MV 73. Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Vesa Kaikkosen esittämä Vasemmistoliiton valtuustoryhmän seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MV 73. Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Vesa Kaikkosen esittämä Vasemmistoliiton valtuustoryhmän seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:"

Transkriptio

1 Maakuntavaltuusto Maakuntahallitus I Maakuntavaltuusto Maakuntahallitus I Maakuntavaltuusto Valtuustoaloite koko maakunnan vanhuspalveluiden sijaisjärjestelmän vahvistamisesta ja täyttölupamenettelyjärjestelmän yhdenmukaistamisesta sekä yksinkertaistamisesta MV 73 Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Vesa Kaikkosen esittämä Vasemmistoliiton valtuustoryhmän seuraavan sisältöinen valtuustoaloite: "Maakunnassamme varsinkin vanhuspalveluiden osalla, henkilöstön työssäjaksaminen ja työhyvinvointi ovat asioita, joihin meidän on valtuustossa kyettävä myönteisellä tavalla puuttumaan niin, että työntekijöiden henkinen ja fyysinen työkyky säilyy inhimillisellä tasolla. Tällä hetkellä useilla alueilla käy niin, ettei sijaisia saada ja esimiehet joutuvat pyytämään työntekijöitä vapaapäiviltä töihin tai ennestään raskaan työvuoron tehneen on jäätävä myös seuraavalle vuorolle. Tämä tilanne on todella haasteellinen vanhuspalveluiden yksiköille, joissa henkilöstö alkaa olla pitkälti ikää Eikä kukaan meistä, iästä riippumatta ole parhaimmillaan ja täysissä voimissaan tehtyään raskaan työvuoron tai joutuessaan jatkuvasti muuttamaan henkilökohtaiset elämänsuunnitelmansa muuttuvien työvuorojen vuoksi. Vaikka lähiesimiehillä on oikeus kutsua 1-3 päivään ulkopuolinen sijainen ehdottomaan tarpeeseen (hallituksen talouden täytäntöönpano-ohje) ja sijainen on tuttu, niin useinkaan tähän ei ole mahdollisuutta siitä yksinkertaisesta syystä, ettei sijaisia ole mistä ottaa, akuutin tilanteen yllättäessä. Maakunnassa esimiehinä toimivilla henkilöillä on vuosien kokemus ja osaaminen alalta. Tämänkin tiedon valossa tuntuu erikoiselta, että meillä pitää olla "kaikille piiskana" byrokraattinen täyttölupamenettely, joka kiertää tulosalueen eri organisaatioiden läpi vieden runsaasti toimijoiden työaikaa. Olisi huomattavan paljon järkevämpää vastuuttaa ihmiset omassa työssään niin, että mikäli yksittäisissä yksiköissä havaitaan löysiä menettelytapoja tai liian reipasta sijaisten käyttöä, niin niitä yksiköitä koulittaisiin asianmukaiseen toimintaan, eikä kaikkia toimijoita kyykytettäisi saman mallin mukaisesti. Lisäksi, kun meillä kerran on toimiva sijaispalveluyksikkö, niin eikö koko järjestelmän pitäisi toimia sen varassa, eikä niin, että jokaisella toimialueella esimiehet pyörittävät samaa paperirumbaa edestakaisin. Tämä jos mikä on resurssien haaskaamista ja turhanpäiväisen byrokratian lisäämistä. Johtamisjärjestelmän kehittämisellä ja siihen luottamisella on kyettävä rakentamaan järjestelmä, joka karsii myös väärinkäytökset ja ohjeiden vastaisen toiminnan pois.

2 Esitämme maakuntavaltuustolle, että se ryhtyy välittömiin toimiin, jotta koko maakunnan vanhuspalveluiden sijaisjärjestelmää vahvistetaan ja täyttölupamenettelyjärjestelmä yhdenmukaistetaan sekä yksinkertaistetaan. Lisäksi maakunnan johtamisjärjestelmää on kyettävät kehittämään ja vahvistamaan niin, että väärinkäytökset ja ohjeiden vastainen toiminta poistuvat ilman, että koko organisaatiota tarvitsee "rangaista" byrokratian lisäämisellä." Maakuntavaltuusto: Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 21 :n mukaisesti maakuntavaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen maakuntahallituksen valmisteltavaksi. MH 230 Maakunnallinen sijaispalveluyksikkö, osastonhoitaja Tuula Leinonen: "Maakunnan sijaispalveluyksikkö toimii sosiaali- ja terveystoimialan yhteisissä palveluissa yhtenä johdon tuen tulosyksiköistä. Toiminta on alkanut vuoden 2005 alusta ensin keskussairaalan varahenkilöstönä, jolloin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oli 12 sairaanhoitajaa. Toimintaa on maltillisesti laajennettu. Henkilöstömäärän lisääminen ja sijaistenkäytön koordinoinnin keskittäminen sijaispalveluyksikköön perustuu kokonaisharkintaan siitä, mikä on tarkoituksenmukaista, taloudellista ja tehokasta työvoiman käyttöä kuntayhtymän eri tulosyksiköissä. Maakunnallinen sijaispalveluyksikkö vastaa varahenkilöstö -toiminnasta. Varahenkilöstössä on tällä hetkellä 106 ½ vakanssia ja toiminta-alueena on kaikki Kainuun kunnat ja 98 tulosyksikköä. Vakansseista suurin osa on täytetty toistaiseksi voimassa olevilla palvelussuhteisilla työntekijöillä. Avoimet toimet ovat täytetty määräaikaisilla työntekijöillä. Varahenkilöstön toimintaperiaatteiden (hyväksytty valtuustossa /Pykälä 71) mukaisesti varahenkilöstöä käytetään suunnittelemattomiin äkillisiin poissaoloihin, alle 5 vrk. Tähän on tullut tarkennus hallituksen ohjeena ( ): 1-3 vrk:n poissaoloihin ei oteta sijaista muuta kuin ehdottomaan tarpeeseen. Varahenkilöstötoiminnan tavoitteena on turvata osaavien sijaisten saatavuus ja vähentää lyhytaikaisten ulkopuolisten sijaisten käyttöä ja siitä aiheutuvaa lisätyötä, rekrytointia ja työsopimusten tekemistä yksiköissä. Varahenkilöstön avoimiin toimiin valitut ovat pitkäaikaisia sijaisia tai nuoria vastavalmistuneita. Valinta on perustunut siihen, minkälaista osaamista kulloinkin on tarvittu. Varahenkilöiden määrän arvioitiin vuonna 2006 olevan noin 5 % vakituisen henkilöstön määrästä. Kolmessa vuodessa varahenkilöiden kysyntä on kuitenkin kasvanut ja tällä hetkellä tarve on noin 9 % vakituisen henkilöstön määrästä. Syinä lyhytaikaisten, äkillisien poissaolojen lisääntymiseen ovat pääasiassa:

3 sairauspoissaolot, alle 10-vuotiaan lapsen hoitovapaa ja koulutuksen lisääntyminen. Poissaolojen ja sijaistarpeen määrät vaihtelevat tulosyksiköiden välillä suuresti. Kuluneena keväänä kaikkiin vanhuspalveluiden varahenkilöpyyntöihin ei ole pystytty vastaamaan. Haastavimpia tilanteet ovat olleet epidemioiden aikana. Sijaisten tarve lisääntyy kaikissa yksiköissä yhtäaikaisesti useasta syystä: yksiköissä eristystarve lisääntyy, joka lisää henkilöstön tarvetta, potilasmäärät kasvavat ja henkilökunnan poissaolot sairauden takia lisääntyvät. Näissä tilanteissa noudatamme henkilöstön käytön suhteen ohjeistusta, jonka on laatinut eri asiantuntijoista koostuva työryhmä. Ohjeet laaditaan viikoittain ja niitä muutetaan tilanteen mukaan. Sijaispalveluyksikön esimies osallistuu työryhmien kokoukseen. Varahenkilöstön lisäksi olemme joutuneet käyttämään ulkopuolisia sijaisia joista suurin osa on opiskelijoita tai ns. reserviläisiä. Sijaispalveluyksikkö tekee yhteistyötä tulosyksikköjen kanssa varahenkilöiden ja sisäisten sijaisten tarkoituksenmukaisen määrän arvioimiseksi. Vanhuspalveluiden alueelle on lisätty varahenkilöitä ja ns. sisäisiä sijaisia. Heinäkuun alusta varahenkilöiden ja sissien vakanssien yhteismäärä on seutu I:llä on 4 sairaanhoitajaa ja 45 lähihoitajaa, seutu II:lla 1 sairaanhoitaja ja 16 lähihoitajaa ja seutu III:n alueella 2 sairaanhoitajaa ja 21 lähihoitajaa. Uusia toimia perustettiin alkaen vanhuspalveluiden seutu I:n alueelle 22 ja seutu III:n alueelle 9. ko. toimet ovat vielä täyttämättä. Ns sisäisiä sijaisia hallinnoidaan sijaispalveluyksiköstä, mutta heidän sijoittamisesta eri sijaisuuksiin vastaa vastuualueen esimies. Sisäiset sijaiset ovat toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa olevia työntekijöitä ja he toimivat pääasiassa vuosilomien sijaisina. Maakunnallisen sijaispalveluyksikön kautta vanhuspalveluiden tulosalueella on oppisopimuskoulutuksessa 15 lähihoitajaksi opiskelevaa. Oppisopimuskoulutusta käytetään rekrytoinnin apuna varsinkin niillä seuduilla, joissa työvoiman saatavuus on heikkoa. Oppisopimuskoulutukseen valituista osa on esim. hoitoapulaisena pitkään toimineita sijaisia. Maakunnallinen sijaispalveluyksikön tehtävänä on koordinoida sijaisten käyttöä ja hankkia ehdottomasti tarpeellinen sijainen yhteistyössä yksikön esimiehen kanssa (hallituksen ohje ). Ulkopuolisten sijaisten hankinta sijaispalveluyksikön tehtävänä on alkanut nykyisessä laajuudessaan vuoden 2007 syksystä. Täyttölupamenettelyn tullessa voimaan määräaikaisten työntekijöiden työsopimusten tallentaminen sähköiseen järjestelmään siirtyi sijaispalveluyksikön tehtäväksi. Palvelussuhteen oikeudellisuuden vakuudeksi esimies täyttää ulkopuolisesta

4 Maakuntajohtajan ehdotus: sijaisesta "määräaikaisen työntekijän ottaminen työyksikköön" -lomakkeen. Tämän lomakkeen täyttäminen on lisännyt yksiköiden esimiesten tietoa määräaikaisen työntekijän työehdoista. Sijaistenhankintaprosessi toimii pääpiirteittäin seuraavasti: esimies toteaa sijaistarpeen ja informoi sijaispalveluyksikköä, joka käynnistää tarvittaessa sijaisen hankinnan. Esimies täyttää em. lomakkeen ja lähettää sen sijaispalveluyksikköön missä huolehditaan tietojen tallentamisesta sähköiseen järjestelmään ja lähetetään työsopimus työntekijälle allekirjoitettavaksi. Sijaispalveluyksikkö on avoinna ma - pe klo Muina aikoina tulosyksikkö hoitaa ulkopuolisen sijaisen hankinnan itsenäisesti enintään kolmeksi vuorokaudeksi. Kainuun maakunnassa hoitohenkilökunnan saatavuus pitkäaikaisiin sijaisuuksiin on ollut kokonaisuutena katsottuna tähän asti kohtalaisen helppoa. Tilanne on kuitenkin vaikeutunut tänä kesänä. Heinäkuussa 2009 tilanne oli huonompi kuin vuotta aikaisemmin, sairaanhoitajia eripituisista sijaisuuksista puuttuu 5 ja lähihoitajia ei ole sijaisrekisterissämme vapaana yhtään. Työvoimatoimistosta pyydämme noin 2 kertaa kuukaudessa listan työttömistä työnhakijoista joihin kaikkiin olemme henkilökohtaisesti yhteydessä. Sijaispalveluyksikön toiminnan ensi vuoden painopistealueena on työvoiman hankinnan tehostaminen. Tavoitteena on lisätä yhteistyötä oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa. Maakunnan sijaispalveluyksikkö toimii tiiviissä yhteistyössä sosiaalija terveystoimialan eri yksiköiden kanssa tulevaisuuden osaamistarpeen kartoittamiseksi. Vanhuspalveluiden tulosalueelta on vuoteen 2017 mennessä poistumassa eläkkeelle yli 70 % työvoimasta. Tulevaan työvoimatarpeeseen ei pystytä vastaamaan pelkästään uusia henkilöitä palkkaamalla, koska nuorten halukkuus hakeutua hoitoalalle on vähentynyt ja näin ollen päteviä korkean ammattitaidon omaavia hoitajia on entistä vähemmän vapaana työvoimana. Kainuussa tarvitaan yhteisiä ponnisteluja kaikilta toimijoilta väestön pitämiseksi terveenä, vireänä ja omatoimisena mahdollisimman pitkään sekä löydettävä uusia tapoja toimia optimaalisen hoidon ja hoivan turvaamiseksi kainuulaisille heidän niitä tarvitessa." Maakuntahallitus antaa vastauksenaan aloitteeseen osastonhoitaja Tuula Leinosen laatiman vastineen ja vie vastauksensa tiedoksi maakuntavaltuustolle. Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.

5 Maakuntahallitus: Hyväksyi. MV 110 Maakuntavaltuusto: Vaalan edustajat eivät osallistuneet tämän asian käsittelyyn. Osastonhoitaja Tuula Leinonen esitteli asiaa. Keskustelun kuluessa Raili Myllylä Minnan Haatajan kannattamana esitti, että asia lähetetään uudelleen valmisteltavaksi. Keskustelun kuluessa Timo Krogerus teki ponsiesityksen: "Valtuusto toteaa pontena, että oppisopimuskoulutusta vanhuspalveluissa tulee lisätä niin paljon kuin on hyväksyttäviä halukkaita - ainakin kaksinkertaiseksi nykyisestä tasosta." Puheenjohtaja tiedusteli maakuntavaltuustolta, että voidaanko asia palauttaa yksimielisesti ja liittää yksimielisesti palautuspäätökseen Timo Krogeruksen esittämä ponsi: "Valtuusto toteaa pontena, että oppisopimuskoulutusta vanhuspalveluissa tulee lisätä niin paljon kuin on hyväksyttäviä halukkaita - ainakin kaksinkertaiseksi nykyisestä tasosta." Maakuntavaltuusto vastasi, että voidaan. Maakuntavaltuusto hyväksyi asian palauttamisen ja ponnen liittämiseen päätökseen yksimielisesti. MH 35 Täyttölupamenettely perustuu maakuntahallituksen päätökseen vuonna 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeista. Täyttölupamenettelyn tarkoitus on hallita henkilöstömenojen kasvua, yhdenmukaistaa eri yksiköitten henkilöstövahvuutta ja sijaisten käyttöä ja löytää yli hallintorajojen meneviä tehtävien ja henkilöstön uudelleen organisointimahdollisuuksia. Täyttölupamenettely on koettu kieltämättä byrokraattiseksi ja ylimääräistä työtä tuottavaksi. Menettelyllä on kuitenkin koettu saatavan hyviä tuloksia: henkilöstön määrän kehitys on kasvupaineesta huolimatta saatu pysymään talousarvioiden mukaisena. Menettely on tehostanut varahenkilöstön käyttöä ja yhdenmukaistanut sijaisten käyttöä. Se on myös antanut välineen tulos- ja toimialajohtajajille johtaa toimintaa siten, että talousarviossa pysytään ja sen tavoitteet saavutetaan. Maakuntahallitukselle valmistellaan vuoden 2010 talousarvion täytöntöönpano-ohjeita. Niissä tullaan jatkamaan jossakin muodossa täyttölupamenettelyä.

6 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: MV 9 Maakuntavaltuusto: Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Kalevi Yliniemi puh tai sähköpostitse Maakuntahallitus antaa vastauksenaan aloitteeseen osastonhoitaja Tuula Leinosen laatiman vastineen täydennettynä edellä olevalla selostuksella ja vie vastauksensa tiedoksi maakuntavaltuustolle. Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi. Hyväksyi. Hyväksyi.

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA

Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Johdanto Vuosi 2013 jää vanhustyön historiaan merkittävänä vuotena. Heinäkuussa

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu Raportti Pohjois-Karjalan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteistyöstä, esille nousseista teemoista sekä hankkeiden toimintaan vaikuttaneista lakimuutoksista ajalta 1998 2014 Juho Kervinen, HTM Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010.

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. projektiraportti Ulla Ruotsalainen 10.11.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot

Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan

Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto: Yksin ei riitä rahkeet 2. Virvon työsuhde- ja palkanlaskentapalvelut 3. Asiantuntija-artikkeli:

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa!

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa! TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: 1 Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti lokakuu 3/2012 Tarkista edustajasi numero ehdokaslistalta sivut 6-7 Musta Lammas auttaa hädässä olevia sivut 8-9 Timo P. Nieminen aikoo ensi s.

Lisätiedot

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Sisältö Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 :n mukaan arvioida ovatko

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Lähde 2006 liikkeelle Arvioija va Arvioija v ikuttaa tutkintojen luotettav aikuttaa tutkintojen luotetta uuteen. vuuteen.

Lähde 2006 liikkeelle Arvioija va Arvioija v ikuttaa tutkintojen luotettav aikuttaa tutkintojen luotetta uuteen. vuuteen. Lähde 2 2006 liikkeelle Arvioija vaikuttaa tutkintojen luotettavuuteen. Vaikuttaako arvioija myös tutkintosuoritukseen? Koulutus ja perehdytys ovat tarpeellisia. Useiden alojen kokemuksia tutkinnon suorittamisesta

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ

SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ KATSAUS ANNIKA LAISOLA- NUOTIO PIRKKO MÄKELÄ-PUSA RAIJA TIAINEN SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ On kiva mennä aamulla töihin ku hymyilyttää Johdanto Työurien pidentämisen

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot