Psykososiaalinen kuormitus työssä - mitä se on, miten se ilmenee, miten toimitaan? Tiina Koivisto Työterveyspsykologi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Psykososiaalinen kuormitus työssä - mitä se on, miten se ilmenee, miten toimitaan? 30.10.2014 Tiina Koivisto Työterveyspsykologi"

Transkriptio

1 Psykososiaalinen kuormitus työssä - mitä se on, miten se ilmenee, miten toimitaan? Työterveyspsykologi

2 Tutkittua tietoa: Työn piirteet 2000 luvulla: Paikasta ja ajasta riippumaton työ lisääntyy Työaika, yhteistyö ja vuorovaikutus rakentuvat työyhteisöissä eri tavalla Ylityöt ovat lisääntyneet vuoden 2009 jälkeen Mahdollisuudet vaikuttaa omaan työmäärään koetaan vähäiseksi Suomessa ja muissa Pohjoismaissa työskennellään tiukkojen määräaikojen puitteissa ja kiireessä muuta Eurooppaa enemmän Työaikoihin Suomalaiset pystyvät vaikuttamaan enemmän kuin muissa Euroopan maissa (tehdään eniten h työviikkoa) Työntekijöillä on halua kehittää osaamistaan työpaikoilla ei aina tarjota käytännön mahdollisuuksia kehittymiseen Työtovereilta saatu tuki koetaan hyväksi 90% kokee työn imua (omistautuminen, uppoutuminen, tarmokkuus) vähintään kerran viikossa (Työ ja Terveys Suomessa 2012; Työolotutkimus 2008)

3 Työn vaatimuksia ihmiselle 2010-luvulla Epävarmuuden ja ristiriitaisuuksien sieto muutosten keskellä eläminen työtä vaikeampi suunnitella ja ennakoida Nopea reagointi, tiedon suodattaminen "rajattomasti tietoa saa yhdellä napinpainalluksella" Monipuolinen osaaminen, työn itsenäisyys tarvitaan moniosaajia, jatkuvaa uuden oppimista (ja poisoppimista) työn sirpaleisuus, vähemmät resurssit Erilaisuuden ymmärtäminen ja sieto joustavuus yhteistyössä, itsetuntemus

4 Tietoa psykososiaalisesta kuormittumisesta tutkimusten valossa Noin neljännes koki työnsä henkisesti melko tai hyvin raskaaksi vuonna 2012 kuormituksen kokeminen korostuu johtajien, erityisasiantuntijoiden ja maatalousyrittäjien työssä toimialoista kuormitusta esiintyi eniten julkishallinnossa, maanpuolustuksessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä koulutuksessa Noin puolet työssäkäyvistä oli viimeisen kuukauden aikana kokenut jotain psyykkistä oiretta toistuvasti tai pitkäaikaisesti yleisimpiä väsymys ja voimattomuus Kiusaamiskokemukset vähentyneet vuodesta % vastanneista 2012 vs. 6% vastanneista 2009 (Työ ja Terveys Suomessa 2012; Työolotutkimus 2008)

5 MITÄ PSYKOSOSIAALINEN KUORMITUS ON?

6 Kuormittuminen työssä Työn kuormitustekijät Työn voimavaratekijät Riittävä palautuminen Haitallinen kuormittuminen Työuupumus Masennus Työntekijän yksilölliset ominaisuudet ja kokemukset Toimintakykyä edistävä kuormittuminen Työnilo Työnimu

7 Psykososiaaliset kuormitustekijät (STM , valvontaohje) I Työn sisältöön liittyvät: työn luonne jatkuva valppaana olo, liiallinen tietomäärä, jatkuvat keskeytykset, kohtuuton vastuu, yksitoikkoinen työ, sirpaleinen työ, vaikeat vuorovaikutustilanteet työssä II Työjärjestelyihin liittyvät: suunnittelu, työn tekemisen edellytykset III Työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät yksintyöskentely, sosiaalinen tai fyysinen eristäminen, toimimaton yhteistyö ja/tai vuorovaikutus, häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu, syrjivä kohtelu, puutteellinen esimies-, tai työtoverituki liiallinen tai liian vähäinen työmäärä, kohtuuton aikapaine, työajat (vuorotyö, yötyö, runsas matkustaminen..), puutteet työvälineissä tai työskentelyolosuhteissa, epäselvät tehtävänkuvat (tavoitteet, vastuu, työnjako )

8 Psykososiaalisten kuormitustekijöiden arvioinnissa otetaan huomioon: Onko työtilanne tyypillinen? Vaikuttaako arvioitava tekijä suuren osan työaikaa ja kuinka voimakas se on? Onko arvioitava tekijä samanlainen pitkällä aikavälillä? Onko kuormitusta lieventäviä (= suojaavia) tekijöitä kuten tauot, vaikutusmahdollisuudet, sosiaalinen tuki? Kaikki tekijät eivät ole samanarvoisia; kokonaisarvio ei ole osatekijöiden summa. Huom! Terveyshaitat aiheutuvat pitkällä aikavälillä. Moni psykososiaalinen kuormitustekijä on myös sellainen, että se myönteisenä edistää hyvinvointia ja oppimista.

9 Tiedonlähteitä työkuormituksesta Työsuojeluorganisaatio: riskiarviointi Työntekijät: sekä virallinen että epävirallinen viestintä ja työn sujuminen arjessa Asiakaspalaute: tyytyväisyys ja reklamaatiot Henkilöstöhallinto: ilmapiirikartoitukset, tilastot ja tunnusluvut (esim. tuotanto, tapaturmat, poissaolot, vaihtuvuus) Henkilöstönedustajat: käsitellyt tapaukset Työterveyshuolto: työpaikkaselvitykset ja terveystarkastusten yhteenveto Yhteistoiminta: kokoontumiset

10 MITEN PSYKOSOSIAALINEN KUORMITUS ILMENEE?

11 Stressioireet Yleiset tuntemukset tyytymättömyys, hyvän olon puuttuminen, vaikeus rentoutua sekä kalvava epäily siitä, ettei selviä Tunnetasolla hermostuneisuus, ärtyisyys, ahdistuneisuus, mielialan lasku, rajut tunne-elämän vaihtelut Tiedon käsittelyn tasolla keskittymis-, muisti-, päätöksenteko- ja suunnitteluvaikeudet Käyttäytymisen tasolla eristäytyminen, aloitekyvyttömyys, arvaamattomuus, käyttäytymisen säätelyvaikeudet Ruumiilliset tuntemukset unihäiriöt, kivut, elimistön toimintahäiriötuntemukset

12 Stressi, ylikuormitus ja työuupumus Stressi työkuormitus on liiallista työ sujuu ja asiat pysyvät hallinnassa oireet ovat koettuja eivätkä näy päällepäin ei estä onnistumista elämän muissa rooleissa Ylikuormitus tilapäinen kriisi: asiat eivät pysy hallinnassa työ ei suju oireet näkyvät ulospäin oireilla yhteys kuormittavaan tilanteeseen häiritsee selviytymistä elämän muissa rooleissa Työuupumus kriisi on pitkittynyt oireet ovat jatkuneet pitkään voimavarat ovat lopussa oireilla ei ole yhteyttä työn kuormitushuippuihin oireet eivät lievity levolla väsymyksen lisäksi asennemuutoksia; toimintakyky alentunut

13 MITEN TOIMITAAN? - ENNALTAEHKÄISYN MERKITYS

14 Ennalta ehkäisy 1 Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen Huolehdi itsestäsi hyvin Kokonainen elämä Työ Ystävät Perhe Harras -tukset Mieli Keho Tunteet Ota vastuu omasta hyvinvoinnistasi, myös töissä ongelma ei ole päätepiste vaan välivaihe, kokeile toista tapaa ole aktiivinen, tuo esiin näkemyksesi ja osallistu Itsetuntemus Jaksamisen merkkien kuuntelu ja ymmärtäminen selvillä omista arvoista ja odotuksista, vahvuuksista ja haasteista Asennoidu realistisesti mikä tässä työssä on mahdollista? mikä on riittävän hyvä suoritus? Jokainen on oman jaksamisensa paras asiantuntija!

15 Ennaltaehkäisy 2 YHTEISTYÖ TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMISESSÄ Työsuojelu esim. riskienarviointien ja työpaikkaselvitysten keskeiset tulokset yhteisessä tiedossa ja yhteisesti hyödynnettävissä Työterveyshuolto paljon tietoa työyhteisöistä ja niiden jäsenistä, ja voi tietojensa pohjalta pyrkiä vaikuttamaan ajoissa syntyviin tilanteisiin Organisaation johto, esimiehet, henkilöstö Riittävä tiedottaminen työhyvinvointiin liittyen ja sitoutuminen työhyvinvoinnin edistämiseen ENNAKOIMINEN Organisaatiomuutokset ja muut muutostilanteissa

16 Ennaltaehkäisy 3 HYVÄT TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KÄYTÄNNÖT JA TOIMINTATAVAT TOIMINTAOHJEET - niistä tiedottaminen ja kouluttaminen Esim. Varhainen välittäminen Sairaslomalta paluu Päihdeongelmat Häirintä-ja epäasiallinen kohtelu Väkivaltatilanteet ym. Mikä oman työpaikan malleissa toimii hyvin? Mitä vielä tulee kehittää? KEHITYSKESKUSTELUKÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN hyödyntäminen kehittämisessä ryhmäkehityskeskustelut

17 ENTÄ MITÄ TEHDÄ KUORMITUSTILANTEESSA?

18 Henkisen työkuormituksen hallinta yksilötasolla Säädetään työn kuormitustekijöitä työn muokkaaminen riittävä tauotus Vahvistetaan työn voimavaratekijöitä mahdollisuus työn hallintaan sosiaalinen tuki Vaikutetaan työntekijän tulkintaan tilanteesta ratkaisukeskeisyys Tuetaan aktiivisia stressinhallintakeinoja asioiden esille ottaminen ongelmien ratkaisu yhteistoiminnassa voimavaroista huolehtiminen 19

19 Henkisen työkuormituksen hallinta työyhteisössä Työolojen säännöllinen arviointi ilmapiirikartoitukset kehityskeskustelut riskinarviointi työpaikkaselvitykset terveystarkastukset Työolojen ja toimintatapojen jatkuva kehittäminen Ongelmiin tarttuminen matalalla kynnyksellä

20 Henkisen työkuormituksen hallinta esimiestyön merkitys (Ahola 2011) Esimies kiinnittää huomiota työssä esiintyviin riskitekijöihin, työkuormitukseen ja työn sujumiseen. Esimiehen velvollisuuksiin kuuluu huolehtia työolosuhteista ja toimintatavoista. Esimiehen ei pidä arvioida työntekijän terveydentilaa. Esimies voi ohjata työntekijän työterveyshuoltoon. Esimiehen tuki on työntekijälle tärkeä voimavara. Ihmiset kestävät tilapäistä stressiä melko hyvin. Joustovara ja mahdollisuus keskustella työstä auttavat työntekijää jaksamaan kuormittavassa tilanteessa. Kuormittavaa tilannetta on seurattava, ettei stressi muodostu pysyväksi.

21 Eri toimijoiden rooli ja vastuu (mukaellen Ahola K., 2008, Parantainen& Soini, 2011) Toimija Ylin johto ja henkilöstöhallinto Esimiehet Vastuualue Päävastuu. Vaara- ja kuormitustekijöiden tunnistaminen ja arviointi. Työkuormituksen seuraaminen osana johtamista ja strategiaa, käytännön toimenpiteiden koordinointi, varhaisen tuen käytännöt Esimies avainhenkilö riskinarvioinnin toteuttamisessa Esille tuotujen epäkohtien arviointi, työkuormitukseen liittyvien terveysja turvallisuusriskien korjaaminen Työntekijät Esimiehet ja työntekijät Ohjeiden ja määräysten noudattaminen. Epäkohdista ilmoittaminen, epäasiallisen kohtelun välttäminen, osallistuminen työpaikalla Työkuormituksen huomiointi töiden suunnittelussa, järjestämisessä ja kehityskeskusteluissa, jatkuva työn ja työyhteisön kehittäminen Esimiehet, työsuojelu ja työterveyshuolto Riskinarviointi ja todettujen riskien terveydellisen merkityksen arviointi, epäkohtien korjaaminen Työsuojelu Työterveyshuolto Työympäristön ja työyhteisön tilan tarkkailu. Tuki, koordinointi, toiminnan kehittäminen.työsuojelun toimintaohjelma Työn ja työolosuhteiden terveellisyys ja turvallisuus. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset. Työpaikkaselvitykset, terveyden edistäminen, esimiesten tuki.

22 ONNISTUNUT KUORMITUKSEN HALLINTA = TYÖN JATKUVAA KEHITTÄMISTÄ YHTEISTYÖSSÄ! (Kirsi Ahola 2008, Jari Hakanen 2004) 1. Työn vaatimusten muokkaamista työn liian kovien vaatimusten / kuormitustekijöiden vähentäminen ja työuupumuksen ehkäiseminen 2. Työn voimavarojen vahvistamista - Kompensoiva vaikutus organisaation tasolla: hyvinvointiasiat osana johtamista, jatkuva työn kehittäminen, hyvät käytännöt ja toimintamallit, tyky-toiminta työn tasolla, työyhteisössä: oikeudenmukainen johtaminen, osallistaminen päätöksen teossa, kehityskeskustelut, hyvät tavoitteet, foorumi yhteisille asioille jokaisen työntekijän kohdalla: oman elämän hallinta, aktiivinen ote asioihin, kokonainen elämä, vastuu omasta hyvinvoinnista ~HALLINTA TOTEUTUU OSANA ARKIPÄIVÄÄ JA PERUSTYÖTÄ~

23 KIITOS! Lisätietoa:

Henkinen kuormitus työssä lisääntyy vai vähenee?

Henkinen kuormitus työssä lisääntyy vai vähenee? Henkinen kuormitus työssä lisääntyy vai vähenee? Työsuojeluhallinto 40 v. tilaisuus Tampere 1.10.2013 Eeva-Marja Lee Työyhteisöpalvelut Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin ja työsuojelun portaat Uusi työturvallisuuslaki

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot

TYÖN AIHEUTTAMAN HAITAL- LISEN HENKISEN KUORM IT- TU M ISE N HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA

TYÖN AIHEUTTAMAN HAITAL- LISEN HENKISEN KUORM IT- TU M ISE N HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA TYÖN AIHEUTTAMAN HAITAL- LISEN HENKISEN KUORM IT- TU M ISE N HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA 2 1 TYÖN AIHEUTTAMA HAITALLINEN HENKINEN KUORMITTUMINEN... 3 2 VASTUUT HAITALLISEN HENKISEN KUORMITUKSEN

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työsuojelutoimikunta on kokouksessaan 10.4.2014 tehnyt aloitteen työhyvinvointisuunnitelman laadinnasta Kyyjärven kuntaan. Vuonna2013 on kunnan

Lisätiedot

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty?

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Super_kimpassa2012_esite_jatko.indd 1 28.8.2012 9.39 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...s.2 2 Kuormitus...s. 4 2.1 Fyysinen ja psyykkinen kuormitus...s. 4 2.2 Kuormittumisen

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI www.kemijarvi.fi 1 1. Työsuojeluorganisaatio Työpaikoilla vastuu työsuojelun toteuttamisesta on esimiehillä. Työsuojelutoiminta

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ Liiketaloustiede, hyvinvointialan maisteriohjelma, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija:

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2014 28.4.2014 Oulu Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTALINJAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT -SUOSITUS KUNTA-ALALLE 1 Työhyvinvoinnin merkitys 2 Työhyvinvoinnin määrittelyä Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE KHALL 9.12.2008 155, LIITE 13 VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE Kunnanhallitus hyväksynyt 9.12.2008 155 1 Sisällysluettelo 1 Reisjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä TAMPEREEN KAUPUNKI Hyvinvointipalvelut Laitoshoito Rauhaniementie 19 33180 Tampere Keskus (03) 565 712 KUVAILULEHTI TRE: 10684/01.05.00/2008 Tekijä/työryhmä Kaija Suonsivu Julkaisun nimi KATSAUS HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6. HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.2011/109 Työhyvinvointia hyvästä työstä Työpaikan toiminnan perustana

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 Yhttmk 19.02.2014 3 LIITE 1 Kh 25.02.2014 31 LIITE 12 YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 28.01.2014 Jouko Käkönen Työsuojelupäällikkö YPÄJÄN KUNTA 2 SISÄLLYS 1. TYÖSUOJELUOHJELMAN

Lisätiedot

TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS TUOTTAVUUSTEKIJÄNÄ

TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS TUOTTAVUUSTEKIJÄNÄ Inhimillinen työ osaamiskeskus Työturvallisuustiimi Työtapaturmien aiheuttamat kustannukset Työturvallisuuden merkitys työpaikkojen tuottavuuteen Julkaistu seuraavien rahoittajien tuella TYÖTERVEYS JA

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN TOIMINNAN SUUNNITELMA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN TOIMINNAN SUUNNITELMA TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN TOIMINNAN SUUNNITELMA Kyyhkylän kuntoutuskeskuksen yhdelle osastolle LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU 08TT06E Työterveyshuollon erikoistumisopinnot terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille

Lisätiedot

Aktiivinen välittäminen

Aktiivinen välittäminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Aktiivinen välittäminen Työntekijän työkyvyn heikkenemisen tunnistaminen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä HYVINVOIVANA TYÖYHTEISÖSSÄ Näin syntyy mielekäs työyhteisö Voitko hyvin terveydenhoitaja? Elisa Valtanen ja Nina Olin 5.2.2015 Elisa Valtanen ja Nina Olin 1 Näin syntyy mielekäs työyhteisö

Lisätiedot