SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT"

Transkriptio

1 SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB

2 Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5. BATTERI OCH BATTERILADDARE 6. SKRUVDRAGARE 7. STICKSÅG 8. MULTISLIPMASKIN 9. ARBETSLAMPA 10. TRANSPORT & FÖRVARING 11. SERVICE OCH UNDERHÅLL 12. ELAVFALL 1. INTRODUKTION Denna manual innehåller viktig information om maskinens användning och dess säkerhetsrisker. Alla operatörer uppmanas att läsa manualen före användning och vara särskilt uppmärksamma på dessa symboler: Varning! Denna text betyder risk för allvarlig olycka, eventuellt med dödlig utgång. OBS! Denna text betyder risk för mindre personskada eller maskinskada. Vi reserverar oss för möjligheten att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med maskinen. Exempel på sådana detaljer kan vara färger på kablar eller utformning och placering av knappar och reglage Förvara manualen på en säker plats i anslutning till maskinen och vid en eventuell försäljning ska manualen följa med maskinen. 2. TEKNISKA DATA Batteri: Modell: BP-MK 8V Typ: Li-Ion Spänning: V Kapacitet: ,3 Ah Batteriladdare: Batterieleminator: AC/DC-MK 8V Batterihållare: BC-MK 8V Spänning in: V ~ 50 Hz Spänning ut: V Ström ut: ma Laddningstid: h Isoleringsklass: II Skruvdragare: Modell: SD-MK 8V Snabbchuck: /4" Varvtal: rpm Max vridmoment: Nm Momentlägen: Mått inklusive batteri: x 17 x 6 cm Vikt inklusive batteri: g Sticksåg: Modell: JS-MK 8V Snabbfäste: Typ A Max varvtal: slag/min Max sågdjup: mm Slaglängd: mm Mått inklusive batteri: x 32 x 5 cm Vikt inklusive batteri: g Multislipmaskin: Modell: MG-MK 8V Varvtal: rpm Chuck: ,3 3,2 mm Mått inklusive batteri: x 5 x 4 cm Vikt inklusive batteri: g Ljudtryck LPA (10 m): db(a) Ljudvolym LWA db(a) Vibrationer <2,50 m/s2 Arbetslampa: Modell: FL-MK 8V Typ: LED 12 st Vridbar: Mått inklusive batteri: x 5 x 5 cm Vikt inklusive batteri: g 2010 Biltema Nordic Services AB 2

3 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid arbete med maskiner bör följande punkter alltid beaktas. Ta även hänsyn till arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter och respektera alla de lagar, regler och förordningar som gäller där maskinen används. 3.1 Arbetsområde Städa regelbundet. Damm, avfall och bråte på en arbetsplats ökar risken för olycka, brand och explosion. Arbeta inte i mörker eller dålig belysning. Förvara explosiva eller brandfarliga vätskor och gaser utanför arbetsområdet. Håll barn och obehöriga utanför arbetsområdet. Ha förbandslåda och telefon tillgängligt. 4.2 Personlig säkerhet Läs alltid manualen före användning. Var särskilt uppmärksam på maskinens varningssymboler. Använd inte maskinen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Vid behov, använd skyddsutrustning såsom andningsskydd, skyddshandskar, hörselskydd och skyddsglasögon. Bär ordentliga arbetskläder och halksäkra skor. Använd hårnät om du har långt hår, bär inte smycken eller löst sittande kläder som kan fastna i maskinen. Upprätthåll alltid en god arbetsställning med bra balans. Låt aldrig din vana vid maskinen leda till oförsiktighet. 4.3 Användning och skötsel av maskiner Kontrollera att alla skydd sitter på plats och är i god funktion. Kontrollera att alla maskindelar, särskilt de rörliga, är hela och sitter korrekt monterade. Kontrollera att alla knappar och reglage fungerar. Var särskilt noga med att strömbrytaren fungerar så att du alltid kan stänga av maskinen. Använd ej en defekt maskin. Lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad för reparation. Använd endast rekommenderade skärverktyg, tillbehör och reservdelar. Använd endast maskinen för avsett användningsområde. Arbetet går alltid säkrare och fortare om maskinen används till det den är konstruerad för. Överskrid inte maskinens kapacitet. Fatta alltid tag i maskinens handtag när du bär maskinen. Håll inte fingret på strömbrytaren. Förhindra oavsiktligt start genom att bryta strömmen eller dra av tändhatten från tändstiftet före service och reparation eller när maskinen inte används. Tag alltid bort nycklar, verktyg och andra lösa delar från maskinen före start. Lämna aldrig en maskin obevakad då batteriet är anslutet. Rengör maskinerna efter användning och serva dem regelbundet. Förvara maskinerna på en torr och skyddad plats, oåtkomlig för barn. 4.4 Elsäkerhet Exponera inte elektriska maskiner och dess batteriladdare för regn eller fukt om de ej är kapslade för det. 5. BATTERI OCH BATTERILADDARE 5.1 Användningsområde Batteriladdaren BC-MK 8V är endast avsedd för laddning av medföljande batteri BP-MK 8V. För att förhindra risken för brand och explosion får den ej användas för laddning av några andra produkter. Batteriet är enbart avsett för att driva medföljande maskiner i maskinsetet. Det får enbart laddas upp av medföljande batteriladdare. Alla annan användning är förbjuden Biltema Nordic Services AB

4 5.2 Översiktsbild Produkten är dubbelisolerad. Varningssymboler på batterihållaren: Läs manualen före användning. 1. Batterieleminator 2. Kontakt 3. Batterihållare 4. Batteri 5. Indikeringslampa 5.3 Särskilda säkerhetsregler Batterisäkerhet Maskinernas batteri får endast laddas med hjälp av medföljande batteriladdare. En batteriladdare som är lämplig för en typ av batteri kan innebära risk för brand vid användning i samband med en annan typ av batteri. För att förhindra risken för explosion, kortslut ej batteriet, samt skydda det från värme, direkt solljus eller öppen eld. Om batteriet skadas, kan batterisyra läcka ut från batteriet. Om batterisyran kommer i kontakt med huden, skölj omedelbart ytan med vatten, eftersom batterisyran kan orsaka irritation och brännskador. Om batterisyran kommer i kontakt med ögonen så måste du söka läkarvård. Försök ej att reparera eller att plocka isär batteriet. Felaktig montering kan orsaka elchock, kan göra batteriet strömförande eller orsaka brand. Utsätt inte batteriet för onormal värme överstigande 50 C. En explosion och/eller eventuell brand kan då uppstå. Varningssymboler på batterieliminatorn: Läs manualen innan användning. Allmän fara! Ladda enbart Li-Ion batterier ingående i maskinsats Enbart för användning i torra utrymmen inomhus. Fara! Risk för elchock. Varningssymboler på batteriet: Läs manualen före användning. Allmän fara! Ladda enbart Li-Ion batteriet med batteriladdaren som ingår i maskin set Kortslut inte batteriet eller kasta det i vattnet eller i en brasa. 5.4 Laddning av batteri Kontrollera innan laddning att eluttaget överensstämmer med batteriladdarens ingående spänning 230V ~ 50 Hz. Ladda enbart batteriet då omgivningstemperaturen är mellan 4 C 40 C. Varning! Batteriladdaren är enbart konstruerad för att användas inomhus. a. Anslut kontakten (2) i batterihållarens (3) kontaktanslutning. b. Tryck försiktigt ned batteriet (4) i dess hållare (3). Var noga med att batteriet sätts ned åt rätt håll, kontrollera batteriets polaritet (+/-) med +/- symbolerna i batterihållaren. c. Anslut batterieliminatorn (1) i eluttaget varvid indikeringslampan (5) börjar lysa rött. d. Ladda batteriet i 5 8 timmar till dess indikeringslampan lyser grönt. OBS! Om det andra batteriet också skall laddas, avvakta i 15 minuter för att batteriladdaren skall hinna svalna innan laddning påbörjas. Batterieleminatorn får enbart användas inomhus Biltema Nordic Services AB 4

5 e. Torka av batteriladdaren med en torr trasa efter användning. Använd ej vatten eller frätande rengöringsmedel. 5.5 Byte av batteri a. Tryck in båda tryckknapparna på vardera sida på batteriet (4) så att låsspärrarna släpper. b. Avlägsna batteriet(4) nedåt från maskinen. c. Tryck in låsknapparna på det nya fulladdade batteriet och anslut det i maskinen. Var noga med att batteriets poler kommer i kontakt med motsvarande poler enligt etiketten inuti maskinen. 6. SKRUVDRAGARE 6.1 Användningsområde Skruvdragaren är konstruerad för att skruva och borra i trämaterial och metallplåt enligt instruktionerna i denna bruksanvisning. Den får ej användas till borrning i material där slagborrning krävs, exempelvis borrning i sten, betong med mera. Skruvdragaren SD-MK 8V får endast användas tillsammans med medföljande batteri BP-MK 8V. 6.2 Översiktsbild 4. Batteri 6. Skruvdragare 7. Strömbrytare 8. LED-lampa 9. Snabbchuck med bitsfäste 10. Momentväljare 11. Riktningsomkopplare 6.3 Särskilda säkerhetsregler Risk för cancer och annan sjukdom Vissa trämaterial såsom ek, ask, blybaserade färger, kristalliserad kiseldioxid (från masonit, MDF-plattor mm), arsenik och krom (impregnerat virke) kan orsaka cancer eller annan sjukdom. Vid arbete med dessa material, arbeta enbart i välventilerad lokal och använd godkänd skyddsutrustning och utsätt dig inte för de skadliga ämnena under en längre tid. Tvätta dig noga efter utfört arbete. Risk för andningsskador Använd andningsskydd om det föreligger risk för dammbildning vid borrning. Risk för ögonskador Använd ögonskydd Varningssymboler på skruvdragaren Läs manualen före användning. Allmän fara! Använd skyddsutrustning såsom skyddsglasögon och andningsskydd Biltema Nordic Services AB

6 Säkerhetsanordningar Maskinen är utrustad med nedanstående säkerhetsanordningar. Den får ej användas utan att de fungerar på ett korrekt sätt. Strömbrytaren (7): Start Tryck in strömbrytaren. Stopp Släpp strömbrytaren OBS! Då strömbrytaren är intryckt så är lampan(8) tänd. Rotationsväljaren (11) Intryckt från höger Högergång (medurs) Mittenläge Låst i transport- och förvaringsläge. Strömbrytaren (7) kan då ej tryckas in. Intryckt från vänster Vänstergång (moturs) 6.3 Skruvdragarens funktioner Momentinställning Åtdragningsmomentet kan ställas in på 11 olika lägen genom att vrida ratten (10). Vid lossning av skruvar så ställ in momentet något högre än vad som behövs. Vid borrning så ställ in momentläget på max. Montering/byte av bits & borr Varning! Borr och bits kan vara varma efter användning, låt dem svalna och använd skyddshandskar. a. Ställ in rotationsväljaren (11) i mittenläge så att strömbrytaren är låst. b. För fram chuckens (9) hylsa. c. Avlägsna eventuellt tidigare monterat borr/ bits. d. Montera nytt bits/borr med 6-kants 1/4" fäste. e. För försiktigt tillbaka hylsan och släpp den. 6.4 Handhavande Skruvdragning a. Kontrollera att skruvdragaren är hel och batteriet laddat. b. Välj lämpligt bits och kontrollera att det är helt. c. Välj rotationsriktning. d. Välj lämpligt åtdragningsmoment med momentväljaren (2). e. Efter utfört arbete, tryck in rotationsväljaren (11) i neutralläge. Avlägsna batteriet och verktyget, rengör därefter skruvdragaren med en torr trasa. Borrning a. Kontrollera att skruvdragaren är hel och batteriet laddat. b. Välj lämpligt borr med 6-kantsfäste 1/4" och kontrollera att det är helt. c. Välj rotationsriktning högergång (medurs). d. Välj lämpligt Max åtdragningsmoment med momentväljaren (10). e. Efter utfört arbete, tryck in rotationsväljaren (11) i neutralläge. Avlägsna batteriet och verktyget, rengör därefter skruvdragaren med en torr trasa. Belysning av arbetsområdet Skruvdragaren är utrustad med en LED-lampa (6). Lampan lyser då strömbrytaren (7) är intryckt och släcks då den släpps ut Biltema Nordic Services AB 6

7 7. STICKSÅG 7.1 Användningsområde Sticksågen JS-MK 8V är konstruerad för att sågning i trä- och trämaterial samt i metaller och legeringar såsom stål, koppar, aluminium och mässing enligt instruktionerna i denna bruksanvisning. Sticksågen får endast användas tillsammans med medföljande batteri BP-MK 8V. 7.2 Översiktsbild Risk för skärskada Använd handskar vid byte av sågblad. Varningssymboler på sticksågen Läs manualen före användning. Allmän fara! Använd skyddsutrustning såsom skyddsglasögon, andningsskydd och handskar. Arbeta enbart i välventilerad lokal. Undvik kontakt med sågbladet då ett batteri är monterat i sticksågen Säkerhetsanordningar Maskinen är utrustad med nedanstående säkerhetsanordning. Den får ej användas utan att den fungerar på ett korrekt sätt. Strömbrytaren (15) och säkerhetsspärr (14): 4. Batteri 12. Sågblad med fäste typ A 13. Sågfot 14. Säkerhetsspärr 15. Strömbrytare 7.3 Särskilda säkerhetsregler Risk för cancer och annan sjukdom Vissa trämaterial såsom ek, ask, blybaserade färger, kristalliserad kiseldioxid (från masonit, MDF-plattor mm), arsenik och krom (impregnerat virke) kan orsaka cancer eller annan sjukdom. Vid arbete med dessa material, arbeta enbart i välventilerad lokal och använd godkänd skyddsutrustning och utsätt dig inte för de skadliga ämnena under en längre tid. Tvätta dig noga efter utfört arbete. Start Tryck in säkerhetsspärren (14)och håll den intryckt, tryck därefter in strömbrytaren (15). Stopp Släpp strömbrytaren (15). 7.3 Montering och byte av sågblad Varning! Batteriet får ej vara monterat i sticksågen vid montering/byte av sågblad. Använd alltid handskar vid montering/ byte av sågblad. Risk för andningsskador Använd andningsskydd. Risk för ögonskador p.g.a. av sågspån Använd ögonskydd Biltema Nordic Services AB

8 a. Kontrollera att batteriet (4) ej är anslutet i sticksågen. b. Tryck på låsspaken (19) och håll den intryckt så att låset (17) är öppet. c. För in ett sågblad (12) i öppningen (17). d. Släpp låsspaken (19) varvid fjädern (18) låser fast sågbladet. e. Kontrollera att sågbladet sitter ordentligt fast. f. För att avlägsna sågbladet så tryck in låsspaken (19) och drag ut sågbladet. 7.4 Handhavande vid sågning Vanlig sågning a. Montera lämpligt sågblad beroende på arbetstyckets material och hur fint sågsnittet skall bli. Kontrollera att det är helt och vasst. b. Märk ut en såglinje på arbetsstycket. c. Var noga med att arbetsstycket ej kan röra sig vid sågningen. Spänn fast små arbetsstycken i skruvstycke eller arbetsbänk. d. Håll sågen från dig så att sågfoten (16) är dikt an mot arbetsstycket. Var noga med att sågbladet ej vidrör arbetsstycket. e. Starta sticksågen och avvakta tills motorn uppnått fullt varvtal, påbörja därefter sågningen. Håll sågfoten dikt an mot arbetsstycket under hela sågningen. Mata inte snabbare än vad sågbladet hinner avverka. Låt sågbladet och maskinen göra arbetet. f. Efter slutfört arbete, avlägsna batteriet och torka ren maskinen med en torr trasa. Hålsågning Det får endast ske i mjuka material såsom trä, fiberplattor och liknande material. Hålsågning kan då ske utan förborrning genom håltagning med maskinen i drift. Detta kräver visst mått av erfarenhet för att utföras och är endast möjligt vid användning av korta sågblad. a. Montera lämpligt sågblad beroende på arbetstyckets material och hur fint sågsnittet skall bli. Kontrollera att det är helt och vasst. b. Märk ut en såglinje på arbetsstycket. c. Kontrollera att arbetsstycket ej kan röra sig vid sågningen. d. Placera änden på sågbladet innanför det område som skall sågas ut. Låt sågfoten (16) vila mot arbetsstycket och håll stadigt i maskinen. e. Starta sticksågen och avvakta till dess motorn uppnått fullt varvtal. Sågbladet får ej vidröra arbetsstycket under denna tiden. f. Luta försiktigt sticksågen så att sågbladet börjar såga i arbetsstycket. Då sågbladet penetrerat arbetsstycket, fortsätt att räta upp sågen så att sågbladet är vinkelrätt mot arbetsstycket. g. Efter slutfört arbete, avlägsna batteriet och torka ren maskinen med en torr trasa. Sågning i metall Det går att såga i många olika metaller, exempelvis stål, koppar, aluminium och mässing. Det kan vara plåt, rör eller homogena stänger. Använd skärolja till smörjning och kylning till de flesta mjuka metaller och stål, det förlänger sågbladets livslängd. vid sågning i mycket tunn plåt, kläm fast arbetsstycket mellan två plywoodplattor. Varning! Vid sågning i metall måste arbetsstycket vara mycket väl fastspänt. Arbetsstycket får ej skaka Biltema Nordic Services AB 8

9 8. MULTISLIPMASKIN 8.1 Användningsområde Multislipmaskinen är konstruerad för att slipning, fräsning, kapning, borrning, gravyrarbete, rostborttagning och polering i trä- och trämaterial, glas, keramik samt i metaller och legeringar såsom stål, koppar, aluminium och mässing enligt instruktionerna i denna bruksanvisning. Multislipmaskinen MG-MK 8V får endast användas tillsammans med medföljande batteri BP-MK 8V. 8.2 Översiktsbild 4. Batteri 21. Chuck 22. Låsknapp, spindellås 23. Strömbrytare ON/OFF 24. Strömbrytare/varvtalsregulator 25. Tryckknappar för låsspärrar Tillbehör 40 st 26. Skruvmejsel x Spännhylsa för chuck x Rengörings- och polerborste x Hållare för kapskiva och rondellslippapper x Frässtål x Fil x Borr x Slipsten x Rengörings- och polerborste rund x Stålborste, rund x Sliprulle x Hållare för sliprulle x Rondellslippapper, fint x Rondellslippapper, grovt x Kapskiva x Särskilda säkerhetsregler Risk för cancer och annan sjukdom Vissa trämaterial såsom ek, ask, blybaserade färger, kristalliserad kiseldioxid (från masonit, MDF-plattor mm), arsenik och krom (impregnerat virke) kan orsaka cancer eller annan sjukdom. Vid arbete med dessa material, arbeta enbart i välventilerad lokal och använd godkänd skyddsutrustning och utsätt dig inte för de skadliga ämnena under en längre tid. Tvätta dig noga efter utfört arbete. Risk för andningsskador Använd andningsskydd. Risk för ögonskador p.g.a. av kringflygande spån Använd alltid ögonskydd, särskilt viktigt vid användning av stålborsten (35). Tänk på att en eventuell medhjälpare också skall bära skyddsglasögon Risk för brännskada Använd handskar vid byte av verktyg/tillbehör. Varningssymboler på multislipmaskinen Läs manualen före användning. Allmän fara! Använd skyddsutrustning såsom skyddsglasögon, andningsskydd. Arbeta enbart i välventilerad lokal. Undvik kontakt med verktyget då ett batteri är monterat i multislipmaskinen Biltema Nordic Services AB

10 Säkerhetsanordningar Maskinen är utrustad med nedanstående säkerhetsanordning. Den får ej användas utan att den fungerar på ett korrekt sätt. Strömbrytare (23)/varvtalsregulator (24) 8.5 arbete med multislipmaskin a. Montera lämpligt verktyg. b. Starta motorn och avvakta till dess motorn uppnått fullt varvtal. c. Utför det arbete som skall göras. Låt verktyget göra jobbet och försök inte att forcera arbetet genom att trycka för hårt. Motorn kan skadas om arbetet forceras. d. Efter utfört arbete, avlägsna batteriet och rengör maskinen med en torr trasa. Var särskilt noga med att ventilationsöppningarna hålls rena. 9. arbetslampa Start Snurra tumhjulet (24) förbi låsmotståndet och ställ in önskat varvtal. Ju högre siffra, desto högre varvtal. Tryck in strömbrytaren (23) i ON-läge. Stopp - Tryck in strömbrytaren i OFF-läge. 8.4 Montering och byte av verktyg och spännchuck OBS! Verktyget kan vara varmt efter användning, använd handskar. a. Kontrollera att batteriet ej är monterat i multislipmaskinen. b. Tryck in spindellåsets knapp (22) och vrid chucken medurs till dess knappen åker in i låsläget varvid spindeln är låst. OBS! Tryck aldrig in spindellåsknappen (22) då chucken (21) roterar. c. Snurra chucken (21) b till dess verktyget kan avlägsnas. d. Kontrollera att spännhylsans storlek överensstämmer med det verktyg som skall monteras. Om det ej överensstämmer, skruva helt loss chucken och dra ut spännhylsan. Tryck in en ny spännhylsa och skruva fast chucken några varv. Montera därefter det nya verktyget och spänn fast det. Kontrollera att verktyget är helt och att dess axel ej är skev. OBS! Använd aldrig trasiga, skeva eller utslitna verktyg. 9.1 användningsområde Arbetslampan är ett bärbart belysningsverktyg och får enbart användas till belysning. Arbetslampan FL-MK 8V får endast användas tillsammans med medföljande batteri BP-MK 8V. 9.2 översiktsbild 4. Batteri 25. Tryckknappar låsspärrar 41. Strömbrytare 42. Lamphuvud, roterbart 9.3 Särskilda säkerhetsregler Varningssymboler på arbetslampan Använd enbart medföljande batteri. Lys aldrig på någon person eller något djur direkt i ögonen Biltema Nordic Services AB 10

11 Säkerhetsanordningar: Strömbrytaren (41) är en säkerhetsanordning, använd inte arbetslampan om ej den fungerar. På Tryck in strömbrytaren en gång Av Tryck in strömbrytaren ytterligare en gång. 9.4 Roterbartlamphuvud (42) Lamphuvudet går att rotera i 180 så att arbetslampan blir vinklad. 11. SERVICE OCH UNDERHÅLL Varning! Ställ rotationsväljaren i neutralläge och avlägsna batteriet innan service eller underhåll påbörjas Service Om någon maskin är i behov av reparation, lämna in det till behörig fackman och använd endast originaldelar för utbyte - detta för att garantera verktygets säkerhet Dagligt underhåll efter avslutat arbete Avlägsna damm och smuts från maskinens ventilationsöppningar. Rengör maskinen med en mjuk torr trasa. Om maskinen är mycket nedsmutsad så doppa trasan i lite tvållösning. 12. ELAVFALL Vinklad arbetslampa Vrid lamphuvudet (42) moturs. Rak arbetslampa Vrid lamphuvudet (42) medurs. Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 91/157/EEC). 10. TRANSORT OCH FÖRVARING Transportera maskinerna med batteriet demonterat. Vid längre tids förvaring så: Ladda upp batteriet fullt. Rengör maskinen och batteriladdaren. Förvara maskinen på en torr frostfri plats ej överstigande + 40 C oåtkomligt för barn och andra obehöriga Biltema Nordic Services AB

12 Oppladbart maskinsett MK 8V INNHOLD 1. INNLEDNING 2. TEKNISKE DATA 3. BRUKSOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 5. BATTERI OG BATTERILADER 6. SKRUTREKKER 7. STIKKSAG 8. MULTISLIPER 9. ARBEIDSLAMPE 10. TRANSPORT OG OPPBEVARING 11. SERVICE OG VEDLIKEHOLD 12. EE-AVFALL 1. INNLEDNING Denne bruksanvisningen inneholder vesentlig informasjon om bruk av maskinene og om sikkerhetsrisikoer forbundet med bruken. Alle operatører oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk og være spesielt oppmerksom på følgende symboler: Advarsel! Denne teksten betyr risiko for alvorlig ulykke, eventuelt med dødelig utgang. OBS! Denne teksten betyr risiko for mindre personskade eller maskinskade. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer kanskje ikke alltid stemmer helt overens med maskinene. Eksempel på slike detaljer kan være farger på kabler eller utforming og plassering av knapper og reguleringsanordninger. Batterilader: Batterieliminator: AC/DC-MK 8V Batteriholder: BC-MK 8V Spenning inn: V ~ 50 Hz Spenning ut: V Strøm ut: ma Ladetid: timer Isolasjonsklasse: II Skrutrekker: Modell: SD-MK 8V Hurtigchuck: /4" Turtall: rpm Maks. moment: Nm Momentinnstillinger: Mål inkludert batteri: x 17 x 6 cm Vekt inkludert batteri: g Stikksag: Modell: JS-MK 8V Hurtigfeste: Type A Maks. turtall: slag/min Maks. sagedybde: mm Slaglengde: mm Mål inkludert batteri: x 32 x 5 cm Vekt inkludert batteri: g Multisliper: Modell: MG-MK 8V Turtall: rpm Chuck: ,3 3,2 mm Mål inkludert batteri: x 5 x 4 cm Vekt inkludert batteri: g Lydtrykk LPA (10 m): db(a) Lydvolum LWA db(a) Vibrasjoner <2,50 m/s2 Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted i tilknytning til maskinene. Ved et eventuelt salg skal bruksanvisningen følge med maskinene. 2. TEKNISKE DATA Batteri: Modell: BP-MK 8V Type: Li-ion Spenning: V Kapasitet: ,3 Ah 2010 Biltema Nordic Services AB 12 Arbeidslampe: Modell: FL-MK 8V Type: LED 12 stk. Dreibar: Mål inkludert batteri: x 5 x 5 cm Vekt inkludert batteri: g

13 3. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Ved arbeid med maskiner bør punktene nedenfor alltid iakttas. Ta også hensyn til arbeidsplassens sikkerhetsforskrifter, og respekter alle lover, regler og forordninger som gjelder der maskinene brukes. 3.1 Arbeidsområde Rydd jevnlig. Støv, avfall og skrot på en arbeidsplass øker risikoen for ulykker, brann og eksplosjon. Arbeid ikke i mørke eller i dårlig belysning. Oppbevar eksplosive eller brannfarlige væsker og gasser utenfor arbeidsområdet. Hold barn og andre uvedkommende borte fra arbeidsområdet. Ha førstehjelpskrin og telefon tilgjengelig. 4.2 Personlig sikkerhet Les alltid bruksanvisningen før bruk. Vær spesielt oppmerksom på maskinenes advarselsymboler. Bruk ikke maskinene dersom du er trett eller påvirket av alkohol, medisin eller narkotiske stoffer. Ved behov, bruk verneutstyr så som åndedrettsvern, vernehansker, hørselvern og vernebriller. Bruk ordentlige arbeidsklær og sklisikre sko. Bruk hårnett om du har langt hår, og bruk ikke smykker eller løstsittende klær som kan sette seg fast i maskinene. Ha hele tiden en god arbeidsstilling og god balanse. La aldri det at du er vant med maskinene føre til uforsiktighet. 4.3 Bruk og stell av maskiner Kontroller at alle beskyttelsesanordninger sitter på plass og virker som de skal. Kontroller at alle maskindeler, spesielt de bevegelige, er hele og sitter korrekt montert. Kontroller at alle knapper og reguleringsanordninger fungerer. Vær spesielt nøye med at strømbryteren virker, slik at du alltid kan slå av maskinen. Bruk ikke en defekt maskin. Lever den inn til et autorisert serviceverksted for reparasjon. Bruk kun anbefalte skjærerverktøy, tilbehør og reservedeler. Bruk maskinene kun på tiltenkt bruksområde. Arbeidet går alltid sikrere og raskere om maskinene brukes til det de er konstruert for. Overskrid ikke maskinenes kapasitet. Grip alltid tak i maskinens håndtak når du bærer maskinen. Hold ikke fingeren på strømbryteren. Hindre utilsiktet start ved å bryte strømmen eller løsne hetten fra tennpluggen før service og reparasjon eller når maskinen ikke er i bruk. Fjern alltid nøkler, verktøy og andre løse deler fra maskinen før start. Gå aldri fra en maskin ubevoktet når batteriet er tilkoblet. Rengjør maskinene etter bruk og foreta jevnlig service. Oppbevar maskinene på et tørt og beskyttet sted, utilgjengelig for barn. 4.4 Elsikkerhet Eksponer ikke elektriske maskiner for regn eller fukt dersom de ikke har en beskyttelsesgrad som tillater dette. 5. BATTERI OG BATTERILADER 5.1 Bruksområde Batteriladeren BC-MK 8V er beregnet kun for lading av medfølgende batteri BP-MK 8V. For at risiko for brann og eksplosjon ikke skal oppstå, må den ikke brukes for lading av noen andre produkter. Batteriet skal kun brukes for å drive medfølgende maskiner i maskinsettet. Det skal kun lades opp av medfølgende batterilader. Annen bruk må ikke forekomme Biltema Nordic Services AB

14 5.2 Oversiktsbilde Produktet er dobbeltisolert. Advarselsymboler på batteriholderen: Les bruksanvisningen før bruk. Generell fare! Lad kun Li-ion-batterier som inngår i maskinsett Kun for bruk i tørre rom innendørs. 1. Batterieliminator 2. Kontakt 3. Batteriholder 4. Batteri 5. Indikeringslampe 5.3 Spesielle sikkerhetsregler Batterisikkerhet Maskinenes batteri skal lades kun ved bruk av medfølgende batterilader. En batterilader som er egnet for en type batteri, kan innebære risiko for brann ved bruk sammen med en annen type batteri. For å forhindre risiko for eksplosjon, kortslutt ikke batteriet, og beskytt det mot varme, direkte sollys og åpen ild. Dersom batteriet skades, kan batterisyre lekke ut fra batteriet. Om batterisyren kommer i kontakt med huden, skyll straks flaten med vann, fordi den kan forårsake irritasjon og brannskader. Om syren kommer i kontakt med øynene, må du oppsøke lege. Prøv ikke å reparere batteriet eller ta det fra hverandre. Feil montering kan forårsake elektrisk støt, gjøre batteriet strømførende eller forårsake brann. Utsett ikke batteriet for unormal varme som overstiger 50 C. Det kan da oppstå eksplosjon og/eller brann. Advarselsymboler på batterieliminator: Les bruksanvisningen før bruk. Batterieliminatoren skal kun brukes innendørs. Fare! Risiko for elektrisk støt. Advarselsymboler på batteriet: Les bruksanvisningen før bruk. Generell fare! Lad kun Li-ion-batterier med batteriladeren som inngår i maskinsett Kortslutt ikke batteriet, og kast det ikke i vann eller i åpen ild. 5.4 Lading av batteri Kontroller før lading at strømuttaket er i samsvar med batteriladerens inngående spenning 230V ~ 50 Hz. Lad batteriet kun når omgivelsestemperaturen er mellom 4 C 40 C. Advarsel! Batteriladeren er kun konstruert for bruk innendørs. a. Koble kontakten (2) i batteriholderens (3) kontakttilkobling. b. Trykk forsiktig batteriet (4) ned i dets holder (3). Vær nøye med at batteriet settes ned riktig vei, kontroller batteriets polaritet (+/-) med +/- symbolene i batteriholderen. c. Koble batterieliminatoren (1) til strømuttaket, og indikeringslampen (5) begynner da å lyse rødt. d. Lad batteriet i 5 8 timer helt til indikeringslampen lyser grønt. OBS! Om det andre batteriet også skal lades, vent i 15 minutter slik at batteriladeren blir avkjølt før lading igangsettes Biltema Nordic Services AB 14

15 e. Tørk av batteriladeren med en tørr klut etter bruk. Bruk ikke vann eller etsende rengjøringsmidler. 5.5 Skifte batteri a. Trykk inn begge trykknappene på hver side på batteriet (4) slik at låsesperrene slipper. b. Fjern batteriet (4) nedover fra maskinen. c. Trykk inn låseknappene på det nye fulladede batteriet, og sett det i maskinen. Vær nøye med at batteriets poler kommer i kontakt med tilsvarende poler i samsvar med etiketten i maskinen. 6. SKRUTREKKER 6.1 Bruksområde Skrutrekkeren er konstruert for å skru og bore i trematerialer og metallplater i samsvar med instruksjonene i denne bruksanvisningen. Den må ikke brukes til boring i materialer der det kreves slagboring, eksempelvis boring i stein, betong m.m. Skrutrekkeren SD-MK 8V må kun brukes sammen med medfølgende batteri BP-MK 8V. 6.2 Oversiktsbilde 4. Batteri 6. Skrutrekker 7. Strømbryter 8. LED-lampe 9. Hurtigchuck med bitsfeste 10. Momentvelger 11. Retningsvelger 6.3 Spesielle sikkerhetsregler Risiko for kreft og annen sykdom Noen trematerialer, for eksempel eik og ask, blybasert maling, krystallisert silisiumdioksid (fra trefiberplater, MDFplater m.m.), arsen og krom (fra impregnert trevirke) kan forårsake kreft eller annen sykdom. Ved arbeid med disse materialene, arbeid kun i godt ventilerte lokaler, og bruk godkjent verneutstyr. Utsett deg ikke for de skadelige stoffene over lengre tid. Vask deg grundig etter utført arbeid. Risiko for luftveisskader Bruk åndedrettsvern dersom det foreligger risiko for støvdannelse ved boring. Risiko for øyeskader Bruk øyebeskyttelse. Advarselsymboler på skrutrekkeren Les bruksanvisningen før bruk. Generell fare! Bruk verneutstyr så som vernebriller og åndedrettsvern Biltema Nordic Services AB

16 Sikkerhetsanordninger Maskinen er utstyrt med sikkerhetsanordningene omtalt nedenfor. Den må ikke brukes uten at de fungerer som de skal. Strømbryteren (7): Start Trykk inn strømbryteren. Stopp Slipp strømbryteren OBS! Når strømbryteren er inntrykt, er lampen (8) tent. Rotasjonsvelgeren (11) Inntrykt fra høyre høyregange (med klokka) Midtposisjon Låst i transport- og oppbevaringsposisjon. Strømbryteren (7) kan da ikke trykkes inn. Inntrykt fra venstre venstregange (mot klokka) 6.3 Skrutrekkerens funksjoner Montering/skifte av bits og bor Advarsel! Bor og bits kan være varme etter bruk, la dem avkjøles, og bruk vernehansker. a. Still rotasjonsvelgeren (11) i midtposisjon, slik at strømbryteren er låst. b. Før fram chuckens (9) hylse. c. Fjern eventuelt tidligere monterte bor/bits. d. Monter nytt bits/bor med 6-kants 1/4 feste. e. Før forsiktig hylsen tilbake, og slipp den. 6.4 Håndtering Skrutrekking a. Kontroller at skrutrekkeren er hel og batteriet ladet. b. Velg egnet bits og kontroller at den er hel. c. Velg rotasjonsretning. d. Velg egnet moment med momentvelgeren (2). e. Etter utført arbeid, trykk rotasjonsvelgeren (11) inn i nøytral posisjon. Ta batteri og verktøy av, rengjør deretter skrutrekkeren med en tørr klut. Boring a. Kontroller at skrutrekkeren er hel og batteriet ladet. b. Velg egnet bor med 6-kantfeste 1/4", og kontroller at det er helt. c. Velg rotasjonsretning høyregange (med klokka). d. Velg egnet maks. moment med momentvelgeren (10). e. Etter utført arbeid, trykk rotasjonsvelgeren (11) inn i nøytral posisjon. Ta batteri og verktøy av, rengjør deretter skrutrekkeren med en tørr klut. Momentinnstilling Momentet kan stilles inn på 11 ulike trinn ved å vri på rattet (10). Ved løsning av skruer, still momentet inn litt høyere enn det som trengs. Ved boring, still momentet inn på maks. Belysning av arbeidsområdet Skrutrekkeren er utstyrt med en LED-lampe (8). Lampen lyser når strømbryteren (7) er inntrykt og slokkes når den slippes ut Biltema Nordic Services AB 16

17 7. STIKKSAG 7.1 Bruksområde Stikksagen JS-MK 8V er konstruert for saging i tre og trematerialer samt i metaller og legeringer så som stål, kobber, aluminium og messing i samsvar med instruksjonene i denne bruksanvisningen. Stikksagen må kun brukes sammen med medfølgende batteri BP-MK 8V. 7.2 Oversiktsbilde Risiko for kuttskade Bruk hansker ved skifte av sagblad. Advarselsymboler på stikksagen Les bruksanvisningen før bruk. Generell fare! Bruk verneutstyr så som vernebriller, åndedrettsvern og hansker. Arbeid kun i godt ventilert lokale. Unngå kontakt med sagbladet når et batteri er montert i stikksagen. Sikkerhetsanordninger Maskinen er utstyrt med sikkerhetsanordningene omtalt nedenfor. Den må ikke brukes uten at de fungerer som de skal. Strømbryter (15) og sikkerhetssperre (14): 4. Batteri 12. Sagblad med feste type A 13. Sagfot 14. Sikkerhetssperre 15. Strømbryter 7.3 Spesielle sikkerhetsregler Risiko for kreft og annen sykdom Noen trematerialer, for eksempel eik og ask, blybasert maling, krystallisert silisiumdioksid (fra trefiberplater, MDFplater m.m.), arsen og krom (fra impregnert trevirke) kan forårsake kreft eller annen sykdom. Ved arbeid med disse materialene, arbeid kun i godt ventilerte lokaler, og bruk godkjent verneutstyr. Utsett deg ikke for de skadelige stoffene over lengre tid. Vask deg grundig etter utført arbeid. Start Trykk inn sikkerhetssperren (14) og hold den inntrykt, trykk deretter inn strømbryteren (15). Stopp Slipp strømbryteren (15). 7.3 Montering og skifte av sagblad Advarsel! Batteriet må ikke være montert i stikksagen ved montering/skifte av sagblad. Bruk alltid hansker ved montering/skifte av sagblad. Risiko for luftveisskader Bruk åndedrettsvern. Risiko for øyeskader pga. sagspon Bruk øyevern Biltema Nordic Services AB

18 a. Kontroller at batteriet (4) ikke er koblet til stikksagen. b. Trykk på låsespaken (19) og hold den inntrykt, slik at låsen (17) er åpen. c. Før et sagblad (12) inn i åpningen (17). d. Slipp låsespaken (19), og fjæren (18) låser fast sagbladet. e. Kontroller at sagbladet sitter ordentlig fast. f. For å fjerne sagbladet, trykk inn låsespaken (19) og dra ut sagbladet. 7.4 Håndtering ved saging Vanlig saging a. Monter egnet sagblad avhengig av arbeidstykkets materiale og hvor fint sagesnittet skal være. Kontroller at det er helt og skarpt. b. Merk av en sagelinje på arbeidsstykket. c. Vær nøye med at arbeidsstykket ikke skal kunne bevege seg ved sagingen. Spenn fast små arbeidsstykker i en skrustikke eller arbeidsbenk. d. Hold sagen fra deg slik at sagfoten (13) er tett an mot arbeidsstykket. Vær nøye med at sagbladet ikke berører arbeidsstykket. e. Start stikksagen og vent til motoren har kommet opp i fullt turtall; begynn deretter sagingen. Hold sagfoten tett an mot arbeidsstykket under hele sagingen. Gå ikke raskere fram enn det sagbladet rekker å avvirke. La sagbladet og maskinen gjøre arbeidet. f. Etter sluttført arbeid, fjern batteriet og tørk maskinen ren med en tørr klut. Hullsaging Dette må kun utføres i myke materialer så som tre, fiberplater og lignende materialer. Hullsaging kan da skje uten forboring ved hulltakning med maskinen i drift. Det krever noe erfaring for å gjøre dette og er kun mulig ved bruk av korte sagblad. a. Monter egnet sagblad avhengig av arbeidstykkets materiale og hvor fint sagesnittet skal være. Kontroller at det er helt og skarpt. b. Merk av en sagelinje på arbeidsstykket. c. Kontroller at arbeidsstykket ikke kan bevege seg ved sagingen. d. Plasser enden på sagbladet innenfor området som skal sages ut. La sagfoten (13) hvile mot arbeidsstykket, og hold stødig i maskinen. e. Start stikksagen og vent til motoren har kommet opp i fullt turtall. Sagbladet må ikke berøre arbeidsstykket i dette tidsrommet. f. Skråstill forsiktig stikksagen slik at sagbladet begynner å sage i arbeidsstykket. Når sagbladet har trengt gjennom arbeidsstykket, fortsett å rette opp sagen slik at sagbladet er vinkelrett mot arbeidsstykket. g. Etter sluttført arbeid, fjern batteriet og tørk maskinen ren med en tørr klut. Saging i metall Det er mulig å sage i mange forskjellige metaller, eksempelvis stål, kobber, aluminium og messing. Dette kan være plater, rør eller homogene stenger. Bruk skjærolje for smøring og avkjøling for de fleste myke metaller og stål; dette forlenger sagbladets levetid. Ved saging i svært tynn plate, klem arbeidsstykket fast mellom to finerplater. Advarsel! Ved saging i metall må arbeidsstykket være svært godt fastspent. Arbeidsstykket må ikke riste Biltema Nordic Services AB 18

19 8. MULTISLIPER 8.1 Bruksområde Multisliperen er konstruert for sliping, fresing, kapping, boring, gravering, rustfjerning og polering av tre og trematerialer, glass, keramikk samt i metaller og legeringer så som stål, kobber, aluminium og messing i samsvar med instruksjonene i denne bruksanvisningen. Multisliperen MG-MK 8V skal kun brukes sammen med medfølgende batteri BP-MK 8V. 8.2 Oversiktsbilde 4. Batteri 21. Chuck 22. Låseknapp, spindellås 23. Strømbryter ON/OFF 24. Strømbryter/turtallsregulator 25. Trykknapper for låsesperrer Tilbehør 40 stk. 26. Skrutrekker x Spennhylse for chuck x Rengjørings- og polerbørste x Holder for kappeskive og rondellslipepapir x Fresestål x Fil x Bor x Slipestein x Rengjørings- og polerbørste, rund x Stålbørste, rund x Sliperulle x Holder for sliperulle x Rondellslipepapir, fint x Rondellslipepapir, grovt x Kappeskive x Spesielle sikkerhetsregler Risiko for kreft og annen sykdom Noen trematerialer, for eksempel eik og ask, blybasert maling, krystallisert silisiumdioksid (fra trefiberplater, MDFplater m.m.), arsen og krom (fra impregnert trevirke) kan forårsake kreft eller annen sykdom. Ved arbeid med disse materialene, arbeid kun i godt ventilerte lokaler, og bruk godkjent verneutstyr. Utsett deg ikke for de skadelige stoffene over lengre tid. Vask deg grundig etter utført arbeid. Risiko for luftveisskader Bruk åndedrettsvern. Risiko for øyeskader pga. flygende spon Bruk alltid øyevern, spesielt viktig ved bruk av stålbørsten (35). Husk på at en eventuell medhjelper også skal bruke vernebriller. Risiko for brannskade Bruk hansker ved skifte av verktøy/tilbehør. Advarselsymboler på multisliperen Les bruksanvisningen før bruk. Generell fare! Bruk verneutstyr så som vernebriller og åndedrettsvern. Arbeid kun i godt ventilert lokale. Unngå kontakt med verktøyet når et batteri er montert i multisliperen Biltema Nordic Services AB

20 Sikkerhetsanordninger Maskinen er utstyrt med sikkerhetsanordningene omtalt nedenfor. Den må ikke brukes uten at de fungerer som de skal. Strømbryter (23)/turtallsregulator (24) 8.5 arbeide med multisliper a. Monter egnet verktøy. b. Start motoren og vent til den har kommet opp i fullt turtall. c. Utfør arbeidet som skal gjøres. La verktøyet gjøre jobben, og forsøk ikke å forsere arbeidet ved å presse for hardt. Motoren kan bli skadet dersom arbeidet forseres. d. Etter utført arbeid, fjern batteriet og rengjør maskinen med en tørr klut. Vær spesielt nøye med at ventilasjonsåpningene holdes rene. 9. arbeidslampe Start Snurr tommelhjulet (24) forbi låsemotstanden og still inn ønsket turtall. Jo høyere tall, desto høyere turtall. Trykk strømbryteren (23) inn i ON-posisjon. Stopp - Trykk strømbryteren inn i OFFposisjon. 8.4 Montering og skifte av verktøy og spennchuck OBS! Verktøyet kan være varmt etter bruk, bruk hansker. a. Kontroller at batteriet ikke er montert i multisliperen. b. Trykk inn spindellåsens knapp (22), og vri chucken med klokka helt til knappen går inn i låseposisjon slik at spindelen er låst. OBS! Trykk aldri inn spindellåseknappen (22) mens chucken (21) roterer. c. Snurr chucken (21) helt til verktøyet kan fjernes. d. Kontroller at spennhylsens størrelse er i samsvar med verktøyet som skal monteres. Om det ikke er i samsvar, skru chucken helt løs og dra ut spennhylsen. Trykk inn en ny spennhylse, og skru fast chucken noen omdreininger. Monter deretter det nye verktøyet, og spenn det fast. Kontroller at verktøyet er helt, og at dets aksel ikke er skjev. OBS! Bruk aldri slitt, skjevt eller utslitt verktøy. 9.1 Bruksområde Arbeidslampen er et bærbart belysningsverktøy og skal kun brukes for belysning. Arbeidslampen FL-MK 8V skal kun brukes sammen med medfølgende batteri BP-MK 8V. 9.2 Oversiktsbilde 4. Batteri 25. Trykknapper låsesperrer 41. Strømbryter 42. Lampehode, roterbart 9.3 Spesielle sikkerhetsregler Advarselsymboler på arbeidslampen Bruk kun medfølgende batteri. Lys aldri rett inn i øynene på en person eller et dyr Biltema Nordic Services AB 20

21 Sikkerhetsanordninger: Strømbryteren (41) er en sikkerhetsanordning; bruk ikke arbeidslampen om den ikke fungerer. På Trykk inn strømbryteren én gang Av Trykk inn strømbryteren ytterligere en gang. 9.4 Roterbart lampehode (42) Lampehodet kan roteres 180 slik at arbeidslampen blir vinklet. 11. SERVICE OG VEDLIKEHOLD Advarsel Still rotasjonsvelgeren i nøytral posisjon og fjern batteriet før service eller vedlikehold Service Om en maskin trenger reparasjon, lever den inn til kvalifisert fagperson. For at verktøyets sikkerhet skal kunne garanteres, skal det kun brukes originale reservedeler Daglig vedlikehold etter avsluttet arbeid Fjern støv og smuss fra maskinens ventilasjonsåpninger. Rengjør maskinen med en myk, tørr klut. Om maskinen er svært nedsmusset, dypp kluten i litt såpevann. 12. EE-AVFALL Vinklet arbeidslampe drei lampehodet (42) mot klokka. Rett arbeidslampe drei lampeholdet (42) med klokka. Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted (i samsvar med direktiv 2002/96/EF og 91/157/EØF). 10. TRANSPORT OG OPPBEVARING Transporter maskinene med batteriet demontert. Ved lengre tids oppbevaring: Lad batteriet helt opp. Rengjør maskin og batterilader. Oppbevar maskinen på et tørt, frostfritt sted der temperaturen ikke overstiger + 40 C, utilgjengelig for barn og andre uvedkommende Biltema Nordic Services AB

22 Akkukäyttöinen työkonesarja MK 8V SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEKNISET TIEDOT 3. KÄYTTÖKOHTEET 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 5. AKKU JA AKKULATURI 6. RUUVINVÄÄNNIN 7. PISTOSAHA 8. MONITOIMIHIOMAKONE 9. TYÖVALAISIN 10. SÄILYTYS JA KULJETUS 11. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 12. ELEKTRONIIKKAJÄTE 1. JOHDANTO Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja laitteen käyttämisestä ja sen turvallisuusriskeistä. Kaikkia käyttäjiä kehotetaan lukemaan käyttöohje ennen käyttämistä ja kiinnittämään erityistä huomiota näihin symboleihin: Varoitus! Tämä teksti merkitsee vakavan henkilövahingon ja mahdollisesti kuoleman vaaraa. Huom! Tämä teksti merkitsee vähäisen henkilövahingon tai konevaurion vaaraa. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa laitetta täydellisesti. Esimerkkejä tällaisista osista voivat olla kaapelien värit tai muoto sekä painikkeiden ja säätimien sijainnit. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa laitteen lähellä. Jos laite myydään, käyttöohje on annettava laitteen mukana. 2. TEKNISET TIEDOT Akku: Malli: BP-MK 8V Tyyppi: Li-ion Jännite: V Kapasiteetti: ,3 Ah Akkulaturi: Muuntaja/tasasuuntaaja:.....AC/DC-MK 8V Akun pidin: bc-mk 8V Tulojännite: V ~ 50 Hz Lähtöjännite: V Virransyöttö: ma Latausaika: h Eristysluokka: II Ruuvinväännin: Malli: SD-MK 8V Pikaistukka: /4" Kierrosluku: kierr./min. Suurin vääntömomentti: Nm Momenttivaihtoehtoja: Mitat akkuineen: x 17 x 6 cm Paino akkuineen: g Pistosaha: Malli: JS-MK 8V Pikakiinnitys: Tyyppi A Suurin kierrosluku: iskua/min. Suurin sahaussyvyys: mm Iskun pituus: mm Mitat akkuineen: x 32 x 5 cm Paino akkuineen: g Monitoimihiomakone: Malli: MG-MK 8V Kierrosluku: kierr./min. Istukka: ,3 3,2 mm Mitat akkuineen: x 5 x 4 cm Paino akkuineen: g Äänenpaine LPA (10 m): db(a) Äänenvoimakkuus LWA db(a) Tärinä <2,50 m/s2 Työskentelyvalaisin: Malli: FL-MK 8V Tyyppi: LED, 12 kpl Käännettävissä: Mitat akkuineen: x 5 x 5 cm Paino akkuineen: g 2010 Biltema Nordic Services AB 22

23 3. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET Laitetta käytettäessä on otettava huomioon seuraavat seikat. Ota lisäksi huomioon työpaikan turvallisuusohjeet ja noudata kaikkia laitteen käyttämistä koskevia lakeja ja asetuksia. 3,1 Työskentelyalue Siivoa säännöllisesti. Pöly, roskat ja jätteet käyttöpaikassa voivat lisätä onnettomuuden, tulipalon tai räjähdyksen vaaraa. Älä työskentele pimeällä tai huonossa valaistuksessa. Säilytä räjähtäviä tai syttyviä nesteitä ja kaasuja työskentelyalueen ulkopuolella. Pidä lapset ja asiattomat henkilöt poissa työskentelyalueelta. Varaa sidetarpeita ja puhelin käsille. 4.2 Henkilöturvallisuus Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä. Kiinnitä huomiota erityisesti laitteen varoitussymboleihin. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Käytä tarvittaessa suojavarusteita, kuten suojalaseja, hengityssuojainta, suojakäsineitä ja kuulonsuojaimia. Käytä kunnollisia työvaatteita ja turvajalkineita. Jos hiuksesi ovat pitkät, käytä hiusverkkoa. Älä käytä koruja tai löysiä vaatteita. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Työskentele aina oikeassa asennossa. Säilytä hyvä tasapaino. Älä aliarvioi tämän laitteen käyttämiseen liittyviä vaaroja siksi, että olet tottunut käyttämään sitä. 4.3 Laitteiden käyttäminen ja hoitaminen Tarkista, että kaikki suojukset ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Tarkista, että laitteen kaikki osat, varsinkin liikkuvat, ovat ehjät ja kunnolla paikallaan. Tarkista, että kaikki painikkeet ja säätimet toimivat. Varmista erityisesti, että virtakatkaisin toimii, jotta voit katkaista laitteesta virran. Älä käytä viallista laitetta. Toimita se valtuutettuun huoltokorjaamoon korjattavaksi. Käytä vain suositeltuja varaosia ja tarvikkeita. Laitetta saa käyttää ainoastaan sen käyttötarkoitukseen. Työ sujuu aina nopeammin ja turvallisemmin, kun laitetta käytetään vain sen käyttötarkoitukseen. Älä ylitä laitteen suurinta kapasiteettia. Kanna laitetta aina sen kädensijasta. Älä pidä sormea virtakatkaisimen päällä. Estä laitteen käynnistyminen vahingossa katkaisemalla virransyöttö tai irrottamalla sytytystulpan hattu ennen laitteen korjaamista tai huoltamista tai kun sitä ei käytetä. Tarkista ennen laitteen käynnistämistä, että kaikki avaimet, työkalut ja muut irtonaiset osat on poistettu siitä. Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa, kun siihen on yhdistetty akku. Puhdista laitteet aina käytön jälkeen. Huolla ne säännöllisesti. Säilytä laitteita turvallisessa ja kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. 4.4 Sähköturvallisuus Älä altista sähkökäyttöisiä laitteita ja niiden akkulatureita sateelle tai kosteudelle, jos niitä ei ole suojattu kosteudelta. 5. AKKU JA AKKULATURI 5.1 Käyttökohteet Akkulaturi BC-MK 8V on tarkoitettu vain mukana toimitetun akun BP-MK 8V lataamiseen. Tulipalo- ja räjähdysvaaran välttämiseksi sen avulla ei saa ladata mitään muita akkuja. Akku on tarkoitettu vain laitesarjaan kuuluvien laitteiden käyttämiseen. Sen saa ladata vain mukana toimitetun akkulaturin avulla. Muunlainen käyttö on kielletty Biltema Nordic Services AB

24 5.2 Yleiskuva Laite on kaksoiseristetty. Akun pitimen varoitussymbolit: Lue käyttöohje ennen käyttämistä. Yleinen vaara! Tarkoitettu vain laitesarjan li-ioniakkujen lataamiseen. Vain sisäkäyttöön kuivissa tiloissa. 1. Muuntaja/tasasuuntaaja 2. Liitin 3. Akun pidin 4. Akku 5. Merkkivalo 5.3 Erityiset turvallisuusohjeet Akkuturvallisuus Laitteiden akkua saa ladata vain mukana toimitetun akkulaturin avulla. Tiettyjen akkujen kanssa yhteensopiva akkulaturi voi aiheuttaa tulipalon vaaran, jos sen avulla ladataan toisenlaista akkua. Älä oikosulje akkua äläkä altista sitä lämmölle, kuten suoralle auringonpaisteelle tai avotulelle. Muutoin voi aiheutua räjähdys. Jos akku vaurioituu, siitä voi vuotaa akkuhappoa. Jos akkuhappoa pääsee iholle, huuhtele se heti pois vedellä. Muutoin iho voi ärsyyntyä tai siihen voi tulla palovammoja. Jos akkuhappoa pääsee silmiin, ota yhteys lääkäriin. Älä yritä korjata tai avata akkua. Virheellinen asennus voi aiheuttaa sähköiskun, jännitteen vuotamisen akusta tai tulipalon. Älä altista akkua yli 50 C:n lämpötilalle. Muutoin voi aiheutua tulipalon ja/tai räjähdys. Muuntajan/tasasuuntaajan varoitussymbolit Lue käyttöohje ennen käyttämistä. Muuntajaa/tasasuuntaajaa saa käyttää vain sisätiloissa. Vaara! Sähköiskun vaara. Akun varoitussymbolit: Lue käyttöohje ennen käyttämistä. Yleinen vaara! Tarkoitettu ladattavaksi vain laitesarjan laturissa. Älä oikosulje akun napoja äläkä heitä sitä veteen tai tuleen. 5.4 Akun lataaminen Tarkista ennen lataamista, että sähköverkon jännite vastaa laturin tulojännitettä (230 V, 50 Hz). Lataa akku vain lämpötilassa 4 40 C. Varoitus! Akkulaturi on suunniteltu vain käytettäväksi sisätiloissa. a. Kytke liitin (2) akun pitimen liitäntään (3). b. Paina akku (4) varovaisesti pitimeensä (3). Aseta akku napaisuuden suhteen oikein päin. Varmista, että sen napaisuus (+/-) vastaa akun pitimen plus- ja miinussymboleita. c. Yhdistä muuntaja/tasasuuntaaja (1) pistorasiaan. Merkkivalo (5) syttyy punaisena. d. Lataa akkua 5 8 tuntia, kunnes merkkivalo palaa vihreänä. HUOMIO! Jos toinenkin akku on tarkoitus ladata, odota 15 minuuttia, jotta akkulaturi ehtii jäähtyä ennen lataamisen aloittamista. e. Pyyhi akkulaturi puhtaaksi kuivalla kankaalla käytön jälkeen. Älä käytä vettä tai syövyttäviä puhdistusaineita Biltema Nordic Services AB 24

25 5.5 Akun vaihtaminen a. Paina akun (4) molemmilla puolilla näkyviä painikkeita, jotta lukitussalvat vapautuvat. b. Poista akku (4) laitteesta vetämällä sitä alaspäin. c. Paina täyteen ladatun akun lukituspainikkeita ja kiinnitä se laitteeseen. Varmista, että akun navat koskettavat oikeita napoja laitteen etiketin mukaisesti. 6. RUUVINVÄÄNNIN 6.1 Käyttökohteet Ruuvinväännin on tarkoitettu ruuvaamiseen ja poraamiseen puuhun ja metallilevyyn tämän käyttöohjeen mukaisesti. Sen avulla ei saa porata iskuporaamista vaativiin materiaaleihin, kuten kiveen tai betoniin. Ruuvinvääntimessä SD-MK 8V saa käyttää vain mukana toimitettua akkua BP-MK 8V. 6.2 Yleiskuva 4. Akku 6. Ruuvinväännin 7. Virtakatkaisin 8. LED-valaisin 9. Pikaistukka ja kärjenpidin 10. Momentinvalitsin 11. Suunnanvaihdin 6.3 Erityiset turvallisuusohjeet Syövän ja muiden sairauksien vaara Tietyt puumateriaalit, kuten tammi ja saarni, lyijyä sisältävät maalit, kiteinen piidioksidi (esimerkiksi rakennus- ja MDFlevyissä), arsenikki ka kromi (kyllästetyssä puutavarassa) voivat aiheuttaa syöpää tai muita sairauksia. Työstä näitä materiaaleja vain hyvin ilmastoidussa tilassa. Käytä hyväksyttyjä suojavarusteita äläkä altistu vahingollisille aineille pitkäksi ajaksi. Peseydy huolellisesti työn valmistumisen jälkeen. Hengitysteiden vammojen vaara Jos on olemassa pölyn muodostumisen vaara poraamisen aikana, käytä hengityssuojainta. Silmävammojen vaara Käytä silmäsuojaimia. Ruuvinvääntimen varoitussymbolit Lue käyttöohje ennen käyttämistä. Yleinen vaara! Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja hengityssuojainta Biltema Nordic Services AB

26 Turvalaitteet Laitteessa on seuraavat turvalaitteet. Sitä ei saa käyttää, jos ne eivät toimi oikein. Virtakatkaisin (7): Käynnistäminen: paina virtakatkaisin sisään. Pysäyttäminen: vapauta virtakatkaisin. HUOMIO! Kun virtakytkin on painettu sisään, valaisin (8) syttyy. Pyörimissuunnan valitsin (11) Painettuna sisään oikealta puolelta: myötäpäivään (kierteet oikealle) Keskiasennossa: lukittu kuljetuksen tai säilytyksen ajaksi. Virtakatkaisinta (7) ei voi tällöin painaa sisään. Painettuna sisään vasemmalta puolelta: vastapäivään (kierteet vasemmalle) 6.3 Ruuvinvääntimen toiminnot Vääntömomentin valitseminen Vääntömomentille voidaan valita jokin 11 vaihtoehdosta kääntämällä säätöpyörää (10). Ruuveja irrotettaessa säädä hieman tarvittavaa suurempi vääntömomentti. Käytä porattaessa suurinta vääntömomenttia. Poranterien ja kärkien kiinnittäminen Varoitus! Poranterät ja -kärjet voivat olla lämpimiä käytön jälkeen. Anna niiden jäähtyä ja käytä suojakäsineitä. a. Aseta pyörimissuunnan valitsin (11) keskiasentoon, jotta virtakytkin lukittuu. b. Kierrä istukan (9) hylsy ulos. c. Irrota mahdollisesti aiemmin käytetty poranterä tai -kärki. d. Kiinnitä istukkaan 6-kulmaisella 1/4 -kiinnityksellä varustettu poranterä tai kärki. e. Vie hylsy varovaisesti takaisin paikalleen ja vapauta se. 6.4 Käyttäminen Ruuvien vääntäminen a. Tarkista, että ruuvinväännin on ehjä ja että akku on ladattu. b. Valitse sopiva ruuvauskärki. Tarkista, että se on ehjä. c. Valitse pyörintäsuunta. d. Valitse oikea vääntömomentti momentinvalitsimen (2) avulla. e. Kun työ on valmis, paina pyörimissuunnan valitsin (11) neutraaliin asentoon. Irrota akku ja työkalu. Puhdista ruuvinväännin kuivalla rätillä. Poraaminen a. Tarkista, että ruuvinväännin on ehjä ja että akku on ladattu. b. Valitse sopiva 6-kulmaisella 1/4 -kiinnityksellä varustettu poranterä. Tarkista, että se on ehjä. c. Valitse pyörimissuunnaksi myötäpäivään. d. Valitse suurin vääntömomentti momentinvalitsimen (10) avulla. e. Kun työ on valmis, paina pyörimissuunnan valitsin (11) neutraaliin asentoon. Irrota akku ja työkalu. Puhdista ruuvinväännin kuivalla rätillä. Työskentelyalueen valaistus Ruuvinvääntimessä on LED-valaisin (6). Se palaa, kun virtakatkaisin (8) on painettu sisään, ja sammuu, kun virtakatkaisin vapautetaan Biltema Nordic Services AB 26

27 7. PISTOSAHA 7.1 Käyttökohteet Pistosaha JS-MK on tarkoitettu puun, puumateriaalin sekä teräksen, kuparin, alumiinin ja messingin kaltaisten metallien ja lejeerinkien sahaamiseen tätä käyttöohjetta noudattaen. Pistosahassa saa käyttää vain mukana toimitettua akkua BP-MK 8V. 7.2 Yleiskuva Leikkautumisvaara Käytä suojakäsineitä sahanterää vaihtaessasi. Pistosahan varoitussymbolit Lue käyttöohje ennen käyttämistä. Yleinen vaara! Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, hengityssuojainta ja suojakäsineitä. Työskentele vain hyvin tuuletetuissa paikoissa. Vältä koskemasta sahanterään, kun akku on pistosahassa. Turvalaitteet Laitteessa on seuraavat turvalaitteet. Sitä ei saa käyttää, jos ne eivät toimi oikein. Virtakatkaisin (15) ja turvaeste (14) 4. Akku 12. A-tyyppisellä kiinnityksellä varustettu sahanterä 13. Sahausjalka 14. Turvasuojus 15. Virtakatkaisin 7.3 Erityiset turvallisuusohjeet Syövän ja muiden sairauksien vaara Tietyt puumateriaalit, kuten tammi ja saarni, lyijyä sisältävät maalit, kiteinen piidioksidi (esimerkiksi rakennus- ja MDFlevyissä), arsenikki ka kromi (kyllästetyssä puutavarassa) voivat aiheuttaa syöpää tai muita sairauksia. Työstä näitä materiaaleja vain hyvin ilmastoidussa tilassa. Käytä hyväksyttyjä suojavarusteita äläkä altistu vahingollisille aineille pitkäksi ajaksi. Peseydy huolellisesti työn valmistumisen jälkeen. Käynnistä laite painamalla turvalukituspainiketta (14) ja virtakatkaisinta (15). Pysäyttäminen: vapauta virtakatkaisin (15). 7.3 Sahanterän asentaminen ja vaihtaminen Varoitus! Akku ei saa olla kiinnitettynä pistosahaan, kun sahanterä kiinnitetään tai vaihdetaan. Käytä aina suojakäsineitä sahanterää vaihtaessasi ja kiinnittäessäsi. Hengitysteiden vammojen vaara Käytä hengityssuojusta. Lentävä sahanpuru aiheuttaa silmävamman vaaran. Käytä silmäsuojaimia Biltema Nordic Services AB

28 a. Tarkista, että pistosahassa ei ole akkua (4). b. Paina lukitusvipua (19) ja pidä sitä painettuna, jotta lukitus (17) avautuu. c. Työnnä sahanterä (12) aukkoon (17). d. Vapauta lukitusvipu (19). Jousi (18) lukitsee sahanterän paikalleen. e. Tarkista, että sahanterä on tiukasti paikoillaan. f. Voit irrottaa sahanterän painamalla lukitusvipua (19) ja vetämällä sahanterän irti. 7.4 Sahaaminen Tavallinen sahaaminen a. Valitse oikea sahanterä työstettävän kappaleen materiaalin ja halutun sahausjäljen mukaisesti. Tarkista, että sahanterä on ehjä ja terävä. b. Merkitse työstettävään kappaleeseen sahauslinja. c. Varmista, että työstettävä kappale ei pääse liikkumaan sahaamisen aikana. Kiinnitä pieni työstettävä kappale esimerkiksi ruuvipuristimen avulla tai työpenkkiin. d. Suuntaa saha siten, että sahausjalka (13) on tiiviisti kiinni työstettävässä kappaleessa. Varo, ettei sahanterä siirrä työstettävää kappaletta. e. Käynnistä pistosaha ja odota, kunnes sen moottori on saavuttanut täyden pyörintänopeuden. Aloita sahaaminen tämän jälkeen. Pitele sahausjalkaa kiinni työstettävässä kappaleessa koko sahaamisen ajan. Älä syötä nopeammin kuin sahanterä ehtii sahata. Anna sahanterän ja sahan tehdä työ. f. Kun työ on valmis, irrota akku ja puhdista laite kuivalla rätillä. Reikäsahaaminen Sahaa reikiä vain pehmeään materiaaliin, kuten puuhun, kuitulevyyn ja vastaaviin materiaaleihin. Reikä voidaan sahata ilman esiporaamista. Tämä vaatii jonkin verran kokemusta ja lyhyen sahanterän käyttämistä. a. Valitse oikea sahanterä työstettävän kappaleen materiaalin ja halutun sahausjäljen mukaisesti. Tarkista, että sahanterä on ehjä ja terävä. b. Merkitse työstettävään kappaleeseen sahauslinja. c. Varmista, että työstettävä kappale ei pääse liikkumaan sahaamisen aikana. d. Aseta sahanterän pää sahaamalla poistettavalle alueelle. Anna sahausjalan (13) levätä työstettävää kappaletta vasten. Pidä konetta paikallaan. e. Käynnistä pistosaha ja odota, kunnes sen moottori on saavuttanut täyden pyörintänopeuden. Sahanterä ei saa osua työstettävään kappaleeseen tänä aikana. f. Kallista pistosahaa varovaisesti, jotta sahanterä ryhtyy sahaamaan työstettävää kappaletta. Kun sahanterä tunkeutuu työstettävään kappaleeseen, jatka sahaamista siten, että sahanterä on suorassa kulmassa sitä vasten. g. Kun työ on valmis, irrota akku ja puhdista laite kuivalla rätillä. Metallin sahaaminen Voit sahata erilaisia metalleja, kuten terästä, kuparia, alumiinia ja messinkiä. Ne voivat olla levyinä, putkina tai yhtenäisinä tankoina. Käytä leikkuuöljyä useimpien pehmeiden metallien sekä teräksen voitelemiseen ja jäähdyttämiseen. Tämä pidentää sahanterän elinikää sahattaessa erittäin ohutta levyä. Kiinnitä työstettävä kappale kahden vanerilevyn väliin. Varoitus! Sahattava metallikappale on kiinnitettävä erittäin hyvin. Se ei saa päästä liikkumaan Biltema Nordic Services AB 28

29 8. MONITOIMIHIOMAKONE 8.1 Käyttökohteet Monitoimihiomakone on tarkoitettu puun, puumateriaalin, lasin, keramiikan sekä teräksen, kuparin, alumiinin ja messingin kaltaisten metallien ja lejeerinkien hiomiseen, jyrsimiseen, katkaisemiseen, poraamiseen, kaivertamiseen, kiillottamiseen ja ruosteen poistamiseen niistä tätä käyttöohjetta noudattaen. Monitoimihiomakomeessa MG-MK 8V saa käyttää vain mukana toimitettua akkua BP-MK 8V. 8.2 Yleiskuva 4. Akku 21. Istukka 22. Lukituspainike, karan lukko 23. Virtakatkaisin ON/OFF 24. Virtakatkaisin / kierrosluvun säädin 25. Lukitsinten painikkeet 40 varustetta 26. Ruuvitaltta x Istukan kiinnitysholkit x Puhdistus- ja kiillotusharja x Katkaisulevyn ja pyöröhiomapaperin pidin x Jyrsin x Viila x Pora x Hiomakivi x Pyöreä puhdistus- ja kiillotusharja x Teräsharja, pyöreä x Hiomarulla x Hiomarullan pidin x Pyöröhiomapaperi, hieno x Pyöröhiomapaperi, karkea x Katkaisulaikka x Erityiset turvallisuusohjeet Syövän ja muiden sairauksien vaara Tietyt puumateriaalit, kuten tammi ja saarni, lyijyä sisältävät maalit, kiteinen piidioksidi (esimerkiksi rakennus- ja MDFlevyissä), arsenikki ka kromi (kyllästetyssä puutavarassa) voivat aiheuttaa syöpää tai muita sairauksia. Työstä näitä materiaaleja vain hyvin ilmastoidussa tilassa. Käytä hyväksyttyjä suojavarusteita äläkä altistu vahingollisille aineille pitkäksi ajaksi. Peseydy huolellisesti työn valmistumisen jälkeen. Hengitysteiden vammojen vaara Käytä hengityssuojusta. Lentävä sahanpuru aiheuttaa silmävamman vaaran. Käytä aina suojalaseja varsinkin teräsharjaa (35) käyttäessäsi. Muista, että myös mahdollisen avustajan on käytettävä suojalaseja. Palovamman vaara Käytä suojakäsineitä työkalua tai varustetta vaihtaessasi. Monitoimihiomakoneen varoitussymbolit Lue käyttöohje ennen käyttämistä. Yleinen vaara! Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja hengityssuojainta. Työskentele vain hyvin tuuletetuissa paikoissa. Vältä koskemasta työkaluun, kun akku on pistosahassa Biltema Nordic Services AB

30 Turvalaitteet Laitteessa on seuraavat turvalaitteet. Sitä ei saa käyttää, jos ne eivät toimi oikein. Virtakatkaisin (23)/kierrosluvun säädin (24) 8.5 Monitoimihiomakoneen käyttäminen a. Asenna sopiva työkalu paikalleen. b. Käynnistä moottori ja odota, kunnes se on saavuttanut täyden pyörintänopeuden. c. Tee työ. Anna työkalun tehdä työ. Älä yritä pakottaa sitä painamalla liian kovaa. Moottori voi vaurioitua, jos pakotat työkalua. d. Kun työ on valmis, irrota akku ja puhdista laite kuivalla rätillä. Puhdista ilmanvaihtoaukot erityisen hyvin. 9. TyöVaLaISIN Aloita Käännä peukalopyörä (24) lukkovastakappaleen ohi ja säädä haluamasi kierrosluku. Mitä suurempi luku, sitä suurempi kierrosluku. Paina virtakatkaisin (23) ON-asentoon. Pysäyttäminen Paina virtakatkaisin OFFasentoon. 9.1 Käyttökohteet Työvalaisinta saa käyttää vain valaisemiseen. Työvalaisimessa FL-MK 8V saa käyttää vain mukana toimitettua akkua BP-MK 8V. 9.2 yleiskuva 8.4 Työkalun ja kiinnitysistukan asentaminen ja vaihtaminen HUOMIO! Työkalu voi olla kuuma käytön jälkeen. Käytä suojakäsineitä a. Tarkista, että monitoimihiomakoneessa ei ole akkua. b. Paina karan lukituspainiketta (22) ja käännä istukkaa myötäpäivään, kunnes sen painike ja samalla kara lukittuu. HUOMIO! Älä koskaan paina karan lukituspainiketta (22), kun istukka (21) pyörii. c. Käännä istukkaa (21), kunnes työkalu voidaan irrottaa. d. Tarkista, että kiinnityshylsyn koko vastaa käytettävän työkalun kokoa. Jos se ei vastaa tätä kokoa, irrota istukka kokonaan ja vedä kiinnityshylsy ulos. Aseta uusi kiinnityshylsy paikalleen. Ruuvaa hylsyä kiinni muutama kierros. Asenna lopuksi uusi työkalu ja kiristä se. Tarkista, että työkalu on ehjä ja että sen akseli ei ole vino. HUOMIO! Älä käytä rikkinäisiä, vinoja tai kuluneita työkaluja. 4. Akku 25. Lukitsinten painikkeet 41. Virtakatkaisin 42. Kääntyvä valaisimen pää 9.3 Erityiset turvallisuusohjeet Työskentelyvalaisimen varoitussymbolit Käytä vain mukana toimitettua akkua. Älä koskaan osoita valolla suoraan ihmisten tai eläinten silmiin Biltema Nordic Services AB 30

31 Turvalaitteet Virtakytkin (41) on turvalaite. Älä käytä työvalaisinta, jos se ei toimi. Käynnistäminen: paina virtakatkaisinta kerran. Sammuttaminen: paina virtakatkaisinta uudelleen. 9.4 Valaisimen kääntyvä pää (42) Valaisimen päätä voi kääntää HUOLTO JA KUNNOSSAPITO Varoitus! Aseta pyörimissuunnan valitsin (7) neutraaliin asentoon ja irrota akku ennen huoltamista tai kunnossapitämistä Huolto Jos jokin laite tarvitsee huoltoa, toimita se valtuutettuun huoltokorjaamoon. Huollossa saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia. Näin varmistetaan työkalun turvallisuus Päivittäinen kunnossapito työn valmistumisen jälkeen Poista pöly ja lika laitteen ilmanvaihtoaukoista. Puhdista laite pehmeällä kuivalla kankaalla. Jos laite on erittäin likainen, kankaan voi kostuttaa saippuavedellä. 12. ELEKTRONIIKKAJÄTE Voit asettaa työvalaisimen kulmittain kääntämällä valaisimen päätä (42) vastapäivään. Voit asettaa työvalaisimen suoraan kääntämällä valaisimen päätä (42) myötäpäivään. Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 91/157/EEC mukaisesti.) 10. KULJETUS JA SÄILYTYS Irrota akku laitteista kuljetuksen ajaksi.. Pitkäaikainen säilyttäminen: Lataa akku täyteen. Puhdista laite ja latauslaite. Säilytä laitetta kuivassa ja jäätymiseltä suojatussa paikassa poissa lasten ja sivullisten ulottuvilta. Säilytyspaikan lämpötila saa olla enintään +40 C Biltema Nordic Services AB

32 Ledningsfrit Maskinsæt MK 8V INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKE DATA 3. ANVENDELSESOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 5. BATTERI OG BATTERIOPLADER 6. SKRUETRÆKKER 7. STIKSAV 8. MULTISLIBEMASKINE 9. ARBEJDSLYGTE 10. TRANSPORT & OPBEVARING 11. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 12. ELEKTRONISK AFFALD 1. INTRODUKTION Denne manual indeholder væsentlige informationer om maskinens brug og sikkerhed. Alle brugere opfordres til at læse manualen før brug og være særligt opmærksom på disse symboler: Advarsel! Denne tekst betyder risiko for alvorlig ulykke med risiko for dødelig udgang. OBS! Denne tekst betyder risiko for mindre personeller maskinskade. Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke altid er i overensstemmelse med maskinen. Eksempler på sådanne detaljer kan være farver på ledninger eller udformning og placering af knapper og greb. Opbevar manualen et sikkert sted i forbindelse med maskinen. Ved eventuelt salg skal manualen følge maskinen. 2. TEKNISKE DATA Batteri: Model: BP-MK 8V Type: Li-Ion Spænding: V Kapacitet: ,3 Ah Batterioplader: Batterieliminator: AC/DC-MK 8V Batteriholder: BC-MK 8V Spænding ind: V ~ 50 Hz Spænding ud: V Strøm ud: ma Opladningstid: t Isoleringsklasse: II Skruetrækker: Model: SD-MK 8V Selvspændende borepatron:..1/4 Omdrejningstal: rpm Maks. drejemoment: Nm Momentindstillinger: Mål inklusive batteri: x 17 x 6 cm Vægt inklusive batteri: g Stiksav: Model: JS-MK 8V Lynfæste: Type A Maks. omdrejningstal: slag/min Maks. savdybde: mm Slaglængde: mm Mål inklusive batteri: x 32 x 5 cm Vægt inklusive batteri: g Multislibemaskine: Model: MG-MK 8V Omdrejningstal: rpm Borepatron: ,3 3,2 mm Mål inklusive batteri: x 5 x 4 cm Vægt inklusive batteri: g Lydtryk LPA (10 m): db(a) Lydvolumen LWA db(a) Vibrationer <2,50 m/s2 Arbejdslygte: Model: FL-MK 8V Type: LED 12 stk. Drejelig: Mål inklusive batteri: x 5 x 5 cm Vægt inklusive batteri: g 2010 Biltema Nordic Services AB 32

33 3. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Når der arbejdes med maskiner, skal der altid lægges mærke til de efterfølgende punkter. Vis også hensyn overfor arbejdsstedets sikkerhedsforskrifter og respektér de love, regler og forordninger, der gælder, hvor maskinen anvendes. 3.1 Arbejdsområde Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger risikoen for ulykker, brand og eksplosion. Arbejd ikke i mørke, eller når belysningen er dårlig. Opbevar eksplosive eller brandfarlige væsker og gasser udenfor arbejdsområdet. Hold børn og uvedkommende væk fra arbejdsområdet. Forbindingskasse og telefon skal være tilgængelig. 4.2 Personlig sikkerhed Læs altid manualen inden brug. Vær især opmærksom på maskinens advarselssymboler. Brug ikke maskinen, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Anvend beskyttelsesudstyr som åndedrætsværn, sikkerhedshandsker, høreværn og beskyttelsesbriller, hvis nødvendigt. Brug det rigtige arbejdstøj og skridsikre sko. Brug hårnet, hvis du har langt hår. Bær ikke smykker eller løstsiddende tøj, som kan sidde fast i maskinen. Indtag altid en god arbejdsstilling med god balance. Lad ikke det, at du bliver vant til maskinen, føre til uforsigtighed. 4.3 Brug og pasning af maskiner Kontroller, at alle beskyttelsesanordninger er på plads, og at de fungerer. Kontroller, at alle maskindele, især de bevægelige, er hele og korrekt monteret. Kontroller, at alle knapper og greb fungerer. Vær især omhyggelig med, at afbryderen virker, så du altid kan slukke for maskinen. Brug ikke en defekt maskine. Overlad den til et autoriseret serviceværksted til reparation. Brug kun anbefalet skæreværktøj, tilbehør og reservedele. Brug kun maskinen til det, den er beregnet til. Arbejdet er altid sikrere og hurtigere, når maskinen bruges til det, den er konstrueret til. Overskrid ikke maskinens kapacitet. Tag altid fat i maskinens håndtag, når maskinen skal bæres. Hold ikke fingeren på afbryderen. Undgå utilsigtet start ved at afbryde strømmen før service og reparation, eller når maskinen ikke er i brug. Fjern altid nøgler, værktøj og andre løse dele fra maskinen, før den startes. Efterlad aldrig maskinen uden opsyn, når batteriet er sluttet til. Rengør maskinerne efter brug og tilse dem regelmæssigt. Opbevar maskinerne tørt og beskyttet, udenfor børns rækkevidde. 4.4 Elsikkerhed Udsæt ikke elektriske maskiner og deres batteriopladere for regn eller fugtighed, hvis de ikke er indkapslede til det. 5. BATTERI OG BATTERIOPLADER 5.1 Anvendelsesområde Batteriopladeren BC-MK 8V er kun beregnet til opladning af det medfølgende batteri, BP-MK 8V. For at forhindre risiko for brand og eksplosion må den ikke bruges til opladning af andre produkter. Batteriet er kun beregnet til at forsyne maskinerne i maskinsættet med strøm. Det må kun oplades vha. den medfølgende batterioplader. Al anden brug er forbudt Biltema Nordic Services AB

34 5.2 Oversigtsbillede Produktet er dobbeltisoleret. Advarselssymboler på batteriholderen: Læs manualen inden brug. 1. Batterieliminator 2. Stik 3. Batteriholder 4. Batteri 5. Indikeringslys 5.3 Særlige sikkerhedsregler Batterisikkerhed Maskinens batteri må kun oplades vha. den medfølgende batterioplader. En batterioplader, som er beregnet til én type batteri, kan risikere at brænde, hvis den bruges i forbindelse med en anden type batteri. For at forhindre risiko for eksplosion må batteriet ikke kortsluttes, og det skal beskyttes mod varme, direkte sollys og åben ild. Hvis batteriet beskadiges, kan det lække med batterisyre. Hvis batterisyren kommer i kontakt med huden skylles straks med vand, idet batterisyren kan forårsage irritation og forbrændinger. Hvis batterisyren kommer i kontakt med øjnene, skal du søge læge. Forsøg aldrig at reparere eller at åbne batteriet. Forkert montering kan forårsage elektrisk stød, gøre batteriet strømførende eller være skyld i brand. Udsæt ikke batteriet for temperaturer over 50. Der kan eventuelt forekomme en eksplosion eller opstå brand. Advarselssymboler på batterieliminatoren: Læs manualen inden brug. Batterieliminatoren må kun anvendes indendørs. Generel fare! Oplad kun batterier, som indgår i maskinsæt Må kun anvendes i tørre rum indendørs. Fare! Fare for elektrisk stød. Advarselssymboler på batteriet: Læs manualen inden brug. Generel fare! Oplad kun batteriet med batteriopladeren, som indgår i maskinsæt Kortslut ikke batteriet. Smid det ikke i vandet eller på ild. 5.4 Opladning af batteri Inden opladning kontrolleres, at eludtaget stemmer overens med batteriopladerens indgående spænding 230V ~ 50 Hz. Oplad kun batteriet, når rumtemperaturen er mellem 4 C og 40 C. Advarsel! Batteriopladeren er udelukkende fremstillet til indendørs brug. a. Slut stikket (2) til batteriholderens (3) kontaktstik. b. Tryk forsigtigt batteriet (4) ned i holderen (3). Vær omhyggelig med at batteriet sættes lige ned og kontroller batteriets polaritet (+/-) med +/- symbolerne i batteriholderen. c. Slut batterieliminatoren (1) til stikkontakten, hvorefter indikeringspæren (5) begynder at lyse rødt. d. Lad batteriet op i 5 8 timer, indtil indikeringspæren lyser grønt. OBS! Hvis det andet batteri også skal oplades, skal du vente 15 minutter, så batteriopladeren kan nå at køle, inden opladningen sættes i gang Biltema Nordic Services AB 34

35 e. Tør batteriopladeren af med en tør klud efter brug. Brug ikke vand eller ætsende rengøringsmidler. 5.5 Udskiftning af batteri a. Tryk begge trykknapper på hver side af batteriet (4) ind, så låsetapperne slipper. b. Fjern batteriet (4) fra maskinen ved at trække det nedad. c. Tryk låseknapperne på det nye opladede batteri ind, og sæt det i maskinen. Vær omhyggelig med, at batteriets poler får kontakt med de tilsvarende poler iht. etiketten inde i maskinen. 6. SKRUETRÆKKER 6.1 Anvendelsesområde Skruetrækkeren er konstrueret til at skrue og bore i træmateriale og metalplade iht. anvisningerne i denne brugsvejledning. Den må ikke bruges til at bore i materialer, hvor der kræves slagboring, f.eks. i sten, beton m.m. Skruetrækkeren SD-MK 8V må kun bruges sammen med det medfølgende batteri, BP-MK 8V. 6.2 Oversigtsbillede 4. Batteri 6. Skruetrækker 7. Afbryder 8. LED lys 9. Selvspændende patron med bitsholder 10. Momentvælger 11. Retningsomskifter 6.3 Særlige sikkerhedsregler Risiko for kræft og andre sygdomme Visse materialer som eg, ask, blybaserede malinger, krystalliseret kiseldioxyd (fra masonit, MDF plader m.m.), arsenik og krom (imprægneret træ) kan forårsage kræft eller andre sygdomme. Når der arbejdes med disse materialer, skal det foregå i et godt ventileret lokale. Brug godkendt beskyttelsesudstyr og udsæt ikke dig selv for de skadelige påvirkninger i længere tid. Vask dig omhyggeligt efter endt arbejde. Risiko for åndedrætsskader Brug åndedrætsværn, hvis der er risiko for støvdannelse, når der bores. Risiko for øjenskader Brug øjenbeskyttelse Advarselssymboler på skruetrækkeren Læs manualen inden brug. Generel fare! Anvend beskyttelsesudstyr som beskyttelsesbriller og åndedrætsværn Biltema Nordic Services AB

36 Sikkerhedsanordninger Maskinen er udstyret med nedenstående sikkerhedsanordninger. Den må ikke anvendes, hvis de ikke fungerer korrekt. Afbryderen (7): Start - Tryk afbryderen ind Stop - Slip afbryderen OBS! Når afbryderen er trykket ind, er pæren (8) tændt. Retningsomskifteren (11) Trykket ind fra højre Højregang (med uret) Midterstilling Låst i transport- og opbevaringsstilling Afbryderen (7) kan så ikke trykkes ind Trykket ind fra venstre Venstregang (mod uret) 6.3 Skruetrækkerens funktioner Momentindstilling Tilspændingsmomentet kan sættes i 11 forskellige stillinger ved at dreje momentvælgeren (10). Når der løsnes skruer, skal momentet være højere, end da skruerne blev skruet i. Når der bores, skal momentindstillingen være på maks. Montering/udskiftning af bits & bor Advarsel! Bor og bits kan være varme efter brug. Lad dem køle af og brug beskyttelseshandsker. a. Indstil rotationsvælgeren (11) i midterstilling, så afbryderen er låst. b. Før borepatronens (9) bøsning frem. c. Fjern eventuelt tidligere isatte bor/bits. d. Isæt en ny bit/nyt bor med 6-kant ¼ holderen. e. Før forsigtigt bøsningen tilbage og slip den. 6.4 Håndtering Skruetrækker a. Kontroller, at skruetrækkeren er hel, og at batteriet er opladet. b. Vælg passende bit og kontroller, at den er hel. c. Vælg rotationsretning. d. Vælg det rigtige tilspændingsmoment med momentvælgeren (2). e. Når arbejdet er færdigt, sættes rotationsvælgeren (11) i neutral position. Fjern batteriet og værktøjet og rengør derefter skruetrækkeren med en tør klud. Bor a. Kontroller, at skruetrækkeren er hel, og at batteriet er opladet. b. Vælg passende bor med 6-kant ¼ holder og kontroller, at den er hel. c. Vælg rotationsretning højregang (med uret). d. Vælg et passende maks. tilspændingsmoment med momentvælgeren (10). e. Når arbejdet er færdigt, sættes rotationsvælgeren (11) i neutral position. Fjern batteriet og værktøjet og rengør derefter skruetrækkeren med en tør klud. Belysning af arbejdsområdet Skruetrækkeren er udstyret med LED lys (6). Lyset lyser, når afbryderen (8) er trykket ind og slukkes, når den slippes Biltema Nordic Services AB 36

37 7. STIKSAV 7.1 Anvendelsesområde Stiksaven JS-MK 8V er beregnet til at save træ og træmateriale samt i metaller og legeringer som stål, kobber, aluminium og messing iht. anvisningerne i denne brugsvejledning. Stiksaven må kun bruges sammen med det medfølgende batteri, BP-MK 8V. 7.2 Oversigtsbillede Advarselssymboler på stiksaven Læs manualen inden brug. Generel fare! Anvend beskyttelsesudstyr som beskyttelsesbriller, åndedrætsværn og handsker. Arbejd kun i godt ventilerede lokaler. Undgå kontakt med savklingen, idet stiksaven har et batteri monteret. Sikkerhedsanordninger Maskinen er udstyret med nedenstående sikkerhedsanordninger. Den må ikke anvendes, hvis de ikke fungerer korrekt. Afbryderen (15) og sikkerhedslås (14): 4. Batteri 12. Savklinge med type A fæste. 13. Sål 14. Sikkerhedslås 15. Afbryder 7.3 Særlige sikkerhedsregler Risiko for kræft og andre sygdomme Visse materialer som eg, ask, blybaserede malinger, krystalliseret kiseldioxyd (fra masonit, MDF plader m.m.), arsenik og krom (imprægneret træ) kan forårsage kræft eller andre sygdomme. Når der arbejdes med disse materialer, skal det foregå i et godt ventileret lokale. Brug godkendt beskyttelsesudstyr og udsæt ikke dig selv for de skadelige påvirkninger i længere tid. Vask dig omhyggeligt efter endt arbejde. Start - Tryk sikkerhedslåsen (14) ind og hold den inde. Tryk derefter afbryderen (15) ind. Stop - Slip afbryderen (15). 7.3 Montering og udskiftning af savklinge Advarsel! Batteriet må ikke være tilsluttet maskinen under montering/udskiftning af savklinge. Brug altid handsker ved skift/montering af savklinge. Risiko for åndedrætsskader Anvend åndedrætsværn. Risiko for øjenskader pga. savsplinter Brug sikkerhedsbriller Risiko for snitskader Brug handsker ved skift af savklinge Biltema Nordic Services AB

38 a. Kontroller, at batteriet (4) ikke er tilsluttet stiksaven. b. Tryk på låsepalen (19) og hold den inde, så låsen (17) er åben. c. Før en savklinge (12) ind i åbningen (17). d. Slip låsepalen (19) og fjederen (18) låser savklingen fast. e. Kontroller, at savklingen sidder ordentligt fast. f. For at fjerne savklingen trykkes låsepalen (19) ind og savklingen trækkes ud. 7.4 Håndtering, når der saves Almindelig savning a. Monter en passende savklinge, som passer til materialet i arbejdsemnet og savesnittets finhed. Kontroller, at savklingen er hel og skarp. b. Afmærk en savelinie på arbejdsemnet. c. Vær omhyggelig med, at arbejdsemnet ikke kan bevæge sig, når der saves. Spænd små arbejdsemner fast i en skruestik eller et arbejdsbord. d. Hold saven væk fra dig, så sålen (13) ligger tæt mod arbejdsemnet. Kontroller at savklingen ikke rører ved arbejdsemnet. e. Start stiksaven og vent til motoren kører med fuld hastighed, hvorefter du kan begynde at save. Hold sålen tæt mod arbejdsemnet i hele saveforløbet. Sav ikke hurtigere end det, savklingen kan nå at klare. Lad savklingen og maskinen gøre arbejdet. f. Efter endt arbejde fjernes batteriet og maskinen tørres af med en tør klud. Hulsavning Hulsavning må kun foretages i bløde materialer som træ, fiberplader og lignende materialer. Hulsavning kan da foretages uden forboring ved at lave hul med maskinen kørende. Dette kræver en vis erfaring og kan kun udføres ved brug af korte savklinger. a. Monter en passende savklinge, som passer til materialet i arbejdsemnet og savesnittets finhed. Kontroller, at savklingen er hel og skarp. b. Afmærk en savelinie på arbejdsemnet. c. Vær omhyggelig med, at arbejdsemnet ikke kan bevæge sig, når der saves. d. Placer savklingens spids indenfor det område, som skal saves ud. Lad sålen (13) hvile mod arbejdsemnet og hold maskinen stabilt. e. Start stiksaven og vent til motoren kører med fuld hastighed. Savklingen må ikke røre ved arbejdsemnet i dette tidsrum. f. Hæld forsigtigt med stiksaven, så savklingen begynder at save i arbejdsemnet. Når savklingen har gennembrudt arbejdsemnet, retter du saven op, så savklingen kommer vinkelret på arbejdsemnet. g. Efter endt arbejde fjernes batteriet og maskinen tørres af med en tør klud. Savning i metal Man kan save i mange forskellige metaller, f.eks. stål, kobber, aluminium og messing. Det kan være som plade, rør eller homogene stænger. Brug skæreolie til at smøre og køle de fleste bløde metaller og stål. Det forlænger savklingens levetid. Når der saves i en meget tynd plade, skal denne være klemt fast mellem to krydsfinerplader. Advarsel! Når der saves i metal, skal arbejdsemnet være spændt godt fast. Arbejdsemnet må ikke ryste Biltema Nordic Services AB 38

39 8. MULTISLIBEMASKINE 8.1 Anvendelsesområde Multislibemaskinen er beregnet til at slibe, fræse, skære, bore, gravere, rustfjerne og polere træ og træmateriale, glas, keramik samt i metaller og legeringer som stål, kobber, aluminium og messing iht. anvisningerne i denne brugsvejledning. Multislibemaskinen MG-MK 8V må kun bruges sammen med det medfølgende batteri, BP-MK 8V. 8.2 Oversigtsbillede 4. Batteri 21. Borepatron 22. Låseknap, spindellås 23. Afbryder ON/OFF 24. Afbryder/omdrejningsregulator 25. Trykknapper til låsehager Tilbehør 40 stk. 26. Skruetrækker x Bøsning til borepatron x Rengørings- og polerbørste x Holder til skæreskive og rondelslibepapir x Fræsejern x Fil x Bor x Slibesten x Rengørings- og polerbørste, rund x Stålbørste, rund x Sliberulle x Holder til sliberulle x Rondelslibepapir, fint x Rondelslibepapir, groft x Skæreskive x Særlige sikkerhedsregler Risiko for kræft og andre sygdomme Visse materialer som eg, ask, blybaserede malinger, krystalliseret kiseldioxyd (fra masonit, MDF plader m.m.), arsenik og krom (imprægneret træ) kan forårsage kræft eller andre sygdomme. Når der arbejdes med disse materialer, skal det foregå i et godt ventileret lokale. Brug godkendt beskyttelsesudstyr og udsæt ikke dig selv for de skadelige påvirkninger i længere tid. Vask dig omhyggeligt efter endt arbejde. Risiko for åndedrætsskader Anvend åndedrætsværn. Risiko for øjenskader pga. savsplinter Brug altid beskyttelsesbriller. Især vigtigt ved brug af stålbørsten (35). Husk, at eventuelle medhjælpere også skal bære beskyttelsesbriller. Risiko for forbrænding Brug handsker ved skift af værktøj/tilbehør. Advarselssymboler på multislibemaskinen Læs manualen inden brug. Generel fare! Anvend beskyttelsesudstyr som beskyttelsesbriller og åndedrætsværn. Arbejd kun i godt ventilerede lokaler. Undgå kontakt med værktøjet, idet multislibemaskinen har et batteri monteret Biltema Nordic Services AB

40 Sikkerhedsanordninger Maskinen er udstyret med nedenstående sikkerhedsanordninger. Den må ikke anvendes, hvis de ikke fungerer korrekt. Afbryder (23)/omdrejningsregulator (24) 8.5 arbejde med multislibemaskinen a. Monter et egnet stykke værktøj. b. Start motoren og vent til motoren kører med fuld hastighed. c. Udfør arbejdet. Lad værktøjet gøre arbejdet og forsøg ikke at forcere det ved at trykke for hårdt. Motoren kan beskadiges, hvis arbejdet forceres. d. Efter endt arbejde fjernes batteriet og maskinen tørres af med en tør klud. Vær især opmærksom på, at ventilationsåbningerne skal holdes rene. 9. arbejdslygte Start - Drej fingerhjulet (24) forbi låsemodstanden og indstil det ønskede omdrejningstal. Jo højere tal, jo højere omdrejningstal. Tryk på strømafbryderen (23) til ON-position. Stop - Tryk på strømafbryderen til OFFposition. 9.1 anvendelsesområde Arbejdslygten er et bærbart belysningsværktøj og må kun anvendes til at lyse med. Arbejdslygten FL-MK 8V må kun bruges sammen med det medfølgende batteri, BP-MK 8V. 8.4 Montering og udskiftning af værktøj og borepatron OBS! Værktøjet kan være varmt efter brug. Brug handsker. a. Kontroller, at batteriet ikke er tilsluttet multislibemaskinen. b. Tryk spindellåsens knap (22) ind og drej borepatronen med uret, indtil knappen går i låseposition og spindelen er låst. OBS! Tryk aldrig spindellåseknappen (22) ind, når borepatronen (21) roterer. c. Drej borepatronen (21) b, indtil værktøjet kan fjernes. d. Kontroller, at bøsningens størrelse stemmer overens med det værktøj, som skal monteres. Hvis der ikke er overensstemmelse, skrues patronen løs og bøsningen trækkes ud. Tryk en ny bøsning ind og skru patronen fast med nogle omgange. Monter derefter det nye værktøj og spænd det fast. Kontroller, at værktøjet er helt, og at akslen ikke er skæv. OBS! Brug aldrig beskadiget, skævt eller slidt værktøj. 9.2 Oversigtsbillede 4. Batteri 25. Trykknapper til låsetapper 41. Afbryder 42. Lygtehoved, kan rotere 9.3 Særlige sikkerhedsregler Advarselssymboler på arbejdslygten Brug kun det medfølgende batteri. Lys aldrig dyr eller mennesker direkte i øjnene Biltema Nordic Services AB 40

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE CD18P Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 144B Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 14,4V Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Borr- och skruvdragare CD 14,4V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer CRH 144B Original manual 2012-12-17 Biltema Nordic Services AB 2012-12-17 Biltema Nordic Services AB Art. 17-439 Borrhammare CRH 144B INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

DRILL DRIVER CD14,4P

DRILL DRIVER CD14,4P DRILL DRIVER CD14,4P BORR- OCH SKRUVDRAGARE CD14,4P DRILL OG SKRUTREKKER CD14,4P PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN CD14,4P BORE- OG SKRUEMASKINE CD14,4P Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone Ver. 001-200604 Modell/Malli: S1M-KZ5-125B Nr/Nro: 30-9315 SVENSKA SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER)

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) S1: Säilytettävä lukitussa tilassa. Förvaras i låst utrymme. S2: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn. S3: Säilytettävä

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL EH800 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER MMA 151DC Original manual 2 SVETSINVERTER MMA 151DC INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV 2 SE REGLER FÖR SÄKERT HANDHAVANDE AV BATTERIDRIVNA MASKINER. LÄS ALLA INSTRUKTIONER NOGA. TIGERSÅG Innebär risk för personskada, livsfara eller skada på maskinen

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER

GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER GT 18 SE - Läs igenom hela bruksanvisningen och förstå innehållet innan produkten används för första gången! Spara bruksanvisningen i anslutning till

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 10,8V Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Borr- och skruvdragare CD 10,8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE 6/12 V, 4 A BATTERILADER 6/12 V, 4 A AKKULATURI 6/12 V, 4 A BATTERIOPLADER 6/12 V, 4 A Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original

Lisätiedot

VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET)

VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET) N:o 164 669 VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET) Liite 3 R1: Räjähtävää kuivana. Explosivt vid torrt tillst'nd. R2: Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.

Lisätiedot

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100 17-378_manual.indd 2011-09-17, 13.54.48 Art. 17-378 SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100 Original manual Art. 17-378 SLAGBORRMASKIN ID 1100 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper

Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper LM 500SP Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2010 Biltema Nordic Services AB 2 Gräsklippare LM 500SP INNEHÅLL

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Campinglampa Campinglykt Retkivalaisin Ver. 001-200703 Modell/Malli: CC-2782 Nr/Nro: 36-2744 SVENSKA Campinglampa Artikelnummer: 36-2744 Modell: CC-2782 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER

GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER LM 502SP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no.

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no. 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE 1 Art. no. 450093 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 2 N TEKNISKE DATA Spenning:

Lisätiedot

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning MODEL L 106 0610 RECHARGEABLE 1 SCREWDRIVER DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning SF Ladattava ruuvinväännin

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

A-pohja/A-bas 2,7 L GEVESIL. Silikoniemulsiomaali Silikonemulsionsfärg. Erä: Väriä elämään färg åt ditt liv

A-pohja/A-bas 2,7 L GEVESIL. Silikoniemulsiomaali Silikonemulsionsfärg. Erä: Väriä elämään färg åt ditt liv A-pohja/A-bas 6419726111268* 2,7 L A-pohja/A-bas 6419726111350* 9L A-pohja/A-bas 6419726111428* 18 L C-pohja/C-bas 6419726113262* 2,7 L C-pohja/C-bas 6419726113354* 9L C-pohja/C-bas 6419726113422* 18 L

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

IMPACT DRIVER 12 V HJULMUTTERDRAGARE 12 V MUTTERTREKKER 12 V PYÖRÄNMUTTERINVÄÄNNIN 12 V HJULMØTRIKSPÆNDER 12 V

IMPACT DRIVER 12 V HJULMUTTERDRAGARE 12 V MUTTERTREKKER 12 V PYÖRÄNMUTTERINVÄÄNNIN 12 V HJULMØTRIKSPÆNDER 12 V IMPACT DRIVER 12 V HJULMUTTERDRAGARE 12 V MUTTERTREKKER 12 V PYÖRÄNMUTTERINVÄÄNNIN 12 V HJULMØTRIKSPÆNDER 12 V IW300A Tillverkare/Produsent/Valmistaja/Producent: BILTEMA Garnisonsgatan 26, SE-254 66 Helsingborg.

Lisätiedot

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer RH 400 PLUS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

SmartStore TM ROBUST. As unbreakable as it gets. SmartStore. orthex

SmartStore TM ROBUST. As unbreakable as it gets. SmartStore. orthex SmartStore TM ROBUST As unbreakable as it gets SmartStore orthex Laatikko kovaan käyttöön SmartStore TM Robust kestää niin iskuja kuin suuria lämpötilan vaihteluita. Laatikot pinoutuvat tukevasti päällekkäin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Pylväsporakone Pelarborrmaskin DAO0093 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! rev.b 14062004

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD 2400/75 IP24 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Gipsskruvdragare Gipsskrutrekker Kipsilevyruuvinväännin

Gipsskruvdragare Gipsskrutrekker Kipsilevyruuvinväännin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Gipsskruvdragare Gipsskrutrekker Kipsilevyruuvinväännin Ver. 001-000 Modell/Malli: CT-2201 Nr/Nro: 30-9321 Gipsskruvdragare Art.nr 30-9321, modell CT-2201 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Lämpökäsitellyn puun maalauskäsittely-yhdistelmiä. Paint with Pride. Målningssystem för värmebehandlat trä

Lämpökäsitellyn puun maalauskäsittely-yhdistelmiä. Paint with Pride. Målningssystem för värmebehandlat trä Lämpökäsitellyn puun maalauskäsittely-yhdistelmiä Paint with Pride Målningssystem för värmebehandlat trä Ulkoseinät, räystäsrakenteet yms. Sahapintaista lämpökäsiteltyä havu- tai lehtipuuta VESIOHENTEINEN

Lisätiedot

Art. 17-047 Bordscirkelsåg Bordsirkelsag Pöytäpyörösaha Bordrundsav

Art. 17-047 Bordscirkelsåg Bordsirkelsag Pöytäpyörösaha Bordrundsav Bordscirkelsåg Bordsirkelsag Pöytäpyörösaha Bordrundsav EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EF-FORSIKRING OM SAMSVAR EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EG-FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE BILTEMA SWEDEN AB S-581

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

FC2256 FC2256W BC2256 MC2256 SE (2-38) DK (39-75) FI (76-112) NO (113-149) Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning

FC2256 FC2256W BC2256 MC2256 SE (2-38) DK (39-75) FI (76-112) NO (113-149) Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning FC2256 FC2256W BC2256 MC2256 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning SE (2-38) DK (39-75) FI (76-112) NO (113-149) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder

Lisätiedot

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER MMA 100DC Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 8 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER

BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER 17-383_manual.indd 2011-10-5, 15.09.05 Art. 17-383 BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER RH 1100 PLUS Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB 2011 Biltema Nordic Services AB Art. 17-383

Lisätiedot

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe SE Utomhusbelysning/Stolplykta Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

KAP- & GERINGSSÅG MS 255D KAPP- OG GJÆRSAG MS 255D KATKAISU- JA JIIRISAHA MS 255D KAP- OG GERINGSSAV MS 255D

KAP- & GERINGSSÅG MS 255D KAPP- OG GJÆRSAG MS 255D KATKAISU- JA JIIRISAHA MS 255D KAP- OG GERINGSSAV MS 255D KAP- & GERINGSSÅG MS 255D KAPP- OG GJÆRSAG MS 255D KATKAISU- JA JIIRISAHA MS 255D KAP- OG GERINGSSAV MS 255D SE Läs igenom hela bruksanvisningen och förstå innehållet innan produkten används för första

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu Modell/Malli: S1J-XT3-10 Nr/Nro: 30-9470 Ver. 001-200606 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79)

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du anväder maskinen. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen

Lisätiedot

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET YLEISET TURVALLISUUSOHJEET TUTUSTU KÄYTTÖOHJEISIIN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. Alla olevien ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot

SVENSKA. Batteriladdare. Batterilader Akkulaturi NORSK SUOMI. Art.nr Modell 36-3938 MCH6A. Ver. 200906. www.clasohlson.com

SVENSKA. Batteriladdare. Batterilader Akkulaturi NORSK SUOMI. Art.nr Modell 36-3938 MCH6A. Ver. 200906. www.clasohlson.com Batteriladdare Batterilader Akkulaturi SUOMI SVENSKA NORSK Art.nr Modell 36-3938 MCH6A Ver. 200906 www.clasohlson.com SVENSKA Batteriladdare Art.nr 36-3938 Modell MCH6A Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

K 3000 Vac, K 3000 Wet

K 3000 Vac, K 3000 Wet Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje K 3000 Vac, K 3000 Wet Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Lisätiedot