OSA I JOHDANTO: ASUNTOTUOTANNON SÄÄNTELY... 23

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSA I JOHDANTO: ASUNTOTUOTANNON SÄÄNTELY... 23"

Transkriptio

1 Sisällys Alkusanat... 5 OSA I JOHDANTO: ASUNTOTUOTANNON SÄÄNTELY Asuntokauppalaki Yleistä Asuntokauppalain määritelmiä Ostajan suojaaminen rakennusvaiheessa Turva-asiakirjat Uudis- ja korjausrakentamishankkeen turva-asiakirjat Lisärakentamishankkeen turva-asiakirjat Turva-asiakirjojen säilyttäminen Taloussuunnitelma Taloussuunnitelman sisältö Taloussuunnitelman sitovuus ja muuttaminen Taloussuunnitelman vastainen oikeustoimi Osakekirjat ja panttikirjat Osakkeen luovutus ja panttaus Kauppahintojen maksu Maksutili Maksuaika ja -tapa Osaketta koskevien oikeustoimien rekisteröinti Perustajaosakkaan antamat vakuudet Rakentamisvaiheen vakuus Rakennusvaiheen jälkeinen vakuus Vakuuksien vapauttaminen SISÄLLYS 7

2 Erillinen vakuus kauppasopimuksen täyttämisestä Perustajaosakkaan suorituskyvyttömyys Vakuuksien käyttö Osakkeenostajien kokous Tilintarkastajan valinta Rakennustyön tarkkailijan valinta Hallinnon luovutuskokous Varausmaksu, vakiokorvaus sekä käsiraha Varausmaksu Vakiokorvaus Käsiraha Uuden ja käytetyn asunnon kauppa Uuden asunnon kauppa vs. käytetyn asunnon kauppa Asunnosta aiheutuvat kustannukset Asunnon virheet Viivästyskorko Varainsiirtoveron suoritusvelvollisuus Asuntokauppalain soveltaminen Asuntokauppalain pakottavuus Lain soveltaminen valmiiksi rakennettuun kiinteistöyhtiöön Rangaistussäännökset Muut asuntotuotantoa sääntelevät järjestelmät Hitas-järjestelmä Asumisoikeusasunnot Osaomistusasunnot Osaomistussuhteen perustaminen Osaomistusmaksut ja vuokrat Vähemmistöosuuden omistajan lunastusoikeus Aravatuotanto kiinteistöyhtiön perustaminen

3 OSA II KIINTEISTÖYHTIÖN PERUSTAMISTA, TOIMINTAA JA KIRJANPITOA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Osakeyhtiölaki Osakeyhtiön perustaminen Yhtiöjärjestys Yhtiön rekisteröiminen Osakkeet Osakeyhtiön oma pääoma Osakeyhtiön hallinto Yhtiökokous Hallitus Toimitusjohtaja Hallintoneuvosto Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätös Toimintakertomus Tilintarkastus Pääomalaina Varojen jakaminen Varojen jakaminen osakkaille Lahja Rahalaina Sulautuminen, jakautuminen ja selvitystila Sulautuminen Jakautuminen Selvitystila Yhtiön varojen vähentyminen Yritysmuodon muuttaminen Konsernitilinpäätös SISÄLLYS 9

4 4 Asunto-osakeyhtiölaki Johdanto: Kiinteistöyhtiöiden eri yhtiömuodot Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiöt Asunto-osakeyhtiön perustaminen ja rekisteröinti Perustajat Perustamissopimus Osakkeiden merkintä Yhtiön rekisteröiminen Yhtiöjärjestys Yhtiöjärjestyksen sisältö Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiön osakkeet Osakepääoma Osakkeiden tuottamat oikeudet Osakkeiden luovuttaminen Yhtiövastike Vastikkeen maksaminen Vastikkeen määrääminen Yhtiövastikeperusteesta poikkeaminen Yhtiövastikeperusteen muuttaminen Kunnossapitovastuun jakautuminen asuntoosakeyhtiössä Vastuunjaon perusperiaatteet Kunnossapitovastuut käytännössä Osakkeenomistajan muutostyöt Tilintarkastus Toiminnantarkastus Toiminnantarkastajan valinta Toiminnantarkastuksen sisältö Toiminnantarkastuskertomus Asunto-osakeyhtiön oma pääoma Sidottu pääoma ja vapaa oma pääoma kiinteistöyhtiön perustaminen

5 4.9.2 Oman pääoman rahastot taseessa Yhtiön varojen vähentyminen Tontin arvonkorotus ja arvon alentaminen Omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen Asunto-osakeyhtiön hallussa olevan tilan muuttaminen osakkeiksi Ullakkorakentaminen Rahastointimenettely kiinteistöyhtiöissä Rahoitusmuotojen kirjanpidollinen käsittely Rahastoinnin perusperiaatteet Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön rahastoinnit Rahastoinnit muissa kuin keskinäisissä kiinteistöosakeyhtiöissä Lainaosuuslaskenta Yhtiöjärjestysmääräykset lainaosuuslaskennasta Lainaosuuslaskelma Varainsiirtoverolain muutoksen vaikutus lainaosuuslaskentaan Tilintarkastuslaki Tilintarkastajan valinta Yleistä tilintarkastajan valinnasta Tilintarkastajan valinta yhteisössä tai säätiössä, jossa kunnalla tai kuntayhtymällä on määräysvalta Tilintarkastajan valinta pienissä yhteisöissä ja säätiöissä KHT-tilintarkastaja Tilintarkastajan toimikausi Tilintarkastusyhteisö tilintarkastajana Tilintarkastuksen kohde Tilintarkastajan riippumattomuus ja esteellisyys SISÄLLYS 11

6 5.4 Tilintarkastuskertomus ja -pöytäkirja Tilintarkastuskertomus Tilintarkastuspöytäkirja Tilinpäätösmerkintä Tilintarkastuspalkkio OSA III KIINTEISTÖYHTIÖN RAKENTAMINEN Menettely kiinteistöyhtiöiden rakentamisessa Perustajaurakointi ja -rakennuttaminen Perustajaurakointi Perustajarakennuttaminen Menettelyvaiheet yhtiön perustamisessa ja rakentamisessa Uuden kiinteistöyhtiön perustaminen tai jo perustetun yhtiön osakekannan ostaminen Yhtiön osakepääoman maksaminen ja yhtiön merkitseminen kaupparekisteriin Tontin ostaminen tai vuokraaminen Lainhuudon hakeminen tontille tai käyttöoikeuden kirjaaminen Urakkasopimuksen solmiminen rakennusliikkeen kanssa ja rakentamisen aloitus Osakkeiden myynnin aloittaminen Mahdollisen rakennusrahaston tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston perustaminen Pitkäaikaisten lainojen nosto Rakennusvaiheen menojen maksaminen Yhtiön luovutus

7 7 Rakennusaikainen kirjanpito Kirjanpitoa koskeva lainsäädäntö, ohjeet ja vastuut Lainsäädäntö Hyvä kirjanpitotapa ja kirjanpitolautakunnan ohjeet IFRS-standardit Kirjanpitovelvollisuus ja -vastuu Rangaistussäännökset Kirjanpitoaineisto Tililuettelo Kirjanpitoon tehtävät kirjaukset Kirjanpidon tositteet Kirjanpidon aloittaminen Tilikausi Tilikauden pituus Tilikauden muutokset Yleisimmät rakennusaikaisen kirjanpidon liiketapahtumat ja niiden kirjaaminen Yhtiön perustaminen Tontin osto Ennakkomaksu perustajaosakkaalle Osakepääoman korotus Rakennusrahaston perustaminen Urakkalaskut rakennuksesta sekä muiden velkojen ja saamisten kuittaus Kiinteistöyhtiön pitkäaikaisten lainojen nosto Urakkavelan maksu lainalla Osakkeiden ostajien suoritukset Rakennuksen hankintamenon erittely Rakennusaikainen välitilinpäätös Hallituksen kertomus rakennusajalta Rakennusaikainen tase Selvitys taloussuunnitelman toteutumisesta SISÄLLYS 13

8 7.6.4 Luovutustase ja hoitokirjanpito Vahingonkorvaus rakentajalta ja korvaus vakuudesta HALLINNON LUOVUTUS Luovutuskokous Luovutuskokouksen koolle kutsuminen Kokouksessa käsiteltävät asiat Luovutuskokouksen pöytäkirja Luovutettavat asiakirjat RAKENNUSAIKAINEN TILINTARKASTUS Kiinteistöyhtiön tilintarkastuksen pääkohdat Tilintarkastajan valinta, toimikausi ja kelpoisuus Aluehallintoviraston määräämä tilintarkastaja Osakkeenostajien valitsema tilintarkastaja Erityinen tarkastus Hyvä tilintarkastustapa Rakennusaikaisen tilintarkastuksen erityispiirteet Yhtiön perustamistoimet Hallinnon tarkastus Pöytäkirjat Vakuutukset Lainhuuto ja kiinnitykset Vakuudet Muut tarkastuskohteet Rakennusaikaisen kirjanpidon tarkastaminen Rakennusajan tilinpäätöksen ja välitilinpäätöksen tarkastaminen Tilinpäätöksen tarkastaminen Välitilinpäätöksen tarkastaminen Hoitoaikaisen kirjanpidon tarkastaminen Tilintarkastajan lausunto kiinteistöyhtiön perustaminen

9 OSA IV PERUSTAJAURAKOINTI Perustajaurakoinnin liiketapahtumat perustajaurakoitsijan kirjanpidossa Rakennusalan kirjanpidon erityispiirteet Perustajaurakoitsijan kirjanpito ja tilinpäätös Perustajaurakoinnin käsittely tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa Liikevaihto ja kohteen menot Vaihto-omaisuus Osatuloutus ja valmistusaste Luovutukseen perustuva tuloutus Tase-erät Lainaosuus Oman käytön arvonlisävero Liitetiedot Toimintakertomus Konsernitilinpäätös Verotusnäkökohtia Verovuoden tuotot ja kulut Perustajaurakointiin liittyvien liiketapahtumien tuloutus Rakennusurakan katteen muodostumien Kirjanpidon tulos ja verotettava tulos Liiketapahtumien kirjaukset Kiinteistöyhtiön perustaminen ja osakepääoman maksaminen Tontin osto Rakennusrahaston perustaminen Valmiin yhtiön osakekannan osto Osakkeiden myynti Urakkarakentamisen kirjaukset Kiinteistöyhtiön laina Osakkeenostajien suoritukset SISÄLLYS 15

10 Myymättömien huoneistojen hankintameno Yhtiövastikkeet Kirjausesimerkkejä Esimerkki 1: Kaikki osakkeet myydään tilikauden aikana Esimerkki 2: Osatuloutusmenettely; osakkeita on myymättä, rakennus on valmis Esimerkki 3: Kaikki huoneistot myymättä 1. tilikauden lopussa Esimerkki 4: Rakennetaan kahdella ja myydään kolmella tilikaudella Esimerkki 5: Luovutuksen mukainen tuloutus Yhteenveto esimerkeistä Perustajaurakoitsijan liikevaihto ja vaihto-omaisuus Perustajaurakoitsijan liikevaihdon erityispiirteitä Hinnoittelu Urakointimallit Rakennusliikkeen laskutus Osatuloutus Tonttien ja maa-alueiden myynti Osakkeiden myynti Vuokratuotot Tavaroiden ja palvelujen myynti Muu liikevaihto Kaksinkertainen liikevaihto Perustajaurakoitsijan vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuuden käsite Vaihto-omaisuuden erät Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuuden aikarajat ja tuloutus kiinteistöyhtiön perustaminen

11 11.3 Perustajaurakoitsijan osatuloutusmenettely Edellytykset Valmistusasteen määrittäminen Kirjaukset Rakennuttajaliikkeen vaihto-omaisuus, liikevaihto ja tuloutusperiaatteet Rakennuttajaliikkeen tehtävät Rakennuttajaliikkeen vaihto-omaisuus Rakennuttajaliikkeen liikevaihto ja tuloutusperiaatteet Tontit, maa-alueet ja osakkeet Rakennuttamispalkkion tuloutus Käsittely kirjanpidossa OSA V VEROTUS Tuloverotus Rahastointi Asuintalovaraus Edellytykset ja käyttökohteet Varauksen purkaminen Varauksen käyttö vuosikulujen kattamiseen Varauksen käyttö aktivoitavan menon kattamiseen Korjausmenojen kirjanpitokäsittely Korjausmenoja koskevan kirjanpito- ja verolainsäädännön huomioon ottaminen Taloudellinen pitoaika Korjausmenojen aktivointi Korjausmenojen vähentäminen vuosikuluna Korjausmenoihin saadut avustukset Osakkailta perittävät maksut Ennakkomaksujen käsittely Korjausmenojen esittäminen tilinpäätöksessä SISÄLLYS 17

12 14 ARVONLISÄVEROTUS Verokanta Velvollisuus maksaa arvonlisäveroa Yleinen verovelvollisuus Vähäinen toiminta Yleishyödylliset yhteisöt Verollinen myynti Verovapaat luovutukset Verovelvolliseksi rekisteröinti Rakennustoiminnan arvonlisäverotus Rakentamispalveluista maksettava arvonlisävero Oman käytön arvonlisävero Kiinteistöyhtiön hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi Verovelvollisuuden alkaminen ja päättyminen Hakeutumisen edellytykset Hakeutumisyksikkö Tyhjät tilat Verovelvollisuus ja vähennysoikeus Arvonlisäverovastikkeiden määrittäminen Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen yhtiön vuokratilojen osalta Energiahyödykkeen vähennys Kiinteistöhallintapalveluiden oman käytön arvonlisävero Vähennettävä vero Takautuva vähennys Kiinteistöinvestointia koskevan arvonlisäverovähennyksen tarkistaminen Veron maksaminen Arvonlisäveron käsittely kirjanpidossa Kirjanpidon järjestäminen kiinteistöyhtiön perustaminen

13 Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuneen kiinteistöyhtiön kirjanpito Oman käytön arvonlisävero kirjanpidossa Vähennettävä arvonlisävero kirjanpidossa Rakennusalan käännetty arvolisäverollisuus Soveltamisedellytykset Soveltamisalaan kuuluvat palvelut Työvoiman vuokraus Ostajan ja myyjän asema Välimies Myynti valtiolle tai kunnalle Ulkomainen elinkeinonharjoittaja Laskutus Ilmoittaminen Vähennysoikeus Verohallinnon ja keskusverolautakunnan ennakkoratkaisut ja ohjeet Varainsiirtoverotus Kiinteistön varainsiirtovero Varainsiirtoveron suorittaminen kiinteistön luovutuksesta ja vaihdosta Varainsiirtoveron määrä Suoritusaika Aikaisemmat luovutukset Ilmoittaminen Asunto-osakkeiden ja muiden arvopaperien varainsiirtovero Luovutus ja vaihto Veron määrä ja suoritusaika Varainsiirtoveron ilmoittaminen Ensiasunnon verovapaus Lunastuspykälä ja varainsiirtovero Omien osakkeiden hankinta tai lunastus SISÄLLYS 19

14 16 Kiinteistöverotus Verovelvollisuus Veron määrä Kiinteistön verotusarvo Kunnallinen kiinteistöveroprosentti Aravavuokratalokiinteistön arvo kiinteistöverotuksessa Kiinteistövero tuloverotuksessa Kiinteistöyhtiön veroilmoitukset Veroilmoituksen antovelvollisuus Lomake Lomake OSA VI LASKELMAT JA TUNNUSLUVUT kiinteistöyhtiön erillislaskelmat Erillislaskelmien laadintavelvollisuus Vastikerahoituslaskelmat Rahoituslaskelma Kiinteistöyhtiön eri erillislaskelmat Erillislaskelmien tarkoitus Vastikerahoituslaskelmat Hankeosuuslaskelma ja osakkaan hankeosuus Hankerahoituslaskelma Uusien taloyhtiöiden laskelmat Rahoituslaskelma Erillislaskelmat tilinpäätöksessä Kiinteistöyhtiön talouden ohjauksen tunnusluvut Liiketoimintaa harjoittavan yrityksen tunnusluvut Kiinteistöyhtiön tunnusluvut Tunnuslukujen mittauskohteet Kannattavuus kiinteistöyhtiön perustaminen

15 Vakavaraisuus (omavaraisuusaste) Maksuvalmius Tehokkuus Tunnuslukujen tulkinnan perusteet Esimerkkejä kiinteistöosakeyhtiön (vuokrakiinteistö) tunnusluvuista Kannattavuusluvut Tehokkuusluvut Isännöitsijätoimistoissa yleisesti käytössä olevat tunnusluvut Kirjassa viitatut säädökset Tietolähteitä Liitteet Liite 1 Asuntoyhtiön RS-sopimus Liite 2 Asuntoyhtiön taloussuunnitelma Liite 3 Vapautus, rakentamisvaiheen vakuus Liite 4 Vapautus, rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus Liite 5 Malleja asunto-osakeyhtiön laskelmista SISÄLLYS 21

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Matti Hytönen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölaki Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Keski-Suomen

Lisätiedot

Näytesivut. Perustajaurakoinnin liiketapahtumat 195. perustajaurakoitsijan. 10.1 Rakennusalan kirjanpidon erityispiirteet

Näytesivut. Perustajaurakoinnin liiketapahtumat 195. perustajaurakoitsijan. 10.1 Rakennusalan kirjanpidon erityispiirteet 10 Perustajaurakoinnin liiketapahtumat perustajaurakoitsijan kirjanpidossa Valtaosan asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöistä perustaa ja rakentaa yhtiömuotoinen rakennus- tai rakennuttajaliike. Tässä luvussa

Lisätiedot

Esipuhe 5. 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta 27

Esipuhe 5. 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta 27 Sisältö Esipuhe 5 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta 27 1.1. Välitystoimintaan sovellettavat säädökset 27 1.2. Välitysliiketoiminnan harjoittaminen 28 1.2.1. Laki kiinteistönvälitysliikkeistä

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 Sisältö ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ... 8 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS... 8 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?... 9 1.4 OSAKEHUONEISTO...

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas Y m p ä r i s t ö o p a s 70 Ulla Tuominen - Sinikka Alanen - Ulla-Maija Sirviö Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas HELSINKI 2000 Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö Ympäristöopas 70 Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Kiinteistöalan kirjanpidon koulutus ja tutkinto II (KPT II) 11.3.-2.10.2015 Kiinteistöalan Koulutussäätiö

Kiinteistöalan kirjanpidon koulutus ja tutkinto II (KPT II) 11.3.-2.10.2015 Kiinteistöalan Koulutussäätiö Koulutuksen sisältö: I Lähiopetusjakso 11.-12.3.2015 Ilmoittautuminen ja aineiston jako Avaus, esittäytyminen, kurssin tavoitteet ja virtuaalisen opiskeluympäristö Optiman käytön esittely Tilinpäätöksessä

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM - Mitä laki ja sen perustelut sanoo toiminnantarkastajasta ja toiminnantarkastuksesta? Asunto-osakeyhtiölain mukaan on tarkistettava

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ

TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Pekka Luoto toiminnanjohtaja, KTM Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Yleistä toiminnantarkastuksesta Asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Osakeyhtiö II. Lait ja lyhenteet... 33

Sisällysluettelo. Osakeyhtiö II. Lait ja lyhenteet... 33 Sisällysluettelo Osakeyhtiö II Lait ja lyhenteet... 33 Q Pääomarakenne 1 Pääomarakenteesta yleensä... 39 1.1 Yhtiön varojen merkitsemisestä taseeseen... 39 1.2 Rahaston nimeäminen... 40 1.3 Rahastot ja

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 9

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 9 SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 9 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ...9 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS...9 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?...10 1.4

Lisätiedot

Hallitusforum Taloyhtiön talous - haasteita ja mahdollisuuksia

Hallitusforum Taloyhtiön talous - haasteita ja mahdollisuuksia Hallitusforum Taloyhtiön talous - haasteita ja mahdollisuuksia Helsinki 19.3.2011 Mauri Marttila Kiinteistöliiton tutkimusjohtaja Suomen Kiinteistöliitto ry Esityksen pääsisältö Taloyhtiön talouskäsitteistä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto:

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto: JHTT-TUTKINTO 2013 OSA II ARVOSTELUPERUSTEET JA MALLIVASTAUKSET TEHTÄVÄ 1 (enintään 5 pistettä) Mitä virheitä tai puutteita KKOy Laavan Vuokratalon tilikauden 1.1.2012 31.12.2012 kirjanpidossa, tilinpäätöksessä,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut Juho Paavola / Tiliextra Oy

TILINPÄÄTÖSMALLI. Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut Juho Paavola / Tiliextra Oy TILINPÄÄTÖSMALLI Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu asunto-osakeyhtiölaki (22.12.2009) on huomioitu KILA:n yleisohje asunto-osakeyhtiöistä

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS RT 2006 Julkaisija: Rakennusteollisuus RT ry Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy Unioninkatu 14 (PL 381), 00130 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi /rtkoy

Lisätiedot

MITEN LUEN TILINPÄÄTÖSTÄ

MITEN LUEN TILINPÄÄTÖSTÄ MITEN LUEN TILINPÄÄTÖSTÄ Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM 1 Asiakirjojen säilytys Vähintään 10 vuotta (tilikauden päättymisestä lukien): Päiväpääkirja tililuetteloineen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varainsiirtoverolakia siten, että asuntoosakeyhtiön ja keskinäisen

Lisätiedot

T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1

T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1 T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1 Opiskelija tietää mitä rakennusliikkeen budjettitoimella tarkoitetaan Opiskelija saa arvioida rakennusliikkeen toiminnan kannattavuutta eri tunnuslukujen

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Sirpa Määttä ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Opas hallituksen jäsenille ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Opas hallituksen jäsenille Sirpa Määttä Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun

Lisätiedot

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina:

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina: 1 of 26 19.6.2008 14:06 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 30.12.1997/1336 30.12.1997/1336 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Kirjanpitolaki

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1336 1339. Kirjanpitolaki. N:o 1336

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1336 1339. Kirjanpitolaki. N:o 1336 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1336 1339 SISÄLLYS N:o Sivu 1336 Kirjanpitolaki... 4515 1337 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta... 4534 1338 Laki osuuskuntalain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden asunto-osakeyhtiölain säätämistä. Tavoitteena on uudistus, joka edistää

Lisätiedot

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin Pääkirjoitus Viime vuonna astui voimaan uusi tilintarkastuslaki, joka vei kansallista tilintarkastusta jälleen askeleen kohti kansainvälistä käytäntöä. Lain tuomat merkittävimmät muutokset olivat maallikkotilintarkastuksesta

Lisätiedot