YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS"

Transkriptio

1 Ylöjärven kaupunki Loppuraportti Päivitetty Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

2

3 Ylöjärven kaupunki, FCG Finnish Consulting Group Oy 3 ALKUSANAT Ylöjärven kaupan palveluverkkoselvitys on laadittu Ylöjärven kaupungin toimeksiannosta FCG Finnish Consulting Group Oy:ssä. Tilaajan yhteyshenkilönä on ollut kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen. Kaupan palveluverkkoselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven vähittäiskaupan nykytilaa, kehitysnäkymiä, kehittämistarpeita ja kehittämismahdollisuuksia, kaupallisten alueiden rakennetta ja sijaintia sekä kaupan palveluverkon kokonaisuutta osana toimivaa ja kestävää alue- ja yhdyskuntarakennetta. Kaupan palveluverkkoselvitys on tehty maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavoitukselle asettamien vaatimusten mukaisesti. Selvityksen laadinnassa on hyödynnetty uusimpia tilasto- ja rekisteritietoja sekä aikaisempia kaupan alan selvityksiä. Olemassa olevaa lähtöaineistoa on täydennetty maastokäyntien yhteydessä sekä haastattelemalla kaupan edustajia. Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys toimii lähtökohtana Ylöjärven osayleiskaavojen laadinnassa sekä Ylöjärven kaupan tavoitteellisen palveluverkon määrittelyssä. Palveluverkkoselvitystä voidaan hyödyntää myös asemakaavojen laadinnassa sekä yksittäisten kaupan hankkeiden arvioinnissa. FCG Finnish Consulting Group Oy:ssä selvityksen ovat tehneet FM Taina Ollikainen, yo-merkon. Kirsti Toivonen, DI Sakari Mustalahti, FM Katarina Pahkasalo ja FM Mikko Keskinen.

4 4 Ylöjärven kaupunki, FCG Finnish Consulting Group Oy SISÄLTÖ ALKUSANAT JOHDANTO SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET KAUPAN SIJAINNINOHJAUS Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maankäyttö ja rakennuslain kauppaa koskevat säännökset TARKASTELUALUE YHDYSKUNTARAKENNE JA KAAVOITUSTILANNE MAAKUNTAKAAVAN TAVOITTEELLINEN PALVELUVERKKO LIIKENNEVERKKO Nykyinen liikenneverkko ja liikennemäärät Rakenteilla olevat ja suunnitellut muutokset liikenneverkkoon ASUMISEN SIJOITTUMINEN KAAVOITUSTILANNE Maakuntakaava Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma Yleiskaavoitus VÄESTÖ JA OSTOVOIMA VÄESTÖMÄÄRÄ JA VÄESTÖENNUSTE LOMA-ASUNTOJEN MÄÄRÄ ARVIO OSTOVOIMASTA JA SEN KEHITYKSESTÄ 2020 JA KAUPAN NYKYTILA JA KEHITYSNÄKYMÄT KAUPAN NYKYTILA Myymäläverkko Päivittäistavarakaupan saavutettavuus Ylöjärven keskustan kaupan rakenne Vähittäiskaupan myynti Ostovoiman siirtymät KAUPAN KEHITYSNÄKYMÄT Kaupan yleiset kehitysnäkymät Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja Tiedossa olevat kaupan hankkeet KAUPAN PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN KAUPAN PALVELUVERKON KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT KAUPAN TAVOITTEELLINEN PALVELUVERKKO Kaupan palveluverkon kehittämistavoitteet Kaupan sijoittumisperiaatteet ja esitys mitoituksesta Kaupan tavoitteellinen palveluverkko KAUPAN TAVOITEVERKON ARVIOINTI Kauppa ja palvelurakenne Yhdyskuntarakenne ja keskusverkko Kaupan palvelujen liikenteellinen saavutettavuus KAUPAN PALVELUVERKON KEHITTÄMISTARPEET Keskusta-alueen kaupallinen kehittäminen Muiden alueiden kaupan kehittämistarpeet LÄHDELUETTELO LIITTEET LIITE 1. ERIKOISKAUPAN TOIMIALARYHMÄT JA TOIMIALAT LIITE 2. KAUPAN KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 64

5 Ylöjärven kaupunki, FCG Finnish Consulting Group Oy 5 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet Ylöjärvi osana Tampereen kaupunkiseutua on vahvasti kasvavaa aluetta. Ylöjärvellä on vireillä useita yleiskaava- ja asemakaavahankkeita. Kirkonseudun, Metsäkylän ja Ydinkeskustan osayleiskaavat ovat Ylöjärven yhdyskuntarakenteen ja väestökehityksen kannalta merkittävimmät. Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys toimii lähtökohtana osayleiskaavojen laadinnassa sekä Ylöjärven kaupan tavoitteellisen palveluverkon määrittelyssä. Väestömäärän ja ostovoiman kasvu luo edellytykset kaupan palveluverkon kehittämiselle ja uuden liiketilan rakentamiselle. Vähittäiskaupan palveluverkkoselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven vähittäiskaupan nykytilaa, kehitysnäkymiä, kehittämistarpeita ja kehittämismahdollisuuksia, kaupallisten alueiden määrää, rakennetta ja sijaintia sekä kaupan palveluverkon kokonaisuutta osana toimivaa ja kestävää alue- ja yhdyskuntarakennetta. Kaupan palveluverkkoselvitys on tehty maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavoitukselle asettamien vaatimusten mukaisesta. Selvityksen laadinnassa on hyödynnetty uusimpia tilasto- ja rekisteritietoja sekä aikaisempia kaupan alan selvityksiä. Merkittävimmät lähtöaineistot ovat olleet Tampereen kaupunkiseudun palveluverkkoselvitys (Tampereen kaupunki 2008) ja Tampereen kaupunkiseudun rakennemallityön kaupan vaikutusten arviointi (Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2009), joissa on tarkasteltu nykyistä kaupallista palveluverkkoa ja sen kehittämismahdollisuuksia koko kaupunkiseudulla. Olemassa olevaa lähtöaineistoa on täydennetty maastokäyntien yhteydessä sekä haastattelemalla kaupan edustajia. Haastatteluissa esille tulleet asiat on kirjattu raporttiin asianomaisiin kohtiin. 1.2 Kaupan sijainninohjaus Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä tarjoaa kunnille ja maakuntien liitoille välineet ohjata kaupan palvelurakenteen kehitystä ja hallita sen muutoksia. Kaavahierarkiassa maakuntakaava on ohjeena yleis- ja asemakaavojen laatimiselle ja yleiskaava asemakaavan laatimiselle. Kullakin kaavatasolla on omat tehtävänsä. Kaavoja laadittaessa on otettava huomioon maankäyttöja rakennuslaissa säädetyt eri kaavamuotoja koskevat sisältövaatimukset. Maakuntakaavassa kaupan palveluverkon suunnittelun ja vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainnin ohjauksen kannalta keskeisiä sisältövaatimuksia ovat maakunnan tarkoituksenmukaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen, ympäristön ja talouden kannalta kestävien liikenteen järjestelyjen sekä maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytysten huomioon ottaminen. Maakuntakaavassa osoitetaan merkitykseltään seudulliset vähittäiskaupan suuryksiköt. Yleiskaavassa kaupan palveluverkon suunnittelun ja vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainnin ohjauksen kannalta keskeisiä sisältövaatimuksia ovat yhdyskuntarakenteen toimivuuden, taloudellisuuden ja ekologisen kestävyyden, olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntämisen, palvelujen saatavuuden, eri väestöryhmien kannalta tasapainoisen elinympäristön sekä kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytysten huomioon ottaminen.

6 6 Ylöjärven kaupunki, FCG Finnish Consulting Group Oy Asemakaavalla toteutetaan kaupallisten palvelujen kehittämistä koskevia yleiskaavan tavoitteita ja ohjataan palvelujen toteutusta. Asemakaavassa määritellään kaupallisten palvelun mitoitus, kaupan laatu ja tarkka sijainti. Asemakaavan sisältövaatimuksissa korostuvat palvelujen alueellinen saatavuus, elinympäristön laatu ja liikenteen järjestämistä koskevat määräykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat yhdyskuntarakenteen ja kaupan palveluverkon suunnittelua kaavoituksessa. Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa (VN ) painottuu erityisesti ilmastonmuutoksen hillintä ja sen myötä yhdyskuntarakenteen eheyttämistä, liikennettä ja kaupan sijoittumista koskevat tavoitteet. Yhdyskuntarakennetta ja kauppaa koskevat erityisesti seuraavat tavoitteet: - yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. - kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa oleviin keskuksiin. Keskuksia ja erityisesti niiden keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina. - maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä ja esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet. Kaupunkiseuduilla on varmistettava joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävä liikennejärjestelmä ja palvelujen saatavuutta edistävä keskusjärjestelmä ja palveluverkko sekä selvitettävä vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen. - uusia asuin-, työpaikka- tai palvelualueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta. Näistä tavoitteista voidaan poiketa, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen pystytään osoittamaan, että alueen käyttöönotto on kestävän kehityksen mukainen. - alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti henkilöautoliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot ohjataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai muuten hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle Maankäyttö ja rakennuslain kauppaa koskevat säännökset Eduskunta hyväksyi esityksen maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskauppaa koskevien säännösten muuttamisesta (HE 309/2010). Lakimuutos tuli voimaan Lakimuutoksen keskeisenä tavoitteena on selkeyttää vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainnin ohjauksen tavoitteita ja periaatteita, vahvistaa seudullista näkökulmaa ja kokonnaisvaltaista otetta kaupan palveluverkon kehittämisessä ja muutosten hallinnassa sekä yhdenmukaistaa kaupan ohjausta koskevat säännökset koskemaan kaikkia kaupan toimialoja.

7 Ylöjärven kaupunki, FCG Finnish Consulting Group Oy Tarkastelualue Selvityksen tarkastelualueena on Ylöjärven, Hämeenkyrön, Nokian ja Tampereen läntisten osien muodostama alue. Tarkastelualue on määritelty sen perusteella, mihin Ylöjärven kaupan kehittämisen vaikutusten arvioidaan pääasiassa ulottuvan. Ensisijaisesti on ajateltu asioinnin suuntautumisessa ja kilpailutilanteessa tapahtuvia muutoksia, jotka voivat heijastua myymäläverkkoon ja palvelujen saavutettavuuteen. Vaikutukset ovat luonnollisesti merkittävimpiä Ylöjärven kaupan alueita lähimpänä olevilla alueilla ja lievenevät etäisyyden kasvaessa. Kuva 1. Tarkastelualue. Karttapohja: Maanmittauslaitos, käyttöoikeuslupa PISA/028/2009.

8 10 Ylöjärven kaupunki, FCG Finnish Consulting Group Oy 2 YHDYSKUNTARAKENNE JA KAAVOITUSTILANNE 2.1 Maakuntakaavan tavoitteellinen palveluverkko Pirkanmaan 1. maakuntakaavan laatimisen yhteydessä on määritelty maakuntaan tavoitteellinen palvelukeskusverkko vuodelle Luokitusta tehtäessä on kriteerinä käytetty seuraavia palveluita: hallinto, opetus, terveydenhoito, sosiaalihuolto, vähittäiskauppa, tukkukauppa, kaupalliset palvelut, kulttuuri, liikunta ja liikenne. Palvelukeskusverkon kehittämistavoitteisiin on kirjattu, että Pirkanmaan laajuuden vuoksi on tarpeellista kehittää työtilaisuuksia ja palveluja tarjoavan pääkeskuksen lisäksi eri puolille maakuntaa nykyistä voimakkaammat alueelliset keskukset. Keskukset olisivat tasoltaan joko kaupunki- tai kuntatasoisia. Kaavaselostuksen mukaan keskukset muodostavat keskushierarkioita, joissa suurempien ylemmän tason keskuksien vaikutusalueilla toimii pienempiä keskuksia. Ylempien keskusten palveluvarustus on monipuolisempi kuin pienempien keskuksien, ja suuriin keskuksiin tullaan kaukaa hakemaan sellaisia harvoin tarvittavia palveluja, joita lähempänä sijaitsevat pienemmät keskukset eivät pysty tarjoamaan. Suurilla keskuksilla on laajalle levittyvä vaikutusalue. Keskusluokkia ovat valtakunnanosankeskus, kaupunkikeskus, kuntakeskus, paikalliskeskus ja palvelukyläkeskus. Maakuntakaavan tavoitteiden mukaan Ylöjärven keskusta on kaupunkikeskustasoinen. Kurun taajama on tavoitteelliselta luokaltaan kuntakeskustasoa ja Viljakkala, Kaihari, Siivikkala, Metsäkylä ja Vuorentausta ovat paikalliskeskustasoisia. Palvelukyläkeskuksia ovat Itä-Aure, Länsi-Aure, Parkkuu, Poikelus, Länsi-Teisko, Karhe, Takamaa ja Mutala. Maakuntakaavan keskusluokitus on kaavan laatimisen jälkeen tapahtuneiden kuntaliitosten takia nimistöltään ja hierarkialtaan osin vanhentunut. Kuva 2. Vuoden 2020 tavoitteellinen keskusverkko.

9 Ylöjärven kaupunki, FCG Finnish Consulting Group Oy 21 3 VÄESTÖ JA OSTOVOIMA 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste Tampereen kaupunkiseudun väestömäärä oli vuoden 2010 lopussa yhteensä asukasta, joista asukasta (60 %) asui Tampereella. Tampereen väestöstä noin 21 % asui tarkastelualueeseen kuuluvalla läntisten kaupunginosien alueella. Tampereen kaupunkiseudun väestömäärä on kasvanut voimakkaasti. Vuosina väestömäärä on kasvanut noin asukasta (13 %). Noin 60 % väestönkasvusta on kohdistunut kehyskuntiin ja noin 40 % Tampereelle. Vuosien väestönkasvusta Tampereen (41 %) jälkeen suurin osuus on kohdistunut Ylöjärvelle (12 %) ja Nokialle (12 %). Taulukko 2. Väestökehitys vuosina (Tilastokeskus, Ylöjärven kaupunki ja Tampereen kaupunki). Väestö Muutos % Ylöjärvi % Hämeenkyrö % Nokia % Tampereen länsiosat % TARKASTELUALUE YHT % Tampereen kaupunkiseudun väestömäärä kasvaa vuosina Tilastokeskuksen väestöennusteen (2009) mukaan noin asukkaalla ja Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman väestötavoitteen mukaan noin asukkaalla. Rakennesuunnitelman mukaan kaupunkiseudun väestömäärä olisi vuonna 2030 noin asukasta. Kasvusta noin puolet ennakoidaan toteutuvan Tampereella ja noin puolet kehyskunnissa (Tampereen kaupunki 2011, Kaupunkiseudun tilastoaineisto ja Tampereen kaupunkiseutu 2010). Tässä selvityksessä on käytetty ostovoiman kehitysarvion perusteena Ylöjärven, Nokian ja Tampereen länsiosien osalta Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman väestötavoitteita vuodelle 2030 sekä Hämeenkyrön osalta Tilastokeskuksen väestöennustetta (2009) vuodelle Vuoden 2020 väestöennuste on Ylöjärven, Nokian ja Tampereen länsiosien osalta arvioitu olettaen, että vuosien väestönkasvu jakautuu tasaisesti koko ajanjaksolle. Hämeenkyrön osalta on käytetty Tilastokeskuksen väestöennustetta (2009) vuodelle Ylöjärven väestömäärä kasvaa noin asukkaalla ja koko tarkastelualueen väestömäärä noin asukkaalla vuoteen 2030 mennessä, jolloin Ylöjärvellä asuu noin asukasta ja koko tarkastelualueella noin asukasta. Vuonna 2020 Ylöjärvellä asuu noin asukasta ja koko tarkastelualueella noin asukasta. Väestömäärän kasvu on sekä määrällisesti että suhteellisesti suurinta Ylöjärvellä. Taulukko 3. Väestömäärä 2010 sekä väestöennuste 2020 ja 2030 (Lähde: Tilastokeskus, Tampereen kaupunki ja Tampereen kaupunkiseutu) Väestö Ennuste Muutos Ennuste Muutos % 2030 % Ylöjärvi % % Hämeenkyrö % % Nokia % % Tampereen länsiosat % % TARKASTELUALUE YHT % %

10 22 Ylöjärven kaupunki, FCG Finnish Consulting Group Oy 3.2 Loma-asuntojen määrä Vuoden 2010 lopussa Ylöjärvellä oli Tilastokeskuksen mukaan lomaasuntoa, joista paikallisten omistuksessa on arviolta puolet. Mikäli oletetaan talouksien keskikooksi 2,3 henkilöä/loma-asunto, on ulkopaikkakuntalaisia mökkiläisiä noin henkilöä. Jos lisäksi oletetaan heidän viipyvän paikkakunnalla keskimäärin kuukauden vuodessa, lisää heidän osuutensa laskennallisesti Ylöjärven kokonaisväestömäärää vuoden 2010 tilanteessa noin 410 hengellä. Uusia mökkejä valmistuu vuodessa Näistä valtaosa on ulkopaikkakuntalaisten omistuksessa (oletus 4 mökkiä). Taulukko 4. Loma-asuntojen määrä (Lähde: Tilastokeskus) Ylöjärvi Hämeenkyrö Nokia Tampere Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 Arvioinnin perusteet Ostovoimaa koskevat laskentaperusteet perustuvat Tampereen kaupunkiseudun palveluverkkoselvitykseen (Tampereen kaupunki ja Tuomas Santasalo Ky 2008) sekä Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman kaupan vaikutusten arviointiin (Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä ja Tuomas Santasalo Ky 2009). Tiedot on päivitetty vuoden 2010 hintatasoon. Edellä mainittujen selvitysten tunnuslukujen käyttöön on päädytty, koska - selvitykset ovat uusimmat koko kaupunkiseudun kattavat selvitykset ja kuntien yhteisesti hyväksymät, - selvitykset toimivat lähtökohtana Tampereen kaupunkiseudun kaupan palveluverkon tulevalle kehittämiselle, - yksittäisen kunnan palveluverkon suunnittelussa on perusteltua käyttää pohjana laajemman alueen = koko kaupunkiseudun selvitystä palveluverkon kokonaisvaltaisen kehittämisen varmistamiseksi. Ostovoima ja ostovoiman kehitys on arvioitu vuoden 2010 väestömäärän sekä vuosien 2020 ja 2030 väestötavoitteiden sekä asukaskohtaisten kulutuslukujen ( /asukas/vuosi) perusteella. Väestöennusteena on käytetty edellä olevassa taulukossa esitettyjä väestötavoitteita. Kulutuslukuina on käytetty edellä mainituissa kaupan selvityksissä käytettyjä kulutuslukuja. Kulutuksen kasvuarviona on käytetty vuosina päivittäistavarakaupassa keskimäärin 1,2 %/vuosi, erikoiskaupassa keskimäärin 1,9 %/vuosi sekä autokaupassa ja huoltamotoiminnassa keskimäärin 2,3 %/vuosi. Pitkällä aikavälillä vuosina ostovoiman ennustetaan kasvavan päivittäistavarakaupassa 0,8 %/vuosi, erikoiskaupassa keskimäärin 1,3 %/vuosi sekä autokaupassa ja huoltamotoiminnassa keskimäärin 1,8 %/vuosi. (Nokian kaupunki ja Tuomas Santasalo Ky 2009).

11 Ylöjärven kaupunki, FCG Finnish Consulting Group Oy 23 Yksityiseen kulutukseen vaikuttavat muun muassa väestön tulotaso, sosioekonominen asema sekä kotitalouden koko ja tyyppi. Yksityinen kulutus vaihtelee myös alueittain. Seuraavassa taulukossa on esitetty tarkastelualueen keskimääräiset kulutusluvut ja niiden kehitysarviot. Kulutusluvut vaihtelevat kunnittain. Työssä käytettyjen kulutuslukujen keskiarvo (vuoden 2009 rahassa): Kulutusluvut, /asukas Kasvuarvio, %/vuosi Päivittäistavarakauppa ,2 % 0,8 % Tilaa vaativa kauppa ,9 % 1,3 % Muu erikoiskauppa ,9 % 1,3 % Autokauppa ja huoltamot ,3 % 1,8 % Arvio Ylöjärven ostovoimasta ja sen kehityksestä Ylöjärven oman väestön vähittäiskaupan (pl. autokauppa ja huoltamot) ostovoima oli vuonna 2010 noin 168 milj.. Ostovoimasta kohdistui päivittäistavarakauppaan noin 71 milj. ja erikoiskauppaan noin 97 milj.. Autokaupan ja huoltamotoiminnan ostovoima oli noin 115 milj.. Vähittäiskaupan ostovoiman kasvu vuosina on Ylöjärvellä noin 66 milj., josta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin 24 milj. ja erikoiskauppaan noin 42 milj.. Autokaupan ja huoltamotoiminnan ostovoiman kasvu on arvion mukaan noin 57 milj.. Vähittäiskaupan ostovoiman kasvu vuosina on Ylöjärvellä noin 133 milj., josta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin 47 milj. ja erikoiskauppaan noin 86 milj.. Autokaupan ja huoltamotoiminnan ostovoiman kasvu on arvion mukaan noin 121 milj.. Taulukko 5. Arvio vähittäiskaupan sekä autokaupan ja huoltamotoiminnan ostovoimasta ja ostovoiman kehityksestä Ylöjärvellä, milj. (vuoden 2009 rahassa). Ostovoima, milj. OV kasvu OV kasvu Päivittäistavarakauppa Erikoiskauppa yhteensä Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Arvio tarkastelualueen ostovoimasta ja sen kehityksestä Tarkastelualueen (=Ylöjärvi, Hämeenkyrö, Nokia, Tampereen länsiosat) oman väestön vähittäiskaupan (pl. autokauppa ja huoltamot) ostovoima oli vuonna 2010 noin 717 milj.. Ostovoimasta kohdistui päivittäistavarakauppaan noin 304 milj. ja erikoiskauppaan noin 413 milj.. Autokaupan ja huoltamotoiminnan ostovoima oli noin 444 milj..

12 24 Ylöjärven kaupunki, FCG Finnish Consulting Group Oy Vähittäiskaupan ostovoiman kasvu vuosina on tarkastelualueella noin 223 milj., josta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin 78 milj. ja erikoiskauppaan noin 145 milj.. Autokaupan ja huoltamotoiminnan ostovoiman kasvu on arvion mukaan noin 237 milj.. Vähittäiskaupan ostovoiman kasvu vuosina on tarkastelualueella noin 439 milj., josta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin 151 milj. ja erikoiskauppaan noin 288 milj.. Autokaupan ja huoltamotoiminnan ostovoiman kasvu on arvion mukaan noin 449 milj.. Taulukko 6. Arvio vähittäiskaupan sekä autokaupan ja huoltamotoiminnan ostovoimasta ja ostovoiman kehityksestä tarkastelualueella, milj. (vuoden 2009 rahassa). Ostovoima, milj. OV kasvu OV kasvu Päivittäistavarakauppa Erikoiskauppa yhteensä Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot

13 Ylöjärven kaupunki, FCG Finnish Consulting Group Oy Kaupan kehitysnäkymät Kaupan yleiset kehitysnäkymät Tampereen kaupunkiseutu muodostaa selkeän Pirkanmaan maakunnan kaupan pääkeskuksen, joka tarjoaa nyt ja tulevaisuudessa monipuolisesti vähittäiskaupan palveluja koko maakunnan väestölle. Pirkanmaan muut kaupungit ja kunnat alakeskuksineen muodostavat palveluverkon, jossa kullakin keskuksella on oma alueellinen ja osin seudullinen roolinsa ja merkityksensä. Erikoiskauppaan kohdistuva ostovoima on kasvamassa ja erikoiskauppaa lisäämällä etenkin kuntien keskukset ja alakeskukset voivat lisätä kaupallista painoarvoaan ja vetovoimaansa. Voimakkaimmin kasvavia ovat todennäköisesti erikoiskaupan keskukset, tilaa vaativa erikoiskauppa ja laajan tavaravalikoiman myymälät (halpahintamyymälät). Päivittäistavarakaupassa hypermarkettien ja isojen supermarkettien merkitys kasvaa edelleen lähitulevaisuudessa. Hypermarkettien koko ei kuitenkaan enää välttämättä kasva ja markkinoille tulee myös aiempaa pienempiä hypermarketteja. Päivittäistavarakaupassa viime vuosien kehityspiirteisiin on kuulunut myös se, että on alettu perustaa uusia pienmyymälöitä, etenkin suurimmilla kaupunkiseuduilla. Laadukkaiden pienmyymälöiden ja lähimyymälöiden merkitys on ollut kasvussa ja kasvaa edelleen tulevaisuudessa väestön ikääntyessä. Suurten ja pienten myymälöiden merkityksen kasvaessa keskikokoisten päivittäistavaramyymälöiden asema heikkenee. Nettikaupan merkitys tulee pitkällä ajanjaksolla kasvattamaan merkitystään myös päivittäistavarakaupassa. Edellytyksenä kuitenkin on, että kuljetuspalvelut saadaan logistisesti ja taloudellisesti kannattavaksi ja että myös tavaroiden vastaanottopää kehittyy. Tämä tarkoittaa sitä, että taloissa on riittävät ja tarkoitukseen soveltuvat tavaroiden vastaanottotilat. Erikoiskaupassa nettikauppa vahvistuu nopeammin ja selkeämmin kuin päivittäistavarakaupassa, vaikka eri toimialojen välillä onkin suuria eroja. Etenkin kansainvälinen nettikauppa kasvaa. Suomeen saattaa myös tulla nettikaupan näytemyymälöitä (esim. tavarataloja, joissa on vain vaatteiden sovituskappaleet ja tuotteet tilataan netin välityksellä). Tällaisia näytemyymälöitä on jo esimerkiksi Saksassa. Nettikauppa tulee vaikuttamaan myös kaupan liiketilantarpeeseen, mutta tällä hetkellä ei ole voida luotettavasti arvioida, kuinka suuri vaikutus nettikaupalla tulee olemaan. Erikoiskaupassa myymälöiden valikoimat monipuolistuvat ja kasvavat. Tämä merkitsee mm. sitä, että myymäläkoko kasvaa ja kauppakeskukset vahvistuvat. Samalla erikoistuminen, niin yksittäisten myymälöiden kuin pienten kauppakeskustenkin, lisääntyy. Myös hybridikaupat lisääntyvät ja avaimet käteen -periaate yleistyy. Nähtävissä on myös, että Suomeen tulee muutama suuri outlet -keskus ja että hyvinvointi- ja vapaa-ajan palveluihin sekä elämyksellisyyteen liittyvä kauppa lisääntyy. Tampereen kaupunkiseudulla on koko maan tapaan kaupan yleisenä kehitystrendinä ollut kaupan keskittyminen ja palveluyksiköiden koon kasvu. Lisäksi pääteiden varsiin on syntynyt ja syntymässä uutta palvelutarjontaa ja tilaa vaativaa erikoiskauppaa. Kaupallisten keskittyminen merkitys koko maassa on kasvanut ja kasvaa edelleen samalla kun irrallaan olevien yksittäisten myymälöiden asema heikkenee. Etenkin kaupunkirakenteeseen liittyvät kauppakeskukset menestyvät.

14 42 Ylöjärven kaupunki, FCG Finnish Consulting Group Oy Tilaa vaativa erikoiskauppa on tällä hetkellä ja tulevaisuudessakin erittäin voimakkaasti kasvava erikoiskaupan toimiala. Tilaa vaativan kaupan alalle tulee jatkuvasti uutta tarjontaa ja uusia toimialakeskittymiä rakennetaan. Saavutettavuuden merkitys korostuu ja tilaa vaativan erikoiskaupan ketjut pyrkivät keskittämään myymälöitä lähelle toisiaan. Mikäli kaavat ja tonttitarjonta antavat mahdollisuuden, tilaa vaativan erikoiskaupan hankkeet tulevat sijoittumaan jo syntyneille tai uusille vetovoimaisille palvelualueille, kaupunkien reuna-alueille hyvien liikenneyhteyksien varteen. Avainasioita ovat riittävän suuret tontit, hyvä saavutettavuus ja näkyvyys Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030 Arvioinnin perusteet Ostovoiman kasvu mahdollistaa kaupan paremmat toimintamahdollisuudet. Nykyiset yritykset voivat kasvattaa myyntiään ja uusille yrityksille voi syntyä riittävät toimintaedellytykset. Arviot ostovoiman kehityksestä ja liiketilan lisätarpeesta perustuvat Tampereen kaupunkiseudulla tehtyihin kaupan selvityksiin (mm. Tampereen kaupunki ja Tuomas Santasalo Ky 2008, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä ja Tuomas Santasalo Ky 2009 sekä Nokian kaupunki ja Tuomas Santasalo Ky). Kaupan mitoitustarve on arvioitu ostovoiman kasvun perusteella muuttamalla kasvu liiketilan lisätarpeeksi kaupan keskimääräisen myyntitehokkuuden ( /myynti-m2) avulla. Keskimääräisenä myyntitehokkuutena on käytetty edellä mainituissa raporteissa käytettyjä tehokkuuksia, jotka ovat - päivittäistavarakaupassa noin /k-m 2 - tilaa vaativassa erikoiskaupassa noin /k-m 2 - muussa erikoiskaupassa noin /k-m 2 - autokaupassa ja huoltamotoiminnassa /k-m 2 Laskennallinen arvio liiketilan lisätarpeesta tarkastelualueella Vähittäiskaupan liiketilan lisätarve on tarkastelualueella vuosina noin k-m 2. Liiketilan lisätarpeesta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin k-m 2, tilaa vaativaan kauppaan noin k-m 2 ja muuhun erikoiskauppaan noin k-m 2. Autokaupan ja huoltamoiden liiketilan lisätarve on noin k-m 2. Vähittäiskaupan liiketilan lisätarve on tarkastelualueella vuosina noin k-m 2. Liiketilan lisätarpeesta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin k-m 2, tilaa vaativaan kauppaan noin k-m 2 ja muuhun erikoiskauppaan noin k-m 2. Autokaupan ja huoltamoiden liiketilan lisätarve on noin k-m 2. Taulukko 10. Arvio tarkastelualueen laskennallisesta liiketilan tarpeesta vuosina 2010, 2020 ja 2030 (k-m 2 ). Liiketilatarve, k-m 2 Lisätarve Lisätarve Päivittäistavarakauppa Erikoiskauppa yhteensä Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot

15 Ylöjärven kaupunki, FCG Finnish Consulting Group Oy 43 Laskennallinen arvio liiketilan lisätarpeesta Ylöjärvellä Ylöjärven vähittäiskaupan liiketilan laskennallinen lisätarve vuosina on noin k-m 2. Liiketilan lisätarpeesta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin k-m 2, tilaa vaativaan kauppaan noin k-m 2 ja muuhun erikoiskauppaan noin k-m 2. Autokaupan ja huoltamoiden liiketilan lisätarve on noin k-m 2. Ylöjärven vähittäiskaupan liiketilan laskennallinen lisätarve vuosina on noin k-m 2. Liiketilan lisätarpeesta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin k-m 2, tilaa vaativaan kauppaan noin k-m 2 ja muuhun erikoiskauppaan noin k-m 2. Autokaupan ja huoltamoiden liiketilan lisätarve on noin k-m 2. Taulukko 11. Arvio Ylöjärven laskennallisesta liiketilan tarpeesta vuosina 2010, 2020 ja 2030 (k-m 2 ). Liiketilatarve, k-m 2 Lisätarve Lisätarve Päivittäistavarakauppa Erikoiskauppa yhteensä Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ostovoiman siirtymän vaikutus Ylöjärven liiketilatarpeeseen Taulukossa 11 esitetty tilantarvearvio perustuu Ylöjärven oman väestön arvioituun ostovoimaan ja sen kehitykseen. Ostovoiman vuodon vähentäminen ja alueen ulkopuolelta tuleva ostovoima lisäävät liiketilan tarvetta. Päivittäistavarakaupassa Ylöjärven ostovoiman siirtymä on positiivinen (+4 %), tilaa vaativassa kaupassa negatiivinen (-9 %) ja muussa erikoiskaupassa negatiivinen (-36 %). Mikäli päivittäistavarakaupassa asetetaan tavoitteeksi nykyisen ostovoiman siirtymän säilyttäminen, tarvitaan taulukossa 11 esitetyn liiketilatarpeen lisäksi noin k-m 2 enemmän päivittäistavarakaupan liiketilaa. Mikäli erikoiskaupassa asetetaan tavoitteeksi ostovoiman vuodon vähentäminen nollaan, tarvitaan taulukossa 11 esitetyn liiketilatarpeen lisäksi noin k-m 2 enemmän erikoiskaupan liiketilaa, josta kohdistuu tilaa vaativaan erikoiskauppaan noin k-m 2 ja muuhun erikoiskauppaan noin k-m 2. Liiketilan lisäyksen vähimmäis- ja enimmäistarve Ylöjärvellä Edellä esitetty liiketilatarve kuvaa liiketilatarpeen suuruusluokkaa tilanteessa, jossa kaikki ostovoiman kasvu kohdistuu uusperustantaan. Käytännössä osa ostovoiman kasvusta kohdistuu nykyisten yritysten myynnin kasvuun ja vain osa vaatii uutta liiketilaa. Tampereen seudulla tehdyissä selvityksissä (Nokian kaupunki ja Santasalo 2009) on arvioitu erikseen liiketilan vähimmäistarve ja enimmäistarve. Vähimmäislisätilatarvelaskelmassa päivittäistavarakaupan ostovoiman kasvusta noin puolen odotetaan toteutuvan uusien myymälöiden muodossa ja erikoiskaupan ostovoiman kasvusta noin kolmasosan. Enimmäislisätilatarvelaskelmassa on arvioitu, että päivittäistavarakaupan ostovoiman kasvusta noin 75 % ja erikoiskaupan ostovoiman kasvusta noin 2/3 kohdistuu uusiin neliöihin.

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011 Rauman yleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu 2004. Puh. (09) 6866 280, fax (09) 6866 2840 Ly 0349272-5

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu 2004. Puh. (09) 6866 280, fax (09) 6866 2840 Ly 0349272-5 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu 2004 TP Group Finland Oy - Keskustakehitys etunimi.sukunimi@tpgroup.biz Yrjönkatu 29 A, 00100 HELSINKI www.tpgroup.biz

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus Kaupallinen toimivuus 4.8.2014 Kaupallinen toimivuus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 KESKUSTAN NYKYINEN PALVELURAKENNE... 3 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITELMAT... 4 4 MARKKINOIDEN KEHITYS... 5 4.1 Liiketilan

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Seutuhallitus 31.10.2012 2 3 TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntien keskusta alueiden kehittäminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Kaavoitusyksikkö PL 125 (Eteläinen Asemakatu 2), 11101 Riihimäki 11101 Riihimäki p. 019 758 4000 27.3.2015 SISÄLLYS

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen Vuoden 2014 seuranta Seutuhallitus 27.5.2015 1 Tiivistelmä Kasvuun varautuminen: Kaupunkiseudun väestö kasvoi noin 4

Lisätiedot

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012 PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI Loppuraportti 4.12.2012 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Johdanto... 2 Prosessi... 3 Kehityskuva... 4 Kehityskuvan tavoitteet... 5 Kehityskuvatyön lähtökohdat... 6 Kartta-

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 24.8.2009 Muistio NEUVOTTELU POHJAN ASEMAKAAVASTA Paikka: Aika: Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

Kaarinan läntinen ohikulkutie (Kurkelantien jatke, maantie 180) Seudullisten vaikutusten arviointi

Kaarinan läntinen ohikulkutie (Kurkelantien jatke, maantie 180) Seudullisten vaikutusten arviointi Kaarinan läntinen ohikulkutie (Kurkelantien jatke, maantie 180) Seudullisten vaikutusten arviointi Julkaisija: Varsinais-Suomen liitto ISBN 951-9054-94-4 2004 julkaisun karttaotteet pohjakartta Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt

Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt HELMIKUU/2009 Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 2 PLUGI PENTTI HOKKANEN Kestävä alueidenkäyttö on meidän kaikkien etu Ilmastonmuutos kyseenalaistaa

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013 ASEMAKAAVAN SELOSTU US RISÖN LIIKE- JA YRITYS SALUE ASEMAKAAVA NRO 993 ASEMAKAAVA Kylän 426 (Runsor) kiinteistöt 5:13, 5:6, 5:3, 5:14, 5:4, 2:18, 1:46, 2:26 (osa), 1:35, 2:9, 2:10 ja 2:4 (osa) ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KAUPPAKESKUSTEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITTELUOPAS Riikka Poutanen

KAUPPAKESKUSTEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITTELUOPAS Riikka Poutanen KAUPPAKESKUSTEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITTELUOPAS Riikka Poutanen Teknillisen korkeakoulun yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksella professori Timo Ernvallin valvonnassa tehty diplomityö. 2 TEKNILLINEN

Lisätiedot

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset HELSINGIN YLEISKAAVA Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa

Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa SUOMEN YMPÄRISTÖ 27 2008 Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Hanna Kalenoja, Kaisuliina Vihanti, Ville Voltti, Annu Korhonen ja Nina Karasmaa YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN

Lisätiedot

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi 1 Jukka Ohtonen Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Sisältö Aluksi... 2 Suorama asuinpaikkana... 4 Suoraman

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 MAAPOLIITTINEN OHJELMA Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 1 (26) Johdanto Maapolitiikka ja yleiskaavoitus ovat strategisen suunnittelun välineitä. Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä kunnan toimintoja,

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot