https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session= &userid= &b... 1 / :26

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session=159690907&userid=293423000001&b... 1 / 9 21.8.2008 16:26"

Transkriptio

1 1 / :26 Suomen Asiakastieto Oy :25:06 KIINTEISTÖ OY MANNERHEIMINTIE 40:N YHTIÖJÄRJESTYS Sivu 1 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Mannerheimintie 40 ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita taloa ja tonttia n:o 12 Helsingin kaupungin 13 kaupunginosan korttelissa n:o Yhtiön osakepääoma on kolmemiljoonaaseitsemänsataaneljätoistatuhattakahdeksansataaneljäkymmentä ( ) euroa. 4 Osakkeiden nimellisarvo Osakkeiden nimellisarvo on kaksikymmentäneljä (24) euroa. 5 Osakkeet Osakkeet varustetaan järjestysnumeroilla, päivämäärällä ja yhtiön hallituksen allekirjoituksella. Kuhunkin osakekirjaan merkitään, minkä huoneiston hallintaan osake oikeuttaa. Hallituksen on pidettävä osakkeista osakeluetteloa. 6 Huoneistot Yhtiön osakkeenomistajat ovat oikeutetut pysyvästi hallitsemaan yhtiön omistamassa talossa olevia huoneistoja seuraavasti: Huoneisto Kerros Osakkeiden Pinta- Osakkeiden n:o ja laatu numerot ala m2 lkm 1 myymälä pohjakerros , myymälä pohjakerros , myymälä pohjakerros , myymälä pohjakerros , varasto pohjakerros , myymälä pohjakerros , varasto pohjakerros , myymälä pohjakerros , myymälä pohjakerros , myymälä pohjakerros , a varasto kellarikerros , varasto pohjakerros , varasto pohjakerros ,0 1450

2 2 / :26 13 varasto kellarikerros , tsto (m) I kerros , tsto (m) I kerros , tsto (m) I kerros , tsto (m) I kerros , tsto (m) I kerros , asunto(m)i kerros , asunto II kerros , tsto (m) II kerros ,5 615 Sivu 2 22 tsto (m) II kerros , asunto II kerros , tsto (m) II kerros , asunto II kerros , asunto III kerros , asunto III kerros , tsto (m) III kerros , asunto III kerros , tsto (m) III kerros , asunto III kerros , asunto(m)iv kerros , asunto IV kerros , tsto (m) IV kerros , asunto IV kerros , tsto (m) IV kerros , asunto IV kerros , asunto V kerros , tsto (m) V kerros , tsto (m) V kerros , asunto V kerros , tsto (m) V kerros , asunto V kerros , a asunto(m)i kerros , b asunto(m)i kerros , 107, asunto II kerros yhtiön hallin- 71,0 nassa 46 asunto II kerros , asunto(m)ii kerros , asunto II kerros , tsto (m) III kerros , tsto (m) III kerros , tsto (m) III kerros , tsto (m) III kerros , tsto (m) IV kerros , asunto IV kerros , asunto IV kerros ,5 285

3 3 / :26 56 tsto (m) IV kerros , asunto V kerros , asunto V kerros , asunto V kerros , asunto V kerros , a asunto(m)i kerros , 103, b asunto(m)i kerros , tsto (m) II kerros , tsto (m) II kerros , tsto (m) II kerros , tsto (m) II kerros , asunto III kerros , asunto III kerros , asunto III kerros , tsto (m) III kerros , asunto IV kerros , asunto IV kerros ,5 285 Sivu 3 72 asunto IV kerros , asunto IV kerros , tsto (m) V kerros , asunto V kerros , asunto V kerros , asunto(m)v kerros , toimisto I kerros , asunto(m)i kerros , 197, tsto (m) II kerros , tsto (m) II kerros , tsto (m) III kerros , asunto III kerros , tsto (m) IV kerros , tsto (m) IV kerros , tsto (m) V kerros , tsto (m) V kerros , toimisto I kerros , asunto II kerros , tsto (m) II kerros , asunto II kerros , asunto II kerros , asunto III kerros , tsto (m) III kerros , asunto III kerros , tsto (m) III kerros , asunto IV kerros , asunto IV kerros ,0 860

4 4 / :26 99 asunto IV kerros , asunto IV kerros , tsto (m) V kerros , asunto V kerros , asunto V kerros , tsto (m) V kerros , toimisto I kerros , toimisto II kerros , toimisto III kerros , toimisto IV kerros , toimisto V kerros , varasto VI kerros , toimisto I kerros , myymälä I kerros , toimisto II kerros , toimisto II kerros , toimisto III kerros , toimisto IV kerros , toimisto V kerros , toimisto VI kerros , toimisto VI kerros , toimisto I kerros , varasto pohjakerros ,0 510 Se huonetila, jota ei yllä olevan mukaan jaeta määrättyjä osakkeita vastaavaksi jää yhtiön välittömään hallintaan. Sivu 4 7 Huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan Yhtiöön sovelletaan asunto-osakeyhtiölain (809/1991) :ien säännöksiä huoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan kuitenkin siten, että asunto-osakeyhtiölain 84 :n 1 momentin mukaisen yhtiökokouksen päätöksen moiteajan sijasta sovelletaan osakeyhtiölain (734/1978) 9 luvun 17 :n mukaista kolmen kuukauden moiteaikaa. 8 Vastike, erilliset korvaukset ja lainaosuuden maksaminen Yhtiön osakkeenomistajien on suoritettava hallitsemistaan huoneistoista kuukausittain yhtiölle vastiketta, joka on laskettava käyttäen perusteena kunkin huoneiston osalta 6 :ssä mainittua osakkeiden lukumäärää. Muutettujen vanhojen asunto- tai toimistohuoneistojen eli "asunto (m)" ja "tsto (m)" -huoneistojen osalta osakkeiden lukumääränä pidetään vastiketta laskettaessa 11 osaketta/m2, kuten yhtiöjärjestyksen huoneistojen käyttötarkoitukseen

5 5 / :26 perustuva alkuperäinen jyvitys edellyttää. Vastike jakautuu hoito- ja rahoitusvastikkeeseen. Sanottujen vastikkeiden suuruuden määrää yhtiökokous kaikkien vastikkeiden osalta saman perusteen mukaan. Hoitovastike Hoitovastike käsittää yhtiön kaikkien muiden paitsi a) rahoitusmenojen ja -kulujen suorittamisen, b) niiden hoitokustannusten suorittamisen, jotka osakkeenomistajat suorittavat yhtiölle tämän pykälän mukaisina erilliskorvauksina. Rahoitusvastike Rahoitusvastike käsittää yhtiön pitkäaikaisten lainojen kuoletuksen, indeksikorotuksen, korkojen sekä kaikkien muiden sanotuista lainoista aiheutuvien menojen maksamiseen kannettavat maksut. Erilliskorvaukset Osakkeenomistaja on velvollinen erikseen korvaamaan yhtiölle lämpimän veden, jonka korvauksen suuruuden ja suoritustavan yhtiön hallitus määrää. Hallitus määrää myös vastikkeiden suoritusajan ja -tavan. Osakkeenomistajan vuokratessa huoneistonsa tai osan siitä vastaa osakas kuitenkin yhtiölle menevästä vastikkeesta, samoin kuin muistakin huoneistonsa menevistä maksuista. Lainaosuuden maksaminen Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle osakkeita rasittavan osuuden yhtiön pitkäaikaisista lainoista hallituksen määräämissä erissä ja tavalla. Lainaosuuden maksuperusteena on osakeluku, toimistokäyttöön muutettujen vanhojen asuinhuoneistojen eli "tsto (m)" -huoneistojen osalta edellä määrätyn vastikeperusteen mukaisesti korotettuna. Sivu 5 Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta osakkeenomistajalta ei peritä rahoitusvastiketta. Milloin osakkeenomistaja on maksanut lainaosuudestaan vain osan, määrätään rahoitusvastike sellaisen osakkeenomistajan osalta siten, että siihen lasketaan kuuluvaksi osakkeenomistajan vielä maksamattoman lainaosuuden yhtiölle aiheuttamat menot. Osakkeenomistajalta vastaanotetut lainaosuudet tai niiden osat

6 6 / :26 yhtiön on viivytyksettä käytettävä lainojen lyhentämiseen. 9 Hallitus Yhtiön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kolmesta viiteen (3-5) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 10 Toimitusjohtaja Hallitus valitsee toimitusjohtajan joko keskuudestaan tai ulkopuolelta ja määrää tämän palkkion. Toimitusjohtajan tehtävänä on hallituksen päätösten ja ohjeiden mukaan hoitaa yhtiön kiinteää ja irtainta omaisuutta. 11 Varsinaiset toiminimen kirjoitusoikeudet Yhtiön toiminimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai toimitusjohtajan yhden hallituksen jäsenen kanssa. 12 Prokurat Prokuroiden antamisesta päättää hallitus. 13 Yhtiökokouskutsu Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Kutsu yhtiökokoukseen annetaan osakkaille tiedoksi todisteellisesti kirjallisesti enintään neljä (4) viikkoa ja vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot toimitetaan samalla tavalla ja samassa ajassa ennen kokousta tai muuta määräaikaa. 14 Äänestysrajoitus Yhtiökokouksessa kukaan osakas ei saa äänestää yli viidesosalla kokouksessa läsnä olleiden tai edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. 15 Tilikausi Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 16 Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Kokouksessa on Sivu 6 esitettävä: 1 yhtiön tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja

7 7 / :26 toimintakertomuksen, 2 tilintarkastuskertomus, päätettävä: 3 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, 4 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, 5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, 6 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista, 7 sen vastikkeen suuruudesta, joka osakkaiden on yhtiölle suoritettava, valittava: 8 hallituksen jäsenet, 9 tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä, joista vähintään yhden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, sekä käsiteltävä: 10 muut kokouskutsussa mainitut asiat. 17 Ylimääräinen yhtiökokous Ylimääräinen yhtiökokous pidetään silloin, kun aikaisempi yhtiökokous on sen päättänyt pidettäväksi tai kun hallitus tai tilintarkastaja katsoo siihen olevan aihetta tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kaikista osakkeista kirjallisesti sitä pyytävät hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelyä varten. 18 Arvonlisäverovastike Osakkeenomistaja, jonka hallitseman huoneiston osalta yhtiö on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi, on velvollinen maksamaan jokaista muutoin maksamaansa vastiketta vastaavaa arvonlisäverovastiketta. Mitä tässä on sanottu huoneistosta koskee myös huoneiston osaa. Maksuvelvollisuus koskee myös kerran verolliseksi haetun huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden kulloistakin omistajaa, vaikka verovelvollisuus kyseisen huoneiston osalta olisi jo päättynyt, jos tässä pykälässä jäljempänä kuvatulla tavalla joudutaan huoneiston osalta palauttamaan jo tehtyjä vähennyksiä tai jos jälkilaskelma osoittaa alijäämää kyseisen huoneiston arvonlisäverovastikkeissa. Hakeutuminen edellyttää kunkin huoneiston osalta sen hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistajan nimenomaisen suostumuksen. Hallitus määrä kuhunkin vastikkeeseen liittyvän arvonlisäverovastikkeen suuruuden käyttäen perusteena yhtiöjärjestyksen mukaisia vastikeperusteita seuraavasti:

8 8 / :26 1. Arvonlisäverovastikkeella katetaan yhtiölle Sivu 7 arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset, kuten tilitettävä vero ja sen laskentakustannukset. 2. Yhtiössä peritään kutakin vastiketta vastaava oma arvonlisäverovastike. Arvonlisäverovastikkeita määrättäessä otetaan huomioon vähennyksenä yhtiön arvioidusta arvonlisäverollisista ostoista verollisiksi haettujen huoneistojen vastikeperusteiden mukainen osuus, jonka yhtiö hakeutumisen jälkeen voi vähentää omassa arvonlisäverotilityksessään. Jos osakkaan osuus investoinnista peritään lainaosuutena tai rahoitusosuutena, ei investoinnin osalta vähennettävää veroa oteta kuitenkaan huomioon vastikkeita määrättäessä eikä vähennettävää veroa palauteta osakkeenomistajalle. Vähennysoikeus otetaan tässä tilanteessa huomioon määrättäessä osakkaan lainaosuutta tai rahastosuoritusosuutta. Verolliseksi haettua huoneistoa hallitseva osakas on velvollinen maksamaan vain niitä arvonlisäverovastikkeita, jotka liittyvät hänen muutoin maksamiinsa vastikkeisiin, ellei kysymyksessä ole jäljempänä mainittu alijäämä tai palautettava vero. 3. Arvioon perustuva laskelma tarkistetaan vuosittain jälkilaskennalla ja yli- ja alijäämä otetaan huomioon seuraavan vuoden arvonlisäverovastiketta määrättäessä. Yllämainittujen arvonlisäverovastikkeiden lisäksi on verolliseksi haetun huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistaja tai verovelvollisuuden kyseisen huoneiston osalta jo lakattua kulloinenkin osakkaiden myöhempi omistaja velvollinen maksamaan ylimääräistä arvonlisäverovastiketta, jolla katetaan jälkilaskelman perusteella ilmenevä mahdollinen laskennallinen alijäämä edellisiltä tilikausilta. Jos yhtiö joutuu palauttamaan jo tekemiään vähennyksiä, on huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden kulloiseltakin omistajalla velvollisuus maksaa edellä mainitun kaltaista ylimääräistä arvonlisäverovastiketta, jolla katetaan palautettava vero ja muut palautuksesta mahdollisesti aiheutuneet kulut. Tämä velvollisuus on myös sellaisella huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden kulloisellakin omistajalla, jonka hallitseman huoneiston osalta

9 9 / :26 verovelvollisuus on jo lakannut. Arvonlisäverovastikkeiden määrän, maksuajan ja maksutavan määrää yhtiön hallitus. Yritys- ja yhteisötunnus: Kyselypäivämäärä: Tiedon lähde: Kaupparekisteri, Arkadiankatu 6 A, Helsinki

1. Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Hakaniemen Toriparkki, ruotsiksi Fastighets Ab Hagnäs Torgparkering. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

1. Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Hakaniemen Toriparkki, ruotsiksi Fastighets Ab Hagnäs Torgparkering. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 1 (5) KIINTEISTÖ OY HAKANIEMEN TORIPARKKI -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1. Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Hakaniemen Toriparkki, ruotsiksi Fastighets Ab Hagnäs Torgparkering. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

1 (6) TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

1 (6) TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 1 (6) TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 2. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Espoon kaupungin

Lisätiedot

TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 1 (9) TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 2. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Espoon kaupungin

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY HELSINGIN TOIMITILOJEN HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

KIINTEISTÖ OY HELSINGIN TOIMITILOJEN HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE ILIITEAI KIINTEISTÖ OY HELSINGIN TOIMITILOJEN HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Kaupunginvaltuusto on 6.6.2012, 195 päättänyt hyväksyä 14.10.2011 päivätyn Terveyskeskuksen päätearkiston hankesuunnitelman.

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ ITÄ-SOUKKA NIMISEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ ITÄ-SOUKKA NIMISEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO-OSAKEYHTIÖ ITÄ-SOUKKA NIMISEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 1 Yhtiön nimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto-osakeyhtiö Itä-Soukka ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Kapteenska ja kotipaikka Helsinki.

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Kapteenska ja kotipaikka Helsinki. 1 Liite 1 Asunto Oy Helsingin Kapteenska Yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Kapteenska ja kotipaikka Helsinki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Bostads Ab Söderkullaport Asunto Oy ja kotipaikka Sipoo.

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Bostads Ab Söderkullaport Asunto Oy ja kotipaikka Sipoo. BOSTADS AB SÖDERKULLAPORT ASUNTO OY- NIMISEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Bostads Ab Söderkullaport Asunto Oy ja kotipaikka Sipoo. 2 Toimiala Yhtiön toimiala

Lisätiedot

Y-tunnus 0217266-6 Sivu 1 (7)

Y-tunnus 0217266-6 Sivu 1 (7) Sivu 1 (7) ASUNTO OY KAARENMÄKI YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenmäki ja kotipaikka Vantaa. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Pohjois-Kaarelan

Lisätiedot

ASUNTO OY NELJÄS LINJA 17-19 YHTIÖJÄRJESTYS

ASUNTO OY NELJÄS LINJA 17-19 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY NELJÄS LINJA 17-19 YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Neljäs linja 17-19 ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia No 1 Helsingin kaupungin

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. Sivu: 1(5) Kysytty 01-09-2014. Voimassa 28-08-2014 lähtien Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. 2 Yhtiön kotipaikka on Tyrnävä. 3 Yhtiön

Lisätiedot

GOLF TALMA OY 1 (6) 15.7.2011

GOLF TALMA OY 1 (6) 15.7.2011 GOLF TALMA OY 1 (6) GOLF TALMA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Golf Talma Oy ja kotipaikka Sipoo. Yhtiön toimialana on toimia golfkeskuksena ja

Lisätiedot

ASUNTO OY ETELÄ - HESPERIANKATU 6

ASUNTO OY ETELÄ - HESPERIANKATU 6 20.2.2013 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY ETELÄ - HESPERIANKATU 6 1(6) ASUNTO OY ETELÄ-HESPERIANKATU 6 Yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 ja kotipaikka Helsinki. 2

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE

YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE Toiminnanjohtaja Pekka Luoto YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Petäjäkunnas ja kotipaikka Oulu. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Oulun kaupungin Mäntylän

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki. 1 (19) ASUNTO OY KOSKENTIE Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S Yhtiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on Tampereen

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-osakeyhtiö Hauho ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Pori j as lahden Säästöpuisto. Yhtiön kotipaikka on Vilppulan kunta Pohjaslahden kylä.

Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Pori j as lahden Säästöpuisto. Yhtiön kotipaikka on Vilppulan kunta Pohjaslahden kylä. YHT10JARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Pori j as lahden Säästöpuisto. Yhtiön kotipaikka on Vilppulan kunta Pohjaslahden kylä. 2 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vilppulan kunnan Pohjaslahden

Lisätiedot

LUONNOS UUDEKSI YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI Luonnos on yhtiökokouksen hyväksymä, mutta ei vielä viranomaisten vahvistama

LUONNOS UUDEKSI YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI Luonnos on yhtiökokouksen hyväksymä, mutta ei vielä viranomaisten vahvistama LUONNOS UUDEKSI YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI Luonnos on yhtiökokouksen hyväksymä, mutta ei vielä viranomaisten vahvistama Yhtiöjärjestys ehdotus päivältä 04.04.2011 Toiminimi: Asunto Oy Villanportti Hyvinkää Yritys-

Lisätiedot

4 Osakepääoma Yhtiön osakepääoma on kaksituhattaviisisataa euroa (2500,00) ja osakkeiden lukumäärä 31 688 osaketta.

4 Osakepääoma Yhtiön osakepääoma on kaksituhattaviisisataa euroa (2500,00) ja osakkeiden lukumäärä 31 688 osaketta. As Oy Helsingin Gunillankartano Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on As Oy Helsingin Gunillankartano 2 Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungissa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Porvoon Keskusgolf Ab 21.07.2015 15:03:38 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 21.07.2015 Toiminimi: Oy Porvoon Keskusgolf Ab Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö Sammonkulma YHTIÖJARJESTYS. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa lokakuun 7 päivänä 1982

Asunto-osakeyhtiö Sammonkulma YHTIÖJARJESTYS. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa lokakuun 7 päivänä 1982 Asunto-osakeyhtiö Sammonkulma YHTIÖJARJESTYS Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa lokakuun 7 päivänä 1982 Yhtiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus. Yhtiön nimi on Asunto-osakeyhtiö Sammonkulma

Lisätiedot

PL 49 (Itatuulentie 2 A)

PL 49 (Itatuulentie 2 A) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri j arj estelmä Sivu 1 29-08.2005 Yritys- ja yhteisötunnus: 0550094-4 Kaupparekisterinumero: 323.573 Yhtiö: Asunto Oy Iirisranta Käsittelevä toimisto: Espoon

Lisätiedot

Aika 4.12.2014 kello 18.00

Aika 4.12.2014 kello 18.00 1/4 Asunto Oy Unikkoketo YLlMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS KOKOUSKUTSU 18.11.2014 Asunto Oy Unikkokedon osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Aika 4.12.2014 kello 18.00 IImoittautuminen alkaa

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Glaston Oyj Abp 28.02.2013 13:23:46 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 28.02.2013 Toiminimi: Glaston Oyj Abp Yritys- ja yhteisötunnus: 1651585-0

Lisätiedot

SAMPO OYJ:n YhtiöJärJeStYS

SAMPO OYJ:n YhtiöJärJeStYS SAMPO OYJ:n Yhtiöjärjestys Business areas in 2011 Sampo Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Sampo Oyj, ruotsiksi Sampo Abp ja englanniksi Sampo plc. 2 Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Tecnotree Oyj, ruotsiksi Tecnotree Abp ja englanniksi Tecnotree Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

Yhtiön toiminimi on Tecnotree Oyj, ruotsiksi Tecnotree Abp ja englanniksi Tecnotree Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo. Yhtiöjärjestys päivältä 13.4.2010 Toiminimi: Tecnotree Oyj Yritys- ja yhteisötunnus 1651577-0 Kaupparekisterinumero 808.875 Voimassaoloaika 13.4.2010 TECNOTREE OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp:n yhtiöjärjestys

STOCKMANN Oyj Abp:n yhtiöjärjestys STOCKMANN Oyj Abp:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Stockmann Oyj Abp, englanniksi Stockmann plc ja kotipaikka Helsinki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa tavaratalotoimintaa,

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suur-Savon Sähkö Oy 13.02.2013 14:44:32 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 13.02.2013 Toiminimi: Suur-Savon Sähkö Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 0215863-7

Lisätiedot

Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin.

Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin. ITÄ-SUOMI LIIKUNTAOPISTO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS VANII A YhT IÖJÄ RJE ST YS Yhtiön nimenä on Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy ja kotipaikka Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on rakentaa ja ylläpitää vapaa-ajanviettoa

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot