Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet"

Transkriptio

1 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet H 5 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) 1. YLEISTÄ Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto on hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion. Talousarvion laadinnan lähtökohtatietoina on käytetty Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätöstietoja ja vuoden 2014 arvioitua toteutumaa. Taustatietojen laskenta perustuu Kuntaliiton ennusteisiin ja valtion peruspalveluohjelmaan Vuoden 2015 hyväksytty talousarvio perustuu 1,5 prosentin kasvuun vuoden 2014 syyskuun toteuman pohjalta tehtyyn vuosiennusteeseen verrattuna. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toimintojen laajentamiseen ja palvelutarpeen kasvu tulee tyydyttää lisäämällä palvelujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Esitetyllä kasvulla pystytään turvaamaan vain kustannustason noususta johtuva menojen kasvu. 2. TALOUSARVION SITOVUUS JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT Talousarvio 2015 on yhtymävaltuustoon nähden sitova. Investointien osalta sitovuustaso on kuntayhtymätaso. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion ja taloussuunnitelman tulosalueille määrärahojen ja tuloarvioiden osalta bruttona. Kuntayhtymän tasolla sitovuustaso on toimintakate. Valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat hyväksyy alaisensa toiminnan osalta hallitus tai liikelaitoksen johtokunta. Tulosalueiden ja liikelaitosten talousarvion pitävyyttä seuraavat tulosaluejohtajat. Pitävyydestä vastaavat tulosalueiden ja liikelaitoksen johtaja, jotka ovat oman tulosalueensa kuntalain mukaisia tilivelvollisia. Tarvittavat määrärahasiirrot tulee tehdä vastuualueiden ja tulosyksikköjen kesken siten, että tulosalueen talousarvio ei ylity. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kuntayhtymän valtuusto, jos määrärahat ylittyvät tai toiminnalliset tavoitteet alittuvat. Muutoin käyttösuunnitelmien muutoksista päätetään seuraavasti: Kuntayhtymän johtaja päättää määrärahojen siirroista tulosalueiden kesken budjettimäärärahan puitteissa. Tulosalueiden ja liikelaitoksen johtaja päättävät tulosalueen ja liike-

2 laitoksen käyttösuunnitelman jakamisesta vastuualueille ja vastuualueen johtajat päättävät oman vastuualueensa käyttösuunnitelman jakamisesta tulosyksiköille. Investointimäärärahojen jakamisesta eri hankkeille ja projekteille päättää kuntayhtymän johtaja tai liikelaitoksen johtaja. Talousarvioon sisältyviä määrärahoja voidaan käyttää vain käyttösuunnitelmassa määriteltyyn tarkoitukseen ja siinä ilmaistujen tavoitteiden mukaisesti. 3. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Talousarvion laadinnassa on perusperiaatteena ollut se, että henkilötyövuodet lisääntyvät vain toiminnan muutoksista johtuen. Myös uudet lakisääteiset velvoitteet lisäävät henkilötyövuosia esim. päivystysasetus. Henkilötyövuositavoite vuodelle 2014 oli Tavoitteena on, että henkilötyövuodet lisääntyvät vuoden 2014 tavoitteesta ainoastaan uusien virkojen/toimien määrällä, joka on 33,5 HTV2:ta. HTV2 lisäys johtuu uusista lakisääteisistä velvoitteista mm. kuntouttavan työtoiminnan ja koulupsykologipalvelujen järjestämisestä sekä päivystysasetuksen muutoksesta. Edelleen on mukana myös ostopalvelujen muuttamista omaksi toiminnaksi. Henkilötyövuositavoite vuodelle 2015 on HTV2:ta. Tulosalueiden tulee huomioida uusien virkojen/toimien täyttämisessä niihin varatut määrärahat. Uusia virkoja ja toimia ei täytetä heti alkuvuodesta, jos niihin on varattu määräraha vain osaksi vuotta. Myös uusien virkojen ja toimien osalta on noudatettava jäljempänä esitettyä täyttölupamenettelyä. Täyttölupamenettely ei koske lääkäreitä, psykologeja eikä sosiaalityöntekijöitä. Tulos- ja vastuualueiden tulee huolehtia siitä, että henkilöstökulujen lisäys, jolla muutetaan ostopalveluja omaksi toiminnaksi, toteutuu vastaavasti ostopalvelujen vähentymisenä talousarviossa suunnitellun mukaisesti. 4. HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT OHJEET 4.1. Työhönottolupamenettely Lääkäreitä, psykologeja sekä sosiaalityöntekijöitä saa palkata ilman tässä kuvattua työhönottomenettelyä. Työhönottolupamenettely ei koske hallintosäännön 44 :ssä mainittuja virkoja, joiden avoimeksi julistamisesta ja valinnasta päättää hallitus. Työhönottolupamenettely koskee kaikkia muita ammattiryhmiä sekä

3 toistaiseksi voimassa oleviin palvelussuhteisiin että määräaikaisiin palvelussuhteisiin palkattavia seuraavasti: Toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde Ennen työhön ottamisen aloittamista on ensin selvitettävä, voidaanko toimintaprosesseja muuttamalla löytää muita vaihtoehtoja tai siirtää henkilöstöä jostain muusta yksiköstä tai voiko joku muu yksikkö suorittaa työn omana palvelunaan. Jos uuden henkilön palkkaaminen on ko. työtehtävään välttämätöntä, on selvitettävä mahdollisuudet siirtää vakinaisessa palvelussuhteessa oleva henkilö. Silloin kun palvelutarve ehdottomasti edellyttää henkilön palkkaamista, työhönottolupa anotaan sähköisessä Laura-rekrytointijärjestelmässä. Työhönottolupatyöryhmän jäseniä ovat kuntayhtymän johtaja, henkilöstöjohtaja, hallintojohtaja sekä ne tulosalueen johtajat, joiden täyttölupaesityksiä on käsiteltävänä kokouksessa. Työhönottolupaesitys käsitellään työhönottolupatyöryhmässä, jonka jälkeen päätöksen tulosalueensa henkilöstön osalta tekee tulosalueen johtaja. Asiantuntijana työryhmässä kuullaan Rekrytointi ja tukipalvelut -yksikön päällikköä. Työhönottolupatyöryhmä kokoontuu erikseen määriteltyinä kokouspäivinä. Uudet virat on perustettava kuntayhtymän hallintosäännön mukaisesti. Työhönottoluvan saaminen edellyttää aina, että talousarviossa on palkkamäärärahat varattu ko. palkkaukseen Määräaikaiseen työsuhteeseen ottaminen muut kuin hoitohenkilökunta Työhönottolupa määräaikaisen henkilökunnan osalta tarvitaan: - kaikista yli 14 vrk kestävistä sijaisuuksista - kaikista niistä työajan muutoksista, jotka nostavat HTV2:tä (esim. - - osa-aikaisen työajan muutoksista, myös vakituisten). Kaikkien määräaikaisten työntekijöiden työsopimukset ja viranhoitomääräykset laaditaan Rekrytointi ja tukipalvelut -yksikössä. Määräaikaisten työhönottoluvat ratkaisee tulosaluejohtaja ilman työhönottolupatyöryhmän käsittelyä Määräaikaiseen työsuhteeseen ottaminen - hoitohenkilökunta Rekrytointi ja tukipalvelut -yksikkö koordinoi hoitohenkilökunnan sijaisuuksien käyttöä. Kaikkien määräaikaisten työntekijöiden työsopimukset ja viranhoitomääräykset laaditaan Rekrytointi ja

4 tukipalvelut -yksikössä. Lyhytaikaiset sijaisuudet on ensisijaisesti hoidettava erilaisilla töiden järjestelyillä, kuten tehtäviä priorisoimalla, työaikalain 35 :n mukaisesti työntekijän suostumuksella tai töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta syystä työvuoroluetteloja muuttamalla tai yhteistyössä toisen yksikön kanssa henkilöstöä väliaikaisesti siirtämällä. Työnantajalla on oikeus muuttaa työvuoroluetteloita. Työnantaja voi vedota työaikalain 35.2 :n momentissa todettuun painavaan syyhyn työvuoroluettelon muuttamistilanteissa. Painavana syynä työvuoroluettelon muuttamiseen voidaan pitää mm. toiminnallisia syitä esim. ennalta arvaamattomia poissaoloja. Lyhytaikaisiin ennalta arvaamattomiin alle kolme (1-3) päivää kestäviin poissaoloihin saadaan käyttää sijaista vain, mikäli palvelutarve tätä ehdottomasti edellyttää. Palvelutarpeen edellyttämän äkillisen poissaolon sijaisuuteen esimies varaa varahenkilön sähköisen varausjärjestelmän kautta, joka on käytettävissä 24h/vrk/vko. Jos varahenkilöä ei ole järjestelmästä käytettävissä, tulee poissaolon aiheuttama henkilöstötarve hoitaa ensisijaisesti työvuoroja vaihtamalla ja/tai yhteistyössä toisen yksikön kanssa. Esimiehellä ei ole toimivaltaa luvata ulkopuolisille sijaisille työtä suullisesti eikä työvuorotaulukkoon työvuoroja suunnittelemalla. Hoitohenkilökunnan määräaikaisten työhönottoluvat ratkaisee tulosaluejohtaja ilman täyttölupatyöryhmän käsittelyä kuultuaan esityksestä Rekrytointi ja tukipalvelut yksikköä Vuosilomien pitäminen 2015 Vuosilomaoikeudesta enintään 8 lomapäivää pidetään seuraavan vuoden 2016 puolella. Tällä estetään vuosilomavarauksen ylitys tämän vuoden talousarviosta. Ainoastaan poikkeustapauksissa vuosilomaa voi jättää pidettäväksi seuraavana vuonna enemmän kuin 8 päivää ja poikkeamisesta on aina sovittava esimiehen kanssa. Henkilöstöhallinto antaa tarkemman ohjeen vuosilomien pitämisestä. Esimiesten tulee myös huolehtia lomien määräämisestä ajallaan. Säästövapaiden sopimisessa noudatetaan KVTES:n määräyksiä. Säästövapaasopimuksessa sovitaan myös milloin ne pidetään Kokonaisvaltainen suunnitelma vuosilomista - hoitohenkilökunta Lomanmääräytymisvuoden 2015 vuosilomaoikeuden, joka on kertynyt alkaen ja kertyy saakka, mukaisten vuosilomapäivien pitäminen on mahdollista aloittaa alkaen. Vuosilomasuunnitelmien tekemisessä periaatteena on, että loma-ajalle

5 myönnettävistä vuosilomista on oltava suunnitelma mennessä ja loma-ajalle aikana pidettävistä vuosilomista mennessä. Yksiköt, joissa työskentelee hoitohenkilökuntaa ja vuosilomien ajaksi tarvitaan sijaisia, toimittavat vuosilomasuunnitelman Rekrytointi ja tukipalvelut -yksikköön kyseiseen määräaikaan mennessä. Vuosilomat suunnitellaan yhtäjaksoiseen ketjuun. Ne yksiköt, joilla on sisäisiä sijaisia, vuosilomien sijaisuudet hoidetaan ensisijaisesti sisäisillä sijaisilla eli sisseillä. Vuosilomat vahvistetaan sen jälkeen, kun Rekrytointi ja tukipalvelut - yksikön kanssa on sovittu sijaisista. Rekrytointi ja tukipalvelut -yksikkö järjestää vuosilomien sijaisuudet, tällöin työhönottolupaa ei tarvita. Tarkennetut vuosilomamääräykset löytyvät henkilöstöpalveluiden säännöistä ja ohjeista (Kaima/Henkilöstöpalvelut/Esimiestyö ja johtaminen/vuosilomien pitäminen sote-kuntayhtymässä). Eläköityvien osalta vuosilomien sekä säästövapaiden keskittämistä palvelussuhteen päättymisen yhteyteen on vältettävä. Vuosilomat ja säästövapaat tulee suunnitella normaalin vuosilomasuunnittelun mukaisesti ketjuihin. Vuosilomien suunnittelussa on huomioitava sijaisten rajoitettu saatavuus. Tavoitteena on, että vuosilomat ovat tasaisesti ketjussa ympäri vuoden. Ns. arkipyhälistat aiheuttavat lisähenkilöstön tarvetta, tällöin esimies käyttää harkintaansa vuosilomien myöntämisessä ko. ajalle Ulkomaille tehtävät virka-, virantoimitus- ja koulutusmatkat Ulkomaille tehtävät virka-, virantoimitus- ja koulutusmatkat hyväksyy esimiehen esimies. 5. LASKUJEN HYVÄKSYMINEN Laskujen hyväksyjiksi nimetyt viranhaltijat/toimihenkilöt ovat vastuussa talousarvion sitovuuden noudattamisesta sekä toiminnan sopeuttamisesta varattuihin määrärahoihin ja talousarvion toteutumisen seurannasta. Laskujen yleinen hyväksymisoikeus on kuntayhtymän johtajalla, hallintojohtajalla, talousjohtajalla ja talouspäälliköllä. Tulosalueilla kunkin tulosyksikön päällikkö hyväksyy määrärahojen puitteissa toimintaansa koskevat laskut ja maksumääräykset annettujen ohjeiden mukaisesti. Talouspalvelut ylläpitää luetteloa laskujen hyväksyjistä ja asiatarkastajista. Luettelo julkaistaan intranetissä osoitteessa: /(talouspalvelut/tiedotteet).

6 6. HANKINNAT JA HANKINTARAJAT Julkisia hankintoja koskevan lain mukaan kuntien viranomaisten sekä muiden hankintayksiköiden on kilpailutettava materiaali- ja palveluhankintansa siten kuin hankintalaissa säädetään. Kuntayhtymän jokainen toimielin ja viranhaltija/työntekijä ovat vastuussa siitä, että sen/hänen vastuulleen kuuluvat hankinnat on kilpailutettu hankintalain mukaisesti. Hankinnat tehdään pääsääntöisesti keskitetysti Materiaalipalvelujen (= hankintatoimisto) kautta. Atk-laitteiden ja ohjelmistojen hankinta tapahtuu keskitetysti Tietohallintopalvelujen kautta. (http://kaima.kainuu.fi/hallitus (tietohallintopalvelut/atk-hankinnat). Hankintojen kilpailutus valmistellaan tarpeen mukaan yhteistyössä hankinnan tilaajan ja Materiaalipalvelujen(hankintatoimisto) kesken sen jälkeen, kun tilaaja on ilmoittanut hankintatoimistolle tarjouskilpailun tarpeellisuudesta. Hankintatoimiston tehtävä on valmistelun jälkeen suorittaa tarjouskilpailu loppuun saakka, ja se myös itse valvoo kuntayhtymän hankintojen kilpailutusten tarpeellisuutta sekä kehottaa tilaajaa käynnistämään tarjouskilpailun. Tulosyksiköt tekevät kaikki materiaalitilauksensa keskusvarastosta. Vapautuva kalusto kierrätetään materiaalipalvelujen kautta muiden yksiköiden käyttöön. Materiaalipalvelulla on valtuus ja velvollisuus yhtenäistää maakunnan puhelin- ym. kalusto-, laite- ja työvaatehankinnat kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla. Hankintarajat Jokainen kuntayhtymän toimielin ja viranhaltija/työntekijä vastaavat siitä, ettei se/hän ylitä toimivaltaansa päättäessään kuntayhtymän puolesta hankinnasta tai hankintakriteereistä. Alle euron hankinnoista päättää kukin tulosyksikkö budjettimäärärahojen puitteissa. Hankintakriteereiden hyväksymisrajat on määritelty hankintasäännössä, jonka on hallitus hyväksynyt Yli euron hankinnoissa ja sopimuksissa on ennen tarjouspyynnön julkaisemista päätettävä tarjouspyynnön sisällöstä ja hankintakriteereistä. Materiaalipalveluja koskevat tarkemmat ohjeet ja tiedotteet löytyvät Kaimasta: / (materiaalipalvelut).

7 7. TALOUSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain hallitukselle ja valtuutetuille tehtävän tulosaluekohtaisen kuukausiraportin avulla. Seurannassa painotetaan erityisesti henkilöstömenojen ja henkilötyövuosien seurantaa. Jokaista vastuualuetta seurataan erikseen kuukausittain toteutuneiden ja suunniteltujen menojen ja henkilötyövuosien osalta. Poikkeamista tulee tulosalueiden raportoida erikseen hallitusta. Tätä varten laaditaan erilliset henkilöstömenojen seurantataulukot (excel), jotka tallennetaan sähköisenä asemalle Y:\Henkilöstömenojen seuranta\2014\. Lisäksi toimialat laativat kuntayhtymän hallitukselle ja valtuustolle kaksi osavuosiraporttia ja toteutumatilanteiden perusteella. Raporttien tulee sisältää tulosaluekohtaisen määrärahojen toteutumisvertailun lisäksi sanallinen yhteenveto toiminnan tavoitteiden toteutumisesta. Raporttien tulee sisältää arvion jäljellä olevien määrärahojen riittävyydestä sekä tulojen kertymisestä talousarviovuoden aikana sekä selvityksen toimenpiteistä, joihin poikkeamien johdosta on ryhdytty. Raportit toimitetaan hallitukselle ja valtuutetuille raportointikautta seuraavan kahden kuukauden kuluessa. 8. TALOUSARVION MUUTOKSET Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kuntayhtymän valtuusto kuntalain 65 :n mukaan, jos määrärahat ylittyvät tai toiminnalliset tavoitteet alittuvat. Muista käyttösuunnitelmien muutoksista päättää kuntayhtymän johtaja tulosalueiden välillä. Talousarvion muutokset tulee esittää valtuuston hyväksyttäviksi viipymättä ennen määrärahan ylittymistä tai käyttötarkoituksen muuttamista talousarviovuoden aikana. 9. MUUT OHJEET JA TIEDOTTAMINEN Muita lisätietoja ja ohjeita annetaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän intranet-sivuilla: Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen, puh tai sähköpostitse

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

MV 73. Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Vesa Kaikkosen esittämä Vasemmistoliiton valtuustoryhmän seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

MV 73. Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Vesa Kaikkosen esittämä Vasemmistoliiton valtuustoryhmän seuraavan sisältöinen valtuustoaloite: Maakuntavaltuusto 73 15.06.2009 Maakuntahallitus I 230 14.09.2009 Maakuntavaltuusto 110 28.09.2009 Maakuntahallitus I 35 01.02.2010 Maakuntavaltuusto 9 15.02.2010 Valtuustoaloite koko maakunnan vanhuspalveluiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Kokouskutsu 1 (17) Aika 29.04.2015, klo 14:00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsiteltävät asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot