Näytesivut. 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näytesivut. 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma"

Transkriptio

1 8 Taloyhtiön tuloslaskelma, tase ja liitetiedot 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma Taloyhtiön tuloslaskelman rakenne poikkeaa huomattavasti liiketoimintaa harjoittavien yritysten tuloslaskelmasta. Kiinteistön hallintaan toimintansa perustavat kirjanpitovelvolliset joita taloyhtiötkin ovat käyttävät omaa tuloslaskelmakaavaansa, niin sanottua kiinteistökaavaa. Kiinteistökaavasta säädetään kirjanpitoasetuksessa. Kiiteistökaava voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan: Ylempi osa, kiinteistön tuotoista hoitokatteeseen asti, kuvaa taloyhtiön hoitotaloutta eli juoksevien hoitotuottojen ja hoitokulujen suhdetta. Taloyhtiöt käyttävät tuloslaskelmakaavana niin sanottua kiinteistökaavaa. Alempi osa kuvaa puolestaan niin sanottuun pääomatalouteen ja verotukseen liittyviä tapahtumia. TalOYHTIÖN tuloslaskelma, tase ja liitetiedot 93

2 Kiinteistökaava rakentuu seuraavasti: Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Korjausvastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot Kiinteistön tuotot yhteensä Luottotappiot ja oikaisuerät Kiinteistön hoitokulut Henkilöstökulut Hallinto Käyttö ja huolto ulkoalueiden hoito Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Vuokrat Kiinteistövero Korjaukset./. Saadut korvaukset./. Saadut avustukset./. Aktivoinnit taseeseen Muut hoitokulut Oman käytön arvonlisävero Kiinteistön hoitokulut yhteensä 94 TALOYHTIÖN TALOUS OSAKKAAN OPAS

3 HOITOKATE (KÄYTTÖKATE) Poistot ja arvonalentumiset Rakennuksista ja rakennelmista Koneista ja kalustosta Muista pitkävaikutteisista menoista Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Korkotuotot Korkokulut Pääomavastikkeet lainaosuussuoritukset./. Rahastoidut osuudet Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset erät yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos Välittömät verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) TalOYHTIÖN tuloslaskelma, tase ja liitetiedot 95

4 8.1.1 Tuloslaskelman bruttoperiaate Osassa tilinpäätöksen järjestelykeinoja tilikauden tuloksen muokkaus perustuu siirtoihin tuloslaskelman ja taseen välillä. Siten esimerkiksi tuloslaskelmassa esitettävää tulosta voidaan pienentää rahastoimalla osakkailta kerättyjä suorituksia oman pääoman sijoituksiksi taseeseen. Vastaavasti tulosta voidaan kasvattaa aktivoimalla korjausmenoja taseeseen sen sijaan, että ne esitettäisiin tuloslaskelmassa vuosikuluna. Normaalissa tilinpäätöskäytännössä tilinpäätös laaditaan niin sanotulla nettoperiaatteella. Tämä tarkoittaa sitä, että edellä kuvatun kaltaiset rahastointi- ja aktivointikirjaukset tehdään suoraan taseeseen, eivätkä ne käy millään tavalla ilmi tuloslaskelman puolelta. Tuloslaskelmasta käyvät ilmi vain nettosummat. Tilinpäätöksen lukija saa tällöin selville käytetyt tilinpäätöksen järjestelykeinot ainoastaan liitetiedoista tai viime kädessä tase-erien muutoksista itse laskemalla. Kirjanpitolautakunta on täydentänyt kirjanpitoasetuksessa määrättyä kiinteistökaavaa asunto-osakeyhtiöitä koskevalla yleisohjeellaan 8. Yleisohjeessa suositellaan, että osa kiinteistökaavan tiedoista esitetään niin sanotulla bruttoperiaatteella. Tällöin tuloslaskelmassa eritellään omilla riveillään siirrot tuloslaskelmasta taseeseen. Bruttoperiaatteella tarkoitetaan sitä, että tuloslaskelmassa esitetään omilla riveillään siirrot tuloslaskelmasta taseeseen. Kun kyseiset siirrot esitetään tuloslaskelmassa, tilinpäätöksen lukija näkee jo siitä, minkälaisia tilinpäätöksen järjestelykeinoja tilinpäätöksen laadinnassa on käytetty. Mikäli tuloslaskelma laaditaan nettoperiaatteella, siirtoja tuloslaskelmasta taseeseen 8 KILAn yleisohje asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta TALOYHTIÖN TALOUS OSAKKAAN OPAS

5 ei esitetä erikseen, vaan tuloslaskelmasta käyvät ilmi vain nettosummat. Tällöin lukija saa selville käytetyt tilinpäätöksen järjestelykeinot ainoastaan liitetiedoista tai viime kädessä tase-erien muutoksista itse laskemalla Bruttoperiaatteella esitettävät tuloslaskelmaerät Seuraaviin tuloslaskelmaeriin sovelletaan bruttoperiaatetta: a) Vastikkeet Vastikkeet Hoitovastikkeet Korjausvastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet b) Korjaukset Korjaukset (brutto)./. Saadut korvaukset./. Saadut avustukset./. Aktivoinnit taseeseen c) Pääomavastikkeet Lainaosuussuoritukset./. Rahastoidut osuudet TalOYHTIÖN tuloslaskelma, tase ja liitetiedot 97

6 Vastikkeet (a) Kaikki vastikkeina kerättävät tulot, pääomavastiketta lukuun ottamatta, esitetään tuloslaskelmassa kiinteistön tuotoissa. Vastikkeiden määräytymisperusteet (esim. Vastikkeina huoneistopinta-ala) käyvät ilmi taloyhtiön kerättävät tulot, yhtiöjärjestyksestä, ja niiden tasosta päätetään pääomavastiketta lukuun yhtiökokouksessa. ottamatta, esitetään tuloslaskelmassa kiinteistön tuotoissa. Hoitovastiketta kerätään taloyhtiön juoksevien menojen kattamiseen. Mahdollista korjausvastiketta kerätään tulevien korjausten rahoittamiseen. Lisäksi taloyhtiö saattaa kerätä erilaisia kulutusperusteisia vastikkeita (esim. vesimaksu) ja erityisvastikkeita (esim. satelliitti-tv-vastike). Myös osakkailta kerätyt hankeosuussuoritukset esitetään tuloslaskelman kohdassa Kiinteistön tuotot vastikkeet. Vastikkeista ja hankeosuussuorituksista rahastoitavaksi päätetty osuus esitetään omalla vähennyslaskurivillään Rahastoidut vastikkeet. Rahastointi tehdään tavallisesti taseen perusparannus- eli korjausrahastoon. On huomattava, että mikäli hankeosuussuorituksia tai korjausvastikkeita tuloutetaan rahastoinnin sijaan, tuloslaskelman kohta Hoitokate ei anna enää oikeaa kuvaa juoksevan hoitotalouden tilanteesta. Kiinteistön korjaukset (b) Taloyhtiön korjaustilien yhteissumma esitetään bruttomääräisenä tuloslaskelman kohdassa Korjaukset (brutto). Rivillä esitetyt korjausmenot sisältävät tällöin sekä taseeseen aktivoitavat että vuosikuluna käsiteltävät korjausmenot. Korjausmenoiksi luetaan myös sellaiset korjauksiin liittyvät hallinnolliset menot, joita ei olisi syntynyt ilman 98 TALOYHTIÖN TALOUS OSAKKAAN OPAS

7 korjauksia (esim. työmaakokousten kokouspalkkiot ja valvontakulut). Korjauksiin liittyvät saadut korvaukset (lähinnä vakuutuskorvaukset) ja avustukset esitetään omilla riveillään. Bruttomääräisiin korjausmenoihin sisältyvät sekä taseeseen aktivoivat että vuosikuluna käsiteltävät korjausmenot. Kiinteistön korjausmenojen alimmalta erittelyriviltä eli kohdasta Aktivoinnit taseeseen voi lukea, kuinka suuri osa korjausmenoista on siirretty taseeseen aktivoiduksi omaisuudeksi. Loput korjausmenoista jäävät tulosvaikutteisiksi vuosikuluiksi. On huomattava, että kohta Aktivoinnit taseeseen sisältää vain korjaushankkeisiin liittyviä aktivoitavia menoja, ei esimerkiksi aktivoitavia kiinteistöhuollon koneisiin tai laitteisiin liittyviä menoja. Mikäli taloyhtiö on tilikauden aikana hankkinut esimerkiksi puutarhatraktorin, hankinta ei näy lainkaan tuloslaskelmassa, vaan ainoastaan tase-erän Koneet ja kalusto muutoksena sekä mahdollisesti liitetiedoissa (ks. 8.2 ja 8.3). Tämä johtuu siitä, että puutarhatraktori ei ole korjausmeno, vaan erillinen laitehankinta. (c) Osakkailta kerätyt pääomavastikkeet esitetään tuloslaskelmassa muista vastikkeista poiketen pääomatalouden puolella kohdassa. Pääomavastikkeesta on aiemmin käytetty yleisesti nimitystä rahoitusvastike. Pääomavastikkeista rahastoitavaksi päätetty osa esitetään omalla vähennyslaskurivillään Rahastoidut vastikkeet. Rahastosiirto tehdään tavallisesti lainanlyhennysrahastoon. Pääoma- Pääomavastikkeista voidaan rahastoida vain lainanlyhennyksiin käytetty osa. TalOYHTIÖN tuloslaskelma, tase ja liitetiedot 99

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut Juho Paavola / Tiliextra Oy

TILINPÄÄTÖSMALLI. Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut Juho Paavola / Tiliextra Oy TILINPÄÄTÖSMALLI Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu asunto-osakeyhtiölaki (22.12.2009) on huomioitu KILA:n yleisohje asunto-osakeyhtiöistä

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Sirpa Määttä ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Opas hallituksen jäsenille ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Opas hallituksen jäsenille Sirpa Määttä Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun

Lisätiedot

10.3 Vastikelaskelmien laatiminen. Näytesivut

10.3 Vastikelaskelmien laatiminen. Näytesivut Koska vastikelaskelmat kuvaavat nimenomaisesti taloyhtiön rahoituksellista tilannetta, ne antavat taloyhtiön tilikauden aikaisesta rahan käytöstä ja rahan lähteistä huomattavasti havainnollisemman kuvan

Lisätiedot

Hallitusforum Taloyhtiön talous - haasteita ja mahdollisuuksia

Hallitusforum Taloyhtiön talous - haasteita ja mahdollisuuksia Hallitusforum Taloyhtiön talous - haasteita ja mahdollisuuksia Helsinki 19.3.2011 Mauri Marttila Kiinteistöliiton tutkimusjohtaja Suomen Kiinteistöliitto ry Esityksen pääsisältö Taloyhtiön talouskäsitteistä

Lisätiedot

MITEN LUEN TILINPÄÄTÖSTÄ

MITEN LUEN TILINPÄÄTÖSTÄ MITEN LUEN TILINPÄÄTÖSTÄ Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM 1 Asiakirjojen säilytys Vähintään 10 vuotta (tilikauden päättymisestä lukien): Päiväpääkirja tililuetteloineen

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO DOS

ASTERI KIRJANPITO DOS ASTERI KIRJANPITO DOS Vuosipäivitys 27.9.2005 Vuosipäivitys... 3 Asentaminen... 4 As.Oy:n tilikartta ja tilirunko 2005... 6 Päivitykseen sisältyvät tilipuitteistot... 9 Tilikarttojen lukeminen... 11 EtäAsteri

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Asunto Oy Ainonportti

Asunto Oy Ainonportti TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2012 Osoite: Labbaksenkuja 4 01630 Vantaa Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0586305-9 TASEKIRJA 31.12.2012 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintakertomus

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki

Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki ASUNTO OY SILTAKYLANTIE 2 KOKOUSKUTSU Y-tunnus 0480996-6 8.4.2015 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Maanantaina 27.4.2015 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely

Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely Päivitetty 09/2013 Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on antaa vuokranantajille, isännöitsijöille sekä asunto-osakeyhtiöiden hallituksille ja osakkaille tietoa

Lisätiedot

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Tammi- ja helmikuussa pörssiyhtiöt julkaisevat tiedot edellisen vuoden taloudellisesta menestymisestään. Näitä tietoja käsitellään mediassa,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010 Kiinteistö Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010 1 Yleistä yhtiöstä Yhtiön omistamissa rakennuksissa huoneistot on varattu osakkeenomistajille

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Toimintakertomuksen rooli

Toimintakertomuksen rooli Tilinpäätös 2008 KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Toimintakertomuksen rooli Toimintakertomus eriytetty tilinpäätöksestä kirjanpitolaissa Kirjanpitolaki ei edellytä pieniltä kirjanpitovelvollisilta toimintakertomusta

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA Helsinki 2006 Painetun julkaisun ISBN 952-213-163-6 Verkkojulkaisun ISBN

Lisätiedot

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta, 6 op OSA 1, konsernilaskenta Timo Alho Kauppatieteellinen tiedekunta Syksy 2014 Luennot Konserni 1. periodi Maanantaisin 9-11 Sali 4301+4302 IFRS

Lisätiedot

TALOYHTIÖN TALOUDEN TILAN ARVIOINTI

TALOYHTIÖN TALOUDEN TILAN ARVIOINTI TALOYHTIÖN TALOUDEN TILAN ARVIOINTI Mitä taloyhtiöstä kannattaa huomioida asuntoa ostaessa? Voit tehdä uuden kodin ostopäätöksen turvallisemmalla mielellä kun olet kartoittanut keskeiset asiat myös taloyhtiön

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-842-2 (nid.) ISBN 978-952-213-843-9 (pdf)

Lisätiedot

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto:

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto: JHTT-TUTKINTO 2013 OSA II ARVOSTELUPERUSTEET JA MALLIVASTAUKSET TEHTÄVÄ 1 (enintään 5 pistettä) Mitä virheitä tai puutteita KKOy Laavan Vuokratalon tilikauden 1.1.2012 31.12.2012 kirjanpidossa, tilinpäätöksessä,

Lisätiedot

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi:

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS Onnistuneen päätöksenteon pohja 1. Kuten tämän vihkosen emojulkaisussa x) osoitettiin,

Lisätiedot

YRITYSTUTKIMUSNEUVOTTELUKUNTA RY Analyysityöryhmä 17.12.2007

YRITYSTUTKIMUSNEUVOTTELUKUNTA RY Analyysityöryhmä 17.12.2007 RAHOITUSLASKELMAN LAATIMINEN Kirjanpitolautakunta (KILA) antoi 30.1.2007 yleisohjeen rahoituslaskelman laatimisesta. Yleisohje ohjaa kirjanpitolain (1336/1997), viimeksi muutettuna L:lla 1312/2004 ja kirjanpitoasetuksen

Lisätiedot

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ JA ANALYSOINTI Tulos, tase ja tunnusluvut SISÄLTÖ Tuloslaskelman ja taseen sisältö Yrityksen tilan ja kehityksen

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-846-0 (nid.) ISBN 978-952-213-847-7 (pdf)

Lisätiedot

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7.

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7. www.voas.fi VUOSIKERTOMUS 2004 Sisällysluettelo Sivu Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5 Tuloslaskelma 6 7 Tase 8 9 Liitetiedot

Lisätiedot