Eurokoodit tulevat myös elementtien nostoihin!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurokoodit tulevat myös elementtien nostoihin!"

Transkriptio

1 NOSTOANKKURIT j -TARVIKKEET KÄYTTÖOHJE Päivitetty Eurokoodit tulevt myös elementtien nostoihin! BY:n käyttöselosteet nro BY 287, BY 326, BY 339, BY351, BY 366 BY-EC2-27

2 Semtun kierteisten nostojärjestelmien etuj: 1 + Korke ltu o Ldunvlvont Inspect Sertifiointi Oy:n lisuudess o ISO 9001 sertifioidut vlmistjt o Nostonkkureill lkisääteiset hyväksynnät: BY:n käyttöselosteet sekä RkMK että EC2 mukn o Nostoelimillä CE-merkinnät Inspect Sertifiointi Oy ISO Turvllisuus: o Rd-kierteinen nostoelin sopii vin nostonkkureihin, ei esim. vlunkkureihin + Nostoelinten käyttöikä: o Rd-kierre kestää premmin kolhuj j lik kuin metrinen M-kierre o Kierteistä nostoelintä voidn käyttää useit kertoj + Kierteisen nostonkkurin monikäyttöisyys: o Ankkuri voidn hyödyntää myös esim. elementtiliitoksiin, tuentoihin ti kidekiinnityksiin (M-kierteinen kuusioruuvi käy myös Rd-hylsyyn) + Nopempi sennus o Nostoelin kierretään pois noston jälkeen o Nostonkkurin reikä voidn peittää esim. muovitulpll o Ei nostoelinten ktkisu ti lstipikkus töitä työmll semtu oy - PL KERAVA puh. (09) , fx (09) E-mil:

3 2 SEMTU Oy NOSTOANKKURIT j TARVIKKEET 1. YLEIST Ä Y LEISKUV AUS T OIM I NT AT AP A MITAT, M ATERIAALIT, PINT AKÄSITTELYT JA TOLERANSSIT VALMISTUS V ALM I STUSTAV AT L AAD U NV ALVONTA SALLITUT KUORM AT JA KEST ÄVYYDET M I TOITUSPERI AATE S AL LITUT K UORM AT J A KESTÄV YYDET KÄYTTÖ K ÄYTÖ N R AJ OI TU KSE T KIINNI TYS AL US T AN V AATI M UKSET KIINNI TYS AL US T AN R AU DOI TUS Vinon noston puteräkset Sllittujen kuormien korjus vinoss nostoss, ilmn vinon noston puteräksiä Kyljestä noston puteräkset ASENNUS NOS TO AN K KU REIDEN MUOTTI KIINNI TYS AP UV ÄLINEET NOS TO T ASENNUKSEN VALVONTA NOS TOELIMEN ASENTAM I SEN V ALVONTA TYÖM AA- ASENNUKSET NOS TOELIMEN ASENNUS AN K KU RIIN AN K KU RIKO LON P AI KK AUS ASE NN UKSEN J ÄL KEEN NOSTO ANKKURIT K ÄYR ÄAN K KU RI (PITK Ä) Rd12 Rd HYLS Y AN K KU RI Rd12 Rd LA(R) 24, L AATT A- AN K KURI LAR 30 L AATT A- AN K K U RI PFEIFER PUL TTI AN KK U RI Rd12 Rd DEMU 1988 NOS TO AN K KURI M12 M NOSTOELIMET V AI JERINOS TOLENKI T Rd12 Rd V AI JERINOS TOLENKI T P AI N ELEVYLL Ä Rd12 Rd Pinelevyl-linen vijeri T ÄYSM ETAL LISET NOS TOLENKI T Rd12 Rd KOLOS 1260 VAI JERI NO STOLENKI T M12 M KOLOS 1240 J A KOLOS 1245 VAI JE RINOS TOLENKIT M12 M YLEISIÄ MITOITUSOHJEIT A M I TOITUS KUO RM AT: ELEM ENTI N OM AP AI N O ELEM ENTI N T AR TUNTA M UO TTI I N VINO N NOS TON AI HEUTTAM A LIS ÄK UO RM A KUO RM AN EP ÄT AS AI NE N J AK AU TUM I NEN NOS T AM I NE N USE AM M ASTA KUI N K AH DES T A PIS TEES T Ä...31

4 1. YLEISTÄ YLEISKUVAUS SEMTU OY:n nostonkkurit ovt elementtien betonivluun sennettvi nosto-osi. Elementti nostetn nostonkkuriin sopivll nostoelimellä. Nostoelimet on esitelty kohdss 10. Nostoelimiä voidn käyttää useit kertoj. Käyttämällä kierteisiä nostonkkureit voidn sm nostoelintä käyttää usen kertn eri elementeissä j vältytään perinteisten nostolenkkien ktkisult TOIMINTATAPA Nostonkkurit nkkuroituvt betoniin omn trtuntpään vull (Käyränkkuri, LA nkkuri, DEMU 1988) ti erillisen nkkurihrjteräksen vull (Hylsynkkuri). Näiltä elementin pino siirtyy kierrehylsyyn j sitä kutt nostoelimelle. Kikki nkkurityypit vtivt purudoitust jos nostokulm ylittää 25 o sekä myös mikäli niitä käytetään elementtien kyljestä nostoon ti muotist pystyyn nostmiseen. - vinon noston puteräkset koht 5.3.1, - kyljestä noston puteräkset koht Nostonkkureiden tyypit: Tyyppilevyke α > 25 O lisäteräksin Rd-kierteiset nkkurit: Käyränkkuri (KA) M-kierteiset nostonkkurit: DEMU 1988 nostonkkurit Hylsynkkuri (HA) Ltt-nkkurit LA(R) 24(/M) j LAR 30 PFEIFER pulttinkkuri

5 4 Nostonkkurit elementtityyppien mukn: Pilrit, Plkit, seinäelementit: Lttelementit, nosto vktsoss: - Käyränkkurit (KA) - Ltt-nkkurit LA(R) 24(/M) j LAR 30 - Hylsynkkurit (HA) - Käyrä- (KA) ti Hylsynkkurit (HA) kyljessä+koht lisäteräkset + puomi koht 11.6 mukn - DEMU 1988 Nostonkkurit 2. MITAT, MATERIAALIT, PINTAKÄSITTELYT JA TOLERANSSIT Kunkin nostonkkurin mitt, mterilit, tolernssit j mhdollinen pintkäsittely ks. kyseisen nostonkkurin om sivu. 3. VALMISTUS 3.1. VALMISTUSTAVAT Käyränkkurit (KA): Trtunthrjterästngot leiktn oiken pituuteen j niihin tivutetn käyräos. Kierrehylsyos puristetn tn puristimell hrjteräksen päähän. Hylsynkkurit (HA): Kierrehylsyyn vlmistetn meknisesti reikä nkkuriterästä vrten j sennetn muovinen sisäkorkki hylsyn sisään. LA(R) 24(/M) j LAR 30 Ltt-nkkurit: Lttterästrtunt leiktn meknisesti, särmätään j hitstn hylsyyn. PFEIFER pulttinkkurit: Hylsyos kierretään j puristetn kuusioruuvitrtunnn päähän. DEMU 1988 nostonkkurit: Hylsyos kierretään j puristetn kuusioruuvitrtunnn päähän.

6 3.2. LAADUNVALVONTA 5 Nostonkkureiden ldunvlvonnst vst SFS-Inspect Sertifiointi Oy. Vlmistusmerkinnät ktso kunkin nkkurin om sivu. 4. SALLITUT KUORMAT JA KESTÄVYYDET 4.1. MITOITUSPERIAATE Nostonkkureiden sllitut kuormt on määritetty noudtten RkMK B4: ohjeit siten että vrmuuskerroin murtoon nähden on vähintään 4,0. EC2 mukiset sllitut kuormt on määritetty niin, että kokonisvrmuus nkkurin murtoon nähden on 4, SALLITUT KUORMAT JA KESTÄVYYDET Yhden nkkurin sllitut kuormt ti kestävyydet j reunetäisyydet ktso kunkin nkkurin om sivu.

7 5. KÄYTTÖ KÄYTÖN RAJOITUKSET Nostonkkureist s nost vin niihin trkoitetuill nostoelimillä. Nostonkkureit ei s käyttää nnettuj minimipksuuksi ohuemmiss elementeissä. Nelipistenostoiss toimivien nkkureiden lukumäärä, ktso koht Käytettäessä nostonkkureit hyvin kylmissä olosuhteiss [lle -25 C] on erikseen vrmistettv vditun vrmuude n svuttminen KIINNITYSALUSTAN VAATIMUKSET Vdittv betoniluokk on rudoitettu C16/20 (K20) ti rudoittmton C25/30 (K30). Poikkeuksen LAR 30 nkkuri joss on vtimuksen minimirudoitettu betoni, betoniluokk C35/45 (K45-2). Nostonkkureit ei s käyttää kevytbetonielementeissä KIINNITYSALUSTAN RAUDOITUS Seinäelementeissä on oltv pielirudoitus j käyränkkureiden knss erikseen esitetyt lisäht. Lttelementeissä on in oltv minimirudoitus Vinon noston puteräkset Ain kun nostokulm α on suurempi kuin 25 o on käytettävä tulukon mukist nostonkkurin kierteen hlkisijn mukn vlittv puterästä. Aputeräs tulee kiinnittää nkkurin päähän ns. tyyppilevykkeen vull (hitsminen ei ole sllittu). Tyyppilevyke on muovinen j se sennetn siten että puteräksen kiinnitysväkänen tulee vinon noston suuntiseksi. Tämän jälkeen puteräs npsutetn kiinni väkäseen. Vinon noston puteräkset: Nostonkk. Rd / M Hlk. φ Pituus Ls d B R 12 6 (5) (7) (7) (9) (11) Teräsltu A500HW ti ruostumton B600KX ( ) Ls Jos nostonkkurille sennetn kohdn mukiset kyljestä noston lisäteräkset, voidn vinon noston lisäteräkset jättää pois.

8 7 Rsitusluokkiin XS2, XS3, XD2 j XD3 kuuluviss rkenteiss, tulee suunnittelijn ott huomioon ruostumttomn hrjteräksen jännityskorroosion esiintymismhdollisuus. All olevss tulukoss on nnettu hrjterästrtunnn keskiön sijinti betonin pinnst molemmiss päissä, sekä minimi betonipeite(cv 1 j cv 2 nkkurin vieressä). Pint-sennettu nkkuri Upposennettu nkkuri Kierrekoko e1 cv 1 e3 e 2 cv 2 e4 RD > >50 RD > >50 RD20 14,5 10 >50 24,5 20 >30 RD24 15,5 10 >50 25,5 20 >30 RD30 16,5 10 >50 26,5 20 >30 RD36 22,5 15 >50 32,5 25 >35 Nostonkkurin pintsennus Nostonkkurin upposennus

9 Sllittujen kuormien korjus vinoss nostoss, ilmn vinon noston puteräksiä Nostonkkureiden sllittuj kuormi ei trvitse korjt kun käytetään edellä esitettyjä vinon noston puteräksiä. Mikäli vinon noston puteräksiä ei käytetä kun nostokulm on suurempi kuin 25 o, tulee nkkureiden kpsiteettej korjt nostokulmn mukn seurvsti. Ankkurille LAR30 tulee vinon noston tpuksess trkist leikkuksen j vedon yhteisvikutusehto, kts. koht 9.4. Nostokulm α >40 o 30 o 20 o 0 o Pienennyskerroin 0,6 0,7 0,8 1,0 Nostonkkurille tulev rsitust määritettäessä tulee huomioid vinon noston tuom lisäys, mhdollinen kuormn epätsinen jkutuminen j nelipistenostoiss toimivien nkkureiden lukumäärä yleisten mitoitusperusteiden mukisesti (ks. koht 11. Yleisiä mitoitusohjeit) Kyljestä noston puteräkset Elementin kyljestä nosto Kun nostonkkuri (yleensä käyränkkuri ti hylsynkkuri), sennetn F<0,5Fsll elementin kylkeen elementin pystyyn nostmist ti lttelementin sennust vrten on: F 1) sen yhteydessä käytettävä seurvn sivun tulukon mukisi lisäteräksiä 2) käytettävä kyseiseen nostoon soveltuvi nostolenkkejä (pinelevyllinen vijerinostolenkki ti täysmetllinen nostolenkki). 3) sekä huomioitv sllitun kuormn pienennys puoleen (50%). ) Seinä- ti lttelementin pystyyn nostmiseen (muotist) sllitun kuormn pienennys ei käytännössä vikut, kosk nostonkkurit on vlittv siten, että pystyyn nostmisen jälkeen elementtiä voidn siirtää khdest nkkurist pystysennoss. Pystyyn nosto tilnteess elementin toinen reun tukeutuu muottiin, jolloin nkkurille tulev kuorm on puolet pystysennoss tphtuvn noston kuormst. Vg b) Jos nostonkkurit sijoitetn ltn kylkeen j ltt Vg siis nostetn tson (nostokulm 90 stett), α tulee pienennys huomioid nkkurin vlinnss. α=0 Jos nkkuri on vlittu kohdn 3) mukn, riittää niiden kntvuus elementin nostoon tson, edellyttäen että nostoss on neljä α toimiv nostoelintä kohdn 11.6 mukn => esim. puomillinen nosto. Kyljestä nostoss on in upotuskolojen koko vlittv pinelevylliselle nostoelimelle sopivksi, ks. koht 6.1 Nostonkkureiden muottikiinnityspuvälineet.

10 9 Kyljestä noston puteräkset: Pos 1 Pos 2 Koko d s1 L h H d Br α d s2 B Rd [ ] Rd12 6 (5) (25) (7) 280 Rd16 8 (7) (35) (11) 400 Rd20 8 (7) (50) (11) 490 Rd24 10 (9) (57) Rd30 12 (11) (70) Rd Teräsltu A500HW ti ruostumton B600KX ( ) Elementin kääntämisessä j kyljestä nostoss F<0,5Fsll F Teräsltu A500HW ti ruostumton B600KX Jos elementti käännetään nostonkkureill (eli rsitus nkkurille molempiin suuntiin), tulee kyljestä noston puteräkset oll molempiin suuntiin.

11 10 6. ASENNUS 6.1. NOSTOANKKUREIDEN MUOTTIKIINNITYSAPUVÄLINEET Tyyppilevyke (muovi) Aputerästen kiinnittämiseen Stvn koot M12-M36 Tilttv erikseen (ei tule nkkurin mukn) Käy sekä M- että Rd-kierteeseen Muovinen vruskiekko 2280: Kiinnitys nulmll puumuottiin Tekee d 60 mm j 10 mm syvän upotuksen nostonkkurin ympärille Stvn koot M12 M30 Ei sovellu käytettäväksi jos nosto tphtuu pinelevyllisellä ti täysmetllisell nostolenkillä Käy sekä M- että Rd-kierteeseen Mgneettikiinnike: Kiinnityspuväline teräsmuottiin Vruskolo suurenee nkkurin koon mukn Vruskoloon sopii pinelevyllinen ti täysmetllinen nostolenkki Stvn koot M12 M36 Käy sekä M- että Rd-kierteeseen Rd-Vruskiekko (PVC-muovi ti teräs) + kiinnitysruuvi: Kiinnitys joko nulmll ti ruuvill muotin läpi Vruskolo suurenee nkkurin koon mukn j sopii pinelevylliseen ti täysmetlliseen nostolenkkiin Stvn koot M12 M36 Käy sekä M- että Rd-kierteeseen

12 11 Kiinnitys muotin läpi pint-sennuksen: Läpikiinnityksen pun voidn käyttää knntont kiinnitysruuvi ti kierresovitint Pienentää muotin läpi menevän kiinnitysruuvin koon pienemmäksi Käy sekä M- että Rd-kierteeseen Vruskiekkojen j kiinnitysruuvin knnn korkeudet h j leveydet B Koko Muovinen j teräksinen Rdvruskiekko Knnllinen kiinnitysruuvi Mgneettikiinnike Muovinen vruskiekko 2280 h B B h B h B M12 10,0 50,5 8,5 23,7 10,5 50,5 10,0 60 M16 10,0 59,2 8,5 30,7 10,5 59,2 10,0 60 M20 10,0 73,5 8,0 37,2 10,5 73,5 10,0 60 M24 12,0 78,2 10,0 41,2 12,5 78,2 10,0 60 M30 12,0 94,2 10,0 49,2 12,5 94,2 10,0 60 M36 12,0 105,5 10,0 59,2 12,5 105,5 - -

13 NOSTOT Nostoelimien tyypit: Rd-kierteiset nostoelimet: Vijerinostolenkki Rdxx Vijerinostolenkki pinelevyllä Rdxx Täysmetllinen nostolenkki Rdxx M-kierteiset nostoelimet: Kolos1260 Vijerinostolenkki Mxx Kolos1240 Vijerinostolenkki Mxx vinoihin nostoihin Trkemmt mitt- j kpsiteettitiedot ovt kunkin nostoelimen omll sivull. Rd-kierteiset nostoelimet sopivt vin vstvn kierteiseen Rdnostonkkuriin. Jokinen kierrekoko vst tiettyä kpsiteetti (esim. Rd16 = 1200kg RkMK ti EC2 mukist sllittu kuorm). Eri kokojen tunnistmiseksi ne on merkitty seurvill värikoodeill tunnistetekstien lisäksi: Kierrekoko Rd Sllittu kuormitus F s ll / nostoelin [kn] Tunnisteväri Rd 12 5 Ornssi Rd Puninen Rd Vlen vihreä Rd Hrm Rd Tummn vihreä Rd Sininen Vijerinostolenkeille on ominist se, että ne tipuvt in nostovoimn suuntn. Nosto on kuitenkin suunniteltv siten, että nostokulm tvllisill vijerinostolenkeillä on pienempi kuin 45 o. Jos nostokulm on suurempi kuin 45 o tulee käyttää pinelevyllisiä nostoelimiä. Pinelevyllisillä vijerinostolenkeillä j täysmetllisill nostolenkeillä sllittu nostokulm on 90 o. M-kierteiset Kolos vijerinostolenkit sopivt metrisellä kierteellä vrustettuihin DEMU 1980 nostonkkureihin. M-kierteisten nostoelinten kpsiteetit suorss nostoss ovt smt kuin Rd-kierteisten nostoelinten. Yli 30 o steen vinoss nostoss on Kolos 1240 vijerinostolenkin kpsiteettej pienennettävä käyttöohjeen mukisesti ks. kohdt j 10.5.

14 7. ASENNUKSEN VALVONTA 13 Ennen elementin vlu trkistetn, että muotiss on oiket nkkuriost j trvittvt nkkurointi- j purudoitukset sekä että ost on sidottu tukevsti rudoitukseen ti kiinnitetty muottiin NOSTOELIMEN ASENTAMISEN VALVONTA Ennen nostoelimen sentmist poistetn mhdollinen suojtulpp, trkistetn että nkkuriosn kierre on puhds list j jäästä. Oike nostoelin kierretään kiinni nkkuriin pohjn sti käsivoimin. Käytettäessä pinelevyllisiä ti täysmetllisi nostoelintä vrmistutn myös siitä että pinelevy koskett betoni koko pint-lltn.

15 8. TYÖMAA-ASENNUKSET NOSTOELIMEN ASENNUS ANKKURIIN Ktso edellinen koht 7.1 Nostoelimen sentmisen vlvont 8.2. ANKKURIKOLON PAIKKAUS ASENNUKSEN JÄLKEEN Elementin sennuksen jälkeen nkkurien mhdolliset vruskolot piktn betonoimll ne umpeen elementin pkksrsitusluokk huomioiden. Pikkusbetonin tulee täyttää vdittv suojbetonipksuus jos kyseessä on sähkösinkityt nkkurit. Pikkukseen ulkotiloiss suositelln käytettäväksi ympäristöolosuhteiden vtimukset täyttävää käyttöselostuksell hyväksyttyä korjusmss. Hponkestävällä hylsyllä vrustetut nkkurit voidn jättää pintsennuksiss pikkmtt, joskin nekin suositelln vähintään tulpttvksi mikäli ne jäävät rkenteess ylöspäin (esim. prvekeltt, nosto yläpinnst). Stvill olevi tulppi ovt: Pieni ulkotulpp, koot M12-36 hrmt muovi pint-sennuksiin lipn pksuus 1.5 mm Suuri ulkotulpp, koot M12-M36 hrmt muovi Rd vruskiekon upotuskolon mukinen hlkisij PAR ulkotulpt, koot M16(M12), M24(M20), M30 Käy sekä M- että Rd-kierteeseen Lipn hlkisij 35mm Suunt ntvt värisävyt ovt o. tulukoss: Värikoodi PAR16 PAR24 PAR30 Luonnonvlkoinen LV X Vlkoinen V X X Vlenhrm VH Hrm H Punisempi Hiekk PH Luonnon sor LS PunRuske Kttopellin Ruske PR KR

16 15 9. NOSTOANKKURIT BY:n käyttöselosteet: BY 5 B 366 BY 5 B-EC KÄYRÄANKKURI (PITKÄ) Rd12 Rd36 - trtuntn tivutettu hrjteräs - soveltuu pilrien, plkkien, seinäelementtien nostoon sekä prvekelttojen kääntämiseen j nostoon kyljestä. - soveltuvt Rd-kierteiset nostoelimet ovt vijerinostolenkki, vijerinostolenkki pinelevyllä sekä täysmetllinen nostolenkki Mterilit j Pintkäsittelyt: KA Rd KA Rd H Mterili, hylsy S355J2+N Hrjteräs BSt500S BSt500S Pintkäsittely; Sähkösinkitty + Käsittelemätön, hylsyn Hylsy+hrjteräs keltpssivoitu pohj käsitelty Terosinill. Käyränkkuri Rd Sllittu kuorm Fsll/ Ankkuri [kn] e ± 2 Mitt D d s h ± 5 b s min Reun- j keskiöetäisyydet b min Pksuus d min Ht A500HW + (verkko) B500K Rd (150) 280 (300) 65 (60) 1+1T6(5/5 #150) Rd (200) 330 (400) 100 (80) 1+1T8(5/5 #150) Rd (275) 500 (550) 150 (110) 1+1T8(6/6 #150) Rd (300) 900 (600) 170 (125) 1+1T8(6/6 #150) Rd (350) 1000 (650) 200 (140) 1+1T8(6/6 #150) Rd (400) 1000 (800) 200 (200) 1+1T8(6/6 #150) Etäisyys j pksuusvtimukset pätevät rudoittmttomlle C25/30 (K30) betonille, suluiss esitetyt minimirudoitetulle C16/20 (K20) betonille. Pielirutojen lisäksi on käyränkkurin molemmin puolin sennettv tulukon mukiset elementin pksuudest riippuvt ht. Piirustusmerkintä: KA Rd sähkösinkitty, KA Rd H hponkestävä Vlmistusmerkinnät; kierteen koko j tyyppi sekä sllittu kntvuus on stnssttu hylsyn kylkeen. Kyljestänostoss on huomioitv mhdollisen upotusvruksen suuruus soveltuvksi pinelevylliselle ti täysmetlliselle nostolenkille (ks. 6.1 Nostonkkureiden muottikiinnityspuvälineet). s

17 9.2. HYLSYANKKURI Rd12 Rd36 - reikä erillistä nkkurointihrjterästä (pkollinen) vrten, nkkurointihrjteräs ei kuulu toimitukseen. - soveltuu pilrien, plkkien, seinäelementtien nostoon sekä prvekelttojen kääntämiseen j nostoon kyljestä. - soveltuvt Rd-kierteiset nostoelimet ovt vijerinostolenkki, vijerinostolenkki pinelevyllä sekä täysmetllinen nostolenkki - kyljestä nosto j vino nosto kts. seurv sivu 16 BY:n käyttöselosteet: BY 5 B 339 BY 5 B-EC2-27 Mterilit j pintkäsittelyt: HA Rd HA Rd H Mterili, hylsy S355J2+N Pintkäsittely; Sähkösinkitty + hylsy keltpssivoitu käsittelemätön Ankkurointiteräs A500HW ti B600KX Hylsynkkuri Rd Sllittu kuorm Fsll/ nkkuri [kn] h ± 2 D Mitt Ankkuriteräs ds/ls A500HW B600KX [ ] e Reun- j keskiöetäisyydet min bmin Pksuus dmin (verkko) Rd 12 5, [5] / 220 8, (150) 280(300) 65(60) (5/5 #150) Rd 16 10, [9] / , (200) 330(400) 100(80) (5/5 #150) Rd 20 21, [11] / , (275) 500(550) 150(110) (6/6 #150) Rd 24 22, [11] / , (300) 900(600) 170(125) (6/6 #150) Rd 30 33, / , (350) 1000(650) 200(140) (6/6 #150) Rd 36 48, / , (400) 1000(800) 200(200) (6/6 #150) Etäisyys j pksuusvtimukset pätevät rudoittmttomlle C25/30 (K30) betonille, suluiss esitetyt minimirudoitetulle C16/20 (K20) betonille. Piirustusmerkintä: HA Rd sähkösinkitty, HA Rd H hponkestävä Vlmistusmerkinnät; kierteen koko j tyyppi on stnssttu hylsyn kylkeen sekä hylsyn sisällä olevn muoviseen sisäkorkkiin. Hylsyn kyljessä esitetty kntvuus poikke Suomess sllitust. Kyljestä nostoss on huomioitv mhdollisen upotusvruksen suuruus soveltuvksi pinelevylliselle ti täysmetlliselle nostolenkille (ks. 6.1 Nostonkkureiden muottikiinnityspuvälineet).

18 Ankkuriteräksen sentminen: Ankkuriteräs tulee lukit tiuksti piklleen reiän lreunn pinmll hylsyn sisällä olevll muovisell sisäkorkill. Huomioitv erityisesti kun käytetään ruostumtont B600KX hrjterästä, jonk hlkisijt ovt pienempiä. 17 Sisäkorkki Sisäkorkki Hylsynkkurin käyttö ohuiss rudoitetuiss ltoiss: Ankkuriteräs tulee sent suojbetonikerros huomioiden lpinnn verkon lle! b>2 b>2 dmin d Minimiverkot Ls ds Hylsynkkuri Sllittu kuorm Fsll/ nkkuri[kn] Ankkuriteräs A500HW Min. verkot molemmiss d s L s pinnoiss B 500K Reun- j keskiöetäisyydet m i n b m i n Pksuus Rd 12 5,0 6 (5) 220 5/5 # Rd 16 10,5 10 (9) 310 5/5 # Rd 20 21,0 12 (11) 430 6/6 # Rd 24 22,1 16 (11) 470 6/6 # Rd 30 33, /8 # Rd 36 48, /8 # Ankkuriteräkset A500HW ti ruostumton B600KX ( ). d m i n

19 18 BY:n käyttöselosteet: BY 5 B 287 BY 5 B-EC LA(R) 24, LAATTA-ANKKURI - trtuntn tivutettu lttteräs - soveltuu ltt-elementtien nostoon yläpinnst, esim. prveke-elementit. - soveltuvt Rd24-kierteiset nostoelimet ovt vijerinostolenkki, vijerinostolenkki pinelevyllä sekä täysmetllinen nostolenkki d Vinon noston puteräkset, kts. koht Mterilit j pintkäsittelyt: LA24 j LA24/M LAR24 j LAR24/M Mterili, hylsy S355J2+N ti Mterili, ltt S235JR+N S235JR+N Pintkäsittely; Sähkösinkitty + käsittelemätön hylsy+ltt keltpssivoitu b>2 Tulukon rvot pätevät rudoittmttomlle C25/30 (K30) betonille. Nostolujuuden olless pienempi kuin C25/30 (K30) tulee nostonkkurin trtuntpään ulottu rudoitusverkon (minimirudoitus) lle. Sllittu kuorm Mitt Reun- j keskiöetäisyydet Pksuus F sll / LA 24 nkkuri [kn] d b c e ± 2 h ± 5 m i n b m i n d m i n LA 24 23, LA 24 /M 23, LAR 24 23, LAR 24/M 23, Tyyppilevyke b>2 α > 25 O Vino nosto lisäteräksin Piirustusmerkintä: LA 24, LA 24/M, LAR 24 ti LAR24/M Vlmistusmerkinnät; kierteen koko j tyyppi on stnssttu hylsyn kylkeen. Hylsyn kyljessä esitetty kntvuus poikke Suomess sllitust. Vinon noston puteräkset ks. koht 5.3.1

20 19 BY:n käyttöselosteet: BY 5 B 351 BY 5 B-EC LAR 30 LAATTA-ANKKURI - trtuntn tivutettu lttteräs - soveltuu ltt-elementtien nostoon yläpinnst, esim. prveke-elementit. - soveltuvt Rd30-kierteiset nostoelimet ovt vijerinostolenkki, vijerinostolenkki pinelevyllä sekä täysmetllinen nostolenkki d b>2 Vinon noston puteräkset, kts. koht Mterilit j pintkäsittelyt: LAR30 Mterili, hylsy ti Mterili, ltt Pintkäsittely; hylsy+ltt S355J2+N Hylsyn pohj on käsitelty Terosinill. Ei muit pintkäsittelyjä. All olevien tulukoiden rvot pätevät minimirudoitetulle C35/45 (K45-2) betonille. (Yläpinnn rudoitus minimissään T8#150, ti RkMk B4 / EC2 mukinen ltn minimirudoitus) Sllitut kuormt Veto F sll / nkk [kn] (* Leikk. V sll / nkk. [kn] (* Mitt d b c e ± 2 h ± 5 b>2 m i n b m i n d m i n LAR30 40,0 40, (* HUOM. Pysty- j leikkusvoimn vikuttess yhtäikisesti, on LAR30 nkkurille trkistettv seurv yhteisvikutusehto (käytännössä kun α 11 ): F V F V + 1,2; 1,0; 1,0 F V F V sll sll sll sll All olevn tulukkoon on lskettu suurin sllittu pystykuorm j leikkusvoim nostokulmn mukn, kun veto- j leikkusvoim vikutt yhtäikisesti. Arvot on lskettu johten em. kvoist: F 1,2 * Fsll 1,2* Vsll 40* kn j V 11 = 40* kn, missä α=nostokulm α (1 + tnα) 1 (1 + ) tnα α 11 = Reun- j keskiöetäisyydet Pksuus Tyyppilevyke α > 25 O Vino nosto lisäteräksin

21 20 α ,6 37,8 35,2 32,7 30,4 28,2 26, ,9 19,8 17,6 F α 11 [kn] 8,4 10,1 12,8 15,3 17,6 19,8 21, ,1 28,2 30,4 V α 11 [kn] Piirustusmerkintä: LAR30 (= ruostumton hylsy) Vinon noston puteräkset ks. koht Ankkurin sennus vluun:

22 9.5. PFEIFER PULTTIANKKURI Rd12 Rd30 - trtuntn kuusiopultti - soveltuu mm. lttelementtien nostoon yläpinnst - Rd-kierteiset nostoelimet ovt vijerinostolenkki, vijerinostolenkki pinelevyllä sekä täysmetllinen nostolenkki d b>2 Vinon noston puteräkset, kts. koht Mterilit j pintkäsittelyt: PFEIFER RD x h PFEIFER RD x h H Mterili, hylsy S355J2+N Pintkäsittely, hylsy Sähkösinkitty +keltpssivoitu Käsittelemätön (hponkestävä) Mterili, trtuntpultti Pintkäsittely, trtunt käsittelemätön käsittelemätön Mitt Tyyppilevyke BY:n käyttöseloste: BY 5 B-EC2-27 α > 25 O b>2 Vino nosto lisäteräksin Reun- j keskiöetäisyydet Pksuus PFEIFER D e h D b m i n b m i n d m i n Rd12x Rd16x Rd20x127 27, Rd24x Rd30x170 39, EC2 sllitut kuormt [kn] betoniluokn mukn hlkeilemttomlle betonille PFEIFER C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 Rd12x70 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Rd16x80 7,9 8,8 9,7 10,8 11,9 12,0 Rd20x127 17,3 19,4 20,0 20,0 20,0 20,0 Rd24x140 19,9 22,3 24,4 25,0 25,0 25,0 Rd30x170 25,4 28,4 31,2 34,6 38,2 40,0 Ltss tulee oll SFS-EN mukinen minimirudoitus. Piirustusmerkintä: PFEIFER PULTTI Rd x h sähkösinkitty PFEIFER PULTTI Rd x h H hponkestävä Rd = kierrekoko, h = nkkurin pituus Betonin minimilujuus nostohetkellä tulee ilmoitt suunnitelmiss. Vlmistusmerkinnät; kierteen koko j tyyppi on stnssttu hylsyn kylkeen.

23 9.6. DEMU 1988 NOSTOANKKURI M12 M24 - trtuntn kuusiopultti - soveltuu prhiten lttelementtien nostoon yläpinnst - metrinen kierre, johon soveltuvt d Kolos 1240 j Kolos 1260 vijerinostolenkit. 22 * BY:n käyttöselosteet: BY 5 B 326 BY 5 B-EC2-27 b>2 b>2 * tunnistepuristus, jok tekee hylsystä kiinteän (kts.kuv) Mterilit j pintkäsittelyt: DEMU 1988 M d x l Mterilimerkintä: zkp zk H Mterili, hylsy S235JR+N S235JR+N Pintkäsittely, hylsy Sähkösinkitty+ kuumsinkitty käsittelemätön keltpssivoitu Mterili, trtuntpultti 8.8 Pintkäsittely, trtunt käsittelemätön Sllittu Mitt Reun- j keskiöetäisyydet Pksuus kuorm DEMU 1988 Fsll/nkkuri [kn] L ± 4 d nom l b m i n b m i n d m i n M12x100 4, , M16x140 8, , M20x180 14, , M24x200 22, , Tulukon rvot pätevät rudoittmttomlle C25/30 (K30) betonille. Nostolujuuden olless pienempi kuin C25/30 (K30) tulee nostonkkurin trtuntpään ulottu rudoitusverkon (minimirudoitus) lle. Piirustusmerkintä: Demu 1988 M d x L zkp sähkösinkitty Demu 1988 M d x L zk kuumsinkitty Demu 1988 M d x L H hponkestävä d = kierteen hlkisij L = nkkurin pituus Vlmistusmerkinnät; kierteen koko j tyyppi on stnssttu hylsyn kylkeen. Vinon noston puteräkset, kts. koht Tyyppilevyke α > 25 O Vino nosto lisäteräksin

24 NOSTOELIMET VAIJERINOSTOLENKIT Rd12 Rd36 - Rd-kierteisiin nostonkkureihin - nostokulm on mx. 45 o - jos nostokulm on suurempi kuin edellä minittu, on käytettävä pinelevyllisiä nostolenkkejä ti täysmetllisi kääntyviä nostolenkkejä - nostolenkit tulee kiertää in kierreosn pohjn skk - vijerinostolenkit ovt sinkittyjä, joten niitä voidn pitää kiinnitettyinä elementteihin myös ulkotiloiss Vijerinostolenkkien kunto on trkistettv viimeistään vuoden päästä käyttöön otost j sen jälkeen vuosittin ti jos epäillään että lenkkiä on kuormitettu ohjeiden vstisesti. Trkstuksist on pidettävä kirj j trkstetut lenkit merkitään esim. vijeriss olevn tunnistekilpeen värimerkinnällä. Hylätyt lenkit stetn käyttökelvottomiksi. - 4 lnkmurtum lueell, jonk pituus on 3 x vijerin hlkisij - 6 lnkmurtum lueell, jonk pituus on 6 x vijerin hlkisij - 16 lnkmurtum lueell, jonk pituus on 30 x vijerin hlkisij - punosmurtum, puristuksen iheuttm muodonmuutos - mutklle tipuneit kohti ti pullistumi - kierrevurioit vijeri-istukss - huomttvi kulumi, korroosiojälkiä, muit huomttvi vurioit Nostolenkki Rd Sllittu kuormitus F sll /Nostolenkki [kn] Mitt e h Rd Rd Rd Rd 20, lyhyt Rd Rd Rd * käytetään hissien ripustuksiin, hissikuilujen kttoltoiss l

25 VAIJERINOSTOLENKIT PAINELEVYLLÄ Rd12 Rd36 - Rd-kierteisiin nostonkkureihin - nostokulm on mx. 90 o Pinelevyllä vrustetut nostolenkit mhdollistvt nostot lenkin täydellä kpsiteetill myös yhdensuuntisesti nostopintn nähden (vrt. kyljestä noston puteräkset koht 5.3.2) Nostoelin soveltuu sellisenn elementin pystyyn nostoon muotist sekä elementtien kääntämiseen. Pinelevy välittää vinost nostost iheutuvt rsitukset suorn betonille kierrehylsyä säästäen - Pinelevylliseen nostolenkkiin pätevät smt DIN 3088 normin trkstusohjeet kuin tvllisille vijerinostolenkeille. - Mikäli pinelevyllisen nostolenkin knss nostonkkuri on upotettu betoniin, on huolehdittv että upotusvrus on riittävän suuri. Pinelevyn tulee nostoss koskett betoni koko pint-lltn eikä se s jäädä kntmn upotuksen reunoilt. Ks. koht 6.1 Nostonkkureiden muottikiinnitys puvälineet - Pinelevyllinen nostolenkki on kierrettävä nostonkkuriin kierreosn pohjn sti j vijerilenkki setettv nostokulmn nähden siten että pinelevyä kiertävä voim kiristää nostolenkkiä nostonkkuriss (kiertää myötäpäivään, eikä v). Oikein Väärin Oikein Väärin Kierretpille tivutust! Ei kierry trpeeksi syvään! Pinelevyllinen vijeri nostoelin Sllittu kuormitus F sll /Nostolenkki [kn] Mitt g b e h Rd Rd Rd Rd Rd Rd f

26 TÄYSMETALLISET NOSTOLENKIT Rd12 Rd36 - Rd-kierteisiin nostonkkureihin - nostokulm on mx. 90 o Täysmetlliset nostolenkit mhdollistvt nostot lenkin täydellä kpsiteetill myös yhdensuuntisesti nostopintn nähden (vrt. kyljestä noston puteräkset koht 5.3.2) Nostoelin soveltuu sellisenn elementin pystyyn nostoon muotist sekä elementtien kääntämiseen. Pinelevy välittää vinost nostost iheutuvt rsitukset suorn betonille kierrehylsyä säästäen - Täysmetlliset nostolenkit ovt ensisijisesti tehdskäyttöön - Mikäli täysmetllisen nostolenkin knss nostonkkuri on upotettu betoniin, on huolehdittv että upotusvrus on riittävän suuri. Pinelevyn tulee nostoss koskett betoni koko pint-lltn eikä se s jäädä kntmn upotuksen reunoilt. Ks. koht 6.1 Nostonkkureiden muottikiinnityspuvälineet - Täysmetllinen nostolenkki on kierrettävä nostonkkuriin kierreosn pohjn sti. Vrsininen nostolenkki pääsee vpsti kiertymään oiken nostosentoon ilmn erityistoimi. Täysmetllinen Nostolenkki Rd Sllittu kuormitus F sll /Nostolenkki [kn] Mitt e b g h Rd Rd Rd Rd Rd Rd

27 KOLOS 1260 VAIJERINOSTOLENKIT M12 M36 - M-kierteisiin Demu 1980 nostonkkureihin - nostokulm on mx. 45 o - jos nostokulm on suurempi kuin edellä minittu on käytettävä Kolos 1240 vijerinostolenkkejä - nostolenkit tulee kiertää in kierreosn pohjn skk - vijerinostolenkit ovt sinkittyjä, joten niitä voidn pitää kiinnitettyinä elementteihin myös ulkotiloiss Vijerinostolenkkien kunto on trkistettv viimeistään vuoden päästä käyttöön otost j sen jälkeen vuosittin ti jos epäillään että lenkkiä on kuormitettu ohjeiden vstisesti. Trkstuksist on pidettävä kirj j trkstetut lenkit merkitään esim. vijeriss olevn tunnistekilpeen värimerkinnällä. Hylätyt lenkit stetn käyttökelvottomiksi. DIN 3088 normin mukn vijerilenkki on poistettv käytöstä seurviss tpuksiss jos jokin seurvist vurioist on hvittu: - 4 lnkmurtum lueell, jonk pituus on 3 x vijerin hlkisij - 6 lnkmurtum lueell, jonk pituus on 6 x vijerin hlkisij - 16 lnkmurtum lueell, jonk pituus on 30 x vijerin hlkisij - punosmurtum, puristuksen iheuttm muodonmuutos - mutklle tipuneit kohti ti pullistumi - kierrevurioit vijeri-istukss - huomttvi kulumi, korroosiojälkiä, muit huomttvi vurioit Kolos 1260 Nostolenkki Sllittu kuormitus Mitt F sll /Nostolenkki [kn] h M M M M M M e

28 27 kulmiks KOLOS 1240 JA KOLOS 1245 VAIJERINOSTOLENKIT M12 M36 - M-kierteisiin Demu 1980 nostonkkureihin - nostokulm on mx 90 o - Suurin sllittu nostokulm ilmn puvälineitä on 90 o. Kuitenkin jos nostokulm on suurempi kuin 30 o tulee nostolenkille sllittu kuorm vähentää oheisen tulukon mukisesti - nostolenkit tulee kiertää in kierreosn pohjn skk - vijerinostolenkit ovt sinkittyjä, joten niitä voidn pitää kiinnitettyinä elementteihin myös ulkotiloiss - Kolos 1240 j Kolos 1245 vijerinostolenkkeihin pätevät smt DIN 3088 normin trkstusohjeet kuin tvllisille vijerinostolenkeille. Nostokulmst iheutuvt sllitun kuormn korjuskertoimet 0 o < α < 30 o 1,00 30 o < α < 45 o 0,75 45 o < α < 60 o 0,65 60 o < α < 90 o 0,50 Kolos 1240 ti Kolos 1245 Nostolenkit Sllittu Kuormitus F sll /Nostolenkki [kn] Mitt h g Kolos 1240 M Kolos 1240 M Kolos 1240 M Kolos 1240 M Kolos 1240 M Kolos 1240 M e Kolos 1245 M *) Kolos 1245 M *) Kolos 1245 M *) *) Nostonkkurin sllitun kuorm-rvon olless pienempi (esim. Demu 1988 nkkureill) tulee nostot suunnitell nostonkkurin rvojen mukn.

29 11. YLEISIÄ MITOITUSOHJEITA MITOITUSKUORMAT: Nostonkkurin mitoituskuormn tulee huomioid seurvt rsitukset: - elementin pino - tuoreen betonin j muottipinnn välinen imuvoim - vinon noston iheuttm lisäkuorm ELEMENTIN OMAPAINO Normlin rudoitetun betonin tilvuuspino on γ = 25 kn/m 3. Elementin ompino G sdn seurvll kvll G = γ x elementin tilvuus ELEMENTIN TARTUNTA MUOTTIIN Elementin trttuminen muottiin stt lisätä nostoelimiin kohdistuv voim. Trttuminen johtuu joko lipineest, jonk iheutt ilmreikien riittämättömyys ti trtunt muotin seinämiin joit ei ole riittävän hyvin käsitelty irrotusineell. Trtuntvoimn ohjervot yleisimmille muottipinnoille Öljytty teräsmuotti q = 1 kn/m 2 Sileä puumuotti q = 2 kn/m 2 Krke puumuotti q = 3 kn/m 2 Trtuntvoim H sdn seurvll kvll H = q x elementin trtuntpint-l Kuvioiduss muottipinnss voi trtuntvoim ksv kuvioinnist riippuen jop 2-kertiseksi elementin pinoon nähden. Mitoituskuormn lskent: Vg = F + H

30 11.4. VINON NOSTON AIHEUTTAMA LISÄKUORMA 29 Nostettess elementtiä ilmn tsusplkki (puomi) kohdistuu nostoelimiin vino vetorsitus. Nostoelimiin kohdistuv rsitus ksv hr- j nostokulmn ksvess. Hrkulm on nostorksien välinen kulm β j nostokulm on nostorksin j pystysuorn välinen kulm. Nostoelimeen vikuttv voim lsketn kvst: F = V cos(β/2) Symmetriselle tpukselle on voimss kv: F = G 2 x cos(β/2) Muuttmll 1 / cos(β/2) vkioksi z seurvn tulukon mukn eri hrkulmn β rvoill: β 0 o 15 o 30 o 45 o 60 o 75 o 90 o 105 o 120 o z 1,00 1,01 1,04 1,08 1,16 1,26 1,41 1,64 2,00 Sdn vinon noston lisäkuorm huomioitu seurvn kvn mukn: F = z x V Nostokulmn suositeltvt mksimirvo on 90 o j sllittu mksimirvo 120 o. Hrkulmn ylittäessä 90 o, on siitä oltv tieto nostoelinten mitoitus- j sennusviheess.

31 11.5. KUORMAN EPÄTASAINEN JAKAUTUMINEN 30 Kuorm jkutuu epätsisesti, mikäli nostoelimet eivät sijitse symmetrisesti elementin pinopisteen suhteen. Nostoplkki (puomi) käytettäessä nostoelimet voivt sijit epäsymmetrisesti pinopisteen suhteen j elementti nousee suorss kunhn nostokorvke sijitsee pinopistekselill. Voimsuureet lsketn tällöin kvoill: Vg F = G x b + b Fb = G x + b G NOSTAMINEN USEAMMASTA KUIN KAHDESTA PISTEESTÄ Mikäli elementin nostminen tphtuu usemmst kuin khdest pisteestä yhtä ik, on huomioitv toimivien nostoelinten määrä seurvsti Vg Vg Vg α β α β α 2 toimiv nostoelintä 4 toimiv nostoelintä 3 toimiv nostoelintä Vg Vg Vg Vg α α α=0 α Kikiss 4 toimiv nostoelintä

SEMTU Oy NOSTOANKKURIT ja -TARVIKKEET

SEMTU Oy NOSTOANKKURIT ja -TARVIKKEET SEMTU Oy NOSTOANKKURIT j -TARVIKKEET Käyttöohje 1.4.2000 BY:n käyttöselosteet nro 259, 287, 326, 339 j 351 Päivitetty 15.06.2011 semtu oy - PL 124 04201 KERAVA puh. (09) 2747950, fx (09) 27479540 E-mil:

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

Nostoankkureiden kapasiteettien vertailu Sisäkierrenostoankkurit ja nostolenkit

Nostoankkureiden kapasiteettien vertailu Sisäkierrenostoankkurit ja nostolenkit Nostoankkureiden kapasiteettien vertailu Sisäkierrenostoankkurit ja nostolenkit FMC 50150.11 RT_Asennus_BES 25.1.2010 2(17) : Betonielementtien nostolenkit ja ankkurit 2003 ohjeen mukaan sisäkierrenostoankkureita

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

BY 5B-EC2 no 30 LAATTA- JA DEMU 1988 PULTTIANKKURIT KÄYTTÖOHJE

BY 5B-EC2 no 30 LAATTA- JA DEMU 1988 PULTTIANKKURIT KÄYTTÖOHJE BY 5B-EC2 no 30 LAATTA- JA DEMU 1988 PULTTIANKKURIT KÄYTTÖOHJE 28.09.2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTATAPA... 2 1.1. Laatta-ankkurit... 2 1.2. Demu 1988 pulttiankkurit... 2 2. MITAT, MATERIAALIT JA PINTAKÄSITTELYT...

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

R-nostoAnkkurit. RakMK:n mukainen suunnittelu

R-nostoAnkkurit. RakMK:n mukainen suunnittelu R-nostoAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu R-NOSTOANKKURIT 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Nostoankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...5 3.1

Lisätiedot

1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit ja standardit...

1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit ja standardit... RLS sisäkierrehylsyankkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RLS sisäkierrehylsyankkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281811 fi Säilyttäkää käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok-kuljetus-

Lisätiedot

Doka laatikko pienosille

Doka laatikko pienosille 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281411 fi Säilyttäkää käyttöohje ok ltikko pienosille rt. no 583010000 Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok ltikko pienosille Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok ltikko pienosille

Lisätiedot

SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU

SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU FMC no. 41874.126.300 4.12.2012 2 Sisällysluettelo 1 Toimintatapa... 3 2 Rakenne... 3 2.1 Osat ja materiaalit... 3 2.2 Valmistustapa...

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN) Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust.

Lisätiedot

R-nostoAnkkurit. Eurokoodien mukainen suunnittelu

R-nostoAnkkurit. Eurokoodien mukainen suunnittelu R-nostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu R-NOSTOANKKURIT 1 TOIMINTATAPA...3 2 R-NOSTOANKKUREIDEN MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 R-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...4 2.2 R-nostoankkureiden

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

RLS SISÄKIERREHYLSYANKKURIT RAKMK:N MUKAINEN SUUNNITTELU

RLS SISÄKIERREHYLSYANKKURIT RAKMK:N MUKAINEN SUUNNITTELU RLS SISÄKIERREHYLSYANKKURIT RAKMK:N MUKAINEN SUUNNITTELU RLS SISÄKIERREHYLSYANKKURIT 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit

Lisätiedot

PLA NOSTOANKKURI Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 292 väli 6 05/2008

PLA NOSTOANKKURI Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 292 väli 6 05/2008 PLA NOSTOANKKURI Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 292 väli 6 05/2008 1. TOIMINTATAPA...3 2. MITAT JA MATERIAALIT...4 3. VALMISTUS...4 3.1 Valmistustapa... 4 3.2 Laadunvalvonta... 4 4. KAPASITEETIT...4

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla.

Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla. RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 Mitat ja toleranssit... 3 2.2 RLA-nostoankkureiden materiaalit ja

Lisätiedot

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJSTLMÄT 22. Linssien kuvusyhtälö Trkstelln luksi vlon tittumist pllopinnll (krevuussäde R j krevuuskeskipiste C) kuvn mukisess geometriss. Tässä vlo siis tulee ineest ineeseen 2

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6

Lisätiedot

EG 150 Ruostumattomat lattiakaivot saniteettitiloihin

EG 150 Ruostumattomat lattiakaivot saniteettitiloihin EG 150 Ruostumttomt lttikivot sniteettitiloihin EG 150 kivot Järjestelmäktsus ACO on suunnitellut ljn vlikoimn sniteettitilojen ruostumttomi kivoj. EG 150 järjestelmä on suunniteltu hygieeniseksi, helposti

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

1. TOIMINTATAPA. ST-nostoankkureiden valmistuksen laadunvalvonnasta vastaa Inspecta Sertifiointi Oy.

1. TOIMINTATAPA. ST-nostoankkureiden valmistuksen laadunvalvonnasta vastaa Inspecta Sertifiointi Oy. 1 1. TOIMINTATAPA ST-nostoankkuri toimii betoniin asennettavana voimia siirtävänä metalliosana. Ankkurin sisäkierrehylsyyn on kiinnitetty tyssätty harjateräs voiman ankkuroimiseksi betoniin. Rakenteensa

Lisätiedot

VS-VAARNALENKIT KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY390. VS-vaarnalenkit VS-80 VS-100 VS-120 VSH-140

VS-VAARNALENKIT KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY390. VS-vaarnalenkit VS-80 VS-100 VS-120 VSH-140 VS-VAARNALENKIT KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY390 VS-vaarnalenkit VS-80 VS-100 VS-120 VSH-140 14.6.2013 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Yleiskuvaus 1.2 Toimintatapa 2. MITAT JA MATERIAALIT

Lisätiedot

Laippa: 410, 400, 210 ja 200 EN 10130 DC01 AM 410R, 400R SFS-EN 10088 1.4301/2B 410H, 400H SFS-EN 10088 1.4404/2B

Laippa: 410, 400, 210 ja 200 EN 10130 DC01 AM 410R, 400R SFS-EN 10088 1.4301/2B 410H, 400H SFS-EN 10088 1.4404/2B TARTUNTAKIERTEIDEN KÄYTTÖOHJE(1).6.20 TARTUNTAKIERTEIDEN TOIMINTATAPA Tukituotteen tartuntakierteet siirtävät niihin kohdistuvat kuormat rungossa olevalla tartunnalla ympäröivään betonin. Tartuntakierteitä

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

SALON TUKITUOTE OY SISÄKIERRENOSTOANKKURIT JA NIIHIN SOPIVAT VAIJERINOSTOLENKIT KÄYTTÖOHJE

SALON TUKITUOTE OY SISÄKIERRENOSTOANKKURIT JA NIIHIN SOPIVAT VAIJERINOSTOLENKIT KÄYTTÖOHJE SALON TUKITUOTE OY SISÄKIERRENOSTOANKKURIT JA NIIHIN SOPIVAT VAIJERINOSTOLENKIT KÄYTTÖOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintatapa... 2 2. Rakenne... 3 2.1 Sisäkierrekäyräankkureiden tunnukset ja mitat... 3

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HBS nostoankkuri PÄIVITETTY HBS-nostoankkurit. oikeus muutoksiin pidätetään Sivu 0

KÄYTTÖOHJE HBS nostoankkuri PÄIVITETTY HBS-nostoankkurit. oikeus muutoksiin pidätetään Sivu 0 HBS-nostoankkurit oikeus muutoksiin pidätetään Sivu 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 2 1.1. YLEISKUVAUS... 2 1.2. TOIMINTATAPA... 2 2. MITAT, MATERIAALIT JA TOLERANSSIT... 2 2.1. HBS-ANKKURI SÄHKÖSINKITYLLÄ

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-vAijerilenkit RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-VAIJERILENKIT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS

Lisätiedot

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi Tehtävä. Jtk loogisesti oheisi jonoj khdell seurvksi tulevll termillä. Perustele vstuksesi lyhyesti. ), c, e, g, b),,, 7,, Rtkisut: ) i j k - oike perustelu j oiket kirjimet, nnetn p - oike perustelu,

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot TKK (c) Ilkk Mellin (24) 1 Johdtus todennäköisyyslskentn TKK (c) Ilkk Mellin (24) 2 : Mitä opimme? 1/2 Jos stunnisilmiötä hlutn mllint mtemttisesti, on ilmiön tulosvihtoehdot kuvttv numeerisess muodoss.

Lisätiedot

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu R-STEEL LENKKI Eurokoodien mukainen suunnittelu R-STEEL LENKKI 1 R-STEEL LENKIN TOIMINTATAPA... 2 2 R-STEEL LENKIN MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 R-Seel Lenkin mitat... 4 2.2 R-Steel Lenkin materiaalit

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ RT 09-09 ohjetiedosto mliskuu 999 () ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ liikkumisesteiset, toimimisesteiset, esteettömyys hndikppde, funktionshindrde, tillgänglighet disled persons, ccessiility Tämä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM).

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM). Helsinin kupunki / Liikennesuunnitteluossto 26.2.204 6:2 Anitt Vähäkuopus (3) TYÖSELTE Telkkktu/Pursimiehenktu Risteys 256 Kojeuusint Yleistä Koje vihdetn j muutetn minikojeeksi (TC-2M). Klusteet j työ

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN KÄSITTELY- JA VARASTOINTI

BETONIELEMENTTIEN KÄSITTELY- JA VARASTOINTI Pyöreä pilari Säädettävät elementtituet Panta pilarin ympäri Kiila-ankkuri 45 α α Elementin alapään kiinnitys asennusdetaljin mukaan. BETONIELEMENTTIEN KÄSITTELY- JA VARASTOINTI Kotimaista laatubetonia

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1 Pinopiste Snomme ts-ineiseksi kpplett, jonk mteriliss ei ole sisäisiä tiheyden vihteluj. Tällisen kppleen pinopisteen sijinti voidn joskus päätellä kppleen muodon perusteell. Esimerkiksi ts-ineisen pllon

Lisätiedot

Osa 6: Perustukset. Betoniteollisuus 1(10) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. EN 1997 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu.

Osa 6: Perustukset. Betoniteollisuus 1(10) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. EN 1997 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. 1(10) Betonirkenteiden suunnittelu eurokoodien mukn Johdnto Eurokoodien käyttöönotto kntvien rkenteiden suunnitteluss on merkittävin suunnitteluohjeit koskev muutos kutt ikojen. Koko Euroopp on siirtymässä

Lisätiedot

Kohteen turvaluokitus on

Kohteen turvaluokitus on LVI 03-10517 SIT 13-610091 KH X4-00513 INFRA 053-710109 ST 41.01 HANKETIETOKORTTI HT12 Hnketietokortiss esitetään rkennuskohteen lähtötiedot j tiljn edellyttämä ltutso suunnittelun työmäärän rviointi vrten.

Lisätiedot

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B nro 363 17.02.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS...2 1.2 TOIMINTATAPA...2 1.3 LEPO...4 1.3.1 Mitat...4

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA Eurokoodien mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat ja osat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit...

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2016, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit 11/2011 Käyttäjätieto 999725011 fi sennus- j käyttöohje Niveltyötso K 9725-201-01 Johdnto Käyttäjätieto Niveltyötso K dnto Joh- by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725011-11/2011 Käyttäjätieto Niveltyötso

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

2.4 Pienimmän neliösumman menetelmä

2.4 Pienimmän neliösumman menetelmä 2.4 Pienimmän neliösummn menetelmä Optimointimenetelmiä trvitn usein kokeellisen dtn nlysoinniss. Mittuksiin liittyy virhettä, joten mittus on toistettv useit kertoj. Oletetn, että mittn suurett c j toistetn

Lisätiedot

PB-, PBK- ja PBR-nostolenkkien käyttöohje

PB-, PBK- ja PBR-nostolenkkien käyttöohje Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B nro 364 Pintos Oy PB-, PBK- ja PBR-nostolenkkien käyttöohje 19.2.2013 Pintos Oy Pysäkintie 12 27510 EURA puh. 02-83 85 200 fax. 02-86 51 755 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve. Äänen tehotaso moottori maks.

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve. Äänen tehotaso moottori maks. ekninen tuote-esite NV4-PC oimilite -tie j 3-tie istukkventtiileille Voim N Nimellisjännite C/DC 4V Ohjus: uki-kiinni, 3-piste Nimellisiskunpituus mm ekniset tiedot urvllisuusohjeet Sähköiset tiedot Nimellisjännite

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA RakMK:n mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

UUDET TUOTTEET. Sarja 500 Tarkat tiedot sivulla 104. Sarja 573 Tarkat tiedot sivulla 112. Sarja 192 Tarkat tiedot sivulla 150 ja 151.

UUDET TUOTTEET. Sarja 500 Tarkat tiedot sivulla 104. Sarja 573 Tarkat tiedot sivulla 112. Sarja 192 Tarkat tiedot sivulla 150 ja 151. UUDET TUOTTEET Srj 500 Trkt tieot sivull 104. DIGIMATIC-työntömitt, suojluokk IP-67 Srj 573 Trkt tieot sivull 112. Erikoistyöntömitt, suojluokk IP-67 Konepjtyöntömitt hiilikuituvhvisteinen Srj 552 Trkt

Lisätiedot

R-nostoAnkkurit. Eurokoodien mukainen suunnittelu

R-nostoAnkkurit. Eurokoodien mukainen suunnittelu R-nostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu R-NOSTOANKKURIT 1 TOIMINTATAPA...3 2 R-NOSTOANKKUREIDEN MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 R-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...4 2.2 R-nostoankkureiden

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2015, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

NOSTO-OSAT RR, RRPr, PLA, PNLF

NOSTO-OSAT RR, RRPr, PLA, PNLF NOSTO-OSAT RR, RRPr, PLA, PNLF Betoniyhdistyksen käyttöselosteet nro 182, 217, 233 Korvaa esitteen 6/2006 Väli 6, 3/2007 NOSTO-OSIEN ETUJA RR suuri tyyppivalikoima muottiin kiinnitykset ilman läpivientejä

Lisätiedot

Palonrajoittimet. Sarja FK-EN 4/2/FI/9. Testattu standarin EN 1366-2 mukaisesti. Maahantuoja Oy Teknocalor Ab. Puh 010 820 1100 Telefax 010 820 1101

Palonrajoittimet. Sarja FK-EN 4/2/FI/9. Testattu standarin EN 1366-2 mukaisesti. Maahantuoja Oy Teknocalor Ab. Puh 010 820 1100 Telefax 010 820 1101 4/2/FI/9 Plonrjoittimet Srj FK-EN Testttu stndrin EN 1366-2 mukisesti Mhntuoj Oy Teknoclor Ab Puh 010 820 1100 Telefx 010 820 1101 Sinikellonkuj 4 01300 nt e-mil teknoclor@teknoclor.fi www.teknoclor.fi

Lisätiedot

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita.

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita. 8. Operttorit, mtriisit j ryhmäteori Mtemttinen operttori määrittelee opertion, jonk mukn sille nnettu funktiot muoktn. Operttorit ovt erityisen tärkeitä kvnttimekniikss, kosk siinä jokist suurett vst

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto kijn tiot kijn sukunimi kijn tunimt kijn llkirjoitus Lupkirjn tyyppi* Lupkirjn numro* Lupkirjn myöntänyt vltio kmus- j ilmoituslomk LPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupkirjoj vrtn vittv lntoko- j trkstuslntolusunto

Lisätiedot

Knauf Safeboard Säteilysuojalevy 03/2009. Knauf Safeboard Säteilysuojalevy. 0% lyijyä. 100% turvallisuus.

Knauf Safeboard Säteilysuojalevy 03/2009. Knauf Safeboard Säteilysuojalevy. 0% lyijyä. 100% turvallisuus. Knuf Sfor Sätilysuojlvy 03/2009 Knuf Sfor Sätilysuojlvy 0% lyijyä. 100% turvllisuus. Knuf Sfor Knuf Sfor Suoj röntgnsätiltä Lyijytön Suoj plolt Hlppo snt Hyvä äännristävyys Ympäristöystävällinn hävittää

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT FI.TBV.10929 Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT 1. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee 2(3)-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä,

Lisätiedot

Ristitulo ja skalaarikolmitulo

Ristitulo ja skalaarikolmitulo Ristitulo j sklrikolmitulo Opetussuunnitelmn 00 mukinen kurssi Vektorit (MAA) sisältää vektoreiden lskutoimituksist keskeisenä ineksen yhteenlskun, vähennyslskun, vektorin kertomisen luvull j vektoreiden

Lisätiedot

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 5.2.2013

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 5.2.2013 Preliminäärikoe Pitkä Mtemtiikk 5..0 Kokeess s vstt enintään kymmeneen tehtävään. Tähdellä ( * ) merkittyjen tehtävien mksimipistemäärä on 9, muiden tehtävien mksimipistemäärä on 6.. ) Rtkise yhtälö b)

Lisätiedot

NOSTOLENKIT. Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1

NOSTOLENKIT. Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1 NOSTOLENKIT Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1 PBK, PBR JA PB NOSTOLENKKIEN NOSTOVOIMATAULUKOT Elementin

Lisätiedot

Koestusnormit: VDE 0660 osa 500/IEC Suoritettu koestus: Nimellinen virtapiikkien kestävyys I pk. Ip hetkellinen oikosulkuvirta [ka]

Koestusnormit: VDE 0660 osa 500/IEC Suoritettu koestus: Nimellinen virtapiikkien kestävyys I pk. Ip hetkellinen oikosulkuvirta [ka] Oikosulkukestoisuus EC:n mukn Oikosulkukestoisuus DN EN 439-1/EC 439-1:n mukn Tyyppikoestus DN EN 439-1 Järjestelmän tyyppikoestuksen yhteyessä suoritettiin seurvt Rittl-virtkiskojärjestelmien sekä vstvien

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Tasogeometriassa käsiteltiin kuvioita vain yhdessä tasossa. Avaruusgeometriassa tasoon tulee kolmas ulottuvuus, jolloin saadaan kappaleen tilavuus.

Tasogeometriassa käsiteltiin kuvioita vain yhdessä tasossa. Avaruusgeometriassa tasoon tulee kolmas ulottuvuus, jolloin saadaan kappaleen tilavuus. KOLMIULOTTEISI KPPLEIT Tsogeometriss käsiteltiin kuvioit vin ydessä tsoss. vruusgeometriss tsoon tulee kolms ulottuvuus, jolloin sdn kppleen tilvuus. SUORKULMINEN SÄRMIÖ Suorkulmisess särmiössä kikki kulmt

Lisätiedot

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA MAA0 0. Määrätyn integrlin käyttö eräiden pint-lojen lskemisess 0. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA Edellä on todettu, että f (x)dx nt x-kselin j suorien x =, x = sekä funktion

Lisätiedot

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x,

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x, Pyrmidi Anlyyttinen geometri tehtävien rtkisut sivu Päivitetty 9..6 8 Prbeli on niiden pisteiden (, y) joukko, jotk ovt yhtä kukn johtosuorst j polttopisteestä. Pisteen (, y ) etäisyys suorst y = on d

Lisätiedot

NORDsmoke Suorakaidesavunhallintajärjestelmä

NORDsmoke Suorakaidesavunhallintajärjestelmä Suorkidesvunhllintjärjestelmä 0 www.etsnord.fi 0 Sisällys Yleistä EKT-T Knv EKP-T Kulmyhde EKPK-T Kulmyhde EKK-T Muuntoyhde EKD-T Muuntoyhde EKN-T S-liitin ESS-T Lähtökulus ESK-T Lähtökulus ESD-T Lähtökulus

Lisätiedot

1.1. Laske taskulaskimella seuraavan lausekkeen arvo ja anna tulos kolmen numeron tarkkuudella: tan 60,0 = 2,950... 2,95

1.1. Laske taskulaskimella seuraavan lausekkeen arvo ja anna tulos kolmen numeron tarkkuudella: tan 60,0 = 2,950... 2,95 9..008 (9). Lskime käyttö.. Lske tskulskimell seurv lusekkee rvo j tulos kolme umero trkkuudell: 4 + 7 t 60,0 + Rtkisu: 4 + 7 =,950...,95 t 60,0 + Huom: Lskimiss o yleesä kolme eri kulmyksikköjärjestelmää:

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

4. Kapasiteetit ja sallitut kuormat 4.1 Mitoitusperiaate 4.2 Kapasiteetit ja sallitut kuormat 4.3 Nostoankkureiden sallitut kuormat

4. Kapasiteetit ja sallitut kuormat 4.1 Mitoitusperiaate 4.2 Kapasiteetit ja sallitut kuormat 4.3 Nostoankkureiden sallitut kuormat VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 1074-A 1168-A 1988 995-G 1036-G 1140 1130 18.12.2009 Sivu 1/19 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1

Lisätiedot

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02 HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT Asennus-, käyttöj huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Pinos 5/02 2 Sisällysluettelo 1 TOIMINTASELOSTUS................. 3 1.1 Yleistä.......................... 3 1.2 Pääkomponentit..................

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

1. Elementin ulkopinta Teräslevy, jonka paksuus on 0,5 tai 0,6 mm. 2. Lämpöeriste Polystyreeni Tenapors EPS, standardin LVS EN 13163 mukaisesti

1. Elementin ulkopinta Teräslevy, jonka paksuus on 0,5 tai 0,6 mm. 2. Lämpöeriste Polystyreeni Tenapors EPS, standardin LVS EN 13163 mukaisesti YLEISKUVAUS 1.3. Sndwich-elementtien tekniset tiedot Tulukko 1.1 1. Elementin ulkopint Teräslevy, jonk pksuus on 0,5 ti 0,6 mm 2. Lämpöeriste Polystyreeni Tenpors EPS, stndrdin LVS EN 13163 mukisesti Minerlivill

Lisätiedot

HFS-valuankkurit. Valuankkuri työnaikaisiin ja pysyviin kiinnityksiin. Tekninen käyttöohje

HFS-valuankkurit. Valuankkuri työnaikaisiin ja pysyviin kiinnityksiin. Tekninen käyttöohje HFS-valuankkurit Valuankkuri työnaikaisiin ja pysyviin kiinnityksiin Versio: FI 4/2014 Laskentanormi: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 52 Tekninen käyttöohje Valuankkuri Valuankkuri

Lisätiedot

RakMK ohjeistuksen löydät osoitteesta

RakMK ohjeistuksen löydät osoitteesta RVT-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RVT-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 2 2 RVT-VALUANKKUREIDEN MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 Mitat ja toleranssit... 3 2.2 RVT-valuankkureiden materiaalit

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

1. Derivaatan Testi. Jos funktio f on jatkuva avoimella välillä ]a, b[ ja x 0 ]a, b[ on kriit. tai singul. piste niin. { f (x) > 0, x ]a, x 0 [

1. Derivaatan Testi. Jos funktio f on jatkuva avoimella välillä ]a, b[ ja x 0 ]a, b[ on kriit. tai singul. piste niin. { f (x) > 0, x ]a, x 0 [ 1. Derivtn Testi Jos funktio f on jtkuv voimell välillä ], b[ j x 0 ], b[ on kriit. ti singul. piste niin { f (x) < 0, x ], x 0 [ f x (x) > 0, x ]x 0, b[ 0 on lokli minimipiste (1) { f (x) > 0, x ], x

Lisätiedot

LKM Asennuskanavat, teräs

LKM Asennuskanavat, teräs LKM Asennusknvt, teräs LKM. Luotettv kpelien j johtojen suoj. Teräksisillä sennusknvill LKM on kksi käyttöluett. Kestäviä LKMsennusknvi käytetään koneiden j litteistojen yhteydessä kpelien j johtojen sennukseen

Lisätiedot

Teoriaa tähän jaksoon on talvikurssin luentomonisteessa luvussa 10. Siihen on linkki sivulta

Teoriaa tähän jaksoon on talvikurssin luentomonisteessa luvussa 10. Siihen on linkki sivulta Jkso 10. Sähkömgneettinen induktio Näytä ti plut tämän jkson tehtävät viimeistään tiistin 13.6.2017. Ekstr-tehtävät vstvt kolme tvllist tehtävää, kun lsketn lskuhrjoituspisteitä. Teori tähän jksoon on

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro Ehdot 3. Mksu suoritet se m vluutss, mistä objektiivi o ostettu. Mksu suoritet 4 viiko kuluess cshbck-dokumettie spumisest. 4. Objektiivi tulee oll Focus Nordici mhtuom j se tulee oll ostettu virllise

Lisätiedot

6 Kertausosa. 6 Kertausosa

6 Kertausosa. 6 Kertausosa Kertusos Kertusos. ) b). ) b). ) ( ( ) : ) ( : ) b) { : [ ( ) ]} { :[ - ]} { : } -{ - } -{} c) ( ) : - ( ) ( ) ( ) ( 9) 9 9 Kertusos. ) ( ) b) ( ). ) ) ) b) / / c) : 7 7. ) ) ) b) Kertusos c) : 7 ( 9)

Lisätiedot

V A L A I S I N R I P U S T U S K I S K O T. Alumiiniset. valaisinripustuskiskot

V A L A I S I N R I P U S T U S K I S K O T. Alumiiniset. valaisinripustuskiskot V A L A I S I N R I P U S T U S K I S K O T Alumiiniset vlisinripustuskiskot XYRV plus vlisinripustuskiskot Vlisinripustuskiskojen käyttökohteit ovt myymälät, toimistot, teollisuushllit j vrstot yms. korket

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

Asennusohje ESD-2995-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. AHXAMK-W 12 kv & 24 kv. Tyyppi: MXSU

Asennusohje ESD-2995-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. AHXAMK-W 12 kv & 24 kv. Tyyppi: MXSU Asennusohje ESD-2995-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit AHXAMK-W 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki Puh:09-5123420

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot