1 Yleiset periaatteet. Jyväskylän yliopisto Vieraskieliset maisteriohjelmat Hallituksen periaatepäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Yleiset periaatteet. Jyväskylän yliopisto Vieraskieliset maisteriohjelmat Hallituksen periaatepäätös 4.5.2005"

Transkriptio

1 Vieraskielisten maisteriohjelmien käynnistämistä ja toteuttamista koskevat yleiset periaatteet ja vieraskielisiä maisteriohjelmia koskevat laadunvarmistuskriteerit 1 Yleiset periaatteet Maisteriohjelmilla tarkoitetaan ylempään korkeakoulututkintoon johtavia alemman korkeakoulututkinnon tasoon pohjautuvia koulutusohjelmia, joihin on erillinen valinta. Periaatteet vieraskielisten maisteriohjelmien käynnistämisestä ja toteuttamisesta koskevat kaikkia Jyväskylän yliopistossa vieraalla kielellä toteutettavia maisteriohjelmia. Vieraskielisten maisteriohjelmien käynnistäminen edellyttää, että ne ovat yliopistoa profiloivia ja pohjautuvat oppiaineiden/laitosten ja tiedekuntien erityisosaamis ja vahvuusalueille. Uusien maisteriohjelmien tulee käynnistyä pääsääntöisesti olemassa olevaan tutkimukseen perustuen, koulutusta ja resursseja uudelleen suuntaamalla ja yhdistämällä sekä synergiaedut muuhun koulutukseen hyödyntäen. Vieraskielisten maisteriohjelmien käynnistäminen ja toteutumisen seuranta edellyttävät myös laadunvarmistusmenettelyä, joka tulee toteuttaa käyttäen yliopiston hallituksen hyväksymiä vieraskielisten maisteriohjelmien laadunvarmistuskriteereitä (kohta 2.). Vieraskieliselle maisteriohjelmalle on mahdollista hakea määräaikaista rahoitusta joko rehtorilta sisäisenä kehittämishankkeena tai opetusministeriöltä toiminta ja taloussuunnitelmaan sisällytettynä hankkeena. Opetusministeriölle esitettävän vieraskielisen maisteriohjelman rahoituksen ehtona on, että se ei ole kertaluonteinen ja että minimisisäänotto on 20 opiskelijaa. Sisäisenä kehittämishankkeena toteutettavan hankkeen minimisisäänotto on 15 opiskelijaa. Opetusministeriön rahoittaman hankkeen tulee olla useamman ainelaitoksen/oppiaineen yhteishanke. Myös sisäisinä kehittämishankkeina toteutettavissa maisteriohjelmissa rahoitusta kohdennettaessa etusijalla ovat yhteishankkeet. Vieraskielisten maisteriohjelmien kustannuksista, rahoituksesta ja käynnistämisestä on laadittu erilliset ohjeet (oheistettuna). 1/7

2 2 Laadunvarmistuskriteerit 1. Ohjelman tavoitteet ja toteutus: osaamistavoitteet ohjelmassa (mitkä tiedot ja taidot ohjelmasta valmistuvilla opiskelijoilla pitää olla) ohjelman toteuttamistapa: opetussuunnitelmat, opetuksen suunnittelu, opetuksen toteuttamistavat (sisältäen mm. virtuaaliopetuksen ja monimuoto opetuksen), oppimisen arviointi kansainvälinen verkostoituminen: ohjelmaan sisältyvä ulkomainen opiskelu tai työharjoittelujakso, mahdollinen joint degree tai double degree yhteistyö, suunniteltu opettajavaihto, kansainväliset intensiivijaksot ym. kansallinen verkostoituminen, yhteistyö yliopiston muiden yksiköiden kanssa ja yhteistyö oman laitoksen/oppiaineen sisällä vuotuinen sisäänotto opiskelijarekrytointi, opiskelijavalinnat (mm. opiskelijoiden kielitaidon varmennus), tavoite suomalaisten ja ulkomaisten opiskelijoiden määrälle 2. Perustelut ohjelman käynnistämiselle: alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen koulutustarve (perustelut ohjelman järjestämiselle vieraalla kielellä) kilpailutilanne: tarjonta muissa suomalaisissa ja eurooppalaisissa yliopistoissa yhteys yliopiston/tiedekunnan/laitoksen/oppiaineen vahvuusalueisiin ja strategiaan ja yhteys laitoksen/oppiaineen muuhun opetukseen yhteydet tutkimukseen yhteydet työelämään ja ohjelman alueellinen ja kansainvälinen vaikuttavuus ohjelman innovatiivisuus: mitä uutta/innovatiivista ohjelman opetusmuotoihin tai opetusohjelmaan mahdollisesti sisältyy 3. Jatko opintokelpoisuus: missä pääaineissa/millä aloilla ohjelma antaa kelpoisuuden tieteelliseen jatkokoulutukseen opinnäytetyön laatukriteerit ja arviointi (mm. opinnäytetyön kieli) 2/7

3 4. Resurssit: 4 vuotinen rahoitussuunnitelma: kolmen vuoden hankerahoitusjakso ja sen jälkeinen vuosi (sisältäen kaikki ohjelman kustannukset sekä mahdollisen ulkopuolisen rahoituksen) opetuksen ja opintojen ohjauksen henkilöresurssit, hallinnollinen tuki opettajien kielitaito ja pedagogiset taidot (sisältäen mm. aiemman kokemuksen vieraalla kielellä opettamisesta ja opetustehtävät ulkomailla), valittavien opettajien valintamenettely ja kriteerit (myös tuntiopettajat) tilat, välineet, laitteistot ym. 5. Ohjaus ja arviointi opinto ohjauksen järjestäminen (sisältäen mm. HOPS:t) palautejärjestelmät (sisältäen mm. opiskelija, opettaja ja työelämänpalautteen keräämisen), erityisesti palautteen hyödyntäminen muut laadunarviointi ja laadunvarmistusmenetelmät (sisältäen mm. benchmarking arvioinnin ja ulkoiset arvioinnit) 3/7

4 Ohjeet vieraskielisten maisteriohjelmien kustannuksista, rahoituksesta ja käynnistämisestä 1 Kustannukset ja rahoitus Rehtorin rahoittamalle, sisäisenä kehittämishankkeena toteutettavalle ohjelmalle kohdennetaan rahoitusta enintään kolmeksi vuodeksi mukaisesti. Tämän jälkeen ohjelman jatkaminen edellyttää oppiaineen/oppiaineiden tai laitoksen/laitosten täysimääräistä omaa resurssointia. Hankesuunnitelmaan sisällytettävästä rahoitussuunnitelmasta tulee ilmetä, miten ohjelma rahoitetaan rehtorin tai opetusministeriön rahoittaman, maksimissaan kolmivuotisen, jakson jälkeen. Vieraskielisen maisteriohjelman kustannusarviota laadittaessa tulee ottaa huomioon hankkeen kaikki kustannukset mukaan lukien ohjelmaan mahdollisesti sisältyvät pakolliset harjoittelut ja opintotuen ulkopuolelle jäävien ulkomaisten opiskelijoiden aiheuttamat kustannukset. 2 Käynnistäminen Vieraskielisen maisteriohjelman käynnistäminen edellyttää, että 1. Hankkeen toteuttamisesta päävastuussa oleva ainelaitos/ oppiaine laatii hankeesityksen maisteriohjelman käynnistämiseksi. Hanke esitys sisällytetään laitoksen TTS:aan ja siinä tulee olla selvästi kuvattuna koulutuksen tavoitteet ml. mihin alueelliseen, kansalliseen tai kansainväliseen tarpeeseen koulutuksella vastataan, miten ohjelma tukee yliopiston, tiedekunnan, laitoksen, oppiaineen tai niiden strategiaa ja vahvuuksia, kilpailutilanne ja markkinaennuste ml. onko vastaavanlaista koulutusta tarjolla muissa yliopistoissa/ ammattikorkeakouluissa Suomessa ja Euroopassa, ennuste ohjelman tuottamasta tutkintomäärästä toiminta ja taloussuunnittelukauden aikana sekä hankkeen kustannukset ja rahoitussuunnitelma neljälle vuodelle. 4/7

5 Hanke esitykseen tulee myös liittää selvitys laadunvarmistuksesta, joka on tehty yliopiston hallituksen hyväksymien vieraskielisten maisteriohjelmien laadunvarmistuskriteereiden mukaisesti. 2. Hankkeen toteuttamisesta päävastuussa olevan ainelaitoksen käsittelemä ja puoltama hanke esitys esitetään tiedekunnalle tiedekunnan asettamassa TTS aikataulussa (kesä elokuu). 3. Tiedekunnan käsittelemä ja puoltama maisteriohjelmaesitys, johon on oheistettu liitteeksi toteutettu laadunvarmistus, toimitetaan hallintovirastoon suunnittelu ja kehittäminen vastuualueelle hallintoviraston asettamassa TTS aikataulussa (syyskuu). Hanke esitys tulee olla mainittuna myös tiedekunnan toimittamassa tulossopimustarjouksessa. 4. Hallintoviraston suunnittelu ja kehittäminen vastuualue lähettää maisteriohjelmaesitykset opetusneuvostoon lausunnolle (syyskuu). Suunnittelupäällikkö tekee esityksen rehtorille. 5. Tiedekunnan ja rehtorin välisissä tulossopimusneuvotteluissa (loka marraskuu) sovitaan a. vieraskielisen maisteriohjelman käynnistämisestä sisäisenä kehittämishankkeena, b. mahdollisen hankerahoituksen määrästä ja kestosta sekä c. arviointien toteuttamisesta ja aikataulusta. Mikäli sovitaan, että maisteriohjelma esitetään yliopiston hallitukselle sisällytettäväksi toiminta ja taloussuunnitelmaan ks. kohta opetusministeriölle esitettävät vieraskieliset maisteriohjelmat. 6. Yliopiston sisäisissä tulossopimusneuvotteluissa käynnistettäväksi sovitun vieraskielisen maisteriohjelman toteuttamisvastuu on laitoksella. Hankkeen toteuttamisesta päävastuussa oleva laitos vastaa a. ohjelman toteuttamiseen osallistuvan opetushenkilöstön pätevyysvaatimusten määrittelystä ja valintaprosessista yhteistyössä tiedekunnan kanssa yliopiston kielipoliittisen ohjelman ja henkilöstöstrategian linjausten mukaisesti, maisteriohjelman hankesuunnitelmaa ja siihen sisällytettyjä laatukriteereitä noudattaen sekä 5/7

6 b. muusta vieraskielisen maisteriohjelman käynnistämisen edellyttämästä valmistelutyöstä noudattaen maisteriohjelman hankesuunnitelmaa ja siihen sisällytettyjä laatukriteereitä. Vieraskielisen maisteriohjelman käynnistämisvaiheessa hankkeen toteuttamisesta päävastuussa olevan laitoksen/ oppiaineen edellytetään olevan yhteydessä hallintoviraston kansainvälisiin palveluihin hakuaikataulun ja materiaalin suunnittelussa. Opiskelijavalinnan toteuttamisesta vastaa tiedekunta yliopiston opiskelijavalintojen kehittämisstrategian, hallituksen vuosittain vahvistamien yleisten valintakriteerien ja kielipoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti. Englanninkielisten maisteriohjelmien aiheuttama sisäänoton lisäys tulee käsitellä sekä tiedekuntaneuvostossa että yliopiston hallituksessa. Hallituskäsittelyssä esittelijänä toimii opintohallintopäällikkö. 3 Toteuttamisen seuranta Käynnistettäväksi sovituista ja käynnistyneistä englanninkielisistä maisteriohjelmista raportoidaan vuosittain hallintoviraston suunnittelu ja kehittäminen vastuualueelle hallintoviraston ja/tai opetusministeriön laatimien ohjeiden ja aikataulun mukaisesti siten kuin ohjelman käynnistämisen yhteydessä on sovittu. 4 Opetusministeriölle esitettävät vieraskieliset maisteriohjelmat Opetusministeriölle esitettävien vieraskielisten maisteriohjelmien valmistelua koskevat seuraavat periaatteet ja käytännöt: 1. Englanninkielistä maisteriohjelmaa koskevan hanke esityksen sisällyttämisestä yliopiston toiminta ja taloussuunnitelmaan käydään lähetekeskustelu yliopiston hallituksen iltakoulussa (joulukuu), esittelijänä toimii suunnittelupäällikkö. 2. Päätös hanke esityksen sisällyttämisestä toiminta ja taloussuunnitelmaan hallituksen varsinaisessa TTS käsittelyssä (tammi helmikuu), esittelijänä toimii suunnittelupäällikkö. 3. Hanke esitys esillä JY:n ja OPM:n välisissä tulossopimusneuvotteluissa (huhtikuu). OPM:n päätöksestä kohdentaa/ olla kohdentamatta hankkeelle rahoitusta tiedotetaan JY:n sisäisessä tiedotustilaisuudessa (huhtikuu). 6/7

7 4. Hankerahoituksen kohdentamisesta hankkeeseen osallistuvien ainelaitosten/oppiaineiden kesken sovitaan hankkeen toteuttajien välillä käytävissä neuvotteluissa suunnittelupäällikön johdolla. 5. Hankerahoitus kohdennetaan tiedekunnille JY:n ja OPM:n välisen tulossopimuksen sekä hankkeeseen osallistuvien ainelaitosten välillä sovitun rahanjaon mukaisesti. 7/7

Yhteis-/kaksoistutkintojen suunnittelu ja toteuttaminen

Yhteis-/kaksoistutkintojen suunnittelu ja toteuttaminen heinäkuu 2010 Yhteis-/kaksoistutkintojen suunnittelu ja toteuttaminen Yhteistutkintojen ja kansainvälisessä yhteistyössä toteutettavien koulutusohjelmien kehittäminen on tärkeä osa korkeakoulujen kansainvälistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla Oulun yliopiston hallitus on 15. päivänä kesäkuuta 2011 hyväksynyt Oulun yliopiston

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018

KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 Julkaisut 2015:1 KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA

Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA Sisältö Sivu KIELILINJAUKSET ARJEN KANSAINVÄLISTYMISEEN 1 KIELIPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Turo Virtanen Helena Ahonen Henna Ahonen Pirkko Koski Jyrki Lähteenmäki Kirsi Mustonen Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 978-952-206-142-3

Lisätiedot

Hyväksytyn kurssin arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran. Uusimisvaihtoehdot ovat seuraavat:

Hyväksytyn kurssin arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran. Uusimisvaihtoehdot ovat seuraavat: Opiskelijan oppimisen arviointi Kurssien suoritus- ja arviointiohjeet Suoritusohjeet Lukion oppimäärä suoritetaan kursseina. Kurssi on silloin suoritettu, kun siitä on saatu hyväksytty arvosana (numero

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. 31.12.2005 SISÄLLYS 1. Johdon katsaus toimintaan... 5 2. Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1.1 Alueellinen vaikuttavuus... 7

Lisätiedot

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014 Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelmatyö 2 1.1 TUTKINTOVAATIMUKSET, OPETUSOHJELMA

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnin näytöt ja näytteet

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnin näytöt ja näytteet Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnin näytöt ja näytteet Sisällysluettelo 1. Näyte 1. Korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän tavoitteiden, toimintojen, toimijoiden sekä vastuiden

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva opetus ja oppiminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa

Tutkimukseen perustuva opetus ja oppiminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa 2010 2012 Opetuksen ja opintojen kehittämisen toimeenpanosuunnitelma 1 Tutkimukseen perustuva opetus ja oppiminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot