ALKUSANAT Henkilöstöraportti Johdanto Henkilöstö- ja organisaatiostrategia 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALKUSANAT 2. 1. Henkilöstöraportti 2011 2 1.1. Johdanto 2 1.2. Henkilöstö- ja organisaatiostrategia 2"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 2 1. Henkilöstöraportti Johdanto Henkilöstö- ja organisaatiostrategia 2 2. Henkilöstömäärä Virkojen/tehtävien määrä ja henkilötyövuodet Virkojen/tehtävien määrä suhteessa asukasmäärään Henkilöstömäärä työsuhteen laadun mukaan Rekrytointi ja lähtövaihtuvuus 2 3. Henkilöstön laatu Ikärakenne ja sukupuolijakauma Sairauspoissaolot ja muut poissaolot 2 4. Virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkantarkistukset 2 5. Henkilöstömenot Kokonaishenkilöstömenot Koulutusmäärärahat Terveydenhoito ja työhyvinvointi 2 6. Toimielimet Henkilöstöjaosto Yhteistoimintakomitea Työsuojelutoimikunta 2 7. Yhteenveto 2 1

3 KUVIOLUETTELO KUVIO 1. Henkilöstömäärä työsuhteen laadun mukaan KUVIO 2. Kuntien eläkevakuutuksen laatima ennuste Loviisan kaupungin eläkepoistumasta 2 TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1. Virkojen/tehtävien määrä 2 TAULUKKO 2. Henkilötyövuodet 2 TAULUKKO 3. Työntekijämäärät keskuksittain ja TAULUKKO 4. Kaupungin palveluksessa olevien määrä ja TAULUKKO 5. Henkilömäärät: perhehoitajat, omaishoitajat, kotihoidon kuntalisän saajat ja luottamushenkilöt 2 TAULUKKO 6. Työllistettyjen työllistämisjaksot keskuksittain 2 TAULUKKO 7. Kuntien eläkevakuutuksen laatima ennuste Loviisan kaupungin eläkepoistumasta henkilömäärinä 2 TAULUKKO 8. Henkilöstön keski-ikä 2 TAULUKKO 9. Henkilöstön keski-ikä keskuksittain 2 TAULUKKO 10. Kunta-alalla työskentelevien keski-ikä vuonna TAULUKKO 11. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma vuonna TAULUKKO 12. Naisten ja miesten prosentuaalinen osuus henkilöstöstä 2 TAULUKKO 13. Naisten ja miesten osuus henkilöstöstä 2 TAULUKKO 14. Poissaolopäivät 2 TAULUKKO 15. Poissaolopäivät ja sairauspoissaolopäivät/työntekijä 2 TAULUKKO 16. Sairauspoissaolopäivät keskuksittain 2 TAULUKKO 17. Sairauspoissaolot keskuksittain suhteutettuna henkilöstömäärään, vakinaiset ja määräaikaiset 2 TAULUKKO 18. Sairauspoissaolot (koko henkilöstö) 2 TAULUKKO 19. Sairauslomille jääneiden työntekijöiden lukumäärät 2 TAULUKKO 20. Kokonaishenkilöstömenot 2 TAULUKKO 21. Ylityötunnit 2 TAULUKKO 22. Koulutusmäärärahat 2 TAULUKKO 23. Terveydenhoitoon ja tyky-toimintaan varatut määrärahat 2 TAULUKKO 24. Työterveydenhuollon käynnit 2 TAULUKKO 25. Yhteenveto tunnusluvuista 2 3

4 ALKUSANAT Loviisan kaupungin henkilöstöraportilla seurataan henkilöstön määrään ja laatuun liittyviä tunnuslukuja sekä henkilöstökustannuksia. Henkilöstöraportti toimii johtamisen ja suunnittelun työvälineenä sekä luottamushenkilöiden, kaupungin virkamiesjohdon, esimiesten ja henkilöstön välisten keskustelujen perustana. Tämä on uuden Loviisan toinen henkilöstöraportti. Vuosi 2011 oli vuoteen 2010 verrattuna monessa suhteessa rauhallisempi. Uusiin työyksiköihin ja työtehtäviin sopeutuminen oli jo pitkällä ja uudet työrutiinit olivat muotoutuneet. Keväällä 2011 tehtiin uuden Loviisan ensimmäinen hyvinvointikysely sekä syksyllä työympäristön vaarojen ja riskien arviointi -kysely. Kyselyjen tulokset antoivat sen yleisvaikutelma, että Loviisan kaupungin henkilökunnan hyvinvointi on melko hyvällä tasolla. Henkilökunnan vahvuuksia Loviisassa on vahva osaaminen ja ammattitaito. Henkilökunta on motivoitunutta ja sitoutunut työhönsä. Työyhteisöt koetaan Loviisassa toimiviksi ja työilmapiiri hyväksi ja kannustavaksi. Esimiestyöhön on viime vuosina panostettu ja henkilökunta kokee esimiestyön toimivaksi. Myös tiedonkulku koetaan riittäväksi. Molempien vuoden aikana tehdyn kyselyjen mukaan ongelmakohdaksi nousi kiire ja töiden ruuhkautuminen. Lisäksi henkilökunnan palkitsemisjärjestelmä, henkisen kuormituksen helpottaminen ja työergonomian parantaminen ovat asioita, joita tulee jatkossa kehittää. Työelämä on nykyisellään haastavaa. Meiltä vaaditaan jatkuvasti lisää tehokkuutta ja joustavuutta. Työtehtäviä tulee jatkuvasti lisää ja joudumme lähes päivittäin opettelemaan uusia asioita. Pysyvää olotilaa ei enää ole. Jos nyt miettii 30 vuoden takaista työpäivää, se saattaa tuntua suorastaan pysähtyneeltä. Nykyihminen on tottunut hektisyyteen. Hektisyyden vastapainoksi tarvitsemme kuitenkin myös pysyvämpiä elementtejä ja tunteen siitä, että pystymme yhdessä hyvällä työllä jatkamaan itsenäisenä kuntana. Kirjoitukset ja puheet uudesta kuntareformikierroksesta ovat jo itsessään aiheuttaneet osassa henkilöstöä epätoivon tunteita. Vaikka muutostahti on fuusioaikoihin verrattuna jo rauhoittumaan päin, tulee kuitenkin muistaa, että kuntafuusiosta on ainoastaan reilut kaksi vuotta aikaa, eikä muutoksesta ole kaikilta osin vielä toivuttu. Niin esimiehet kuin työntekijät tarvitsevat vielä aikaa prosessien hiomiseen ja muutosten arviointiin. Liian nopeat käänteet johtavat niin huonoihin prosesseihin, kun uupuneeseen henkilökuntaan. Työelämän tärkeimpiä osa-alueita ovat työkaverit ja työyhteisö, jossa työskentelemme. Työpaikan ilmapiiri ratkaisee monesti, jaksammeko tehdä työtä, kehittyä työssämme ja kannustaa toisiamme parempiin suorituksiin. Hyvinvointikysely sekä myös työympäristön vaarojen ja riskien arviointi kyselyn tulokset osoittavat molemmat, että kaupungin työntekijät kaikesta hektisyydestä ja suuresta työmäärästä huolimatta viihtyvät hyvin työssään. Työilmapiiri on pääosassa kaupungin toimipisteitä hyvä, ellei loistava ja myös yhteistyö esimiesten kanssa toimii hyvin. Tämä antaa meille loistavan pohjan niin oman toiminnan jatkuvaan kehittämiseen kuin toivottavasti tekee meistä myös houkuttelevan työnantajan, joka onnistuu rekrytoimaan tarvitsemamme uudet osaajat. Christoffer Masar Minna Uusitalo 4

5 hallintojohtaja henkilöstöpäällikkö 5

6 Tiivistelmä Henkilöstösuunnitelman mukaisesti virkoja ja työsopimussuhteisia tehtäviä oli yhteensä 1032,6. Henkilötyövuosina mitattuna vuonna 2011 oli käytettävissä 872,0 henkilötyövuotta. Vuonna 2011 eniten henkilökuntaa oli sivistyskeskuksessa, toiseksi eniten perusturvakeskuksessa. Virkojen/tehtävien määrä 1000 asukasta kohden oli 66 virkaa/tehtävää/1000 asukasta. Asukkaita yhtä työntekijää kohti oli 15,1 virkaa/tehtävää/asukas. Kaupungin palveluksessa oli yhteensä 1163 työntekijää, joista vakinaisia oli 901 ja määräaikaisia 262. Lisäksi sivuvirkoja oli 148. Koko henkilöstön keski-ikä oli 46,0 vuotta. Koko henkilöstöstä naisia oli 85,0 prosenttia ja miehiä 15,0 prosenttia. Vakinaisia palvelussuhteita päättyi vuoden aikana 71. Näistä 35 oli eläköitymisiä. Uusia vakinaisia työntekijöitä palkattiin 83 henkilöä. Kokonaishenkilöstökulut olivat 46,5 miljoonaa euroa. Poissaolopäivät olivat työpäivää. Sairauspoissaolopäivät olivat työpäivää. Ylityötunnit olivat 6462,4 tuntia. 6

7 1. Henkilöstöraportti Johdanto Raportin alussa esitellään kaupungin henkilöstöpolitiikkaa linjaavat tavoitteet. Toisessa luvussa kuvataan henkilöstömäärän, työsuhteiden laadun ja henkilöstön vaihtuvuuden kehityssuunnat vuonna Kolmas luku sisältää tunnuslukuja henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenteesta sekä sairauspoissaoloista. Raporttiin on kirjattu keskusten sairauspoissaolot suhteutettuna henkilömäärään. Neljännessä luvussa kerrotaan virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkantarkistukset vuoden 2011 osalta. Viides luku sisältää henkilöstömenot ja tarkastelussa ovat myös työterveydenhuollon käyntimäärät. Kuudennessa luvussa kuvataan henkilöstöasioista päättävien toimielinten toimintaa vuonna Raportin lopussa on tehty yhteenvetoja vuoden 2011 tunnusluvuista ja kerrottu lyhyesti vuoden keskeisistä henkilöstöasioista Henkilöstö- ja organisaatiostrategia Siirtymäkauden strategiassa yhdeksi kriittiseksi menestystekijäksi on kirjattu hallinnon ja toimintatapojen kehittäminen. Tämä sisältää mm. seuraavat kehittämiskohteet: hyvän työnantajakuvan kehittäminen avoimen ja luottamukseen perustuvan toimintakulttuurin luominen hallintokuntien yhteistyön kehittäminen Talousarvion toimintatavoitteet vuodelle 2011 olivat: hyvä työnantaja kuva sekä hyvinvoiva ja työkykyinen henkilöstö. Talousarvion toimintatavoitteiden toimenpiteet olivat esimiestoiminnan tukeminen oikeudenmukainen palkkaus työilmapiirikysely sairauspoissaolojen vähentäminen; varhaisen puuttumisen toimintamalli sekä yhteistyön tiivistäminen työsuojeluorganisaation ja työterveyshuollon kanssa. Esimiestoimintaa on vuoden aikana tuettu mm. esimieskoulutuksien avulla. Vuoden loppuun mennessä 15 esimiestä suoritti johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET). Esimiestyötä on ohjeistettu laatimalla henkilöstöön liittyviä ohjeita, jotka yhdenmukaistavat toimintaa. 7

8 Palkkauksen oikeudenmukaisuus on toteutunut toimeenpanemalla työn vaativuuteen perustuvaa palkkausjärjestelmää. Periaatteena on ollut, että saman vaativuustasoisesta tehtävästä maksetaan samansuuruista tehtäväkohtaista palkkaa ja vastaavasti vaativammasta tehtävästä saa tehtäväkohtaiseen palkkaa vaativuuslisää. Työilmapiirikysely toteutettiin hyvinvointikyselynä keväällä Kyselyn mukaan Loviisan kaupungin henkilöstö arvioi työelämäänsä keskivertoa paremmaksi. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet vuodesta 2010 noin tuhannella työpäivällä. Laskusuuntaan on päästy mm. tiivistämällä yhteistyötä työsuojelun ja työterveyshuollon kanssa. Varhaisen puuttumisen toimintamallista ja esimerkiksi kolmikantaneuvotteluista (neuvotteluissa mukana työntekijä, työnantajan ja työterveydenhuollon edustaja) on tullut luonteva osa esimiestoimintaa. 8

9 2. Henkilöstömäärä 2.1. Virkojen/tehtävien määrä ja henkilötyövuodet Henkilöstösuunnitelman mukaisesti virkoja ja työsopimussuhteisia tehtäviä oli yhteensä 1032,6. Henkilötyövuosina mitattuna käytettävissä oli 872,0 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet osoittavat todelliset käytettävissä olevat henkilöresurssit. TAULUKKO 1. Virkojen/tehtävien määrä 9

10 TAULUKKO 2. Henkilötyövuodet Henkilötyövuodesta vähennetään palkattomat ja palkalliset poissaolot. Jos henkilö on ollut yhden kuukauden palkattomalla poissaololla ja yhden kuukauden palkallisella poissaololla, on henkilötyövuosi noin 0, Virkojen/tehtävien määrä suhteessa asukasmäärään Vuonna 2011 virkojen/tehtävien määrä 1000 asukasta kohden oli 66,4 virkaa/tehtävää/1000 asukasta (vuonna virkaa/tehtävää/1000 asukasta). Asukkaita yhtä työntekijää kohti oli 15,1 (vuonna ,9). Vuonna 2011 asukasluku oli Loviisassa (vuonna asukasta). 10

11 2.3. Henkilöstömäärä työsuhteen laadun mukaan Kaupungin palveluksessa oli yhteensä 1311 työntekijää, joista vakinaisia oli 901 ja määräaikaisia 262 ja sivuvirkoja/tehtäviä oli 148. Määräaikaisten määrä kasvoi vuodesta 2010 kolmellatoista työntekijällä. Perhehoitajia, omaishoitajia, ja kotihoidon kuntalisän saajia oli yhteensä 252 henkilöä. Voimassa olevia luottamushenkilöpalvelusuhteita oli vuoden lopussa 454. Tässä luvussa on mukana myös viranhaltijat/työntekijät, joille on maksettu kokouspalkkioita. Luottamushenkilöiden määrän kasvua selittää eduskuntavaalivuosi. Henkilöstömäärä ilman sivuvirkoja oli 1163 työntekijää. Määräaikaisia oli koko henkilöstöstä 20,0 prosenttia. Määräaikaisuusprosentti ilman sivuvirkoja/tehtäviä oli 22,6 prosenttia. Koko kunta-alan henkilöstöstä oli määräaikaisia 21,4 prosenttia vuonna Työllistettyjä oli yhteensä kymmenen. TAULUKKO 3. Työntekijämäärät keskuksittain ja Vuoden 2011 lopussa oppisopimussuhteisia työntekijöitä oli yksitoista. Osa-aikaeläkeläisiä ja osatyökyvyttömyyseläkeläisiä oli yhteensä 30 (tilanne ). Vanhan eläkesäännön mukaisia työeläkkeitä maksettiin kahdelle henkilölle. 11

12 TAULUKKO 4. Kaupungin palveluksessa olevien määrä ja KUVIO 1. Henkilöstömäärä työsuhteen laadun mukaan

13 TAULUKKO 5. Henkilömäärät: perhehoitajat, omaishoitajat, kotihoidon kuntalisän saajat ja luottamushenkilöt 2.4. Rekrytointi ja lähtövaihtuvuus Vakinaisia palvelussuhteita päättyi vuonna 71. Näistä 35 oli eläköitymisiä. Uusia vakinaisia työntekijöitä palkattiin 83 henkilöä. Loviisan kaupunki työllisti palkkatuella vuoden 2011 aikana aikuisia ja nuoria työttömiä yhteensä 26, yhteensä 30 työllistämisjaksolle. Työllistetyistä oli velvoitetyöllistettyjä seitsemän. Nuorten työllistämistoimintaan toteutettiin perusturvakeskuksen Pikku Pietarin Pihassa. TAULUKKO 6. Työllistettyjen työllistämisjaksot keskuksittain 13

14 Kuntien eläkevakuutuksen laatimien eläkepoistumaennusteiden mukaan eläkkeelle jäävien määrä kasvaa vuoteen 2022 saakka. Eläkkeelle jäävien määrä on henkeä vuosittain. Vuosina 2014 ja 2015 ennuste on huipussa, silloin ennusteen mukaan eläkkeelle jäisi yli 50 työntekijää vuodessa. KUVIO 2. Kuntien eläkevakuutuksen laatima ennuste Loviisan kaupungin eläkepoistumasta 14

15 TAULUKKO 7. Kuntien eläkevakuutuksen laatima ennuste Loviisan kaupungin eläkepoistumasta henkilömäärinä 15

16 3. Henkilöstön laatu 3.1. Ikärakenne ja sukupuolijakauma Koko henkilöstön keski-ikä oli 46,0 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,7 vuotta ja määräaikaisen henkilöstön 40,2 vuotta. Miehillä keski-ikä oli korkeampi kuin naisilla. Keskuksittain tarkasteltaessa keski-ikä oli korkein talouspalveluissa ja matalin perusturvakeskuksessa. Loviisan kaupungin henkilöstön keski-ikä on noin 0,5 vuotta korkeampi kuin kunta-alalla työskentelevien keski-ikä. Vakinaisen henkilöstön osalta keski-ikä on Loviisassa sama kuin kunta-alalla työskentelevien vuonna TAULUKKO 8. Henkilöstön keski-ikä 16

17 TAULUKKO 9. Henkilöstön keski-ikä keskuksittain TAULUKKO 10. Kunta-alalla työskentelevien keski-ikä vuonna 2010 (www.kuntatyonantajat.fi - Ajankohtaista - Tilastot ja selvitykset - Tilastot henkilöstöstä) 17

18 Koko henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauman tarkasteltaessa, reilu neljännes (28,0 %) henkilöstöstä on iältään yli 55-vuotias. Alle 35-vuotiaita on vajaa viidennes (18,0 %). TAULUKKO 11. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma vuonna 2011 Henkilöstöstä naisten osuus on selvästi suurempi kuin miesten, jako on pysynyt samana vuodesta Koko henkilöstöstä naisia oli 85,0 prosenttia ja miehiä 15 prosenttia. Kunta-alalla työskentelevien naisten prosenttiosuus oli 79,0 (vuonna 2010). TAULUKKO 12. Naisten ja miesten prosentuaalinen osuus henkilöstöstä 18

19 TAULUKKO 13. Naisten ja miesten osuus henkilöstöstä 3.2. Sairauspoissaolot ja muut poissaolot Poissaoloihin sisältyvät kokonaisen päivän tai sitä pidempään kestäneet poissaolot kuten vuosilomat, sairauspäivät, koulutuspäivät, ylityövapaat, lomarahavapaat, äitiysja vanhempainvapaat, hoitovapaat jne. Poissaoloja oli yhteensä päivää. Näistä sairauspoissaoloja oli yhteensä työpäivää. Työtapaturman tai ammattitaudin takia poissaoloja oli 625 työpäivää. Työtapaturmia sattui eniten maatalouslomittajille ja opetushenkilökunnalle. Poissaolopäiviä oli keskimäärin 58,6 työpäivää/työntekijä ja sairauspoissaolopäiviä oli 11,7 työpäivää/työntekijä. Sairauspoissaolot laskivat vuodesta 2010 yhdellä päivällä/työntekijä. Kunta-alan Työolobarometrin 2010 mukaan kunta-alan työpaikoilla oltiin oman sairauden takia poissa keskimäärin 8,4 päivää. 19

20 TAULUKKO 14. Poissaolopäivät TAULUKKO 15. Poissaolopäivät ja sairauspoissaolopäivät/työntekijä TAULUKKO 16. Sairauspoissaolopäivät keskuksittain Taulukossa 17 on kuvattu sairauspäivien määrää keskuksittain suhteutettuna henkilöstömäärään (vakinaiset ja määräaikaiset). Eniten sairauspoissaoloja oli kehittämispalveluissa, vähiten hallintopalveluissa. 20

21 TAULUKKO 17. Sairauspoissaolot keskuksittain suhteutettuna henkilöstömäärään, vakinaiset ja määräaikaiset Sairauspoissaolot työpäivinä olivat yhteensä ja kalenteripäivinä (mukana viikonloput ja vapaapäivät). TAULUKKO 18. Sairauspoissaolot (koko henkilöstö) Sairauslomille jäi vuoden 2011 aikana yhteensä 852 työntekijää. Se on hieman vähemmän kuin TAULUKKO 19. Sairauslomille jääneiden työntekijöiden lukumäärät 21

22 4. Virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkantarkistukset Vuoden 2011 aikana virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkantarkistukset sisälsivät yleiskorotuksen ja paikalliset järjestelyvaraerät. KVTES JA TEHY-PÖYTÄKIRJA Yleiskorotus 1,2 prosenttia Paikallinen järjestelyerä lukien on 0,8 prosenttia sopimusalan palkkasummasta, KVTES 11500,52 euroa, maatalouslomitus 1231,83 euroa ja Tehy 2258,62 euroa Toukokuun 2011 palkanmaksun yhteydessä maksettiin 100 euron suuruinen erillinen kertaerä TS Yleiskorotus 1,2 prosenttia Paikallinen järjestelyerä lukien on 0,8 prosenttia sopimusalan palkkasummasta, 1557,34 euroa Toukokuun 2011 palkanmaksun yhteydessä maksettiin 100 euron suuruinen erillinen kertaerä LS Yleiskorotus 1,38 prosenttia Korotus muodostuu 1,2 prosentin yleiskorotuksesta ja yleiskorotuksen luonteisesta 0,18 prosentin järjestelyerästä Paikallinen järjestelyerä lukien on 0,62 prosenttia sopimusalan palkkasummasta, 733,13 euroa Toukokuun 2011 palkanmaksun yhteydessä maksettiin 250 euron suuruinen erillinen kertaerä OVTES Yleiskorotus 1,2 prosenttia Paikallinen järjestelyerä lukien on 0,8 prosenttia sopimusalan palkkasummasta. II kalleusluokan kunnissa eli myös Loviisassa järjestelyerä kohdennettiin keskitetysti OVTES:n palkkaliitteen euromääriin, jolloin paikallisesti jaettavan järjestelyerän suuruus oli 0,2 prosenttia, 1143,07 euroa Toukokuun 2011 palkanmaksun yhteydessä maksettiin 140 euron suuruinen erillinen kertaerä 22

23 5. Henkilöstömenot 5.1. Kokonaishenkilöstömenot Kokonaishenkilöstömenot olivat 46,5 miljoonaa euroa (sis. kokouspalkkiot). Kasvua edelliseen vuoteen oli 1,3 miljoonaa euroa. TAULUKKO 20. Kokonaishenkilöstömenot Rahallinen korvaus maksettiin 6462,4 ylityötunnista. Eniten ylitöitä korvattiin teknisessä keskuksessa. TAULUKKO 21. Ylityötunnit 23

24 5.2. Koulutusmäärärahat Kaupungin yhteiseen koulutustoimintaan myönnettiin suuruinen määräraha vuodelle Yhteisellä määrärahalla toteutettiin koulutuksia mm. seuraavista teemoista: venäjän kieli, ruotsinkieli, erilaisia atk-kursseja, ajanhallinta, asiakaspalvelu, neuvottelu ja esiintymistaito, alaistaidot ja innostava ja motivoiva johtaminen. Keskusten omiin koulutuksiin varattiin määrärahat keskusten omiin budjetteihin. Taulukossa 22 on kuvattu koulutukseen käytettyjen määrärahojen määrä keskuksittain. Aiemmin henkilöstöraportissa on seurattu vain yhteisen koulutusmäärärahan määrää. Nyt kuvatut summat kuvaavat todellista koulukseen käytettyä rahamäärää. TAULUKKO 22. Koulutusmäärärahat 24

25 5.3. Terveydenhoito ja työhyvinvointi Työsuojelutoimikunnan talousarviossa oli henkilöstön terveydenhoitoon varattu määrärahaa , käyttö oli (75 %). Määrärahaan sisältyi fysikaaliseen hoitoon varattu määräraha. Tyky-toimintaan varattiin , käyttö oli (81 %). Tyky-toiminta piti sisällään mm. liikunta- ja kuntoilutoimintaa, virkistys-, ulkoilu-, koulutus- ja työhyvinvointipäiviä sekä työnohjausta. Budjetoitua tyky-rahaa säästyi, koska liikunta- ja kulttuuriseteleitä käytettiin odotettua vähemmän ja kaupungin yhteinen tyky-toiminta toteutettiin varattuja määrärahoja edullisemmin. TAULUKKO 23. Terveydenhoitoon ja tyky-toimintaan varatut määrärahat Työterveydenhuollon käyntimäärät laskivat selvästi vuodesta Käyntimäärät olivat yhteensä Käyntimäärien laskuun on saattanut vaikuttaa mm. vähentyneet sairauspoissaolot ja myös työterveyspalveluiden saatavuus (työterveyshuollossa oli vesivahinko keväällä 2011). TAULUKKO 24. Työterveydenhuollon käynnit 25

26 6. Toimielimet 6.1. Henkilöstöjaosto Henkilöstöjaosto huolehtii kaupungille työnantajana kuuluvien henkilöstöasioiden käsittelystä, mikäli ne eivät kuulu muulle viranomaiselle. Jaosto kokoontui yhdeksän kertaa ja käsitteli 75 asiaa. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaostoon kuului seitsemän jäsentä jäsentä; Gren Olof, puheenjohtaja Erämaja Elias, varapuheenjohtaja Hakala Harri, jäsen Hydén Pia, jäsen Lindfors Leena, jäsen Uotinen Päivi, jäsen Ylikauppila Kari, jäsen Henkilöstöjaoston kokouksissa oli läsnäolooikeus kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, kaupunginjohtajalla ja hallintojohtajalla. Jaoston esittelijänä toimi henkilöstöpäällikkö ja sihteerinä työhyvinvointikoordinaattori. Henkilöstöjaostossa käsiteltiin mm. seuraavia asioita: henkilöstösuunnitelmaa, henkilöstöraporttia, kesätyöpaikkoja, koulutussuunnitelmaa, tyky-määrärahan jakoa, palkantarkistuksia, täyttölupia, henkilöstösiirtoja, virka-/työvapaan anomuksia, järjestelyvaraerien jakoa, henkilöstöjohtamiseen liittyviä ohjeita, hyvinvointikyselyn toteutusta ja sen tuloksia ja työympäristön vaarojen ja riskien arviointi kyselyn tuloksia. 26

27 6.2 Yhteistoimintakomitea Yhteistoimintakomiteassa käsitellään yhteistoimintalain mukaisia henkilöstöön liittyviä asioita. Yhteistoimintakomitea kokoontui 6 kertaa ja käsitteli 44 asiaa. Komiteaan kuului 11 varsinaista jäsentä, joista viisi työnantajan edustajaa ja kuusi henkilöstön edustajaa: Kaleva Olavi, työnantajan edustaja, puheenjohtaja Grönholm Thomas, työnantajan edustaja Kettunen Kirsi, työnantajan edustaja Kinnunen Antti, työnantajan edustaja Valkama Anne, työnantajan edustaja Bengts Christer, JUKO, varapuheenjohtaja Lindfors Regina, JUKO Nyström Tom, Jyty Pakarinen Maria, Super Buddas Kirsi, Tehy Träskelin Hans, JHL Yhteistoimintakomitean kokouksissa oli läsnäolooikeus kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, henkilöstöjaoston puheenjohtajalla ja hallintojohtajalla. Jaoston esittelijänä toimi puheenjohtaja ja teknisenä sihteerinä henkilöstöpäällikkö. Yhteistoimintakomiteassa käsiteltiin osittain samoja asioita, kuin edellä on mainittu henkilöstöjaoston kohdalla. Tämän lisäksi yhteistoimintakomiteassa käsiteltiin vuoden 2010 tilinpäätöstä sekä vuoden 2012 talousarviota ja taloussuunnitelmaa, työyhteisöjen viestintäkyselyä, kaupungin strategiaehdotusta. 6.3 Työsuojelutoimikunta Työsuojelutoiminta hoitaa kaupungin työsuojelu- ja työturvallisuusasioita. Työsuojelutoimikunta kokoontui 4 kertaa ja käsitteli 36 asiaa. Työsuojelutoimikuntaan kuului kuusitoista jäsentä. Hovi Anne, työsuojelupäällikkö, puheenjohtaja/sihteeri Forssell Ilse, työnantajan edustaja Fronden Sten, työnantajan edustaja Gustafsson Siv, työnantajan edustaja Forslund Thua, toimihenkilöiden edustaja Andergård-Stenstrand Lilian, toimihenkilöiden edustaja Östman Maud, toimihenkilöiden edustaja Hanhinen Outi, työsuojeluvaltuutettu Hovi Raimo, työsuojeluvaltuutettu Iivonen Jaana, työsuojeluvaltuutettu Mäkelä Birgitta, työsuojeluvaltuutettu Noroviita Timo, työsuojeluvaltuutettu Pakarinen Maria, työsuojeluvaltuutettu Palasmaa Juha-Pekka, työsuojeluvaltuutettu Santaharju Anne, työsuojeluvaltuutettu 27

28 Weppling-Airikka Irene, työsuojeluvaltuutettu Työsuojelupäällikkönä ja toimikunnan puheenjohtajana ja sihteerinä toimi työhyvinvointikoordinaattori Anne Hovi Työsuojelutoimikunnassa käsiteltiin työsuojeluun, työterveyteen ja työhyvinvointiin liittyviä asioita, kuten mm. työntekijöille annettavia rokotuksia, tyky-toimintaa, työympäristön vaarojen ja riskien arviointi kyselyn toteuttamista ja työsuojelutarkastuksia. 28

29 7. Yhteenveto Loviisassa oli työntekijöitä vuonna 2011 virkoja ja tehtäviä 1032,6 ja työntekijöitä yhteensä 1163 ja sivuviroissa/-tehtävissä oli työntekijöitä 148. Edelliseen vuoteen verrattuna virkojen ja tehtävien määrä laski 12,1 viralla/tehtävällä, mutta kaupungin palveluksessa olevien määrä kasvoi 11 henkilöllä. Kasvua selittää mm. se, että työntekijöillä oli vuonna 2011 enemmän poissaoloja (mm. virka- ja työvapaita) kuin vuonna 2010 ja poissaolijoiden tilalle palkattiin sijaisia. Vuonna 2011 poissaoloja oli työpäivää, poissaolojen määrä kasvoi 2000 työpäivällä. Poissaolojen kasvulla selittyy myös henkilöstötyövuosien lasku 124,5 henkilötyövuodella edelliseen vuoteen verrattuna. Omaishoitajia, perhehoitajia ja kotihoidon kuntalisän saajia oli yhteensä 252. Aktiivisia luottamushenkilöpalvelusuhteita oli 454 (luvussa mukana viranhaltijat/työntekijät). Kokonaishenkilöstömenot olivat 46,5 miljoonaa euroa. Henkilöstömenoissa oli reilu miljoona euroa kasvua vuoteen 2010 verrattuna. Vuoden aikana muita kuin yleiskorotusten ja järjestelyerien mukaisia palkankorotuksia myönnettiin vähän ja ne johtuivat työnvaativuuden muutoksista. Henkilökunnasta suurin osa oli naisia. Sukupuolijakauma on pysynyt samana uuden Loviisan aikana. Reilu neljännes työntekijöistä/viranhaltijoista oli yli 55-vuotiaita. Koko henkilökunnan keski-ikä oli 46,0 vuotta. Se oli 0,5 vuotta enemmän kuin kunta-alalla keskimäärin. Sairauspoissaolot laskivat noin tuhannella työpäivällä vuoteen 2010 verrattuna. Suhteutettuna henkilöstömäärään sairauspoissaolot olivat 11,7 työpäivää/työntekijä. Sairauspoissaoloihin on pureuduttu varhaisen puuttumisen mallin avulla ja tiivistämällä yhteistyötä työsuojelun ja työterveyshuollon kanssa. Sairauspoissaolot laskivat kaikissa muissa keskuksissa paitsi kehittämispalveluissa ja teknisessä keskuksessa. Teknisen keskuksen kasvu oli kuitenkin minimaalinen. Ainoastaan kehittämispalveluissa sairauspoissaolot kasvoivat huolestuttavan paljon. Kasvu selittyy silla, että maatalouslomittajat kuuluvat kehittämispalveluihin ja heillä oli eniten myös työtapaturmia. Uuden Loviisan toinen toimintavuosi osoitti, että kuntien yhdistymisestä on selvitty. Yleisellä tasolla henkilökunta viihtyy työssään ja kokee työnsä mielekkääksi. Työyhteisöissä oli jo aikaa ja voimia suunnata ajatuksia myös kehittämistoimintaan. Loviisan vahvuus on sitoutunut henkilökunta. Kehittyvä yhteiskunta vaatii sopeutumista ja innovaatiota. Vaaditaan tehokuutta ja tuottavuutta. Jotta henkilökunta jaksaa vastata tähän haasteeseen, tarvitaan välivaiheita ja työrauhaa. Jatkuva muutos ja kiire tukahduttavat luovuuden ja kehittämishalun. Pysyvyyttä ja turvallisuutta sekä muutosta ja dynaamisuutta tarvitaan sopivassa suhteessa. Taulukoon 25 on koottu yhteenveto vuoden 2011 tunnusluvuista. 29

30 TAULUKKO 25. Yhteenveto tunnusluvuista 30

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.5.2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 24.11.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.5.2009 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Työvaliokunta 17.1.2014 Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen Jäsentiedote 2/12 JKK Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset 1.5.2012 alkaen A. Henkilökohtaiset palkat 1.5.2012 Apteekin työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja tuntipalkkoja korotetaan

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA TS-paneeli I TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 24.1.2013 24.1.2013 Työsuojelupaneeli I, Toivanen & Janhonen 1 TS-paneeli I TS-paneeli on työsuojeluhenkilöstölle

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ!

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ! Meillä osataan! VÄLITÄMME TOISISTAMME! Meillä on mahdollisuuksia! Avoimuus kunniaan! MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Henkilöstöjohtamisella huipulle Kuopion kaupungin henkilöstöohjelma 2012 2015 meillä tuetaan ja

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA Työyhteisöjen aikaansaavuus mistä se syntyy ja miten sitä voi tukea? Irma Väänänen-Tomppo, erikoistutkija Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2016 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä 1.9.2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 21.2.2008 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.9.2007

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1 Yhteistyötoimikunta 14.3.2016 10 LIITE NRO 1 Kunnanhallitus 29.3.2016 38 LIITE NRO 1 Valtuusto 13.6.2016 x LIITE NRO 1 Henkilöstöraportti 1 Sisällys: 1. Henkilöstövoimavarat 1.1. Henkilöstömäärä 1.2. Henkilötyövuodet

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008

KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO. 3 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE. 4 1. Palvelussuhteen luonne.. 4 2. Päätoimisuus.. 5 3. Ikä- ja sukupuolijakauma 6 4.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Marja Hietamäki 25.9.2014 24.9.2014 1 Henkilöstö Nettotyöpanos tammi elokuu 2013/2014 2013 2014 Muutos Ennuste 2014 Kaikki 3009,8 3003,1-6,7-36,3 Vakinaiset

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset alkaen

Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset alkaen Jäsentiedote 7/12 JKK Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset 1.12.2012 alkaen A. Henkilökohtaiset palkat 1.12.2012 Farmaseuttien, proviisorien ja pakollisessa harjoittelussa olevien farmasian oppilaiden

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 19.5.2004 Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Yleistä: Vuonna 2003 kunnissa ja kuntayhtymissä oli

Lisätiedot

Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla 2016 kyselyn tulokset

Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla 2016 kyselyn tulokset Hyvinvointia työstä Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla 2016 kyselyn tulokset Salla Toppinen-Tanner Nina Olin Marjukka Laine 8.11.2016 Työterveyslaitos www.ttl.fi 2 Kyselyn toteutus Nettikysely

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3 Maakuntavaltuusto , 8. Henkilöstöraportti 2014 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3 Maakuntavaltuusto , 8. Henkilöstöraportti 2014 Kainuun liitto Maakuntahallitus 18.5.2015, Erillisliite 3 Maakuntavaltuusto 1.6.2015, 8 Henkilöstöraportti 2014 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖRESURSSIEN JA PALVELUPROSESSIEN VASTAAVUUS 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSUHTEEN LUONNE 3 2.2 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE

Lisätiedot

Paikka Kotka B1019, Kouvola 150, Mikkeli H208, Savonlinna 231

Paikka Kotka B1019, Kouvola 150, Mikkeli H208, Savonlinna 231 Pöytäkirja 2/2016 1 (11) Työsuojelutoimikunta 17.05.2016 Aika 17.05.2016 klo 13:09-13:40 Paikka Kotka B1019, Kouvola 150, Mikkeli H208, Savonlinna 231 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 10 Kokouksen avaus

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2015... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Timo Leino LT, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Nuoret ja työ ohjelman koordinaattori Yliopistojen 22. työsuojelupäivät

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla)

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) Liite: Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) LM-sopimus: Alueluottamusmies 1. Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus valita tämän sopimuksen tarkoittamia

Lisätiedot

Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta

Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta Vastaajina 88 henkilöstöedustajaa, jotka edustivat 75 yritystä. Vastaajista: 20 % pääluottamusmiehiä 53 % luottamusmiehiä 8 %

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen Hallituksen seminaari 27. 28.2.2014 Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen HENKILÖSTÖ Työpanos 1.1 31.12.13 2012 2013 muutos tavoite Työpanos 2916 3062 147 5,0 % 3071(-9) -0.3% - Lääkärit 482 27 7 - Tutkimus

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö.

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö. Tilastoesite syyskuu 2011 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kuntatyonantajat.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2010 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007

KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007 KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO. 3 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE. 4 1. Palvelussuhteen luonne.. 4 2. Päätoimisuus.. 5 3. Ikä- ja sukupuolijakauma 6 4.

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Kunnanhallitus 3.6.2014 erillisliite 122 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti

Lisätiedot

PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT JA NIIDEN ARVIOINTI TYÖPAIKOILLA

PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT JA NIIDEN ARVIOINTI TYÖPAIKOILLA Työsuojelupaneeli VII PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT JA NIIDEN ARVIOINTI TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen 16.11.2016 10.11.2016 Työsuojelupaneeli VII, Toivanen 2016 1 Työsuojelupaneeli VII Työsuojelupaneeli

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 Henkilöstömäärät Ikäjakauma Poissaolot Työtapaturmat Henkilöstömäärän kehitys Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2014 972 Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2015

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1 SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1. YLEISTÄ Työnantaja ja pääsopijajärjestöt tekivät sopimuksen yhteistoiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan kehittämisestä, toteuttamistavoista

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot