Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209"

Transkriptio

1 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767

2

3 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja? Suunnittelualue Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet Suunnittelun lähtökohdat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Maanomistus ja hallinta Laaditut selvitykset Arvioitavat vaikutukset Osalliset Osallistumisen järjestäminen ja tiedottaminen Kaavoituksen aikataulu Yhteystiedot... 12

4

5 1 (12) Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja Mikä on osallistumis- ja? 2 Suunnittelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallisilla on mahdollisuus esittää alueelliselle ympäristökeskukselle neuvottelun käynnistämistä osallistumis- ja n (OAS) riittävyydestä. Esitys on tehtävä ennen kuin kaavaehdotus on asetettu julkisesti nähtäville. Suunnittelualue sijaitsee Virolahden Vaalimaan taajamassa. Kaava-alue muodostuu kahdesta alueesta, jotka on esitetty alla olevassa kartassa punaisella. Pohjoisempi alue rajautuu lännessä Lappeenrannan tiehen ja etelässä Rouvanmäentiehen. Eteläisempi kaava-alueen osa rajautuu pohjoisessa Putamaantiehen. Asemakaavan muutos sijoittuu kiinteistöille 5:57, 5:45, 6:59 6:121, 6:107 ja 6:123. Suunnittelualue on tällä hetkellä lähinnä metsämaata, kalliota ja peltoa. Pohjoisella osa-alueella sijaitsee kallionmurskausalue. Kuva 1: Suunnittelualueen sijainti maastokartalla. Suunnittelualue on merkitty purppuroilla soikioilla (pohjakartta Maanmittauslaitos 2015). 3 Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet Asemakaavamuutoksilla varaudutaan alueen kaupallisten palveluiden jatkokehittämiseen. Pohjoisen muutosalueen osalta on tarkoituksena laajentaa asemakaavassa osoitettua myymäläkeskittymälle tarkoitettua liikerakennusten korttelialuetta 201 (KMK) sekä osoittaa alle 2000 k-m2 liikerakennuksille tarkoitettu korttelialue 220 (KL) myymäläkeskittymälle tarkoitetuksi liikerakennusten korttelialueeksi (KMK).

6 2 (12) Eteläisen muutosalueen osalta on tarkoituksena osoittaa korttelissa 209 sijaitseva toimistorakennusten korttelialue (KTY) sekä sen viereinen yhdyskuntateknisen huollon alue (ET) alle 2000 k-m2 liikerakennuksille tarkoitetuksi korttelialueeksi (KL). Kaavaa varten on laadittu aiemmissa kaavaprosesseissa tarvittavat luonnon- ja kulttuuriympäristön selvitykset. Tärkeä ja huomioitava asia on se, miten suunnitellut toiminnot sopivat suurempaan kokonaisuuteen. Kuva 2: Suunnittelualueen sijainti asemakaavakartoilla. Suunnittelualue on rajattu punaisella viivalla. Kaavakartat eivät ole samassa mittakaavassa.

7 3 (12) 4 Suunnittelun lähtökohdat 4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet MRL edellyttää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) huomioon ottamista siten, että edistetään niiden toteuttamista alueidenkäytön suunnittelussa (MRL 24 ). Valtioneuvosto antoi päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty asiasisällön perusteella seuraaviin kokonaisuuksiin: Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 4.2 Maakuntakaava Vaihemaakuntakaava Taajamat ja niiden ympäristö : Alueella on voimassa Kymenlaakson vaihemaakuntakaava Taajamat ja niiden ympäristö (vahvistettu ja ). ja siinä suunnittelualueelle on osoitettu seuraavat merkinnät: KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI MAISEMAN VAALIMISEN KANNALTA TÄRKEÄ ALUE: Merkinnällä osoitetaan kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta merkittävät alueet. Alueilla, joille on aluevarausmerkinnällä osoitettu käyttötarkoitus, ensisijaisen maankäyttömuodon määrittelee aluevarausmerkintä. Suunnittelumääräys: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitettava yhteen maankäytön ja maisema- ja kulttuuriarvojen vaatimukset. Lisäksi suunnittelualue rajautuu pääkaasulinjaan ja vaihemaakuntakaavassa Taajamat ja niiden ympäristö alueelle osoitettu työpaikka-alueen merkintä on muutettu ja rajattu uusiksi vaihemaakuntakaavassa Kauppa- ja merialue.

8 4 (12) Kuva 3: Ote Kymenlaakson vaihemaakuntakaavojen Taajamat ja niiden ympäristö ja Maaseutu ja luonto yhdistelmästä. (Kymenlaakson liitto) Energiavaihemaakuntakaava: Kymenlaakson maakunnalle on myös laadittu vaihemaakuntakaava joka kuvaa energiahuollon kokonaisuutta. Energiakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa Ympäristöministeriö on vahvistanut kaavan Vaihemaakuntakaavassa suunnittelualueelle ei ole osoitettu merkintöjä. Koko maakuntakaava-aluetta koskee seuraava määräys: Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee selvittää edellytyksiä uusiutuvaan energiaan perustuvien järjestelmien käyttöön. Vaihemaakuntakaava Kauppa ja merialue : Maakuntahallitus on päättänyt laatia vaihemaakuntakaavan aiheesta Kauppa ja merialue. Maakuntakaavassa käsitellään ensisijaisesti Kymenlaakson kauppaan sekä meri- ja rannikkoaluesuunniteluun liittyviä aihealueita. Kymenlaakson maakuntavaltuusto on hyväksynyt Kauppa ja merialuekaavan ja kaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Kaavassa on suunnittelualueelle osoitettu seuraavat merkinnät: VÄHITTÄIS- JA RAJAKAUPAN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE (kma-r): Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävää vähittäiskaupan kohdealuetta, jolla on raja-kaupan ominaispiirteitä. Suunnittelumääräys: Alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee varmistaa rajan toiminnan kannalta oleellisen viranomaistoiminnan, liikenteen ja muiden alueen palveluiden yhteensovittaminen. Alueelle saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 71 a :ssä tarkoitettuja seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään k-m2.

9 5 (12) RAJAPALVELUJEN JA KAUPAN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE (rk): Merkinnällä osoitetaan alueet joihin kohdistuu vähintään maakunnallisia valtakunnan rajan toimintojen kehittämistarpeita. Suunnittelumääräys: Alueelle palveluja sijoitettaessa tulee palvelutarjonnassa, mitoituksessa ja tarkemmassa sijoituksessa varmistaa seudun palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen ja varmistaa, etteivät tehtävät toimenpiteet heikennä palvelujen saavutettavuutta seudun muissa osissa. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava raja-alueen toimintojen kehittämistarpeet ja sovitettava ne Suomen huomattavimman maaraja-aseman ympäristön laatuvaatimuksiin. TYÖPAIKKA-ALUE (TP): Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittävät monipuoliset työpaikka-alueet. Alueelle saadaan sijoittaa ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta ja varastointia, toimisto- ja palvelutyöpaikkoja. Suunnittelumääräys: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota tasapainoisen, olevaan rakenteeseen sopeutuvan ja viihtyisän työympäristön toteuttamiseen. 4.3 Yleiskaava Kuva 4: Ote Kymenlaakson vaihemaakuntakaavasta Kauppa ja merialue (Kymenlaakson liitto). Eteläisemmällä suunnittelualueen osalla on voimassa Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan toinen vaihe, joka on hyväksytty Virolahden kunnassa Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavassa on suunnittelualueella seuraavat merkinnät:

10 6 (12) TOIMITILARAKENNUSTEN ALUE (KTY) YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE (ET) ASEMAKAAVOITETTU ALUE Kuva 5: Ote Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavasta. Pohjoisemmalle suunnittelualueen osalle on laadittu Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos, joka on hyväksytty kunnassa Tässä kaavamuutoksessa suunnittelualueelle on osoitettu seuraavat merkinnät: LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE (K) LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 71d :SSÄ TARKOITETUN MYYMÄLÄKESKITTYMÄN (KMK) Kuva 6: Ote Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutoksesta.

11 7 (12) Koko suunnittelualueelle on vireillä Virojoki - Vaalimaan osayleiskaavan muutos ja laajennus, joka on ollut nähtävillä luonnoksena tammi-helmikuussa Kaava on tarkoitus olla nähtävillä ehdotuksena kesällä 2015 ja hyväksyä syksyllä Tässä kaavamuutoksessa suunnittelualueelle on osoitettu seuraavat merkinnät: KAUPALLISTEN PALVELUJEN ALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKÖN (KM) VÄHITTÄISKAUPAN MYYMÄLÄKESKITTYMÄ (KMK) Kuva 7: Ote Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen luonnoksesta

12 8 (12) 4.4 Asemakaava Suunnittelualue on asemakaavoitettu siten, että pohjoisemman alueen asemakaava (koskee kortteleita 200, 201 ja 220) on hyväksytty kunnassa ja se on saanut lainvoiman Eteläisemmän osan asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa Alla on otteet näistä asemakaavoista suunnittelualueen kohdalta. Kuva 8: Ote asemakaavasta, joka on voimassa suunnittelualueen pohjoisella alueella.

13 9 (12) 4.5 Rakennusjärjestys Kuva 9: Ote asemakaavasta, joka on voimassa suunnittelualueen eteläisellä alueella. Virolahden kunnan rakennusjärjestys on astunut voimaan vuonna Maanomistus ja hallinta 5 Laaditut selvitykset Suunnittelualueen maanomistajana on kunta. Vaalimaan aluetta koskien ja alueen tulevaan toimintaan liittyen on aiemmin laadittu seuraavat selvitykset: Luontoselvitys, 2014, Tiina Mäkelä, Kaupallinen selvitys, 2014, Taina Ollikainen ja Mari Pohjola, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hulevesiselvitys, 2014, Eric Wehner ja Eeva-Riikka Bosmann, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Arkeologinen inventointi, 2014, FM Kalle Luoto. Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Vaalimaan alueen liikennetarkastelut, 2014, Ramboll Finland Oy 6 Arvioitavat vaikutukset Kaavan vaikutuksia arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslain yleisten säädösten sekä erityisesti 39 (yleiskaavan sisältövaatimukset) edellyttämällä tavalla. Vaikutusten selvittämisen tarkoituksena on jo suunnittelun aikana saada tietoa suunnitteluratkaisujen merkityksestä ja siten parantaa lopullisen suunnitelman laatua.

14 10 (12) Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt vaikutukset: 1. ympäristövaikutukset, 2. yhdyskuntataloudelliset, 3. sosiaaliset, 4. kulttuuriset ja 5. muut vaikutukset. Selvitykset tehdään koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia. Arvioinnin perusteella voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset: ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen; kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 7 Osalliset Vaikutusten selvittäminen perustuu alueelta tehtyihin selvityksiin, olemassa olevaan perustietoon, maastokäynteihin, osallisilta ja viranomaisilta saataviin lähtötietoihin ja palautteeseen, sekä laadittavien suunnitelmien ympäristöä muuttavien ominaisuuksien analysointiin. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 ). Osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työhön tai muihin oloihin valmisteilla oleva kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Tässä asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa osallisia ovat: Alueen ja lähialueiden asukkaat, maanomistajat, yritykset, työntekijät ja yhdistykset Elinkeinonharjoittajat Virolahden kunnan luottamuselimet ja hallintokunnat Muut viranomaiset: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kymenlaakson liitto, Kymenlaakson museo, Museovirasto / arkeologian osasto, Kymenlaakson pelastuslaitos, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Tullilaitos, Miehikkälän kunta, Haminan ympäristölautakunta Kymenlaakson Sähkö Oy, Haminan Energia, Elisa

15 11 (12) 8 Osallistumisen järjestäminen ja tiedottaminen Kaavoituksesta tiedotetaan kaupungin kunnan kotisivuilla ja Kaakonkulma -lehdessä. Virolahden kunnan kaavoituskatsauksessa 2015 on ilmoitettu asemakaavojen muutoksista Vaalimaan alueella., kaavaluonnos ja -ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi Virolahden kunnantalolla (Opintie 4, Virolahti) sekä kunnan kotisivuilla. Kunnan asukkailla ja osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavasta kaavan nähtävilläolon ajan. Tarvittavilta viranomaisilta pyydetään lausunnot. 9 Kaavoituksen aikataulu Kaavoituksen vireilletulo ja kaavaluonnos (05-06/2015) Viranomaisten kanssa järjestetään tarvittava vireilletulovaiheen vuorovaikutus. Maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n 2 momentin viranomaisneuvottelun kynnys ei täyty, silla viranomaisnäkemys kaavan vaikutustenarvioinnista on otettu hyvin esille jo vireillä olevassa yleiskaavatyössä. Kaavaluonnosten valmistuttua kaavaasiakirjat sekä osallistumis- ja asetetaan nähtäville Virolahden kunnantalolla ja kunnan kotisivuilla. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan lehdessä Kaakonkulma sekä kaupungin kotisivuilla. Osalliset voivat nähtävillä olon aikana jättää kaavaluonnoksesta ja osallistumis- ja sta kirjallisen mielipiteensä kaavoituslautakunnalle. Viranomaisilta pyydetään lausunnot. Annettuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin laaditaan vastineet. Kaavaehdotus (8/2015-9/2015) Järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. Saatujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta laaditaan kaavaehdotus joka asetetaan nähtäville Virolahden kunnantalolla ja kunnan kotisivuilla. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan lehdessä Kaakonkulma sekä kaupungin kotisivuilla. Osalliset voivat nähtävillä olon aikana jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen kaupunginhallitukselle. Viranomaisilta pyydetään lausunnot. Annettuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin laaditaan vastineet. Niille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto muistutukseen. Kaavan hyväksyminen (10-11/2015) Virolahden kunnanhallitus esittää kaavan hyväksymistä kunnanvaltuustolle. Kaavan hyväksymisestä kuulutetaan lehdessä Kaakonkulma sekä kaupungin kotisivuilla. Muutosta kaavan hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden ratkaisusta on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

16 12 (12) 10 Yhteystiedot Markku Uski Virolahden kunta Tekninen johtaja Puh Vironlahden kunta / Tekninen osasto PL Virolahti Käyntios. Opintie 2 B, Virolahti Kuisma Reinikainen Projektipäällikkö Puh

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTA TISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 OAS 2 (13) 29.5.2013 SISÄLLYS 1 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 3 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 3 HANKE JA SIJOITUSPAIKKA...

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kannuksen Kaukasennevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava 26.5.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 4 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu...

Lisätiedot

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Virolahden kunta Tekninen toimi VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 27.10.2010, 20.4.2015 1 1. Suunnittelualue Osayleiskaavan muutostyössä tarkastellaan

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

Tuusulan kunta Maantiekylä II (kaava nro 3472) LIITE 3

Tuusulan kunta Maantiekylä II (kaava nro 3472) LIITE 3 Tuusulan kunta Maantiekylä II (kaava nro 3472), asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.3.2015 Kuvat 1 ja 2: Asemakaava-alueen sijainti Etelä-Tuusulassa, Tuusulanväylän

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava

Outlet-kylän asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2013, tarkistettu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22086 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KALAJOEN KAUPUNKI 9.3.2015 MÄKIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulon yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen osallistumisja

Lisätiedot

SALLAN KUNTA 4.5.20155 615-P26606

SALLAN KUNTA 4.5.20155 615-P26606 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja Sallatunturin asemakaavan muutos ja laajennus, tieliikennealue jaa kevyen liikenteen väylä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava

Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava S U U N N IT T E LU JA T E K N IIK K A IIN KUNTA Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava 17.6.2013, tark. 1.10.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.6.2013 6341-P21490 17.6.2013, tark. 1.10.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot