Työterveyshuolto työn kuormittavuuden arvioijana. Psykososiaalinen kuormitus työssä Jyväskylä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työterveyshuolto työn kuormittavuuden arvioijana. Psykososiaalinen kuormitus työssä 26.08.13 Jyväskylä"

Transkriptio

1 Työterveyshuolto työn kuormittavuuden arvioijana Psykososiaalinen kuormitus työssä Jyväskylä

2 Terveyskeskuslääkärien työn kuormittavuuden selvitys keväällä 2013 Leila Aho Kehittämiskonsultti Työterveys Aalto Maire Laaksonen ylilääkäri Työterveys Aalto

3 Mistä lähdettiin? Lääkäreiden esille tuoma huoli työkuormituksesta ja uhka sen lisääntymisestä liittyen tulossa oleviin toiminnan muutoksiin Henkilöstöjohdon ja terveyspalvelujen johdon aloite selvityksen tekemiseen Henkilöstökyselyissä yms. selvityksissä tämän ammattiryhmän työhön ja sen sisältöön liittyvät kuormitustekijät eivät nousseet esille Lääkäreiden luottamus johdon kykyyn ottaa kuormittuminen huomioon toiminnallisissa ratkaisuissa oli murentunut

4 Mitä tehtiin? Johdon tapaaminen Taustan selvitys, taustamateriaaliin tutustuminen Suunnitelma toimenpiteistä Suunnitelman hyväksyminen Kuormituksen selvittäminen pienryhmähaastatteluin Yhteenveto Palaute johdolle Yhteinen palaute johdolle ja lääkäreille, toimenpiteistä sopiminen Seuranta

5 Mikä selvityksessä oli keskeistä? Luottamuksen rakentaminen kumpaankin suuntaan Kokemus kuulluksi tulemisesta oli tärkeää sekä lääkäreille että johdolle Selvitys toi esille konkreettisia toiminnan järjestämiseen, työn sujumiseen ja eri henkilöstöryhmien väliseen yhteistyöhön ja toisen työn ymmärtämiseen liittyviä asioita Omat henkilökohtaiset keinot oman jaksamisen tukemiseen olivat jo käytössä Liikunta yms harrastukset, vapaiden/ lomien jaksottaminen, virkavapaat Kuormitus ei näy välttämättä työsuorituksessa (ammatillisuus), mutta perhe näkee

6 Mikä selvityksessä oli keskeistä? Toiminnan muutos on väistämätöntä Muutoksessa koettua uhkaa lievittää se, että yhdessä lähdetään hakemaan ratkaisuja keskeisiksi koettuihin toiminnan häiriöihin rakennetaan luottamusta Työn hallinnan tunteeseen vaikuttavat asiat olivat konkreettisia työn organisointiin ja myös resurssointiin liittyviä asioita Ne tulivat selvityksen myötä näkyväksi ja yhteisen suunnittelun pohjaksi

7 Kohdennettuna työpaikkaselvityksenä toteutettu kuormittumisen arviointi työterveyshuollon työnä Työajan käyttö/ 2 työterveyshuollon ammattilaista Neuvottelu/ käynnistys 2h Haastattelujen suunnittelu, haastatteluaineiston purku, palautteen valmistelu 5h Haastattelut 2h/ ryhmä Palaute johdolle 2 h Yhteinen palaute lääkäreille ja johdolle 2h Työ kannattaa, jos sillä säästetään yksikin työuupumukseen liittyvä sairauspoissolo, vaikutetaan lääkäreiden pysyvyyteen parannetaan mahdollisuuksia rekrytointiin ja ennen kaikkea vaikutetaan työn sujuvuuteen ja työhyvinvointiin ASIAKAS HYÖTYY

8 Erikoissairaanhoidon yksikön työn kuormittavuuden selvitys (2012) osana monivaiheista toiminnan muutosprosessia Tarja Alakoski, palvelupäällikkö ja Maire Laaksonen, ylilääkäri

9 Mistä lähdettiin? Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan (2012) kuului yksikön työpaikkaselvitys toukokuulle. Sen yhteyteen oli suunniteltu työhyvinvointitapaamiset koko henkilöstölle Ennen työpaikkaselvitystä työterveyshuoltoon oli tullut viestejä henkilöstön kuormittumisesta Maaliskuussa johdon pyyntö ylilääkärille kartoittaa yksikön yhden ammattiryhmän työtä muutostilanteessa ja yhdessä heidän ja yksikön johdon kanssa löytää yhteinen tavoite muutoksessa Yksilöhaastattelut ko. ammattiryhmälle ja yhteenvedon ja jatkosuunnitelman käsittely Keskeiset asiat selvityksestä tiedoksi työterveystiimille

10 Mitä tehtiin? Työpaikkaselvitys, johon osallistui henkilöstö ja työsuojelu, mutta ei yksikön johto Työpaikkaselvityksen raportti kirjallisena yksikköön Työhyvinvointitapaamiset toteutettiin rinnalla; tehtiin työterveyshoitajien yhteistyönä Samanaikaisesti: Avin työsuojelutarkastus 6/2012 Psykososiaalinen kuormitus nousi esille jatkotoimenpiteitä edellytettiin Ulkopuolinen asiantuntijaselvitys yksikön työstä

11 Työterveyshuollon toimenpiteet ja arvio Työhyvinvointitapaamisissa selvitettiin työssä jaksamista tukevia ja sitä verottavia tekijöitä Jokainen laati oman työhyvinvointisuunnitelmansa. Tarvittaessa työntekijä ohjattiin työterveyspsykologin tai lääkärin jatkoselvittelyyn. Työhyvinvointitapaamisista laadittiin yksiköittäin yhteenveto Työhyvinvointitapaamisten havainnot kuormitustekijöistä olivat samansuuntaisia. Havainnoissa todetuista kuormitustekijöistä on esimerkkinä yhden yksikön tarkastusten koosteen kuvaus

12 MIKÄ VEROTTAA JAKSAMISTA Työn organisointi ja kehittäminen Kehittämisen suunnasta on epäselvyyttä; mitä muutoksia ja millä aikataululla; suunnitelmallisuus puuttuu Koetaan, ettei henkilöstöä kuulla tarpeeksi eikä osallisteta keskustelun kautta Epämääräinen, taitamaton ja autoritaarinen ote työn organisoinnissa Viestintä Epävarmuus, ei selkeitä ohjeita tai ohjeita, joista ei mitään todellista hyötyä; tiheästi vaihtuvat ohjeet ja käytännöt Tiedotus ja viestintä poukkoilevaa; tänään yhtä ja huomenna toista Työyhteisön toimivuus Erittäin huono työilmapiiri johdon ja työntekijöiden välillä, molemminpuolinen epäluottamus Kiusaaminen, sekavuus ja joidenkin työntekijöiden epäreilu ja epäasiallinen kohtelu johdon taholta Painostavaksi ja uhkaavaksi koettu toiminta henkilöstöä kohtaan Vähäinen tuki henkilöstölle Henkilöstön vaihtuvuus Kokeneen, ammattitaitoisen henkilöstön siirtyminen muihin tehtäviin, potilaiden siirtyminen kollegoille; perehtyminen vie aikaa; hoidon jatkuvuuden turvaaminen; kuormittaa jäljelle jääneitä; aiheuttaa kiirettä ja ylitunteja kertyy Muuta Koettu potilaiden luottamuspula

13 KOOSTE TYÖNTEKIJÖIDEN KIRJAAMISTA TYÖHYVINVOINTISUUNNTELMISTA Toivotaan iän huomioimista työn tekemisessä, työaikajärjestelyt Ilmapiirin toivotaan paranevan; raamit kuntoon, selkeä toimintasuunnitelma Muutokset johdossa henkilökunnan voimaantuminen /elpyminen tai työkierto/vuorotteluvapaa jaksamisen tukemiseksi Johdon asennemuutos: kunnioittaminen, toisen työn arvostus, luottamuksen löytyminen; jatkuvan kritiikin ja epävarmuuden loppuminen Lisäkoulutus Säännöllinen työnohjaus Vastuutehtävien rajaus Ergonominen työvuorosuunnittelu

14 Mikä oli keskeistä? Työterveyshuollon yhteistyö HR:n, työsuojelun, esimiesten ja henkilöstön kanssa muutosprosessissa Palaute työhyvinvointitapaamisten tuloksista toimialajohdolle (2) ja henkilöstölle Sopimukset yhteydenpidosta / seurannasta Luottamus Työterveystiimin moniammatillinen pohdinta prosessin kestäessä; oltiin selvillä prosessin etenemisestä, osattiin tukea henkilöstöä Osa toimintasuunnitelman mukaista toimintaa, johon tuli lisäelementtejä tilanteen vaikeuden vuoksi

15 Maatalousyrittäjät Tiina Vaaja, työterveyshoitaja Leena Toivonen, työhyvinvointisuunnittelija Työterveyshuoltoon kuuluminen vapaaehtoista Terveystarkastukset kahden vuoden välein Tilakäynnit neljän vuoden välein Yhteydenotto puhelimitse vähintään kerran vuodessa

16 Työpaikka omalla kotitilalla Työyhteisö ja esimiestuki puuttuu Puoliso = Työkaveri Roolit, työ omalla kotitilalla Sosiaalisen tuen puute Lomittajat, eläinlääkärit, neuvojat, EUtarkastajat Työaikaa ei ole, työtä tehdään 24/7 Vuosilomaa 26 päivää vuodessa

17 Huolenaiheita Iso työmäärä, oma jaksaminen Uskaltaako investoida Irrottautuminen tilan asioista loman aikana, huolena miten lomittaja selviytyy Maatalouspolitiikan aiheuttama epävarmuus

18 Terveystarkastukset Varataan aikaa 2 tuntia Mittaukset Ohjaus ja neuvontatyökyvyn tukena Työterveyshoitajan rooli; kuuntelija ja tuki Ilmenee tarve työn kuormittavuuden ja siitä palautumisen mittaukseen

19 KOHDERYHMÄNÄ MAATALOUSYRITTÄJIÄ HANKASALMEN JA KONNEVEDEN ALUEILTA Terveystarkastuksen yhteydessä mahdollisuus kuormituksen ja palautumisen arviointiin sykevariaatiomittauksella (Firstbeat Technologies Oy) Mittausajankohta loka-marraskuu 2011 Ryhmän koko 31 (N 14, M 17), mittauksia 32 Ikä, keskiarvo ja vaiht.väli 50,2 (29 60) BMI keskiarvo 26,5 (21,4 36,3) Mittausjakso 3 vrk Työpäivän pituus keskimäärin 11;35 h, max 14 h L Toivonen, Työterveys Aalto

20 MAATALOUSYRITTÄJIEN PALAUTUMISEN JA KUORMITTUMISEN MITTAUSKÄYTÄNTÖ 3 vrk:n mittaus Firstbeat Technologies Oy:n Bodyguard- mittalaitteella (www.firstbeat.fi) Menetelmä antoi tietoa syketasosta, työn fyysisestä kuormittavuudesta, kuormituksen ja palautumisen tasosta, energiankulutuksesta, liikunnan vaikutuksesta Jokaiselle henkilökohtainen palautetilaisuus (n. 45 min) Tarvittaessa jatkotoimenpiteitä Seurantamittaus puolen vuoden kuluttua Seuraava terveystarkastus kahden vuoden kuluttua viimeistään, tarvittaessa aikaisemmin. L Toivonen, Työterveys Aalto

21 FYYSINEN JA PSYKOSOSIAALINEN KUORMITUS MAATALOUS- VÄESTÖN TYÖSSÄ arvioituna Firstbeatin sykemittausmenetelmällä L Toivonen, Työterveys Aalto

22 TYÖN FYYSINEN KUORMITUS: viljelijöiden (naiset 14 ja miehet 17) tyypillinen työvuorokauden työaika lepokaudella. L Toivonen, Työterveys Aalto

23 STRESSI JA PALAUTUMINEN TYÖAJALLA JA KOKO TYÖVUORO- KAUDEN AIKANA työaika koko vrk L Toivonen, Työterveys Aalto

24 HYVÄÄN PALAUTUMISEEN VAIKUTTAVIA SEIKKOJA (UNI) Syke rauhoittui suurimmalla osalla mitatuista yöunen aikana lepotasolle. Palautumisen laatu (autonomisen hermoston säätelyn mukaan arvioituna) ei kuitenkaan ollut kaikilla riittävä. L Toivonen, Työterveys Aalto

25 HYVÄÄN PALAUTUMISEEN VAIKUTTAVIA SEIKKOJA (LIIKUNTA) Työterveyslaitoksen ohjeistus: Henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen Maatalousyrittäjä, huolehdi hyvin itsestäsi: - lepää ja virkistäydy - syö monipuolisesti - liiku ja kuntoile - huolehdi, että elämääsi mahtuu muutakin kuin työ. L Toivonen, Työterveys Aalto

26 ESIMERKKEJÄ: voimakas kuormittuminen Mies 56 v, Bmi 29,4 leposyke 55, korkein havaittu syketaso 125 Työn fyysinen kuorm. 16 % L Toivonen, Työterveys Aalto

27 ESIMERKKEJÄ: voimakas kuormittuminen L Toivonen, Työterveys Aalto

28 ESIMERKKEJÄ: voimakas kuormittuminen Tulkintaa: Työn fyysinen kuormitus 16 % arvioidusta maksimitasosta Ei liikuntasuorituksia Huomioitavaa: terveydentila, mahdolliset lääkitykset henkilön omat tuntemukset työtilanne väliaikainen/pysyvä tila seuranta L Toivonen, Työterveys Aalto

29 YHTEENVETOA MAATALOUSYRITTÄJIEN SYKEMITTAUKSESTA Uusintamittausmahdollisuutta käytti 10 henkilöä. Alkukesän kiireinen aika oli yleinen syy mittauksesta poisjäämiselle Mittausprosessia pidettiin kiinnostavana ja hyödyllisenä Huomion kiinnittäminen omaan jaksamiseen ja palautumisen riittävyydestä huolehtimiseen tehostui L Toivonen, Työterveys Aalto

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintamalli

Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivinen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista Kannuksen kaupungin toimintamalli Valmistelutyöryhmä 27.11.2013 Yt-toimikunta 3.12.2013 Kaupunginhallitus Voimaan

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com Firstbeat Hyvinvointianalyysi Asiantuntijan opas helmikuu 2014 1 Sisällysluettelo 1. Hyvinvointianalyysi sydämesi kertoo hyvinvoinnistasi... 4 1.1. Työkalu hyvinvoinnin ja liikunnan ammattilaisille...

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi SISÄLTÖ sivu 1. Johdanto 1 2. Työntekijän huolenpito työkyvystään 1 3. Varhainen tuki luo hyvinvointia ja säästää kustannuksia

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI TUNNISTA TYÖKYKY OK OTA PUHEEKSI SEURAA JA ARVIOI SOVI JA TOIMI AKTIIVISEN TUEN MALLI/ HYRYNSALMEN KUNTA 1. JOHDANTO... 4 2. MIKSI? Aktiivisen tuen mallin perustelut...

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana 1(51) Hoitotyön henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen eri-ikäiset työntekijät huomioiden Työiästä Poweria Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana Raportti R4 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 Yhttmk 19.02.2014 3 LIITE 1 Kh 25.02.2014 31 LIITE 12 YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 28.01.2014 Jouko Käkönen Työsuojelupäällikkö YPÄJÄN KUNTA 2 SISÄLLYS 1. TYÖSUOJELUOHJELMAN

Lisätiedot

YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN. Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni

YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN. Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni Turun aluetyöterveyslaitos Turku 2002 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

Aktiivinen välittäminen

Aktiivinen välittäminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Aktiivinen välittäminen Työntekijän työkyvyn heikkenemisen tunnistaminen

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Työterveyshuolto työn kuormittavuuden arvioijana. Heikki Arola LKT, MBA, työterveyden dosentti, työterveyshuollon erikoislääkäri

Työterveyshuolto työn kuormittavuuden arvioijana. Heikki Arola LKT, MBA, työterveyden dosentti, työterveyshuollon erikoislääkäri Työterveyshuolto työn kuormittavuuden arvioijana Heikki Arola LKT, MBA, työterveyden dosentti, työterveyshuollon erikoislääkäri 3.11.2014 Psykososiaaliset kuormitustekijät työssä! Työn sisältöön liittyvät!

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE KHALL 9.12.2008 155, LIITE 13 VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE Kunnanhallitus hyväksynyt 9.12.2008 155 1 Sisällysluettelo 1 Reisjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.2007 7 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...4 1. HENKINEN HYVINVOINTI...5 1.1 TYÖAIKAKIRJANPITO...5

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2016 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2014 2016 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 14) Henkilöstöasiaintoimikunta 23.6.2014 ( 4) Lopen kunta

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot