KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET"

Transkriptio

1 Hollolan kunta KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Kuntakeskuksen liikekorttelit (Prisma) K-Citymarket ja Naisten pukutehdas Loppuraportti

2 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (31) SISÄLTÖ 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TARKOITUS KAUPAN SIJAINNINOHJAUS JA KAAVOITUSTILANNE KAUPAN SIJAINNIN OHJAUKSEN PERIAATTEET PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVA PÄIJÄT-HÄMEEN KAUPAN PALVELURAKENNE KAUPAN NYKYTILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT TARKASTELUALUE VÄESTÖ JA ASUMINEN Väestökehitys ja väestöennuste Asumisen ja työpaikkojen sijoittuminen VÄHITTÄISKAUPAN MYYMÄLÄVERKKO Päivittäistavarakauppa Erikoiskauppa Julkiset palvelut VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI JA OSTOVOIMAN SIIRTYMÄT Vähittäiskaupan myynti Ostovoiman siirtymät KAUPALLISTEN PALVELUJEN SAAVUTETTAVUUS ARVIO OSTOVOIMAN KEHITYKSESTÄ JA LIIKETILATARPEESTA Ostovoiman kehitysarvio Laskennallinen liiketilatarve KUNTAKESKUKSEN LIIKEKORTTELEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS Asemakaavan muutoksen tavoitteet Nykyinen kaavatilanne Asemakaavan muutoksen sisältö KAUPALLISET VAIKUTUKSET Kaupan toiminta- ja kehitysedellytykset Kaupan palvelutarjonnan kehitys Kaupan palveluverkko Hollolan ydinkeskustan kehitys Kaupan palvelujen saavutettavuus K-CITYMARKETIN JA NAISTEN PUKUTEHTAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS Asemakaavan muutoksen tavoitteet Nykyinen kaavatilanne Asemakaavan muutoksen sisältö KAUPALLISET VAIKUTUKSET Kaupan toiminta- ja kehitysedellytykset Kaupan palvelutarjonnan kehitys Kaupan palveluverkko Hollolan ydinkeskustan kehitys Kaupan palvelujen saavutettavuus YHTEENVETO KIRJALLISUUS... 31

3 FCG Finnish Consulting Group Oy 3 (31) 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Hollolan kuntakeskuksessa on suunnitteilla kaksi liikerakennushanketta, joista toinen sijoittuu Hollolan liikekeskustaan ja toinen valtatien 12 varteen Messiläntien ja Tarmontien rajaamalle alueelle, noin kilometri Hollolan kuntakeskuksesta Lahden suuntaan. Molempien hankkeiden osalta on käynnissä asemakaavan muutoksen laadinta. Liikekeskustaan on suunnitteilla kauppakeskus, johon tämän hetkisten suunnitelmien mukaan tulee liiketilaa noin k-m 2 (Prisma ja erikoisliikkeitä). Osa alueella sijaitsevista rakennuksista on tarkoitus purkaa, joten liiketilan nettolisäys on noin k-m 2. Valtatien 12 varteen sijoittuvan liikerakennuksen kokonaismitoitus on noin k-m 2, josta K-Citymarketin osuus on noin k-m 2 ja Naisten Pukutehdas Oy:n myymälän osuus noin k-m 2. Naisten pukutehtaan myymälä toimii alueella jo nykyisin, joten liiketilan nettolisäys on noin k-m 2. Tämän selvityksen tarkoituksena on arvioida asemakaavamuutosten mahdollistamien liikerakennushankkeiden kaupalliset vaikutukset. Selvityksessä tarkastellaan Hollolan vähittäiskaupan nykytilaa ja kehitysnäkymiä sekä kaupan palveluverkon kokonaisuutta osana toimivaa ja kestävää yhdyskuntarakennetta. Työhön sovelletaan ympäristöministeriön Kauppa kaavoituksessa ja Kaupan suuryksiköiden vaikutusten selvittäminen ja arviointi -ohjeita. Selvityksen tavoitteena on: - kuvata riittävällä tarkkuudella Hollolan nykyinen kaupan palveluverkko, - arvioida ostovoima, sen kehittyminen ja ostovoiman siirtymät, - selvittää vireillä olevat kaupan investointihankkeet ja kaavavaraukset, - arvioida kaupan liiketilan tarve tulevaisuudessa, - arvioida kaavahankkeiden kaupalliset vaikutukset. Selvitys on tehty asiantuntija-arviona olemassa olevien selvitysten ja suunnitelmien, käytettävissä olevien tilasto- ja rekisteritietojen sekä paikkatietoanalyysien tulosten pohjalta. Selvityksen lähtöaineistona on käytetty soveltuvin osin samaan aikaan valmistelussa olevaa Päijät-Hämeen kaupan palvelurakenneselvitystä. Työssä on hyödynnetty myös muita viimeaikaisia Lahden kaupunkiseudulla laadittuja vähittäiskaupan selvityksiä. Selvitys on tehty Hollolan kunnan toimeksiannosta FCG Finnish Consulting Group Oy:ssä. Tilaajan yhteyshenkilöinä on ollut maankäyttöpäällikkö Katariina Tuloisela. FCG Finnish Consulting Group Oy:ssä selvityksen on laatinut FM Taina Ollikainen.

4 FCG Finnish Consulting Group Oy 4 (31) 2 KAUPAN SIJAINNINOHJAUS JA KAAVOITUSTILANNE 2.1 Kaupan sijainnin ohjauksen periaatteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ottaa huomioon ja niitä tulee edistää kuntien kaavoituksessa. Yhdyskuntarakennetta ja kauppaa koskevissa alueidenkäyttötavoitteissa korostetaan palveluiden ja työpaikkojen hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmille sekä henkilöautoliikenteen mahdollisimman vähäistä tarvetta. Lisäksi tavoitteissa korostetaan, ettei uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palveluiden alueita tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Alueidenkäytöllä tulee myös osoittaa elinkeinoelämälle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Kaavoja laadittaessa on otettava huomioon maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt eri kaavamuotoja koskevat sisältövaatimukset. Asemakaavan sisältövaatimusten mukaan asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saavutettavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Asemakaavalla toteutetaan kaupallisten palvelujen kehittämistä koskevia yleiskaavan tavoitteita ja ohjataan palvelujen toteutusta. Asemakaavassa määritellään kaupallisten palvelun mitoitus, kaupan laatu ja tarkka sijainti. Maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevien säännösten tavoitteena on (Ympäristöministeriö 2009): - turvata kestävä yhdyskuntakehitys ja palvelujen saatavuus, - kaupunkien keskustojen elinvoimaisuuden säilyttäminen, - asuntoalueiden päivittäistavarakaupan edellytysten turvaaminen, - eri väestöryhmien palvelujen turvaaminen, - varautua väestön ikääntymiseen, - hillitä ilmastonmuutosta pysäyttämällä yhdyskuntarakenteen hajautuminen ja autoliikenteen kasvu, - luoda edellytyksiä toimivalle kilpailulle. Kaavan vaikutusten selvittäminen ja arviointi on keskeisessä asemassa vähittäiskaupan palveluverkon suunnittelussa ja suuryksiköiden sijainnin ohjauksessa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä kaavan ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen vaikutukset. Maankäyttö- ja rakennuslain muutos kaupan sijainnin ohjausta koskevien säännösten osalta tuli voimaan hallituksen esityksen mukaisena (HE 309/2010). Lakimuutoksen yhteydessä nk. paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa sisällytettiin vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainnin ohjauksen piiriin. Maankäyttö- ja rakennuslain 71 a :n mukaan vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan yli kerrosneliömetrin suuruista vähittäiskaupan myymälää. Lakia sovelletaan paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan (esim. auto-, rauta-, kodinkone- ja huonekaluliikkeet) neljän vuoden kuluttua lain voimaantulosta. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on esitetty myös maakunta- ja yleiskaavalle vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat erityiset sisältövaatimukset (71 b ).

5 FCG Finnish Consulting Group Oy 5 (31) Maankäyttö- ja rakennuslain 71 c :n mukaan vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijaintipaikka on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan laatu huomioon ottaen ole perusteltu. Keskusta-alueen ulkopuolelle soveltuvia ovat esim. toimialat, jotka eivät kilpaile keskustaan sijoittuvan kaupan kanssa ja joiden sijoittaminen keskustaan on toiminnan luonteen ja ison tilatarpeen vuoksi vaikeaa. Myös toimialan tyypillinen asiointitiheys ja sitä kautta liikenteen määrä vaikuttaa arvioon. Maankäyttö- ja rakennuslain 71 d :n mukaan merkitykseltään seudullisen suuryksikön sijoittaminen maakuntakaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle edellyttää, että vähittäiskaupan suuryksikön sijoituspaikaksi tarkoitettu alue on maakuntakaavassa erityisesti osoitettu tähän tarkoitukseen. 2.2 Päijät-Hämeen maakuntakaava Päijät-Hämeen maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa vuonna 2006 ja vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa esitetyn vuoden 2020 tavoitteellisen keskusverkon tärkeimmät asutus- ja palvelukeskukset ovat: - maakuntakeskus (luokka 1, 1 kpl): Lahden keskusta - monipuoliset alue- tai kuntakeskukset (luokka 2, 7 kpl): Vääksyn keskusta, Heinolan keskusta, Hollolan keskusta, Laune, Mukkula, Nastolan keskusta ja Orimattilan keskusta. - alue- tai kuntakeskukset (luokka 3, 18 kpl): Artjärven keskusta, Hartolan keskusta, Heinolan kirkonkylä, Heinolan Tähtiniemi, Vierumäki, Kukkila- Kalliola, Hämeenkosken keskusta, Kärkölän keskusta, Ahtiala, Jalkaranta, Kiveriö, Karisto, Kärpänen, Renkomäki, Uusikylä, Villähde, Padasjoen keskusta ja Sysmän keskusta. Maakuntakaavassa keskusluokituksen luokkiin 1 ja 2 kuuluvat keskukset on esitetty keskustatoimintojen aluevarausmerkinnällä lukuun ottamatta Launetta, joka on esitetty keskustatoimintojen kohdemerkinnällä (c) ja Mukkulaa, joka on esitetty keskustatoimintojen alakeskus merkinnällä (ca). Luokkaan 3 kuuluvista keskuksista kuntakeskukset on esitetty keskustatoimintojen kohdemerkinnällä (c) ja muut keskukset keskustatoimintojen alakeskus merkinnällä (ca) (kuva 1). Maakuntakaavan mukaan vähittäiskaupan suuryksiköiden toteuttaminen on mahdollista edellä mainituille keskusta-alueille sekä maakuntakaavassa vähittäiskaupan suuryksikkö -kohdemerkinnällä (km) osoitetuille alueille. Km-kohdemerkintä on osoitettu Lahdessa Holmaan, Karistoon ja Launeelle sekä Heinolan Tähtiniemeen. Hollolan kuntakeskuksen keskeiset alueet on voimassa olevassa maakuntakaavassa (kuva 2) osoitettu keskustatoimintojen alue (C) -merkinnällä. Salpakankaan teollisuusalue on osoitettu työpaikka-alue (TP) -merkinnällä. Maakuntakaavassa on osoitettu Lahden eteläisen kehätien linjaus. Kehätien (VT 12) ja kantatien 54 (Lahti-Riihimäki) risteysalueen koillis- ja luoteisneljänneksille on osoitettu palvelujen alue (P), jolle on mahdollista sijoittaa mm. tilaa vaativan kaupan yksiköitä. Risteysalueen kaakkoisneljännes on osoitettu teollisuusalueeksi (T). Muilta osin Hollolan kuntakeskuksen alue on maakuntakaavassa osoitettu taajamatoimintojen (A) alueeksi, joka jatkuu yhtenäisenä Lahden ja Nastolan alueille.

6 FCG Finnish Consulting Group Oy 6 (31) Kuva 1. Päijät-Hämeen maakuntakaavan kaupan palveluita koskevat merkinnät Päijät-Hämeen eteläosassa (Päijät-Hämeen liitto 2012). Kuva 2. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta (Päijät-Hämeen liitto 2006).

7 FCG Finnish Consulting Group Oy 7 (31) 2.3 Päijät-Hämeen kaupan palvelurakenne Päijät-Hämeen liitto on laatinut Päijät-Hämeen kaupan palvelurakenneselvityksen (Päijät-Hämeen liitto 2012). Selvitys valmistui huhtikuun 2012 alussa ja se toimii laadittavan maakuntakaavan taustaselvityksenä. Palvelurakenneselvityksen yhteydessä on arvioitu, miten nykyisen maakuntakaavan ratkaisut vastaavat kaupan nykytilannetta ja kehittämistarpeita sekä selvitetty merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden potentiaaliset sijaintipaikat maakunnan alueella. Palvelurakenneselvityksessä on esitetty ehdotuksia merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alarajasta sekä keskustatoimintojen alueiden ja kaupan alueiden vähittäiskaupan enimmäismitoituksesta. Selvityksen ehdotuksia täsmennetään maakuntakaavaprosessin kuluessa sekä saatavan palautteen että maankäyttö- ja rakennuslain tulkintaa selkeyttävän ohjeistuksen perusteella. Kaupan palveluverkkoselvityksessä seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan sijaintipaikkoja ovat Hollolassa kuntakeskuksen keskustatoimintojen alue sekä Riihimäentien risteysalue ja Salpakankaan alue. Hollolan kuntakeskuksen aluetta tulisi kehittää Lahden kaupunkiseudun seudullisena kaupan keskuksena ja alueelle tulisi sijoittaa seudullisesti merkittävät päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan yksiköt. Hollolan kuntakeskuksen vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitukseksi on ehdotettu k-m 2. Riihimäentien risteysaluetta ja Salpakankaan aluetta ehdotetaan kehitettäväksi tilaa vaativan erikoistavaran kaupan alueina. Molempien alueiden enimmäismitoitukseksi on ehdotettu k-m 2. Enimmäismitoitukset tarkentuvat maakuntakaavan jatkosuunnittelun yhteydessä.

8 FCG Finnish Consulting Group Oy 8 (31) 3 KAUPAN NYKYTILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT 3.1 Tarkastelualue Kaupallisten vaikutusten arvioinnin yhteydessä kuvataan, mille alueelle kaupalliset vaikutukset kohdistuvat. Vaikutusalueen laajuus on sidoksissa siihen, millaista kauppaa ja mitä myymälöitä asemakaavan muutosalueille sijoittuu. Asemakaavan muutosten kaupallisia vaikutuksia tarkastellaan Lahden kaupunkiseudun ja erityisesti Hollolan kunnan osalta. Kumpikin asemakaavan muutos mahdollistaa hypermarketin toteuttamisen, joten kaavamuutosten vaikutukset ovat seudullisia. Käytännössä vaikutukset tulevat kohdistumaan Hollolan kunnan alueelle (lukuun ottamatta Paimelan, Kukkila-Kalliolan ja Heinlammin osa-alueita), Lahden kaupungin läntisiin osiin (Jalkaranta ja Kärpänen) sekä Hämeenkosken ja Kärkölän kuntiin. Tässä selvityksessä tarkastelualueena käytetään Hollolan, Hämeenkosken ja Kärkölän muodostamaa aluetta. Väestökehitys, kaupan nykytila sekä arvio ostovoiman kehityksestä ja liiketilatarpeesta on esitetty Hollolan kunnan ja tarkastelualueen osalta. Kaupan nykytilaa koskevat tiedot perustuvat Päijät- Hämeen kaupan palvelurakenneselvitykseen (Päijät-Hämeen liitto 2012). 3.2 Väestö ja asuminen Väestökehitys ja väestöennuste Hollolassa asui vuoden 2010 lopussa noin asukasta, joka on noin 11 % koko Päijät-Hämeen asukasmäärästä. Päijät-Hämeen asukasmäärä oli vuoden 2010 lopussa noin asukasta. Noin puolet maakunnan väestöstä asui Lahden kaupungin alueella. Vuosina väestömäärä lisääntyi Hollolassa noin asukkaalla (+7,8 %) ja koko maakunnassa noin asukkaalla (+2,2 %). Taulukko 1. Väestönkehitys (Tilastokeskus). Väestö Muutos lkm % Hollola ,8 % Tarkastelualue ,9 % PÄIJÄT-HÄME ,2 % Päijät-Hämeen väestötavoitteen mukaan Hollolan väestömäärä on vuonna 2035 noin asukasta. Mikäli väestökasvu jakautuu tasaisesti koko tarkastelujaksolle , on Hollolan väestömäärä vuonna 2025 noin asukasta. Väestömäärä lisääntyy Hollolassa väestötavoitteen mukaan vuosina yhteensä noin asukkaalla (+20 %). Koko maakunnan väestömäärä kasvaa vastaavana aikana runsaat asukasta (+15 %).

9 FCG Finnish Consulting Group Oy 9 (31) Taulukko 2. Päijät-Hämeen liiton väestötavoite (Päijät-Hämeen liitto 2012). Väestömäärä Muutos ) ) ) lkm % Hollola % Tarkastelualue % PÄIJÄT-HÄME % 1) Tilastokeskus, väestötilasto 3) Arvio (väestönkehitys jakautuu tasaisesti vuosille ) 3) Maakunnan laskennallinen väestötavoite Asumisen ja työpaikkojen sijoittuminen Asuminen keskittyy Hollolassa valtatien 12 varteen kuntakeskuksen alueelle, jossa asuu noin 57 % kunnan asukkaista. Pienempiä väestökeskittymiä on Kukkila-Kalliolan (noin asukasta), Kirkonseudun (noin asukasta) ja Pyhäniemen (noin 1006 asukasta) alueilla. Kuvassa 3 on esitetty väestön sijoittuminen 250 x 250 metrin ruuduissa Lahden ympäristössä. Tummat värit kuvastavat tiheintä asutusta ja vaaleat värit harvaan asuttuja alueita. Kuva 3. Väestön sijoittuminen Lahden ympäristössä vuonna 2010 (Päijät- Hämeen liitto 2012).

10 FCG Finnish Consulting Group Oy 10 (31) 3.3 Vähittäiskaupan myymäläverkko Päivittäistavarakauppa Hollolassa toimi vuoden 2010 lopussa yhteensä 11 päivittäistavaramyymälää, joista yhdeksän oli koko päivittäistavaravalikoimaa myyviä myymälöitä ja kaksi päivittäistavaroiden erikoismyymälöitä. Hollolan kuntakeskuksessa toimivat K-Supermarket Hollola, Lidl, S-Market Hollola, K-Market Neste Salpakangas, ABC Hollola ja Siwa Salpakangas, Life Hollola ja Pulla-Pojat Oy (yhteensä 8 myymälää). Muualla konnassa toimi kolme päivittäistavaramyymälää: Sale Kukkila, Sale Hollola kk ja Valintatalo Soramäki. Tarkastelualueen muissa kunnissa Hämeenkoskella toimi kaksi ja Kärkölässä kolme päivittäistavaramyymälää vuoden 2010 lopussa. Vuonna 2010 Hollolassa oli asukasta yhtä päivittäistavaramyymälää kohti, kun mukaan otetaan koko päivittäistavaroiden valikoimaa myyvät päivittäistavaramyymälät (ei päivittäistavaroita myyviä erikoismyymälöitä). Koko Päijät-Hämeessä oli keskimäärin asukasta ja koko maassa keskimäärin asukasta yhtä päivittäistavaramyymälää kohti. Asukasmäärä yhtä päivittäistavaramyymälää kohti oli Hollolassa merkittävästi suurempi ja näin ollen päivittäistavarakaupan myymäläverkko merkittävästi harvempi kuin maakunnassa ja koko maassa keskimäärin. Päivittäistavaramyymälöiden lisäksi päivittäistavaroita myydään laajan tavaravalikoiman myymälöissä (ns. halpahalleissa), kioskeissa ja huoltoasemilla. Hollolassa toimi yksi päivittäistavaroita myyvä laajan tavaravalikoiman myymälä. kolme päivittäistavaroita myyvää huoltoasemaa ja kolme elintarvike-, makeis- ym. kioskia Erikoiskauppa Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin mukaan Hollolassa toimi vuoden 2009 lopussa yhteensä 53 erikoiskaupan myymälää. Toimialoilla, jotka sisältävät tilaa vaativan erikoiskaupan myymälät (huonekalukauppa, kodintekniikkakauppa, rautakauppa ja muu tilaa vaativa kauppa) toimi Hollolassa 17 myymälää ja muun erikoiskaupan toimialoilla (alkot, apteekit ym, muotikauppa, tietotekninen erikoiskauppa ja muu erikoiskauppa) 36 myymälää. Valtaosa erikoismyymälöistä toimi Hollolan kuntakeskuksen alueella. Hämeenkoskella toimi kolme ja Kärkölässä kymmenen erikoiskaupan myymälää. Asukaslukuun suhteutettuna Hollolassa oli 412 asukasta yhtä erikoiskaupan myymälää kohti, mikä on merkittävästi enemmän kuin Päijät-Hämeessä (262 asukasta) ja koko maassa (265 asukasta) keskimäärin. Näin ollen erikoiskaupan myymäläverkko on päivittäistavarakaupan tapaan Hollolassa merkittävästi harvempi kuin maakunnassa ja koko maassa keskimäärin. (Päijät-Hämeen liitto 2012) Julkiset palvelut Kaupallisten palveluiden lisäksi myös julkiset peruspalvelut ovat tärkeitä asukkaiden arjen sujumisen näkökulmasta ja niiden sijainti tulee ottaa huomioon kaupan palveluverkon kehittämisessä. Hollolan keskeiset julkiset palvelut sijaitsevat kuntakeskuksessa, jossa toimivat muun muassa kunnanvirasto, kirjasto, peruskoulu, lukio, päiväkoteja, terveysasema ja seurakuntakeskus.

11 FCG Finnish Consulting Group Oy 11 (31) 3.4 Vähittäiskaupan myynti ja ostovoiman siirtymät Vähittäiskaupan myynti Päijät-Hämeen vuoden 2010 päivittäistavaramyynnistä (sisältää päivittäistavaramyymälöiden, laajan tavaravalikoiman myymälöiden ja huoltoasemien päivittäistavaramyynnin) toteutui Hollolassa 7 %. Myymälätyypeittäin tarkasteluna Hollolan päivittäistavaramyymälöiden päivittäistavaramyynnistä noin 70 % toteutui isoissa supermarketeissa, 20 % isoissa valintamyymälöissä ja 10 % muissa päivittäistavaramyymälöissä. Päivittäistavaramyymälöiden PT-myyntialaa asukasta kohti oli Hollolassa selvästi vähemmän (indeksi 63) kuin Päijät-Hämeessä (indeksi 107) ja koko maassa (indeksi 100) keskimäärin. Myös päivittäistavaramyymälöiden PTmyynti asukasta kohti oli Hollolassa selvästi alhaisempi (indeksi 59) kuin Päijät-Hämeessä (indeksi 99) ja koko maassa (indeksi 100) keskimäärin. Päivittäistavarakaupan myyntitehokkuus ( /my-m 2 /vuosi) oli Hollolassa samalla tasolla kuin Päijät-Hämeessä (indeksi 93). Koko maan keskimääräiseen myyntitehokkuuteen (indeksi 100) verrattuna Hollolan ja Päijät-Hämeen päivittäistavarakaupan myyntitehokkuus oli jonkin verran alhaisempi. Päijät-Hämeen vuoden 2009 erikoiskaupan myynnistä toteutui Hollolassa 4 % Ostovoiman siirtymät Ostovoiman siirtymä on kunkin alueen vähittäiskaupan myynnin ja ostovoiman erotus. Kuluttajat eivät tee kaikkia ostoksia omalta paikkakunnalta, vaan osa ostoksista hankitaan oman asuinalueen ja oman kunnan ulkopuolelta. Vastaavasti muualla asuvat tuovat asianomaiselle paikkakunnalle ulkopuolista ostovoimaa. Kun ostovoiman siirtymä on positiivinen eli myynti on suurempi kuin ostovoima, kaupan palvelut ovat vetovoimaisia ja saavat ostovoimaa muualta. Kun ostovoiman siirtymä on negatiivinen eli myynti on pienempi kuin ostovoima, ostovoimaa siirtyy alueen ulkopuolelle. Hollolassa sekä päivittäistavarakaupan että erikoiskaupan ostovoiman nettosiirtymä on negatiivinen. Ostovoiman siirtymä oli päivittäistavarakaupassa -42 % vuonna 2010 ja erikoiskaupassa -54 % vuonna Myös Hämeenkoskella ja Kärkölässä ostovoiman siirtymät olivat negatiiviset sekä päivittäistavarakaupassa että erikoiskaupassa. Osa-alueittain tarkasteltuna päivittäistavarakaupan ostovoiman siirtymä oli Hollolassa kaikilla alueilla negatiivinen. Hollolan kuntakeskuksen alueella ostovoiman siirtymä oli -14 %, Kirkonseudulla -37 %, Kukkila-Kalliolan alueella -72 % ja Miekkiön alueella -91 %. Alueita, joilta puuttuu päivittäistavarakaupan tarjonta ja joissa ostovoiman siirtymä on -100 %, ovat Heinlammi (417 asukasta), Herrala (825 asukasta), Länsi-Hollola (393 asukasta), Nostava (913 asukasta), Paimela (620 asukasta), Pyhäniemi (1006 asukasta) ja Tennilä (328 asukasta).

12 FCG Finnish Consulting Group Oy 12 (31) 3.5 Kaupallisten palvelujen saavutettavuus Kaupallisten palveluiden saavutettavuus Hollolan kuntakeskuksessa asuville on erinomainen sekä henkilöautolla että kevyellä liikenteellä. Hollolan kuntakeskuksessa asukkailla on myös useampia vaihtoehtoisia asiointimahdollisuuksia. Muualla kunnassa kaupan palvelujen saavutettavuus on heikompi eikä asiointi kevyellä liikenteellä ole todellinen vaihtoehto henkilöautolla tapahtuvalle asioinnille. 3.6 Arvio ostovoiman kehityksestä ja liiketilatarpeesta Ostovoiman kehitysarvio Ostovoima ja sen kehitys ovat perusta kaupan palveluverkon kehittymiselle ja kaupan investoinneille. Ostovoima on arvioitu vuoden 2010 väestömäärän ja asukaskohtaisten kulutuslukujen perusteella. Kulutuslukuina on käytetty Päijät-Hämeen keskimääräisiä kulutuslukuja (Päijät-Hämeen kaupan selvitykset ja Ostovoiman kehitys on arvioitu Päijät-Hämeen liiton laskennallisen väestötavoitteen ja yksityisen kulutuksen kasvuarvioiden pohjalta. Yksityisen kulutuksen kasvuarviona on käytetty päivittäistavarakaupassa 0,9 %/vuosi ja erikoiskaupassa 2 %/vuosi. Tässä selvityksessä käytetyt kulutusluvut ja kasvuarviot on esitetty taulukossa 3. Taulukko 3. Vähittäiskaupan kulutusluvut ja arvio kehityksestä /asukas/vuosi (vuoden 2010 rahassa). Kulutusluvut, /asukas/vuosi Kasvuarvio %/vuosi Päivittäistavarakauppa ,9 % Tilaa vaativa kauppa ,0 % Muu erikoiskauppa ,0 % Erikoiskauppa yhteensä ,0 % Vähittäiskauppa yhteensä ,6 % Autokauppa ja huoltamot ,0 % Eri tahojen tekemät arviot yksityisen kulutuksen kasvusta poikkeavat huomattavastikin toisistaan. Kasvuarviot vaihtelevat myös toimialoittain. Tässä selvityksessä käytettyjä kasvuarvioita voidaan pitää varsin realistisina pitkän aikavälin arvioina. Ostovoimatarkasteluissa on syytä pitää mielessä, että ostovoima kuvaa kuluttajien ostovoimapotentiaalia tietyllä alueella. Se ei kerro suoraan, missä tämä potentiaali toteutuu myyntinä. Vähittäiskauppaan (pl. autokauppa) kohdistuva ostovoima edellä esitetyillä laskentaperusteilla arvioituna oli vuonna 2010 Hollolassa noin 153 milj.. Vähittäiskaupan ostovoimasta kohdistui päivittäistavarakauppaan noin 63 milj. ja erikoiskauppaan noin 90 milj.. Vähittäiskaupan ostovoiman arvioidaan kasvavan Hollolassa vuoteen 2025 mennessä noin 63 milj. ja vuoteen 2035 mennessä noin 119 milj.. Autokauppaan ja huoltamotoimintaan kohdistuva ostovoima oli vuonna 2010 Hollolassa noin 73 milj. ja ostovoiman arvioidaan kasvavan vuoteen 2025 mennessä noin 37 milj. ja vuoteen 2035 mennessä noin 71 milj.. Tarkastelualueella vähittäiskauppaan (pl. autokauppa) kohdistuva ostovoima oli vuonna 2010 noin 202 milj.. Tarkastelualueen vähittäiskaupan ostovoiman arvioidaan kasvavan vuoteen 2025 mennessä noin 81 milj. ja vuoteen 2035 mennessä noin 154 milj..

13 FCG Finnish Consulting Group Oy 13 (31) Taulukko 4. Arvio vähittäiskauppaan kohdistuvan ostovoiman kehityksestä (vuoden 2010 rahassa). Ostovoima, milj. Ostovoiman kasvu, milj Hollola 153,2 216,0 272,5 62,8 56,5 119,3 Tarkastelualue 202,2 283,4 356,1 81,2 72,8 153,9 PÄIJÄT-HÄME 1407,6 1930,6 2394,0 523,1 463,4 986,5 Taulukko 5. Arvio päivittäistavarakauppaan kohdistuvan ostovoiman kehityksestä (vuoden 2010 rahassa). Ostovoima, milj. Ostovoiman kasvu, milj Hollola 63,5 81,1 95,5 17,6 14,4 32,0 Tarkastelualue 83,8 106,4 124,8 22,6 18,4 41,0 PÄIJÄT-HÄME 583,1 724,8 838,8 141,7 114,0 255,7 Taulukko 6. Arvio erikoiskauppaan kohdistuvan ostovoiman kehityksestä (vuoden 2010 rahassa). Erikoiskauppa yhteensä Ostovoima, milj. Ostovoiman kasvu, milj Hollola 89,7 134,9 177,0 45,2 42,1 87,3 Tarkastelualue 118,4 177,0 231,4 58,5 54,4 112,9 PÄIJÄT-HÄME 824,4 1205,8 1555,2 381,3 349,4 730,8 Tilaa vaativa kauppa Ostovoima, milj. Ostovoiman kasvu, milj Hollola 30,4 45,7 60,0 15,3 14,3 29,6 Tarkastelualue 40,1 60,0 78,4 19,8 18,4 38,2 PÄIJÄT-HÄME 279,3 408,4 526,8 129,2 118,4 247,5 Muu erikoiskauppa Ostovoima, milj. Ostovoiman kasvu, milj Hollola 59,3 89,2 117,0 29,9 27,8 57,7 Tarkastelualue 78,3 117,0 153,0 38,7 36,0 74,7 PÄIJÄT-HÄME 545,2 797,4 1028,4 252,2 231,1 483,2 Taulukko 7. Arvio autokauppaan ja huoltamotoimintaan kohdistuvan ostovoiman kehityksestä (vuoden 2010 rahassa). Ostovoima, milj. Ostovoiman kasvu, milj Hollola 73,5 110,6 145,1 37,0 34,5 71,5 Tarkastelualue 97,1 145,1 189,6 48,0 44,6 92,5 PÄIJÄT-HÄME 675,7 988,2 1274,6 312,5 286,4 598, Laskennallinen liiketilatarve Ostovoiman kasvu mahdollistaa kaupan paremmat toimintamahdollisuudet. Nykyiset yritykset voivat kasvattaa myyntiään ja uusille yrityksille voi syntyä riittävät toimintaedellytykset. Kaupan liiketilan lisätarve on arvioitu ostovoiman kasvun perusteella muuttamalla kasvu liiketilan lisätarpeeksi kaupan keskimääräisen myyntitehokkuuden ( /myynti-m 2 /vuosi) avulla.

14 FCG Finnish Consulting Group Oy 14 (31) Liiketilan lisätarvearvio perustuu seuraaviin tunnuslukuihin: - myyntialan muunto kerrosalaksi kertoimella 1,25 - päivittäistavarakaupan myyntitehokkuus /my-m 2 - tilaa vaativan erikoistavaran kaupan myyntitehokkuus /my-m 2 - muun erikoiskaupan keskimääräinen myyntitehokkuus /my-m 2 - autokaupan keskimääräinen myyntitehokkuus / my-m 2 - liiketilan poistuma 0 k- m 2 - kokonaan uusperustantaa - kaavallinen ylimitoitus kertoimella 1,3 Arvioitu tilantarve kuvaa liiketilan lisätarpeen suuruusluokkaa tilanteessa, jossa kaikki ostovoiman kasvu kohdistuu uusperustantaan. Käytännössä kuitenkin osa ostovoiman kasvusta kohdistuu nykyisten yritysten myynnin kasvuun ja vain osa vaatii uutta liiketilaa. Toisaalta myymäläkannan poistuma lisää liiketilan tarvetta, samoin maakunnan ulkopuolelta tuleva ostovoima. Keskeinen tilatarpeeseen vaikuttava tekijä on myös myyntitehokkuus. Myyntitehokkuus vaihtelee myymälätyypeittäin. Näin ollen myös uusperustannan rakenne vaikuttaa lopulliseen tilatarpeeseen. Vähittäiskaupan (pl. autokauppa) laskennallinen liiketilan lisätarve vuosina on Hollolassa noin k-m 2 ja tarkastelualueella noin k-m 2. Hollolan laskennallisesta liiketilan lisätarpeesta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin k-m 2 ja erikoiskauppaan noin k-m 2. Tarkastelualueen laskennallisesta liiketilan lisätarpeesta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin k-m 2 ja erikoiskauppaan noin k-m 2. Taulukko 8. Vähittäiskaupan laskennallinen liiketilan tarve. Liiketilatarve, k-m 2 Liiketilan lisätarve, k-m Hollola Tarkastelualue PÄIJÄT-HÄME Taulukko 9. Päivittäistavarakaupan laskennallinen liiketilan tarve. Liiketilatarve, k-m 2 Liiketilan lisätarve, k-m Hollola Tarkastelualue PÄIJÄT-HÄME Taulukko 10. Erikoiskaupan laskennallinen liiketilan tarve. Liiketilatarve, k-m 2 Liiketilan lisätarve, k-m Hollola Tarkastelualue PÄIJÄT-HÄME Taulukko 11. Autokaupan ja huoltamotoiminnan laskennallinen liiketilan tarve. Liiketilatarve, k-m 2 Liiketilan lisätarve, k-m Hollola Tarkastelualue PÄIJÄT-HÄME

15 FCG Finnish Consulting Group Oy 15 (31) Liiketilan tarvetta tarkasteltaessa on syytä muistaa, että tilantarvearvio on suuntaa-antava ja ilmoittaa ainoastaan suuruusluokan, ei tarkkaa lisätilan tarvetta. Liiketilan lisätarpeen arvioinnissa ei ole otettu huomioon ostovoiman siirtymiä alueelta toiselle. Laskelman mukaisessa tilanteessa kaikki ostovoiman kasvu ja siten myös liiketilan lisätarve kohdistuisi siihen alueeseen, jossa kasvu tapahtuu. Hollolan ostovoimaa valui kunnan ulkopuolelle päivittäistavarakaupassa vuonna 2010 noin 42 % ja erikoiskaupassa vuonna 2009 noin 54 %. Kysynnän ja tarjonnan tasapainon (ostovoiman nettosiirtymä=0) saavuttaminen vaatisi Hollolassa nykytilanteessa lisää liiketilaa päivittäistavarakaupassa noin k-m 2 ja erikoiskaupassa noin k-m 2. Erityisesti päivittäistavarakaupassa on perusteltua pyrkiä kysynnän ja tarjonnan tasapainoon. Sen sijaan erikoiskaupassa Lahden kaupallisen tarjonnan monipuolisuus ja vetovoimaisuus huomioon ottaen kysynnän ja tarjonnan tasapaino voi olla Hollolassa vaikea saavuttaa. Tavoitteena tulee kuitenkin olla myös erikoiskaupassa mahdollisimman monipuolinen tarjonta ja ostovoiman vuodon vähentäminen.

16 FCG Finnish Consulting Group Oy 16 (31) 4 KUNTAKESKUKSEN LIIKEKORTTELEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4.1 Asemakaavan muutoksen kuvaus Asemakaavan muutoksen tavoitteet Kaavoitushankkeen tavoitteena on laatia keskusta-alueelle täydennysrakentamisen mahdollistava asemakaava ja samalla parantaa keskustan palvelutarjontaa. Kaavoituksessa huomioidaan keskustan kaupallisen rakentamisen ja asuntorakentamisen kokonaisuus, pysäköinti ja liikenneratkaisut. Suunnittelun tavoitteena on luoda keskusta-alueesta yhtenäinen ja houkutteleva kokonaisuus, jossa on huomioitu taajamakuvalliset, liikenteelliset ja toiminnalliset seikat. Asemakaavan muutosalue sijaitsee kuntakeskuksen liikerakentamisen keskeisimmällä alueella rajautuen valtatiehen 12. Alueen kaupallisia palveluja käyttävät lähialueen asukkaiden lisäksi myös muualla kunnassa asuvat sekä edullisen sijainnin vuoksi myös kunnan ulkopuolelta tulevat asiakkaat. Kaavamuutosalueen sijainti on keskeinen koko kunnan yhdyskuntarakenteen ja liikenneyhteyksien kannalta. Alue on hyvin saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla ja kävelyetäisyydellä asuu huomattava määrä asukkaita. Kuva 4. Kuntakeskuksen liikekortteleiden asemakaavan muutoksen kaavaalue (Hollolan kunta 2011).

17 FCG Finnish Consulting Group Oy 17 (31) Nykyinen kaavatilanne Maakuntakaava Hollolan alueella on voimassa Päijät-Hämeen maakuntakaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa asemakaavan muutosalue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C). Kuva 5. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta (Hollolan kunta 2011). Yleiskaava Hollolan kuntakeskuksen osayleiskaava on hyväksytty Hollolan kunnanvaltuustossa Asemakaavan muutosalue on merkitty osayleiskaavassa keskustatoimintojen alueeksi (C). Kuva 6. Ote Hollolan kuntakeskuksen osayleiskaavasta (Hollolan kunta 2011).

18 FCG Finnish Consulting Group Oy 18 (31) Asemakaava Asemakaavan muutosalueella on voimassa yhteensä 10 asemakaavaa. Voimassaolevien asemakaavojen rakennusoikeus on yhteensä noin k-m 2, joka on pääosin käytetty. Kuva 7. Ote ajantasa-asemakaavasta (Hollolan kunta 2011) Asemakaavan muutoksen sisältö Asemakaavan muutoksesta on laadittu kaavaluonnos sekä hanketta havainnollistavia piirroksia. Kaavaluonnos ja kaavan muu valmisteluaineisto on ollut nähtävillä kesällä 2011.

19 FCG Finnish Consulting Group Oy 19 (31) Asemakaavan muutosluonnoksessa alueelle on osoitettu liikerakennusten korttelialue (KM), jolle kaavamääräyksen mukaan saa sijoittaa kaksi enintään k-m 2 :n suuruista vähittäiskaupan suuryksikköä. Alueelle saa sijoittaa myös erikoiskaupan myymälätiloja sekä muita liike- ja toimistotiloja. Alueelle sijoitettavat rakennukset on rakennettava yhteen. Kaavaluonnoksen mukaan liikerakennusten korttelialueen rakennusoikeus on noin k-m 2. Liikerakennusten korttelialueelle on tämän hetkisten suunnitelmien mukaan tulossa noin liiketilaa, josta Prisman osuus on noin k-m 2, erikoisliikkeiden osuus noin k-m 2 sekä kaupallisten ja julkisten palvelujen osuus noin k-m 2. Osa alueella nykyisin sijaitsevista liike- ym. rakennuksista on tarkoitus purkaa ja osa rakennuksista uudistaa ja yhdistää osaksi uutta kauppakeskusta. Näin ollen rakennusoikeuden nettolisäys alueella on noin k-m 2. Poistuva liiketila huomioon ottaen voidaan arvioida, että päivittäistavarakaupan liiketila säilyy ennallaan ja että liiketilan nettolisäys on kokonaisuudessaan erikoiskaupan ja kaupallisten palvelujen liiketilaa. Kuva 8. Ote asemakaavan muutosluonnoksesta (Hollolan kunta 2011).

20 FCG Finnish Consulting Group Oy 20 (31) 4.2 Kaupalliset vaikutukset Kaupan toiminta- ja kehitysedellytykset Hollolan nykyinen kysyntä mahdollistaa kuntakeskuksen liikekortteleiden asemakaavan muutoksen mukaisen kaupallisen rakentamisen ilman merkittäviä haitallisia vaikutuksia nykyisten myymälöiden toiminta- ja kasvuedellytyksiin. Ostovoiman kasvua ja sen pohjalta arvioitua liiketilan laskennallista lisätarvetta tarkastelemalla voidaan hahmottaa, kuinka suuren osuuden uusi kaupallinen rakentaminen muodostaa Hollolan liiketilatarpeesta. Hollolan ostovoimaa valui kunnan ulkopuolelle päivittäistavarakaupassa vuonna 2010 noin 42 % ja erikoiskaupassa vuonna 2009 noin 54 %. Mikäli tavoitteeksi asetettaisiin kysynnän ja tarjonnan tasapaino, tarvittaisiin Hollolaan jo nykytilanteessa lisää liiketilaa päivittäistavarakauppaan noin k-m 2 ja erikoiskauppaan noin k-m 2. Kohdassa on esitetty ostovoiman kasvuun perustuva arvio Hollolan laskennallisesta liiketilan lisätarpeesta. Vuosina liiketilan lisätarve on Hollolassa suuruusluokaltaan k- m 2, josta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin k-m 2 ja erikoiskauppaan noin k-m 2. Mikäli siis pyrittäisiin kysynnän ja tarjonnan tasapainoon, liiketilan lisätarve olisi Hollolassa vuoteen 2025 mennessä päivittäistavarakaupassa noin k-m 2 ja erikoiskaupassa noin k-m 2. Kuntakeskuksen liikekortteleiden asemakaavan muutoksen mahdollistaman liikerakentamisen nettolisäys on noin k-m 2. Uusi liikerakentaminen ei lisää päivittäistavarakaupan liiketilaa nykyiseen liiketilaan verattuna. Erikoiskaupassa liiketilan lisäys olisi noin 55 % kysynnän ja tarjonnan tasapainottamisen (ostovoiman siirtymä 0 %) edellyttämästä liiketilatarpeesta. Näin ollen Hollolan nykyinen ostovoima mahdollistaa liikerakentamisen. Päivittäistavarakaupassa Hollolan uuteen kauppakeskukseen tuleva Prisma kilpailee lähinnä Lahden seudun muiden hypermarkettien kanssa, jolloin päivittäistavarakaupassa vaikutukset kohdistuisivat ensisijaisesti muiden hypermarkettien toiminta- ja kehitysedellytyksiin. Hollolan Prisman ja Keskon suunnitteleman K-citymarketin myötä hypermarkettien kilpailutilanne kiristyy Lahden kaupunkiseudulla. Hollolan markkinoiden kasvu mahdollistaa kuitenkin myös pienten lähimyymälöiden toimintaedellytysten säilymisen. Muissa tarkastelualueen kunnissa, Hämeenkoskella ja Kärkölässä, kuten myös Lahden länsiosissa toimii nykyisin niiden väestöpohjan mukaisia pieniä päivittäistavarakauppoja, jotka ovat jo nykytilanteessa sopeutuneet toiminnassaan Lahden päivittäistavarakaupan suureen vetovoimaan. Erikoiskaupassa uusi liikerakentaminen olisi pääasiassa keskustahakuista erikoiskauppaa sekä hypermarkettiin sijoittuvaa käyttötavaroiden kauppaa. Erikoiskaupassa Hollolan uusi kauppakeskus kilpailee lähinnä Lahden seudun muiden kauppakeskusten kanssa. Merkittävimmät kilpailijat ovat Lahden keskustan ja Karisman kauppakeskukset sekä jossain määrin myös Kärkkäisen tavaratalo Lahden Renkomäessä. Erikoiskaupassa uusi kauppakeskus tarjoaisi Hollolan keskustassa nykyisin toimiville kuten myös uusille toimijoille vetovoimaisen ja kilpailukykyisen sijaintipaikan. Suunnitellussa laajuudessa erikoiskaupan rakentamisen vaikutukset Hollolan ja tarkastelualueen nykyisiin erikoiskaupan toimintoihin ovat vähäisiä.

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Niskanperän OYK kaupallinen selvitys

Niskanperän OYK kaupallinen selvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK kaupallinen selvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti Sisällysluettelo 1 TAVOITTEET JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 1 1.1 Tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NCC SUOMI OY Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (24) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1 Selvityksen

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

RAUMAN KAUPUNKI. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti RAUMAN KAUPUNKI Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (27) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖOHJELMA Työn tausta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnissä Helsingin uuden yleiskaavan laatiminen. Työn suunnittelua ohjaava

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto Kaupan palveluverkkoselvitys KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Susanna Roslöf, Satakuntaliitto 18.5.2016 Sisältö 1 Selvityksen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ Pohjois-Savon maakuntakaavan vähittäiskaupan suuryksiköiden ja tilaa vaativan kaupan alueiden sijainti suhteessa väestöön JOHDANTO Tässä selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

RAKENNEMALLIEN VERTAILU

RAKENNEMALLIEN VERTAILU HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIEN VERTAILU YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA ILLAN OHJELMA 17.00 Tervetuloa! 17.10 Rakennemallivaihtoehtojen esittely kaavoitusinsinööri Markus Hytönen,

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys LAPIN LIITTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys Vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan 2.4.2012 Lapin liitto LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA JOHDANTO Lapin liitto on laatimassa maakuntakaavaa

Lisätiedot

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke 3.12.2007 Saarenkylän Citymarketin laajennushanke Kaupalliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite... 5 1.2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.6.2014 VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista 1.6.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

Aluerakenteen tasapainoinen kehittäminen hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita ja alueiden omia vahvuuksia. Kyläverkoston kehittäminen sekä maaseudun elinkeinotoimintojen edistäminen ja muun toimintapohjan

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Luonnos 30.11.2009 Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Kaupalliset ja sosiaaliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009).

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009). KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Yleissuunnitteluosasto Anne Karlsson 28.3.2011 Patolan päivittäistavarakaupan selvitys Päivittäistavarakaupan myymäläverkko alueella Patola kuuluu Oulunkylän peruspiiriin. Oulunkylän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Uuden Oulun yleiskaavan kaupallisten vaikutusten

Uuden Oulun yleiskaavan kaupallisten vaikutusten OULUN KAUPUNKI Uuden Oulun yleiskaavan kaupallisten vaikutusten arviointi Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kansikuva: Lentokuva Vallas Oy / Oulun kaupunki Loppuraportti 1 (68) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit 715-719 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi

Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi KESKI-SUOMEN LIITTO Keski-Suomen kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi Loppuraportti 14.12.2012 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19817 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: 26.1. 2015 Sweco Ympäristö Oy PÄIVÄYS VAIHE PÄÄTÖS / KUULUTUS NÄHTÄVILLÄ TARK. KAAVOITUSPÄÄTÖS 12.5. 2014 22.5. 2014

Lisätiedot

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 31 rakennuspaikat 6, 7 ja 8 KAAVASELOSTUS YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1 Suunnittelutilanne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Kaavoituksen ajankohtaispäivä 5.6.2014 Heikki Saarento

VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Kaavoituksen ajankohtaispäivä 5.6.2014 Heikki Saarento VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Kaavoituksen ajankohtaispäivä 5.6.2014 Heikki Saarento Maakuntakaavatilanne Varsinais-Suomessa on voimassa seutukunnittain

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

Ongelmanratkaisu. Kaupan suuryksiköt. 3.12.2008 Kestävä yhdyskunta -seminaari

Ongelmanratkaisu. Kaupan suuryksiköt. 3.12.2008 Kestävä yhdyskunta -seminaari Ongelmanratkaisu Kaupan suuryksiköt Ryhmä Oulun luonnonsuojeluyhdistys On koonnut taustamateriaalin On laatinut ongelmanratkaisun kysymykset Ryhmä Oulun seudun kunnallispoliitikkoja On laatinut vastaukset

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

Kaupan palveluverkko Vaihemaakuntakaava 2. Päivi Liuska-Kankaanpää Alueiden käytön johtaja

Kaupan palveluverkko Vaihemaakuntakaava 2. Päivi Liuska-Kankaanpää Alueiden käytön johtaja Kaupan palveluverkko Vaihemaakuntakaava 2 Päivi Liuska-Kankaanpää Alueiden käytön johtaja 1.11.2016 Päivitettävänä Satakunnan kokonaismaakuntakaava - valmistui 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin.

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin. Johdanto Pirkanmaan 1. maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.3.2005 ja se on vahvistettu valtioneuvostossa 29.3.2007. Maakuntakaavan seuranta perustuu maankäyttö ja rakennuslakiin (MRL). Lain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1654/2014 VP 44/30.9.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MUSAN 23. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 36 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1652 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORVOO LOVIISANTIEN YRITYSALUE 5. KAUPUNGINOSA, OSA KORTTELIA 754, 9. KAUPUNGINOSA, OSA KORTTELIA 770, 14. KAUPUNGINOSA, KORTTELIT 5510-5512, SEKÄ KATU- JA ERITYISALUEET

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

TYÖPAIKAT JA TYÖMATKAT

TYÖPAIKAT JA TYÖMATKAT TYÖPAIKAT TYÖPAIKKA-ALUEIDEN SAAVUTETTAVUUS ESPOON ELINKEINOKUDELMA 2050 (LUONNOS) POKE:N ELINKEINOJEN VISIO 2050 TYÖMATKAT 61 Työpaikat Visioalueella oli noin 17 000 työpaikkaa vuonna 2011, eli noin 14

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Lapin liitto TUNTURI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA KAUPAN SELVITYS 2592-D1959

FCG Planeko Oy. Lapin liitto TUNTURI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA KAUPAN SELVITYS 2592-D1959 FCG Planeko Oy Lapin liitto TUNTURI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA KAUPAN SELVITYS 2592-D1959 Loppuraportti 17.2.2009 Lapin liitto, FCG Planeko Oy 1 ALKUSANAT Tehtävänä oli laatia Tunturi-Lapin maakuntakaavatyötä

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 Hyväksytty: Valtuusto 29.11.2016 97 2 1. Yleistä kaavoituskatsauksesta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) säätelevät kaavoitusta

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa

Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 13 2016 Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa Katja Koskela, Tuomas Santasalo ja Teemu Holopainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Kaupan opas valmisteilla keskeiset tulkinnat kauppakeskusten kannalta? Juha Nurmi, ympäristöministeriö Suomen kauppakeskusyhdistys 25.4.

Kaupan opas valmisteilla keskeiset tulkinnat kauppakeskusten kannalta? Juha Nurmi, ympäristöministeriö Suomen kauppakeskusyhdistys 25.4. Kaupan opas valmisteilla keskeiset tulkinnat kauppakeskusten kannalta? Juha Nurmi, ympäristöministeriö Suomen kauppakeskusyhdistys 25.4.2012 Kaupan oppaan tilanne Vähittäiskaupan sijainnin ohjausta koskeva

Lisätiedot

PÄÄTÖS 4.10.2013. Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 14.5.2012 Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1:n hyväksymisestä.

PÄÄTÖS 4.10.2013. Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 14.5.2012 Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1:n hyväksymisestä. KÄÄNNÖS PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2013 DNr:o YM4/5222/2012 ASIA Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1:n vahvistaminen VAHVISTETTAVAKSI SAATETTU PÄÄTÖS KAAVAN SISÄLTÖ LAUSUNNOT Pohjanmaan liiton

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 07.10.2015 Seitap Oy 2015 Seitap

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko Maakuntavertailua KESKI-SUOMEN LIITTO POHJOIS-SAVON LIITTO 25.10.2006 TUOMAS SANTASALO Ky Väestön vuosimuutos Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa vuoteen

Lisätiedot

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011 RakennuskeskusCentra Hämeenlinna Kaupallinen selvitys 11.9.2011 Sijainti ja saavutettavuus Hämeenlinna on Etelä-Suomen läänin pääkaupunki, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä, valtatie 3 :n (Helsinki - Tampere

Lisätiedot

Ympäristöministeriö. Ehdotettujen MRL:n vähittäiskaupan säännösten alustavat vaikutukset LUONNOS

Ympäristöministeriö. Ehdotettujen MRL:n vähittäiskaupan säännösten alustavat vaikutukset LUONNOS Ympäristöministeriö Ehdotettujen MRL:n vähittäiskaupan säännösten alustavat vaikutukset 18.2.2016 LUONNOS Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Vaihtoehdon 1 vaikutukset... 4 2.1.

Lisätiedot

Täydennysrakentaminen onnistuu

Täydennysrakentaminen onnistuu Täydennysrakentaminen onnistuu Ohjaavan viranomaisen näkemyksiä täsmäiskuihin Alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin/Uudenmaan ELY-keskus Näkemykset perustuvat ELY:n rooliin ELY-keskusten tehtävä

Lisätiedot

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1.

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1. Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija Kaupan tutkimuspäivä 26.1.2012 Kauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden maakunnittain 2010

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO, maakuntahallitus LAUSUNTO NRO 2, Liikenne- ja viestintäministeriö

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO, maakuntahallitus LAUSUNTO NRO 2, Liikenne- ja viestintäministeriö LAUSUNTO NRO 2, Liikenne- ja viestintäministeriö Kohta 1 Liikenne- ja viestintäministeriö toteaa, että Päijät-Hämeen maakuntakaavassa on lukuisia asumisen laajenemisalueita, päivittäistavarakaupan suuryksiköiden,

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Kansainvälinen tilanne ja vaihtoehtojen vertailu 19.2.2016 Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Maa Vähittäiskaupan kokoraja, johon kohdistuu erillistä säätelyä Alankomaat

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 12.8.2014 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/202/2016 VP 6/17.2.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FINPYYN (81.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 14 TONTTIA 1 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1671 1. OSOITE Finpyyntie 11 29600 Noormarkku 2. ALOITE

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 SISÄLTÖ Tavoitteet ja lähtökohdat Kysyntä ja tarjonta Kysynnän kasvu Mitoitusskenaariot Yhteenveto TAVOITTEET Taustalla vaihemaakuntakaavaprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ARTJÄRVI, ENTISEN KUNNANTALON ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ARTJÄRVI, ENTISEN KUNNANTALON ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2013 ORIMATTILAN KAUPUNKI ARTJÄRVI, ENTISEN KUNNANTALON ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2013 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot