Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING"

Transkriptio

1 PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...46 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...51 Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...52 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...54 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...74 Kansainvälisiin rekisteröinteihin kohdistuvat käyttöluvat Licenser som hänför sig till internationella registreringar...77 Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar...78 Oikaisuja Rättelser...80 LAAJALTI TUNNETTUJA TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE VÄL KÄNDA VARUMÄRKEN Uudistetut laajalti tunnetut merkit Förnyade väl kända varumärken...81 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...82

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /859) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 859/2012 av den 20 december 2012, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) DECOLINE (730) JS LASI OY, Tampere, Tammerfros, FI (511) 6, 19, 20, 21 NCL(9) (111) (210) T (220) SININEN (730) HK RUOKATALO OY (2), Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Krogerus Oy (511) 29, 30 (111) (210) T (220)

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Elokuva ja psyyke (730) HELSINGIN PSYKOTERAPIASEURA RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Apteekin Terveyspiste (730) KUOPIO INNOVATION OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 35 (111) (210) T (220) Renco (730) PARKANON AUTOVARAOSA OY, Parkano, Parkano, FI (511) 1, 12 (111) (210) T (220) IHMEPUUTARHA (730) BERNER OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 35, 41, 44

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Fiksaatio (730) KURKIMÄKI, TONI PEKKA, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 39, 41 (111) (210) T (220) Super salaatti (730) LED FINLAND OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 11, 31 (111) (210) T (220) (730) J. KÄRKKÄINEN OY, Ylivieska, Ylivieska, FI (511) 20, 22, 24, 27 (111) (210) T (220)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Hankinta Sampo (730) EKEIRETSU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220) KIRKAS (730) SMART PRODUCTS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35 (111) (210) T (220) Techz (730) KORPUA, MARJUT ANNE, Taivalkoski, Taivalkoski, FI (511) 42, 45 (111) (210) T (220)

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KYLÄKOSKI, ARJA INKERI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 5 (111) (210) T (220) (730) HK SINO-US FASHION CO., LIMITED, North Point, North Point, HK (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (591) Merkin värit ovat harmaa, musta ja sininen. - Märket utförs i grått, svart och blått. (511) 9, 18, 25 (111) (210) T (220) (730) ALT FINLAND OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 35, 39 (111) (210) T (220) KOTIKOKIN RUOKAKASSI

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KOTIKOKKI NET OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 38, 39 (111) (210) T (220) TELKKU.COM (730) ALMA MEDIA SUOMI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9 (111) (210) T (220) TV Jockey (730) DIGITA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 38, 42 (111) (210) T (220) tiks (730) ALT, SAMI TEIJO ILMARI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 8, 20 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI VILJO (730) VILJO VILJELIJÄN KONEMESSUT OY, Kiuruvesi, Kiuruvesi, FI (511) 29, 43 (111) (210) T (220) VAASAN PARHAAT (730) VAASAN OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) (730) VELJEKSET KESKINEN OY, Alavus, Alavo, FI (511) 12, 25 (111) (210) T (220) Enfo ZmartFinance

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ENFO ZENDER OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 9, 35, 36, 41, 42 (111) (210) T (220) Enfo ZmartEnergy (730) ENFO ZENDER OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 9, 35, 36, 41, 42 (111) (210) T (220) BEM (730) BUILDERCOM OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 9, 35, 45 (111) (210) T (220) Monitori (730) JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) QNWARE OY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja harmaa. - Märket utförs i grönt och grått. (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Imatran Inkeri (730) IMATRAN NUORKAUPPAKAMARI - IMATRA JUNIOR CHAMBER OF COMMERCE RY, Imatra, Imatra, FI (511) 16, 20, 30 (111) (210) T (220) (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (740) Leitzinger Oy (511) 29 (111) (210) T (220)

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HALTTUNEN, ELINA, Tromsø, Tromsø, NO (740) Katriina Johanna Haikala (511) 25, 35, 41 (111) (210) T (220) ATEXOR (730) ATEXOR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 9, 11, 35, 40, 42, 43 (111) (210) T (220) ONNENKIELI (730) ONNENILO OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 9, 16, 28, 41, 42 (111) (210) T (220)

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 38, 39, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 38, 39, 41, 43 (111) (210) T (220) Joulupukin Pääkonttori, Santa Claus Head Office (730) JOULUPUKIN PÄÄKONTTORI OY, Tornio, Torneå, FI (511) 16, 32, 35, 38 (111) (210) T (220)

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VEGAFAL OY, Vantaa, Vanda, FI (591) Merkin värit ovat vaaleanvihreä ja tummanvihreä. - Märket utförs i ljusgrönt och mörkgrönt. (511) 30, 31, 43 (111) (210) T (220) PUHTI (730) KANERVA, TENHO OLAVI JOHANNES, Kiuruvesi, Kiuruvesi, FI (511) 1, 4, 19 (111) (210) T (220) (730) VAINICA OY, Loppi, Loppi, FI, VAINIKAN AITTA AVOIN YHTIÖ, Loppi, Loppi, FI (511) 18

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) LINNALAN SETLEMENTTI RY, Savonlinna, Nyslott, FI (511) 16, 25, 41 (111) (210) T (220) (730) MEIRA OY (3), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen ja ruskea. - Märket utförs i blått, vitt och brunt. (511) 30 (111) (210) T (220)

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PIKKU DELFIINIT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) PIKKU DELFIINIT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 35, 41 (111) (210) T (220) Shoutlet

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KINNARPS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 20, 37, 39 (111) (210) T (220) THULUX (730) SÄHKÖ-SARSA OY, Kangasala, Kangasala, FI (511) 11 (111) (210) T (220) TRY ME MADE FOR YOU (730) ADONA OY, Helsinki, Helsingfors, FI, UUS'TUULIA OY, Tuusula, Tusby, FI (511) 24, 25, 41 (111) (210) T (220) Infrakumppani (730) FIN-SEULA OY, Tuusula, Tusby, FI (511) 16, 37, 41 (111) (210) T (220) World Student Capital

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI, TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA - KONSTUNIVERSITETETS STUDENTKÅR, Helsinki, Helsingfors, FI, METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI, HELSINGIN KAUPUNKI, Helsinki, Helsingfors, FI, AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA - AALTO-UNIVERSITETES STUDENTKÅR, Espoo, Esbo, FI, LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA, Vantaa, Vanda, FI, SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR R.F., Helsinki, Helsingfors, FI, HAAGA-HELIAN OPISKELIJAKUNTA HELGA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (511) 41 (111) (210) T (220) (730) LÄHTEENMÄKI, JONNA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 29, 30, 42, 44 (111) (210) T (220) (730) MERIUS OY, Kokkola, Karleby, FI (511) 35, 37, 42

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) VL-AUTOMAATTI OY, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 10, 16, 24 (111) (210) T (220) (730) SGN GROUP OY, Vantaa, Vanda, FI (591) Merkin värit ovat musta, harmaa ja vihreä. - Märket utförs i svart, grått och grönt. (511) 1, 7, 12, 31 (111) (210) T (220) X LAUMA

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TELIASONERA FINLAND OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Ekström (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) (730) GUT GUIDE OY, Salo, Salo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) AMERTHERMO (730) SUOMINEN JOUSTOPAKKAUKSET OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 16, 22 (111) (210) T (220) AMERCHAIN (730) SUOMINEN JOUSTOPAKKAUKSET OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 16, 22

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) AITICO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 14, 15, 16, 20, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) Blue Cleantech (730) KONETEKNOLOGIAKESKUS TURKU OY, Turku, Åbo, FI (511) 41, 42 (111) (210) T (220)

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KEHITYSYHTIÖ KURU OY, Kustavi, Gustavs, FI (511) 41, 43 (111) (210) T (220) Alauda (730) METHICS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) K65 CREW (730) JALAVA, VEERA, TOIMINIMEN SENIORIGRAFFITI K65 HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Valamo (730) VALAMON LUOSTARI, Heinävesi, Heinävesi, FI (511) 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 43, 45 (111) (210) T (220)

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI NEWOLO VIRTUALCOACH (730) NEWOLO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Fondia Oy (511) 9, 35, 38, 41, 42, 44 (111) (210) T (220) Heavy Petal (730) MIMOSA JEWELS KY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3 (111) (210) T (220) (730) ANDRETTI, ELISA, TOIMINIMEN THE REUSE MAP HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 20, 28, 42 (111) (210) T (220)

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HERKKUTILAN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN LÄHIKAUPPA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy (511) 30, 35 (111) (210) T (220) (730) ENTER SYSTEMSOLUTIONS OY, Turku, Åbo, FI (591) Merkin väri on oranssi. - Märket utförs i orange. (511) 9, 37, 42 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMEN LÄHIKAUPPA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy (591) Merkin värit ovat musta ja valkoinen. - Märket utförs i svart och vitt. (511) 30, 35 (111) (210) T (220) AVANTPALVELU (730) AVANTPALVELU OY, Masku, Masku, FI (511) 37 (111) (210) T (220) REGENERATE (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 3 (111) (210) T (220) Innovaatioturnaus (730) INNOVAATIOMESTARIT OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BLC PROTIE OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (591) Merkin värit ovat oranssi ja valkoinen. - Märket utförs i orange och vitt. (511) 42 (111) (210) T (220) MariMix (730) KURTTI, MARI, TOIMINIMEN LIIKUNTAPALVELU TUULIAJOLLA HALTIJANA, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 25, 41, 44 (111) (210) T (220) EPCP (730) COMSEL SYSTEM OY, Vaasa, Vasa, FI (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) Silver saddle

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ALFREDS, HANS, Hämeenkyrö, Tavastkyro, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Sunset (730) AURINKOKAIHDIN & MARKIISI K.HAKKARI KY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 6, 19, 20, 22, 24 (111) (210) T (220) Tavoitteena olla Minä - Med målsättning att vara Jag (730) OY GINA LIND AB, Porvoo, Borgå, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220) Trainers' MatShop (730) SAGA INTELLIGENCE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220)

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LUOMMA OY, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (511) 10 (111) (210) T (220) BLANOSE (730) HERCULES INCORPORATED, Delaware, Delaware, US (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 1 (111) (210) T (220) Storypod (730) BLINKAMOVIE OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SPOTDEALERS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 16, 17, 21, 37 (111) (210) T (220) the baltic lady (730) SILVERSKÄR AB, Maarianhamina, Mariehamn, FI (511) 33 (111) (210) T (220) (730) BALBIINO AS, Tallinna, Tallinn, EE (740) Papula Oy (591) Merkin värit ovat oranssi ja valkoinen. - Märket utförs i orange och vitt. (511) 30 (111) (210) T (220) MUOTOILUN SYYSKUU (730) KANSAINVÄLINEN DESIGNSÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 41

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) OPTINEX (730) SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD., Osaka, Osaka, JP (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 5 (111) (210) T (220) Painonhallintaluotsi (730) HYVINVOINTILUOTSI OY, Espoo, Esbo, FI (511) 41, 44, 45 (111) (210) T (220) Pala parempaa päivää (730) GLOBAL VENDING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 7, 35, 37 (111) (210) T (220) Honkio

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RISKPOINTER OY, Espoo, Esbo, FI (511) 36 (111) (210) T (220) AMV TOOLS (730) VUORINEN, ANTTI, Hamina, Fredrikshamn, FI (511) 8 (111) (210) T (220) DITOPBEST (730) BEIJING RANGL AUDIO CO., LTD, Beijing, Beijing, CN (740) Heikki Lahti (511) 9 (111) (210) T (220) Kalandia (730) LAITILAN TKQ OY, Laitila, Letala, FI (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220)

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SAVIO, MARI, Porvoo, Borgå, FI, RAPIA, KATI, Loviisa, Lovisa, FI (511) 16, 24, 41 (111) (210) T (220) Sikaviikko (730) MARIEBLATS OY, Jämsä, Jämsä, FI (511) 35 (111) (210) T (220) (730) PALKO INTERACTIVE OY, Kotka, Kotka, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) POLTTOAINETTA AUTTAMISEEN (730) SUOMEN LÄHETYSLENTÄJÄT RY, MAF FINLAND RF, MAF SUOMI RS, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 28, 35, 41

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) FVS (730) HENKEL AG & CO. KGAA, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) Annikin Runofestivaali (730) OLLILA, SIMO, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Kuninkaan päivä (730) TAMMERKOSKEN YRITTÄJÄT R.Y., Tampere, Tammerfors, FI (740) Janne Haapakari (511) 35, 41, 43 (111) (210) T (220)

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TURUNEN, EERIKA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 25, 26, 42 (111) (210) T (220) (730) ROSLAKKA, JUHO, Kotka, Kotka, FI (511) 15 (111) (210) T (220) Asset management to be proud of. (730) HELSINKI CAPITAL PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 45 (111) (210) T (220) Kapitalförvaltaren som Du vågar vara stolt över. (730) HELSINKI CAPITAL PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 45

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) WILL-VIDLUND, SAILA MARJAANA, Porvoo, Borgå, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen, beige ja musta. - Märket utförs i vitt, beige och svart. (511) 16, 39, 41 (111) (210) T (220) SErank (730) NEXTDECISION OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220) Kirjosilta (730) ANTTILA, JOHANNA, TOIMINIMEN KIRJOSILTA HALTIJANA, Valkeakoski, Valkeakoski, FI (511) 24, 25, 41

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Nokian Grip Like Never Before (730) NOKIAN RENKAAT OYJ (NOKIAN TYRES PLC), Nokia, Nokia, FI (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 12, 35 (111) (210) T (220) KAIKKI LIIKKUU (730) NIEMI PALVELUT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 35, 37, 39 (111) (210) T (220) Minnan metodit (730) MINNA TERVAMÄKI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 38, 41 (111) (210) T (220)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) AVV SOLUTIONS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 34 (111) (210) T (220) Lolly Puff (730) AVV SOLUTIONS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 34 (111) (210) T (220) AAGO (730) TEKLA OY (TEKLA CORPORATION), Espoo, Esbo, FI (740) Papula Oy (511) 9, 42 (111) (210) T (220) PYÖRÄ

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VAASAN OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) Motomato (730) SARIN, KIRSI, Hattula, Hattula, FI (511) 31 (111) (210) T (220) (730) KOSONEN, MIKKO JUHANI, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 18, 25 (111) (210) T (220) (730) HOPEALUKKI OY, Järvenpää, Träskända, FI (511) 6, 14

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) OlliverFibro (730) SIPILÄ, JARI OLAVI, Oulu, Uleåborg, FI (511) 3, 5 (111) (210) T (220) (730) KONKURSSI RECORDS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja musta. - Märket utförs i rött och svart. (511) 9, 16, 18, 25, 41 (111) (210) T (220) (730) TELE, TONI, Vantaa, Vanda, FI (511) 1, 2, 37

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Agilefant (730) AALTO-KORKEAKOULUSÄÄTIÖ (AALTO UNIVERSITY FOUNDATION), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN LAPSELLISTA RY, Turku, Åbo, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt. (511) 16, 25, 28 (111) (210) T (220) (730) SUNDSTRÖM, JENNIFER ISABELLA, Pedersöre, Pedersöre, FI (511) 14, 25, 41

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) SAUNAMAISTERI (730) SCANDINAVIAN SALES OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 32, 35 (111) (210) T (220) EDEG (730) DT TRADE OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 6 (111) (210) T (220) oho (730) VERKKOKAUPPA.COM OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 7, 9, 35 (111) (210) T (220) optikon tyrni (730) VAMMALAN NÄKÖKESKUS OY, Sastamala, Sastamala, FI (511) 5, 29, 31

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) LIIGO (730) TORNBERG, HELENA, Liminka, Limingo, FI, ROSQVIST, LEENA, Espoo, Esbo, FI (511) 20, 28, 44 (111) (210) T (220) (730) ARABIANRANTA-TOUKOLA-VANHAKAUPUNKI KULTTUURI- JA KAUPUNGINOSAYHDISTYS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Hunkathon (730) AIRO, KAISA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 25, 41, 44 (111) (210) T (220)

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) STIFTELSEN NYKARLEBY SJUKHEM, Uusikaarlepyy, Nykarleby, FI (511) 42, 43, 44 (111) (210) T (220) Plico (730) STYLE STORIES OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 3, 14, 18, 25 (111) (210) T (220) (730) KUOPANPORTTI, TIINA, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 16, 41, 45 (111) (210) T (220)

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SILLANPÄÄ, PASI, Ylivieska, Ylivieska, FI (511) 28 (111) (210) T (220) (730) KONKURSSI RECORDS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin väri on musta. - Märket utförs i svart. (511) 9, 14, 16, 18, 25, 41 (111) (210) T (220) (730) SANIFRAM OY, Naantali, Nådendal, FI (591) Merkin väri on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 11, 20

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (730) EUROPEAN SUGAR HOLDINGS S.A.R.L., Capellen, Capellen, LU (111) 21151, 21634, 66161, 87716, , , , , , (730) H.J. HEINZ FOODS UK LIMITED, Hayes, Middlesex, Hayes, Middlesex, GB (111) (730) SHOUHYOU LTD., Floriana, Floriana, MT (111) 39520, (730) MENELAUS B.V., Amsterdam, Amsterdam, NL (111) (730) MENELAUS B.V., Nieuwegein, Nieuwegein, NL (111) (730) GN RESOUND A/S, Ballerup, Ballerup, DK (111) 43914, (730) ICONIX EUROPE LLC, Delaware, Delaware, US (111) 45858, 65386, (730) MARC O'POLO LICENSE GMBH, Stephanskirchen, Stephanskirchen, DE (111) (730) ACCELL TRADEMARKS B.V., Heerenveen, Heerenveen, NL (111) 61774, (730) KALEVALA KORU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH, Mesekenhagen, Mesekenhagen, DE

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) TNS GALLUP OY, Espoo, Esbo, FI (111) (730) KNAUF OY, Kankaanpää, Kankaanpää, FI (111) (730) PHILLIPS 66 COMPANY, Delaware, Delaware, US (111) (730) LISA LANGE INTERNATIONAL S.A.R.L., Fribourg, Fribourg, CH (111) (730) CALDERYS FRANCE, Sezanne, Sezanne, FR (111) (730) SIEMENS TURBOMACHINERY EQUIPMENT GMBH, Frankenthal, Frankenthal, DE (111) 99928, , (730) ABB ASEA BROWN BOVERI LTD., Zürich, Zürich, CH (111) (730) KUOKKANEN, TIMO-PEKKA, Vantaa, Vanda, FI (111) , , (730) INDUSTRIES SPORTSWEAR COMPANY S.P.A., Milano, Milano, IT (111) (730) BETA B.V., Rijswijk, Rijswijk, NL (111) (730) OAG AVIATION WORLDWIDE LIMITED, Lontoo, London, GB (111) , , , , , (730) TAKEDA NYCOMED AS, Asker, Asker, NO

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) SCHLAGE LOCK COMPANY LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) PLYMOVENT GROUP B.V., Heerhugowaard, NL (111) (730) CHOCOLAT ALPROSE SA, Caslano-Lugano, Caslano-Lugano, CH (111) (730) TIETOMEKKA OY (2), Oulu, Oulu, FI (111) (730) MICRO FOCUS IP DEVELOPMENT LIMITED, Newbury, Berkshire, Newbury, Berkshire, GB (111) (730) KEM ONE INNOVATIVE VINYLS, Lyon, Lyon, FR (111) (730) NORTHWAVE S.R.L., Pederobba, Pederobba, IT (111) (730) SHERWIN-WILLIAMS ITALY S.R.L., Pianoro (Bologna), Pianoro (Bologna), IT (111) (730) CREATIVE TECHNOLOGY LTD, Singapore, Singapore, SG (111) (730) K'NEX LIMITED PARTNERSHIP GROUP, Delaware, Delaware, US (111) (730) LODERS CROKLAAN B.V., Wormerveer, Wormerveer, NL

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) BROWN SHOE COMPANY, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) MERUS LABS LUXCO SARL, Luxembourg, Luxembourg, LU (111) (730) ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS AB, Landskrona, Landskrona, SE (111) , (730) ENSTO INDUSTRIE, Nefiach, Nefiach, FR (111) , (730) FRIONOR SVERIGE AB, Bjuv, Bjuv, SE (111) (730) IZICO NEDERLAND B.V., Breda, Breda, NL (111) (730) KIDS BRANDS GROUP INTERNATIONAL, Luxemburg, Luxemburg, LU (111) (730) HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) KALUSTE-TRADING FINLAND OY (2), Loimaa, Loimaa, FI (111) (730) LACROSSE FOOTWEAR, INC., Wisconsin, Wisconsin, US (111) (730) SANOMA NEWS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) HALTI OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) ELISA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) ACUTE FDS OY, Turku, Åbo, FI (111) (730) ISS PALVELUT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) IITTALA GROUP OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) LUNG-PLUS INFO AB, Hörby, Hörby, SE (111) (730) TIKKURILA OYJ, Vantaa, Vanda, FI (111) (730) DASEINA OY, Espoo, Esbo, FI (111) (730) GETRONICS PSF LUXEMBOURG SA, Howald, Howald, LU (111) (730) TAMTRON OY (2), Tampere, Tammerfors, FI (111) (730) RAMBOLL FINLAND OY, Espoo, Esbo, FI (111) (730) STELLENBOSCH FARMERS' WINERY LIMITED, Stellenbosch, Stellenbosch, ZA (111) (730) SUOMEN SYDÄNLIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2005

Nro/Nr 12 15.12.2005 Nro/Nr 12 15.12.2005 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2007

Nro/Nr 10 15.10.2007 Nro/Nr 10 15.10.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296

TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296 TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296 (muut. 26.3.1976/271, 3.12.1976/943, 23.2.1979/209, 13.2.1981/133, 16.12.1983/997, 20.3.1992/258, 22.12.1995/1702, 22.3.1996/188, 13.4.2000/370) 1 LUKU Tavaramerkkirekisteri

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Offical

Lisätiedot

Yritysrekisterin Palveluopas 2014. Företagsregister - Serviceguide 2014 Business Register - Service Guide 2014

Yritysrekisterin Palveluopas 2014. Företagsregister - Serviceguide 2014 Business Register - Service Guide 2014 Yritysrekisterin Palveluopas 2014 Företagsregister - Serviceguide 2014 Business Register - Service Guide 2014 1 Tietoa Tilastokeskuksen Yritysrekisteristä Osoite: PL 3B, 00022 TILASTOKESKUS Käyntiosoite:

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto 2012 Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 18.11.2013 15:00 Kokousaika Maanantai 18.11.2013 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Konserniverokeskus - Asiakasluettelo v. 2007

Konserniverokeskus - Asiakasluettelo v. 2007 viite: Verohallituksen päätös 1344/345/2006 Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista, Annettu Helsingissä 18.9.2006 Verohallituksen päätös 1552/345/2006, Annettu Helsingissä 18.10.2006

Lisätiedot

Perjantaina 28.10. klo 18.00 nro 22/2011 4,00 sis. alv. Lauantaina 29.10. klo 13.00

Perjantaina 28.10. klo 18.00 nro 22/2011 4,00 sis. alv. Lauantaina 29.10. klo 13.00 Perjantaina 28.10. klo 18.00 nro 22/2011 4,00 sis. alv Lauantaina 29.10. klo 13.00 nro 21/2011 23/2011 2,00 sis. alv Viking Line bonuskortteja jaossa sisääntuloporteilla. SK-RAVIT pe 28.10. PORI ST. LEGER

Lisätiedot

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Lastensuojelu 2006 27.8.2007 Barnskyddet 2006 Child welfare 2006 Tuula Kuoppala +358 9 3967

Lisätiedot

VÄRITAVARAMERKKI. Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Immateriaalioikeus Maisteritutkielma Kevät 2014 Ville Ruokamo

VÄRITAVARAMERKKI. Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Immateriaalioikeus Maisteritutkielma Kevät 2014 Ville Ruokamo VÄRITAVARAMERKKI Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Immateriaalioikeus Maisteritutkielma Kevät 2014 Ville Ruokamo Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi: Väritavaramerkki Tekijä:

Lisätiedot

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi

Lisätiedot

MATKAILUN HISTORIAN KOKOELMA Turun yliopisto, yleinen historia

MATKAILUN HISTORIAN KOKOELMA Turun yliopisto, yleinen historia MATKAILUN HISTORIAN KOKOELMA Turun yliopisto, yleinen historia Koko aineisto on luokiteltu ja se sijaitsee oppiaineen tiloissa. 1. Tutkimukset, artikkelit ja yleisteokset 2. Bibiliografiat 3. Aikakausijulkaisut,

Lisätiedot

2013 Kansainvälinen kauppakamari

2013 Kansainvälinen kauppakamari 2013 Kansainvälinen kauppakamari International Chamber of Commerce The world business organization MAKE TRADE SIMPLE ICC PÄHKINÄNKUORESSA Yrityselämän globaali verkosto TOIMINTA Kansainvälinen vaikuttaminen

Lisätiedot

Kansainvälinen kauppakamari

Kansainvälinen kauppakamari 2012 Kansainvälinen kauppakamari ICC PÄHKINÄNKUORESSA Yrityselämän globaali verkosto TOIMINTA Kansainvälinen vaikuttaminen Kaupan ja investointien toimivuus Yritysten toimintaedellytykset G20/G8, WTO,

Lisätiedot

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A:2 Mia Pakarinen Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A ISSN 1458-9486 PL 4 (Yliopistonkatu 5) IPR Series A 00014 Helsingin yliopisto ISSN

Lisätiedot

2 Suomalaisen työn liiton vuosijulkaisu 2013

2 Suomalaisen työn liiton vuosijulkaisu 2013 Suomalaisen Työn Liiton vuosijulkaisu 2013 8 Avainklubin matkatestaajat viettivät unelmaloman uutuuskohteessa Espanjassa. 17 Suomalaisen Työn Liitto viiletti pitkin Suomen kesätapahtumia Avainlippu liehuen.

Lisätiedot