Espoon kaupunki Pöytäkirja Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla"

Transkriptio

1 Sivu 1 / / / Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) Marjatta Korhonen, puh. (09) Päätösehdotus Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Titta Tossavainen käy keskustelun osaamisen kehittämisestä suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa koulutustasoa nostamalla. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - Päivähoitoyksiköissä työskentelevän henkilöstön koulutustaso Osaamisen lisääminen kunnallisessa varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Kunnallisten päivähoitoyksiköiden henkilöstö toiminnoittain huhtikuussa 2013 vakinaiset määräaikaiset yhteensä Kunnalliset päiväkodit joista erityislastentarhanopettajia lastentarhanopettajia lastenhoitajia Perhepäivähoitajia Ryhmäperhepäivähoito joista lastenhoitajia ryhmäperhepäivähoitajia Avoin varhaiskasvatus Vuoden 2013 talousarvion mukaan varhaiskasvatuksen perustana on henkilöstön laaja-alainen osaaminen, jonka avulla edistetään lasten

2 Sivu 2 / 2 kasvua, kehitystä ja oppimista yhdessä vanhempien kanssa. Henkilöstön osaamisrakennetta uudistetaan vastaamaan varhaiskasvatuksen osaamistarvetta. Päiväkotien henkilöstömitoitus Päiväkotia johtaa päiväkodin johtaja, jonka tehtäväkokonaisuus rakentuu alueellisen tarpeen mukaan erilaisista päivähoitoyksikkökokonaisuuksista (päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti, perhepäivähoitajat, avoimet päiväkodit, kerhot). Päiväkotien varhaiskasvatuksessa kasvatustehtävissä toimivaa henkilöstöä ovat lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat. Kasvun ja oppimisen tuen tarpeessa olevia lapsia varten on erityisen- ja tehostetun tuen ryhmiä, joissa työskentelee myös erityislastentarhanopettajia. Ympärivuorokautisissa päiväkodeissa työskentelee resurssilastentarhanopettajia. Suomi toisena kielinä lastentarhanopettajat toteuttavat suomi toisena kielenä opetusta (S2). Kasvatustehtävässä toimiva henkilöstö mitoitetaan päiväkodissa lasten päivähoidosta annetun asetuksen mukaisesti (239/73). Kasvatustehtäviin mitoitetaan vähintään yksi henkilö enintään neljää alle kolmevuotiasta ja enintään seitsemää yli kolmevuotiasta kokopäivähoidossa olevaa lasta kohden ja enintään 13 osapäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden Henkilöllä pitää olla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain mukainen kelpoisuus. Päiväkodissa on vähintään joka kolmannella hoito- ja kasvatustehtävissä toimivilla tulee olla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 7 :n mukainen pätevyys. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus taikka sosiaali- ja terveysalan AMK -tutkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot 60 op. Lisäksi päiväkodeissa voi olla lapsiryhmää avustavaa henkilöstöä. Avustaja tai erityisavustajanimikkeellä olevat avustajat työskentelevät kasvun ja oppimisen tukea tarvitsevien lasten ryhmä- tai henkilökohtaisina avustajina. Muuta päiväkotien avustavaa henkilöstöä ovat laitosapulaiset, jotka työskentelevät keittiö-lapsiryhmän avustamis- ja siivoustehtävissä. Kasvatusvastuullisen henkilöstön sijaisina varahenkilön tehtävissä toimii lastenhoitajia päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja avoimen varhaiskasvatuksen yksiköissä. Koulutustason nostaminen lastentarhanopettajien osuutta lisäämällä kunnallisissa päiväkodeissa Kunnallisissa päiväkodeissa on lisätty ja lisätään edelleen lastentarhanopettajien osuutta yli 3 vuotiaiden lasten kasvatushenkilöstön koulutustasoa nostamalla.

3 Sivu 3 / 3 Lastentarhanopettajien osuutta on lisätty 3 5 vuotiaiden lasten ryhmiin erityisesti haavoittuvampiin pieniin yksiköihin sekä ryhmiin, joissa on paljon tuen tarvetta. Vuonna 2011 lisättiin yhteensä 19 lastentarhanopettajaa kunnallisiin päiväkoteihin elokuun alusta. Erityislastentarhanopettajien ja lastentarhanopettajien osuus kasvatushenkilöstöstä nousi 37,8 prosentista 38,5 prosenttiin. Vuoden 2012 kaupunkiyhteiseksi tulostavoitteeksi valtuusto määritteli talousarviossa: Yli 3 vuotiaiden lasten kasvatushenkilöstön koulutustasoa on nostettu lisäämällä lastentarhanopettajien osuutta päiväkodeissa. Talousarvion yhteydessä muutettiin 20 lastenhoitajan vakanssia lastentarhanopettajien vakansseiksi. Erityislastentarhanopettajien ja lastentarhanopettajien osuus päiväkotien kasvatushenkilöstöstä nousi 39,1 prosenttiin. Vuoden 2013 talousarviossa valtuusto asetti edelleen tavoitteeksi yli 3 vuotiaiden lasten kasvatushenkilöstön koulutustason nostamisen lisäämällä lastentarhanopettajien osuutta päiväkodeissa. 20 lastenhoitajan vakanssia on muutettu lastentarhanopettajan vakanssiksi, jotka otetaan käyttöön alkaen. Lastentarhanopettajia sijoitettaessa on tänä vuonna noudatettu ns. positiivisen erityiskohtelun periaatetta. Oppisopimuskoulutus Varhaiskasvatuksessa kelpoisuuden omaavan kasvatushenkilöstön saatavuutta on pyritty varmistamaan osaltaan toteuttamalla oppisopimuskoulutusta yhdessä Omnian kanssa. Vuosina toteutetussa tuottavuushankkeessa Suomenkielisten päiväkotien avustavan henkilöstön (laitosapulaiset) määrän vähentäminen ja laitosapulaisten kouluttaminen oppisopimuksella lähihoitajiksi nostettiin henkilöstön koulutustasoa ja päivähoidon laatua sekä parannettiin tuottavuutta. Vuosina valmistui yli 60 laitosapulaista lähihoitajiksi ja sijoittui varhaiskasvatuksen lastenhoitajan ja varahenkilön tehtäviin. Vuoden 2012 aikana aloitettiin oppisopimuskoulutus ryhmäperhepäivähoitajien kouluttamiseksi lähihoitajiksi. Tavoitteena on mahdollistaa vakinaisessa työsuhteessa olevien ryhmäperhepäivähoitajien työskentelymahdollisuudet myös muissa varhaiskasvatuksen toiminnoissa muun muassa päiväkodeissa kelpoisuusehtojen mukaisina lastenhoitajina. Niiden lastenhoitajien, joiden lähihoitajien opinnosta puuttuu lasten- ja nuorten suuntautumisvaihtoehto, tarjotaan mahdollisuus ko. opintokokonaisuuden suorittamiseen. Koulutustason nostaminen ryhmäperhepäivähoidossa ja avoimessa varhaiskasvatuksessa

4 Sivu 4 / 4 Ryhmäperhepäivähoitajien valmistuttua oppisopimuskoulutuksesta tai ryhmäperhepäivähoitajan vakanssin vapauduttua vakanssit muutetaan lastenhoitajan vakansseiksi. Avoimessa varhaiskasvatuksessa muutetaan ohjaajan vakanssit niiden vapauduttua lastenhoitajan vakansseiksi. Nimikkeiden yhdenmukaistaminen varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksessa on tavoitteena yhdenmukaistaa henkilöstön nimikkeistöä, jolloin jatkossa varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatustehtävissä työskentelisi pääasiassa lastentarhanopettajia ja lastenhoitajia lukuun ottamatta perhepäivähoitoa. Kasvun ja oppimisen tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksen toteuttamiseen palkataan erityislastentarhanopettajia ja avustajan/erityisavustajan nimikkeellä olevia työntekijöitä. Kysynnän tarpeen muuttuessa voidaan henkilöstöä käyttää eri varhaiskasvatuksen toimintojen toteuttamiseen joustavasti esimerkiksi kokopäivähoidosta avoimeen varhaiskasvatukseen. Koulutustason nostamisen toteutuminen ostopalvelupäiväkodeissa Kasvatushenkilöstön määrä ostopalvelupäiväkodeissa huhtikuussa 2013 Lastentarhanopettajat Muu kasvatushenkilöstö (esim. lastenhoitaja) Kasvatushenkilöstö yhteensä Lastentarhanopettajien osuus kasvatushenkilöstöstä % ,3 % Ostopalvelupäiväkodeissa kasvatustehtävässä toimivan henkilöstön rakenne ja mitoitus toteutetaan samanlaisin lainsäädännöllisin periaattein kuin kunnallisessa päiväkodissa. Kasvatushenkilöstön kelpoisuusehtoihin sisältyvät samat lainsäädännön vaatimukset kuten kunnallisissa päiväkodeissa. Lisäksi päiväkodissa on lapsiryhmää avustavaa henkilöstöä. Avustajanimikkeellä oleva avustaja työskentele kasvun ja oppimisen tukea tarvitsevien lasten ryhmä- tai henkilökohtaisena avustajana. Muuta päiväkotien avustavaa henkilöstöä ovat laitosapulaiset/keittiöapulaiset, jotka työskentelevät keittiössä ja lapsiryhmän avustamis- ja siivoustehtävissä. Ostopalvelupäiväkodeista kolmasosa on niin sanottuja kilpailutettuja ostopalvelupäiväkoteja, yhteensä 15. Kilpailutetut päiväkodit toimivat kaupungin omistamissa kiinteistöissä, joihin palveluntuottaja on valittu lautakunnan päättämin kriteerein.

5 Sivu 5 / 5 Päivähoidon kilpailuttamisen laatukriteerit uudistettiin vuonna Tällöin laatukriteereihin lisättiin vertailuperusteiksi laadun lisäarvot. Kilpailutetuissa ostopalvelupäiväkodeissa koulutustason nosto on toteutunut ja toteutuu siten, että kilpailutuksessa palveluntuottajaksi valittu on luvannut/lupaa toteuttaa laadun lisäarvon 3, jonka mukaan päiväkodissa lastentarhanopettajan kelpoisuuden omaavia on päivähoitoasetuksen edellyttämästä vähimmäismitoituksen mukaisesta hoito- ja kasvatushenkilöstöstä enemmän kuin joka kolmas. Laadun lisäarvon toteutuminen on mahdollistanut kilpailutetuissa ostopalvelupäiväkodeissa lastentarhanopettajien määrän lisäämisen 22:lla lastentarhanopettajalla. Osa kilpailutetuista palveluntuottajista on luvannut myös laadun lisäarvon 1, jonka mukaan kelpoisuuden omaavan hoito- ja kasvatushenkilöstön määrä suhteessa lapsimäärään ylittää päivähoitoasetuksessa edellytetyn vähimmäismitoituksen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että palveluntuottaja sijoittaa lastentarhanopettajan neljänneksi kasvatushenkilöksi päiväkodin lapsiryhmään. Laadun lisäarvon toteutumista ostopalvelupäiväkodeissa seurataan vuosittain ohjaus- ja valvontakäynneillä. Tiedoksi

6 Sivu 6 / 6

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana Marjo Varsa 19.9.

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana Marjo Varsa 19.9. Esiopetuskelpoisuus ja sosionomit Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana Marjo Varsa 19.9.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Sivistystoimi VARHAISKASVATUKSEN / PÄIVÄHOIDON STRATEGIA 2006-2015

ORIMATTILAN KAUPUNKI Sivistystoimi VARHAISKASVATUKSEN / PÄIVÄHOIDON STRATEGIA 2006-2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI Sivistystoimi VARHAISKASVATUKSEN / PÄIVÄHOIDON STRATEGIA 2006-2015 Sosiaalilautakunta 16.11.2006 Sivistyslautakunta 21.11.2006 Kaupunginhallitus 22.1.2007 Kaupunginvaltuusto 19.3.2007

Lisätiedot

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta tekevät vapaaehtoisen kuntarakenneselvityksen. Hankkeen tavoitteena on mm. tehdä selvitys

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN KÄYTÄNNÖN OPETUKSEN TOIMINTATAVAT POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN VARHAISKASVATUSTA ANTAVISSA OPPILAITOKSISSA

VARHAISKASVATUKSEN KÄYTÄNNÖN OPETUKSEN TOIMINTATAVAT POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN VARHAISKASVATUSTA ANTAVISSA OPPILAITOKSISSA VARHAISKASVATUKSEN KÄYTÄNNÖN OPETUKSEN TOIMINTATAVAT POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN VARHAISKASVATUSTA ANTAVISSA OPPILAITOKSISSA Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/poske Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö

Lisätiedot

7.4.2015. Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi

7.4.2015. Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi Lausunto 1 (6) Opetus-ja kulttuuriministeriö Kirjaamo@minedu.fi Varhaiskasvatuslaki@minedu.fi Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi Viite: Lausuntopyyntö OKM 15 / 010 / 2015

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulun toimintayksikkö PL 58, 90015 Oulun kaupunki Puh. (08) 558 44113, faksi (08) 558 44032

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulun toimintayksikkö PL 58, 90015 Oulun kaupunki Puh. (08) 558 44113, faksi (08) 558 44032 14.10.2005 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulun toimintayksikkö PL 58, 90015 Oulun kaupunki Puh. (08) 558 44113, faksi (08) 558 44032 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO MUUTTUVA VARHAISKASVATUS...3 2 MENETELMÄ

Lisätiedot

Varhaiskasvatusverkkoselvitys

Varhaiskasvatusverkkoselvitys Salon kaupunki Varhaiskasvatusverkkoselvitys Hyvinvointipalvelut, Lasten ja nuorten palvelualue 03.06.2014 1 Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 3 2. Työryhmän tavoitteet työskentelylle... 3 3. Varhaiskasvatus...

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013 Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Sisällys 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

HALLINTOKUNTAKOHTAISET MUUTOKSET, MUUTOSTALOUSARVIO 2015

HALLINTOKUNTAKOHTAISET MUUTOKSET, MUUTOSTALOUSARVIO 2015 Muutostalousarvio kevät 2015.xlsx HALLINTOKUNTAKOHTAISET MUUTOKSET, MUUTOSTALOUSARVIO 2015 KESKUSVAALILAUTAKUNTA MUUTOS 3/2015 MUUTOS 5/2015 YHTEENSÄ TP 2014 Toimintatuotot 6 372 5 800 0 0 5 800 Toimintakulut

Lisätiedot

Palveluseteli päivähoidossa

Palveluseteli päivähoidossa Sitran selvityksiä 9 1 Sitran selvityksiä 17 Palveluseteli päivähoidossa Kim Siren, Suomen Tenava päiväkodit Oy Minna Tuominen-Thuesen, KPMG Sitran selvityksiä 17 2 Sisällysluettelo Suomen itsenäisyyden

Lisätiedot

27.5.2015. OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

27.5.2015. OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 1 (5) OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe tulee voimaan 1.8.2015. Tämä linjaus on voimassa 1.8 alkaen siihen asti kunnes uuden

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON TILATARPEET

PÄIVÄHOIDON TILATARPEET versio 13.4.2012 MJ PÄIVÄHOIDON TILATARPEET Uusi päiväkoti TARVESELVITYS 2012 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VARHAISKASVATUS SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. NYKYTILANNE... 3 2.1. Varhaiskasvatuspalvelut... 3 2.2. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

kehittämistarpeet Seinäjoella

kehittämistarpeet Seinäjoella VARHAISKASVATUS 2012 Varhaiskasvatuksen kehittämistarpeet Seinäjoella 2016 saakka SISÄLLYSLUETTELO 1. VISIO, ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS... 3 1.1. Visio... 3 1.2. Arvot ja periaatteet... 3 1.3. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGINKIRJASTO. Maija Söderblom

KAARINAN KAUPUNGINKIRJASTO. Maija Söderblom KAARINAN KAUPUNGINKIRJASTO Maija Söderblom KIRJASTOLAKI 1998 Yleisten kirjastojen kirjasto ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON TILATARPEET (luonnos 10.6.2015) Uusi päiväkoti VIITASAAREN KAUPUNKI

PÄIVÄHOIDON TILATARPEET (luonnos 10.6.2015) Uusi päiväkoti VIITASAAREN KAUPUNKI 1 PÄIVÄHOIDON TILATARPEET (luonnos 10.6.2015) Uusi päiväkoti TARVESELVITYS 2015 VIITASAAREN KAUPUNKI 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. NYKYTILANNE 2.1. Varhaiskasvatuspalvelut 2.2. Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Lisätiedot

Palvelukuvaukset 2015

Palvelukuvaukset 2015 Peruspalvelukuntayhtymä Palvelukuvaukset 2015 Oheismateriaali: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017, Talousarvio 2015 Oheismateriaali: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016, Talousarvio 2014 Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 LUONNOS 3.2.2014 Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. Johdanto... 2 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Sosiaalialan koulutukset ja kelpoisuudet

Sosiaalialan koulutukset ja kelpoisuudet Sosiaalialan koulutukset ja kelpoisuudet 5Tehtävän sisältö määrittelee kelpoisuuden 8Valppautta lain täytäntöönpanon valvontaan 3Lukijalle Laki parantaa asiakkaan ja ammattilaisen asemaa Kelpoisuuslaki

Lisätiedot

Päivähoidon hallinnon muutos. Muutoksen vaikutukset

Päivähoidon hallinnon muutos. Muutoksen vaikutukset Päivähoidon hallinnon muutos Muutoksen vaikutukset 21.10.2011 Sisältö Toimeksianto... 2 Päivähoidon hallinnon muutos, puolesta ja vastaan tiivistelmä taustaselvityksestä... 2 SWOT-analyysit päivähoidon

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14 REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 9/2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 17.12.2013 klo 18.00 18.50 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Leppänen Pekka, kunnanjohtaja pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelma 2003-2006

Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelma 2003-2006 Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelma 2003-2006 1 Ohjelman sisältö: 1. Taustaa 2. Kuntouttavan varhaiskasvatuksen nykytila 3. Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelmaa tukevat ja ohjaavat valtakunnalliset

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VARHAISKASVATUKSEN LINJAUKSET. Porukalla mansikkamaalla. moniammatillista osaamista ja yhteistyötä koskilaisten lapsiperheiden kanssa

VALKEAKOSKEN VARHAISKASVATUKSEN LINJAUKSET. Porukalla mansikkamaalla. moniammatillista osaamista ja yhteistyötä koskilaisten lapsiperheiden kanssa 1 VALKEAKOSKEN VARHAISKASVATUKSEN LINJAUKSET Porukalla mansikkamaalla moniammatillista osaamista ja yhteistyötä koskilaisten lapsiperheiden kanssa Saatteeksi 2 Kaupunginhallitus asetti kokouksessaan 16.2.2004

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Helsingissä

Varhaiskasvatus Helsingissä Varhaiskasvatus Helsingissä Lasten varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta, jotka nivoutuvat toisiinsa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, jolla on hyvät kasvun, oppimisen ja

Lisätiedot