvät lait ovat Laki työsopimuslain muuttamisesta (456/2005) Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta (457/2005) Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta (458/2005) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta (459/2005) Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (460/2005) Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 6 :n muuttamisesta (461/2005). Lait löytyvät valtion säädöstietopankista Finlexistä osoitteesta Työministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö AKAVA ry. Elinkeinoelämän keskusliitto ry. Kirkon sopimusvaltuuskunta Kunnallinen työmarkkinalaitos Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry. Valtion työmarkkinalaitos Työvoimatoimisto Tme 7.005s 7/2005 Edita Design/Edita Prima Oy

Työnhakijan ja työnantajan muutosturva

Työnhakijan ja työnantajan muutosturva Työnhakijan ja työnantajan muutosturva te-palvelut.fi Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli Työllistymistä ja muutosturvaa koskeva toimintamalli parantaa työntekijän asemaa tilanteissa, joissa hän

Lisätiedot

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 6/2005 Tast 21.2.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA Tulopoliittisen

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla

Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla teknologiateollisuudessa tekstiä tekstiä Sisällysluettelo

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 3. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS KEMIANLIITTO TOIMIHENKILÖUNIONI YTN Sisällysluettelo 1. Taustatiedot 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja koulutus 3 1.2 Verkostot kuntoon

Lisätiedot

KÄTTÄ PIDEMPÄÄ YRI- TYSTEN MUUTOSTILAN- TEISIIN. Ohje luottamushenkilöille

KÄTTÄ PIDEMPÄÄ YRI- TYSTEN MUUTOSTILAN- TEISIIN. Ohje luottamushenkilöille KÄTTÄ PIDEMPÄÄ YRI- TYSTEN MUUTOSTILAN- TEISIIN Ohje luottamushenkilöille Helmikuu 2012 1 SISÄLTÖ SIVU SAATESANAT... 2 1. OSAKEKAUPPA... 3 2. LIIKKEEN LUOVUTUS... 3 3. FUUSIOT... 6 4. YRITYKSEN TOIMINNAN

Lisätiedot

Yliote. Yhteistoimintamenettelyt yliopistoissa ketkä neuvottelevat ja mistä? Sisältö

Yliote. Yhteistoimintamenettelyt yliopistoissa ketkä neuvottelevat ja mistä? Sisältö Yliote Yliopistolaisten jäsentiedote 2 2014 26.5.2013 Yhteistoimintamenettelyt yliopistoissa ketkä neuvottelevat ja mistä? Yt-menettelyt ovat rantautuneet yliopistomaailmaan. Henkilöstön edustajien tärkeimpänä

Lisätiedot

OHJEITA LOMAUTUS- JA VARALTA IRTISANOMIS TILANTEIDEN JA PIKAOPAS

OHJEITA LOMAUTUS- JA VARALTA IRTISANOMIS TILANTEIDEN JA PIKAOPAS OHJEITA JA PIKAOPAS LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA OHJEITA JA PIKAOPAS LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA ALKUSANAT OHJEITA LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA Irtisanomis-

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2011-31.10.2013

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2011-31.10.2013 Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2011-31.10.2013 Teknologiateollisuus ry Eteläranta 10, 00130 Helsinki Puh. (09) 19 231 www.teknologiateollisuus.fi Työsuhdekysymykset:

Lisätiedot

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA Uudenmaan muutosturvayksikkö Hillevi Ceder 1 TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUT OVAT: avoimia kaikille valtakunnallisia luottamuksellisia maksuttomia 2 TYÖVOIMATOIMISTO

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 1 Sisällys: 4 Työttömän ja lomautetun hakuohje lyhyesti 5 Työttömyyskassan palvelut 6 Työttömyysturvasanastoa 8 Ansiopäiväraha

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2016

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2016 Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2016 2 SISÄLTÖ Sivu Työehtosopimuksen

Lisätiedot

Yrittäjän työlainsäädäntöopas

Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjänaisten Keskusliitto ry Kaisaniemenkatu 1 B a 4 00100 Helsinki Puh. (0) 4 4140 Fax. (0) 4 41 40 www. yrittajanaiset.fi Sirpa Majaniemi 2007 Esipuhe Yrittäjänaisten

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 11.4.2010 31.3.2012. Elintarviketeollisuusliitto ry Toimihenkilöunioni TU ry

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 11.4.2010 31.3.2012. Elintarviketeollisuusliitto ry Toimihenkilöunioni TU ry Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 11.4.2010 31.3.2012 Elintarviketeollisuusliitto ry Toimihenkilöunioni TU ry SISÄLLYS Sivu Sovintoehdotus 11.4.2010 1 Lisäpöytäkirja 5 I YLEISMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Työlainsäädäntö... 5 Yleistä... 5 Työsopimuslaki (55/2001)... 6 Palkkaturva... 11 Työehtosopimuslaki (436/1946)... 11 Laki lähetetyistä

Lisätiedot

Työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012-30.4.2014 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012-30.4.2014... 2 1 Sopimuksen soveltamisala... 2 2 Yleiset sopimukset...

Lisätiedot

Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle

Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ YTN RY OHJE Tietotekniikan palvelualan taustaryhmä / Mko 18.5.2009 1 (9) Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle YTN ja TAS tukevat kaikin tavoin jäseniään

Lisätiedot

Mitä mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja minulla on? OPAS. irtisanotuille ja irtisanomisuhan alla oleville

Mitä mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja minulla on? OPAS. irtisanotuille ja irtisanomisuhan alla oleville Mitä mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja minulla on? OPAS irtisanotuille ja irtisanomisuhan alla oleville SISÄLTÖ Esipuhe... 1 Muutos on mahdollisuus, Marja-Liisa Manka... 2 Mitä vaihtoehtoja minulla on...

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

Julkaisija STTK-Opiskelijat ry Mikonkatu 8 A PL 421 00101 Helsinki

Julkaisija STTK-Opiskelijat ry Mikonkatu 8 A PL 421 00101 Helsinki Toimihenkilökeskusjärjestö STTK käyntiosoite Mikonkatu 8 A, 6. kerros postiosoite PL 421 00101 Helsinki puhelin (09) 131 521 sähköposti etunimi.sukunimi@sttk.fi www.sttk.fi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Lisätiedot

PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY ILMAILUALAN UNIONI IAU RY LENTOLIIKENTEEN PALVELUJA KOSKEVATYÖEHTOSOPIMUS

PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY ILMAILUALAN UNIONI IAU RY LENTOLIIKENTEEN PALVELUJA KOSKEVATYÖEHTOSOPIMUS PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY ILMAILUALAN UNIONI IAU RY LENTOLIIKENTEEN PALVELUJA KOSKEVATYÖEHTOSOPIMUS 15.11.2013-14.11.2015 ja 15.11.2015-15.11.2016 LENTOLIIKENTEEN PALVELUJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Työ- ja elinkeinotoimistot Työvoiman palvelukeskukset OHJE 21.12.2010 TEM/3366/00.03.01.02/2010 TYÖNHAKIJAN PALVELUPROSESSI Tämä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1427. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 1427. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1427 1432 SISÄLLYS N:o Sivu 1427 Laki opintotukilain muuttamisesta... 3941 1428 Laki sotilasavustuslain 10 a :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8 Ansioturvan ABC 2010 SISÄLLYSLUETTTELO Sisällysluettelo Päivärahan hakeminen 3 Päivärahaoikeuden esteet 8 Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Päivärahan suuruus 12 Päivärahan kesto 13 Työllistymistä edistävät

Lisätiedot

LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007)

LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007) LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007) 1 Lain tarkoitus Edistää yhteistoimintaa kunnissa Mahdollistaa henkilöstön osallistuminen kunnan toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ilmailualan Unioni IAU ry

Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ilmailualan Unioni IAU ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ilmailualan Unioni IAU ry Lentoliikenteen palveluja koskeva 26.10.2010 31.10.2013 2. painos, muutokset 1.1.2011 jälkeen 1 SISÄLLYS Lentoliikenteen palveluja koskeva Työehtosopimus

Lisätiedot

PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012 30.4.2014

PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012 30.4.2014 PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012 30.4.2014 YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO RY/ PAHVIN- JA PAPERINJALOSTAJAIN YHDISTYS RY AMMATTILIITTO PRO RY SISÄLLYSLUETTELO ASIAHAKEMISTO...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot