Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING"

Transkriptio

1 PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...46 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...51 Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...52 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...54 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...74 Kansainvälisiin rekisteröinteihin kohdistuvat käyttöluvat Licenser som hänför sig till internationella registreringar...77 Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar...78 Oikaisuja Rättelser...80 LAAJALTI TUNNETTUJA TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE VÄL KÄNDA VARUMÄRKEN Uudistetut laajalti tunnetut merkit Förnyade väl kända varumärken...81 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...82

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /859) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 859/2012 av den 20 december 2012, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) DECOLINE (730) JS LASI OY, Tampere, Tammerfros, FI (511) 6, 19, 20, 21 NCL(9) (111) (210) T (220) SININEN (730) HK RUOKATALO OY (2), Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Krogerus Oy (511) 29, 30 (111) (210) T (220)

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Elokuva ja psyyke (730) HELSINGIN PSYKOTERAPIASEURA RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Apteekin Terveyspiste (730) KUOPIO INNOVATION OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 35 (111) (210) T (220) Renco (730) PARKANON AUTOVARAOSA OY, Parkano, Parkano, FI (511) 1, 12 (111) (210) T (220) IHMEPUUTARHA (730) BERNER OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 35, 41, 44

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Fiksaatio (730) KURKIMÄKI, TONI PEKKA, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 39, 41 (111) (210) T (220) Super salaatti (730) LED FINLAND OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 11, 31 (111) (210) T (220) (730) J. KÄRKKÄINEN OY, Ylivieska, Ylivieska, FI (511) 20, 22, 24, 27 (111) (210) T (220)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Hankinta Sampo (730) EKEIRETSU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220) KIRKAS (730) SMART PRODUCTS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35 (111) (210) T (220) Techz (730) KORPUA, MARJUT ANNE, Taivalkoski, Taivalkoski, FI (511) 42, 45 (111) (210) T (220)

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KYLÄKOSKI, ARJA INKERI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 5 (111) (210) T (220) (730) HK SINO-US FASHION CO., LIMITED, North Point, North Point, HK (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (591) Merkin värit ovat harmaa, musta ja sininen. - Märket utförs i grått, svart och blått. (511) 9, 18, 25 (111) (210) T (220) (730) ALT FINLAND OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 35, 39 (111) (210) T (220) KOTIKOKIN RUOKAKASSI

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KOTIKOKKI NET OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 38, 39 (111) (210) T (220) TELKKU.COM (730) ALMA MEDIA SUOMI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9 (111) (210) T (220) TV Jockey (730) DIGITA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 38, 42 (111) (210) T (220) tiks (730) ALT, SAMI TEIJO ILMARI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 8, 20 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI VILJO (730) VILJO VILJELIJÄN KONEMESSUT OY, Kiuruvesi, Kiuruvesi, FI (511) 29, 43 (111) (210) T (220) VAASAN PARHAAT (730) VAASAN OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) (730) VELJEKSET KESKINEN OY, Alavus, Alavo, FI (511) 12, 25 (111) (210) T (220) Enfo ZmartFinance

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ENFO ZENDER OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 9, 35, 36, 41, 42 (111) (210) T (220) Enfo ZmartEnergy (730) ENFO ZENDER OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 9, 35, 36, 41, 42 (111) (210) T (220) BEM (730) BUILDERCOM OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 9, 35, 45 (111) (210) T (220) Monitori (730) JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) QNWARE OY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja harmaa. - Märket utförs i grönt och grått. (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Imatran Inkeri (730) IMATRAN NUORKAUPPAKAMARI - IMATRA JUNIOR CHAMBER OF COMMERCE RY, Imatra, Imatra, FI (511) 16, 20, 30 (111) (210) T (220) (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (740) Leitzinger Oy (511) 29 (111) (210) T (220)

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HALTTUNEN, ELINA, Tromsø, Tromsø, NO (740) Katriina Johanna Haikala (511) 25, 35, 41 (111) (210) T (220) ATEXOR (730) ATEXOR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 9, 11, 35, 40, 42, 43 (111) (210) T (220) ONNENKIELI (730) ONNENILO OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 9, 16, 28, 41, 42 (111) (210) T (220)

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 38, 39, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 38, 39, 41, 43 (111) (210) T (220) Joulupukin Pääkonttori, Santa Claus Head Office (730) JOULUPUKIN PÄÄKONTTORI OY, Tornio, Torneå, FI (511) 16, 32, 35, 38 (111) (210) T (220)

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VEGAFAL OY, Vantaa, Vanda, FI (591) Merkin värit ovat vaaleanvihreä ja tummanvihreä. - Märket utförs i ljusgrönt och mörkgrönt. (511) 30, 31, 43 (111) (210) T (220) PUHTI (730) KANERVA, TENHO OLAVI JOHANNES, Kiuruvesi, Kiuruvesi, FI (511) 1, 4, 19 (111) (210) T (220) (730) VAINICA OY, Loppi, Loppi, FI, VAINIKAN AITTA AVOIN YHTIÖ, Loppi, Loppi, FI (511) 18

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) LINNALAN SETLEMENTTI RY, Savonlinna, Nyslott, FI (511) 16, 25, 41 (111) (210) T (220) (730) MEIRA OY (3), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen ja ruskea. - Märket utförs i blått, vitt och brunt. (511) 30 (111) (210) T (220)

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PIKKU DELFIINIT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) PIKKU DELFIINIT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 35, 41 (111) (210) T (220) Shoutlet

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KINNARPS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 20, 37, 39 (111) (210) T (220) THULUX (730) SÄHKÖ-SARSA OY, Kangasala, Kangasala, FI (511) 11 (111) (210) T (220) TRY ME MADE FOR YOU (730) ADONA OY, Helsinki, Helsingfors, FI, UUS'TUULIA OY, Tuusula, Tusby, FI (511) 24, 25, 41 (111) (210) T (220) Infrakumppani (730) FIN-SEULA OY, Tuusula, Tusby, FI (511) 16, 37, 41 (111) (210) T (220) World Student Capital

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI, TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA - KONSTUNIVERSITETETS STUDENTKÅR, Helsinki, Helsingfors, FI, METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI, HELSINGIN KAUPUNKI, Helsinki, Helsingfors, FI, AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA - AALTO-UNIVERSITETES STUDENTKÅR, Espoo, Esbo, FI, LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA, Vantaa, Vanda, FI, SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR R.F., Helsinki, Helsingfors, FI, HAAGA-HELIAN OPISKELIJAKUNTA HELGA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (511) 41 (111) (210) T (220) (730) LÄHTEENMÄKI, JONNA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 29, 30, 42, 44 (111) (210) T (220) (730) MERIUS OY, Kokkola, Karleby, FI (511) 35, 37, 42

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) VL-AUTOMAATTI OY, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 10, 16, 24 (111) (210) T (220) (730) SGN GROUP OY, Vantaa, Vanda, FI (591) Merkin värit ovat musta, harmaa ja vihreä. - Märket utförs i svart, grått och grönt. (511) 1, 7, 12, 31 (111) (210) T (220) X LAUMA

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TELIASONERA FINLAND OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Ekström (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) (730) GUT GUIDE OY, Salo, Salo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) AMERTHERMO (730) SUOMINEN JOUSTOPAKKAUKSET OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 16, 22 (111) (210) T (220) AMERCHAIN (730) SUOMINEN JOUSTOPAKKAUKSET OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 16, 22

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) AITICO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 14, 15, 16, 20, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) Blue Cleantech (730) KONETEKNOLOGIAKESKUS TURKU OY, Turku, Åbo, FI (511) 41, 42 (111) (210) T (220)

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KEHITYSYHTIÖ KURU OY, Kustavi, Gustavs, FI (511) 41, 43 (111) (210) T (220) Alauda (730) METHICS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) K65 CREW (730) JALAVA, VEERA, TOIMINIMEN SENIORIGRAFFITI K65 HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Valamo (730) VALAMON LUOSTARI, Heinävesi, Heinävesi, FI (511) 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 43, 45 (111) (210) T (220)

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI NEWOLO VIRTUALCOACH (730) NEWOLO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Fondia Oy (511) 9, 35, 38, 41, 42, 44 (111) (210) T (220) Heavy Petal (730) MIMOSA JEWELS KY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3 (111) (210) T (220) (730) ANDRETTI, ELISA, TOIMINIMEN THE REUSE MAP HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 20, 28, 42 (111) (210) T (220)

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HERKKUTILAN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN LÄHIKAUPPA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy (511) 30, 35 (111) (210) T (220) (730) ENTER SYSTEMSOLUTIONS OY, Turku, Åbo, FI (591) Merkin väri on oranssi. - Märket utförs i orange. (511) 9, 37, 42 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMEN LÄHIKAUPPA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy (591) Merkin värit ovat musta ja valkoinen. - Märket utförs i svart och vitt. (511) 30, 35 (111) (210) T (220) AVANTPALVELU (730) AVANTPALVELU OY, Masku, Masku, FI (511) 37 (111) (210) T (220) REGENERATE (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 3 (111) (210) T (220) Innovaatioturnaus (730) INNOVAATIOMESTARIT OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BLC PROTIE OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (591) Merkin värit ovat oranssi ja valkoinen. - Märket utförs i orange och vitt. (511) 42 (111) (210) T (220) MariMix (730) KURTTI, MARI, TOIMINIMEN LIIKUNTAPALVELU TUULIAJOLLA HALTIJANA, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 25, 41, 44 (111) (210) T (220) EPCP (730) COMSEL SYSTEM OY, Vaasa, Vasa, FI (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) Silver saddle

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ALFREDS, HANS, Hämeenkyrö, Tavastkyro, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Sunset (730) AURINKOKAIHDIN & MARKIISI K.HAKKARI KY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 6, 19, 20, 22, 24 (111) (210) T (220) Tavoitteena olla Minä - Med målsättning att vara Jag (730) OY GINA LIND AB, Porvoo, Borgå, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220) Trainers' MatShop (730) SAGA INTELLIGENCE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220)

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LUOMMA OY, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (511) 10 (111) (210) T (220) BLANOSE (730) HERCULES INCORPORATED, Delaware, Delaware, US (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 1 (111) (210) T (220) Storypod (730) BLINKAMOVIE OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SPOTDEALERS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 16, 17, 21, 37 (111) (210) T (220) the baltic lady (730) SILVERSKÄR AB, Maarianhamina, Mariehamn, FI (511) 33 (111) (210) T (220) (730) BALBIINO AS, Tallinna, Tallinn, EE (740) Papula Oy (591) Merkin värit ovat oranssi ja valkoinen. - Märket utförs i orange och vitt. (511) 30 (111) (210) T (220) MUOTOILUN SYYSKUU (730) KANSAINVÄLINEN DESIGNSÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 41

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) OPTINEX (730) SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD., Osaka, Osaka, JP (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 5 (111) (210) T (220) Painonhallintaluotsi (730) HYVINVOINTILUOTSI OY, Espoo, Esbo, FI (511) 41, 44, 45 (111) (210) T (220) Pala parempaa päivää (730) GLOBAL VENDING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 7, 35, 37 (111) (210) T (220) Honkio

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RISKPOINTER OY, Espoo, Esbo, FI (511) 36 (111) (210) T (220) AMV TOOLS (730) VUORINEN, ANTTI, Hamina, Fredrikshamn, FI (511) 8 (111) (210) T (220) DITOPBEST (730) BEIJING RANGL AUDIO CO., LTD, Beijing, Beijing, CN (740) Heikki Lahti (511) 9 (111) (210) T (220) Kalandia (730) LAITILAN TKQ OY, Laitila, Letala, FI (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220)

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SAVIO, MARI, Porvoo, Borgå, FI, RAPIA, KATI, Loviisa, Lovisa, FI (511) 16, 24, 41 (111) (210) T (220) Sikaviikko (730) MARIEBLATS OY, Jämsä, Jämsä, FI (511) 35 (111) (210) T (220) (730) PALKO INTERACTIVE OY, Kotka, Kotka, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) POLTTOAINETTA AUTTAMISEEN (730) SUOMEN LÄHETYSLENTÄJÄT RY, MAF FINLAND RF, MAF SUOMI RS, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 28, 35, 41

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) FVS (730) HENKEL AG & CO. KGAA, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) Annikin Runofestivaali (730) OLLILA, SIMO, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Kuninkaan päivä (730) TAMMERKOSKEN YRITTÄJÄT R.Y., Tampere, Tammerfors, FI (740) Janne Haapakari (511) 35, 41, 43 (111) (210) T (220)

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TURUNEN, EERIKA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 25, 26, 42 (111) (210) T (220) (730) ROSLAKKA, JUHO, Kotka, Kotka, FI (511) 15 (111) (210) T (220) Asset management to be proud of. (730) HELSINKI CAPITAL PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 45 (111) (210) T (220) Kapitalförvaltaren som Du vågar vara stolt över. (730) HELSINKI CAPITAL PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 45

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) WILL-VIDLUND, SAILA MARJAANA, Porvoo, Borgå, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen, beige ja musta. - Märket utförs i vitt, beige och svart. (511) 16, 39, 41 (111) (210) T (220) SErank (730) NEXTDECISION OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220) Kirjosilta (730) ANTTILA, JOHANNA, TOIMINIMEN KIRJOSILTA HALTIJANA, Valkeakoski, Valkeakoski, FI (511) 24, 25, 41

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Nokian Grip Like Never Before (730) NOKIAN RENKAAT OYJ (NOKIAN TYRES PLC), Nokia, Nokia, FI (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 12, 35 (111) (210) T (220) KAIKKI LIIKKUU (730) NIEMI PALVELUT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 35, 37, 39 (111) (210) T (220) Minnan metodit (730) MINNA TERVAMÄKI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 38, 41 (111) (210) T (220)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) AVV SOLUTIONS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 34 (111) (210) T (220) Lolly Puff (730) AVV SOLUTIONS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 34 (111) (210) T (220) AAGO (730) TEKLA OY (TEKLA CORPORATION), Espoo, Esbo, FI (740) Papula Oy (511) 9, 42 (111) (210) T (220) PYÖRÄ

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VAASAN OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) Motomato (730) SARIN, KIRSI, Hattula, Hattula, FI (511) 31 (111) (210) T (220) (730) KOSONEN, MIKKO JUHANI, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 18, 25 (111) (210) T (220) (730) HOPEALUKKI OY, Järvenpää, Träskända, FI (511) 6, 14

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) OlliverFibro (730) SIPILÄ, JARI OLAVI, Oulu, Uleåborg, FI (511) 3, 5 (111) (210) T (220) (730) KONKURSSI RECORDS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja musta. - Märket utförs i rött och svart. (511) 9, 16, 18, 25, 41 (111) (210) T (220) (730) TELE, TONI, Vantaa, Vanda, FI (511) 1, 2, 37

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Agilefant (730) AALTO-KORKEAKOULUSÄÄTIÖ (AALTO UNIVERSITY FOUNDATION), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN LAPSELLISTA RY, Turku, Åbo, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt. (511) 16, 25, 28 (111) (210) T (220) (730) SUNDSTRÖM, JENNIFER ISABELLA, Pedersöre, Pedersöre, FI (511) 14, 25, 41

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) SAUNAMAISTERI (730) SCANDINAVIAN SALES OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 32, 35 (111) (210) T (220) EDEG (730) DT TRADE OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 6 (111) (210) T (220) oho (730) VERKKOKAUPPA.COM OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 7, 9, 35 (111) (210) T (220) optikon tyrni (730) VAMMALAN NÄKÖKESKUS OY, Sastamala, Sastamala, FI (511) 5, 29, 31

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) LIIGO (730) TORNBERG, HELENA, Liminka, Limingo, FI, ROSQVIST, LEENA, Espoo, Esbo, FI (511) 20, 28, 44 (111) (210) T (220) (730) ARABIANRANTA-TOUKOLA-VANHAKAUPUNKI KULTTUURI- JA KAUPUNGINOSAYHDISTYS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Hunkathon (730) AIRO, KAISA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 25, 41, 44 (111) (210) T (220)

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) STIFTELSEN NYKARLEBY SJUKHEM, Uusikaarlepyy, Nykarleby, FI (511) 42, 43, 44 (111) (210) T (220) Plico (730) STYLE STORIES OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 3, 14, 18, 25 (111) (210) T (220) (730) KUOPANPORTTI, TIINA, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 16, 41, 45 (111) (210) T (220)

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SILLANPÄÄ, PASI, Ylivieska, Ylivieska, FI (511) 28 (111) (210) T (220) (730) KONKURSSI RECORDS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin väri on musta. - Märket utförs i svart. (511) 9, 14, 16, 18, 25, 41 (111) (210) T (220) (730) SANIFRAM OY, Naantali, Nådendal, FI (591) Merkin väri on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 11, 20

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (730) EUROPEAN SUGAR HOLDINGS S.A.R.L., Capellen, Capellen, LU (111) 21151, 21634, 66161, 87716, , , , , , (730) H.J. HEINZ FOODS UK LIMITED, Hayes, Middlesex, Hayes, Middlesex, GB (111) (730) SHOUHYOU LTD., Floriana, Floriana, MT (111) 39520, (730) MENELAUS B.V., Amsterdam, Amsterdam, NL (111) (730) MENELAUS B.V., Nieuwegein, Nieuwegein, NL (111) (730) GN RESOUND A/S, Ballerup, Ballerup, DK (111) 43914, (730) ICONIX EUROPE LLC, Delaware, Delaware, US (111) 45858, 65386, (730) MARC O'POLO LICENSE GMBH, Stephanskirchen, Stephanskirchen, DE (111) (730) ACCELL TRADEMARKS B.V., Heerenveen, Heerenveen, NL (111) 61774, (730) KALEVALA KORU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH, Mesekenhagen, Mesekenhagen, DE

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) TNS GALLUP OY, Espoo, Esbo, FI (111) (730) KNAUF OY, Kankaanpää, Kankaanpää, FI (111) (730) PHILLIPS 66 COMPANY, Delaware, Delaware, US (111) (730) LISA LANGE INTERNATIONAL S.A.R.L., Fribourg, Fribourg, CH (111) (730) CALDERYS FRANCE, Sezanne, Sezanne, FR (111) (730) SIEMENS TURBOMACHINERY EQUIPMENT GMBH, Frankenthal, Frankenthal, DE (111) 99928, , (730) ABB ASEA BROWN BOVERI LTD., Zürich, Zürich, CH (111) (730) KUOKKANEN, TIMO-PEKKA, Vantaa, Vanda, FI (111) , , (730) INDUSTRIES SPORTSWEAR COMPANY S.P.A., Milano, Milano, IT (111) (730) BETA B.V., Rijswijk, Rijswijk, NL (111) (730) OAG AVIATION WORLDWIDE LIMITED, Lontoo, London, GB (111) , , , , , (730) TAKEDA NYCOMED AS, Asker, Asker, NO

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) SCHLAGE LOCK COMPANY LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) PLYMOVENT GROUP B.V., Heerhugowaard, NL (111) (730) CHOCOLAT ALPROSE SA, Caslano-Lugano, Caslano-Lugano, CH (111) (730) TIETOMEKKA OY (2), Oulu, Oulu, FI (111) (730) MICRO FOCUS IP DEVELOPMENT LIMITED, Newbury, Berkshire, Newbury, Berkshire, GB (111) (730) KEM ONE INNOVATIVE VINYLS, Lyon, Lyon, FR (111) (730) NORTHWAVE S.R.L., Pederobba, Pederobba, IT (111) (730) SHERWIN-WILLIAMS ITALY S.R.L., Pianoro (Bologna), Pianoro (Bologna), IT (111) (730) CREATIVE TECHNOLOGY LTD, Singapore, Singapore, SG (111) (730) K'NEX LIMITED PARTNERSHIP GROUP, Delaware, Delaware, US (111) (730) LODERS CROKLAAN B.V., Wormerveer, Wormerveer, NL

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) BROWN SHOE COMPANY, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) MERUS LABS LUXCO SARL, Luxembourg, Luxembourg, LU (111) (730) ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS AB, Landskrona, Landskrona, SE (111) , (730) ENSTO INDUSTRIE, Nefiach, Nefiach, FR (111) , (730) FRIONOR SVERIGE AB, Bjuv, Bjuv, SE (111) (730) IZICO NEDERLAND B.V., Breda, Breda, NL (111) (730) KIDS BRANDS GROUP INTERNATIONAL, Luxemburg, Luxemburg, LU (111) (730) HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) KALUSTE-TRADING FINLAND OY (2), Loimaa, Loimaa, FI (111) (730) LACROSSE FOOTWEAR, INC., Wisconsin, Wisconsin, US (111) (730) SANOMA NEWS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) HALTI OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) ELISA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) ACUTE FDS OY, Turku, Åbo, FI (111) (730) ISS PALVELUT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) IITTALA GROUP OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) LUNG-PLUS INFO AB, Hörby, Hörby, SE (111) (730) TIKKURILA OYJ, Vantaa, Vanda, FI (111) (730) DASEINA OY, Espoo, Esbo, FI (111) (730) GETRONICS PSF LUXEMBOURG SA, Howald, Howald, LU (111) (730) TAMTRON OY (2), Tampere, Tammerfors, FI (111) (730) RAMBOLL FINLAND OY, Espoo, Esbo, FI (111) (730) STELLENBOSCH FARMERS' WINERY LIMITED, Stellenbosch, Stellenbosch, ZA (111) (730) SUOMEN SYDÄNLIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Nro/Nr 11 15.11.2012

Nro/Nr 11 15.11.2012 Nro/Nr 11 15.11.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Nro/Nr 11 14.11.2014

Nro/Nr 11 14.11.2014 Nro/Nr 11 14.11.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 14.3.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 13.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina Auranmaan sää Tänään Yläne Oripää Lämpötilat iltapäivällä ja suluissa edellisen yön alin lukema 2 metrin korkeudella Lauantaina Sunnuntaina () 3 (+6) 6 Pöytyä Aura Kyrö (-0) Mellilä Koski Maanantaina 6

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku / S 01.0. 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku 1 / S.01.1 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit 2/2012 1.3.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2012 02/2011 (%) (%) 1-02/2012 1-02/2011 (%) Henkilöautot yhteensä 10 616 9 304 14,1

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo Hyvinkään seudun urheilijat Seuraennätykset Päivitetty 17.9.2016/ MK NAISET 17 300m 42,64 Emma Simberg 10.7.2016 Jämsä 400m 62,71 Emma Simberg 19.8.2016 Kajaani 800m 2.26.07 Kaarina Lehtonen 12.9.2015

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteiden maisteri Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteiden maisteri Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Liite 1: Fortumin hallituksen jäsenet 1 (7) 9.4.2013 Sari Baldauf Hallituksen puheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteiden maisteri Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Johtaja Nokia Oyj, useita

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 15.07.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr2 15.02.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus 1 9DOWDNXQQDOOLQHQMDVLLKHQULQQDVWHWWDYDWRLPLQWDKDNLMDWMDSllW VHKGRWXV Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen 1.1.2017 1 (6) Sonera Ethernet Yleistä Tämä hinnasto sisältää Sonera Ethernet Operator ja Sonera Ethernet Capacity -tuotteet. Ethernet Operator - tuote koostuu nieluliittymästä (MEOD) ja siihen kytkettävistä

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa 13 / S 14.02.13 1( 8) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Degree Programme in Plastics Technology 75 75 4 167 17 368 244 67 398 428 4 84 766 446 381 7 0 282 245 1127 1046 663 5 14 12.23 12. 4. 10.21

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd 1 (10) Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Akaa (020) 563 457 573 Alajärvi (005) 206 181 203 Alavieska (009) 25 47 23 Alavus (010) 261 274

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 7/2015 3.8.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 07/2015 07/2014 (%) (%) 1-07/2015 1-07/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 721 8 017 8,8

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 13.6.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

PRAXIS FÖR FAKTURERINGEN AV FPA-KURSER 2012

PRAXIS FÖR FAKTURERINGEN AV FPA-KURSER 2012 1 Fakturerare Betalare FPA-förs.distr/ ADHD-förbundet rf/helsingfors Ammattiopisto Luovi Hfors/Malm Aivoliitto/Åbo Erityisosaamiskeskus Suvituuli (omat tilat) Åbo Kuntoutumiskeskus Summassaari Åbo Allergi-

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ensirekisteröinnit 2/2013 1.3.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2013 02/2012 (%) (%) 1-02/2013 1-02/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 888 10 626-25,8

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ensirekisteröinnit 10/2015 2.11.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2015 10/2014 (%) (%) 1-10/2015 1-10/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 9 166 8 838 3,7

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk)

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk) 1. KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA 1.1 Tontinlohkomisia suoritettu 1.1.1 Näissä tontteja yhteensä 1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. 1 MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 6.6. 30.10.2011 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset 1 Helsinki Turku satama,

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 12 15.12.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Opintosetelita voidaan vuonna 2016 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin 8,3 miljoonan

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

1 LPS Homenokat ry Jyväskylä, Suomi 2 Light Volley Tuusula, Suomi

1 LPS Homenokat ry Jyväskylä, Suomi 2 Light Volley Tuusula, Suomi Tulokset Pirkka 2016 M40 M45 M50 1 Uuraisten Raiku Uurainen, Suomi 2 Kitinojan Lentopallo M40 Seinäjoki, Finland 3 Region 10,Petrozavodsk Petrozavodsk, Venaja 4 Senkun nostat Sydänmaa, Suomi 1 LPS Homenokat

Lisätiedot

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT VARAMIESPALVELU-YHTIÖT vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen henkilöstöpalveluja tuottava yritysketju 60 palvelualuetta Suomessa ja Virossa alan markkinajohtaja Suomessa sekä liikevaihdon että palvelualueiden

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2013 03/2012 (%) (%) 1-03/2013 1-03/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 492 22 938-58,6 89,9 27 640 47 834-42,2 joista matkailuautoja

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 2 15.02.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 11.12.2016 18.6.2017 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset edellisiin versioihin 1 Helsinki Turku satama, Turku satama Helsinki

Lisätiedot

Y-tunnus 10643333 Perustamisvuosi 1996 Yhtiön kotipaikka Espoo Lakkaamisvuosi 2011 Yhtiö on sulautunut toiseen yhtiöön

Y-tunnus 10643333 Perustamisvuosi 1996 Yhtiön kotipaikka Espoo Lakkaamisvuosi 2011 Yhtiö on sulautunut toiseen yhtiöön Yrityksen nimi Saunalahti Group Oyj Yhtiömuoto Julkinen osakeyhtiö Y-tunnus 10643333 Perustamisvuosi 1996 Yhtiön kotipaikka Espoo Lakkaamisvuosi 2011 Lakkaamissyy Yhtiö on sulautunut toiseen yhtiöön Tilanne

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ensirekisteröinnit 5/2013 3.6.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2013 05/2012 (%) (%) 1-05/2013 1-05/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 10 228 7 316 39,8

Lisätiedot

UPM:n hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot

UPM:n hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot UPM:n hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot Björn Wahlroos Puheenjohtaja Puheenjohtaja ja jäsen vuodesta 2008 Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtaja s. 1952, Suomen kansalainen UPM:n osakkeita

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ensirekisteröinnit 10/2013 1.11.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2013 10/2012 (%) (%) 1-10/2013 1-10/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 093 8 191 11,0

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ensirekisteröinnit 11/2013 2.12.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2013 11/2012 (%) (%) 1-11/2013 1-11/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 463 7 714-3,3

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 10 31.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 10/2010 1(12) 1.11.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 10 000 Auralan kansalaisopisto Auralan Setlementti 7 000 Autere-opisto Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot