Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta. Toimintakäsikirja Versio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta. Toimintakäsikirja Versio 1.0 13.11.2008"

Transkriptio

1 Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Toimintakäsikirja Versio

2 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta 1.1 Visio, missio, vahvuudet ja kehittämiskohteet 1.2 Tiedekunta lyhyesti Historia Tiedekunta tänään 2. JOHTAMINEN 2.1 Johtamiskäytännöt Tiedekunnan organisaatio ja hallinto Toiminnan ohjaus 2.2 Laatupolitiikka ja laatutavoitteet 2.3. Tiedekunnan laadunvarmistus Mittarit Tiedon keruu Tiedon analysointi 3. VOIMAVARAT 3.1 Henkilöstö 3.2 Rahoitus Toimintamenorahoitus Täydentävä rahoitus 3.3 Infrastruktuuri ja tukipalvelut Tilat Työturvallisuus Tarvikehankinnat, laitteet sekä varasto- ja työpajapalvelut 4. TIEDEKUNNAN TOIMINNAN KUVAUS 4.1. Koulutus Opetussuunnitelma Tutkinnon kehittäminen Tutkinnon tavoitteet Opettajien kouluttaminen Opetusmuodot ja oppimisen arviointi Opetustilojen kehittäminen Opetuksen käytännön järjestelyt Opintohallinnon prosessit Opiskelijoiden rekrytoiminen Opiskelijoiden neuvonta Opiskelijaliikkuvuus Jatko-opiskelu Aikuiskoulutus 4.2 Tutkimus Tutkimusstrategia Tutkimustoiminta ja tutkimuksen organisointi 4.3 Yhteiskunnallinen vuorovaikutus 4.4 Tukitoiminnot 2

3 4.4.1 Opintohallinto Henkilöstöhallinto Taloushallinto Kansainvälinen toiminta Viestintä Tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalvelut Kirjastotoiminta Tietohallinto Asiakirjahallinto 3

4 JOHDANTO Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunnan toimintakäsikirjassa on kuvattu tiedekunnan johtamisjärjestelmä ja tiedekunnan ydinprosessit tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osalta siltä osin kun niitä ei ole kuvattu Teknillisen korkeakoulun toimintakäsikirjassa (TKKtk). Käsikirja on hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa xx.yy.200z. 1 INSINÖÖRITIETEIDEN JA ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Tiedekunta aloitti toimintansa Tiedekuntaan yhdistettiin Arkkitehtiosasto, Konetekniikan osasto, Maanmittausosasto ja Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto. Lisäksi tiedekuntaan liitettiin Lahden keskus ja Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK). Tieteellinen tutkimus, taiteellinen toiminta, opetus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus ovat tiedekunnan perustehtävät. 1.1 Visio, missio, vahvuudet ja kehittämiskohteet Visio Tiedekunta näkee seuraavan täsmennyksen suhteessa TKK:n visioon tarpeelliseksi tiedekunnan osalta. Tiedekunta koostuu alansa parhaista suomalaisia ja ulkomaalaisista opiskelijoista, opettajista, tutkijoista ja muusta henkilökunnasta He ovat haluttuja kumppaneita myös kansainvälisessä opetus- ja tutkimustyössä. Tiedekunnan henkilöstö tunnetaan tutkimuksensa ja opetuksensa tuloksista ja vaikuttavuudesta sekä omasta uudistumiskyvystään. Uudistumiskykyä ilmentää oppimisympäristön vuorovaikutteisuus ja tutkimusryhmien verkottuminen. Tutkijakoulutettaville jatko-opinnot ovat luonteva kasvuprosessi perustutkinnon jälkeen. Missio Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunnan tehtävänä on harjoittaa alansa tieteellistä tutkimusta ja taiteellista toimintaa sekä edistää insinööritieteiden ja arkkitehtuurin kaikkinaista hyödyntämistä antamalla niihin yhdistyvää ylintä opetusta. Menestymisen edellytyksenä on toimiminen tutkimus- ja opetustehtävissä aktiivisessa vuorovaikutuksessa tiedeyhteisön, elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan kanssa. Vahvuudet Tiedekunnan vahvuuksia on monialaisuus ja hyvät yhteydet elinkeinoelämään. Mittareina toimivat elinkeinoelämään tehdyt DI-työt ja korkeatasoiset tieteelliset tulokset suhteessa verrokkiyliopistoihin (KTH, Lund, Chalmers, Konstakademi). 4

5 Kehittämiskohteet Rehtorin tulossopimuksessa asettamien tavoitteiden lisäksi tiedekunnalla on seuraavia kehittämiskohteita: työpajat, tiedekunnan omien tutkijakoulupaikkojen lisääminen, kustannustehokkuuden parantaminen, tilajärjestelyt, rahanjakomallin kehittäminen ja siihen liittyvien toiminnan tavoitteiden asettaminen. 1.2 Tiedekunta lyhyesti Historia Tiedekunta aloitti toimintansa Monet tiedekunnan alat ovat olleet olemassa jo Teknillisen korkeakoulun alkuajoista lähtien, kuten arkkitehtuuri, rakentaminen, konetekniikka, maanmittaus ja yhdyskuntasuunnittelu Tiedekunta tänään Tiedekunnassa tutkitaan ja opetetaan aloja, joiden muodostama kokonaisuus käsittää koko rakennetun ympäristön koneineen ja laitteineen. Tavoitteemme on luoda uutta tietoa ja uusia ratkaisuja palvelemaan kestävän kehityksen päämääriä. Ympäristön hyvinvointiin ja ihmisten terveyteen sekä turvallisuuteen liittyvät kysymykset edellyttävät uusia ratkaisuja, joiden etsimisessä olemme mukana. Tiedekunnan palveluksessa oli syyskuussa 2008 noin 780 henkilöä, joista noin 70 professoria. Perusopiskelijoita ja jatko-opiskelijoita on tiedekunnassa yhteensä noin Tutkinto-ohjelmia on 9. 2 JOHTAMINEN 2.1 Johtamiskäytännöt TKK:n johtamisperiaatteita on kuvattu tarkemmin TKK:n toimintakäsikirjassa. Tiedekuntaa johtaa dekaani ja hänen apunaan tiedekunnan johtoryhmä (dekaani, varadekaani, laitosten johtajat ja hallintopäälliköt) ja koulutuksen johtoryhmä (varadekaani, koulutusneuvostojen puheenjohtajat ja suunnittelijat). Laitoksia johtavat laitosten johtajat apunaan laitosten johtoryhmät. Lisäksi tiedekunnassa on tutkintoohjelmien vastaavat professorit Tiedekunnan organisaatio ja hallinto Tiedekuntaan kuuluu yhdeksän laitosta: Arkkitehtuuri, Energiatekniikka, Koneenrakennustekniikka, Maanmittaustieteet, Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka, Sovellettu mekaniikka, Yhdyskunta- ja ympäristötekniikka, sekä erillislaitokset Lahden keskus ja YTK. Laitoksissa toimii useita tutkimusryhmiä. 5

6 Tiedekunnassa sijaitsee tiedekunnan yhteinen työpaja. Lisäksi on laitoskohtaisia työpajoja, arkkitehtuurin oppilastyöpaja ja tutkimusryhmiin liittyviä työpajoja. Tiedekunnan kanslia toimii neljässä eri toimipisteessä (Arkkitehtuuri, Konetekniikka, Maanmittaus ja Rakennus- ja ympäristötekniikan kanslia). Tiedekunnan organisaatiokaavio liitteenä. Tiedekuntaneuvosto valitsee dekaanin ja varadekaanin kolmen vuoden mittaiseksi toimikaudeksi. Tiedekuntaneuvosto voi vapauttaa dekaanin joko kokonaan tai osittain hoitamaan dekaanin tehtäviä. Dekaani on vapautettu 60 %:sesti hoitamaan dekaanin tehtäviä. TKK:n hallintojohtosäännössä (23 ) on määritelty dekaanin tehtävät. Muita tiedekunnan hallintoon liittyviä toimijoita ovat: Varadekaani, jonka tehtävänä on toimia dekaanin varahenkilönä, koulutuksen johtoryhmän puheenjohtajana ja tiedekunnan laadunvarmistusjärjestelmästä vastaavana henkilönä Hallintopäälliköt vastaavat henkilöstöhallinnon esittelytehtävistä sekä taloushallintoon ja tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyvistä tehtävistä sovitun työnjaon mukaisesti. Opintojen suunnittelijat ja opintosihteerit vastaavat opintoasioiden esittelystä, opiskelijoiden ohjauksen järjestämisestä ja osaston vastuulla olevien tutkintoohjelmien ja muiden opintokokonaisuuksien opintohallinnosta. Tiedekunnan talousasioita hoitava henkilö, joka huolehtii määrärahojen budjetoinnista ja seurannasta. Osastosihteerit, jotka toimivat tiedekunnan koulutusneuvostojen sihteereinä. Erityisiä tehtäviä varten kootaan tarvittaessa dekaanin päätöksellä työryhmiä: Resurssityöryhmä Strategiatyöryhmä Kv-asioiden työryhmä Rehtori määrää laitosten esimiehet. Laitosjohtajan tehtävät on kuvattu hallintojohtosäännössä ja niitä on täsmennetty rehtorin antamalla erillisellä ohjeella Toiminnan ohjaus Teknillisen korkeakoulun toiminnan ohjauksen suuntaviivat on kuvattu tarkemmin TKK:n toimintakäsikirjassa. Tiedekunnassa kukin laitos laatii alkusyksystä budjettiehdotuksen. Näiden ehdotusten perusteella dekaani laatii koko tiedekunnan budjettiesityksen. Dekaani sopii rehtorin kanssa keväällä ja syksyllä käytävissä tulosneuvotteluissa toiminnan suuntaviivat. Tulosneuvotteluissa hyväksytty tulossopimus ja siihen liittyvät suunnitelmat ovat verkossa kaikkien nähtävillä (http://unel.hut.fi/). Dekaani jakaa rehtorin tiedekunnalle myöntämät toimintamenomäärärahat. Tiedekunnan tulostavoitteet sovitaan rehtorin kanssa käytävissä tulosneuvotteluissa. Tavoitteiden 6

7 realistinen taso perustuu organisaatiossa käytyihin kehitys- ja tavoitekeskusteluihin sekä analyysiin opintonsa aloittaneiden (ja keskeyttäneiden) määristä. Dekaani suorittaa vuosittain ns. laitoskierrokset, jolloin dekaani käsittelee jokaisen laitoksen kanssa erikseen laitoksen toimintaan liittyviä kysymyksiä, mm. tutkimuksen, opetuksen, henkilöstön ja talouden osalta. 2.2 Laatupolitiikka ja laatutavoitteet TKK:n Laatupolitiikka ja Laatutavoitteet on kuvattu TKK:n toimintakäsikirjassa. 2.3 Tiedekunnan laadunvarmistus Tätä ei ole vielä tarkemmin määritelty Mittarit Tiedekunnan laadun seurantamittarit ovat pääosin samoja kuin TKK:n toimintakäsikirjassa kuvatut Tiedon keruu Mittaamista varten tarvittava tieto kerätään Teknillisen korkeakoulun perusjärjestelmiin, jotka on kuvattu TKK:n toimintakäsikirjassa. Laitoskohtainen tiedonkeruu on kuvattu laitosten toimintakäsikirjoissa Tiedon analysointi Kerättyä tulos- ja taloustietoa analysoidaan dekaanin ja tiedekunnan johtoryhmän toimesta. 3 VOIMAVARAT 3.1 Henkilöstö Tiedekunnan henkilöstö: professorit 71 opettavat tutkijat 23 muu opetushenkilöstö 61 laboratorioinsinöörit 32 toimisto- ja hallintohenkilöstö 97 avustava henkilöstö 91 7

8 kiinteistö- ja huoltohenkilöstö 10 tutkijat 268 tutkimusapulaiset 132 Henkilöstön määrä oli yhteensä 785 syyskuun alussa Tiedekunnat ovat osallistuneet TKK:n henkilöstöstrategian tekemiseen: (http://www.tkk.fi/henkilokunta/tkkn_henkilostostrategia.htm). Henkilöstrategian toimintasuunnitelmassa on mainittu erikseen laitosten vastuut. Tiedekunta on velvoittanut laitokset laatimaan vuodelle 2015 tähtäävän henkilöstösuunnitelman. Uuden henkilökunnan perehdyttäminen tapahtuu hajautetusti kussakin työpisteessä: tutkimusryhmät perehdyttävät uudet työntekijät omien suunnitelmiensa mukaan (laitosten perehdyttämissuunnitelmat on esitelty niiden omien LVJ-kuvauksien yhteydessä). Muun kuin laboratoriohenkilökunnan perehdyttäminen tapahtuu lähiesimiehen tai esimerkiksi eläkkeelle lähtevän toimenhaltijan toimesta. (Liitteenä luettelo perehdyttäjistä) Tiedekunnassa noudatetaan TKK:n yhteistoimintamenettelyn periaatteita. Laitokset järjestävät henkilöstökokouksia kolme kertaa vuodessa. Henkilöstön kanssa käydään pääsääntöisesti vuosittain kehityskeskustelut ja palkkakeskustelut. Opetushenkilöstön palkkakeskustelut käydään kerran kolmessa vuodessa. Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi kullakin laitoksella toimii TYKYvastuuhenkilöt. Lisäksi järjestetään tarvittaessa ammattikunnittain yhteisiä koulutustilaisuuksia (sihteerit, työpajat, opettajat). Liitteenä luettelo TYKYyhdyshenkilöistä. Tiedekunta kannustaa henkilöstöään osallistumaan henkilökunnan koulutustilaisuuksiin. Esimerkkinä on opettajien pedagooginen koulutus. Nämä asiat ovat kehityskeskusteluiden asialistalla. Dekaani valvoo laitosten johtajien esimies- ja johtajakoulutusta. 3.2 Rahoitus Tiedekunnan rahoitus jakautuu kahteen osaan: 1) Rehtorin jakamaan budjettirahaan ja 2) täydentävään rahoitukseen. Budjettirahan osuus on vuonna 2007 ollut 23,3 milj. euroa ja täydentävän rahoituksen 21,5 milj. euroa. Täydentävä rahoitus tulee???? Resurssien jaon periaatteet on kuvattu TKK:n toimintakäsikirjassa. Tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt kokouksessaan tiedekunnan määrärahojen jaon suuntaviivat vuodelle Toimintamenorahoitus Tulosneuvottelujen jälkeen rehtori päättää joulu/tammikuussa tiedekunnan saaman budjettirahoituksen määrän. Budjettiraha jakautuu perusrahoitukseen, kehittämisrahaan ja hankerahaan. Dekaani jakaa budjettirahan vastuualueille keskusteltuaan rahanjaon periaatteista tiedekunnan johtoryhmässä ja esiteltyään määrärahojen jaon suuntaviivat tiedekuntaneuvostolle. 8

9 3.2.2 Täydentävä rahoitus Tiedekunnan täydentävä rahoitus kanavoituu laitosten kautta. Täydentävää rahoitusta säätelee TKK:n ohjeistus (http://innovaatiokeskus.tkk.fi/). Innovaatiokeskus hoitaa tukiyksikkönä tutkimustoiminnan rahoitus- ja sopimusasioita. 3.3 Infrastruktuuri ja tukipalvelut Infrastruktuurin toimintakuvauksessa on tiedekuntaan kuuluvien rakennusten talotekniikan, työturvallisuuteen liittyvien asioiden sekä tavarahankinnan ja laitteiden laadunvalvontajärjestelmät. Infrastruktuuriin kuuluu myös sen ylläpito ja huolto sekä käyttäjille tarjotut tukipalvelut. Laadun varmistamiseksi kullekin prosessille on nimetty laitoksittain vastuuhenkilö ja näiden henkilöiden toimenkuvat on määritelty dokumentoidusti. Talotekniikan tavoite on talon kiinteistötekniikkajärjestelmien häiriötön toiminta. Prosessiin kuuluvat kiinteistöhuoltoyhtiö, talokirja ja verkkoselainpohjainen Senaattila-virheilmoitusmenettely sekä siivouspalveluyhtiö että vartiointiyhtiö. Kaikki talotekniikkaan ja turvallisuuteen liittyvät ilmoitukset ja huoltopyynnöt voi tehdä vahtimestareille. Huoltoyhtiöiden ja siivouspalvelujen sopimusasiat TKK:lla hoitaa Tilaja turvallisuusyksikkö. Kiinteistöhuollon ja siivouspalvelun laadunarviointi tehdään kussakin rakennuksessa 1-2 kertaa vuodessa sopimustoimittajan edustajan ja TKK: talovastaavien kesken. Infrastruktuuriin ja tukipalveluihin liittyvien dokumenttien ylläpitoa koordinoivat laitosten talovastaavat Tilat Tiedekunta toimii 13:ssa Senaatti-kiinteistöjen rakennuksissa, joissa on erityistiloja tutkimukseen ja opetukseen. Tilojen hoitajina toimivat prefektit tai talojohtajat. Lisäksi on nimetty rakennuskohtaisia talovastaavia. Tilojen yhteinen neliömäärä on (luku tarkistettava). Merkittäviä suuria tiloja ovat arkkitehtuurin pajat, rakennetekniikan koehalli, meritekniikan altaat, lentotekniikan tuulitunnelit ja vesirakennuksen virtauslaboratorio Työturvallisuus Laitosten toimintakäsikirjoissa on kuvattu laitoskohtainen työturvallisuusorganisaatio. Lisäksi tiedekunnassa toimivat korkeakoulun nimeämät työpaikkakohtaiset työsuojeluvaltuutetut. Henkisessä työsuojelussa noudatetaan korkeakoulun ohjeistusta Tarvikehankinnat, laitteet sekä varasto- ja työpajapalvelut Tutkimustarvike- ja laitehankinnoista vastaa tiedekunnassa kukin laitos itsenäisesti. Kukin laitos on nimennyt hankintavastaavat. TKK hankintatoimi on dokumentoitu verkkosivulla TKK:lla toimistotarvikehankinnat on järjestetty sopimustoimittajan automaattitäydennysvarastoilla. Sopimuksista vastaa Tila- ja turvallisuusyksikkö ja laatua seurataan laitoskohtaisesti osastosihteerien toimesta. Laatua seuraa TKK hankintatoimen 9

10 johtoryhmä. Tutkimuslaitteet on kirjattu TKK laiterekisteriin, LAREK:iin, josta vastaa TKK kirjanpito- ja maksupalvelu. Rekisteriin on kirjattu kullekin laitteelle vastuuhenkilö. Toimintaan kuuluu tiedekunnan työpaja, johon on tarkoitus keskittää tutkimuslaitteiden suunnittelu-, valmistus-, huolto- ja ylläpitopalveluita. Lisäksi laitoksilla on tutkimus- ja opetuslaboratorioita, joiden yhteydessä on myös työpajatoimintaa. Kullakin laboratoriolla ja työpajalla on oma esimies, joka huolehtii päivittäistoiminnasta ja ottaa vastaan tutkimusryhmiltä ja opettajilta tulevat työtehtävät. Tiedekunnan työpajatoiminnan laatua, osaamisen kehittämistä, yhteyksien rakentamista tutkimusryhmiin ja talokohtaisen erikoisosaamisen ylläpitämistä valvoo tiedekunnassa työpajojen esimies. 4 TIEDEKUNNAN TOIMINNAN KUVAUS 4.1. Koulutus Teknillisen korkeakoulun koulutusprosessit on kuvattu TKK:n toimintakäsikirjassa. Tiedekunnan opetukseen ja opintohallintoon liittyvä materiaali on julkaistu tiedekunnan verkkosivuilla (http:/engineering.tkk.fi /). Tiedekunnan tarjoamat perustutkinto-ohjelmat ja jatkokoulutusalat on kuvattu tiedekunnan julkaisemissa tutkinto-ohjelmien opintooppaissa. YTK ja Lahden keskus tarjoavat aikuis- ja täydennyskoulutusta. Perustutkinnoissa tiedekunnan koulutusneuvostot (A, K, M ja R) toimivat koordinoivina ja valmistelevina eliminä. Lisäksi tiedekunta on nimennyt Tutkinto-ohjelmista vastaavat johtajat. Kandikoulutusneuvosto vastaa tiedekunnan yhteisen insinööritieteiden kandiohjelman kehityksestä rehtorin antaman ohjeen mukaisesti. Arkkitehtuurin koulutusneuvosto käsittelee arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin kanditutkintoa ja sen kehittämistä koskevat asiat. TKK:n tutkintosäännön ja hallintojohtosäännön määrittelemiltä osin opintoasioihin liittyviä päätöksiä tehdään tiedekuntaneuvostossa. Tiedekuntaneuvosto on delegoinut osan näistä asioista dekaanin päätettäväksi Opetussuunnitelma Tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmia päivitetään vuosittain ja ne julkaistaan kevätlukukauden lopussa TKK:n antamien ohjeiden mukaisesti. Opintojen suunnittelijat vastaavat opetussuunnitelmien kokoamisesta Tutkinnon kehittäminen Perus- ja jatkotutkintojen reunaehdot on määritelty TKK:n tutkintosäännössä. Tiedekunnassa tehdään perus- ja jatkotutkintojen kehittämistyötä TKK:n antamien suuntaviivojen mukaan. Tällä hetkellä tehdään tiedekunnan kandiohjelmien uudistamista ja tiedekunta tähtää vuoden 2010 tutkinnonuudistukseen Tutkintojen tavoitteet Tiedekunnan tutkinto-ohjelmissa luonnon- ja insinööritieteiden perusteisiin (lähinnä matematiikka, fysiikka, mekaniikka, materiaalioppi, termodynamiikka, kemia) ja arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja yhdyskuntasuunnittelun perusteisiin perehdytään perusmoduulin ja ohjelman yhteisten opintojen moduuliin kuuluvilla kursseilla, jotka antavat opinnoille matemaattis-luonnontieteelliset perusteet ja tutkinto- 10

11 ohjelmille välttämättömät alakohtaiset perustiedot sekä muita yleisvalmiuksia luovia tietoja. Nämä opinnot luovat perustan tutkinto-ohjelmien pääaineille. Tutkinto-ohjelmien konkreettiset tavoitteet on kuvattu opinto-oppaissa (A, K, M ja R), jotka löytyvät tiedekunnan verkkosivuilta Tutkintojen tavoitteet vahvistaa vuosittain opetussuunnitelman yhteydessä tiedekuntaneuvosto Opettajien kouluttaminen Tiedekunta kannustaa opettajia osallistumaan TKK:n Opetuksen ja opiskelun tuen järjestämiin koulutuksiin (erityisesti O3 ja YOOP: Rehtorin asettama tavoite vuodelle 2009 on 4 opettajan lähettäminen koulutukseen. Lisäksi tiedekunta järjestää omia koulutuksia, kuten opetutorkoulutus ja opetuksen kehittämispäivät. Näissä koollekutsujana ja osittain järjestäjinä sekä kouluttajina ovat opintojen suunnittelijat. Opettajien substanssikoulutuksesta huolehditaan järjestämällä alakohtaisia seminaareja, vierailuluentoja ja kansainvälisiä vierailuja muihin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin Opetusmuodot ja oppimisen arviointi Tiedekunnassa käytetään laaja-alaisesti erilaisia opetusmuotoja ja oppimisen arviointitapoja, joita on kuvattu tiedekunnan opinto-oppaissa. Opetuksen kehittäminen on TÄLLÄ HETKELLÄ pääsääntöisesti opettajien ja tutkimusryhmien oman aktiivisuuden varassa Opetustilojen kehittäminen Laboratoriotilojen kehittäminen tapahtuu tutkimuksen lähtökohdista ottaen huomioon taloudelliset resurssit. Tämä auttaa sitouttamaan opiskelijat alusta pitäen osaksi aktiivista tiedeyhteisöä. Muuhun kontaktiopetukseen (luennot, ryhmätyöt, laskuharjoitukset, tietokoneharjoitukset) varattuja tiloja on kehitetty pääsääntöisesti tilakysymysten valossa, ei niinkään pedagogisista lähtökohdista Opetuksen käytännön järjestelyt Opetuksen käytännön järjestelyistä, kuten luku- ja tenttijärjestysten laadinnasta ja salivarauksista kantavat päävastuun opintojen suunnittelijat. Käytännön harjoituksiin ja laboratorioharjoituksiin liittyvistä toimista huolehtii opetuksen tarjoava laitos ja toiminnasta vastaava tutkimusryhmä tai laboratorio Opintohallinnon prosessit Opintohallinnon lomakkeisiin liittyviä prosessikuvauksia on liitetty tiedekunnan verkkosivuille, asianomaisten lomakkeiden yhteyteen. TKK:n tason prosessit on kuvattu TKK:n pääverkkosivuilla Opintohallinnon prosesseista tiedekuntatasolla vastaavat opintojen suunnittelijat, opintosihteerit ja osastosihteerit Opiskelijoiden rekrytoiminen Tiedekunnan tutkinto-ohjelmat osallistuvat TKK:n järjestämiin lukiovierailuihin, opiskelijarekrytointitapahtumiin ja postituskampanjoihin. Lisäksi tiedekunnan tutkintoohjelmat osallistuvat oman alansa markkinointitilaisuuksiin. Tärkeä rekrytointikanava on tiedekunnan www-sivut ja niiden vastuuhenkilö on tiedekunnan tiedottaja. Killat ja ammattiainekerhot ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita opiskelijoiden rekrytoinnissa Opiskelijoiden neuvonta 11

12 Muita opintoasioita, kuten opintoneuvoloiden toimintaa, isohenkilötoiminta (vertaistutorointia opiskelijoille ja opettajatutorointi on kuvattu opinto-oppaissa Opiskelijaliikkuvuus Tiedekunta kannustaa opiskelijoita kansainvälisyyteen. Tiedekunnalla on omia opiskelijavaihtosopimuksia eri puolille maailmaa. Vastaavasti tiedekunnan opiskelijat voivat hakea TKK:n vaihtopaikkoja ja hankkia omia vaihtopaikkoja. Myös diplomityö on mahdollista tehdä ulkomailla. Näiden lisäksi opiskelijoita avustetaan ulkomaisten harjoittelupaikkojen hankkimisessa. Tiedekunta on mukana rakentamassa kaksoistutkinto-ohjelmia muutamien kansainvälisten, TKK:n kumppaniyliopistojen kanssa. Tiedekunnassa toimii kansainvälisten asioiden työryhmä. Lisäksi tiedekunnassa on kaksi kansainvälisten asioiden suunnittelijaa Jatko-opiskelu Jatkokoulutuksen osalta tavoitteet on määritelty TKK:n tutkintosäännössä. Tiedekunta on määrittelemässä ts. yhtenäistämässä kriteereitä jatko-opinto-oikeuden myöntämiseksi. Näin halutaan varmistaa aloittavien jatko-opiskelijoiden motivaatio ja menestymisen edellytykset. Tavoitteena on, että tiedekunnasta valmistuu vuosittain noin 30 tohtoria vuodessa Aikuiskoulutus Tiedekunnan aikuiskoulutus on pääsääntöisesti keskittynyt Lahden keskukseen ja YTK:hon. Lisäksi laitokset järjestävät resurssiensa puitteissa maksullista aikuiskoulutusta. 4.2 Tutkimus Tiedekunnan tutkimusaktiviteetista kertoo täydentävän rahoituksen osuus, joka on noin 50 % tiedekunnan saamasta rahoituksesta. Tutkimustoiminnassa tulee kiinnittää huomiota julkaisutuotannon kasvattamiseen Tutkimusstrategia Tiedekunnassa tehty tutkimus liittyy läheisesti strategisen huippuosaamisen keskittymiin (SHOK), Suomen kannalta keskeisiin teollisuuden aloihin, merkittäviin globaaleihin ongelmiin (energia, ilmaston lämpeneminen) ja kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön Tutkimustoiminta ja tutkimuksen organisointi Tiedekunnan tutkimustoiminnan toteutuksesta ja hallinnoinnista vastaavat laitosten tutkimusryhmät 4.3 Yhteiskunnallinen vuorovaikutus Merkittävin osa vuorovaikutuksesta tapahtuu henkilökohtaisella tasolla ja opinnäytetöiden sekä tutkimusprojektien kautta. Lisäksi tiedekuntaneuvostossa on kaksi ulkopuolista jäsentä. Yksittäiset professorit ja tutkijat ovat lisäksi kirjoittaneet alojensa 12

13 oppikirjoja, artikkeleita alan kotimaisiin lehtiin, patentoineet keksintöjä ja vaikuttavat yritysten neuvottelukunnissa ja hallituksissa sekä olleet perustamassa yrityksiä. 4.4 Tukitoiminnot Suurin osa tiedekunnan tukitoiminnoista on organisoitu laitoksiin. Keskitetysti hoidetaan opiskeluprosesseihin liittyvät asiat, hallintopäälliköiden tehtävät, vahtimestaritoimi ja osittain työpajatoiminnot Opintohallinto Tiedekunnan seitsemän kandiohjelman, yhdeksän ylemmän tutkinto-ohjelman sekä kolmen kansianvälisen masterohjelman opintokansliat (4 kpl; A, K, M ja R) toimivat hallintopäälliköiden alaisuudessa tiedekunnassa Henkilöstöhallinto Tiedekunnan henkilöstöhallinnosta vastaavat hallintopäälliköt Taloushallinto Tiedekunnan talousseurannasta vastaavat laitosten talousvastaavat. Tiedekuntatasolla seurannasta vastaavat hallintopäällikkö ja talousasioita hoitava osastosihteeri Kansainvälinen toiminta TKK:n kansainvälisten toimintojen strategia on kuvattu TKK:n toimintakäsikirjassa. Rehtori on myöntänyt tiedekunnille kansainvälisen opiskelijavaihdon kehittämiseksi erillisen rahoituksen. Tiedekunnassa on kolme englanninkielistä maisteri-ohjelmaa Viestintä Tiedekunnassa on osa-aikainen tiedottaja. Tiedekunnan sisäinen ja ulkoinen viestintä toimii läheisessä yhteistyössä TKK:n viestintäorganisaation kanssa Tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalvelut Innovaatiokeskus vastaa TKK:n tutkimuksen tukipalveluista. Sen toimintaperiaate on kuvattu TKK:n toimintakäsikirjassa ja keskuksen omille verkkosivuilla (http//innovaatiokeskus.tkk.fi/) Kirjastotoiminta Tiedekunnassa toimii kolme kirjastoa (A, M ja R&Y). Lisäksi laitosten yhteydessä on käsikirjastoja Tietohallinto Tietohallintoon liittyvät vastuut ja toiminnot on kuvattu tarkemmin TKK:n toimintakäsikirjassa. Tällä hetkellä tiedekunnan laitosten tietojärjestelmien tukitoimintaa ei ole järjestetty yhdenmukaisesti Asiakirjahallinto Teknillisen korkeakoulun asiakirjahallinto on kuvattu TKK:n toimintakäsikirjassa. 13

14 14

Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos. Laitoskäsikirja versio 2.0

Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos. Laitoskäsikirja versio 2.0 Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos versio 2.0 27.3.2010 VERSION HALLINTA Versio Päivitetty Päivittäjä Muutos 001 24.9.2008 A. Kontturi n runko 002 4.11.2008 A. Kontturi Laitoksen kommentit

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Sibelius- Akatemian ohjesääntö Käsittely 1. TaiY- johtosääntötoimikunta 10.8.2012 2. Sibelius- Akatemian johtoryhmä 15.1.2013 3. SibAn osastoneuvostot 2013 4. Akateeminen neuvosto 5.2.2013

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Tietohallinto 30.9.2008 Satu Kekäläinen AALTO-YLIOPISTO Aalto-yliopisto aloittaa 1.1.2010 TIETOHALLINTO Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tällä sopimuksella Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Matkailualan tutkin1us- ja koulutusinstituutti sopivat instituutin tavoitteista,

Lisätiedot

LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA

LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA Kaija Jääskeläinen, Tampereen teknillinen yliopisto Kirjasto Taustaa laadunvarmistusjärjestelmään ja auditointiin 2 Kirjastossa perinteisesti tehty työtä

Lisätiedot

Näkökulmia verkostoituneen opetuksen tuottamiseen & toteuttamiseen

Näkökulmia verkostoituneen opetuksen tuottamiseen & toteuttamiseen Näkökulmia verkostoituneen opetuksen tuottamiseen & toteuttamiseen Torus-verkosto www.torus.oulu.fi Oulun yliopisto Historian laitos suunnittelija & koordinaattori Anita Honkala anita.honkala@oulu.fi Mikä

Lisätiedot

2016 Perehdyttäminen

2016 Perehdyttäminen 2016 Perehdyttäminen PEREHDYTTÄMISOHJELMA Perehdytettävä: Vastuuhenkilö: TYÖHÖNOTON VALMISTELU Tehtävien läpikäyminen ja suunnittelu Työpaikkailmoituksen laatiminen Alkutietojen antaminen Työhönottohaastattelujen

Lisätiedot

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hyväksytty kasvatustieteiden johtokunnan kokouksessa 3.12.2014 Tekniset korjaukset 20.1.2017 URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA Tampereen yliopistossa on tavoitteena

Lisätiedot

Töiden organisointi laitoksella

Töiden organisointi laitoksella Töiden organisointi laitoksella Jukka Maalampi Fysiikan laitos KATSE TULEVAISUUTEEN talous-,, henkilöst stö- ja koulutusasioiden muutoksissa. 26.11.2007 Fysiikan laitos Henkilökunta kunta Opetus ja tutkimus

Lisätiedot

Johanna Bovellán

Johanna Bovellán 5.6.2009 Johanna Bovellán Ohjaus tiedekunnassa: kanslia, opintoneuvoja, opettajat, opettajatuutorit Ohjaus killassa: ISOhenkilöt, opiskelijatuutorit (jo pidemmällä opinnoissaan olevia opiskelijoita) Tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 5.9.2013 17.9.2013 1 Rehtori 2.9.2013: HY:ssa tehdään työtä maailman parhaaksi He eivät valmistu vain sopeutumaan yhteiskuntaan, vaan muokkaamaan ja muuttamaan sitä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON PERUSOPETUKSEN OPISKELIJAPALAUTEJÄRJESTELMÄ

LAPIN YLIOPISTON PERUSOPETUKSEN OPISKELIJAPALAUTEJÄRJESTELMÄ LAPIN YLIOPISTON PERUSOPETUKSEN OPISKELIJAPALAUTEJÄRJESTELMÄ Yhdeksi perusopetuksen laatutavoitteeksi on määritelty kattava opetuksen palautejärjestelmä, jonka keskeinen osa on opiskelijapalaute. Laadukasta

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

KANDIUUDISTUS. Tilanne, tulevaisuus ja haasteet

KANDIUUDISTUS. Tilanne, tulevaisuus ja haasteet KANDIUUDISTUS Tilanne, tulevaisuus ja haasteet MIKÄ IHMEEN KANDIUUDISTUS? Tutkintoja uudistetaan vastaamaan paremmin tulevaisuuden haasteita ja Aalto-yliopiston strategiaa Aalto-yliopisto aikoo maailmanluokan

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien.

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien. Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin tiistaina 24.9.2013 klo 8.15 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

Pe mennessä opintoasiain toimistoon

Pe mennessä opintoasiain toimistoon TEKNILLINEN KORKEAKOULU 1 (2) Opintoasiain toimisto 05.11.2008 Tiedekuntien dekaaneille, opintoasioiden suunnittelijoille ja opintosihteereille LUKUVUODEN 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMATIETOJEN KERÄÄMINEN

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin keskiviikkona 14.12.2011 klo 9.00 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto LIITE 5 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laatukäsikirja 2.0

Itä-Suomen yliopisto LIITE 5 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laatukäsikirja 2.0 Itä-Suomen yliopisto LIITE 5 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laatukäsikirja 2.0 HALLINTOPALVELUKESKUS 1. Tehtävät Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 13 :n mukaan yliopiston jokaisessa

Lisätiedot

Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto.

Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto. Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto http://www.jyu.fi/fysiikka Opetuksen ja tutkimuksen huipulla* Ystävällinen ja innostava ilmapiiri Monipuolista opetusta ja tutkimusta Kansainvälinen ympäristö * Koulutuksen

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Jyväskylän yliopisto MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Hallituksen tehtävänä on yliopistolain (645/97) 11 :n mukaan päättää määrärahojen jakamisen suuntaviivoista. Määrärahoja kohdennettaessa

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Kone- ja rakennustekniikan esittely tie kone- ja rakennustekniikan monipuoliseksi osaajaksi 15.10.2015 Jani Romanoff Sisältö Kanditutkinnon osaamistavoitteet

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston laatutyö

Jyväskylän yliopiston laatutyö Jyväskylän yliopiston laatutyö Pirjo Halonen Laatupäällikkö 17.1.2007 1 Yliopistolain Jyväskylän yliopisto velvoite 5 Arviointi Yliopistojen tulee arvioida koulutustaan, tutkimustaan sekä taiteellista

Lisätiedot

Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Maanmittaustieteiden laitos. Laitoskäsikirja

Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Maanmittaustieteiden laitos. Laitoskäsikirja Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Maanmittaustieteiden laitos Laitoskäsikirja Versio Laati Selitys 0.1 D. Häggman, H. Aarnio 28.10.2008 0.2 Laaturyhmä 2.3.2009 0.3 Laaturyhmä Käsikirjan 1.

Lisätiedot

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne LT /FT tutkinto Tutkinnon rakenne Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtori (LT) filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL) (lääketieteellisen

Lisätiedot

PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ. Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen

PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ. Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen OPETUSSUUNNITELMA OPISKELIJALLE Opetussuunnitelma on tärkeä asiakirja koko korkeakouluyhteisölle. Sen tulee osoittaa opiskelijalle, minkälainen

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

TAMPERE3 RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS

TAMPERE3 RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS TAMPERE3 Tavoitteena on tieteenalojen rajapinnoista ammentava monialainen, innostava ja globaalisti vetovoimainen tutkimus- ja oppimisympäristö, jolla on vahvaa kansallista ja kansainvälistä painoarvoa

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, 30.11.2015 KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN LES ENG Ohjelmajohtaja Vastuuopettaja Tietovarasto Kurssipalaute ohjelmittain ja kursseittain Ohjelman

Lisätiedot

Insinööritieteiden ja Arkkitehtuurin tiedekunta Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos. Laitoskäsikirja Versio 1,

Insinööritieteiden ja Arkkitehtuurin tiedekunta Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos. Laitoskäsikirja Versio 1, Insinööritieteiden ja Arkkitehtuurin tiedekunta Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos Laitoskäsikirja Versio 1,00 15.10.2009 Laakso/Enberg/Järvinen/Lojander/Tammenmaa/Ojala/Koskela SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT TEKNILLINEN KORKEAKOULU REHTORIN PÄÄTÖS 15.6.2005 VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT Teknillisen korkeakoulun rehtori on tänään tekemällään päätöksellä hyväksynyt liitteenä olevan tutkintorakennetyöryhmän

Lisätiedot

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 Ohjaus Tampereen yliopistossa Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 1 Iltapäivän kulku Miksi ohjauksen kokonaissuunnitelma? Opetuksen kehittämispäällikkö Markku

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Opiskelijat ja työelämä Maarit

Lisätiedot

Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012

Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012 Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012 Yliopiston hallinto Yliopiston ylin johto Monijäsenisiä hallintoelimiä Päättäviä toimielimiä

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 12.8.2010.

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info Tanja Kähkönen 21.11.2014 Koulutusohjelmat, syksy 2014 Luonnontieteellinen tiedekunta Biologia Fysiikka Kemia Maantiede 15 suuntautumisvaihtoehtoa, 18 oppiainetta

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

MPKK:n tutkimustoiminnasta ja strategia 2020

MPKK:n tutkimustoiminnasta ja strategia 2020 MPKK:n tutkimustoiminnasta ja strategia 2020 Esittely 24.11.2015 SPEK Mitä turvallisuustutkimuksessa tapahtuu? Prof Juha Mäkinen Tutkimustoiminnan tunnuslukuja Professoreja 12 1x Arvonimellä (tutk.johtaja)

Lisätiedot

Tulossopimus Tavoite Yliopisto Ammattikorkeakoulu Tohtorit 2 - Ylemmät tutkinnot 20 5 Alemmat tutkinnot

Tulossopimus Tavoite Yliopisto Ammattikorkeakoulu Tohtorit 2 - Ylemmät tutkinnot 20 5 Alemmat tutkinnot Tulossopimus 01 Tällä sopimuksella Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) sopivat toiminnan tavoitteista, kehittämistoimenpiteistä ja resursseista.

Lisätiedot

Kirkkohistorian laitoksen pedagoginen kärkihanke

Kirkkohistorian laitoksen pedagoginen kärkihanke Pedagoginen yksikkö Hallintopalvelut Teologinen tiedekunta Kirkkohistorian laitoksen pedagoginen kärkihanke 2007 2009 Hankkeen pääteema: Jatko-opiskelijoiden ohjaaminen erityisesti kansainvälistyminen

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Jatkotutkinnon tutkimusalan ja täydentävän aihealueen koodaus. Päivitys Anna-Kaarina Hakala

Jatkotutkinnon tutkimusalan ja täydentävän aihealueen koodaus. Päivitys Anna-Kaarina Hakala Jatkotutkinnon tutkimusalan ja täydentävän aihealueen koodaus Päivitys 24.5.2006 Anna-Kaarina Hakala Jatkokoulutuksen opinnot, moduulirakenne Tutkimusala Osastoneuvosto vahvistaa opiskelijan omalta tutkimusalalta

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8) -kohdan ja 28 :n perusteella yliopiston hallitus on 25. päivänä syyskuuta 2009 hyväksynyt tämän johtosäännön. Vaasan yliopistossa

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA

TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA Mirja Laitinen Tietopalvelupäällikkö, pedagoginen johtaja 4.10.2016 Tiedonhankinnan ja hallinnan opetuksen tavoitteet OPS2017 Rehtorin linjaukset:

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin:

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: KYSELY YLIOPISTOILLE JULKAISUFOORUMI-LUOKITUKSEN KÄYTÖSTÄ Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: Hyvät tutkimuksesta vastaavat rehtorit, Tieteellisten

Lisätiedot

Kasvatustieteiden laitoksen hyvä käytänne

Kasvatustieteiden laitoksen hyvä käytänne Kasvatustieteiden laitoksen hyvä käytänne Opiskelijoiden osallistaminen laitoksen toimintaan Lehtori Elina Oksanen, opiskelijat Elina Liinamaa ja Amélie Martikainen Kasvatustieteiden laitos (laitosten

Lisätiedot

Aiemmin hankitun tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) UEF:ssa

Aiemmin hankitun tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) UEF:ssa Aiemmin hankitun tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) UEF:ssa Kansallinen Bologna-seurantaseminaari Simo. Juvaste ( joensuu.fi ) Sisältö Itä-Suomen Yliopisto (UEF) 2010 AHOT JoY:ssä ja KY:ssä Käynnistämisvaiheet

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Strategia 2020

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Strategia 2020 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Strategia 2020 Yhteistyöllä huipulle 2 Yhteistyöllä huipulle Arvomme EETTISYYS SUVAITSEVAISUUS Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta tekee edustamillaan

Lisätiedot

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Tunnustetaanko osaaminen? Helsinki 3.12.2007 Riitta Pyykkö, Turun yliopisto Säädöspohjan antama tausta opiskelijavalintaa koskevat

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Olavi Mertanen, Tuija Laurén Johdannoksi Globaalia liiketoimintaa; johtavia maita USA, Iso-Britannia, Australia ja Uusi-Seelanti (valmiiksi englanninkieliset

Lisätiedot

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op 29.8.2012 Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala MIKÄ ON TAITOSALKKU? 1/2 Taitosalkku on 6 op:n opintokokonaisuus, joka on osa liiketoimintaosaamisen perusteita

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA TURUN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Sinisellä ovat laadunkehittämistyöryhmän pidetyssä kokouksessa muutetut kohdat. Kohtien perusteluja on kokousmuistiossa.

Sinisellä ovat laadunkehittämistyöryhmän pidetyssä kokouksessa muutetut kohdat. Kohtien perusteluja on kokousmuistiossa. Jyväskylän yliopisto 1(8) L A A T U T Y Ö 6. 3. 2 0 0 8 J o h d o n k a t s e l m u s, l u o n n o s Sinisellä ovat laadunkehittämistyöryhmän 3.3.2008 pidetyssä kokouksessa muutetut kohdat. Kohtien perusteluja

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ LIITE 3 OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Henkilökohtaisen palkanosan määräytymisjärjestelmällä tarkoitetaan niitä kriteerejä ja menettelytapoja,

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN PIENRYHMÄOHJAAJIEN KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2010 TEEMANA OPISKELUYMPÄRISTÖ

TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN PIENRYHMÄOHJAAJIEN KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2010 TEEMANA OPISKELUYMPÄRISTÖ TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Opintoasiainpäällikkö Eero Wallin TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN PIENRYHMÄOHJAAJIEN KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2010 TEEMANA OPISKELUYMPÄRISTÖ TIEDEKUNTA JA SEN HALLINTO Dekaani prof. Kauko Leiviskä

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA TKK SOVELLETUN MEKANIIKAN LAITOS

TOIMINTAKÄSIKIRJA TKK SOVELLETUN MEKANIIKAN LAITOS TOIMINTAKÄSIKIRJA TKK SOVELLETUN MEKANIIKAN LAITOS Versiohallinta Versio Laati Selitys Hyväksyntä 0.3 O Saarela, Käsikirjan 1. koonti T Brander 0.4 O Saarela Päivitetty kohta 2.3, lisäksi laajennetun johtoryhmän

Lisätiedot

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Suomen korkeakoulujen kestävän kehityksen foorumi: kestävän kehityksen edistäminen korkeakoulujen toiminnassa Tampere 6.4.2016 Riina Vuorento Ohjauksen muodot

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

HY:n lääketieteellisen tiedekunnan TVT-strategiatyö

HY:n lääketieteellisen tiedekunnan TVT-strategiatyö HY:n lääketieteellisen tiedekunnan TVT-strategiatyö Kalle Romanov, LKT Lääketieteellisen koulutuksen tuki- ja kehittämisyksikkö (TUKE), Helsingin yliopisto Tiedekunta I Tiedekunnassa on 6 koulutusohjelmaa

Lisätiedot

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE Sivu 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto 22.10.2006 LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE 1. OHJEEN TARKOITUS Ohjeen tarkoituksena on antaa jatko

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Kauko Hämäläinen Johtaja, professori Tievie-koulutus 26.10.2006 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Esityksen tavoitteet Esitellä, miltä yliopisto-opetus näyttää arviointien

Lisätiedot

Laatuvastaavien perehdytys

Laatuvastaavien perehdytys Laatuvastaavien perehdytys Perehdytyksen tavoite Laatuvastaava ymmärtää oman tehtäväosuutensa yliopiston laadunhallintatyössä Laatuvastaavan tehtävistä: Koordinoi yksikössä laadunhallintatyötä Toimii laaturyhmän

Lisätiedot

erityisohjauksen kehittämiseen

erityisohjauksen kehittämiseen Näkökulmia aikuisten kehittämiseen 3.3.2010 Materiaali on tuotettu Pohjois-Karjalan Aikuisopiston ja AIVO -projektin yhteistyönä. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Elise Pinta, tutkijakoulukoordinaattori, Turun yliopiston tutkijakoulu Anne Tuittu, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija,

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA LAPIN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA ESITTELYLISTA A 5/2012 Juha Kukkonen puh Varsinainen jäsen

PÖYTÄKIRJA ESITTELYLISTA A 5/2012 Juha Kukkonen puh Varsinainen jäsen ESITTELYLISTA A 5/2012 Kokous n:o 2 tiistaina 23.10.2012 klo 15.00-16.20 dekaani Peppi Karppinen akatemiatutk. Jouni Jaakkola I Raija Lähdesmäki tutkijatoht. Juha Risteli prof. Suvi Rahja 1. Kokouksen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin

Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin Kestävä kehitys on koulun yhteinen asia Kuvat: Keke koulussa -esite/seppo Leinonen Aino Alasentie, Vihreä lippu -päällikkö Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski 1 (7) Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä n yhteystiedot Juuso Hyvärinen juuso.hyvarinen@vsky.fi puh. 044 906 0320 PL 119 37601 Valkeakoski Toiminnan vakiintuneisuus, esim. vuosikello. Laadunhallinnan

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot