KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET"

Transkriptio

1 Hollolan kunta KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Kuntakeskuksen liikekorttelit (Prisma) K-Citymarket ja Naisten pukutehdas Loppuraportti

2 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (31) SISÄLTÖ 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TARKOITUS KAUPAN SIJAINNINOHJAUS JA KAAVOITUSTILANNE KAUPAN SIJAINNIN OHJAUKSEN PERIAATTEET PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVA PÄIJÄT-HÄMEEN KAUPAN PALVELURAKENNE KAUPAN NYKYTILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT TARKASTELUALUE VÄESTÖ JA ASUMINEN Väestökehitys ja väestöennuste Asumisen ja työpaikkojen sijoittuminen VÄHITTÄISKAUPAN MYYMÄLÄVERKKO Päivittäistavarakauppa Erikoiskauppa Julkiset palvelut VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI JA OSTOVOIMAN SIIRTYMÄT Vähittäiskaupan myynti Ostovoiman siirtymät KAUPALLISTEN PALVELUJEN SAAVUTETTAVUUS ARVIO OSTOVOIMAN KEHITYKSESTÄ JA LIIKETILATARPEESTA Ostovoiman kehitysarvio Laskennallinen liiketilatarve KUNTAKESKUKSEN LIIKEKORTTELEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS Asemakaavan muutoksen tavoitteet Nykyinen kaavatilanne Asemakaavan muutoksen sisältö KAUPALLISET VAIKUTUKSET Kaupan toiminta- ja kehitysedellytykset Kaupan palvelutarjonnan kehitys Kaupan palveluverkko Hollolan ydinkeskustan kehitys Kaupan palvelujen saavutettavuus K-CITYMARKETIN JA NAISTEN PUKUTEHTAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS Asemakaavan muutoksen tavoitteet Nykyinen kaavatilanne Asemakaavan muutoksen sisältö KAUPALLISET VAIKUTUKSET Kaupan toiminta- ja kehitysedellytykset Kaupan palvelutarjonnan kehitys Kaupan palveluverkko Hollolan ydinkeskustan kehitys Kaupan palvelujen saavutettavuus YHTEENVETO KIRJALLISUUS... 31

3 FCG Finnish Consulting Group Oy 3 (31) 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Hollolan kuntakeskuksessa on suunnitteilla kaksi liikerakennushanketta, joista toinen sijoittuu Hollolan liikekeskustaan ja toinen valtatien 12 varteen Messiläntien ja Tarmontien rajaamalle alueelle, noin kilometri Hollolan kuntakeskuksesta Lahden suuntaan. Molempien hankkeiden osalta on käynnissä asemakaavan muutoksen laadinta. Liikekeskustaan on suunnitteilla kauppakeskus, johon tämän hetkisten suunnitelmien mukaan tulee liiketilaa noin k-m 2 (Prisma ja erikoisliikkeitä). Osa alueella sijaitsevista rakennuksista on tarkoitus purkaa, joten liiketilan nettolisäys on noin k-m 2. Valtatien 12 varteen sijoittuvan liikerakennuksen kokonaismitoitus on noin k-m 2, josta K-Citymarketin osuus on noin k-m 2 ja Naisten Pukutehdas Oy:n myymälän osuus noin k-m 2. Naisten pukutehtaan myymälä toimii alueella jo nykyisin, joten liiketilan nettolisäys on noin k-m 2. Tämän selvityksen tarkoituksena on arvioida asemakaavamuutosten mahdollistamien liikerakennushankkeiden kaupalliset vaikutukset. Selvityksessä tarkastellaan Hollolan vähittäiskaupan nykytilaa ja kehitysnäkymiä sekä kaupan palveluverkon kokonaisuutta osana toimivaa ja kestävää yhdyskuntarakennetta. Työhön sovelletaan ympäristöministeriön Kauppa kaavoituksessa ja Kaupan suuryksiköiden vaikutusten selvittäminen ja arviointi -ohjeita. Selvityksen tavoitteena on: - kuvata riittävällä tarkkuudella Hollolan nykyinen kaupan palveluverkko, - arvioida ostovoima, sen kehittyminen ja ostovoiman siirtymät, - selvittää vireillä olevat kaupan investointihankkeet ja kaavavaraukset, - arvioida kaupan liiketilan tarve tulevaisuudessa, - arvioida kaavahankkeiden kaupalliset vaikutukset. Selvitys on tehty asiantuntija-arviona olemassa olevien selvitysten ja suunnitelmien, käytettävissä olevien tilasto- ja rekisteritietojen sekä paikkatietoanalyysien tulosten pohjalta. Selvityksen lähtöaineistona on käytetty soveltuvin osin samaan aikaan valmistelussa olevaa Päijät-Hämeen kaupan palvelurakenneselvitystä. Työssä on hyödynnetty myös muita viimeaikaisia Lahden kaupunkiseudulla laadittuja vähittäiskaupan selvityksiä. Selvitys on tehty Hollolan kunnan toimeksiannosta FCG Finnish Consulting Group Oy:ssä. Tilaajan yhteyshenkilöinä on ollut maankäyttöpäällikkö Katariina Tuloisela. FCG Finnish Consulting Group Oy:ssä selvityksen on laatinut FM Taina Ollikainen.

4 FCG Finnish Consulting Group Oy 4 (31) 2 KAUPAN SIJAINNINOHJAUS JA KAAVOITUSTILANNE 2.1 Kaupan sijainnin ohjauksen periaatteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ottaa huomioon ja niitä tulee edistää kuntien kaavoituksessa. Yhdyskuntarakennetta ja kauppaa koskevissa alueidenkäyttötavoitteissa korostetaan palveluiden ja työpaikkojen hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmille sekä henkilöautoliikenteen mahdollisimman vähäistä tarvetta. Lisäksi tavoitteissa korostetaan, ettei uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palveluiden alueita tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Alueidenkäytöllä tulee myös osoittaa elinkeinoelämälle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Kaavoja laadittaessa on otettava huomioon maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt eri kaavamuotoja koskevat sisältövaatimukset. Asemakaavan sisältövaatimusten mukaan asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saavutettavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Asemakaavalla toteutetaan kaupallisten palvelujen kehittämistä koskevia yleiskaavan tavoitteita ja ohjataan palvelujen toteutusta. Asemakaavassa määritellään kaupallisten palvelun mitoitus, kaupan laatu ja tarkka sijainti. Maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevien säännösten tavoitteena on (Ympäristöministeriö 2009): - turvata kestävä yhdyskuntakehitys ja palvelujen saatavuus, - kaupunkien keskustojen elinvoimaisuuden säilyttäminen, - asuntoalueiden päivittäistavarakaupan edellytysten turvaaminen, - eri väestöryhmien palvelujen turvaaminen, - varautua väestön ikääntymiseen, - hillitä ilmastonmuutosta pysäyttämällä yhdyskuntarakenteen hajautuminen ja autoliikenteen kasvu, - luoda edellytyksiä toimivalle kilpailulle. Kaavan vaikutusten selvittäminen ja arviointi on keskeisessä asemassa vähittäiskaupan palveluverkon suunnittelussa ja suuryksiköiden sijainnin ohjauksessa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä kaavan ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen vaikutukset. Maankäyttö- ja rakennuslain muutos kaupan sijainnin ohjausta koskevien säännösten osalta tuli voimaan hallituksen esityksen mukaisena (HE 309/2010). Lakimuutoksen yhteydessä nk. paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa sisällytettiin vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainnin ohjauksen piiriin. Maankäyttö- ja rakennuslain 71 a :n mukaan vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan yli kerrosneliömetrin suuruista vähittäiskaupan myymälää. Lakia sovelletaan paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan (esim. auto-, rauta-, kodinkone- ja huonekaluliikkeet) neljän vuoden kuluttua lain voimaantulosta. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on esitetty myös maakunta- ja yleiskaavalle vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat erityiset sisältövaatimukset (71 b ).

5 FCG Finnish Consulting Group Oy 5 (31) Maankäyttö- ja rakennuslain 71 c :n mukaan vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijaintipaikka on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan laatu huomioon ottaen ole perusteltu. Keskusta-alueen ulkopuolelle soveltuvia ovat esim. toimialat, jotka eivät kilpaile keskustaan sijoittuvan kaupan kanssa ja joiden sijoittaminen keskustaan on toiminnan luonteen ja ison tilatarpeen vuoksi vaikeaa. Myös toimialan tyypillinen asiointitiheys ja sitä kautta liikenteen määrä vaikuttaa arvioon. Maankäyttö- ja rakennuslain 71 d :n mukaan merkitykseltään seudullisen suuryksikön sijoittaminen maakuntakaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle edellyttää, että vähittäiskaupan suuryksikön sijoituspaikaksi tarkoitettu alue on maakuntakaavassa erityisesti osoitettu tähän tarkoitukseen. 2.2 Päijät-Hämeen maakuntakaava Päijät-Hämeen maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa vuonna 2006 ja vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa esitetyn vuoden 2020 tavoitteellisen keskusverkon tärkeimmät asutus- ja palvelukeskukset ovat: - maakuntakeskus (luokka 1, 1 kpl): Lahden keskusta - monipuoliset alue- tai kuntakeskukset (luokka 2, 7 kpl): Vääksyn keskusta, Heinolan keskusta, Hollolan keskusta, Laune, Mukkula, Nastolan keskusta ja Orimattilan keskusta. - alue- tai kuntakeskukset (luokka 3, 18 kpl): Artjärven keskusta, Hartolan keskusta, Heinolan kirkonkylä, Heinolan Tähtiniemi, Vierumäki, Kukkila- Kalliola, Hämeenkosken keskusta, Kärkölän keskusta, Ahtiala, Jalkaranta, Kiveriö, Karisto, Kärpänen, Renkomäki, Uusikylä, Villähde, Padasjoen keskusta ja Sysmän keskusta. Maakuntakaavassa keskusluokituksen luokkiin 1 ja 2 kuuluvat keskukset on esitetty keskustatoimintojen aluevarausmerkinnällä lukuun ottamatta Launetta, joka on esitetty keskustatoimintojen kohdemerkinnällä (c) ja Mukkulaa, joka on esitetty keskustatoimintojen alakeskus merkinnällä (ca). Luokkaan 3 kuuluvista keskuksista kuntakeskukset on esitetty keskustatoimintojen kohdemerkinnällä (c) ja muut keskukset keskustatoimintojen alakeskus merkinnällä (ca) (kuva 1). Maakuntakaavan mukaan vähittäiskaupan suuryksiköiden toteuttaminen on mahdollista edellä mainituille keskusta-alueille sekä maakuntakaavassa vähittäiskaupan suuryksikkö -kohdemerkinnällä (km) osoitetuille alueille. Km-kohdemerkintä on osoitettu Lahdessa Holmaan, Karistoon ja Launeelle sekä Heinolan Tähtiniemeen. Hollolan kuntakeskuksen keskeiset alueet on voimassa olevassa maakuntakaavassa (kuva 2) osoitettu keskustatoimintojen alue (C) -merkinnällä. Salpakankaan teollisuusalue on osoitettu työpaikka-alue (TP) -merkinnällä. Maakuntakaavassa on osoitettu Lahden eteläisen kehätien linjaus. Kehätien (VT 12) ja kantatien 54 (Lahti-Riihimäki) risteysalueen koillis- ja luoteisneljänneksille on osoitettu palvelujen alue (P), jolle on mahdollista sijoittaa mm. tilaa vaativan kaupan yksiköitä. Risteysalueen kaakkoisneljännes on osoitettu teollisuusalueeksi (T). Muilta osin Hollolan kuntakeskuksen alue on maakuntakaavassa osoitettu taajamatoimintojen (A) alueeksi, joka jatkuu yhtenäisenä Lahden ja Nastolan alueille.

6 FCG Finnish Consulting Group Oy 6 (31) Kuva 1. Päijät-Hämeen maakuntakaavan kaupan palveluita koskevat merkinnät Päijät-Hämeen eteläosassa (Päijät-Hämeen liitto 2012). Kuva 2. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta (Päijät-Hämeen liitto 2006).

7 FCG Finnish Consulting Group Oy 7 (31) 2.3 Päijät-Hämeen kaupan palvelurakenne Päijät-Hämeen liitto on laatinut Päijät-Hämeen kaupan palvelurakenneselvityksen (Päijät-Hämeen liitto 2012). Selvitys valmistui huhtikuun 2012 alussa ja se toimii laadittavan maakuntakaavan taustaselvityksenä. Palvelurakenneselvityksen yhteydessä on arvioitu, miten nykyisen maakuntakaavan ratkaisut vastaavat kaupan nykytilannetta ja kehittämistarpeita sekä selvitetty merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden potentiaaliset sijaintipaikat maakunnan alueella. Palvelurakenneselvityksessä on esitetty ehdotuksia merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alarajasta sekä keskustatoimintojen alueiden ja kaupan alueiden vähittäiskaupan enimmäismitoituksesta. Selvityksen ehdotuksia täsmennetään maakuntakaavaprosessin kuluessa sekä saatavan palautteen että maankäyttö- ja rakennuslain tulkintaa selkeyttävän ohjeistuksen perusteella. Kaupan palveluverkkoselvityksessä seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan sijaintipaikkoja ovat Hollolassa kuntakeskuksen keskustatoimintojen alue sekä Riihimäentien risteysalue ja Salpakankaan alue. Hollolan kuntakeskuksen aluetta tulisi kehittää Lahden kaupunkiseudun seudullisena kaupan keskuksena ja alueelle tulisi sijoittaa seudullisesti merkittävät päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan yksiköt. Hollolan kuntakeskuksen vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitukseksi on ehdotettu k-m 2. Riihimäentien risteysaluetta ja Salpakankaan aluetta ehdotetaan kehitettäväksi tilaa vaativan erikoistavaran kaupan alueina. Molempien alueiden enimmäismitoitukseksi on ehdotettu k-m 2. Enimmäismitoitukset tarkentuvat maakuntakaavan jatkosuunnittelun yhteydessä.

8 FCG Finnish Consulting Group Oy 8 (31) 3 KAUPAN NYKYTILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT 3.1 Tarkastelualue Kaupallisten vaikutusten arvioinnin yhteydessä kuvataan, mille alueelle kaupalliset vaikutukset kohdistuvat. Vaikutusalueen laajuus on sidoksissa siihen, millaista kauppaa ja mitä myymälöitä asemakaavan muutosalueille sijoittuu. Asemakaavan muutosten kaupallisia vaikutuksia tarkastellaan Lahden kaupunkiseudun ja erityisesti Hollolan kunnan osalta. Kumpikin asemakaavan muutos mahdollistaa hypermarketin toteuttamisen, joten kaavamuutosten vaikutukset ovat seudullisia. Käytännössä vaikutukset tulevat kohdistumaan Hollolan kunnan alueelle (lukuun ottamatta Paimelan, Kukkila-Kalliolan ja Heinlammin osa-alueita), Lahden kaupungin läntisiin osiin (Jalkaranta ja Kärpänen) sekä Hämeenkosken ja Kärkölän kuntiin. Tässä selvityksessä tarkastelualueena käytetään Hollolan, Hämeenkosken ja Kärkölän muodostamaa aluetta. Väestökehitys, kaupan nykytila sekä arvio ostovoiman kehityksestä ja liiketilatarpeesta on esitetty Hollolan kunnan ja tarkastelualueen osalta. Kaupan nykytilaa koskevat tiedot perustuvat Päijät- Hämeen kaupan palvelurakenneselvitykseen (Päijät-Hämeen liitto 2012). 3.2 Väestö ja asuminen Väestökehitys ja väestöennuste Hollolassa asui vuoden 2010 lopussa noin asukasta, joka on noin 11 % koko Päijät-Hämeen asukasmäärästä. Päijät-Hämeen asukasmäärä oli vuoden 2010 lopussa noin asukasta. Noin puolet maakunnan väestöstä asui Lahden kaupungin alueella. Vuosina väestömäärä lisääntyi Hollolassa noin asukkaalla (+7,8 %) ja koko maakunnassa noin asukkaalla (+2,2 %). Taulukko 1. Väestönkehitys (Tilastokeskus). Väestö Muutos lkm % Hollola ,8 % Tarkastelualue ,9 % PÄIJÄT-HÄME ,2 % Päijät-Hämeen väestötavoitteen mukaan Hollolan väestömäärä on vuonna 2035 noin asukasta. Mikäli väestökasvu jakautuu tasaisesti koko tarkastelujaksolle , on Hollolan väestömäärä vuonna 2025 noin asukasta. Väestömäärä lisääntyy Hollolassa väestötavoitteen mukaan vuosina yhteensä noin asukkaalla (+20 %). Koko maakunnan väestömäärä kasvaa vastaavana aikana runsaat asukasta (+15 %).

9 FCG Finnish Consulting Group Oy 9 (31) Taulukko 2. Päijät-Hämeen liiton väestötavoite (Päijät-Hämeen liitto 2012). Väestömäärä Muutos ) ) ) lkm % Hollola % Tarkastelualue % PÄIJÄT-HÄME % 1) Tilastokeskus, väestötilasto 3) Arvio (väestönkehitys jakautuu tasaisesti vuosille ) 3) Maakunnan laskennallinen väestötavoite Asumisen ja työpaikkojen sijoittuminen Asuminen keskittyy Hollolassa valtatien 12 varteen kuntakeskuksen alueelle, jossa asuu noin 57 % kunnan asukkaista. Pienempiä väestökeskittymiä on Kukkila-Kalliolan (noin asukasta), Kirkonseudun (noin asukasta) ja Pyhäniemen (noin 1006 asukasta) alueilla. Kuvassa 3 on esitetty väestön sijoittuminen 250 x 250 metrin ruuduissa Lahden ympäristössä. Tummat värit kuvastavat tiheintä asutusta ja vaaleat värit harvaan asuttuja alueita. Kuva 3. Väestön sijoittuminen Lahden ympäristössä vuonna 2010 (Päijät- Hämeen liitto 2012).

10 FCG Finnish Consulting Group Oy 10 (31) 3.3 Vähittäiskaupan myymäläverkko Päivittäistavarakauppa Hollolassa toimi vuoden 2010 lopussa yhteensä 11 päivittäistavaramyymälää, joista yhdeksän oli koko päivittäistavaravalikoimaa myyviä myymälöitä ja kaksi päivittäistavaroiden erikoismyymälöitä. Hollolan kuntakeskuksessa toimivat K-Supermarket Hollola, Lidl, S-Market Hollola, K-Market Neste Salpakangas, ABC Hollola ja Siwa Salpakangas, Life Hollola ja Pulla-Pojat Oy (yhteensä 8 myymälää). Muualla konnassa toimi kolme päivittäistavaramyymälää: Sale Kukkila, Sale Hollola kk ja Valintatalo Soramäki. Tarkastelualueen muissa kunnissa Hämeenkoskella toimi kaksi ja Kärkölässä kolme päivittäistavaramyymälää vuoden 2010 lopussa. Vuonna 2010 Hollolassa oli asukasta yhtä päivittäistavaramyymälää kohti, kun mukaan otetaan koko päivittäistavaroiden valikoimaa myyvät päivittäistavaramyymälät (ei päivittäistavaroita myyviä erikoismyymälöitä). Koko Päijät-Hämeessä oli keskimäärin asukasta ja koko maassa keskimäärin asukasta yhtä päivittäistavaramyymälää kohti. Asukasmäärä yhtä päivittäistavaramyymälää kohti oli Hollolassa merkittävästi suurempi ja näin ollen päivittäistavarakaupan myymäläverkko merkittävästi harvempi kuin maakunnassa ja koko maassa keskimäärin. Päivittäistavaramyymälöiden lisäksi päivittäistavaroita myydään laajan tavaravalikoiman myymälöissä (ns. halpahalleissa), kioskeissa ja huoltoasemilla. Hollolassa toimi yksi päivittäistavaroita myyvä laajan tavaravalikoiman myymälä. kolme päivittäistavaroita myyvää huoltoasemaa ja kolme elintarvike-, makeis- ym. kioskia Erikoiskauppa Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin mukaan Hollolassa toimi vuoden 2009 lopussa yhteensä 53 erikoiskaupan myymälää. Toimialoilla, jotka sisältävät tilaa vaativan erikoiskaupan myymälät (huonekalukauppa, kodintekniikkakauppa, rautakauppa ja muu tilaa vaativa kauppa) toimi Hollolassa 17 myymälää ja muun erikoiskaupan toimialoilla (alkot, apteekit ym, muotikauppa, tietotekninen erikoiskauppa ja muu erikoiskauppa) 36 myymälää. Valtaosa erikoismyymälöistä toimi Hollolan kuntakeskuksen alueella. Hämeenkoskella toimi kolme ja Kärkölässä kymmenen erikoiskaupan myymälää. Asukaslukuun suhteutettuna Hollolassa oli 412 asukasta yhtä erikoiskaupan myymälää kohti, mikä on merkittävästi enemmän kuin Päijät-Hämeessä (262 asukasta) ja koko maassa (265 asukasta) keskimäärin. Näin ollen erikoiskaupan myymäläverkko on päivittäistavarakaupan tapaan Hollolassa merkittävästi harvempi kuin maakunnassa ja koko maassa keskimäärin. (Päijät-Hämeen liitto 2012) Julkiset palvelut Kaupallisten palveluiden lisäksi myös julkiset peruspalvelut ovat tärkeitä asukkaiden arjen sujumisen näkökulmasta ja niiden sijainti tulee ottaa huomioon kaupan palveluverkon kehittämisessä. Hollolan keskeiset julkiset palvelut sijaitsevat kuntakeskuksessa, jossa toimivat muun muassa kunnanvirasto, kirjasto, peruskoulu, lukio, päiväkoteja, terveysasema ja seurakuntakeskus.

11 FCG Finnish Consulting Group Oy 11 (31) 3.4 Vähittäiskaupan myynti ja ostovoiman siirtymät Vähittäiskaupan myynti Päijät-Hämeen vuoden 2010 päivittäistavaramyynnistä (sisältää päivittäistavaramyymälöiden, laajan tavaravalikoiman myymälöiden ja huoltoasemien päivittäistavaramyynnin) toteutui Hollolassa 7 %. Myymälätyypeittäin tarkasteluna Hollolan päivittäistavaramyymälöiden päivittäistavaramyynnistä noin 70 % toteutui isoissa supermarketeissa, 20 % isoissa valintamyymälöissä ja 10 % muissa päivittäistavaramyymälöissä. Päivittäistavaramyymälöiden PT-myyntialaa asukasta kohti oli Hollolassa selvästi vähemmän (indeksi 63) kuin Päijät-Hämeessä (indeksi 107) ja koko maassa (indeksi 100) keskimäärin. Myös päivittäistavaramyymälöiden PTmyynti asukasta kohti oli Hollolassa selvästi alhaisempi (indeksi 59) kuin Päijät-Hämeessä (indeksi 99) ja koko maassa (indeksi 100) keskimäärin. Päivittäistavarakaupan myyntitehokkuus ( /my-m 2 /vuosi) oli Hollolassa samalla tasolla kuin Päijät-Hämeessä (indeksi 93). Koko maan keskimääräiseen myyntitehokkuuteen (indeksi 100) verrattuna Hollolan ja Päijät-Hämeen päivittäistavarakaupan myyntitehokkuus oli jonkin verran alhaisempi. Päijät-Hämeen vuoden 2009 erikoiskaupan myynnistä toteutui Hollolassa 4 % Ostovoiman siirtymät Ostovoiman siirtymä on kunkin alueen vähittäiskaupan myynnin ja ostovoiman erotus. Kuluttajat eivät tee kaikkia ostoksia omalta paikkakunnalta, vaan osa ostoksista hankitaan oman asuinalueen ja oman kunnan ulkopuolelta. Vastaavasti muualla asuvat tuovat asianomaiselle paikkakunnalle ulkopuolista ostovoimaa. Kun ostovoiman siirtymä on positiivinen eli myynti on suurempi kuin ostovoima, kaupan palvelut ovat vetovoimaisia ja saavat ostovoimaa muualta. Kun ostovoiman siirtymä on negatiivinen eli myynti on pienempi kuin ostovoima, ostovoimaa siirtyy alueen ulkopuolelle. Hollolassa sekä päivittäistavarakaupan että erikoiskaupan ostovoiman nettosiirtymä on negatiivinen. Ostovoiman siirtymä oli päivittäistavarakaupassa -42 % vuonna 2010 ja erikoiskaupassa -54 % vuonna Myös Hämeenkoskella ja Kärkölässä ostovoiman siirtymät olivat negatiiviset sekä päivittäistavarakaupassa että erikoiskaupassa. Osa-alueittain tarkasteltuna päivittäistavarakaupan ostovoiman siirtymä oli Hollolassa kaikilla alueilla negatiivinen. Hollolan kuntakeskuksen alueella ostovoiman siirtymä oli -14 %, Kirkonseudulla -37 %, Kukkila-Kalliolan alueella -72 % ja Miekkiön alueella -91 %. Alueita, joilta puuttuu päivittäistavarakaupan tarjonta ja joissa ostovoiman siirtymä on -100 %, ovat Heinlammi (417 asukasta), Herrala (825 asukasta), Länsi-Hollola (393 asukasta), Nostava (913 asukasta), Paimela (620 asukasta), Pyhäniemi (1006 asukasta) ja Tennilä (328 asukasta).

12 FCG Finnish Consulting Group Oy 12 (31) 3.5 Kaupallisten palvelujen saavutettavuus Kaupallisten palveluiden saavutettavuus Hollolan kuntakeskuksessa asuville on erinomainen sekä henkilöautolla että kevyellä liikenteellä. Hollolan kuntakeskuksessa asukkailla on myös useampia vaihtoehtoisia asiointimahdollisuuksia. Muualla kunnassa kaupan palvelujen saavutettavuus on heikompi eikä asiointi kevyellä liikenteellä ole todellinen vaihtoehto henkilöautolla tapahtuvalle asioinnille. 3.6 Arvio ostovoiman kehityksestä ja liiketilatarpeesta Ostovoiman kehitysarvio Ostovoima ja sen kehitys ovat perusta kaupan palveluverkon kehittymiselle ja kaupan investoinneille. Ostovoima on arvioitu vuoden 2010 väestömäärän ja asukaskohtaisten kulutuslukujen perusteella. Kulutuslukuina on käytetty Päijät-Hämeen keskimääräisiä kulutuslukuja (Päijät-Hämeen kaupan selvitykset ja Ostovoiman kehitys on arvioitu Päijät-Hämeen liiton laskennallisen väestötavoitteen ja yksityisen kulutuksen kasvuarvioiden pohjalta. Yksityisen kulutuksen kasvuarviona on käytetty päivittäistavarakaupassa 0,9 %/vuosi ja erikoiskaupassa 2 %/vuosi. Tässä selvityksessä käytetyt kulutusluvut ja kasvuarviot on esitetty taulukossa 3. Taulukko 3. Vähittäiskaupan kulutusluvut ja arvio kehityksestä /asukas/vuosi (vuoden 2010 rahassa). Kulutusluvut, /asukas/vuosi Kasvuarvio %/vuosi Päivittäistavarakauppa ,9 % Tilaa vaativa kauppa ,0 % Muu erikoiskauppa ,0 % Erikoiskauppa yhteensä ,0 % Vähittäiskauppa yhteensä ,6 % Autokauppa ja huoltamot ,0 % Eri tahojen tekemät arviot yksityisen kulutuksen kasvusta poikkeavat huomattavastikin toisistaan. Kasvuarviot vaihtelevat myös toimialoittain. Tässä selvityksessä käytettyjä kasvuarvioita voidaan pitää varsin realistisina pitkän aikavälin arvioina. Ostovoimatarkasteluissa on syytä pitää mielessä, että ostovoima kuvaa kuluttajien ostovoimapotentiaalia tietyllä alueella. Se ei kerro suoraan, missä tämä potentiaali toteutuu myyntinä. Vähittäiskauppaan (pl. autokauppa) kohdistuva ostovoima edellä esitetyillä laskentaperusteilla arvioituna oli vuonna 2010 Hollolassa noin 153 milj.. Vähittäiskaupan ostovoimasta kohdistui päivittäistavarakauppaan noin 63 milj. ja erikoiskauppaan noin 90 milj.. Vähittäiskaupan ostovoiman arvioidaan kasvavan Hollolassa vuoteen 2025 mennessä noin 63 milj. ja vuoteen 2035 mennessä noin 119 milj.. Autokauppaan ja huoltamotoimintaan kohdistuva ostovoima oli vuonna 2010 Hollolassa noin 73 milj. ja ostovoiman arvioidaan kasvavan vuoteen 2025 mennessä noin 37 milj. ja vuoteen 2035 mennessä noin 71 milj.. Tarkastelualueella vähittäiskauppaan (pl. autokauppa) kohdistuva ostovoima oli vuonna 2010 noin 202 milj.. Tarkastelualueen vähittäiskaupan ostovoiman arvioidaan kasvavan vuoteen 2025 mennessä noin 81 milj. ja vuoteen 2035 mennessä noin 154 milj..

13 FCG Finnish Consulting Group Oy 13 (31) Taulukko 4. Arvio vähittäiskauppaan kohdistuvan ostovoiman kehityksestä (vuoden 2010 rahassa). Ostovoima, milj. Ostovoiman kasvu, milj Hollola 153,2 216,0 272,5 62,8 56,5 119,3 Tarkastelualue 202,2 283,4 356,1 81,2 72,8 153,9 PÄIJÄT-HÄME 1407,6 1930,6 2394,0 523,1 463,4 986,5 Taulukko 5. Arvio päivittäistavarakauppaan kohdistuvan ostovoiman kehityksestä (vuoden 2010 rahassa). Ostovoima, milj. Ostovoiman kasvu, milj Hollola 63,5 81,1 95,5 17,6 14,4 32,0 Tarkastelualue 83,8 106,4 124,8 22,6 18,4 41,0 PÄIJÄT-HÄME 583,1 724,8 838,8 141,7 114,0 255,7 Taulukko 6. Arvio erikoiskauppaan kohdistuvan ostovoiman kehityksestä (vuoden 2010 rahassa). Erikoiskauppa yhteensä Ostovoima, milj. Ostovoiman kasvu, milj Hollola 89,7 134,9 177,0 45,2 42,1 87,3 Tarkastelualue 118,4 177,0 231,4 58,5 54,4 112,9 PÄIJÄT-HÄME 824,4 1205,8 1555,2 381,3 349,4 730,8 Tilaa vaativa kauppa Ostovoima, milj. Ostovoiman kasvu, milj Hollola 30,4 45,7 60,0 15,3 14,3 29,6 Tarkastelualue 40,1 60,0 78,4 19,8 18,4 38,2 PÄIJÄT-HÄME 279,3 408,4 526,8 129,2 118,4 247,5 Muu erikoiskauppa Ostovoima, milj. Ostovoiman kasvu, milj Hollola 59,3 89,2 117,0 29,9 27,8 57,7 Tarkastelualue 78,3 117,0 153,0 38,7 36,0 74,7 PÄIJÄT-HÄME 545,2 797,4 1028,4 252,2 231,1 483,2 Taulukko 7. Arvio autokauppaan ja huoltamotoimintaan kohdistuvan ostovoiman kehityksestä (vuoden 2010 rahassa). Ostovoima, milj. Ostovoiman kasvu, milj Hollola 73,5 110,6 145,1 37,0 34,5 71,5 Tarkastelualue 97,1 145,1 189,6 48,0 44,6 92,5 PÄIJÄT-HÄME 675,7 988,2 1274,6 312,5 286,4 598, Laskennallinen liiketilatarve Ostovoiman kasvu mahdollistaa kaupan paremmat toimintamahdollisuudet. Nykyiset yritykset voivat kasvattaa myyntiään ja uusille yrityksille voi syntyä riittävät toimintaedellytykset. Kaupan liiketilan lisätarve on arvioitu ostovoiman kasvun perusteella muuttamalla kasvu liiketilan lisätarpeeksi kaupan keskimääräisen myyntitehokkuuden ( /myynti-m 2 /vuosi) avulla.

14 FCG Finnish Consulting Group Oy 14 (31) Liiketilan lisätarvearvio perustuu seuraaviin tunnuslukuihin: - myyntialan muunto kerrosalaksi kertoimella 1,25 - päivittäistavarakaupan myyntitehokkuus /my-m 2 - tilaa vaativan erikoistavaran kaupan myyntitehokkuus /my-m 2 - muun erikoiskaupan keskimääräinen myyntitehokkuus /my-m 2 - autokaupan keskimääräinen myyntitehokkuus / my-m 2 - liiketilan poistuma 0 k- m 2 - kokonaan uusperustantaa - kaavallinen ylimitoitus kertoimella 1,3 Arvioitu tilantarve kuvaa liiketilan lisätarpeen suuruusluokkaa tilanteessa, jossa kaikki ostovoiman kasvu kohdistuu uusperustantaan. Käytännössä kuitenkin osa ostovoiman kasvusta kohdistuu nykyisten yritysten myynnin kasvuun ja vain osa vaatii uutta liiketilaa. Toisaalta myymäläkannan poistuma lisää liiketilan tarvetta, samoin maakunnan ulkopuolelta tuleva ostovoima. Keskeinen tilatarpeeseen vaikuttava tekijä on myös myyntitehokkuus. Myyntitehokkuus vaihtelee myymälätyypeittäin. Näin ollen myös uusperustannan rakenne vaikuttaa lopulliseen tilatarpeeseen. Vähittäiskaupan (pl. autokauppa) laskennallinen liiketilan lisätarve vuosina on Hollolassa noin k-m 2 ja tarkastelualueella noin k-m 2. Hollolan laskennallisesta liiketilan lisätarpeesta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin k-m 2 ja erikoiskauppaan noin k-m 2. Tarkastelualueen laskennallisesta liiketilan lisätarpeesta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin k-m 2 ja erikoiskauppaan noin k-m 2. Taulukko 8. Vähittäiskaupan laskennallinen liiketilan tarve. Liiketilatarve, k-m 2 Liiketilan lisätarve, k-m Hollola Tarkastelualue PÄIJÄT-HÄME Taulukko 9. Päivittäistavarakaupan laskennallinen liiketilan tarve. Liiketilatarve, k-m 2 Liiketilan lisätarve, k-m Hollola Tarkastelualue PÄIJÄT-HÄME Taulukko 10. Erikoiskaupan laskennallinen liiketilan tarve. Liiketilatarve, k-m 2 Liiketilan lisätarve, k-m Hollola Tarkastelualue PÄIJÄT-HÄME Taulukko 11. Autokaupan ja huoltamotoiminnan laskennallinen liiketilan tarve. Liiketilatarve, k-m 2 Liiketilan lisätarve, k-m Hollola Tarkastelualue PÄIJÄT-HÄME

15 FCG Finnish Consulting Group Oy 15 (31) Liiketilan tarvetta tarkasteltaessa on syytä muistaa, että tilantarvearvio on suuntaa-antava ja ilmoittaa ainoastaan suuruusluokan, ei tarkkaa lisätilan tarvetta. Liiketilan lisätarpeen arvioinnissa ei ole otettu huomioon ostovoiman siirtymiä alueelta toiselle. Laskelman mukaisessa tilanteessa kaikki ostovoiman kasvu ja siten myös liiketilan lisätarve kohdistuisi siihen alueeseen, jossa kasvu tapahtuu. Hollolan ostovoimaa valui kunnan ulkopuolelle päivittäistavarakaupassa vuonna 2010 noin 42 % ja erikoiskaupassa vuonna 2009 noin 54 %. Kysynnän ja tarjonnan tasapainon (ostovoiman nettosiirtymä=0) saavuttaminen vaatisi Hollolassa nykytilanteessa lisää liiketilaa päivittäistavarakaupassa noin k-m 2 ja erikoiskaupassa noin k-m 2. Erityisesti päivittäistavarakaupassa on perusteltua pyrkiä kysynnän ja tarjonnan tasapainoon. Sen sijaan erikoiskaupassa Lahden kaupallisen tarjonnan monipuolisuus ja vetovoimaisuus huomioon ottaen kysynnän ja tarjonnan tasapaino voi olla Hollolassa vaikea saavuttaa. Tavoitteena tulee kuitenkin olla myös erikoiskaupassa mahdollisimman monipuolinen tarjonta ja ostovoiman vuodon vähentäminen.

16 FCG Finnish Consulting Group Oy 16 (31) 4 KUNTAKESKUKSEN LIIKEKORTTELEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4.1 Asemakaavan muutoksen kuvaus Asemakaavan muutoksen tavoitteet Kaavoitushankkeen tavoitteena on laatia keskusta-alueelle täydennysrakentamisen mahdollistava asemakaava ja samalla parantaa keskustan palvelutarjontaa. Kaavoituksessa huomioidaan keskustan kaupallisen rakentamisen ja asuntorakentamisen kokonaisuus, pysäköinti ja liikenneratkaisut. Suunnittelun tavoitteena on luoda keskusta-alueesta yhtenäinen ja houkutteleva kokonaisuus, jossa on huomioitu taajamakuvalliset, liikenteelliset ja toiminnalliset seikat. Asemakaavan muutosalue sijaitsee kuntakeskuksen liikerakentamisen keskeisimmällä alueella rajautuen valtatiehen 12. Alueen kaupallisia palveluja käyttävät lähialueen asukkaiden lisäksi myös muualla kunnassa asuvat sekä edullisen sijainnin vuoksi myös kunnan ulkopuolelta tulevat asiakkaat. Kaavamuutosalueen sijainti on keskeinen koko kunnan yhdyskuntarakenteen ja liikenneyhteyksien kannalta. Alue on hyvin saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla ja kävelyetäisyydellä asuu huomattava määrä asukkaita. Kuva 4. Kuntakeskuksen liikekortteleiden asemakaavan muutoksen kaavaalue (Hollolan kunta 2011).

17 FCG Finnish Consulting Group Oy 17 (31) Nykyinen kaavatilanne Maakuntakaava Hollolan alueella on voimassa Päijät-Hämeen maakuntakaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa asemakaavan muutosalue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C). Kuva 5. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta (Hollolan kunta 2011). Yleiskaava Hollolan kuntakeskuksen osayleiskaava on hyväksytty Hollolan kunnanvaltuustossa Asemakaavan muutosalue on merkitty osayleiskaavassa keskustatoimintojen alueeksi (C). Kuva 6. Ote Hollolan kuntakeskuksen osayleiskaavasta (Hollolan kunta 2011).

18 FCG Finnish Consulting Group Oy 18 (31) Asemakaava Asemakaavan muutosalueella on voimassa yhteensä 10 asemakaavaa. Voimassaolevien asemakaavojen rakennusoikeus on yhteensä noin k-m 2, joka on pääosin käytetty. Kuva 7. Ote ajantasa-asemakaavasta (Hollolan kunta 2011) Asemakaavan muutoksen sisältö Asemakaavan muutoksesta on laadittu kaavaluonnos sekä hanketta havainnollistavia piirroksia. Kaavaluonnos ja kaavan muu valmisteluaineisto on ollut nähtävillä kesällä 2011.

19 FCG Finnish Consulting Group Oy 19 (31) Asemakaavan muutosluonnoksessa alueelle on osoitettu liikerakennusten korttelialue (KM), jolle kaavamääräyksen mukaan saa sijoittaa kaksi enintään k-m 2 :n suuruista vähittäiskaupan suuryksikköä. Alueelle saa sijoittaa myös erikoiskaupan myymälätiloja sekä muita liike- ja toimistotiloja. Alueelle sijoitettavat rakennukset on rakennettava yhteen. Kaavaluonnoksen mukaan liikerakennusten korttelialueen rakennusoikeus on noin k-m 2. Liikerakennusten korttelialueelle on tämän hetkisten suunnitelmien mukaan tulossa noin liiketilaa, josta Prisman osuus on noin k-m 2, erikoisliikkeiden osuus noin k-m 2 sekä kaupallisten ja julkisten palvelujen osuus noin k-m 2. Osa alueella nykyisin sijaitsevista liike- ym. rakennuksista on tarkoitus purkaa ja osa rakennuksista uudistaa ja yhdistää osaksi uutta kauppakeskusta. Näin ollen rakennusoikeuden nettolisäys alueella on noin k-m 2. Poistuva liiketila huomioon ottaen voidaan arvioida, että päivittäistavarakaupan liiketila säilyy ennallaan ja että liiketilan nettolisäys on kokonaisuudessaan erikoiskaupan ja kaupallisten palvelujen liiketilaa. Kuva 8. Ote asemakaavan muutosluonnoksesta (Hollolan kunta 2011).

20 FCG Finnish Consulting Group Oy 20 (31) 4.2 Kaupalliset vaikutukset Kaupan toiminta- ja kehitysedellytykset Hollolan nykyinen kysyntä mahdollistaa kuntakeskuksen liikekortteleiden asemakaavan muutoksen mukaisen kaupallisen rakentamisen ilman merkittäviä haitallisia vaikutuksia nykyisten myymälöiden toiminta- ja kasvuedellytyksiin. Ostovoiman kasvua ja sen pohjalta arvioitua liiketilan laskennallista lisätarvetta tarkastelemalla voidaan hahmottaa, kuinka suuren osuuden uusi kaupallinen rakentaminen muodostaa Hollolan liiketilatarpeesta. Hollolan ostovoimaa valui kunnan ulkopuolelle päivittäistavarakaupassa vuonna 2010 noin 42 % ja erikoiskaupassa vuonna 2009 noin 54 %. Mikäli tavoitteeksi asetettaisiin kysynnän ja tarjonnan tasapaino, tarvittaisiin Hollolaan jo nykytilanteessa lisää liiketilaa päivittäistavarakauppaan noin k-m 2 ja erikoiskauppaan noin k-m 2. Kohdassa on esitetty ostovoiman kasvuun perustuva arvio Hollolan laskennallisesta liiketilan lisätarpeesta. Vuosina liiketilan lisätarve on Hollolassa suuruusluokaltaan k- m 2, josta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin k-m 2 ja erikoiskauppaan noin k-m 2. Mikäli siis pyrittäisiin kysynnän ja tarjonnan tasapainoon, liiketilan lisätarve olisi Hollolassa vuoteen 2025 mennessä päivittäistavarakaupassa noin k-m 2 ja erikoiskaupassa noin k-m 2. Kuntakeskuksen liikekortteleiden asemakaavan muutoksen mahdollistaman liikerakentamisen nettolisäys on noin k-m 2. Uusi liikerakentaminen ei lisää päivittäistavarakaupan liiketilaa nykyiseen liiketilaan verattuna. Erikoiskaupassa liiketilan lisäys olisi noin 55 % kysynnän ja tarjonnan tasapainottamisen (ostovoiman siirtymä 0 %) edellyttämästä liiketilatarpeesta. Näin ollen Hollolan nykyinen ostovoima mahdollistaa liikerakentamisen. Päivittäistavarakaupassa Hollolan uuteen kauppakeskukseen tuleva Prisma kilpailee lähinnä Lahden seudun muiden hypermarkettien kanssa, jolloin päivittäistavarakaupassa vaikutukset kohdistuisivat ensisijaisesti muiden hypermarkettien toiminta- ja kehitysedellytyksiin. Hollolan Prisman ja Keskon suunnitteleman K-citymarketin myötä hypermarkettien kilpailutilanne kiristyy Lahden kaupunkiseudulla. Hollolan markkinoiden kasvu mahdollistaa kuitenkin myös pienten lähimyymälöiden toimintaedellytysten säilymisen. Muissa tarkastelualueen kunnissa, Hämeenkoskella ja Kärkölässä, kuten myös Lahden länsiosissa toimii nykyisin niiden väestöpohjan mukaisia pieniä päivittäistavarakauppoja, jotka ovat jo nykytilanteessa sopeutuneet toiminnassaan Lahden päivittäistavarakaupan suureen vetovoimaan. Erikoiskaupassa uusi liikerakentaminen olisi pääasiassa keskustahakuista erikoiskauppaa sekä hypermarkettiin sijoittuvaa käyttötavaroiden kauppaa. Erikoiskaupassa Hollolan uusi kauppakeskus kilpailee lähinnä Lahden seudun muiden kauppakeskusten kanssa. Merkittävimmät kilpailijat ovat Lahden keskustan ja Karisman kauppakeskukset sekä jossain määrin myös Kärkkäisen tavaratalo Lahden Renkomäessä. Erikoiskaupassa uusi kauppakeskus tarjoaisi Hollolan keskustassa nykyisin toimiville kuten myös uusille toimijoille vetovoimaisen ja kilpailukykyisen sijaintipaikan. Suunnitellussa laajuudessa erikoiskaupan rakentamisen vaikutukset Hollolan ja tarkastelualueen nykyisiin erikoiskaupan toimintoihin ovat vähäisiä.

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi FCG Planeko Oy 25.9.2009 RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 147-D2758 FCG Planeko Oy 2 (17) RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys

Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys LIITE 6 PIRKKALAN KUNTA Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti Sisällysluettelo 1 Asemakaavamuutoksen sisältö... 2 2 Nykytilanne ja kehitysnäkymät...

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 2 Palveluverkon kehittämisen lähtökohdat Kanta-Hämeen päivittäistavarakaupan myymäläverkko muodostui vuoden 2009 lopussa yhteensä

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KAUPAN PALVELURAKENNESELVITYS

PÄIJÄT-HÄMEEN KAUPAN PALVELURAKENNESELVITYS Päijät-Hämeen liitto PÄIJÄT-HÄMEEN KAUPAN PALVELURAKENNESELVITYS Loppuraportti 26.4.2012 Pohjakartta-aineisto Maanmittauslaitos, lupanumero 290/MML/12 Karttojen kopiointi ilman Maanmittauslaitoksen lupaa

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Nivalan kaupunki NIVALAN YLEISKAAVA. Kaupallinen selvitys

FCG Finnish Consulting Group Oy. Nivalan kaupunki NIVALAN YLEISKAAVA. Kaupallinen selvitys FCG Finnish Consulting Group Oy Nivalan kaupunki NIVALAN YLEISKAAVA Kaupallinen selvitys FCG Finnish Consulting Group Oy Kaupallinen selvitys I SISÄLLYSLUETTELO 1 Selvityksen tausta ja tarkoitus... 1 2

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti MUSTASAAREN KUNTA Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25031 Loppuraportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset SEINÄJOEN KAUPUNKI Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22981 Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 VÄHITTÄISKAUPAN KOKONAISMITOITUKSEN

Lisätiedot

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Haukipudas Kiiminki Anne Leskinen, 27.1.2011 Hailuoto Oulunsalo Oulu Kempele Lumijoki Liminka Tyrnävä Muhos Kaupalliset selvitykset seudun yleiskaavan taustalla

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella

Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus SYKE Eduskunnan ympäristövaliokunta 7.2.2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

EURAN KUNTA. Euran keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys

EURAN KUNTA. Euran keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys EURAN KUNTA Euran keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19915 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

Niskanperän OYK kaupallinen selvitys

Niskanperän OYK kaupallinen selvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK kaupallinen selvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti Sisällysluettelo 1 TAVOITTEET JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 1 1.1 Tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet - maakunnan tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa Heinolan strateginen yleiskaava 2035 Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa 3.9.2014 Strateginen yleiskaava Heinolan strategisessa yleiskaavassa 2035 kunnan kehitystä hahmotellaan yleispiirteisesti

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Touko Linjama Alueidenkäytönasiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus POPELY / Touko Linjama / 21.9.2017 MRL 1.5.2017 saakka MRL 9 a luku: Vähittäiskauppaa koskevat

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset SEINÄJOEN KAUPUNKI Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22981 Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 VÄHITTÄISKAUPAN KOKONAISMITOITUKSEN

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

RAUMAN KAUPUNKI. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti RAUMAN KAUPUNKI Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (27) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy

FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA ETELÄPORTIN KAUPALLINEN SELVITYS RAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy Eteläportin kaupallinen selvitys 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN Äänekoski 8.5.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (33) SISÄLTÖ 1 ÄÄNEKOSKEN

Lisätiedot

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NCC SUOMI OY Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (24) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1 Selvityksen

Lisätiedot

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys. Humppilan matkailukeskuksen mitoitus

Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys. Humppilan matkailukeskuksen mitoitus Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys Humppilan matkailukeskuksen mitoitus 7.12.2017 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Nykyinen palveluverkko... 4 3. Humppilan matkailukeskus... 6 3.1. Humppilan

Lisätiedot

Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys

Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys KOKKOLAN KAUPUNKI Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (32) Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON

Lisätiedot

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Joutsan kunta YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Loppuraportti 18.1.2011 FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN VÄHITTÄISKAUPAN NYKYINEN PINTA-ALA

PÄIJÄT-HÄMEEN VÄHITTÄISKAUPAN NYKYINEN PINTA-ALA PÄIJÄT-HÄMEEN VÄHITTÄISKAUPAN NYKYINEN PINTA-ALA Projekti Asiakas Päijät-Hämeen vähittäiskaupan nykyisen pinta-alan selvittäminen Päijät-Hämeen liitto Päivämäärä 19.9.2014 Laatijat Mari Pitkäaho 1. Lähtökohdat

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Ylöjärven kaupunki, FCG Finnish Consulting Group Oy 3 ALKUSANAT Ylöjärven kaupan palveluverkkoselvitys on laadittu Ylöjärven kaupungin toimeksiannosta FCG Finnish

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014 Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys Luonnos 31.3. 2014 LÄHTÖKOHTIA Kivistön kauppakeskuksen päämarkkina-alue on Kivistön suuralue. Muu lähimarkkina-alue kattaa seuraavat alueet: Myyrmäen

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista 1.6.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

Kaupan hankkeiden vaikutusten arviointi asemakaavoitusta varten 7.5.2013

Kaupan hankkeiden vaikutusten arviointi asemakaavoitusta varten 7.5.2013 Kaupan hankkeiden vaikutusten arviointi asemakaavoitusta varten 7.5.2013 Kaupan hankkeiden vaikutusten arviointi asemakaavoitusta varten 1 Sisältö Alkusanat... 2 1. Kaavoitustilanne... 3 Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

Keskustaajaman osayleiskaava Kauppa ja palveluverkko

Keskustaajaman osayleiskaava Kauppa ja palveluverkko MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Keskustaajaman osayleiskaava Kauppa ja palveluverkko Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21350 Raportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 TARKASTELUALUE... 1 3 NYKYTILANNE

Lisätiedot

Nurmeksentienpuiston asemakaavan muutos, kaupallinen selvitys ja vaikutusten arviointi

Nurmeksentienpuiston asemakaavan muutos, kaupallinen selvitys ja vaikutusten arviointi JOENSUUN KAUPUNKI Nurmeksentienpuiston asemakaavan muutos, kaupallinen selvitys ja vaikutusten arviointi Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P33019 Loppuraportti 1 (21) Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN

Lisätiedot

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE TÄYDENNYSRAKENTAMISEN SEMINAARI 28.5.2014 Keskusta-alueiden

Lisätiedot

Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys. Mäki-Hannuksen alue

Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys. Mäki-Hannuksen alue Kauhavan kaupunki Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys Mäki-Hannuksen alue Yleiskaavaselostuksen liite SUUNNITTELUTOIMISTO ALUETEKNIIKKA OY Sivu 1/20 Johdanto Seuraavassa on tarkasteltu kaupan palveluverkkoa

Lisätiedot

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008 Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.s-kanava.net/sso www.tuomassantasalo.fi

Lisätiedot

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän

Lisätiedot

Savarin alueen laajentumisen asemakaavamuutos

Savarin alueen laajentumisen asemakaavamuutos 12.3.2009 Savarin alueen laajentumisen asemakaavamuutos Lausunto kaupallisista vaikutuksista 2 1. Kaavahanke Ylivieskan Savarin alueella on vireillä asemakaavan muutos- ja laajennushanke. Savarin alue

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖOHJELMA Työn tausta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnissä Helsingin uuden yleiskaavan laatiminen. Työn suunnittelua ohjaava

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys LAPIN LIITTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys Vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan 2.4.2012 Lapin liitto LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA JOHDANTO Lapin liitto on laatimassa maakuntakaavaa

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kajaanin täydennysosa

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kajaanin täydennysosa KAJAANIN KAUPUNKI Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kajaanin täydennysosa Loppuraportti 4.12.2013 Loppuraportti 4.12.2013 1 (39) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON

Lisätiedot

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto Kaupan palveluverkkoselvitys KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Susanna Roslöf, Satakuntaliitto 18.5.2016 Sisältö 1 Selvityksen

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KIRKONKYLÄN YLEISKAAVA PALETIN ASEMAKAAVA. Yleiskaavan kaupallinen selvitys ja asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi

KYYJÄRVEN KIRKONKYLÄN YLEISKAAVA PALETIN ASEMAKAAVA. Yleiskaavan kaupallinen selvitys ja asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi FCG Finnish Consulting Group Oy Kyyjärven kunta KYYJÄRVEN KIRKONKYLÄN YLEISKAAVA PALETIN ASEMAKAAVA Yleiskaavan kaupallinen selvitys ja asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 30.6.2010 FCG Finnish

Lisätiedot

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallinen selvitys 27.8.2012

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallinen selvitys 27.8.2012 Rauman tilaa vaativan kaupan alue Kaupallinen selvitys 27.8.2012 Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Nykyinen kaupallinen rakenne Kairakadun - Metallitien alueella 3 3 Kaupan mitoitus

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Sotkamon täydennysosa

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Sotkamon täydennysosa SOTKAMON KUNTA Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Sotkamon täydennysosa Loppuraportti 4.12.2013 Loppuraportti 4.12.2013 1 (31) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista 1.6.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke 3.12.2007 Saarenkylän Citymarketin laajennushanke Kaupalliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite... 5 1.2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

MAAKUNTAVALTUUSTON SEMINAARI 6.6.2011

MAAKUNTAVALTUUSTON SEMINAARI 6.6.2011 MAAKUNTAVALTUUSTON SEMINAARI 6.6.2011 Aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen SEMINAARIN OHJELMA 9.00 Maakuntakaavatyön tilanne, Riitta Väänänen Maakuntakaavatyön tilanne Kaupan suunnittelukysymykset

Lisätiedot

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Osa 1: Nykytila, kehitysnäkymät, vaihtoehdot ja vaikutusten arviointi Osa 2: Esitys kaupan toimintojen sijoittamisesta Oulun seutu, seutuhallitus 20.8.2010 Oulun

Lisätiedot

Vähittäiskaupan suuryksiköt Kouvolassa selvitys

Vähittäiskaupan suuryksiköt Kouvolassa selvitys Kouvolan kaupunki Kaavaselostuksen liite 13 Vähittäiskaupan suuryksiköt Kouvolassa selvitys Kävelykatu, Kouvolan keskusta: Maakuntakaavan ja yleiskaavan keskusta aluetta kauppakeskus Valtari: Seudullisesti

Lisätiedot

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.6.2014 VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA 26.11.2012 Yleiskaavan aloituspamaus 14.1.2013 Väestönkasvu 21.1.2013 Asuminen 4.2.2013 Liikenne 25.2.2013 Virkistys- ja vapaa-aika 4.3.2013 Elinkeinot ja kilpailukyky

Lisätiedot

PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012. Siilinjärven kunta

PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012. Siilinjärven kunta PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ Pohjois-Savon maakuntakaavan vähittäiskaupan suuryksiköiden ja tilaa vaativan kaupan alueiden sijainti suhteessa väestöön JOHDANTO Tässä selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus. FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy

Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus. FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy TAVOITE JA LÄHTÖKOHDAT 2 TAVOITE JA LÄHTÖKOHDAT SELVITYKSEN TAVOITE Tavoitteena on muodostaa arvio kaupan

Lisätiedot

Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS

Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS 3.5.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (37) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 TYÖN TOTEUTUS... 3 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

RAKENNEMALLIEN VERTAILU

RAKENNEMALLIEN VERTAILU HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIEN VERTAILU YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA ILLAN OHJELMA 17.00 Tervetuloa! 17.10 Rakennemallivaihtoehtojen esittely kaavoitusinsinööri Markus Hytönen,

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy TILAA VAATIVA KAUPPA JYVÄSKYLÄSSÄ RAPORTTI

FCG Finnish Consulting Group Oy TILAA VAATIVA KAUPPA JYVÄSKYLÄSSÄ RAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy TILAA VAATIVA KAUPPA JYVÄSKYLÄSSÄ RAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy I SISÄLLYSLUETTELO 1 Selvityksen tausta ja tarkoitus... 1 2 Paljon tilaa vaativan erikoistavaran

Lisätiedot

Uuden Oulun yleiskaavan kaupallisten vaikutusten

Uuden Oulun yleiskaavan kaupallisten vaikutusten OULUN KAUPUNKI Uuden Oulun yleiskaavan kaupallisten vaikutusten arviointi Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kansikuva: Lentokuva Vallas Oy / Oulun kaupunki Loppuraportti 1 (68) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vähittäiskaupan kokonaismitoituksen määrittäminen Etelä-Savon maakuntaan

Vähittäiskaupan kokonaismitoituksen määrittäminen Etelä-Savon maakuntaan S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO Vähittäiskaupan kokonaismitoituksen määrittäminen Etelä-Savon maakuntaan LOPPURAPORTTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4332-P21449 FCG

Lisätiedot

FCG Suunnittelukeskus Oy. Porvoon kaupunki KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

FCG Suunnittelukeskus Oy. Porvoon kaupunki KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Suunnittelukeskus Oy Porvoon kaupunki KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Loppuraportti 15.2.2008 Porvoon kaupunki Kuninkaanportti ja Eestinmäki - kaupallisten

Lisätiedot

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallisen selvityksen päivitys

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallisen selvityksen päivitys Kaupallisen selvityksen päivitys 25.6.2014 Kaupallisen selvityksen päivitys 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Kaupan markkinoiden kehitys... 3 3 Liiketilan lisätarve vuoteen 2020 ja 2030... 5 4 Kaupan

Lisätiedot

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 27.10.2011 Haminan kaupunki Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Markkina-alue 4 2.2 Kotka-Haminan

Lisätiedot

Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista

Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista Turun seudun kuntien kehittämiskeskustelu MRL 8 5.4.2016 Risto Rauhala, ELY-keskus (voimaan 1.4.2016) ( KARALUSU ) 2 Kaavoituksen ja rakentamisen lupien

Lisätiedot

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Luonnos 30.11.2009 Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Kaupalliset ja sosiaaliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa KUHMON KAUPUNKI Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa Loppuraportti 4.12.2013 Loppuraportti 4.12.2013 1 (30) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS FCG Planeko Oy Tuusulan kunta ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS 9.6.2009 www.aanekoski.fi www.aanekoski.fi Tuusulan kunta 1 FCG Planeko Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Focus-alueen osayleiskaavan

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009).

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009). KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Yleissuunnitteluosasto Anne Karlsson 28.3.2011 Patolan päivittäistavarakaupan selvitys Päivittäistavarakaupan myymäläverkko alueella Patola kuuluu Oulunkylän peruspiiriin. Oulunkylän

Lisätiedot

Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi

Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi KESKI-SUOMEN LIITTO Keski-Suomen kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi Loppuraportti 14.12.2012 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19817 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010 2 Alkusanat Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen tavoitteena oli arvioida, miten vahvistetun maakuntakaavan ratkaisu vastaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TARMONTIE 7, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hollola, Tiirismaan (11) kunnanosa, korttelin 113 tontteja 4 ja 5 koskeva asemakaavan muutos. Suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee

Lisätiedot

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla kyse on kaupunkiseutujen

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Maankäytön suunnittelujärjestelmä ja maakuntakaavan rooli Pirkanmaan

Lisätiedot