ALKUSANAT Henkilöstöraportti Johdanto Henkilöstö- ja organisaatiostrategia 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALKUSANAT 2. 1. Henkilöstöraportti 2011 2 1.1. Johdanto 2 1.2. Henkilöstö- ja organisaatiostrategia 2"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 2 1. Henkilöstöraportti Johdanto Henkilöstö- ja organisaatiostrategia 2 2. Henkilöstömäärä Virkojen/tehtävien määrä ja henkilötyövuodet Virkojen/tehtävien määrä suhteessa asukasmäärään Henkilöstömäärä työsuhteen laadun mukaan Rekrytointi ja lähtövaihtuvuus 2 3. Henkilöstön laatu Ikärakenne ja sukupuolijakauma Sairauspoissaolot ja muut poissaolot 2 4. Virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkantarkistukset 2 5. Henkilöstömenot Kokonaishenkilöstömenot Koulutusmäärärahat Terveydenhoito ja työhyvinvointi 2 6. Toimielimet Henkilöstöjaosto Yhteistoimintakomitea Työsuojelutoimikunta 2 7. Yhteenveto 2 1

3 KUVIOLUETTELO KUVIO 1. Henkilöstömäärä työsuhteen laadun mukaan KUVIO 2. Kuntien eläkevakuutuksen laatima ennuste Loviisan kaupungin eläkepoistumasta 2 TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1. Virkojen/tehtävien määrä 2 TAULUKKO 2. Henkilötyövuodet 2 TAULUKKO 3. Työntekijämäärät keskuksittain ja TAULUKKO 4. Kaupungin palveluksessa olevien määrä ja TAULUKKO 5. Henkilömäärät: perhehoitajat, omaishoitajat, kotihoidon kuntalisän saajat ja luottamushenkilöt 2 TAULUKKO 6. Työllistettyjen työllistämisjaksot keskuksittain 2 TAULUKKO 7. Kuntien eläkevakuutuksen laatima ennuste Loviisan kaupungin eläkepoistumasta henkilömäärinä 2 TAULUKKO 8. Henkilöstön keski-ikä 2 TAULUKKO 9. Henkilöstön keski-ikä keskuksittain 2 TAULUKKO 10. Kunta-alalla työskentelevien keski-ikä vuonna TAULUKKO 11. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma vuonna TAULUKKO 12. Naisten ja miesten prosentuaalinen osuus henkilöstöstä 2 TAULUKKO 13. Naisten ja miesten osuus henkilöstöstä 2 TAULUKKO 14. Poissaolopäivät 2 TAULUKKO 15. Poissaolopäivät ja sairauspoissaolopäivät/työntekijä 2 TAULUKKO 16. Sairauspoissaolopäivät keskuksittain 2 TAULUKKO 17. Sairauspoissaolot keskuksittain suhteutettuna henkilöstömäärään, vakinaiset ja määräaikaiset 2 TAULUKKO 18. Sairauspoissaolot (koko henkilöstö) 2 TAULUKKO 19. Sairauslomille jääneiden työntekijöiden lukumäärät 2 TAULUKKO 20. Kokonaishenkilöstömenot 2 TAULUKKO 21. Ylityötunnit 2 TAULUKKO 22. Koulutusmäärärahat 2 TAULUKKO 23. Terveydenhoitoon ja tyky-toimintaan varatut määrärahat 2 TAULUKKO 24. Työterveydenhuollon käynnit 2 TAULUKKO 25. Yhteenveto tunnusluvuista 2 3

4 ALKUSANAT Loviisan kaupungin henkilöstöraportilla seurataan henkilöstön määrään ja laatuun liittyviä tunnuslukuja sekä henkilöstökustannuksia. Henkilöstöraportti toimii johtamisen ja suunnittelun työvälineenä sekä luottamushenkilöiden, kaupungin virkamiesjohdon, esimiesten ja henkilöstön välisten keskustelujen perustana. Tämä on uuden Loviisan toinen henkilöstöraportti. Vuosi 2011 oli vuoteen 2010 verrattuna monessa suhteessa rauhallisempi. Uusiin työyksiköihin ja työtehtäviin sopeutuminen oli jo pitkällä ja uudet työrutiinit olivat muotoutuneet. Keväällä 2011 tehtiin uuden Loviisan ensimmäinen hyvinvointikysely sekä syksyllä työympäristön vaarojen ja riskien arviointi -kysely. Kyselyjen tulokset antoivat sen yleisvaikutelma, että Loviisan kaupungin henkilökunnan hyvinvointi on melko hyvällä tasolla. Henkilökunnan vahvuuksia Loviisassa on vahva osaaminen ja ammattitaito. Henkilökunta on motivoitunutta ja sitoutunut työhönsä. Työyhteisöt koetaan Loviisassa toimiviksi ja työilmapiiri hyväksi ja kannustavaksi. Esimiestyöhön on viime vuosina panostettu ja henkilökunta kokee esimiestyön toimivaksi. Myös tiedonkulku koetaan riittäväksi. Molempien vuoden aikana tehdyn kyselyjen mukaan ongelmakohdaksi nousi kiire ja töiden ruuhkautuminen. Lisäksi henkilökunnan palkitsemisjärjestelmä, henkisen kuormituksen helpottaminen ja työergonomian parantaminen ovat asioita, joita tulee jatkossa kehittää. Työelämä on nykyisellään haastavaa. Meiltä vaaditaan jatkuvasti lisää tehokkuutta ja joustavuutta. Työtehtäviä tulee jatkuvasti lisää ja joudumme lähes päivittäin opettelemaan uusia asioita. Pysyvää olotilaa ei enää ole. Jos nyt miettii 30 vuoden takaista työpäivää, se saattaa tuntua suorastaan pysähtyneeltä. Nykyihminen on tottunut hektisyyteen. Hektisyyden vastapainoksi tarvitsemme kuitenkin myös pysyvämpiä elementtejä ja tunteen siitä, että pystymme yhdessä hyvällä työllä jatkamaan itsenäisenä kuntana. Kirjoitukset ja puheet uudesta kuntareformikierroksesta ovat jo itsessään aiheuttaneet osassa henkilöstöä epätoivon tunteita. Vaikka muutostahti on fuusioaikoihin verrattuna jo rauhoittumaan päin, tulee kuitenkin muistaa, että kuntafuusiosta on ainoastaan reilut kaksi vuotta aikaa, eikä muutoksesta ole kaikilta osin vielä toivuttu. Niin esimiehet kuin työntekijät tarvitsevat vielä aikaa prosessien hiomiseen ja muutosten arviointiin. Liian nopeat käänteet johtavat niin huonoihin prosesseihin, kun uupuneeseen henkilökuntaan. Työelämän tärkeimpiä osa-alueita ovat työkaverit ja työyhteisö, jossa työskentelemme. Työpaikan ilmapiiri ratkaisee monesti, jaksammeko tehdä työtä, kehittyä työssämme ja kannustaa toisiamme parempiin suorituksiin. Hyvinvointikysely sekä myös työympäristön vaarojen ja riskien arviointi kyselyn tulokset osoittavat molemmat, että kaupungin työntekijät kaikesta hektisyydestä ja suuresta työmäärästä huolimatta viihtyvät hyvin työssään. Työilmapiiri on pääosassa kaupungin toimipisteitä hyvä, ellei loistava ja myös yhteistyö esimiesten kanssa toimii hyvin. Tämä antaa meille loistavan pohjan niin oman toiminnan jatkuvaan kehittämiseen kuin toivottavasti tekee meistä myös houkuttelevan työnantajan, joka onnistuu rekrytoimaan tarvitsemamme uudet osaajat. Christoffer Masar Minna Uusitalo 4

5 hallintojohtaja henkilöstöpäällikkö 5

6 Tiivistelmä Henkilöstösuunnitelman mukaisesti virkoja ja työsopimussuhteisia tehtäviä oli yhteensä 1032,6. Henkilötyövuosina mitattuna vuonna 2011 oli käytettävissä 872,0 henkilötyövuotta. Vuonna 2011 eniten henkilökuntaa oli sivistyskeskuksessa, toiseksi eniten perusturvakeskuksessa. Virkojen/tehtävien määrä 1000 asukasta kohden oli 66 virkaa/tehtävää/1000 asukasta. Asukkaita yhtä työntekijää kohti oli 15,1 virkaa/tehtävää/asukas. Kaupungin palveluksessa oli yhteensä 1163 työntekijää, joista vakinaisia oli 901 ja määräaikaisia 262. Lisäksi sivuvirkoja oli 148. Koko henkilöstön keski-ikä oli 46,0 vuotta. Koko henkilöstöstä naisia oli 85,0 prosenttia ja miehiä 15,0 prosenttia. Vakinaisia palvelussuhteita päättyi vuoden aikana 71. Näistä 35 oli eläköitymisiä. Uusia vakinaisia työntekijöitä palkattiin 83 henkilöä. Kokonaishenkilöstökulut olivat 46,5 miljoonaa euroa. Poissaolopäivät olivat työpäivää. Sairauspoissaolopäivät olivat työpäivää. Ylityötunnit olivat 6462,4 tuntia. 6

7 1. Henkilöstöraportti Johdanto Raportin alussa esitellään kaupungin henkilöstöpolitiikkaa linjaavat tavoitteet. Toisessa luvussa kuvataan henkilöstömäärän, työsuhteiden laadun ja henkilöstön vaihtuvuuden kehityssuunnat vuonna Kolmas luku sisältää tunnuslukuja henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenteesta sekä sairauspoissaoloista. Raporttiin on kirjattu keskusten sairauspoissaolot suhteutettuna henkilömäärään. Neljännessä luvussa kerrotaan virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkantarkistukset vuoden 2011 osalta. Viides luku sisältää henkilöstömenot ja tarkastelussa ovat myös työterveydenhuollon käyntimäärät. Kuudennessa luvussa kuvataan henkilöstöasioista päättävien toimielinten toimintaa vuonna Raportin lopussa on tehty yhteenvetoja vuoden 2011 tunnusluvuista ja kerrottu lyhyesti vuoden keskeisistä henkilöstöasioista Henkilöstö- ja organisaatiostrategia Siirtymäkauden strategiassa yhdeksi kriittiseksi menestystekijäksi on kirjattu hallinnon ja toimintatapojen kehittäminen. Tämä sisältää mm. seuraavat kehittämiskohteet: hyvän työnantajakuvan kehittäminen avoimen ja luottamukseen perustuvan toimintakulttuurin luominen hallintokuntien yhteistyön kehittäminen Talousarvion toimintatavoitteet vuodelle 2011 olivat: hyvä työnantaja kuva sekä hyvinvoiva ja työkykyinen henkilöstö. Talousarvion toimintatavoitteiden toimenpiteet olivat esimiestoiminnan tukeminen oikeudenmukainen palkkaus työilmapiirikysely sairauspoissaolojen vähentäminen; varhaisen puuttumisen toimintamalli sekä yhteistyön tiivistäminen työsuojeluorganisaation ja työterveyshuollon kanssa. Esimiestoimintaa on vuoden aikana tuettu mm. esimieskoulutuksien avulla. Vuoden loppuun mennessä 15 esimiestä suoritti johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET). Esimiestyötä on ohjeistettu laatimalla henkilöstöön liittyviä ohjeita, jotka yhdenmukaistavat toimintaa. 7

8 Palkkauksen oikeudenmukaisuus on toteutunut toimeenpanemalla työn vaativuuteen perustuvaa palkkausjärjestelmää. Periaatteena on ollut, että saman vaativuustasoisesta tehtävästä maksetaan samansuuruista tehtäväkohtaista palkkaa ja vastaavasti vaativammasta tehtävästä saa tehtäväkohtaiseen palkkaa vaativuuslisää. Työilmapiirikysely toteutettiin hyvinvointikyselynä keväällä Kyselyn mukaan Loviisan kaupungin henkilöstö arvioi työelämäänsä keskivertoa paremmaksi. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet vuodesta 2010 noin tuhannella työpäivällä. Laskusuuntaan on päästy mm. tiivistämällä yhteistyötä työsuojelun ja työterveyshuollon kanssa. Varhaisen puuttumisen toimintamallista ja esimerkiksi kolmikantaneuvotteluista (neuvotteluissa mukana työntekijä, työnantajan ja työterveydenhuollon edustaja) on tullut luonteva osa esimiestoimintaa. 8

9 2. Henkilöstömäärä 2.1. Virkojen/tehtävien määrä ja henkilötyövuodet Henkilöstösuunnitelman mukaisesti virkoja ja työsopimussuhteisia tehtäviä oli yhteensä 1032,6. Henkilötyövuosina mitattuna käytettävissä oli 872,0 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet osoittavat todelliset käytettävissä olevat henkilöresurssit. TAULUKKO 1. Virkojen/tehtävien määrä 9

10 TAULUKKO 2. Henkilötyövuodet Henkilötyövuodesta vähennetään palkattomat ja palkalliset poissaolot. Jos henkilö on ollut yhden kuukauden palkattomalla poissaololla ja yhden kuukauden palkallisella poissaololla, on henkilötyövuosi noin 0, Virkojen/tehtävien määrä suhteessa asukasmäärään Vuonna 2011 virkojen/tehtävien määrä 1000 asukasta kohden oli 66,4 virkaa/tehtävää/1000 asukasta (vuonna virkaa/tehtävää/1000 asukasta). Asukkaita yhtä työntekijää kohti oli 15,1 (vuonna ,9). Vuonna 2011 asukasluku oli Loviisassa (vuonna asukasta). 10

11 2.3. Henkilöstömäärä työsuhteen laadun mukaan Kaupungin palveluksessa oli yhteensä 1311 työntekijää, joista vakinaisia oli 901 ja määräaikaisia 262 ja sivuvirkoja/tehtäviä oli 148. Määräaikaisten määrä kasvoi vuodesta 2010 kolmellatoista työntekijällä. Perhehoitajia, omaishoitajia, ja kotihoidon kuntalisän saajia oli yhteensä 252 henkilöä. Voimassa olevia luottamushenkilöpalvelusuhteita oli vuoden lopussa 454. Tässä luvussa on mukana myös viranhaltijat/työntekijät, joille on maksettu kokouspalkkioita. Luottamushenkilöiden määrän kasvua selittää eduskuntavaalivuosi. Henkilöstömäärä ilman sivuvirkoja oli 1163 työntekijää. Määräaikaisia oli koko henkilöstöstä 20,0 prosenttia. Määräaikaisuusprosentti ilman sivuvirkoja/tehtäviä oli 22,6 prosenttia. Koko kunta-alan henkilöstöstä oli määräaikaisia 21,4 prosenttia vuonna Työllistettyjä oli yhteensä kymmenen. TAULUKKO 3. Työntekijämäärät keskuksittain ja Vuoden 2011 lopussa oppisopimussuhteisia työntekijöitä oli yksitoista. Osa-aikaeläkeläisiä ja osatyökyvyttömyyseläkeläisiä oli yhteensä 30 (tilanne ). Vanhan eläkesäännön mukaisia työeläkkeitä maksettiin kahdelle henkilölle. 11

12 TAULUKKO 4. Kaupungin palveluksessa olevien määrä ja KUVIO 1. Henkilöstömäärä työsuhteen laadun mukaan

13 TAULUKKO 5. Henkilömäärät: perhehoitajat, omaishoitajat, kotihoidon kuntalisän saajat ja luottamushenkilöt 2.4. Rekrytointi ja lähtövaihtuvuus Vakinaisia palvelussuhteita päättyi vuonna 71. Näistä 35 oli eläköitymisiä. Uusia vakinaisia työntekijöitä palkattiin 83 henkilöä. Loviisan kaupunki työllisti palkkatuella vuoden 2011 aikana aikuisia ja nuoria työttömiä yhteensä 26, yhteensä 30 työllistämisjaksolle. Työllistetyistä oli velvoitetyöllistettyjä seitsemän. Nuorten työllistämistoimintaan toteutettiin perusturvakeskuksen Pikku Pietarin Pihassa. TAULUKKO 6. Työllistettyjen työllistämisjaksot keskuksittain 13

14 Kuntien eläkevakuutuksen laatimien eläkepoistumaennusteiden mukaan eläkkeelle jäävien määrä kasvaa vuoteen 2022 saakka. Eläkkeelle jäävien määrä on henkeä vuosittain. Vuosina 2014 ja 2015 ennuste on huipussa, silloin ennusteen mukaan eläkkeelle jäisi yli 50 työntekijää vuodessa. KUVIO 2. Kuntien eläkevakuutuksen laatima ennuste Loviisan kaupungin eläkepoistumasta 14

15 TAULUKKO 7. Kuntien eläkevakuutuksen laatima ennuste Loviisan kaupungin eläkepoistumasta henkilömäärinä 15

16 3. Henkilöstön laatu 3.1. Ikärakenne ja sukupuolijakauma Koko henkilöstön keski-ikä oli 46,0 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,7 vuotta ja määräaikaisen henkilöstön 40,2 vuotta. Miehillä keski-ikä oli korkeampi kuin naisilla. Keskuksittain tarkasteltaessa keski-ikä oli korkein talouspalveluissa ja matalin perusturvakeskuksessa. Loviisan kaupungin henkilöstön keski-ikä on noin 0,5 vuotta korkeampi kuin kunta-alalla työskentelevien keski-ikä. Vakinaisen henkilöstön osalta keski-ikä on Loviisassa sama kuin kunta-alalla työskentelevien vuonna TAULUKKO 8. Henkilöstön keski-ikä 16

17 TAULUKKO 9. Henkilöstön keski-ikä keskuksittain TAULUKKO 10. Kunta-alalla työskentelevien keski-ikä vuonna 2010 (www.kuntatyonantajat.fi - Ajankohtaista - Tilastot ja selvitykset - Tilastot henkilöstöstä) 17

18 Koko henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauman tarkasteltaessa, reilu neljännes (28,0 %) henkilöstöstä on iältään yli 55-vuotias. Alle 35-vuotiaita on vajaa viidennes (18,0 %). TAULUKKO 11. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma vuonna 2011 Henkilöstöstä naisten osuus on selvästi suurempi kuin miesten, jako on pysynyt samana vuodesta Koko henkilöstöstä naisia oli 85,0 prosenttia ja miehiä 15 prosenttia. Kunta-alalla työskentelevien naisten prosenttiosuus oli 79,0 (vuonna 2010). TAULUKKO 12. Naisten ja miesten prosentuaalinen osuus henkilöstöstä 18

19 TAULUKKO 13. Naisten ja miesten osuus henkilöstöstä 3.2. Sairauspoissaolot ja muut poissaolot Poissaoloihin sisältyvät kokonaisen päivän tai sitä pidempään kestäneet poissaolot kuten vuosilomat, sairauspäivät, koulutuspäivät, ylityövapaat, lomarahavapaat, äitiysja vanhempainvapaat, hoitovapaat jne. Poissaoloja oli yhteensä päivää. Näistä sairauspoissaoloja oli yhteensä työpäivää. Työtapaturman tai ammattitaudin takia poissaoloja oli 625 työpäivää. Työtapaturmia sattui eniten maatalouslomittajille ja opetushenkilökunnalle. Poissaolopäiviä oli keskimäärin 58,6 työpäivää/työntekijä ja sairauspoissaolopäiviä oli 11,7 työpäivää/työntekijä. Sairauspoissaolot laskivat vuodesta 2010 yhdellä päivällä/työntekijä. Kunta-alan Työolobarometrin 2010 mukaan kunta-alan työpaikoilla oltiin oman sairauden takia poissa keskimäärin 8,4 päivää. 19

20 TAULUKKO 14. Poissaolopäivät TAULUKKO 15. Poissaolopäivät ja sairauspoissaolopäivät/työntekijä TAULUKKO 16. Sairauspoissaolopäivät keskuksittain Taulukossa 17 on kuvattu sairauspäivien määrää keskuksittain suhteutettuna henkilöstömäärään (vakinaiset ja määräaikaiset). Eniten sairauspoissaoloja oli kehittämispalveluissa, vähiten hallintopalveluissa. 20

21 TAULUKKO 17. Sairauspoissaolot keskuksittain suhteutettuna henkilöstömäärään, vakinaiset ja määräaikaiset Sairauspoissaolot työpäivinä olivat yhteensä ja kalenteripäivinä (mukana viikonloput ja vapaapäivät). TAULUKKO 18. Sairauspoissaolot (koko henkilöstö) Sairauslomille jäi vuoden 2011 aikana yhteensä 852 työntekijää. Se on hieman vähemmän kuin TAULUKKO 19. Sairauslomille jääneiden työntekijöiden lukumäärät 21

22 4. Virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkantarkistukset Vuoden 2011 aikana virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkantarkistukset sisälsivät yleiskorotuksen ja paikalliset järjestelyvaraerät. KVTES JA TEHY-PÖYTÄKIRJA Yleiskorotus 1,2 prosenttia Paikallinen järjestelyerä lukien on 0,8 prosenttia sopimusalan palkkasummasta, KVTES 11500,52 euroa, maatalouslomitus 1231,83 euroa ja Tehy 2258,62 euroa Toukokuun 2011 palkanmaksun yhteydessä maksettiin 100 euron suuruinen erillinen kertaerä TS Yleiskorotus 1,2 prosenttia Paikallinen järjestelyerä lukien on 0,8 prosenttia sopimusalan palkkasummasta, 1557,34 euroa Toukokuun 2011 palkanmaksun yhteydessä maksettiin 100 euron suuruinen erillinen kertaerä LS Yleiskorotus 1,38 prosenttia Korotus muodostuu 1,2 prosentin yleiskorotuksesta ja yleiskorotuksen luonteisesta 0,18 prosentin järjestelyerästä Paikallinen järjestelyerä lukien on 0,62 prosenttia sopimusalan palkkasummasta, 733,13 euroa Toukokuun 2011 palkanmaksun yhteydessä maksettiin 250 euron suuruinen erillinen kertaerä OVTES Yleiskorotus 1,2 prosenttia Paikallinen järjestelyerä lukien on 0,8 prosenttia sopimusalan palkkasummasta. II kalleusluokan kunnissa eli myös Loviisassa järjestelyerä kohdennettiin keskitetysti OVTES:n palkkaliitteen euromääriin, jolloin paikallisesti jaettavan järjestelyerän suuruus oli 0,2 prosenttia, 1143,07 euroa Toukokuun 2011 palkanmaksun yhteydessä maksettiin 140 euron suuruinen erillinen kertaerä 22

23 5. Henkilöstömenot 5.1. Kokonaishenkilöstömenot Kokonaishenkilöstömenot olivat 46,5 miljoonaa euroa (sis. kokouspalkkiot). Kasvua edelliseen vuoteen oli 1,3 miljoonaa euroa. TAULUKKO 20. Kokonaishenkilöstömenot Rahallinen korvaus maksettiin 6462,4 ylityötunnista. Eniten ylitöitä korvattiin teknisessä keskuksessa. TAULUKKO 21. Ylityötunnit 23

24 5.2. Koulutusmäärärahat Kaupungin yhteiseen koulutustoimintaan myönnettiin suuruinen määräraha vuodelle Yhteisellä määrärahalla toteutettiin koulutuksia mm. seuraavista teemoista: venäjän kieli, ruotsinkieli, erilaisia atk-kursseja, ajanhallinta, asiakaspalvelu, neuvottelu ja esiintymistaito, alaistaidot ja innostava ja motivoiva johtaminen. Keskusten omiin koulutuksiin varattiin määrärahat keskusten omiin budjetteihin. Taulukossa 22 on kuvattu koulutukseen käytettyjen määrärahojen määrä keskuksittain. Aiemmin henkilöstöraportissa on seurattu vain yhteisen koulutusmäärärahan määrää. Nyt kuvatut summat kuvaavat todellista koulukseen käytettyä rahamäärää. TAULUKKO 22. Koulutusmäärärahat 24

25 5.3. Terveydenhoito ja työhyvinvointi Työsuojelutoimikunnan talousarviossa oli henkilöstön terveydenhoitoon varattu määrärahaa , käyttö oli (75 %). Määrärahaan sisältyi fysikaaliseen hoitoon varattu määräraha. Tyky-toimintaan varattiin , käyttö oli (81 %). Tyky-toiminta piti sisällään mm. liikunta- ja kuntoilutoimintaa, virkistys-, ulkoilu-, koulutus- ja työhyvinvointipäiviä sekä työnohjausta. Budjetoitua tyky-rahaa säästyi, koska liikunta- ja kulttuuriseteleitä käytettiin odotettua vähemmän ja kaupungin yhteinen tyky-toiminta toteutettiin varattuja määrärahoja edullisemmin. TAULUKKO 23. Terveydenhoitoon ja tyky-toimintaan varatut määrärahat Työterveydenhuollon käyntimäärät laskivat selvästi vuodesta Käyntimäärät olivat yhteensä Käyntimäärien laskuun on saattanut vaikuttaa mm. vähentyneet sairauspoissaolot ja myös työterveyspalveluiden saatavuus (työterveyshuollossa oli vesivahinko keväällä 2011). TAULUKKO 24. Työterveydenhuollon käynnit 25

26 6. Toimielimet 6.1. Henkilöstöjaosto Henkilöstöjaosto huolehtii kaupungille työnantajana kuuluvien henkilöstöasioiden käsittelystä, mikäli ne eivät kuulu muulle viranomaiselle. Jaosto kokoontui yhdeksän kertaa ja käsitteli 75 asiaa. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaostoon kuului seitsemän jäsentä jäsentä; Gren Olof, puheenjohtaja Erämaja Elias, varapuheenjohtaja Hakala Harri, jäsen Hydén Pia, jäsen Lindfors Leena, jäsen Uotinen Päivi, jäsen Ylikauppila Kari, jäsen Henkilöstöjaoston kokouksissa oli läsnäolooikeus kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, kaupunginjohtajalla ja hallintojohtajalla. Jaoston esittelijänä toimi henkilöstöpäällikkö ja sihteerinä työhyvinvointikoordinaattori. Henkilöstöjaostossa käsiteltiin mm. seuraavia asioita: henkilöstösuunnitelmaa, henkilöstöraporttia, kesätyöpaikkoja, koulutussuunnitelmaa, tyky-määrärahan jakoa, palkantarkistuksia, täyttölupia, henkilöstösiirtoja, virka-/työvapaan anomuksia, järjestelyvaraerien jakoa, henkilöstöjohtamiseen liittyviä ohjeita, hyvinvointikyselyn toteutusta ja sen tuloksia ja työympäristön vaarojen ja riskien arviointi kyselyn tuloksia. 26

27 6.2 Yhteistoimintakomitea Yhteistoimintakomiteassa käsitellään yhteistoimintalain mukaisia henkilöstöön liittyviä asioita. Yhteistoimintakomitea kokoontui 6 kertaa ja käsitteli 44 asiaa. Komiteaan kuului 11 varsinaista jäsentä, joista viisi työnantajan edustajaa ja kuusi henkilöstön edustajaa: Kaleva Olavi, työnantajan edustaja, puheenjohtaja Grönholm Thomas, työnantajan edustaja Kettunen Kirsi, työnantajan edustaja Kinnunen Antti, työnantajan edustaja Valkama Anne, työnantajan edustaja Bengts Christer, JUKO, varapuheenjohtaja Lindfors Regina, JUKO Nyström Tom, Jyty Pakarinen Maria, Super Buddas Kirsi, Tehy Träskelin Hans, JHL Yhteistoimintakomitean kokouksissa oli läsnäolooikeus kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, henkilöstöjaoston puheenjohtajalla ja hallintojohtajalla. Jaoston esittelijänä toimi puheenjohtaja ja teknisenä sihteerinä henkilöstöpäällikkö. Yhteistoimintakomiteassa käsiteltiin osittain samoja asioita, kuin edellä on mainittu henkilöstöjaoston kohdalla. Tämän lisäksi yhteistoimintakomiteassa käsiteltiin vuoden 2010 tilinpäätöstä sekä vuoden 2012 talousarviota ja taloussuunnitelmaa, työyhteisöjen viestintäkyselyä, kaupungin strategiaehdotusta. 6.3 Työsuojelutoimikunta Työsuojelutoiminta hoitaa kaupungin työsuojelu- ja työturvallisuusasioita. Työsuojelutoimikunta kokoontui 4 kertaa ja käsitteli 36 asiaa. Työsuojelutoimikuntaan kuului kuusitoista jäsentä. Hovi Anne, työsuojelupäällikkö, puheenjohtaja/sihteeri Forssell Ilse, työnantajan edustaja Fronden Sten, työnantajan edustaja Gustafsson Siv, työnantajan edustaja Forslund Thua, toimihenkilöiden edustaja Andergård-Stenstrand Lilian, toimihenkilöiden edustaja Östman Maud, toimihenkilöiden edustaja Hanhinen Outi, työsuojeluvaltuutettu Hovi Raimo, työsuojeluvaltuutettu Iivonen Jaana, työsuojeluvaltuutettu Mäkelä Birgitta, työsuojeluvaltuutettu Noroviita Timo, työsuojeluvaltuutettu Pakarinen Maria, työsuojeluvaltuutettu Palasmaa Juha-Pekka, työsuojeluvaltuutettu Santaharju Anne, työsuojeluvaltuutettu 27

28 Weppling-Airikka Irene, työsuojeluvaltuutettu Työsuojelupäällikkönä ja toimikunnan puheenjohtajana ja sihteerinä toimi työhyvinvointikoordinaattori Anne Hovi Työsuojelutoimikunnassa käsiteltiin työsuojeluun, työterveyteen ja työhyvinvointiin liittyviä asioita, kuten mm. työntekijöille annettavia rokotuksia, tyky-toimintaa, työympäristön vaarojen ja riskien arviointi kyselyn toteuttamista ja työsuojelutarkastuksia. 28

29 7. Yhteenveto Loviisassa oli työntekijöitä vuonna 2011 virkoja ja tehtäviä 1032,6 ja työntekijöitä yhteensä 1163 ja sivuviroissa/-tehtävissä oli työntekijöitä 148. Edelliseen vuoteen verrattuna virkojen ja tehtävien määrä laski 12,1 viralla/tehtävällä, mutta kaupungin palveluksessa olevien määrä kasvoi 11 henkilöllä. Kasvua selittää mm. se, että työntekijöillä oli vuonna 2011 enemmän poissaoloja (mm. virka- ja työvapaita) kuin vuonna 2010 ja poissaolijoiden tilalle palkattiin sijaisia. Vuonna 2011 poissaoloja oli työpäivää, poissaolojen määrä kasvoi 2000 työpäivällä. Poissaolojen kasvulla selittyy myös henkilöstötyövuosien lasku 124,5 henkilötyövuodella edelliseen vuoteen verrattuna. Omaishoitajia, perhehoitajia ja kotihoidon kuntalisän saajia oli yhteensä 252. Aktiivisia luottamushenkilöpalvelusuhteita oli 454 (luvussa mukana viranhaltijat/työntekijät). Kokonaishenkilöstömenot olivat 46,5 miljoonaa euroa. Henkilöstömenoissa oli reilu miljoona euroa kasvua vuoteen 2010 verrattuna. Vuoden aikana muita kuin yleiskorotusten ja järjestelyerien mukaisia palkankorotuksia myönnettiin vähän ja ne johtuivat työnvaativuuden muutoksista. Henkilökunnasta suurin osa oli naisia. Sukupuolijakauma on pysynyt samana uuden Loviisan aikana. Reilu neljännes työntekijöistä/viranhaltijoista oli yli 55-vuotiaita. Koko henkilökunnan keski-ikä oli 46,0 vuotta. Se oli 0,5 vuotta enemmän kuin kunta-alalla keskimäärin. Sairauspoissaolot laskivat noin tuhannella työpäivällä vuoteen 2010 verrattuna. Suhteutettuna henkilöstömäärään sairauspoissaolot olivat 11,7 työpäivää/työntekijä. Sairauspoissaoloihin on pureuduttu varhaisen puuttumisen mallin avulla ja tiivistämällä yhteistyötä työsuojelun ja työterveyshuollon kanssa. Sairauspoissaolot laskivat kaikissa muissa keskuksissa paitsi kehittämispalveluissa ja teknisessä keskuksessa. Teknisen keskuksen kasvu oli kuitenkin minimaalinen. Ainoastaan kehittämispalveluissa sairauspoissaolot kasvoivat huolestuttavan paljon. Kasvu selittyy silla, että maatalouslomittajat kuuluvat kehittämispalveluihin ja heillä oli eniten myös työtapaturmia. Uuden Loviisan toinen toimintavuosi osoitti, että kuntien yhdistymisestä on selvitty. Yleisellä tasolla henkilökunta viihtyy työssään ja kokee työnsä mielekkääksi. Työyhteisöissä oli jo aikaa ja voimia suunnata ajatuksia myös kehittämistoimintaan. Loviisan vahvuus on sitoutunut henkilökunta. Kehittyvä yhteiskunta vaatii sopeutumista ja innovaatiota. Vaaditaan tehokuutta ja tuottavuutta. Jotta henkilökunta jaksaa vastata tähän haasteeseen, tarvitaan välivaiheita ja työrauhaa. Jatkuva muutos ja kiire tukahduttavat luovuuden ja kehittämishalun. Pysyvyyttä ja turvallisuutta sekä muutosta ja dynaamisuutta tarvitaan sopivassa suhteessa. Taulukoon 25 on koottu yhteenveto vuoden 2011 tunnusluvuista. 29

30 TAULUKKO 25. Yhteenveto tunnusluvuista 30

1. Henkilöstön ja johtamisen strategiset tavoitteet Avoimen ja vuorovaikutuksellisen esimiestyön kehittäminen Henkilöstön työssä

1. Henkilöstön ja johtamisen strategiset tavoitteet Avoimen ja vuorovaikutuksellisen esimiestyön kehittäminen Henkilöstön työssä SISÄLLYSLUETTELO 1 1. Henkilöstön ja johtamisen strategiset tavoitteet 4 1.1. Avoimen ja vuorovaikutuksellisen esimiestyön kehittäminen 4 1.2. Henkilöstön työssä jaksamisen tukeminen 4 1.3. Osaamisen vahvistaminen

Lisätiedot

Liite/Bilaga 1 HKJ/PSEK 20.3.2014

Liite/Bilaga 1 HKJ/PSEK 20.3.2014 Liite/Bilaga 1 HKJ/PSEK 20.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä 3 2. Henkilöstön ja johtamisen strategiset tavoitteet 4 2.1. Avoimen ja vuorovaikutuksellisen esimiestyön kehittäminen 4 2.2. Henkilöstön

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKOLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKOLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä 3 2. Henkilöstöhallinnon tavoitteiden toteuttaminen 4 2.1. Toimintatapojen uudistaminen 4 2.2. Ammatillisen osaamisen vahvistaminen 4 2.3. Työhyvinvoinnin edistäminen

Lisätiedot

KUVIOLUETTELO TAULUKKOLUETTELO

KUVIOLUETTELO TAULUKKOLUETTELO LOVIISAN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...4 Tiivistelmä...5 1. Henkilöstöraportti... 6 1.1. Johdanto... 6 1.2. Henkilöstö- ja organisaatiostrategia... 6 2. Henkilöstömäärä... 7 2.1. Virkojen/tehtävien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 4 2.4.

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten soveltamisohjeet Yleistä Yleiskorotus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2 Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto 1 JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain...5

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilöstömäärä... 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain... 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika...

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 997/2017 01.00.02.00 83 Henkilöstökertomus vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2015 2020 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää!

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää! HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyvää työpäivää! HUS:N STRATEGIA JA ARVOT HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ Johtaminen ja työprosessien kehittäminen Kehittymismahdollisuudet Henkilöstösuunnittelu, hallinta ja seuranta Yhteistoiminta

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta Henkilöstöraportti 2016 Punkalaitumen kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Henkilöstömäärä... 2 3. Henkilötyövuosi... 5 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Henkilöstön ikärakenne... 6 6. Henkilöstön

Lisätiedot

Yht.tmk LIITE NRO 2 Kunnanhallitus LIITE NRO 31 Valtuusto LIITE NRO 22. Henkilöstöraportti 2009

Yht.tmk LIITE NRO 2 Kunnanhallitus LIITE NRO 31 Valtuusto LIITE NRO 22. Henkilöstöraportti 2009 Yht.tmk 16.3.2010 6 LIITE NRO 2 Kunnanhallitus 30.3.2010 70 LIITE NRO 31 Valtuusto 28.6.2010 30 LIITE NRO 22 Henkilöstöraportti 2009 2 3 sivu Sisällys: 1 1. Henkilöstöpolitiikan periaatteiden toteutuminen

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2004 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 14.4.2005 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2004 Yleistä: Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.5.2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 24.11.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.5.2009 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Henkilöstöjaosto N:o 2 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 26.04.2009 klo 12.30 13.25 Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla.

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla. Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2012 2013 (KVTES 2012 2013) KVTES 2012 2013 Palkantarkistukset vuonna 2012 ja vuonna 2013 Yleiskorotus 1.1.2012 lukien

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS

TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki.3. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 3. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 3 lopussa oli henkilöä (vuonna henkilöä). Henkilötyövuosia kertyi

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto... 2 Henkilöstötilinpäätös... 2 Henkilöstösuunnitelma... 2 Henkilöstömäärä... 3 1 Henkilötyövuodet... 3 Henkilöstön ikärakenne... 4 Terveysperusteiset

Lisätiedot

Henkilöstöön panostaminen

Henkilöstöön panostaminen Henkilöstöön panostaminen Tavoitteet vuodelle 2014 Kehitetään sisäisiä toimintamalleja tehostamaan parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamista. Jatketaan työvälineiden ja järjestelmien kehitystyötä tukemaan

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 22.2.2017 Kunnanhallitus 27.2.2017 Kunnanvaltuusto 20.3.2017 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä KT Yleiskirjeen 17/2007 liite 4 1 (6) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2007 2009) allekirjoituspöytäkirjan soveltamisohjeet Palkantarkistukset, järjestelyerät ja kertaerä

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot

Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot Timo Makkonen Lappeenranta 18.1.2017 Hilkka Halla 29.9.2017 1 Sisältö Työhyvinvointi? Poissaolojen ja tuottamattoman työn hinta Mitä tehtävissä yrityksessä? Verkostot

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1 Yhteistyötoimikunta 14.3.2016 10 LIITE NRO 1 Kunnanhallitus 29.3.2016 38 LIITE NRO 1 Valtuusto 13.6.2016 x LIITE NRO 1 Henkilöstöraportti 1 Sisällys: 1. Henkilöstövoimavarat 1.1. Henkilöstömäärä 1.2. Henkilötyövuodet

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät...

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013 Sisältö 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... 3 2 Alkusanat... 4 3 Kaupungin

Lisätiedot

Yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisuista

Yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisuista Yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisuista -Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden tes -Tietotekniikan palvelualan tes -Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden tes

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Henkilöstötilinpäätös muodostaa kiinteän osan menneen vuoden talouden ja toiminnan tarkastelua ja antaa pohjaa tulevalle suunnittelulle.

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

2015 HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA TAE 2016, Liite 7, 28.5.2015 Virasto/liikelaitos ja laatija: Nuorisoasiankeskus

2015 HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA TAE 2016, Liite 7, 28.5.2015 Virasto/liikelaitos ja laatija: Nuorisoasiankeskus 2015 HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA TAE 2016, Liite 7, 28.5.2015 Virasto/liikelaitos ja laatija: Nuorisoasiankeskus 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ tilanteesta 31.3. 2013 2014 2015 TAE 2016 Vakinaisen henkilöstön

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTANEUVOTTELU

YHTEISTOIMINTANEUVOTTELU SOTK AMON KUNTA YHTEISTOIMINTANEUVOTTELU Kokousaika Tiistai 18.3.2014 klo 9.00-10.30 Kokouspaikka Paikalla Kunnanvirasto, valtuustosali Työnantaja Petri Kauppinen Paula Halonen Pentti Piirainen Mika Kilpeläinen

Lisätiedot