ISBORR ISBOR JÄÄKAIRA ISBOR

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISBORR ISBOR JÄÄKAIRA ISBOR"

Transkriptio

1 17-440_manual.indd , ISBORR ISBOR JÄÄKAIRA ISBOR IA 4301 Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB

2 2012 Biltema Nordic Services AB

3 ISBORR IA INTRODUKTION Denna manual innehåller viktig information om maskinens användning och dess säkerhetsrisker. Alla operatörer uppmanas att läsa manualen före användning och vara särskilt uppmärksamma på dessa symboler: Denna symbol betyder risk för allvarlig olycka. OBS! Denna symbol betyder risk för mindre personskada eller maskinskada. Vi reserverar oss för möjligheten att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med maskinen. Exempel på sådana detaljer kan vara färger på kablar eller utformning och placering av knappar och reglage Förvara manualen på en säker plats i anslutning till maskinen och vid en eventuell försäljning ska manualen följa med maskinen. 2 TEKNISKA DATA Biltema art nr: Biltema modell: IA 4301 Motortyp: Tvåtaktsmotor Max effekt: 1,5 hp/1,1 kw Max varvtal: 7500 rpm Cylindervolym: 43 cc Bränsleblandning: 2,5% (40:1) Volym bränsletank: 1,1 liter Bränsleförbrukning: 500g / kwh Tändstift: Torch L8RTC NGK BPM28A Elektrodavstånd: 0,7 0,8 mm Ljudeffekt (L WA ) 116 db(a) Vibrationer: 12,5 m/s 2 Utväxling: 30:1 Smörjfett i växel: Molybdensulfid med Litium (MoS2 + Li) Isborr: Max Ø 203 mm Max istjocklek: 1 m Dimension (monterad) 26x59x136 cm Vikt inkl isborr 15 kg 3 3 ANVÄNDNINGSOMRÅDE Isborr IA 4301 har en förbränningsmotor avsedd för tvåtaktsbränsle, 2,5%. Motorn är justerad för drift i kallt klimat. Maskinen är konstruerad för borrning i is och snö enligt instruktionerna i denna manual. Borret får förlängas med högst en styck förlängning med en maximal längd på 43 cm som har samma fästen som motorns drivtapp och isborret. Maskinen får ej byggas om eller användas till annat ändamål, såsom borrning i jord. 4 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid arbete med maskiner bör följande punkter alltid beaktas. Ta även hänsyn till arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter och respektera alla de lagar, regler och förordningar som gäller där maskinen används. 4.1 Arbetsområde Städa regelbundet. Damm, avfall och bråte på en arbetsplats ökar risken för olycka, brand och explosion. Arbeta inte i mörker eller dålig belysning. Förvara explosiva eller brandfarliga vätskor och gaser utanför arbetsområdet. Håll barn och obehöriga utanför arbetsområdet. Ha förbandslåda och telefon tillgängligt. 4.2 Personlig säkerhet Läs alltid manualen före användning. Var särskilt uppmärksam på maskinens varningssymboler. Använd inte maskinen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Vid behov, använd skyddsutrustning såsom andningsskydd, skyddshandskar, hörselskydd och skyddsglasögon. Bär ordentliga arbetskläder och halksäkra skor. Använd hårnät om du har långt hår, bär inte smycken eller löst sittande kläder som kan fastna i maskinen Biltema Nordic Services AB

4 Upprätthåll alltid en god arbetsställning med bra balans. Låt aldrig din vana vid maskinen leda till oförsiktighet. 4.3 Användning och skötsel av maskiner Kontrollera att alla skydd sitter på plats och är i god funktion. Kontrollera att alla maskindelar, särskilt de rörliga, är hela och sitter korrekt monterade. Kontrollera att alla knappar och reglage fungerar. Var särskilt noga med att strömbrytaren fungerar så att du alltid kan stänga av maskinen. Använd ej en defekt maskin. Lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad för reparation. Använd endast rekommenderade skärverktyg, tillbehör och reservdelar. Använd endast maskinen för avsett användningsområde. Arbetet går alltid säkrare och fortare om maskinen används till det den är konstruerad för. Överskrid inte maskinens kapacitet. Fatta alltid tag i maskinens handtag när du bär maskinen. Stäng av motorn vid förflyttning. Förhindra oavsiktligt start genom att bryta strömmen eller dra av tändhatten från tändstiftet före service och reparation eller när maskinen inte används. Plocka alltid bort nycklar, verktyg och andra lösa delar från maskinen före start. Lämna aldrig en maskin obevakad då motorn är igång. Rengör maskinen efter användning och serva den regelbundet. Förvara maskinen på en torr och skyddad plats, oåtkomlig för barn. bränsle medan motor är igång. Säkerställ att bränslet inte kan läcka ut på marken. Förvara bränslet på säker plats i en godkänd behållare, oåtkomlig för barn. 5 ÖVERSIKTSBILD 1. Gasreglage 2. Handtag 3. ON/OFF strömbrytare 4. Säkerhetsknapp 5. Starthandtag 6. Chokereglage 7. Luftfilter 8. Skydd 9. Isborr 10. Spik 11. Skär 12. Insexbult med mutter Hantering av bränsle Fyll inte på för mycket bränsle, lämna några centimeters expansionsutrymme så att bensinen ej rinner över då motorn blir varm. Fyll alltid på bränsle i en välventilerad miljö. Spill inte bränsle på maskinen. Om detta händer måste du torka noggrant och låta ångor avdunsta före start. Undvik inandning av ångor. Rök, eld och brandfarliga ämnen får ej finnas i närheten vid påfyllning. Använd en påfyllningstratt och fyll aldrig på 2012 Biltema Nordic Services AB

5 6 MONTERING a. Packa upp maskinen och kontrollera att den är oskadad. b. Skruva fast skyddet(8) med de två bultarna. c. Lossa insexbulten, smörj motoraxeln med lite universalfett och montera isborret. 7 SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Trots att isborret tillverkats enligt gällande säkerhetsnormer så går det ej att eliminera alla skaderisker. Använd alltid skyddsutrustning såsom: halksäkra skor varma kläder och handskar hörselskydd ögonskydd. 7.1 Risker vid användning av ett bensindrivet isborr. Risk för hörselskada Använd hörselskydd Risk för ögonskada pga kringflygande föremål Använd skyddsglasögon eller godkänt visir Låt aldrig någon person eller djur befinna sig närmare än 6 meter från arbetsområdet. Risk för köld- och förfrysningsskador Använd varma kläder och handskar. Risk för indragning och klämskador Använd aldrig isborret utan skyddet (8). Ha aldrig händer, fötter eller någon annan kroppsdel i närheten av ett snurrande isborr. Använd ej vida byxor eller kläder. Låt ej motorn vara igång då maskinen bärs till plats för nytt borrhål. Risk för halkskada Använd halksäkra skor, särskilt på glansis. Risk för andningsskador, brand och explosion Bensin, ångor och avgaser är giftiga och brandfarliga. Läs och respektera alla allmänna och lokala säkerhetsföreskrifter som gäller för hantering av bränsle och bensinmotorer. Fyll inte på bränsle då motorn är igång. Fyll inte på bränsle i närheten av glöd eller öppen låga. Risk för brännskada Vid drift blir vissa komponenter, exempelvis ljuddämparen, på motorn varma. Rör dem ej och avvakta med service och underhåll tills de har svalnat. Om enheten fastnar i isen, stäng av motorn och låt enheten svalna innan du försöker ta loss den manuellt. Ta aldrig bort skyddet till ljuddämparen. Risk för skärskada Borrets skär är vassa. Använd skyddshandskar. Var försiktigt vid byte av borr. Montera på skyddet efter varje användning. 7.2 Symboler och skyltar på maskinen På maskinen finns följande säkerhetstext och symboler. Varning! Läs igenom hela instruktionsboken, särskilt avsnitten om säkerhet. Allmän varning! Risk för allvarlig kroppskada. Tänk på de risker det innebär att arbeta med ett isborr och som beskrivs i kapitel 7.1. Använd alltid rekommenderad skyddsutrustning. Använd godkänt ögonskydd! Använd hörselskydd! Använd skyddshandskar! Använd halksäkra skor! Biltema Nordic Services AB

6 IA ,5 hp Varning! Risk för kringflygande föremål. Håll obehöriga åskådare på ett säkert avstånd. Fara för brand- och explosion. 2.0 Det är förbjudet att fylla på bränsle i närheten av öppen eld eller glöd. Bensinmotorn skall vara avstängd vid påfyllning av bränsle. Kontrollera alltid bränsleledningarna så att det ej föreligger bränsleläckage och torka upp utspillt bränsle. Varning! Vid rengöring, 4 service och underhåll skall alltid tändhatten vara avlägsnad från tändstiftet 2012 Biltema Nordic Services AB 6 Rör ej - Fara för het yta. 7.3 Säkerhetsanordningar ICE AUGER IA ,1 kw/1,5 hp Maskinen är utrustad med skyddsanordningar. Maskinen har rörliga delar. Stäng av motorn 43 cc Maskinen får ej användas om dessa saknas och avlägsna tändhatten innan reparation Auger och dimension: eller Max är Ø defekta. 203 mm service. Strömbrytare ON/OFF motor (3) IA ,5 hp 2.0 Läs igenom manualen noggrant före användning! Varning för brandfara. Kontrollera bränsleläckage och spill. Stäng av motorn vid påfyllning av bränsle. Förbjudet att elda eller röka vid påfyllning av bränsle eller i närheten av en bränsledunk. Fara. Avgaser är giftiga. Låt inte motorn gå inomhus! ICE AUGER IA dB 1,1 kw/1,5 hp 43 cc Auger dimension: Max Ø 203 mm IA ,5 hp Serial No: Ljudnivån överstiger 85 db(a). Använd hörselskydd! ON-läge: För knappen mot dig, så är strömbrytaren i startläge I. OFF-läge: För knappen i pilens riktning bort från dig i läge 0, så stannar motorn. Nödstopp: För knappen i pilens riktning bort från dig i läge Säkerhetsspärr för gasreglage (4) Den förhindrar oavsiktligt gaspådrag. För att gasa skall först säkerhetsspärren (4) tryckas ned och därefter gasreglaget (1) tryckas in. Skydd (8) Skyddet minskar risken för att det roterande borret kommer i kontakt med byxorna. Skydd för avgasrör Skyddet förhindrar oavsiktlig beröring av motorns varmaste delar såsom avgasrör. Borrskydd Skyddet förhindrar kontakt med de vassa skären. Skyddet skall alltid vara monterat vid transport och förvaring

7 8 HANDHAVANDE 8.1 Blandningsinstruktioner för olja och bränsle Motorn skall köras på en bränsleblandning av blyfri bensin och 2-taktsolja. Kvaliteten på denna bränsleblandning har stor betydelse för motorns funktion och livslängd. Olämpliga bränsleblandningar eller blandningsförhållanden som avviker från föreskrifterna, kan orsaka allvarliga skador på motorn. Se därför till att alltid använda färsk (mindre än 30 dagar gammal) och ren blyfri bensin på minst 89 oktan, samt och att följa instruktionerna noga beträffande korrekt bränsle/oljeblandning. Blandningsförhållande: 40:1 (2,5 %). OBS! 1 liter blyfri bensin blandas med 25 ml 2-taktsolja. Fyll först i 2-taktsoljan och sedan bensinen i en godkänd bränsledunk och blanda väl. Bränsleblandningar åldras. Blanda därför endast bränsle för några veckor åt gången och förvara blandningen i godkänd dunk på en torr, mörk och sval plats. Använd ej bränsle typ E85. Fyll aldrig bränsletanken helt. Fyll aldrig på bränsle i ett oventilerat utrymme. Fyll aldrig på bränsle i närheten av eld eller gnistbildning. Torka av spillt bränsle innan motorn startas. Fyll aldrig på bränsle när motorn är varm. 8.2 Åtgärder före användning a. Kontrollera att inga bultar är lösa och att all skyddsutrustning fungerar och sitter på plats. b. Kontrollera bränslenivån och fyll vid behov på med mer bränsle. Förvara bensindunken minst 6 meter från arbetsområdet. c. Kontrollera att du använder nödvändig skyddsutrustning. d. Skyddsglasögon/visir, hörselskydd, hjälm och halksäkra skor är obligatoriska. e. Kontrollera att det inte befinner sig några barn, andra obehöriga eller husdjur inom riskområdet. Området inom en omkrets av 6 m benämns som riskområde, då isborrets motor är igång. f. Kontrollera att luftfiltret inte är smutsigt. Rengör vid behov. g. Kontrollera att det ej förekommer något bränsleläckage. h. Avlägsna borrskyddet och kontrollera att isborrets skär och spik är vassa. Byt eller vässa vid behov. i. Kontrollera att borret och eventuell förlängning är korrekt monterat. 8.4 Start av motor och borrning a. För chokespaken till läge RUN och tryck 3 gånger på primerblåsan innanför luftfiltret (7). OBS! Choken måste vara i detta läge innan primerblåsan trycks in. b. Stäng choken genom att föra chokereglaget (6) åt vänster i choke-läge. c. För tillbaka strömbrytaren (3) i ON läge (I). d. Säkerställ att enheten står stabilt så att borret ej glider på isen. e. Dra snabbt i starthandtaget tills motorn startar, låt snöret gå tillbaka sakta utan att släppa handtaget. Gör ett nytt försök om motorn inte startar. Efter 3 st försök så för chokereglaget åt höger i RUN-läge och utför ytterligare 2 st startförsök. f. Då motorn startat, håll maskinen med båda händerna, efter en kort stund, för chokereglaget långsamt till driftläge RUN. g. Håll maskinen med båda händerna, borra hål med högt motorvarvtal utan att trycka med kroppen på borret. Arbetet går effektivast utan extra tyngd. h. Stäng av motorn innan förflyttning till nästa borrhål. Bär isborret i dess handtag (2) utan att vidröra strömbrytaren (3) eller gasreglaget (1). Om det finns bränsle kvar i tanken skall isborret transporteras stående. OBS! Vid start av varm motor skall chokereglaget vara i RUN-läge, dessutom skall ej primerblåsan tryckas in. Slirkopplingen kommer att överföra maximal kraft efter cirka två timmars normal drift. Under denna period kan kopplingsslitage förekomma. Slirkopplingen ska Biltema Nordic Services AB

8 hållas fri från olja eller andra smörjmedel för effektiv drift. Borrets skydd ska sitta på borren när enheten inte används, för att skydda skären. Isborrets fästbult (12) får ej gå så långt ned att den befinner sig i isen. 8.6 Åtgärder efter avslutat arbete. a. Montera tillbaka skärskyddet. b. Töm tillbaks bränslet i bränsledunken. c. Starta motorn och kör slut på den bensin som finns kvar i tanken och förgasaren. d. Torka av utspillt bränsle, isborret och motorenheten och dess luftintag och kylflänsar med en torr trasa. e. Kontrollera att skären och spiken är vassa. Vässa dem med fil eller byt ut dem vid behov. 9 TRANSPORT & FÖRVARING Vid transport skall: tanken och förgasaren vara tömd på bränsle. skärskyddet vara monterat. Strömbrytaren i OFF-läge. Förvaring a. Kontrollera att det ej finns något bränsle i tank och förgasare samt att skärskyddet är monterat. b. Montera av borret och smörj drivtappen, insexbult och borrets fäste med lite smörjfett. c. Torka av borr och motor med en ren trasa. d. Förvara borr och motorenhet i upprättstående läge. 10 SERVICE OCH UNDERHÅLL 10.1 Underhållsschema Varje tredje månad eller var 30:de driftstimme Kontrollera rengör/torka luftfiltret. Kontrollera att skruvar, muttrar och bultar är åtdragna. Kontrollera tändstiftet Rengöring av luftfilter a. Skruva av kåpan och avlägsna insatsen. b. Rengör filterinsatsen i varmt tvålvatten. c. Skölj i varmt vatten. d. Torka filtret med en ren trasa. e. Smörj hela filtret med en till två droppar olja. f. Torka av överflödig olja. g. Montera filtret på motorn Kontroll och byte av tändstift 0,7 0,8 mm a. Ta bort tändhatten och rengör runt tändstiftet. b. Skruva av tändstiftet och rengör elektroden och porslinet. c. Kontrollera att tändstiftets elektrodavstånd så att det är 0,7 0,8 mm. Byt vid behov. d. Skruva fast tändstiftet och spänn det ytterligare 1/8 1/2 varv. Utför aldrig service på maskinen om motorn är varm. Avvakta tills den svalnat. Avlägsna alltid tändhatten från tändstiftet innan service påbörjas. Använd skyddshandskar vid byte/kontroll av skär Biltema Nordic Services AB 8

9 10.4 Byte av spets och skär a. Ta bort skärskyddet från borret. b. Skruva loss de båda skären. c. Skruva av muttern (25) och avlägsna bulten (22) från spetsen. d. Dra ut spiken (24) och hylsan (21) med en tång. e. Vässa eller byt ut skären och spiken. f. Tryck in spiken (24) och hylsan (25) så att hålen kommer mitt för varandra. OBS! Vid montering av hylsa i röret så kan dess kanter bli skavda. g. För in bulten(22) i bulthålet (23) och skruva fast muttern (25). h. Skruva fast de båda skären. i. Sätt tillbaka skärskyddet Problemlösning PROBLEM ORSAK LÖSNING Motorn är svårstartad eller startar inte Motorn går ojämnt och flödar under gång. Borret roterar vid tomgång. 1. Strömbrytaren i OFF-läge. 2. Tändhatten har lossnat. 3. Bränslet är gammalt. 4. Blött eller trasigt tändstift. 1. Smutsigt luftfilter. 2. Choken på. 1. Sätt i läge ON. 2. Anslut tändhatten till tändstiftet. 3. Töm förgasare och tank med nytt fräscht bränsle. 4. Rengör eller byt tändstift. 1. Rengör eller byt filter. 2. Stäng av choken. 1. Tomgångshastigheten är för hög. 1. Justera tomgångsvarvtalet Borren hoppar på isen. 1. Skadad borr. 1. Byt borr eller vässa skären och spiken. Borret skär dåligt. 1. Slitet skär. 2. Skadad spets. 1. Byt eller vässa skären. 2. Fila eller byt spets. 11 MILJÖ Återvinn oönskat material i stället för att slänga det bland hushållssoporna. Sortera alla maskiner, tillbehör och förpackningsmaterial och lämna dem till en återvinningscentral så att de där kan kasseras på ett miljövänligt sätt Biltema Nordic Services AB

10 ISBOR IA INNLEDNING Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk av maskinen og om sikkerhetsrisikoer forbundet med bruken. Alle operatører oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk og være spesielt oppmerksom på følgende symboler: Dette symbolet betyr risiko for alvorlig ulykke. OBS! Dette symbolet betyr risiko for mindre personskade eller maskinskade. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer kanskje ikke alltid stemmer helt overens med maskinen. Eksempel på slike detaljer kan være farger på kabler eller utforming og plassering av knapper og brytere. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted i tilknytning til maskinen. Ved et eventuelt salg skal bruksanvisningen følge med maskinen. 2 TEKNISKE DATA Biltema art.nr.: Biltema modell: IA 4301 Motortype: Totaktsmotor Maks. effekt: 1,5 hp/1,1 kw Maks. turtall: 7500 rpm Sylindervolum: 43 cc Drivstoffblanding: 2,5 % (40:1) Volum drivstofftank: 1,1 liter Drivstofforbruk: 500g / kwh Tennplugg: Torch L8RTC NGK BPM28A Elektrodeavstand: 0,7 0,8 mm Lydeffekt (L WA ) 116 db(a) Vibrasjoner: 12,5 m/s 2 Utveksling: 30:1 Smørefett i gir: Molybdensulfid med litium (MoS2 + Li) Isbor: Maks. Ø 203 mm Maks. istykkelse: 1 m Dimensjon (montert) 26 x 59 x 136 cm Vekt inkl. isbor 15 kg 3 BRUKSOMRÅDE isbor IA 4301 har en forbrenningsmotor beregnet for totaktsdrivstoff, 2,5 %. Motoren er justert for drift i kaldt klima. Maskinen er konstruert for boring i is og snø i samsvar med instruksjonene i denne bruksanvisningen. Boret kan forlenges med én forlenger med maks. lengde på 43 cm som har samme fester som motorens drivtapp og isboret. Maskinen må ikke bygges om eller brukes til andre formål, så som boring i jord. 4 GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Ved arbeid med maskinen bør punktene nedenfor alltid iakttas. Ta også hensyn til arbeidsplassens sikkerhetsforskrifter, og respekter alle lover, regler og forordninger som gjelder der maskinen brukes. 4.1 Arbeidsområde Rydd jevnlig. Støv, avfall og skrot på en arbeidsplass øker risikoen for ulykker, brann og eksplosjon. Arbeid ikke i mørke eller i dårlig belysning. Oppbevar eksplosive eller brannfarlige væsker og gasser utenfor arbeidsområdet. Hold barn og andre uvedkommende borte fra arbeidsområdet. Ha førstehjelpskrin og telefon tilgjengelig. 4.2 Personlig sikkerhet Les alltid bruksanvisningen før bruk. Vær spesielt oppmerksom på maskinens advarselsymboler. Bruk ikke maskinen dersom du er trett eller påvirket av alkohol, medisin eller narkotiske stoffer. Ved behov, bruk verneutstyr så som åndedrettsvern, vernehansker, hørselvern og vernebriller. Bruk ordentlige arbeidsklær og sklisikre sko. Bruk hårnett dersom du har langt hår. Unngå smykker eller løstsittende klær som kan sette seg fast i maskinen Biltema Nordic Services AB 10

11 Ha hele tiden en god arbeidsstilling og god balanse. La aldri det at du er vant med maskinen føre til uforsiktighet. drivstoff mens motoren er i gang. Sikre at drivstoff ikke kan lekke ut på bakken. Oppbevar drivstoffet på et sikkert sted i godkjent beholder, utilgengelig for barn. 4.3 Bruk og stell av maskiner Kontroller at alle beskyttelsesanordninger sitter på plass og virker som de skal. Kontroller at alle maskindeler, spesielt de bevegelige, er hele og sitter korrekt montert. Kontroller at alle knapper og brytere fungerer. Vær spesielt nøye med at strømbryteren virker, slik at du alltid kan slå av maskinen. Bruk ikke en defekt maskin. Lever den inn til et autorisert serviceverksted for reparasjon. Bruk kun anbefalte skjærverktøy, tilbehør og reservedeler. Bruk maskinen kun for tiltenkt bruksområde. Arbeidet går alltid sikrere og raskere om maskinen brukes til det den er konstruert for. Overskrid ikke maskinens kapasitet. Grip alltid tak i maskinens håndtak når du bærer maskinen. Slå av motoren ved forflytting. Hindre utilsiktet start ved å bryte strømmen eller ved å løsne tennplugghetten fra tennpluggen før service og reparasjon og når maskinen ikke er i bruk. Fjern alltid nøkler, verktøy og andre løse deler fra maskinen før start. Gå aldri fra en maskin ubevoktet når motoren er i gang. Rengjør maskinen etter bruk og gi den jevnlig service. Oppbevar maskinen på en tørt og beskyttet sted, utilgjengelig for barn. 5 OVERSIKTSBILDE 1. Gassregulator 2. Håndtak 3. ON/OFF-strømbryter (på/av) 4. Sikkerhetsknapp 5. Starthåndtak 6. Chokespak 7. Luftfilter 8. Beskytter 9. Isbor 10. Borespiss 11. Skjær 12. Umbracobolt med mutter Håndtering av drivstoff Fyll ikke på for mye drivstoff, la det være igjen noen centimeter rom for ekspansjon, slik at drivstoffet ikke renner over når motoren blir varm. Fyll alltid på drivstoff i et godt ventilert miljø. Søl ikke drivstoff på maskinen. Om dette skulle skje, tørk grundig, og la damp fordunste før start. Unngå innånding av damper. Røyk, flammer og brannfarlige stoffer må ikke finnes i nærheten ved påfylling. Bruk en påfyllingstrakt, og fyll aldri på Biltema Nordic Services AB

12 6 MONTERING a. Pakk opp maskinen, og kontroller at den er uskadd. b. Skru fast beskytteren (8) med de to boltene. c. Løsne umbracobolten, smør motorakselen med litt universalfett, og monter isboret. 7 SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Selv om isboret er produsert i samsvar med gjeldende sikkerhetsnormer, er det umulig å eliminere alle skaderisikoer. Bruk alltid verneutstyr så som: sklisikre sko varme klær og hansker hørselvern øyevern. 7.1 Risikoer ved bruk av bensindrevet isbor Risiko for hørselskade Bruk hørselvern. Risiko for øyeskade på grunn av gjenstander som slynges ut Bruk vernebriller eller godkjent visir. Personer og dyr må befinne seg minst 6 meter fra arbeidsområdet. Risiko for kulde- og forfrysningsskader Bruk varme klær og hansker. Risiko for klemskader og for å bli trukket inn Bruk aldri isboret uten beskytteren (8). Ha aldri hender, føtter eller noen annen kroppsdel i nærheten av et roterende isbor. Bruk ikke vide bukser eller klær. La ikke motoren være i gang når maskinen bæres til plassen for nytt borehull. Risiko for skliskade Bruk sklisikre sko, spesielt på blank is. Risiko for åndedrettsskader, brann og eksplosjon Bensin, damper og eksos er giftige og brannfarlige. Les og iaktta alle generelle og lokale sikkerhetsforskrifter for håndtering av drivstoff og bensinmotorer. Fyll ikke på drivstoff når motoren er i gang. Fyll ikke på drivstoff i nærheten av glør eller åpen ild. Risiko for brannskade Ved drift blir visse komponenter på motoren, eksempelvis lyddemperen, varme. Berør dem ikke, og vent med service og vedlikehold til de er avkjølt. Dersom enheten setter seg fast i isen, slå av motoren og la enheten avkjøles før du prøver å løsne den manuelt. Ta aldri av dekselet for lyddemperen. Risiko for kuttskade Borets skjær er skarpe. Bruk vernehansker. Vær forsiktig ved skifte av bor. Monter beskyttelsesskinnen etter hver bruk. 7.2 Symboler og skilt på maskinen På maskinen finner du følgende sikkerhetstekst og symboler: Advarsel! Les gjennom hele instruksjonsboken, spesielt avsnittet om sikkerhet. Generell advarsel! Risiko for alvorlig fysisk skade. Tenk på risikoene som følger av arbeid med isbor beskrevet i punkt 7.1. Bruk alltid anbefalt verneutstyr. Bruk godkjent øyevern! Bruk hørselvern! Bruk vernehansker! Bruk sklisikre sko! 2012 Biltema Nordic Services AB 12

13 Advarsel! Risiko for at gjenstander slynges ut. IA ,5 hp Hold uvedkommende tilskuere på god avstand. Advarsel! Ved rengjøring, service og vedlikehold skal alltid tennplugghetten være fjernet fra tennpluggen. 4 Fare for brann og eksplosjon. 2.0 Fyll ikke på drivstoff i nærheten av åpen ild eller glør. Bensinmotoren skal være slått av ved påfylling av drivstoff. Kontroller alltid drivstoffledningene slik at det ikke foreligger drivstofflekkasje, og tørk opp sølt drivstoff. Maskinen har bevegelige deler. Slå av motoren, og ta av tennplugghetten før reparasjon og service. Berør ikke - fare for varm flate. 7.3 Sikkerhetsanordninger ICE AUGER IA ,1 kw/1,5 hp Maskinen er utstyrt med beskyttelsesanordninger. Maskinen må ikke brukes dersom disse 43 cc Auger dimension: mangler Max Ø 203 eller mm er defekte. IA ,5 hp Serial No: Les nøye gjennom bruksanvisningen før bruk! Advarsel om brannfare. Se etter 2.0 om det finnes drivstofflekkasje og -søl. Slå av motoren ved påfylling av drivstoff. Det må ikke finnes åpen ild og ikke røykes ved påfylling av drivstoff eller i nærheten av en drivstoffkanne. Fare. Avgasser er giftige. La ikke motoren gå innendørs! Strømbryter ON/OFF motor (3) ON-posisjon: Før knappen mot deg, slik at strømbryteren står i startposisjon I. OFF-posisjon: Før knappen i pilens retning bort fra deg i posisjon 0, og motoren stanser. Nødstopp: Før knappen i pilens retning bort fra deg i posisjon Sikkerhetssperre for gassregulator (4) Denne hindrer utilsiktet gasspådrag. For å gi gass trykker du først ned sikkerhetssperren (4), og deretter trykker du inn gassregulatoren (1). Beskytter (8) Beskytteren reduserer risikoen for at det roterende boret kommer i kontakt med buksene. Deksel for eksosrør Dekselet hindrer utilsiktet berøring av motorens varmeste deler, så som eksosrør. IA 4301 ICE AUGER IA 43011,5 hp 116dB 1,1 kw/1,5 hp 43 cc Auger dimension: Max Ø 203 mm Lydnivået overstiger 85 db(a). Bruk hørselvern! Borbeskytter Beskyttelsesskinnen hindrer kontakt med de skarpe skjærene. Skinnen skal alltid være montert ved transport og oppbevaring Biltema Nordic Services AB

14 8 HÅNDTERING 8.1 Blandingsinstruksjoner for olje og drivstoff Motoren skal kjøres på en drivstoffblanding av blyfri bensin og 2-taktsolje. Kvaliteten på denne drivstoffblandingen har stor betydning for motorens funksjon og levetid. Uegnede drivstoffblandinger eller blandingsforhold som avviker fra forskriftene, kan forårsake alvorlig skade på motoren. Sørg derfor for å alltid bruke fersk (mindre enn 30 dager gammel) og ren blyfri bensin på minst 89 oktan, og følg nøye instruksjonene for korrekt bensin-/oljeblanding. Blandingsforhold: 40:1 (2,5 %). OBS! 1 liter blyfri bensin blandes med 25 ml 2-taktsolje. Fyll først i 2-taktsoljen og deretter bensinen i en godkjent drivstoffkanne. Bland godt. Drivstoffblandinger aldres. Bland derfor kun drivstoff for noen uker om gangen, og oppbevar blandingen i godkjent kanne på en tørt, mørkt og kjølig sted. Bruk ikke drivstoff av type E85. Fyll aldri drivstofftanken helt opp. Fyll aldri på drivstoff i et uventilert rom. Fyll aldri på drivstoff i nærheten av ild eller gnistdannelse. Tørk av sølt drivstoff før motoren startes. Fyll aldri på drivstoff når motoren er varm. 8.2 Tiltak før bruk a. Kontroller at ingen bolter er løse, og at alt verneutstyr fungerer og er på plass. b. Kontroller bensinnivået, og fyll ved behov på mer bensin. Oppbevar bensinkannen minst 6 meter fra arbeidsområdet. c. Se etter at du bruker nødvendig verneutstyr. d. Vernebriller/visir, hørselvern, hjelm og sklisikre vernestøvler er obligatorisk. e. Kontroller at barn, andre uvedkommende eller dyr ikke befinner seg innenfor risikoområdet. Området innenfor en omkrets på 6 m anses som risikoområde når isborets motor er i gang. f. Kontroller at luftfilteret ikke er tilsmusset. Rengjør ved behov. g. Kontroller at det ikke forekommer bensinlekkasje. h. Fjern borets beskyttelsesskinne og kontroller at isborets skjær og borespiss er skarpe. Skift eller skjerp ved behov. i. Kontroller at bor og eventuell forlenger er korrekt montert. 8.4 Start av motor og boring a. Før chokespaken til posisjon RUN, og trykk 3 ganger på primerpumpen innenfor luftfilteret (7). OBS! Choken må være i denne posisjonen før primerpumpen trykkes inn. b. Steng choken ved å føre chokespaken (6) til venstre i chokeposisjon. c. Før strømbryteren (3) tilbake i ON-posisjon (I). d. Forsikre deg om at enheten står stødig, slik at boret ikke sklir på isen. e. Dra raskt i starthåndtaket til motoren starter, og la snoren gå sakte tilbake uten å slippe håndtaket. Gjør et nytt forsøk om motoren ikke starter. Etter 3 forsøk, før chokespaken til høyre i RUN-posisjon, og gjør ytterligere 2 startforsøk. f. Når motoren har startet, hold maskinen med begge hender. Etter en kort stund fører du chokespaken langsomt til driftsposisjon RUN. g. Hold maskinen med begge hender, bor hull med høyt motorturtall uten å presse med kroppen på boret. Arbeidet blir mest effektiv uten ekstra tyngde. h. Slå av motoren før du flytter deg til neste borehull. Bær isboret i håndtaket (2) uten å berøre strømbryteren (3) eller gassregulatoren (1). Om det er drivstoff igjen i tanken, skal isboret transporteres stående. OBS! Ved start av varm motor skal chokespaken være i RUN-posisjon, og primerpumpen skal ikke trykkes inn. Slurekoblingen overfører maksimal kraft etter ca. to timers normal drift. I denne perioden kan koblingsslitasje forekomme. Slurekoblingen skal holdes fri for olje eller andre smøremidler for effektiv drift Biltema Nordic Services AB 14

15 Borets beskyttelsesskinne skal sitte på boret når enheten ikke er i bruk for å beskytte skjærene. Isborets festebolt (12) må ikke gå så langt ned at den befinner seg i isen. 8.6 Tiltak etter avsluttet arbeid. a. Monter skjærets beskyttelsesskinne tilbake på plass. b. Tøm drivstoffet tilbake i drivstoffkannen. c. Start motoren og kjør den tom for bensinen som er igjen i tank og forgassen. d. Tørk av sølt drivstoff, isboret og motorenheten og dets luftinntak og kjøleribber med en tørr klut. e. Kontroller at skjær og spiss er skarpe. Skjerp dem med en fil, eller skift dem ut ved behov. 9 TRANSPORT OG OPPBEVARING Ved transport skal: tank og forgasser være tømt for drivstoff. skjærets beskyttelsesskinne være montert. strømbryteren være i OFF-posisjon. Oppbevaring a. Kontroller at det ikke er igjen drivstoff i tank og forgasser, og at skjærets beskyttelsesskinne er montert. b. Demonter boret og smør drivtapp, umbracobolt og borets feste med litt smørefett. c. Tørk av bor og motor med en ren klut. d. Oppbevar bor og motorenhet i opprett posisjon. 10 SERVICE OG VEDLIKEHOLD 10.1 Vedlikeholdsskjema Hver tredje måned eller hver 30. driftstime Kontroller rengjør/tørk luftfilteret. Kontroller at skruer, muttere og bolter er strammet. Kontroller tennpluggen Rengjøring av luftfilter a. Skru av dekselet og ta ut innsatsen. b. Rengjør filterinnsatsen i varmt såpevann. c. Skyll i varmt vann. d. Tørk filteret med en ren klut. e. Smør hele filteret med en til to dråper olje. f. Tørk av overflødig olje. g. Monter filteret på motoren Kontroll og skifte av tennplugg 0,7 0,8 mm a. Ta av tennplugghatten, og rengjør rundt tennpluggen. b. Skru ut tennpluggen, og rengjør elektrode og porselen. c. Kontroller at tennpluggens elektrodeavstand er 0,7 0,8 mm. Skift ved behov. d. Skru fast tennpluggen, og stram den ytterligere 1/8 1/2 omdreining. Utfør aldri service på maskinen om motoren er varm. Vent til den er avkjølt. Fjern alltid tennplugghetten fra tennpluggen før service igangsettes. Bruk vernehansker ved skifte/kontroll av skjær Biltema Nordic Services AB

16 10.4 Skifte av spiss og skjær a. Ta av skjærets beskyttelsesskinne fra boret. b. Skru løs de to skjærene. c. Skru av mutteren (25) og fjern bolten (22) fra spissen. d. Dra ut borespissen (24) og hylsen (21) med en tang. e. Skjerp eller skift ut skjær og borespiss. f. Trykk inn borespissen (24) og hylsen (25) slik at hullene kommer midt for hverandre. OBS! Ved montering av hylse i røret kan kantene bli oppskrapt. g. Før bolten (22) inn i bolthullet (23) og skru fast mutteren (25). h. Skru fast de to skjærene. i. Sett beskyttelsesskinnen tilbake på skjæret Problemløsning PROBLEM ÅRSAK LØSNING Motoren er vanskelig å starte eller starter ikke Motoren går ujevnt og får for mye drivstoff. Boret roterer ved tomgang. 5. Strømbryteren i OFF-posisjon. 6. Tennplugghetten har løsnet. 7. Drivstoffet er gammelt. 8. Våt eller slitt tennplugg. 1. Tilsmusset luftfilter. 2. Choken på. 5. Sett i posisjon ON. 6. Sett hetten på tennpluggen. 7. Tøm forgasseren og fyll på nytt, ferskt drivstoff. 8. Rengjør eller skift tennplugg. 1. Rengjør eller skift filter. 2. Steng choken. 1. Tomgangshastigheten er for høy. 1. Juster tomgangsturtallet. Boren hopper på isen. 1. Skadd bor. 1. Skift bor eller skjerp skjær og borespiss. Boret skjærer dårlig. 1. Slitt skjær. 2. Skadd spiss. 1. Skift eller skjerp skjærene. 2. Fil eller skift spiss. 11 MILJØ Gjenvinn uønsket materiale i stedet for å kaste det i husholdningsavfallet. Sorter alltid maskiner, tilbehør og emballasjemateriale, og lever dem til en gjenvinningssentral, slik at de der kan kasseres på en miljøvennlig måte Biltema Nordic Services AB 16

17 JÄÄKAIRA IA JOHDANTO Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja laitteen käyttämisestä ja sen turvallisuusriskeistä. Kaikkia käyttäjiä kehotetaan lukemaan käyttöohje ennen käyttämistä ja kiinnittämään erityistä huomiota näihin symboleihin: Tämä symboli ilmaisee vakavan onnettomuuden vaaraa. 3 KÄYTTÖKOHTEET Jääkairassa IA 4301 on kaksitahtipolttoaineella (2,5 %) toimiva polttomoottori. Moottori on säädetty kylmässä ilmastossa käytettäväksi. Laite on tarkoitettu jään ja lumen poraamiseen tämän käyttöohjeen mukaisesti. Kairaa saa pidentään enintään yhdellä pidennyskappaleella, jonka pituus on enintään 43 cm ja jonka kiinnike sopii moottorin ja kairaosan kiinnikkeisiin. Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia, eikä sitä saa käyttää muihin tarkoituksiin, kuten maan poraamiseen. HUOMIO! Tämä symboli merkitsee vähäisen henkilövahingon tai laitevaurion vaaraa. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa laitetta täydellisesti. Esimerkkejä tällaisista osista voivat olla kaapelien värit tai muoto sekä painikkeiden ja säätimien sijainnit. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa laitteen lähellä. Jos laite myydään, käyttöohje on annettava laitteen mukana. 2 TEKNISET TIEDOT Bilteman tuotenro: Bilteman malli: IA 4301 Moottorin tyyppi: Kaksitahtimoottori Suurin teho: 1,5 hv (1,1 kw) Suurin kierrosluku: 7500 kierr./min. Iskutilavuus: 43 cc Polttoaineseos: 2,5 % (40:1) Polttoainesäiliön tilavuus: 1,1 litraa Polttoaineenkulutus: 500 g / kwh Sytytystulppa: Torch L8RTC NGK BPM28A Kärkiväli: 0,7 0,8 mm Äänenvoimakkuus (L WA ): 116 db(a) Tärinä: 12,5 m/s 2 Välityssuhde: 30:1 Vaihteiston voiteluaine: Litiumia sisältävä molybdeenisulfidi (MoS2 + Li) Jääkaira: Enintään Ø203 mm Suurin jään paksuus: 1 m Mitat koottuna: 26x59x136 cm Paino, sis. jääkairan: 15 kg 17 4 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET Laitetta käytettäessä on otettava huomioon seuraavat seikat. Ota lisäksi huomioon työpaikan turvallisuusohjeet. Noudata kaikkia laitteen käyttämistä koskevia lakeja ja asetuksia. 4.1 Toiminta-alue Siivoa säännöllisesti. Pöly, roskat ja jätteet käyttöpaikassa voivat lisätä onnettomuuden, tulipalon tai räjähdyksen vaaraa. Älä työskentele pimeällä tai huonossa valaistuksessa. Säilytä räjähtäviä tai syttyviä nesteitä ja kaasuja työskentelyalueen ulkopuolella. Pidä lapset ja asiattomat henkilöt poissa työskentelyalueelta. Varaa sidetarpeita ja puhelin käsille. 4.2 Henkilöturvallisuus Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä. Kiinnitä huomiota erityisesti laitteen varoitussymboleihin. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Käytä tarvittaessa suojavarusteita, kuten suojalaseja, hengityssuojainta, suojakäsineitä ja kuulonsuojaimia. Käytä kunnollisia työvaatteita ja turvajalkineita. Jos hiuksesi ovat pitkät, käytä hiusverkkoa. Älä käytä koruja tai löysiä vaatteita. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Työskentele aina oikeassa asennossa. Säilytä hyvä tasapaino Biltema Nordic Services AB

18 Älä aliarvioi tämän laitteen käyttämiseen liittyviä vaaroja siksi, että olet tottunut käyttämään sitä. 4.3 Laitteiden käyttäminen ja hoitaminen Tarkista, että kaikki suojukset ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Tarkista, että laitteen kaikki osat, varsinkin liikkuvat, ovat ehjät ja kunnolla paikallaan. Tarkista, että kaikki painikkeet ja säätimet toimivat. Varmista erityisesti, että virtakatkaisin toimii, jotta voit katkaista laitteesta virran. Älä käytä viallista laitetta. Toimita se valtuutettuun huoltokorjaamoon korjattavaksi. Käytä vain suositeltuja varaosia ja tarvikkeita. Laitetta saa käyttää ainoastaan sen käyttötarkoitukseen. Työ sujuu aina nopeammin ja turvallisemmin, kun laitetta käytetään vain sen käyttötarkoitukseen. Älä ylitä laitteen suurinta kapasiteettia. Kanna laitetta aina sen kädensijasta. Sammuta moottori, kun laitetta siirretään. Estä laitteen käynnistyminen vahingossa katkaisemalla virransyöttö tai irrottamalla sytytystulpan hattu ennen laitteen korjaamista tai huoltamista tai kun sitä ei käytetä. Poista aina kaikki avaimet, työkalut ja muut irtonaiset osat koneesta ennen sen käynnistämistä. Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa sen moottorin käydessä. Puhdista laite aina käytön jälkeen. Huolla se säännöllisesti. Säilytä laitetta turvallisessa ja kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. Käytä suppiloa. Älä koskaan täytä säiliötä moottorin käydessä. Varmista, että polttoainetta ei pääse vuotamaan maahan. Säilytä polttoainetta turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa ja hyväksytyssä säiliössä. 5 YLEISKUVA 1. Kaasun säätö 2. Kahva 3 ON/OFF-virtakatkaisin 4. Turvapainike 5. Käynnistyskahva 6. Kuristin 7. Ilmansuodatin 8. Suojus 9. Jääkaira 10. Kärki 11. Terä 12. Kuusiopultti ja mutteri Polttoaineen käsitteleminen Älä täytä säiliöön liikaa polttoainetta. Jätä muutama senttimetri tilaa laajenemista varten, jotta bensiiniä ei valu täyttöaukosta moottorin lämmitessä. Lisää polttoainetta aina hyvin tuuletetussa paikassa. Varo läikyttämästä polttoainetta laitteen päälle. Jos näin käy, pyyhi se pois huolellisesti ja anna höyryjen haihtua ennen käynnistämistä. Vältä höyryn hengittämistä. Polttoainesäiliötä täytettäessä lähellä ei saa olla tulta eikä syttyviä aineita. Tupakointi on kielletty Biltema Nordic Services AB

19 6 KOKOAMINEN a. Ota laite pois pakkauksestaan. Tarkista, että se on ehjä. b. Kiinnitä suojus (8) kahdella pultilla. c. Irrota kuusiopultti, voitele moottorin akseli pienellä määrällä yleiskäyttöistä rasvaa ja asenna jääpora. 7 ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET Vaikka jääkaira on valmistettu voimassaolevien turvallisuusmääräysten mukaisesti, kaikkia vahinkojen mahdollisuuksia ei voi sulkea pois. Käytä aina suojavarusteita, kuten liukastumiselta suojaavia jalkineita lämpimiä vaatteita ja käsineitä kuulosuojaimia suojalaseja. 7.1 Vaarat käytettäessä bensiinikäyttöistä jääkairaa Kuulovamman vaara Käytä kuulonsuojaimia. Lentävien esineiden silmille aiheuttama vaara Käytä suojalaseja tai hyväksyttyä kasvosuojusta. Pidä muut ihmiset ja eläimet vähintään 6 metrin päässä työskentelyalueelta. Paleltumisvammojen vaara Käytä lämpimiä vaatteita ja käsineitä. Sisäänveto- ja puristumisvaara Älä koskaan käytä jääkairaa ilman suojusta (8). Pidä kädet, jalat ja muut kehonosat sekä vaatteet kaukana käynnistetystä jääporasta. Älä käytä löysiä vaatteita. Älä anna moottorin käydä, kun laite kannetaan uuteen paikkaan uuden reiän kairaamiseksi jäähän. Liukastumisen vaara Käytä liukastumiselta suojaavia jalkineita varsinkin liukkaalla jäällä. Hengitysteiden vammojen, tulipalon tai räjähdyksen vaara Bensiini, höyryt ja pakokaasut ovat myrkyllisiä ja syttyviä. Lue voimassaolevat polttoaineen ja bensiinimoottorien käsitte- lyohjeet. Noudata niitä. Älä täytä polttoainetta moottorin käydessä. Älä täytä polttoainetta avotulen tai kipinöiden lähellä. Palovamman vaara Käyttämisen aikana moottorin tietyt osat kuumenevat, esimerkiksi äänenvaimennin. Älä koske niihin. Odota niiden jäähtymistä ennen huolto- tai kunnossapitotöihin ryhtymistä. Jos terä tarttuu kiinni jäähän, sammuta moottori ja anna laitteen jäähtyä ennen terän irrottamista käsin. Älä koskaan irrota äänenvaimentimen suojusta. Leikkautumisvaara Kairan terä on terävä. Käytä suojakäsineitä. Toimi varovaisesti vaihtaessasi terää. Kiinnitä suojus paikalleen joka käyttökerran jälkeen. 7.2 Laitteen symbolit ja kyltit Laitteessa on seuraavat turvallisuudesta kertovat tekstit ja symbolit. Varoitus! Lue koko käyttöohje huolellisesti läpi, varsinkin turvallisuudesta kertova osa. Yleinen vaara! Vakavan onnettomuuden vaara. Ota huomioon jääkairan käyttämiseen liittyvät vaarat. Ne on kuvattu luvussa 7.1. Käytä aina suositeltuja suojavarusteita. Käytä hyväksyttyä silmäsuojaimia! Käytä kuulonsuojaimia! Käytä suojakäsineitä! Käytä liukastumiselta suojaavia jalkineita! Biltema Nordic Services AB

20 IA ,5 hp Varoitus! Lentävät esineet aiheuttavat vaaran. 2.0 Tulipalon ja räjähdyksen vaara. Polttoainesäiliötä ei saa täyttää avotulen tai hiilloksen lähellä. Pidä sivulliset kaukana. Tupakointi on kielletty. Bensiinimoottori on sammutettava polttoainesäiliön täyttämisen ajaksi. Tarkista aina, että polttoaineletkut eivät vuoda. Kuivaa polttoaineroiskeet pyyhkimällä. Varoitus! 4 Sytytystulpan hattu on irrotettava sytytystulpasta ennen puhdistamista, huoltoa tai kunnossapitoa. Laitteessa on liikkuvia osia. ICE AUGER IA 4301 Pysäytä moottori ja irrota hattu 1,1 kw/1,5 hp sytytystulpasta ennen korjaus- 43 cc tai Älä koske kuumia pintoja. huoltotöiden aloittamista. Auger dimension: Max Ø 203 mm 7.3 Turvalaitteet Laitteessa on suojalaitteita. Laitetta ei saa käyttää, jos ne puuttuvat tai ovat viallisia. Moottorin ON/OFF-katkaisin (3) IA 4301 Serial No: Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä! 1,5 hp Tulipalon vaara. Varmista, ettei polttoainetta roisku eikä vuoda. Sammuta moottori polttoainetta täytettäessä. Polttoainesäiliötä 2.0 täytettäessä tai polttoaineastian lähellä ei saa olla tulta eikä syttyviä aineita. Tupakointi on kielletty. Vaara. Pakokaasut ovat myrkyllisiä. Älä anna moottorin käydä sisätiloissa! ON-asento: Vedä painiketta itseäsi kohden. Tällöin virtakytkin on käynnistysasennossa I. OFF-asento: Työnnä painiketta nuolen suuntaan itsestäsi poispäin asentoon Moottori pysähtyy. Hätäpysäytys: Työnnä painiketta nuolen suuntaan itsestäsi poispäin asentoon 0. Kaasun säätimen turvaeste (4) Turvaeste estää lisäämästä kaasua vahingossa. Voit kaasuttaa painamalla turvaestettä (4) alas ja painamalla kaasun säädintä (1). Suojus (8) Suojus vähentää pyörivän kairan mahdollisuuksia joutua kosketuksiin housujen kanssa. 116dB IA ,5 hp Äänitaso ylittää 85 db(a) Käytä kuulonsuojaimia! IA 4301 ICE AUGER 1,1 kw/1,5 hp 43 cc 2.0 Auger dimension: Max Ø 203 mm 2012 Biltema Nordic Services AB 20 Pakoputken suojus Tämä suojus estää koskettamasta moottorin kuumimpia osia, kuten pakoputkea. 1 Kairan suojus Suojus estää joutumasta kosketukseen terävän terän kanssa. Suojuksen on oltava kiinnitettynä kuljetuksen tai säilytyksen aikana.

21 8 KÄYTTÄMINEN 8.1 Öljyn ja polttoaineen sekoitusohjeet Moottorissa on käytettävä lyijyttömän bensiinin ja kaksitahtiöljyn sekoitusta. Tämän polttoaineseoksen laadulla on suuri merkitys moottorin toiminnalle ja kestoiälle. Virheellinen polttoaineseos tai ohjeiden vastainen sekoittaminen voi vaurioittaa moottoria vakavasti. Varmista siksi aina, että lyijytön bensiini on tuoretta (alle 30 päivää vanhaa), puhdasta ja vähintään 89-oktaanista. Noudata oikeaa polttoaineen ja öljyn seosta koskevia ohjeita tarkasti. Sekoitussuhde: 40:1 (2,5 %). HUOMIO! 1 litraan lyijytöntä bensiiniä sekoitetaan 25 ml kaksitahtiöljyä. Kaada hyväksyttyyn polttoainekanisteriin ensin kaksitahtiöljy ja sitten bensiini. Sekoita hyvin. Polttoaineseos vanhenee. Valmista siksi yhdellä kerralla polttoaineseos vain muutaman viikon tarpeiksi. Säilytä seos hyväksytyssä astiassa kuivassa, pimeässä ja viileässä paikassa. Älä käytä E85-tyyppistä polttoainetta. Älä koskaan täytä polttoainesäiliötä aivan täyteen. Älä koskaan lisää polttoainetta tuulettamattomassa paikassa. Älä täytä polttoainetta avotulen tai kipinöiden lähellä. Kuivaa polttoaineroiskeet ennen moottorin käynnistämistä. Älä täytä polttoainetta, kun moottori on kuuma. 8.2 Toimenpiteet ennen käyttämistä a. Tarkista, että kaikki suojukset ovat paikoillaan ja toimivat ja että pultteja ei ole löysällä. b. Tarkista polttoaineen määrä. Lisää polttoainetta tarvittaessa. Säilytä bensiinikanisteri vähintään 6 metrin päässä työskentelypaikasta. c. Käytä aina tarvittavia suojavarusteita. d. Suojalasit tai kasvosuojus, kuulosuojaimet, kypärä ja liukumattomat jalkineet ovat pakollisia. e. Varmista, ettei työskentelyalueella ole lapsia, asiattomia ihmisiä eikä kotieläimiä. Kun jääkairan moottori on käynnissä, alue 6 metrin säteellä siitä on vaarallinen alue. f. Tarkista, ettei ilmansuodatin ole likainen. Puhdista tarvittaessa. g. Tarkista, että polttoainetta ei vuoda. h. Irrota kairan suojus ja tarkista, että jääkairan terä ja kärki ovat terävät. Vaihda tai teroita tarvittaessa. i. Tarkista, että kaira ja mahdollinen pidennysosa on asennettu oikein. 8.4 Moottorin käynnistäminen ja kairaamisen aloittaminen a. Vie kuristin RUN-asentoon. Paina ilmansuodattimen viereistä polttoaineensyöttöpainiketta 3 kertaa. HUOMIO! Kuristimen täytyy olla tässä asennossa ennen polttoaineensyöttöpainikkeen painamista. b. Sulje kuristin viemällä säädin (6) vasemmalle. c. Työnnä virtakatkaisin (3) ON-asentoon (I). d. Varmista, että laite seisoo vakaasti, jotta kaira ei liu u jäätä pitkin. e. Vetäise käynnistyskahvasta nopeasti, kunnes moottori käynnistyy. Anna käynnistysnarun palautua hitaasti, ja pidä siitä kiinni koko ajan. Jos moottori ei käynnisty, yritä uudelleen. 3 yrityksen jälkeen vie kuristimen säädin oikealle RUN-asentoon, ja yritä käynnistää vielä 2 kertaa. f. Kun moottori on käynnistynyt, pitele laitetta molemmin käsin. Vie kuristimen säädin hitaasti RUN-asentoon. g. Pitele laitetta molemmin käsin. Kairaa jäähän reikä moottorin kierrosluvun ollessa suuri. Älä paina kairaa kehollasi. Kaira toimii tehokkaimmin, kun sitä ei paineta. h. Sammuta moottori ennen kairan siirtämistä toiseen kairaamispaikkaan. Kanna kairaa sen kahvasta (2) koskettamatta katkaisimeen (3) tai kaasunsäätimeen (1). Jos polttoainesäiliössä on polttoainetta, kairaa on kuljetettava pystyasennossa. HUOMIO! Lämmintä moottoria käynnistettäessä kuristimen säätimen on oltava RUNasennossa. Tällöin ei myöskään paineta polttoaineen syöttöpainiketta. Kitkaliitos välittää mahdollisimman paljon Biltema Nordic Services AB

22 voimaa noin kahden tunnin käytön jälkeen. Sitä ennen se voi luistaa. Kitkaliitokseen ei saa päästää öljyä eikä muita voiteluaineita, jotta se toimii tehokkaasti. Kun kairaa ei käytetä, sen suojus on asetettava paikalleen terän suojaamiseksi. Jääkairan kiinnityspultti (12) ei saa mennä niin pitkälle, että se on jään sisällä. 8.6 Toimenpiteet käyttämisen jälkeen a. Kiinnitä terän suojus takaisin paikalleen. b. Tyhjennä polttoaine säiliöstä. c. Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes kaikki bensiini on käytetty loppuun polttoainesäiliöstä ja kaasuttimesta. d. Pyyhi roiskunut polttoaine pois. Pyyhi jääkaira, sen moottori, jäähdytyslaipat ja ilmanotto puhtaiksi kuivalla kankaalla. e. Tarkista, että terä ja kärki ovat teräviä. Teroita ne viilalla tai vaihda ne tarvittaessa. 9 SÄILYTYS JA KULJETUS Ennen kuljetusta säiliö ja kaasutin on tyhjennettävä polttoaineesta terän suojus on asetettava paikalleen katkaisin on asetettava OFF-asentoon. Säilytys a. Tarkista, ettei polttoainesäiliössä tai kaasuttimessa ole polttoainetta, ja että terän suojus on kiinnitetty paikalleen. b. Irrota kaira. Voitele väännin, kuusiopultti ja kairan kiinnike pienellä määrällä rasvaa. c. Pyyhi kaira ja moottori puhtaalla liinalla. d. Säilytä poraa ja moottoriyksikköä pystyasennossa. 10 HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 10.1 Kunnossapitosuunnitelma 3 kuukauden välein tai 30 käyttötunnin jälkeen Tarkista ja puhdista tai kuivaa ilmansuodatin. Tarkista, että ruuvit, mutterit ja pultit on kiristetty. Tarkista sytytystulppa Ilmansuodattimen puhdistaminen a. Irrota kupu ja irrota suodatinpatruuna. b. Puhdista suodatinpatruuna lämpimällä saippuavedellä. c. Huuhtele lämpimällä vedellä. d. Pyyhi suodatin puhtaalla liinalla. e. Voitele koko suodatin kahdella öljytipalla. f. Pyyhi ylimääräinen öljy pois. g. Kiinnitä suodatin moottoriin Sytytystulpan tarkistaminen tai vaihtaminen 0,7 0,8 mm a. Irrota sytytystulpan hattu ja puhdista sytytystulpan ympärys. b. Irrota sytytystulppa. Puhdista kärjet ja posliinipinta. c. Tarkista, että sytytystulpan kärkien väli on 0,7 0,8 mm. Vaihda tarvittaessa. d. Kiinnitä sytytystulppa paikalleen, ja kiristä sitä 1/8 1/2 kierrosta. Älä huolla laitetta, jos moottori on lämmin. Odota, kunnes moottori on jäähtynyt. Sytytystulpan hattu on irrotettava sytytystulpasta ennen huoltoa. Käytä suojakäsineitä terää vaihtaessasi tai tarkistaessasi Biltema Nordic Services AB 22

23 10.4 Kärjen ja terän vaihtaminen a. Irrota terän suojus kairasta. b. Ruuvaa molemmat terät irti. c. Irrota mutteri (25) ja poista pultti (22) kärjestä. d. Vedä kärki (24) ja hylsy (21) irti pihdeillä. e. Teroita tai vaihda terät ja kärki. f. Paina kärkeä (24) ja hylsyä (25) siten, että aukot kohdistuvat toistensa keskelle. HUO- MIO! Kun hylsy asennetaan putkeen, sen reunat voivat vääntyä. g. Työnnä pultti (22) aukkoon (23), ja kiinnitä mutteri (25). h. Ruuvaa molemmat terät kiinni. i. Aseta terän suojus takaisin paikalleen Ongelmanratkaisu ONGELMA SYY RATKAISU Moottori ei käynnisty tai sen käynnistäminen on vaikeaa. Moottori käy epätasaisesti ja yskii. Kaira pyörii, vaikka käytössä on tyhjäkäyntinopeus. 1. Katkaisin on OFF-asennossa. 2. Sytytystulpan hattu on irronnut. 3. Polttoaine on vanhaa. 4. Sytytystulppa on märkä tai viallinen 1. Ilmansuodatin on likainen. 2. Kuristin on päällä. 1. Tyhjäkäyntinopeus on liian korkea. 1. Vie katkaisin ON-asentoon. 2. Yhdistä hattu sytytystulppaan. 3. Tyhjennä säiliö ja kaasutin polttoaineesta. Lisää uutta tuoretta polttoainetta. 4. Puhdista tai vaihda sytytystulppa. 1. Puhdista tai vaihda suodatin. 2. Avaa kuristin. 1. Säädä tyhjäkäyntinopeutta. Kaira pomppii jäällä. 1. Kaira on vaurioitunut. 1. Teroita tai vaihda terät ja kärki. Kairaaminen sujuu huonosti. 1. Terä on kulunut. 2. Kärki on vaurioitunut. 1. Vaihda tai teroita terät. 2. Viilaa tai vaihda kärki. 11 YMPÄRISTÖ Älä heitä pois talousjätteiden mukana vaan kierrätä. Kaikki koneet, varusteet ja pakkausmateriaali on lajiteltava ja toimitettava kierrätykseen hävitettäväksi ympäristöystävällisesti Biltema Nordic Services AB

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine 17-358 manual 131212.indd 2013-12-16, 16.28.41 Art. 17-358 Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine CD 12V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

VarmluftSpistol Kuumailmapistooli

VarmluftSpistol Kuumailmapistooli VarmluftSpistol Kuumailmapistooli HA 2000 Original manual 2 Art. 17-317 VarmluftSpistol INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ÖVERSIKTSBILD 6. SÄRSKILDA

Lisätiedot

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer 200 mm a4-manualmall Instruktioner för användning av mallen Rubrik - framsida Huvudrubrik undertext Skift+ctrl+ALT+3 Skift + Ctrl+ 9 Rubriken på fyra språk

Lisätiedot

Motorsåg 14" bensin. Motorsag 14" bensin. Moottorisaha 14" bensiini. Motorsav 14" benzin

Motorsåg 14 bensin. Motorsag 14 bensin. Moottorisaha 14 bensiini. Motorsav 14 benzin Motorsåg 14" bensin Motorsag 14" bensin Moottorisaha 14" bensiini Motorsav 14" benzin 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2 SE Motorsåg 14" bensin 2. INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av motorsågen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Kap- & geringssåg Kapp- & gjæresag Katkaisu- ja jiirisaha

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Kap- & geringssåg Kapp- & gjæresag Katkaisu- ja jiirisaha KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Kap- & geringssåg Kapp- & gjæresag Katkaisu- ja jiirisaha Modell/Malli: J1X-KZ2-210 Nr/Nro: 30-9441 Ver. 001-200605 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och

Lisätiedot

Saxlyft Sakseløfter. 3 ton/tonn/tonnia/tons. Original manual. Art. 15-8406

Saxlyft Sakseløfter. 3 ton/tonn/tonnia/tons. Original manual. Art. 15-8406 Saxlyft Sakseløfter Saksinostin Sakselift 3 ton/tonn/tonnia/tons Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Lisätiedot

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A 17-381_manual_120507.indd 2012-05-7, 13.17.02 Art. 17-381 PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB PUMPAUTOMAT

Lisätiedot

Pendelsticksåg Pendelstikksag Heiluripistosaha

Pendelsticksåg Pendelstikksag Heiluripistosaha KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Pendelsticksåg Pendelstikksag Heiluripistosaha Ver. 001-0005 Modell/Malli: 30-9320 Nr/Nro: CT-4411 SVENSKA Pendelsticksåg Artikelnummer: 30-9320, Modell: CT-4411 Generella säkerhetsinstruktioner

Lisätiedot

MAANTIIVISTÄJÄ VIBRATORPLATTA PLATE COMPACTOR

MAANTIIVISTÄJÄ VIBRATORPLATTA PLATE COMPACTOR XTP9 MAANTIIVISTÄJÄ VIBRATORPLATTA PLATE COMPACTOR Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Översättning av originalbruksanvisning Original manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet

Lisätiedot

Kompressor/Kompressori

Kompressor/Kompressori Bruksanvisning/Käyttöohje Kompressor/Kompressori Art. 17-620 Art. 17-625 Art. 17-630 Art. 17-635 Art. 17-640 Art. 17-645 Art. 17-6030 Art. 17-6033 Art. 17-6040 Art. 17-6043 S N Fin S FUNKTION Kompressorn

Lisätiedot

Generator Elverk Strømgenerator Generaattori Stromgenerator

Generator Elverk Strømgenerator Generaattori Stromgenerator Generator Elverk Strømgenerator Generaattori Stromgenerator Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you use the equipment. Keep the manual

Lisätiedot

M 8V2 M 8SA2. Handöverfräs Overfræser Håndoverfres Yläjyrsin Router. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

M 8V2 M 8SA2. Handöverfräs Overfræser Håndoverfres Yläjyrsin Router. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Handöverfräs Overfræser Håndoverfres Yläjyrsin Router M 8V2 M 8SA2 M8V2 Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw C 6U Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

LT2122A. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

LT2122A. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. J O N S E R E D S E R V I C E Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene

Lisätiedot

LUMILINKO SNÖSLUNGA SNOW THROWER

LUMILINKO SNÖSLUNGA SNOW THROWER XTP110 LUMILINKO SNÖSLUNGA SNOW THROWER Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Original manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet

Lisätiedot

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ERKLÆRING OM AT UTSTYRET OPPFYLLER EU-KRAVENE VAKUUTUS DIREKTIIVIEN VAATIMUSTEN MUKAISUUDESTA

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ERKLÆRING OM AT UTSTYRET OPPFYLLER EU-KRAVENE VAKUUTUS DIREKTIIVIEN VAATIMUSTEN MUKAISUUDESTA TS 500 M TS 600 M S DK NO FI Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug Bruker- og servicehåndbok Sag til bygg og anlegg Käyttö- ja

Lisätiedot

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L BATTERITENNING

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L BATTERITENNING MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L EN BATTERITENNING Instruction Manual NO SE FI EN Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction Manual

Lisätiedot

CG 200 S. Drift- och underhållshandbok Golvhyvlingsmaskin. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvafhøvlere. Bruker- og servicehåndbok Gulvsliping

CG 200 S. Drift- och underhållshandbok Golvhyvlingsmaskin. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvafhøvlere. Bruker- og servicehåndbok Gulvsliping CG 200 S Drift- och underhållshandbok Golvhyvlingsmaskin Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvafhøvlere 11/04 Nr. 543071769 - K - Bruker- og servicehåndbok Gulvsliping Käyttö- ja huolto-ohje Lattiahiomakone

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frys Pakastin Fryser Fryser EUC26255W EUC31255W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

SÄHKÖSAHA 1600 W. Tuotenumerot 45040 KÄYTTÖOHJE. 9.53mm (pitch), 1.27mm(gauge) Terän pysähtyminen

SÄHKÖSAHA 1600 W. Tuotenumerot 45040 KÄYTTÖOHJE. 9.53mm (pitch), 1.27mm(gauge) Terän pysähtyminen SÄHKÖSAHA 1600 W Tuotenumerot 45040 KÄYTTÖOHJE RoHS PAHs Jännite 230 V~ 50 Hz Teho 1600 W Terän nopeus 13,6 m/s Teräketjun pituus, tyyppi, jako 35 cm, JL9D-3*57, 3/8 Teräketjun tietoja 9.53mm (pitch),

Lisätiedot

TS 350 FD. Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug

TS 350 FD. Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug TS 350 FD Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug Bruker- og servicehåndbok Sag for bygg og anlegg 10/03 - Nr 543071765 Käyttö- ja

Lisätiedot

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI Bruksanvisning og installasjonsinstrukser Bruksanvisning och monteringsinstruktioner Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI 25 kgf ø 110 mm Copyright 2003, 2004 Vetus den Ouden n.v. Schiedam Holland

Lisätiedot

Electronic Service Manuals

Electronic Service Manuals Electronic Service Manuals This electronic document is provided as a service to our customers. We do not create the contents of the information contained in this document. Should you have detailed questions

Lisätiedot

OR-T 400 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE NORSK SVENSKA SUOMI

OR-T 400 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE NORSK SVENSKA SUOMI NORSK SVENSKA SUOMI BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Oversettelse av original bruksanvisning Översättning av tillverkarens orginalmanual Käännös alkuperäisestä käyttöohjeeseen OR-T 400 Fra seire

Lisätiedot

Ei tieliikennekäyttöön! Ej för användning i vägtrafik! KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

Ei tieliikennekäyttöön! Ej för användning i vägtrafik! KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Ei tieliikennekäyttöön! Ej för användning i vägtrafik! KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING MÖNKIJÄ 50cc 4-HJULING 50 cc DAR0971 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs denna bruksanvisning

Lisätiedot

MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun

MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun ESSVE art no: 711057 Model: TJEP ST15/50 Length: 270 mm Width: 70 mm Height: 255 mm Weight: 1,5 kg Magazine capacity: 50 brads Air pressure: 4,9 7,8 bar Brad type:

Lisätiedot

Notice Magic Tea A6:Mise en page 1 25/01/08 14:33 Page 1

Notice Magic Tea A6:Mise en page 1 25/01/08 14:33 Page 1 Notice Magic Tea A6:Mise en page 1 25/01/08 14:33 Page 1 Notice Magic Tea A6:Mise en page 1 25/01/08 14:33 Page 2 Notice Magic Tea A6:Mise en page 1 25/01/08 14:33 Page 3 Notice Magic Tea A6:Mise en page

Lisätiedot

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA HUOMIO!!! MUISTA LUKEA TÄMÄ KÄYTTÖ- OHJEKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖ- KERTAA. VAROMATON KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARATILAN- TEEN! MUISTA VARUSTEET!

Lisätiedot