Näytesivut. Perustajaurakoinnin liiketapahtumat 195. perustajaurakoitsijan Rakennusalan kirjanpidon erityispiirteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näytesivut. Perustajaurakoinnin liiketapahtumat 195. perustajaurakoitsijan. 10.1 Rakennusalan kirjanpidon erityispiirteet"

Transkriptio

1 10 Perustajaurakoinnin liiketapahtumat perustajaurakoitsijan kirjanpidossa Valtaosan asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöistä perustaa ja rakentaa yhtiömuotoinen rakennus- tai rakennuttajaliike. Tässä luvussa tutustutaan sen vuoksi perustajaurakointiin liittyvien liiketapahtumien kirjaamiseen rakennusliikkeiden kirjanpidossa Rakennusalan kirjanpidon erityispiirteet Rakennusalan kirjanpitoperiaatteet ovat pääosin samat kuin muillakin aloilla. Kirjanpidon yleisten periaatteiden mukaisesti kirjanpitoon merkitään liiketapahtumina menot, tulot, rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät. Rakennusliikkeellä tulee olla koko rakennusliikkeen toiminnan kattava tililuettelo. Rakennusalaan ja erityisesti perustajaurakointiin ja perustajarakennuttamiseen liittyy lisäksi useita erikoisuuksia, joita muilla kirjanpitovelvollisilla ei ole: 1. Rakennusliikkeen liikevaihto poikkeaa sisällöltään ja tuloutusperiaatteiltaan muiden alojen liikevaihdosta. Perustajaurakoinnin liiketapahtumat 195

2 2. Urakkatuotannon laskutus kirjataan tilikauden aikana ennakkomaksut-tilille. 3. Ennakkomaksut muuttuvat myynniksi siinä vaiheessa, kun urakkakohde on kokonaan valmis ja luovutettu. On myös mahdollista, että kohteet tuloutetaan kohteen valmistusasteen mukaisesti. 4. Rakennusliikkeellä on välttämätöntä olla projektikohtainen kustannuslaskenta keskeneräisten ja tuloutuvien töiden hankintamenon selvittämistä varten. 5. Keskeneräinen työ kirjataan kuluksi siinä vaiheessa, kun kohde tuloutuu kokonaan. Toinen vaihtoehto on kirjata työ kuluksi valmistusasteen mukaan. 6. Rakennusliikkeen vaihto-omaisuuden sisältö ja hankintameno poikkeavat huomattavasti muun alan yritysten vaihto-omaisuudesta. 7. Perustajaurakointimenettely aiheuttaa omat erityispiirteensä kirjanpitoon ja tilinpäätöksiin: a. Perustettu kiinteistöyhtiö on erillinen juridinen yhteisö aina kaupparekisterimerkinnästä lähtien. b. Kiinteistöyhtiön erillinen kirjanpitovelvollisuus alkaa yhtiön perustamisesta. Osakeyhtiö on kirjanpitolain mukaan aina kirjanpitovelvollinen, ja sen tulee pitää kahdenkertaista kirjanpitoa. c. Perustajaosakkaan velvollisuutena on huolehtia kiinteistöosakeyhtiön hallinnosta ja kirjanpidosta Perustajaurakoitsijan kirjanpito ja tilinpäätös Perustajaurakoinnin käsittely tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa Perustajaurakoinnilla tarkoitetaan menettelyä, jossa rakennusliike perustaa asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön ja suunnittelee, rakentaa ja markkinoi kohteen siten, että ostaja saa hallintaoikeuden tiloihin hankkimalla omistukseensa kohdeyhtiön osakkeita (ks ). 196 kiinteistöyhtiön perustaminen

3 Suomen kirjanpitokäytäntö perustajaurakoinnissa on perustunut vakiintuneeseen kirjanpitotapaan, jota ovat ohjeistaneet kirjanpitolautakunnan lausunnot. Perustajaurakoinnissa aikaisemmin noudatetun kirjanpitomenettelyn keskeisiä piirteitä olivat seuraavat: Saman rakennuskohteen tuotot sisältyivät liikevaihtoon kahteen kertaan. Liikevaihtoa oli sekä tontin ja rakennustyön myynti perustetulle asunto-osakeyhtiölle että asunto-osakeyhtiön osakkeiden myynti asuntojen ostajille. Osakemyynnistä liikevaihtoa oli vain osakkeista asunnon ostajilta saatu määrä eli osakkeen velallinen hinta. Sama rakennuskohde saattoi olla rakennusliikkeen vaihto-omaisuudessa sekä keskeneräisenä työnä että myymättöminä osakkeina. Rakennusliikkeen ja rakennettavan asunto-osakeyhtiön väliset saamis- ja velkasuhteet kasvattivat rakennusliikkeen taselukuja. Myymättömien huoneistojen mahdollinen velkaosuus ei ollut lainkaan rakennusliikkeen kirjanpidossa, vaikka rakennusliike on velasta vastuussa. Myymättömiin osakehuoneistoihin sisältyvän sisäisen katteen käsittely ja eliminointi tilinpäätöksissä aiheutti ongelmia ja käytäntö oli vaihtelevaa. Kaikista näistä syistä erilaiset tilinpäätöslukujen perusteella laskettavat tunnusluvut eivät olleet vertailukelpoisia muiden yritysten tunnuslukujen kanssa. Rakennusliikkeen ja kohdeyhtiön väliset liiketapahtumat eivät tapahtuneet toisistaan riippumattomien osapuolten kesken, vaan niin sanotussa itsekontrahointisuhteessa. Tontin ja rakennuspalvelun myynti rakennuskohteelle ja pääomasijoitukset kohteeseen olivat ehdoiltaan perustajaurakoitsijan harkinnan mukaisia. Rakennusliikkeen liiketoimintaa ulkomaailman kanssa oli perustajaurakoinnissa se, että rakennusliike myi huoneisto-osakkeet markkinaehtoisesti itsestään riippumattomille ostajille ja vastaavasti maksoi ulkopuolisille markkinaehtoisesti tuotantotekijöistä (tontti, aineet ja tarvikkeet, henkilöstömenot yms.). Kirjanpitolautakunta on ottanut kantaa perustajaurakoitsijan liiketoimintaan liittyviin kirjanpidollisiin kysymyksiin vuonna 2006 antamallaan Perustajaurakoinnin liiketapahtumat 197

4 yleis ohjeella (KILAn yleisohje perustajaurakoinnin käsittelystä tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa ). Yleisohjeen keskeiset periaatteet on esitetty tiivistetysti tässä luvussa Liikevaihto ja kohteen menot Perustajaurakoitsijan liikevaihtona esitetään vain rakennushankkeisiin liittyvien asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden myyntituotot velattomin myyntihinnoin. Tämä tarkoittaa osakkeiden kauppahintaa lisättynä osakkeiden velkaosuudella. Perustajaurakoitsijan liikevaihtona ei esitetä tontin luovutusta kiinteistöyhtiölle eikä rakennusurakan eli rakentamispalvelun luovutusta kiinteistöyhtiölle. Perustajaurakoitsija kirjaa nämäkin liiketapahtumat kirjanpitoonsa käyttämällä tilinpäätöksessä netotettavaa välitiliä (esim. perustajaurakointitulot). Mikäli perustajaurakoitsija tekee lisä- tai muutostöitä suoraan osakkeiden ostajille, on niiden laskutus liikevaihtoa. Tuotoista vähennetään kuluina perustajaurakoitsijan kohteesta maksamat tuotantotekijät, kuten tontti, suunnittelu, aineet ja tarvikkeet sekä henkilöstökulut. Perustajaurakoitsijan tekemiä kohdeyhtiön osakepääoman ja rakennusrahaston suorituksia ei sen sijaan esitetä kuluina perustajaurakoitsijan tilinpäätöksessä. Ne perustajaurakoitsija kirjaa tilinpäätöksessä netotettavalle välitilille (esim. osakemerkinnät-tili). Tuotot syntyvät näin ollen ulkopuolisille tapahtuneista osakemyynneistä ja kulut rakentamispalvelun tuottamisesta Vaihto-omaisuus Kun käytetään luovutukseen perustuvaa tuloutustapaa (ks. kirjanpitolain 5:1 ), osakkeiden myyntitulot tuloutuvat vasta sillä tilikaudella, kun rakentamisvaihe päättyy ja kohde luovutetaan kohdeyhtiölle erityisen tarkastuksen jälkeen. Sitä ennen osakkeista saadut suoritukset merkitään vieraaseen pääomaan luonteensa mukaisesti lyhyt- tai pitkäaikaisiin saatuihin ennakkomaksuihin. Kohteen luovutuksen jälkeen myymättömät osakkeet arvostetaan perustajaurakoitsijan taseessa enintään siihen arvoon, joka vastaa myymättä olevien osakkeiden osuutta tontin ja rakentamispalvelun tuottamisesta 198 kiinteistöyhtiön perustaminen

5 perustajaurakoitsijalle syntyneistä kokonaismenoista. Tämän summan ylittävä osuus on kirjattava kuluksi. Ennen rakentamispalvelun luovuttamista syntyneet menot ja tontin hankintameno merkitään taseeseen vaihto-omaisuuden keskeneräiset tuotteet -nimikkeeseen kirjanpitolain mukaisesti arvostettuna (ks. kirjanpitolain 5:6 ) Osatuloutus ja valmistusaste Rakennustyön valmistuttua myymättömät huoneistot ovat perustajaurakoitsijan vaihto-omaisuutta. Ne arvostetaan siten, että niiden arvo vastaa kertyneitä kustannuksia (hankintameno) tai alempaa todennäköistä myyntihintaa. Perustajaurakoitsija voi käyttää tuloutusmenetelmänä myös niin sanottua osatuloutusta, jolloin tulo kirjataan tuotoksi kohteen valmistusasteen perusteella. Valmistusaste määritellään siten, että otetaan huomioon rakentamisen valmistusaste ja ulkopuolisille myyty osuus kohteen omistamiseen oikeuttavista osakkeista. Rakentamisen valmistusasteen määrittelyssä ei oteta huomioon kohdeyhtiölle siirretyn tontin osuutta. Rakentamisen valmistusaste lasketaan siten toteutuneiden rakennusmenojen (aineet, henkilöstömenot, aliurakat yms.) suhteena hankkeen arvioituihin kokonaisrakennusmenoihin. Tuloutettava valmistusaste lasketaan kertomalla rakentamisen valmistusaste osakkeiden myyntiasteella, jolloin saadaan rakentamisen kokonaisvalmistusaste. Osakkeiden myyntiaste lasketaan siten, että se on myytyjen huoneistojen velattomien myyntihintojen osuus koko kohteen velattomasta myyntihinnasta. Perustajaurakoinnin liiketapahtumat 199

6 Esimerkki Kohteessa on viisi huoneistoa, joiden velallinen hinta on euroa/m 2 ja velkaosuus 700 euroa/m 2. Eri huoneistojen hinnat ja velkaosuudet ovat seuraavat: m 2 velallinen hinta velkaosuus velaton hinta A B C D E Yhteensä Huoneistot D ja E on myyty. Näin osakkeiden myyntiaste on ( ) / = 46 %. Vaiheittain toteutettavien kohteiden osalta lasketaan kunkin vaiheen tuloutus erikseen kyseiseen vaiheeseen kohdistuvien rakentamisen valmistus - asteen ja osakkeiden myyntiasteen perusteella. Esimerkkinä voidaan ajatella kahden erillistalon kohdetta, joista toinen eli A on valmis ja myyty, mutta toisen eli B:n rakentamista ei ole vielä aloitettu. Vaiheittain tuloutus merkitsee sitä, että sekä A:n 100 %:n ja B:n 0 %:n valmistusasteet määritellään erikseen. Koko kohteesta tuloutuu näin ollen 50 %. Jos molempia taloja käsiteltäisiin yhtenä kokonaisuutena, valmistusaste jäisi liian alhaiseksi, 25 %:ksi (= rakentamisen valmistusaste (50 %) x osakkeiden myyntiaste (50 %) = 25 %) Luovutukseen perustuva tuloutus Kirjanpitovelvollisen noudattaessa hyödykkeen luovutukseen perustuvaa tuloutusta (ks. kirjanpitolain 5:1 ), myytyjen osakkeiden velattomat myyntihinnat tuloutetaan rakentamisvaiheen päätyttyä, samalla kun rakennusurakka luovutetaan kohdeyhtiölle luovutustarkastuksessa. Sitä ennen osakemyyntien perusteella saadut suoritukset merkitään vieraaseen pääomaan, luonteensa mukaisesti lyhyt- tai pitkäaikaisiin saatuihin ennakoihin. 200 kiinteistöyhtiön perustaminen

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA Helsinki 2010 ISBN 978-952-213-697-8 (nid.) ISBN 978-952-213-698-5 (pdf) ISBN 978-952-213-697-8

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2006

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2006 1 Yrityksen perustiedot Lemminkäinen Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Rekisteröity osoite on Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Lemminkäinen

Lisätiedot

SATOn tilinpäätös 2014

SATOn tilinpäätös 2014 SATOn tilinpäätös 2014 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernitase, IFRS... 3 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

VUODEN 2009 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2009 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1(45) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2009 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET vahvistettu 1.12.2009 Arvosteluperusteessa on kuvattu sellaisen vastauksen tasoa, jollaista edellytettiin

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy Y-tunnus 1952494-7 Näsllinnankatu 48 E Kotipaikka Helsinki 33200 TAMPERE RESTAMAX OV Konsernitifinpäätös 31.12.2012 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Sisältö

Lisätiedot

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Kristiina Säkkinen Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Opinnäytetyö

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Opas vieraan pääoman menojen aktivoimiseen. Marraskuu 2008

Opas vieraan pääoman menojen aktivoimiseen. Marraskuu 2008 Opas vieraan pääoman menojen aktivoimiseen Marraskuu 2008 PricewaterhouseCoopersin IFRS-julkaisuja IFRS Manual of Accounting 2009 Julkaisu tarjoaa yksityiskohtaista ohjeistusta siihen, miten yhtiöiden

Lisätiedot

Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely

Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely Päivitetty 09/2013 Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on antaa vuokranantajille, isännöitsijöille sekä asunto-osakeyhtiöiden hallituksille ja osakkaille tietoa

Lisätiedot

Yritys talouden näkökulmasta. Jussi Mankki Syfo Oy. Kirjanpitovelvollisuus

Yritys talouden näkökulmasta. Jussi Mankki Syfo Oy. Kirjanpitovelvollisuus Yritys talouden näkökulmasta Jussi Mankki Syfo Oy 1 Kirjanpitovelvollisuus Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia. Yrityksen johto on vastuussa kirjanpidon järjestämisestä. Kirjanpito pitää erillään

Lisätiedot

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM.

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM. Juha Siikavuo J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 3 Firmani ja minä, tmi, ay, ky ja

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2014 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2024 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2013-30.6.2014 Sisällys Sivu

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 1.9.2007

KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 5) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1(23) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2014

VUOSI- KERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2014... 3 KONSERNIN TULOSLASKELMA... 11 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA... 12 KONSERNIN TASE... 13 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA... 14 LASKELMA

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot