ISBORR ISBOR JÄÄKAIRA ISBOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISBORR ISBOR JÄÄKAIRA ISBOR"

Transkriptio

1 17-440_manual.indd , ISBORR ISBOR JÄÄKAIRA ISBOR IA 4301 Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB

2 2012 Biltema Nordic Services AB

3 ISBORR IA INTRODUKTION Denna manual innehåller viktig information om maskinens användning och dess säkerhetsrisker. Alla operatörer uppmanas att läsa manualen före användning och vara särskilt uppmärksamma på dessa symboler: Denna symbol betyder risk för allvarlig olycka. OBS! Denna symbol betyder risk för mindre personskada eller maskinskada. Vi reserverar oss för möjligheten att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med maskinen. Exempel på sådana detaljer kan vara färger på kablar eller utformning och placering av knappar och reglage Förvara manualen på en säker plats i anslutning till maskinen och vid en eventuell försäljning ska manualen följa med maskinen. 2 TEKNISKA DATA Biltema art nr: Biltema modell: IA 4301 Motortyp: Tvåtaktsmotor Max effekt: 1,5 hp/1,1 kw Max varvtal: 7500 rpm Cylindervolym: 43 cc Bränsleblandning: 2,5% (40:1) Volym bränsletank: 1,1 liter Bränsleförbrukning: 500g / kwh Tändstift: Torch L8RTC NGK BPM28A Elektrodavstånd: 0,7 0,8 mm Ljudeffekt (L WA ) 116 db(a) Vibrationer: 12,5 m/s 2 Utväxling: 30:1 Smörjfett i växel: Molybdensulfid med Litium (MoS2 + Li) Isborr: Max Ø 203 mm Max istjocklek: 1 m Dimension (monterad) 26x59x136 cm Vikt inkl isborr 15 kg 3 3 ANVÄNDNINGSOMRÅDE Isborr IA 4301 har en förbränningsmotor avsedd för tvåtaktsbränsle, 2,5%. Motorn är justerad för drift i kallt klimat. Maskinen är konstruerad för borrning i is och snö enligt instruktionerna i denna manual. Borret får förlängas med högst en styck förlängning med en maximal längd på 43 cm som har samma fästen som motorns drivtapp och isborret. Maskinen får ej byggas om eller användas till annat ändamål, såsom borrning i jord. 4 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid arbete med maskiner bör följande punkter alltid beaktas. Ta även hänsyn till arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter och respektera alla de lagar, regler och förordningar som gäller där maskinen används. 4.1 Arbetsområde Städa regelbundet. Damm, avfall och bråte på en arbetsplats ökar risken för olycka, brand och explosion. Arbeta inte i mörker eller dålig belysning. Förvara explosiva eller brandfarliga vätskor och gaser utanför arbetsområdet. Håll barn och obehöriga utanför arbetsområdet. Ha förbandslåda och telefon tillgängligt. 4.2 Personlig säkerhet Läs alltid manualen före användning. Var särskilt uppmärksam på maskinens varningssymboler. Använd inte maskinen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Vid behov, använd skyddsutrustning såsom andningsskydd, skyddshandskar, hörselskydd och skyddsglasögon. Bär ordentliga arbetskläder och halksäkra skor. Använd hårnät om du har långt hår, bär inte smycken eller löst sittande kläder som kan fastna i maskinen Biltema Nordic Services AB

4 Upprätthåll alltid en god arbetsställning med bra balans. Låt aldrig din vana vid maskinen leda till oförsiktighet. 4.3 Användning och skötsel av maskiner Kontrollera att alla skydd sitter på plats och är i god funktion. Kontrollera att alla maskindelar, särskilt de rörliga, är hela och sitter korrekt monterade. Kontrollera att alla knappar och reglage fungerar. Var särskilt noga med att strömbrytaren fungerar så att du alltid kan stänga av maskinen. Använd ej en defekt maskin. Lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad för reparation. Använd endast rekommenderade skärverktyg, tillbehör och reservdelar. Använd endast maskinen för avsett användningsområde. Arbetet går alltid säkrare och fortare om maskinen används till det den är konstruerad för. Överskrid inte maskinens kapacitet. Fatta alltid tag i maskinens handtag när du bär maskinen. Stäng av motorn vid förflyttning. Förhindra oavsiktligt start genom att bryta strömmen eller dra av tändhatten från tändstiftet före service och reparation eller när maskinen inte används. Plocka alltid bort nycklar, verktyg och andra lösa delar från maskinen före start. Lämna aldrig en maskin obevakad då motorn är igång. Rengör maskinen efter användning och serva den regelbundet. Förvara maskinen på en torr och skyddad plats, oåtkomlig för barn. bränsle medan motor är igång. Säkerställ att bränslet inte kan läcka ut på marken. Förvara bränslet på säker plats i en godkänd behållare, oåtkomlig för barn. 5 ÖVERSIKTSBILD 1. Gasreglage 2. Handtag 3. ON/OFF strömbrytare 4. Säkerhetsknapp 5. Starthandtag 6. Chokereglage 7. Luftfilter 8. Skydd 9. Isborr 10. Spik 11. Skär 12. Insexbult med mutter Hantering av bränsle Fyll inte på för mycket bränsle, lämna några centimeters expansionsutrymme så att bensinen ej rinner över då motorn blir varm. Fyll alltid på bränsle i en välventilerad miljö. Spill inte bränsle på maskinen. Om detta händer måste du torka noggrant och låta ångor avdunsta före start. Undvik inandning av ångor. Rök, eld och brandfarliga ämnen får ej finnas i närheten vid påfyllning. Använd en påfyllningstratt och fyll aldrig på 2012 Biltema Nordic Services AB

5 6 MONTERING a. Packa upp maskinen och kontrollera att den är oskadad. b. Skruva fast skyddet(8) med de två bultarna. c. Lossa insexbulten, smörj motoraxeln med lite universalfett och montera isborret. 7 SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Trots att isborret tillverkats enligt gällande säkerhetsnormer så går det ej att eliminera alla skaderisker. Använd alltid skyddsutrustning såsom: halksäkra skor varma kläder och handskar hörselskydd ögonskydd. 7.1 Risker vid användning av ett bensindrivet isborr. Risk för hörselskada Använd hörselskydd Risk för ögonskada pga kringflygande föremål Använd skyddsglasögon eller godkänt visir Låt aldrig någon person eller djur befinna sig närmare än 6 meter från arbetsområdet. Risk för köld- och förfrysningsskador Använd varma kläder och handskar. Risk för indragning och klämskador Använd aldrig isborret utan skyddet (8). Ha aldrig händer, fötter eller någon annan kroppsdel i närheten av ett snurrande isborr. Använd ej vida byxor eller kläder. Låt ej motorn vara igång då maskinen bärs till plats för nytt borrhål. Risk för halkskada Använd halksäkra skor, särskilt på glansis. Risk för andningsskador, brand och explosion Bensin, ångor och avgaser är giftiga och brandfarliga. Läs och respektera alla allmänna och lokala säkerhetsföreskrifter som gäller för hantering av bränsle och bensinmotorer. Fyll inte på bränsle då motorn är igång. Fyll inte på bränsle i närheten av glöd eller öppen låga. Risk för brännskada Vid drift blir vissa komponenter, exempelvis ljuddämparen, på motorn varma. Rör dem ej och avvakta med service och underhåll tills de har svalnat. Om enheten fastnar i isen, stäng av motorn och låt enheten svalna innan du försöker ta loss den manuellt. Ta aldrig bort skyddet till ljuddämparen. Risk för skärskada Borrets skär är vassa. Använd skyddshandskar. Var försiktigt vid byte av borr. Montera på skyddet efter varje användning. 7.2 Symboler och skyltar på maskinen På maskinen finns följande säkerhetstext och symboler. Varning! Läs igenom hela instruktionsboken, särskilt avsnitten om säkerhet. Allmän varning! Risk för allvarlig kroppskada. Tänk på de risker det innebär att arbeta med ett isborr och som beskrivs i kapitel 7.1. Använd alltid rekommenderad skyddsutrustning. Använd godkänt ögonskydd! Använd hörselskydd! Använd skyddshandskar! Använd halksäkra skor! Biltema Nordic Services AB

6 IA ,5 hp Varning! Risk för kringflygande föremål. Håll obehöriga åskådare på ett säkert avstånd. Fara för brand- och explosion. 2.0 Det är förbjudet att fylla på bränsle i närheten av öppen eld eller glöd. Bensinmotorn skall vara avstängd vid påfyllning av bränsle. Kontrollera alltid bränsleledningarna så att det ej föreligger bränsleläckage och torka upp utspillt bränsle. Varning! Vid rengöring, 4 service och underhåll skall alltid tändhatten vara avlägsnad från tändstiftet 2012 Biltema Nordic Services AB 6 Rör ej - Fara för het yta. 7.3 Säkerhetsanordningar ICE AUGER IA ,1 kw/1,5 hp Maskinen är utrustad med skyddsanordningar. Maskinen har rörliga delar. Stäng av motorn 43 cc Maskinen får ej användas om dessa saknas och avlägsna tändhatten innan reparation Auger och dimension: eller Max är Ø defekta. 203 mm service. Strömbrytare ON/OFF motor (3) IA ,5 hp 2.0 Läs igenom manualen noggrant före användning! Varning för brandfara. Kontrollera bränsleläckage och spill. Stäng av motorn vid påfyllning av bränsle. Förbjudet att elda eller röka vid påfyllning av bränsle eller i närheten av en bränsledunk. Fara. Avgaser är giftiga. Låt inte motorn gå inomhus! ICE AUGER IA dB 1,1 kw/1,5 hp 43 cc Auger dimension: Max Ø 203 mm IA ,5 hp Serial No: Ljudnivån överstiger 85 db(a). Använd hörselskydd! ON-läge: För knappen mot dig, så är strömbrytaren i startläge I. OFF-läge: För knappen i pilens riktning bort från dig i läge 0, så stannar motorn. Nödstopp: För knappen i pilens riktning bort från dig i läge Säkerhetsspärr för gasreglage (4) Den förhindrar oavsiktligt gaspådrag. För att gasa skall först säkerhetsspärren (4) tryckas ned och därefter gasreglaget (1) tryckas in. Skydd (8) Skyddet minskar risken för att det roterande borret kommer i kontakt med byxorna. Skydd för avgasrör Skyddet förhindrar oavsiktlig beröring av motorns varmaste delar såsom avgasrör. Borrskydd Skyddet förhindrar kontakt med de vassa skären. Skyddet skall alltid vara monterat vid transport och förvaring

7 8 HANDHAVANDE 8.1 Blandningsinstruktioner för olja och bränsle Motorn skall köras på en bränsleblandning av blyfri bensin och 2-taktsolja. Kvaliteten på denna bränsleblandning har stor betydelse för motorns funktion och livslängd. Olämpliga bränsleblandningar eller blandningsförhållanden som avviker från föreskrifterna, kan orsaka allvarliga skador på motorn. Se därför till att alltid använda färsk (mindre än 30 dagar gammal) och ren blyfri bensin på minst 89 oktan, samt och att följa instruktionerna noga beträffande korrekt bränsle/oljeblandning. Blandningsförhållande: 40:1 (2,5 %). OBS! 1 liter blyfri bensin blandas med 25 ml 2-taktsolja. Fyll först i 2-taktsoljan och sedan bensinen i en godkänd bränsledunk och blanda väl. Bränsleblandningar åldras. Blanda därför endast bränsle för några veckor åt gången och förvara blandningen i godkänd dunk på en torr, mörk och sval plats. Använd ej bränsle typ E85. Fyll aldrig bränsletanken helt. Fyll aldrig på bränsle i ett oventilerat utrymme. Fyll aldrig på bränsle i närheten av eld eller gnistbildning. Torka av spillt bränsle innan motorn startas. Fyll aldrig på bränsle när motorn är varm. 8.2 Åtgärder före användning a. Kontrollera att inga bultar är lösa och att all skyddsutrustning fungerar och sitter på plats. b. Kontrollera bränslenivån och fyll vid behov på med mer bränsle. Förvara bensindunken minst 6 meter från arbetsområdet. c. Kontrollera att du använder nödvändig skyddsutrustning. d. Skyddsglasögon/visir, hörselskydd, hjälm och halksäkra skor är obligatoriska. e. Kontrollera att det inte befinner sig några barn, andra obehöriga eller husdjur inom riskområdet. Området inom en omkrets av 6 m benämns som riskområde, då isborrets motor är igång. f. Kontrollera att luftfiltret inte är smutsigt. Rengör vid behov. g. Kontrollera att det ej förekommer något bränsleläckage. h. Avlägsna borrskyddet och kontrollera att isborrets skär och spik är vassa. Byt eller vässa vid behov. i. Kontrollera att borret och eventuell förlängning är korrekt monterat. 8.4 Start av motor och borrning a. För chokespaken till läge RUN och tryck 3 gånger på primerblåsan innanför luftfiltret (7). OBS! Choken måste vara i detta läge innan primerblåsan trycks in. b. Stäng choken genom att föra chokereglaget (6) åt vänster i choke-läge. c. För tillbaka strömbrytaren (3) i ON läge (I). d. Säkerställ att enheten står stabilt så att borret ej glider på isen. e. Dra snabbt i starthandtaget tills motorn startar, låt snöret gå tillbaka sakta utan att släppa handtaget. Gör ett nytt försök om motorn inte startar. Efter 3 st försök så för chokereglaget åt höger i RUN-läge och utför ytterligare 2 st startförsök. f. Då motorn startat, håll maskinen med båda händerna, efter en kort stund, för chokereglaget långsamt till driftläge RUN. g. Håll maskinen med båda händerna, borra hål med högt motorvarvtal utan att trycka med kroppen på borret. Arbetet går effektivast utan extra tyngd. h. Stäng av motorn innan förflyttning till nästa borrhål. Bär isborret i dess handtag (2) utan att vidröra strömbrytaren (3) eller gasreglaget (1). Om det finns bränsle kvar i tanken skall isborret transporteras stående. OBS! Vid start av varm motor skall chokereglaget vara i RUN-läge, dessutom skall ej primerblåsan tryckas in. Slirkopplingen kommer att överföra maximal kraft efter cirka två timmars normal drift. Under denna period kan kopplingsslitage förekomma. Slirkopplingen ska Biltema Nordic Services AB

8 hållas fri från olja eller andra smörjmedel för effektiv drift. Borrets skydd ska sitta på borren när enheten inte används, för att skydda skären. Isborrets fästbult (12) får ej gå så långt ned att den befinner sig i isen. 8.6 Åtgärder efter avslutat arbete. a. Montera tillbaka skärskyddet. b. Töm tillbaks bränslet i bränsledunken. c. Starta motorn och kör slut på den bensin som finns kvar i tanken och förgasaren. d. Torka av utspillt bränsle, isborret och motorenheten och dess luftintag och kylflänsar med en torr trasa. e. Kontrollera att skären och spiken är vassa. Vässa dem med fil eller byt ut dem vid behov. 9 TRANSPORT & FÖRVARING Vid transport skall: tanken och förgasaren vara tömd på bränsle. skärskyddet vara monterat. Strömbrytaren i OFF-läge. Förvaring a. Kontrollera att det ej finns något bränsle i tank och förgasare samt att skärskyddet är monterat. b. Montera av borret och smörj drivtappen, insexbult och borrets fäste med lite smörjfett. c. Torka av borr och motor med en ren trasa. d. Förvara borr och motorenhet i upprättstående läge. 10 SERVICE OCH UNDERHÅLL 10.1 Underhållsschema Varje tredje månad eller var 30:de driftstimme Kontrollera rengör/torka luftfiltret. Kontrollera att skruvar, muttrar och bultar är åtdragna. Kontrollera tändstiftet Rengöring av luftfilter a. Skruva av kåpan och avlägsna insatsen. b. Rengör filterinsatsen i varmt tvålvatten. c. Skölj i varmt vatten. d. Torka filtret med en ren trasa. e. Smörj hela filtret med en till två droppar olja. f. Torka av överflödig olja. g. Montera filtret på motorn Kontroll och byte av tändstift 0,7 0,8 mm a. Ta bort tändhatten och rengör runt tändstiftet. b. Skruva av tändstiftet och rengör elektroden och porslinet. c. Kontrollera att tändstiftets elektrodavstånd så att det är 0,7 0,8 mm. Byt vid behov. d. Skruva fast tändstiftet och spänn det ytterligare 1/8 1/2 varv. Utför aldrig service på maskinen om motorn är varm. Avvakta tills den svalnat. Avlägsna alltid tändhatten från tändstiftet innan service påbörjas. Använd skyddshandskar vid byte/kontroll av skär Biltema Nordic Services AB 8

9 10.4 Byte av spets och skär a. Ta bort skärskyddet från borret. b. Skruva loss de båda skären. c. Skruva av muttern (25) och avlägsna bulten (22) från spetsen. d. Dra ut spiken (24) och hylsan (21) med en tång. e. Vässa eller byt ut skären och spiken. f. Tryck in spiken (24) och hylsan (25) så att hålen kommer mitt för varandra. OBS! Vid montering av hylsa i röret så kan dess kanter bli skavda. g. För in bulten(22) i bulthålet (23) och skruva fast muttern (25). h. Skruva fast de båda skären. i. Sätt tillbaka skärskyddet Problemlösning PROBLEM ORSAK LÖSNING Motorn är svårstartad eller startar inte Motorn går ojämnt och flödar under gång. Borret roterar vid tomgång. 1. Strömbrytaren i OFF-läge. 2. Tändhatten har lossnat. 3. Bränslet är gammalt. 4. Blött eller trasigt tändstift. 1. Smutsigt luftfilter. 2. Choken på. 1. Sätt i läge ON. 2. Anslut tändhatten till tändstiftet. 3. Töm förgasare och tank med nytt fräscht bränsle. 4. Rengör eller byt tändstift. 1. Rengör eller byt filter. 2. Stäng av choken. 1. Tomgångshastigheten är för hög. 1. Justera tomgångsvarvtalet Borren hoppar på isen. 1. Skadad borr. 1. Byt borr eller vässa skären och spiken. Borret skär dåligt. 1. Slitet skär. 2. Skadad spets. 1. Byt eller vässa skären. 2. Fila eller byt spets. 11 MILJÖ Återvinn oönskat material i stället för att slänga det bland hushållssoporna. Sortera alla maskiner, tillbehör och förpackningsmaterial och lämna dem till en återvinningscentral så att de där kan kasseras på ett miljövänligt sätt Biltema Nordic Services AB

10 ISBOR IA INNLEDNING Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk av maskinen og om sikkerhetsrisikoer forbundet med bruken. Alle operatører oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk og være spesielt oppmerksom på følgende symboler: Dette symbolet betyr risiko for alvorlig ulykke. OBS! Dette symbolet betyr risiko for mindre personskade eller maskinskade. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer kanskje ikke alltid stemmer helt overens med maskinen. Eksempel på slike detaljer kan være farger på kabler eller utforming og plassering av knapper og brytere. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted i tilknytning til maskinen. Ved et eventuelt salg skal bruksanvisningen følge med maskinen. 2 TEKNISKE DATA Biltema art.nr.: Biltema modell: IA 4301 Motortype: Totaktsmotor Maks. effekt: 1,5 hp/1,1 kw Maks. turtall: 7500 rpm Sylindervolum: 43 cc Drivstoffblanding: 2,5 % (40:1) Volum drivstofftank: 1,1 liter Drivstofforbruk: 500g / kwh Tennplugg: Torch L8RTC NGK BPM28A Elektrodeavstand: 0,7 0,8 mm Lydeffekt (L WA ) 116 db(a) Vibrasjoner: 12,5 m/s 2 Utveksling: 30:1 Smørefett i gir: Molybdensulfid med litium (MoS2 + Li) Isbor: Maks. Ø 203 mm Maks. istykkelse: 1 m Dimensjon (montert) 26 x 59 x 136 cm Vekt inkl. isbor 15 kg 3 BRUKSOMRÅDE isbor IA 4301 har en forbrenningsmotor beregnet for totaktsdrivstoff, 2,5 %. Motoren er justert for drift i kaldt klima. Maskinen er konstruert for boring i is og snø i samsvar med instruksjonene i denne bruksanvisningen. Boret kan forlenges med én forlenger med maks. lengde på 43 cm som har samme fester som motorens drivtapp og isboret. Maskinen må ikke bygges om eller brukes til andre formål, så som boring i jord. 4 GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Ved arbeid med maskinen bør punktene nedenfor alltid iakttas. Ta også hensyn til arbeidsplassens sikkerhetsforskrifter, og respekter alle lover, regler og forordninger som gjelder der maskinen brukes. 4.1 Arbeidsområde Rydd jevnlig. Støv, avfall og skrot på en arbeidsplass øker risikoen for ulykker, brann og eksplosjon. Arbeid ikke i mørke eller i dårlig belysning. Oppbevar eksplosive eller brannfarlige væsker og gasser utenfor arbeidsområdet. Hold barn og andre uvedkommende borte fra arbeidsområdet. Ha førstehjelpskrin og telefon tilgjengelig. 4.2 Personlig sikkerhet Les alltid bruksanvisningen før bruk. Vær spesielt oppmerksom på maskinens advarselsymboler. Bruk ikke maskinen dersom du er trett eller påvirket av alkohol, medisin eller narkotiske stoffer. Ved behov, bruk verneutstyr så som åndedrettsvern, vernehansker, hørselvern og vernebriller. Bruk ordentlige arbeidsklær og sklisikre sko. Bruk hårnett dersom du har langt hår. Unngå smykker eller løstsittende klær som kan sette seg fast i maskinen Biltema Nordic Services AB 10

11 Ha hele tiden en god arbeidsstilling og god balanse. La aldri det at du er vant med maskinen føre til uforsiktighet. drivstoff mens motoren er i gang. Sikre at drivstoff ikke kan lekke ut på bakken. Oppbevar drivstoffet på et sikkert sted i godkjent beholder, utilgengelig for barn. 4.3 Bruk og stell av maskiner Kontroller at alle beskyttelsesanordninger sitter på plass og virker som de skal. Kontroller at alle maskindeler, spesielt de bevegelige, er hele og sitter korrekt montert. Kontroller at alle knapper og brytere fungerer. Vær spesielt nøye med at strømbryteren virker, slik at du alltid kan slå av maskinen. Bruk ikke en defekt maskin. Lever den inn til et autorisert serviceverksted for reparasjon. Bruk kun anbefalte skjærverktøy, tilbehør og reservedeler. Bruk maskinen kun for tiltenkt bruksområde. Arbeidet går alltid sikrere og raskere om maskinen brukes til det den er konstruert for. Overskrid ikke maskinens kapasitet. Grip alltid tak i maskinens håndtak når du bærer maskinen. Slå av motoren ved forflytting. Hindre utilsiktet start ved å bryte strømmen eller ved å løsne tennplugghetten fra tennpluggen før service og reparasjon og når maskinen ikke er i bruk. Fjern alltid nøkler, verktøy og andre løse deler fra maskinen før start. Gå aldri fra en maskin ubevoktet når motoren er i gang. Rengjør maskinen etter bruk og gi den jevnlig service. Oppbevar maskinen på en tørt og beskyttet sted, utilgjengelig for barn. 5 OVERSIKTSBILDE 1. Gassregulator 2. Håndtak 3. ON/OFF-strømbryter (på/av) 4. Sikkerhetsknapp 5. Starthåndtak 6. Chokespak 7. Luftfilter 8. Beskytter 9. Isbor 10. Borespiss 11. Skjær 12. Umbracobolt med mutter Håndtering av drivstoff Fyll ikke på for mye drivstoff, la det være igjen noen centimeter rom for ekspansjon, slik at drivstoffet ikke renner over når motoren blir varm. Fyll alltid på drivstoff i et godt ventilert miljø. Søl ikke drivstoff på maskinen. Om dette skulle skje, tørk grundig, og la damp fordunste før start. Unngå innånding av damper. Røyk, flammer og brannfarlige stoffer må ikke finnes i nærheten ved påfylling. Bruk en påfyllingstrakt, og fyll aldri på Biltema Nordic Services AB

12 6 MONTERING a. Pakk opp maskinen, og kontroller at den er uskadd. b. Skru fast beskytteren (8) med de to boltene. c. Løsne umbracobolten, smør motorakselen med litt universalfett, og monter isboret. 7 SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Selv om isboret er produsert i samsvar med gjeldende sikkerhetsnormer, er det umulig å eliminere alle skaderisikoer. Bruk alltid verneutstyr så som: sklisikre sko varme klær og hansker hørselvern øyevern. 7.1 Risikoer ved bruk av bensindrevet isbor Risiko for hørselskade Bruk hørselvern. Risiko for øyeskade på grunn av gjenstander som slynges ut Bruk vernebriller eller godkjent visir. Personer og dyr må befinne seg minst 6 meter fra arbeidsområdet. Risiko for kulde- og forfrysningsskader Bruk varme klær og hansker. Risiko for klemskader og for å bli trukket inn Bruk aldri isboret uten beskytteren (8). Ha aldri hender, føtter eller noen annen kroppsdel i nærheten av et roterende isbor. Bruk ikke vide bukser eller klær. La ikke motoren være i gang når maskinen bæres til plassen for nytt borehull. Risiko for skliskade Bruk sklisikre sko, spesielt på blank is. Risiko for åndedrettsskader, brann og eksplosjon Bensin, damper og eksos er giftige og brannfarlige. Les og iaktta alle generelle og lokale sikkerhetsforskrifter for håndtering av drivstoff og bensinmotorer. Fyll ikke på drivstoff når motoren er i gang. Fyll ikke på drivstoff i nærheten av glør eller åpen ild. Risiko for brannskade Ved drift blir visse komponenter på motoren, eksempelvis lyddemperen, varme. Berør dem ikke, og vent med service og vedlikehold til de er avkjølt. Dersom enheten setter seg fast i isen, slå av motoren og la enheten avkjøles før du prøver å løsne den manuelt. Ta aldri av dekselet for lyddemperen. Risiko for kuttskade Borets skjær er skarpe. Bruk vernehansker. Vær forsiktig ved skifte av bor. Monter beskyttelsesskinnen etter hver bruk. 7.2 Symboler og skilt på maskinen På maskinen finner du følgende sikkerhetstekst og symboler: Advarsel! Les gjennom hele instruksjonsboken, spesielt avsnittet om sikkerhet. Generell advarsel! Risiko for alvorlig fysisk skade. Tenk på risikoene som følger av arbeid med isbor beskrevet i punkt 7.1. Bruk alltid anbefalt verneutstyr. Bruk godkjent øyevern! Bruk hørselvern! Bruk vernehansker! Bruk sklisikre sko! 2012 Biltema Nordic Services AB 12

13 Advarsel! Risiko for at gjenstander slynges ut. IA ,5 hp Hold uvedkommende tilskuere på god avstand. Advarsel! Ved rengjøring, service og vedlikehold skal alltid tennplugghetten være fjernet fra tennpluggen. 4 Fare for brann og eksplosjon. 2.0 Fyll ikke på drivstoff i nærheten av åpen ild eller glør. Bensinmotoren skal være slått av ved påfylling av drivstoff. Kontroller alltid drivstoffledningene slik at det ikke foreligger drivstofflekkasje, og tørk opp sølt drivstoff. Maskinen har bevegelige deler. Slå av motoren, og ta av tennplugghetten før reparasjon og service. Berør ikke - fare for varm flate. 7.3 Sikkerhetsanordninger ICE AUGER IA ,1 kw/1,5 hp Maskinen er utstyrt med beskyttelsesanordninger. Maskinen må ikke brukes dersom disse 43 cc Auger dimension: mangler Max Ø 203 eller mm er defekte. IA ,5 hp Serial No: Les nøye gjennom bruksanvisningen før bruk! Advarsel om brannfare. Se etter 2.0 om det finnes drivstofflekkasje og -søl. Slå av motoren ved påfylling av drivstoff. Det må ikke finnes åpen ild og ikke røykes ved påfylling av drivstoff eller i nærheten av en drivstoffkanne. Fare. Avgasser er giftige. La ikke motoren gå innendørs! Strømbryter ON/OFF motor (3) ON-posisjon: Før knappen mot deg, slik at strømbryteren står i startposisjon I. OFF-posisjon: Før knappen i pilens retning bort fra deg i posisjon 0, og motoren stanser. Nødstopp: Før knappen i pilens retning bort fra deg i posisjon Sikkerhetssperre for gassregulator (4) Denne hindrer utilsiktet gasspådrag. For å gi gass trykker du først ned sikkerhetssperren (4), og deretter trykker du inn gassregulatoren (1). Beskytter (8) Beskytteren reduserer risikoen for at det roterende boret kommer i kontakt med buksene. Deksel for eksosrør Dekselet hindrer utilsiktet berøring av motorens varmeste deler, så som eksosrør. IA 4301 ICE AUGER IA 43011,5 hp 116dB 1,1 kw/1,5 hp 43 cc Auger dimension: Max Ø 203 mm Lydnivået overstiger 85 db(a). Bruk hørselvern! Borbeskytter Beskyttelsesskinnen hindrer kontakt med de skarpe skjærene. Skinnen skal alltid være montert ved transport og oppbevaring Biltema Nordic Services AB

14 8 HÅNDTERING 8.1 Blandingsinstruksjoner for olje og drivstoff Motoren skal kjøres på en drivstoffblanding av blyfri bensin og 2-taktsolje. Kvaliteten på denne drivstoffblandingen har stor betydning for motorens funksjon og levetid. Uegnede drivstoffblandinger eller blandingsforhold som avviker fra forskriftene, kan forårsake alvorlig skade på motoren. Sørg derfor for å alltid bruke fersk (mindre enn 30 dager gammel) og ren blyfri bensin på minst 89 oktan, og følg nøye instruksjonene for korrekt bensin-/oljeblanding. Blandingsforhold: 40:1 (2,5 %). OBS! 1 liter blyfri bensin blandes med 25 ml 2-taktsolje. Fyll først i 2-taktsoljen og deretter bensinen i en godkjent drivstoffkanne. Bland godt. Drivstoffblandinger aldres. Bland derfor kun drivstoff for noen uker om gangen, og oppbevar blandingen i godkjent kanne på en tørt, mørkt og kjølig sted. Bruk ikke drivstoff av type E85. Fyll aldri drivstofftanken helt opp. Fyll aldri på drivstoff i et uventilert rom. Fyll aldri på drivstoff i nærheten av ild eller gnistdannelse. Tørk av sølt drivstoff før motoren startes. Fyll aldri på drivstoff når motoren er varm. 8.2 Tiltak før bruk a. Kontroller at ingen bolter er løse, og at alt verneutstyr fungerer og er på plass. b. Kontroller bensinnivået, og fyll ved behov på mer bensin. Oppbevar bensinkannen minst 6 meter fra arbeidsområdet. c. Se etter at du bruker nødvendig verneutstyr. d. Vernebriller/visir, hørselvern, hjelm og sklisikre vernestøvler er obligatorisk. e. Kontroller at barn, andre uvedkommende eller dyr ikke befinner seg innenfor risikoområdet. Området innenfor en omkrets på 6 m anses som risikoområde når isborets motor er i gang. f. Kontroller at luftfilteret ikke er tilsmusset. Rengjør ved behov. g. Kontroller at det ikke forekommer bensinlekkasje. h. Fjern borets beskyttelsesskinne og kontroller at isborets skjær og borespiss er skarpe. Skift eller skjerp ved behov. i. Kontroller at bor og eventuell forlenger er korrekt montert. 8.4 Start av motor og boring a. Før chokespaken til posisjon RUN, og trykk 3 ganger på primerpumpen innenfor luftfilteret (7). OBS! Choken må være i denne posisjonen før primerpumpen trykkes inn. b. Steng choken ved å føre chokespaken (6) til venstre i chokeposisjon. c. Før strømbryteren (3) tilbake i ON-posisjon (I). d. Forsikre deg om at enheten står stødig, slik at boret ikke sklir på isen. e. Dra raskt i starthåndtaket til motoren starter, og la snoren gå sakte tilbake uten å slippe håndtaket. Gjør et nytt forsøk om motoren ikke starter. Etter 3 forsøk, før chokespaken til høyre i RUN-posisjon, og gjør ytterligere 2 startforsøk. f. Når motoren har startet, hold maskinen med begge hender. Etter en kort stund fører du chokespaken langsomt til driftsposisjon RUN. g. Hold maskinen med begge hender, bor hull med høyt motorturtall uten å presse med kroppen på boret. Arbeidet blir mest effektiv uten ekstra tyngde. h. Slå av motoren før du flytter deg til neste borehull. Bær isboret i håndtaket (2) uten å berøre strømbryteren (3) eller gassregulatoren (1). Om det er drivstoff igjen i tanken, skal isboret transporteres stående. OBS! Ved start av varm motor skal chokespaken være i RUN-posisjon, og primerpumpen skal ikke trykkes inn. Slurekoblingen overfører maksimal kraft etter ca. to timers normal drift. I denne perioden kan koblingsslitasje forekomme. Slurekoblingen skal holdes fri for olje eller andre smøremidler for effektiv drift Biltema Nordic Services AB 14

15 Borets beskyttelsesskinne skal sitte på boret når enheten ikke er i bruk for å beskytte skjærene. Isborets festebolt (12) må ikke gå så langt ned at den befinner seg i isen. 8.6 Tiltak etter avsluttet arbeid. a. Monter skjærets beskyttelsesskinne tilbake på plass. b. Tøm drivstoffet tilbake i drivstoffkannen. c. Start motoren og kjør den tom for bensinen som er igjen i tank og forgassen. d. Tørk av sølt drivstoff, isboret og motorenheten og dets luftinntak og kjøleribber med en tørr klut. e. Kontroller at skjær og spiss er skarpe. Skjerp dem med en fil, eller skift dem ut ved behov. 9 TRANSPORT OG OPPBEVARING Ved transport skal: tank og forgasser være tømt for drivstoff. skjærets beskyttelsesskinne være montert. strømbryteren være i OFF-posisjon. Oppbevaring a. Kontroller at det ikke er igjen drivstoff i tank og forgasser, og at skjærets beskyttelsesskinne er montert. b. Demonter boret og smør drivtapp, umbracobolt og borets feste med litt smørefett. c. Tørk av bor og motor med en ren klut. d. Oppbevar bor og motorenhet i opprett posisjon. 10 SERVICE OG VEDLIKEHOLD 10.1 Vedlikeholdsskjema Hver tredje måned eller hver 30. driftstime Kontroller rengjør/tørk luftfilteret. Kontroller at skruer, muttere og bolter er strammet. Kontroller tennpluggen Rengjøring av luftfilter a. Skru av dekselet og ta ut innsatsen. b. Rengjør filterinnsatsen i varmt såpevann. c. Skyll i varmt vann. d. Tørk filteret med en ren klut. e. Smør hele filteret med en til to dråper olje. f. Tørk av overflødig olje. g. Monter filteret på motoren Kontroll og skifte av tennplugg 0,7 0,8 mm a. Ta av tennplugghatten, og rengjør rundt tennpluggen. b. Skru ut tennpluggen, og rengjør elektrode og porselen. c. Kontroller at tennpluggens elektrodeavstand er 0,7 0,8 mm. Skift ved behov. d. Skru fast tennpluggen, og stram den ytterligere 1/8 1/2 omdreining. Utfør aldri service på maskinen om motoren er varm. Vent til den er avkjølt. Fjern alltid tennplugghetten fra tennpluggen før service igangsettes. Bruk vernehansker ved skifte/kontroll av skjær Biltema Nordic Services AB

16 10.4 Skifte av spiss og skjær a. Ta av skjærets beskyttelsesskinne fra boret. b. Skru løs de to skjærene. c. Skru av mutteren (25) og fjern bolten (22) fra spissen. d. Dra ut borespissen (24) og hylsen (21) med en tang. e. Skjerp eller skift ut skjær og borespiss. f. Trykk inn borespissen (24) og hylsen (25) slik at hullene kommer midt for hverandre. OBS! Ved montering av hylse i røret kan kantene bli oppskrapt. g. Før bolten (22) inn i bolthullet (23) og skru fast mutteren (25). h. Skru fast de to skjærene. i. Sett beskyttelsesskinnen tilbake på skjæret Problemløsning PROBLEM ÅRSAK LØSNING Motoren er vanskelig å starte eller starter ikke Motoren går ujevnt og får for mye drivstoff. Boret roterer ved tomgang. 5. Strømbryteren i OFF-posisjon. 6. Tennplugghetten har løsnet. 7. Drivstoffet er gammelt. 8. Våt eller slitt tennplugg. 1. Tilsmusset luftfilter. 2. Choken på. 5. Sett i posisjon ON. 6. Sett hetten på tennpluggen. 7. Tøm forgasseren og fyll på nytt, ferskt drivstoff. 8. Rengjør eller skift tennplugg. 1. Rengjør eller skift filter. 2. Steng choken. 1. Tomgangshastigheten er for høy. 1. Juster tomgangsturtallet. Boren hopper på isen. 1. Skadd bor. 1. Skift bor eller skjerp skjær og borespiss. Boret skjærer dårlig. 1. Slitt skjær. 2. Skadd spiss. 1. Skift eller skjerp skjærene. 2. Fil eller skift spiss. 11 MILJØ Gjenvinn uønsket materiale i stedet for å kaste det i husholdningsavfallet. Sorter alltid maskiner, tilbehør og emballasjemateriale, og lever dem til en gjenvinningssentral, slik at de der kan kasseres på en miljøvennlig måte Biltema Nordic Services AB 16

17 JÄÄKAIRA IA JOHDANTO Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja laitteen käyttämisestä ja sen turvallisuusriskeistä. Kaikkia käyttäjiä kehotetaan lukemaan käyttöohje ennen käyttämistä ja kiinnittämään erityistä huomiota näihin symboleihin: Tämä symboli ilmaisee vakavan onnettomuuden vaaraa. 3 KÄYTTÖKOHTEET Jääkairassa IA 4301 on kaksitahtipolttoaineella (2,5 %) toimiva polttomoottori. Moottori on säädetty kylmässä ilmastossa käytettäväksi. Laite on tarkoitettu jään ja lumen poraamiseen tämän käyttöohjeen mukaisesti. Kairaa saa pidentään enintään yhdellä pidennyskappaleella, jonka pituus on enintään 43 cm ja jonka kiinnike sopii moottorin ja kairaosan kiinnikkeisiin. Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia, eikä sitä saa käyttää muihin tarkoituksiin, kuten maan poraamiseen. HUOMIO! Tämä symboli merkitsee vähäisen henkilövahingon tai laitevaurion vaaraa. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa laitetta täydellisesti. Esimerkkejä tällaisista osista voivat olla kaapelien värit tai muoto sekä painikkeiden ja säätimien sijainnit. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa laitteen lähellä. Jos laite myydään, käyttöohje on annettava laitteen mukana. 2 TEKNISET TIEDOT Bilteman tuotenro: Bilteman malli: IA 4301 Moottorin tyyppi: Kaksitahtimoottori Suurin teho: 1,5 hv (1,1 kw) Suurin kierrosluku: 7500 kierr./min. Iskutilavuus: 43 cc Polttoaineseos: 2,5 % (40:1) Polttoainesäiliön tilavuus: 1,1 litraa Polttoaineenkulutus: 500 g / kwh Sytytystulppa: Torch L8RTC NGK BPM28A Kärkiväli: 0,7 0,8 mm Äänenvoimakkuus (L WA ): 116 db(a) Tärinä: 12,5 m/s 2 Välityssuhde: 30:1 Vaihteiston voiteluaine: Litiumia sisältävä molybdeenisulfidi (MoS2 + Li) Jääkaira: Enintään Ø203 mm Suurin jään paksuus: 1 m Mitat koottuna: 26x59x136 cm Paino, sis. jääkairan: 15 kg 17 4 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET Laitetta käytettäessä on otettava huomioon seuraavat seikat. Ota lisäksi huomioon työpaikan turvallisuusohjeet. Noudata kaikkia laitteen käyttämistä koskevia lakeja ja asetuksia. 4.1 Toiminta-alue Siivoa säännöllisesti. Pöly, roskat ja jätteet käyttöpaikassa voivat lisätä onnettomuuden, tulipalon tai räjähdyksen vaaraa. Älä työskentele pimeällä tai huonossa valaistuksessa. Säilytä räjähtäviä tai syttyviä nesteitä ja kaasuja työskentelyalueen ulkopuolella. Pidä lapset ja asiattomat henkilöt poissa työskentelyalueelta. Varaa sidetarpeita ja puhelin käsille. 4.2 Henkilöturvallisuus Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä. Kiinnitä huomiota erityisesti laitteen varoitussymboleihin. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Käytä tarvittaessa suojavarusteita, kuten suojalaseja, hengityssuojainta, suojakäsineitä ja kuulonsuojaimia. Käytä kunnollisia työvaatteita ja turvajalkineita. Jos hiuksesi ovat pitkät, käytä hiusverkkoa. Älä käytä koruja tai löysiä vaatteita. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Työskentele aina oikeassa asennossa. Säilytä hyvä tasapaino Biltema Nordic Services AB

18 Älä aliarvioi tämän laitteen käyttämiseen liittyviä vaaroja siksi, että olet tottunut käyttämään sitä. 4.3 Laitteiden käyttäminen ja hoitaminen Tarkista, että kaikki suojukset ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Tarkista, että laitteen kaikki osat, varsinkin liikkuvat, ovat ehjät ja kunnolla paikallaan. Tarkista, että kaikki painikkeet ja säätimet toimivat. Varmista erityisesti, että virtakatkaisin toimii, jotta voit katkaista laitteesta virran. Älä käytä viallista laitetta. Toimita se valtuutettuun huoltokorjaamoon korjattavaksi. Käytä vain suositeltuja varaosia ja tarvikkeita. Laitetta saa käyttää ainoastaan sen käyttötarkoitukseen. Työ sujuu aina nopeammin ja turvallisemmin, kun laitetta käytetään vain sen käyttötarkoitukseen. Älä ylitä laitteen suurinta kapasiteettia. Kanna laitetta aina sen kädensijasta. Sammuta moottori, kun laitetta siirretään. Estä laitteen käynnistyminen vahingossa katkaisemalla virransyöttö tai irrottamalla sytytystulpan hattu ennen laitteen korjaamista tai huoltamista tai kun sitä ei käytetä. Poista aina kaikki avaimet, työkalut ja muut irtonaiset osat koneesta ennen sen käynnistämistä. Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa sen moottorin käydessä. Puhdista laite aina käytön jälkeen. Huolla se säännöllisesti. Säilytä laitetta turvallisessa ja kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. Käytä suppiloa. Älä koskaan täytä säiliötä moottorin käydessä. Varmista, että polttoainetta ei pääse vuotamaan maahan. Säilytä polttoainetta turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa ja hyväksytyssä säiliössä. 5 YLEISKUVA 1. Kaasun säätö 2. Kahva 3 ON/OFF-virtakatkaisin 4. Turvapainike 5. Käynnistyskahva 6. Kuristin 7. Ilmansuodatin 8. Suojus 9. Jääkaira 10. Kärki 11. Terä 12. Kuusiopultti ja mutteri Polttoaineen käsitteleminen Älä täytä säiliöön liikaa polttoainetta. Jätä muutama senttimetri tilaa laajenemista varten, jotta bensiiniä ei valu täyttöaukosta moottorin lämmitessä. Lisää polttoainetta aina hyvin tuuletetussa paikassa. Varo läikyttämästä polttoainetta laitteen päälle. Jos näin käy, pyyhi se pois huolellisesti ja anna höyryjen haihtua ennen käynnistämistä. Vältä höyryn hengittämistä. Polttoainesäiliötä täytettäessä lähellä ei saa olla tulta eikä syttyviä aineita. Tupakointi on kielletty Biltema Nordic Services AB

19 6 KOKOAMINEN a. Ota laite pois pakkauksestaan. Tarkista, että se on ehjä. b. Kiinnitä suojus (8) kahdella pultilla. c. Irrota kuusiopultti, voitele moottorin akseli pienellä määrällä yleiskäyttöistä rasvaa ja asenna jääpora. 7 ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET Vaikka jääkaira on valmistettu voimassaolevien turvallisuusmääräysten mukaisesti, kaikkia vahinkojen mahdollisuuksia ei voi sulkea pois. Käytä aina suojavarusteita, kuten liukastumiselta suojaavia jalkineita lämpimiä vaatteita ja käsineitä kuulosuojaimia suojalaseja. 7.1 Vaarat käytettäessä bensiinikäyttöistä jääkairaa Kuulovamman vaara Käytä kuulonsuojaimia. Lentävien esineiden silmille aiheuttama vaara Käytä suojalaseja tai hyväksyttyä kasvosuojusta. Pidä muut ihmiset ja eläimet vähintään 6 metrin päässä työskentelyalueelta. Paleltumisvammojen vaara Käytä lämpimiä vaatteita ja käsineitä. Sisäänveto- ja puristumisvaara Älä koskaan käytä jääkairaa ilman suojusta (8). Pidä kädet, jalat ja muut kehonosat sekä vaatteet kaukana käynnistetystä jääporasta. Älä käytä löysiä vaatteita. Älä anna moottorin käydä, kun laite kannetaan uuteen paikkaan uuden reiän kairaamiseksi jäähän. Liukastumisen vaara Käytä liukastumiselta suojaavia jalkineita varsinkin liukkaalla jäällä. Hengitysteiden vammojen, tulipalon tai räjähdyksen vaara Bensiini, höyryt ja pakokaasut ovat myrkyllisiä ja syttyviä. Lue voimassaolevat polttoaineen ja bensiinimoottorien käsitte- lyohjeet. Noudata niitä. Älä täytä polttoainetta moottorin käydessä. Älä täytä polttoainetta avotulen tai kipinöiden lähellä. Palovamman vaara Käyttämisen aikana moottorin tietyt osat kuumenevat, esimerkiksi äänenvaimennin. Älä koske niihin. Odota niiden jäähtymistä ennen huolto- tai kunnossapitotöihin ryhtymistä. Jos terä tarttuu kiinni jäähän, sammuta moottori ja anna laitteen jäähtyä ennen terän irrottamista käsin. Älä koskaan irrota äänenvaimentimen suojusta. Leikkautumisvaara Kairan terä on terävä. Käytä suojakäsineitä. Toimi varovaisesti vaihtaessasi terää. Kiinnitä suojus paikalleen joka käyttökerran jälkeen. 7.2 Laitteen symbolit ja kyltit Laitteessa on seuraavat turvallisuudesta kertovat tekstit ja symbolit. Varoitus! Lue koko käyttöohje huolellisesti läpi, varsinkin turvallisuudesta kertova osa. Yleinen vaara! Vakavan onnettomuuden vaara. Ota huomioon jääkairan käyttämiseen liittyvät vaarat. Ne on kuvattu luvussa 7.1. Käytä aina suositeltuja suojavarusteita. Käytä hyväksyttyä silmäsuojaimia! Käytä kuulonsuojaimia! Käytä suojakäsineitä! Käytä liukastumiselta suojaavia jalkineita! Biltema Nordic Services AB

20 IA ,5 hp Varoitus! Lentävät esineet aiheuttavat vaaran. 2.0 Tulipalon ja räjähdyksen vaara. Polttoainesäiliötä ei saa täyttää avotulen tai hiilloksen lähellä. Pidä sivulliset kaukana. Tupakointi on kielletty. Bensiinimoottori on sammutettava polttoainesäiliön täyttämisen ajaksi. Tarkista aina, että polttoaineletkut eivät vuoda. Kuivaa polttoaineroiskeet pyyhkimällä. Varoitus! 4 Sytytystulpan hattu on irrotettava sytytystulpasta ennen puhdistamista, huoltoa tai kunnossapitoa. Laitteessa on liikkuvia osia. ICE AUGER IA 4301 Pysäytä moottori ja irrota hattu 1,1 kw/1,5 hp sytytystulpasta ennen korjaus- 43 cc tai Älä koske kuumia pintoja. huoltotöiden aloittamista. Auger dimension: Max Ø 203 mm 7.3 Turvalaitteet Laitteessa on suojalaitteita. Laitetta ei saa käyttää, jos ne puuttuvat tai ovat viallisia. Moottorin ON/OFF-katkaisin (3) IA 4301 Serial No: Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä! 1,5 hp Tulipalon vaara. Varmista, ettei polttoainetta roisku eikä vuoda. Sammuta moottori polttoainetta täytettäessä. Polttoainesäiliötä 2.0 täytettäessä tai polttoaineastian lähellä ei saa olla tulta eikä syttyviä aineita. Tupakointi on kielletty. Vaara. Pakokaasut ovat myrkyllisiä. Älä anna moottorin käydä sisätiloissa! ON-asento: Vedä painiketta itseäsi kohden. Tällöin virtakytkin on käynnistysasennossa I. OFF-asento: Työnnä painiketta nuolen suuntaan itsestäsi poispäin asentoon Moottori pysähtyy. Hätäpysäytys: Työnnä painiketta nuolen suuntaan itsestäsi poispäin asentoon 0. Kaasun säätimen turvaeste (4) Turvaeste estää lisäämästä kaasua vahingossa. Voit kaasuttaa painamalla turvaestettä (4) alas ja painamalla kaasun säädintä (1). Suojus (8) Suojus vähentää pyörivän kairan mahdollisuuksia joutua kosketuksiin housujen kanssa. 116dB IA ,5 hp Äänitaso ylittää 85 db(a) Käytä kuulonsuojaimia! IA 4301 ICE AUGER 1,1 kw/1,5 hp 43 cc 2.0 Auger dimension: Max Ø 203 mm 2012 Biltema Nordic Services AB 20 Pakoputken suojus Tämä suojus estää koskettamasta moottorin kuumimpia osia, kuten pakoputkea. 1 Kairan suojus Suojus estää joutumasta kosketukseen terävän terän kanssa. Suojuksen on oltava kiinnitettynä kuljetuksen tai säilytyksen aikana.

21 8 KÄYTTÄMINEN 8.1 Öljyn ja polttoaineen sekoitusohjeet Moottorissa on käytettävä lyijyttömän bensiinin ja kaksitahtiöljyn sekoitusta. Tämän polttoaineseoksen laadulla on suuri merkitys moottorin toiminnalle ja kestoiälle. Virheellinen polttoaineseos tai ohjeiden vastainen sekoittaminen voi vaurioittaa moottoria vakavasti. Varmista siksi aina, että lyijytön bensiini on tuoretta (alle 30 päivää vanhaa), puhdasta ja vähintään 89-oktaanista. Noudata oikeaa polttoaineen ja öljyn seosta koskevia ohjeita tarkasti. Sekoitussuhde: 40:1 (2,5 %). HUOMIO! 1 litraan lyijytöntä bensiiniä sekoitetaan 25 ml kaksitahtiöljyä. Kaada hyväksyttyyn polttoainekanisteriin ensin kaksitahtiöljy ja sitten bensiini. Sekoita hyvin. Polttoaineseos vanhenee. Valmista siksi yhdellä kerralla polttoaineseos vain muutaman viikon tarpeiksi. Säilytä seos hyväksytyssä astiassa kuivassa, pimeässä ja viileässä paikassa. Älä käytä E85-tyyppistä polttoainetta. Älä koskaan täytä polttoainesäiliötä aivan täyteen. Älä koskaan lisää polttoainetta tuulettamattomassa paikassa. Älä täytä polttoainetta avotulen tai kipinöiden lähellä. Kuivaa polttoaineroiskeet ennen moottorin käynnistämistä. Älä täytä polttoainetta, kun moottori on kuuma. 8.2 Toimenpiteet ennen käyttämistä a. Tarkista, että kaikki suojukset ovat paikoillaan ja toimivat ja että pultteja ei ole löysällä. b. Tarkista polttoaineen määrä. Lisää polttoainetta tarvittaessa. Säilytä bensiinikanisteri vähintään 6 metrin päässä työskentelypaikasta. c. Käytä aina tarvittavia suojavarusteita. d. Suojalasit tai kasvosuojus, kuulosuojaimet, kypärä ja liukumattomat jalkineet ovat pakollisia. e. Varmista, ettei työskentelyalueella ole lapsia, asiattomia ihmisiä eikä kotieläimiä. Kun jääkairan moottori on käynnissä, alue 6 metrin säteellä siitä on vaarallinen alue. f. Tarkista, ettei ilmansuodatin ole likainen. Puhdista tarvittaessa. g. Tarkista, että polttoainetta ei vuoda. h. Irrota kairan suojus ja tarkista, että jääkairan terä ja kärki ovat terävät. Vaihda tai teroita tarvittaessa. i. Tarkista, että kaira ja mahdollinen pidennysosa on asennettu oikein. 8.4 Moottorin käynnistäminen ja kairaamisen aloittaminen a. Vie kuristin RUN-asentoon. Paina ilmansuodattimen viereistä polttoaineensyöttöpainiketta 3 kertaa. HUOMIO! Kuristimen täytyy olla tässä asennossa ennen polttoaineensyöttöpainikkeen painamista. b. Sulje kuristin viemällä säädin (6) vasemmalle. c. Työnnä virtakatkaisin (3) ON-asentoon (I). d. Varmista, että laite seisoo vakaasti, jotta kaira ei liu u jäätä pitkin. e. Vetäise käynnistyskahvasta nopeasti, kunnes moottori käynnistyy. Anna käynnistysnarun palautua hitaasti, ja pidä siitä kiinni koko ajan. Jos moottori ei käynnisty, yritä uudelleen. 3 yrityksen jälkeen vie kuristimen säädin oikealle RUN-asentoon, ja yritä käynnistää vielä 2 kertaa. f. Kun moottori on käynnistynyt, pitele laitetta molemmin käsin. Vie kuristimen säädin hitaasti RUN-asentoon. g. Pitele laitetta molemmin käsin. Kairaa jäähän reikä moottorin kierrosluvun ollessa suuri. Älä paina kairaa kehollasi. Kaira toimii tehokkaimmin, kun sitä ei paineta. h. Sammuta moottori ennen kairan siirtämistä toiseen kairaamispaikkaan. Kanna kairaa sen kahvasta (2) koskettamatta katkaisimeen (3) tai kaasunsäätimeen (1). Jos polttoainesäiliössä on polttoainetta, kairaa on kuljetettava pystyasennossa. HUOMIO! Lämmintä moottoria käynnistettäessä kuristimen säätimen on oltava RUNasennossa. Tällöin ei myöskään paineta polttoaineen syöttöpainiketta. Kitkaliitos välittää mahdollisimman paljon Biltema Nordic Services AB

22 voimaa noin kahden tunnin käytön jälkeen. Sitä ennen se voi luistaa. Kitkaliitokseen ei saa päästää öljyä eikä muita voiteluaineita, jotta se toimii tehokkaasti. Kun kairaa ei käytetä, sen suojus on asetettava paikalleen terän suojaamiseksi. Jääkairan kiinnityspultti (12) ei saa mennä niin pitkälle, että se on jään sisällä. 8.6 Toimenpiteet käyttämisen jälkeen a. Kiinnitä terän suojus takaisin paikalleen. b. Tyhjennä polttoaine säiliöstä. c. Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes kaikki bensiini on käytetty loppuun polttoainesäiliöstä ja kaasuttimesta. d. Pyyhi roiskunut polttoaine pois. Pyyhi jääkaira, sen moottori, jäähdytyslaipat ja ilmanotto puhtaiksi kuivalla kankaalla. e. Tarkista, että terä ja kärki ovat teräviä. Teroita ne viilalla tai vaihda ne tarvittaessa. 9 SÄILYTYS JA KULJETUS Ennen kuljetusta säiliö ja kaasutin on tyhjennettävä polttoaineesta terän suojus on asetettava paikalleen katkaisin on asetettava OFF-asentoon. Säilytys a. Tarkista, ettei polttoainesäiliössä tai kaasuttimessa ole polttoainetta, ja että terän suojus on kiinnitetty paikalleen. b. Irrota kaira. Voitele väännin, kuusiopultti ja kairan kiinnike pienellä määrällä rasvaa. c. Pyyhi kaira ja moottori puhtaalla liinalla. d. Säilytä poraa ja moottoriyksikköä pystyasennossa. 10 HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 10.1 Kunnossapitosuunnitelma 3 kuukauden välein tai 30 käyttötunnin jälkeen Tarkista ja puhdista tai kuivaa ilmansuodatin. Tarkista, että ruuvit, mutterit ja pultit on kiristetty. Tarkista sytytystulppa Ilmansuodattimen puhdistaminen a. Irrota kupu ja irrota suodatinpatruuna. b. Puhdista suodatinpatruuna lämpimällä saippuavedellä. c. Huuhtele lämpimällä vedellä. d. Pyyhi suodatin puhtaalla liinalla. e. Voitele koko suodatin kahdella öljytipalla. f. Pyyhi ylimääräinen öljy pois. g. Kiinnitä suodatin moottoriin Sytytystulpan tarkistaminen tai vaihtaminen 0,7 0,8 mm a. Irrota sytytystulpan hattu ja puhdista sytytystulpan ympärys. b. Irrota sytytystulppa. Puhdista kärjet ja posliinipinta. c. Tarkista, että sytytystulpan kärkien väli on 0,7 0,8 mm. Vaihda tarvittaessa. d. Kiinnitä sytytystulppa paikalleen, ja kiristä sitä 1/8 1/2 kierrosta. Älä huolla laitetta, jos moottori on lämmin. Odota, kunnes moottori on jäähtynyt. Sytytystulpan hattu on irrotettava sytytystulpasta ennen huoltoa. Käytä suojakäsineitä terää vaihtaessasi tai tarkistaessasi Biltema Nordic Services AB 22

23 10.4 Kärjen ja terän vaihtaminen a. Irrota terän suojus kairasta. b. Ruuvaa molemmat terät irti. c. Irrota mutteri (25) ja poista pultti (22) kärjestä. d. Vedä kärki (24) ja hylsy (21) irti pihdeillä. e. Teroita tai vaihda terät ja kärki. f. Paina kärkeä (24) ja hylsyä (25) siten, että aukot kohdistuvat toistensa keskelle. HUO- MIO! Kun hylsy asennetaan putkeen, sen reunat voivat vääntyä. g. Työnnä pultti (22) aukkoon (23), ja kiinnitä mutteri (25). h. Ruuvaa molemmat terät kiinni. i. Aseta terän suojus takaisin paikalleen Ongelmanratkaisu ONGELMA SYY RATKAISU Moottori ei käynnisty tai sen käynnistäminen on vaikeaa. Moottori käy epätasaisesti ja yskii. Kaira pyörii, vaikka käytössä on tyhjäkäyntinopeus. 1. Katkaisin on OFF-asennossa. 2. Sytytystulpan hattu on irronnut. 3. Polttoaine on vanhaa. 4. Sytytystulppa on märkä tai viallinen 1. Ilmansuodatin on likainen. 2. Kuristin on päällä. 1. Tyhjäkäyntinopeus on liian korkea. 1. Vie katkaisin ON-asentoon. 2. Yhdistä hattu sytytystulppaan. 3. Tyhjennä säiliö ja kaasutin polttoaineesta. Lisää uutta tuoretta polttoainetta. 4. Puhdista tai vaihda sytytystulppa. 1. Puhdista tai vaihda suodatin. 2. Avaa kuristin. 1. Säädä tyhjäkäyntinopeutta. Kaira pomppii jäällä. 1. Kaira on vaurioitunut. 1. Teroita tai vaihda terät ja kärki. Kairaaminen sujuu huonosti. 1. Terä on kulunut. 2. Kärki on vaurioitunut. 1. Vaihda tai teroita terät. 2. Viilaa tai vaihda kärki. 11 YMPÄRISTÖ Älä heitä pois talousjätteiden mukana vaan kierrätä. Kaikki koneet, varusteet ja pakkausmateriaali on lajiteltava ja toimitettava kierrätykseen hävitettäväksi ympäristöystävällisesti Biltema Nordic Services AB

Gräsröjare 25 cc. Gressrydder 25 cc. Ruohoraivuri 25 cc. Græstrimmer 25 cc

Gräsröjare 25 cc. Gressrydder 25 cc. Ruohoraivuri 25 cc. Græstrimmer 25 cc Gräsröjare 25 cc Gressrydder 25 cc Ruohoraivuri 25 cc Græstrimmer 25 cc 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2 SE Gräsröjare 25 cc 2. INTRODUKTION Denna bruksanvisning skall anses som en del av maskinen och

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Häcksax 55 cm Bensin. Hekksaks 55 cm Bensin. Pensassakset 55 cm Bensiinikäyttöiset

Häcksax 55 cm Bensin. Hekksaks 55 cm Bensin. Pensassakset 55 cm Bensiinikäyttöiset Häcksax 55 cm Bensin Hekksaks 55 cm Bensin Pensassakset 55 cm Bensiinikäyttöiset Hækkeklipper 55 cm Benzin 1. CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Häcksax 55 cm Bensin 2. INTRODUKTION Denna bruksanvisning

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

HONDA KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJEET BRUKS- OCH SERVICE ANVISNINGAR

HONDA KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJEET BRUKS- OCH SERVICE ANVISNINGAR 1 HONDA KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJEET BRUKS- OCH SERVICE ANVISNINGAR 2 TURVALLISUUSOHJEITA VAROITUS! Opettele turvallisuus- ja varoitusohjeet ennen kuin alat käyttää ruohonleikkuria. Opettele pysäyttämään moottori

Lisätiedot

Snöslunga Snøfreser Lumilinko

Snöslunga Snøfreser Lumilinko 17-346 manual_110622.indd 2011-06-22, 16.59.28 Snöslunga Snøfreser Lumilinko Sneslynge ST 6501 Original manual 2 SE Snöslunga ST 6501 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper

Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper LM 500SP Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2010 Biltema Nordic Services AB 2 Gräsklippare LM 500SP INNEHÅLL

Lisätiedot

GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER

GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER LM 502SP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Digitalt elverk Digitalt strømaggregat Digitaalinen sähkögeneraattori Digital generator G 1000

Digitalt elverk Digitalt strømaggregat Digitaalinen sähkögeneraattori Digital generator G 1000 Digitalt elverk Digitalt strømaggregat Digitaalinen sähkögeneraattori Digital generator G 1000 Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Digitalt elverk G 1000 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. 49cc Crossi mopo

KÄYTTÖOHJE. 49cc Crossi mopo KÄYTTÖOHJE 49cc Crossi mopo Tekniset tiedot 1. Moottori: 49cc, 1-sylinterinen / ilmajäähdytteinen/ 2-tahti. 2. Bensiini: lyijytön bensa + 2-tahtiöljyn sekoitus. 3. Käynnistin: manuaalinen (vetonaru) 4.

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

- --. SHINDAIWA KÄYTTÖOPAS 'EB2510 PUHALLIN. shindpart Naumber 6i891w2-94310 Reav. 2/07

- --. SHINDAIWA KÄYTTÖOPAS 'EB2510 PUHALLIN. shindpart Naumber 6i891w2-94310 Reav. 2/07 SHINDAIWA KÄYTTÖOPAS - --. 'EB2510 PUHALLIN shindpart Naumber 6i891w2-94310 Reav. 2/07 I Sisällysluettelo: 1. Tekninen erittely s 1 2. Käynnistäminen ja pysäyttäminen s2 3. Tyhjäkäyntinopeuden säätäminen

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Strømaggregat Sähkögeneraattori G 2500

Strømaggregat Sähkögeneraattori G 2500 Elverk Strømaggregat Sähkögeneraattori Generator G 2500 Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Elverk G 2500 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

XK65 XK90 POLTTOMOOTTORI. Käyttöohje

XK65 XK90 POLTTOMOOTTORI. Käyttöohje XK65 XK90 POLTTOMOOTTORI Käyttöohje HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning GS2400B Varenr.540663 Kompostkvern GS2400B FORKLARING TIL ETIKETTER PÅ MASKINEN 1. Advarsel! Les bruksanvisnigen nøye før

Lisätiedot

VEDKAP VEDKAPPSAG KLAPISIRKKELI BRÆNDESAV

VEDKAP VEDKAPPSAG KLAPISIRKKELI BRÆNDESAV VEDKAP VEDKAPPSAG KLAPISIRKKELI BRÆNDESAV LC 400A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Lisätiedot

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE CD18P Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 17-382_manual.indd 2011-11-22, 12.54.38 Art. 17-382 MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 Original manual Art. 17-382 MIXER PCM 140 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER

PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER 93 x 230 mm Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

POLTTOMOOTTORITRIMMERI KÄYTTÖOHJE

POLTTOMOOTTORITRIMMERI KÄYTTÖOHJE POLTTOMOOTTORITRIMMERI Tuotenumero 34127 KÄYTTÖOHJE Moottoritilavuus 43 cm 3 Teho 1250 W Kierrokset 8500 kierr./min., 3000kierr./min.(tyhjäkäynti) Leikkuuala 440 mm Terän halkaisija 255 mm Tankin koko

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79)

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du anväder maskinen. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL EH800 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Lisätiedot

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE 130 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone Ver. 001-200604 Modell/Malli: S1M-KZ5-125B Nr/Nro: 30-9315 SVENSKA SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu ver. 001-000 Modell/Malli: S1J-XT4-10 Nr/Nro: 30-9328 SVENSKA Multiverktyg, art.nr 30-9328, modell S1J-XT4-10 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 144B Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 Bänkslipmaskin Benkslipemaskin Pöytähiomakone! Nr/Nro: 30-8977 Modell/Malli: MD3215FB SE Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha

Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha 17-721_manaul.indd 2011-04-13, 16.08.26 Art. 17-721 Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha Rundsav CS 185P Original manual 2 Art. 17-721 Cirkelsåg, CS 185P INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 01032006 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! 1 Turvaohjeet VAROITUS! Työskentelypaineen

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy, www.harju.fi Ennen käyttöä 1) Älä käytä tikkaita väsyneenä tai lääkkeiden- tai alkoholinvaikutuksenalaisena. 2) Kuljettaessasi

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER)

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) S1: Säilytettävä lukitussa tilassa. Förvaras i låst utrymme. S2: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn. S3: Säilytettävä

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

FC2256 FC2256W BC2256 MC2256 SE (2-38) DK (39-75) FI (76-112) NO (113-149) Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning

FC2256 FC2256W BC2256 MC2256 SE (2-38) DK (39-75) FI (76-112) NO (113-149) Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning FC2256 FC2256W BC2256 MC2256 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning SE (2-38) DK (39-75) FI (76-112) NO (113-149) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Motorsåg 14" bensin. Motorsag 14" bensin. Moottorisaha 14" bensiini. Motorsav 14" benzin

Motorsåg 14 bensin. Motorsag 14 bensin. Moottorisaha 14 bensiini. Motorsav 14 benzin Motorsåg 14" bensin Motorsag 14" bensin Moottorisaha 14" bensiini Motorsav 14" benzin 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2 SE Motorsåg 14" bensin 2. INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av motorsågen

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

F 50 F 75 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE

F 50 F 75 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE F 50 F 75 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE F50 F / 50 F75 2 F50 / F75 F 50 KÄYTTÖ SWEPAC F 50 / F75 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0 Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi 4248002 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto...

Lisätiedot

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine 17-358 manual 131212.indd 2013-12-16, 16.28.41 Art. 17-358 Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine CD 12V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER MMA 151DC Original manual 2 SVETSINVERTER MMA 151DC INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone BULL Lattiapäällysteiden poistokone 1 Sisältö 2 Käyttötarkoitus... 4 3 Tekniset tiedot... 4 4 Turvallisuusohjeet... 4 5 Huolto... 5 6 Käyttö... 5 6.1 Valmistelut (matot, päällysteet)... 5 6.2 Ohjauskahvan

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin Ver. 001-000 Modell/Malli: FS-CG-140x140x80 Nr/Nro: 30-9154 Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

WR6413D 2T POLTTOMOOTTORI RUOHOTRIMMERI

WR6413D 2T POLTTOMOOTTORI RUOHOTRIMMERI KÄYTTÖOHJE WR6413D 2T POLTTOMOOTTORI RUOHOTRIMMERI ZAA0510 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 070126 2T POLTTOMOOTTORI RUOHOTRIMMERI FIN Onneksi olkoon onnistuneen valinnan

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

HÖGTRYCKSTVÄTT HØYTRYKKSVASKER PAINEPESURI HØJTRYKSRENSER

HÖGTRYCKSTVÄTT HØYTRYKKSVASKER PAINEPESURI HØJTRYKSRENSER HÖGTRYCKSTVÄTT HØYTRYKKSVASKER PAINEPESURI HØJTRYKSRENSER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

INNHOLD / INNEHÅLL / SISÄLLYS

INNHOLD / INNEHÅLL / SISÄLLYS XF Cage 940 1 INNHOLD / INNEHÅLL / SISÄLLYS 3 Deleliste / Dellista / Osaluettelo 4 Montering / Asentaminen 5 Viktig informasjon 6 Kontaktinformasjon 7 Viktig information 8 Kontaktinformation 9 Tärkeitä

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

Grass Trimmer. Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri. Art.no. Model 40-6002 YT9231 ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI. Ver. 200812

Grass Trimmer. Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri. Art.no. Model 40-6002 YT9231 ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI. Ver. 200812 Grass Trimmer Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you use the equipment. Keep the manual for

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot