parvauaanq VUODEN 2014 KOULUTUSTARTONNAN PIiIVITYS OPETUSHALLITUKSEN OPINTOPOLKU.PALVELUUN DNO 5tor2t20r3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "parvauaanq VUODEN 2014 KOULUTUSTARTONNAN PIiIVITYS OPETUSHALLITUKSEN OPINTOPOLKU.PALVELUUN DNO 5tor2t20r3"

Transkriptio

1 h?** OPETUSHALLTUS UTBLDN NGSSTYR ELS EN DNO 5tor2t20r3 OHJE parvauaanq S 2iiinnrikset, j oihin toimivlt miiiiriiysten ntmisest perustuu Lki Opetushllituksest 182/1991, 7 $ Lukiolki , 33 S Lki mmtillisest koulutuksest 63Ol 1998, 43 $ Lki mmtillisest ikuiskoulutuksest 631/1998, 16 $ Asetus mmtillisen koulutuksen j lukiokoulutuksen yhteishust 30/2008, 3 $ Voimssoloik lken toistiseksi Kumo ohjeen Opetushllituksen ohje 4/O Lukiokoulutuksen j mmtillisen koulutuksen jiirjestiijiit, perusopetuksen j?irjestajt j vpn sivistystyrin oppilitosten ylliipitiij 2it VUODEN 2014 KOULUTUSTARTONNAN PiVTYS OPETUSHALLTUKSEN OPNTOPOLKU.PALVELUUN Opetushllituksen KOuluTA-jiirjestelmd korvtn uudell Opintopolkuplvelull kesiin 2013 ikn. Uuden plvelun kiiyttiiiinotto tuo muutoksi koulutuksenjiirjestiijien tllennuksiin kesiillii j syksyllii Merkittiivimmiit muutokset koskevt keviiiillii j syksyllii 2014 lkv nuorten koulutust sekli ikuiskoulutust. Aikuiskoulutuksen trjont voi tllent Opintopolkuun syksystii 2014 lken. Siihen sti koulutuksen jiirjestiijiit tiedottvt ikuiskoulutuksest omill sivuilln. Kikki orgnistiot piiivittiiviit jntsiset orgnistiotietons Opintopolkuun. Koulutuksen jiirjestiijiit vstvt orgnistiotietojens j koulutustrjonttietojen pliivittiimisestii, jntsisuudest j oikeellisuudest Opintopolku-plveluss. Pyydlimme tiedottmn t?istli ohjeest orgnistiossnne, oppilitoksillenne j Opintopolun vstuukayttjiilenne. T2im ohje tulee voimn Sitii sovelletn ti sen jiilkeen lkvn koulutukseen. Mikiili koulutuksen jiirjestiijii ei noudt nnettuj miiiiriiikoj j ohjeistuksi, voi tiistii iheutu ylimiiiiriiisiii kustnnuksi, joist koulutuksen jiirjestiijii on velvollinen vsttutmn. Opetushllitus Hkniemenrnt 6, PL 380, Helsinki, puhelin , fksi , Utbildningsstyrelsen Hgniiskjen 6, PB 380, Helsingfors, telefon , fx ,

2 2 (10) organtsaattottbtojen parvrrys Koulutuksen jiirjestiijiin on pidettiiv[ omt, oppilitostens j opetuspisteidensii, oppisopimustoimipisteen yhteystiedot (osoitetiedot, puhelinnumerot, siihkdpostiosoitteet, wwwosoite, koulutuksen jlirjestajiin johtjn nimi, rehtorin nimi, muu yhteyshenkilci, kriisitiedotuksen siihkripostiosoite) j tkuvsti j n tsll. Opetushllitus kawa postituksissn inostn Opintopoluss olevi yhteystietoj. Erikseen ylliipidettiiviii postituslistoj Opetushllituksess ei ole. Opintopolun orgnistiotiedoss ilmoitettuj yhteystietoj kaytetaiin koulutustiedotuksess, yhteishuss, Opetushllinnon kriisiviestinniissii j muuss viestinniiss?i. Oppilitosten yhteystietoj kiiytetiiiin mm. yhtei shkuun liittyviis sii postitukses s. Orgnistiotiedot tulee oll piiivitettyn[ trjonnn mukisess iktuluss (liite 1). Orgnistiotietojen pliivitysohje ldytyy ) kytttidnotto )ohjeet. Aikuiskoulutuksen oslt orgnistiotietojen piiivityksestii on nnettu erillinen iktulu ikuiskoulutuksen vstuukflyttiijien nimeiimispyynn6n yhteydessli kesiillii OPPLATOSVERKOSTON JA KOULUTUKSEN JARESTAJAN MUUTOKSBT Koulutuksen jiirjestiij?in on ilmoitettv Opetushllitukselle p?iiittiimist[iin oppilitosverkoston muutoksist (nimenmuutos, perustminen, yhdistiiminen j lkkuttminen). Muutoksist ilmoitetn lomkkeell, jonk voi pyytifi Opetushllituksest ti tulost toistiseksi KOULUTAst. Koulutuksen jiirjestljiiii j oppilitoksi koskeviss muutoksiss Opetushllitukselle on toimitettv ote virllisest p?i?itriksestii lomkkeen liitteenli. Opetushllitus piiivittd tiedot Opintopolkuun. Opetuspisteverkoston muutokset (nimenmuutos, perustminen, lkkuttminen) koulutuksen j?irjestiij li tekee suorn Opintopolkuun. r. niyttajatunnustbn HALLNTA Vstuukiiytt?ij?in on trkistettv Opintopolun piiivitysoikeuksien hltijt omss orgnistioss j pssivoitv ne tunnukset, joiden hltijt eiviit eniiii tee pliivitystyritii. VstuukftAjA niikee kikki omss orgnistioss kliyt<issri olevt kiiyttiijiitunnukset kay$ajahllinnss. Vstuukiifirilj nt kiiyttiij?itunnuksi j mycintiiii kiiyttdoikeuksi omn orgnistion uusille Opintopolun kayftiijille. Aikuiskoulutuksen oslt vstuukiiyttajt pyydetii?in nimeiim?iiin erikseen. Asist on liihetetty kirje kesiill z0l3. 4. KOULUTUKSEN AR.TSTiVTTST,UPE JA TUTKNTOJEN ANruSTAVTTSSOPTMUS Koulutuksen jlirjestiijiin on lukiokoulutuksen, mmtillisen peruskoulutuksen j perusopetuksen lisiiopetuksen koulutustrjonnn j loituspikkojen piiiittiimisessil noudtettv opetus- j kulttuuriministerirjn (OKM) myrintiimiiii koulutuksen jlirjest?imislup j siihen sis?iltyviiii koulutustehtiiviiii. Myds opetuspisteen perustmisess on noudtettv OKMn mycintiim?iii jiirjestiimislup ti ylliipitmislup, esimerkiksi kotipikn j opetuskielen suhteen.

3 3 (10) Vpn sivistystydn oppilitosten ylliipitiijien on noudtettv OKMn perusopetuksen, perusopetuksen lis?iopetuksen j lukiokoulutuksen jlirjestiimislup. Myds opetuspisteen perustmisess on noudtettv OKMn my<intiimii jiirjestlimislup ti ylliipitlmislup, esimerkiksi kotipikn j opetuskielen suhteen. 5. KOULUTUSTARONNAN PAVTYS Koulutuksen jiirjestiijiin on piiivitettiivi Opetushllituksen Opintopolku-plveluun vuonn 2014 lkv nuorille trkoitettu koulutustrjont seurvist: o lukiokoulutus o mmtilliseen perustutkintoonjohtv koulutus o kotitlousopetus o vlmentv j kuntouttv opetus j ohjus o mmtilliseen peruskoulutukseen ohjv j vlmistv koulutus o mhnmuuttjien mmtilliseen peruskoulutukseen vlmistv koulutus o mhnmuuttjien lukiokoulutukseen vlmistv koulutus o vpn sivistystyrin lukuvuoden mittinen koulutus. perusopetus (muiss kuin peruskouluiss). perusopetuksenlisiiopetus ' Opintopolkuun ei piiivitetii seurvien koulutusten trjont:. perusopetusikuisille o ikuistenlukiokoulutus o mmtillinenikuiskoulutus. vpn sivistystycin ikuisille trkoitettu koulutus. vpn sivistystycin lle lukuvuoden mittinen koulutus ' oppisopimuskoulutus o voimen yliopiston opetus o voimen mmttikorkekoulun opetus o t?iydennyskoulutus o tutkintotilisuudet o tydvoimkoulutus o henkilcistrikoulutus 6. NUORTEN KOULUTUSTARONTATETOJEN PATVTTYS 6.1 Nuorten lukiokoulutus Koulutuksen jiirjestiij?in on pliivitettiivii Opintopolkuun nuorille trkoitettu lukiokoulutus. Opintopolkuun piiivitetaiin vin yhteishuss mukn olev lukiokoulutus. Yhteishun ulkopuolist lukiokoulutust ei piiiviteti vielii vuonn2014 Opintopolkuun vn koulutuksen jiirjestljiit tiedottvt siitii omien knviens kutt. Opetushllitus siirtiiii KOULUTAst Opintopolkuun kuluvn woden nuorille trkoitettujen lukiokoulutusten tiedot vuodelle 2014.

4 4 (10) Siirron jiilkeen koulutuksen jiirjestiijin on vhvistettv koulutuksen toteutuminen muuttmll koulutus vlmis -tiln j piiivitettiivi opiskelijksi ottmisen perusteet viimeistiiiin Piiivityksen on voinut loitt ikisintn Koulutuksen jiirjestjiin on poistettv Opintopolust koulutus, jot ei toteutet vuonn Yht e i shku j o p i ske lij ks i o tt mi s en o e rus t e e t Opetus- j kulttuuriministerici on ntnut setuksen opiskelijksi ottmisen perusteist lukiokoulutuksess ( , muutossetus948l2n ). Asetuksen mukn nuorille trkoitetun lukiokoulutuksen opiskelijt vlitn piifisiiiintciisesti keskirvon mukisess j?irjestyksessii. Koulutuksen j?irjestjii voi tiimiin lisliksi kiiyttliii opiskelijksi ottmisess mycis muit setuksess minittuj perusteit kuten piilisy- j soveltuvuuskokeit ti muit lisiiniiyttrijii. Koulutuksen jfiestiijiin on piiivitettiiv kyttiim?insa trkemmt vlintperusteet hkukohteen tietoihin. Yhteishnkuun kuulumton lukioko ulutus Koulutuksen jiirjestiijiit eiviit piiivitii Opintopolkuun yhteishkuun kuulumtont lukiokoulutust vielii vuonn2}l4. Yhteishkuun kuulumttomn lukiokoulutukseen hetn erillishuill suorn oppilitoksiin. Yhteishun ulkopuoliset lukiokoulutuksen jiirjest[jlt tiedottvt hkujoist omien knviens kutt. Yhteishku ei kiiytetii hettess Helsingin sksliseen kouluun, nterntionl School of Helsinki-nimiseen kouluun, Helsingin eurooppliseen kouluun sekii Steiner-kouluihin (30/2008, muutossetu s lo ). Lukio iden ki e liv liko im Koulutuksen jiirjes6jiin on piiivitett?ivii nuorille trkoitettu lukuvuoden lukion kielivlikoim Opintopolkuun. Piiivitys tehd[iin trjonnss Koulutuksen kuvilevt tiedot -vlililehdelle viimeistii?in Nuorten mmtillinen koulutus Koulutuksen jfiestiijln on p?iivitettiivii Opintopolkuun nuorille trkoitettu mmtillinen koulutus. Opintopolkuun piiivitet2in yhteishuss mukn olev mmtillinen koulutus sekii erityisopetuksen j?irjestettiivii mmtillinen koulutus. Vierskielistii mmtillist koulutust ei piiivitet?i Opintopolkuun. Opetushllitus siirtiiii KOULUTAst Opintopolkuun kuluvn vuoden nuorten mmtillisen koulutuksen tiedot syksyn 2013 yhteishku vrten. Siirron jiilkeen koulutuksen jflrjes: tiijiin on vhvistettv koulutuksen toteutuminen muuttmll koulutus vlmis - tiln j piiivitettiivii opiskelijksi ottmisen perusteet viimeist56n l3. Piiivityksen on voinut loitt ikisintn Opetushllitus siirtiiii KOULUTAst Opintopolkuun kuluvn vuoden nuorten mmtillisen koulutuksen tiedot kevliiin 2014 yhteishku vrten. Siirron jiilkeen koulutuksen jlirjesfiijnn on vhvistettvkoulutuksen toteutuminen muuttmll koulutus vlmis - tiln j pfiivitettiivii opiskelijksi ottmisen perusteet viimeistiiiin Piiivityksen on voinut loitt ikisintn Koulutuksen jfiestiijlin on poistettv koulutus Opintopolust, jot ei toteutet vuonn 2014.

5 Yht e i shku j o p i ske lij ks i o tt mi s en p e ru s t e e t s (10) Opetus- j kulttuuriministericj on ntnut setuksen nuorille trkoitetun mmtillisen peruskoulutuksen opiskelij ksi ottmisen peru steist ( l2). Yhteishuss mhdolliset mmtillisen koulutuksen hkukohteet on miiiiritelty em. setuksess. Hkukohteet voivt oll joko perustutkintoj ti tiettyjen perustutkintojen oslt myds erikseen miiiiritettyj ii koulutusohj elmi. Ammtillisen koulutuksen j lukiokoulutuksen yhteishuss ovt mukn nuorille trkoitetut mmtilliset perustutkinnot (pois lukien seurvss kppleess "Yhteishkuun kuu* lumton mmtillinen koulutus" minittv koulutus). Ammtillisten perustutkintojen j lukioiden lisiiksi myris kotitlousopetus on mukn yhteishuss syksylla2013j keviiiillii Opiskelijksi ottmisen perusteiden mukn koulutuksen jiirjestaj voi omn piiiitriksensii mukn vrt osn loituspikoist perustutkintoon johtvss koulutuksess lukion oppimiiiir?in ti ylioppilstutkinnon suorittneille. T?ilkiin koulutuksen j?irjestiij[n on piiivitettiivii peruskoulu- j ylioppilspohjiset loituspikt erikseen eri koulutuksin omiksi hkukohteiksi. Koulutuksen jlirjestajn on pifivitettiivii jokiselle yhteishkuun kuuluvlle koulutukselle yhteishun hkukohde. Hkukohteen lopuss n?ikyviin pohjkoulutuslyhenteen (pk ti yo) on vstttv koulutuksen perustiedoiss ilmoitettu pohj koulutust. Yhteishkuun kuulumton mmtillinen koulutus Yhteishku ei kiiytetii hettess erityisopetuksen jfiestettlvliiin mmtilliseen koulutukseen ti vierskieliseen mmtilliseen koulutukseen. Yhteishkuun kuulumttomn mmtilliseen koulutukseen hetn erillishuill suorn oppilitoksiin. Koulutuksen jiirjestljien on piiivitettiivii Opintopolkuun erityisopetuksen jiirjestettiivii mmtillinen koulutus. Koulutuksen jlirjestiijiit eiviit piiivit?i vierskielistii mmtillist koulutust Opintopolkuun vielii vuonn2ol4. Koulutuksen jiidestdjat dedottvt vierskielisen mmtillisen koulutuksen hkujoist omien knviens kutt. 6.3 Perusopetuksen jiilkeinen vlmistv koulutus Koulutuksen jiirjestlijiin on p?iivitettiivii Opintopolkuun perusopetuksen jlilkeiset vlmistvt koulutukset. Perusopetuksen jiilkeisiii vlmistvi koulutuksi ovt perusopetuksen lisiiopetus, mmtilliseen koulutukseen ohjv j vlmistv koulutus, mhnmuuttjien mmtilliseen koulutukseen vlmistv koulutus, mhnmuuttjien lukiokoulutukseen vlmistv koulutus sekii vlmentv j kuntouttv opetus j ohjus. Syksyllii 2014 lkvn perusopetuksen lisiiopetukseen, mmtilliseen koulutukseen ohjvn j vlmistvn koulutukseen, mhnmuuttjien mmtilliseen koulutukseen vlmistvn koulutukseen sekzi mhnmuuttjien lukiokoulutukseen vlmistvn koulutukseen hetn yhden hun kutt yhtenii hkuikn kesiillli Piiivitysiktulu liiytyy liitteestii 1. Vlmentvn jkuntouttvn opetukseen j ohjukseen hetn erillishull suorn oppilitokseen.

6 6.4 Vpn sivistystyiin koulutus 6 (10) Vpn sivistystyrin koulutuksen jiirjestiijiin on piiivitettiivli Opintopolkuun nuorille trkoitettu vpn sivistystyrin viihintiiiin yhden lukuvuoden kestlivii koulutus. Vpn sivistystycin koulutus ei kuulu mmtillisen koulutuksen j lukiokoulutuksen yhteishkuun. Vpn sivistystyrin koulutukseen hetn erillishull suorn oppilitokseen. 6.5 Perusopetus Koulutuksen jfiestajiin on piiivitettivii Opintopolkuun muiden kuin peruskoulujen perusopetustrjont. 7. VUODEN 2014 NUORTEN KOULUTUSTARONNAN PAVTYKSBN AKATAULU Koulutustrjont on pliivitettlvii iktulun mukisesti sen jiilkeen, kun koulutuksen jiirjest?ijii on tehnyt p?i?itciksen koulutuksen loittmisest. Kikki tllennettu yhteishuss ti perusopetuksen jiilkeisen vlmistvn koulutuksen huss olev koulutus niiytetiiiin Opetushllituksen plveluss. Koulutustrjonnn tllennusohje kiytyy nplvelut ) kyttd0notto ) ohjeet. Annettuihin miiiirfiikoihin mennessi tllennettu, vlmis-tilss olev koulutus julkistn :ssii. Trkempi iktulu on liitteessii AKUSKOULUTUS Toisen steen yleissivistiiv?in j mmtillisen ikuiskoulutuksen sekii vpn sivistystytin oppilitosten trjomn ikuiskoulutuksen trjont tllennetn Opintopolkuun syksystii 2014l[htien. Sit ennen ikuiskoulutuksen trjont ei tllennett Opintopolkuun, vn koulutuksen jfiestiijiit tiedottvt ikuiskoulutuksest omill verkkosiwilln. Opintopolkuun tllennetn tiedot ikuiskoulutust jiirjestiivistii oppilitoksist syksyn 2Ol3 ikn. Asi ohjeistetn ikuiskoulutuksen vstuukiiyttlijien nimeiimispyynnrin yhteydessii kes[ll[ 2013.

7 7 (10) 9. LSATET)T JA TEDUSTELUT Opintopolun kirj utumisosoite: http ://virkilij.opintopolku.fv Lisiitietoj Opetushllituksess ntvt: Ammtillisen koulutuksen j lukiokoulutuksen ohjus- j neuvontplvelu Puhelinnumero on rkisin klo Siihkiiposti: lken opintopolku.fi Piiiijohtj 6"l^-'<-'-. Aulis Pitkiil Johtj 4* Q-n"- Rkel Tiihonen LtrTTEET Vuoden 2014 koulutustrjonnn iktulu Opintopolun tietojen kiiyttti Luettelo koulutustrjonnn piiivitykseen liittyv[stii ohjeistuksest TEDOKS Opetus- j kulttuuriministerici Opetushllituksen toimintyksikdt Aluehllintovirstot (AV) Elinkeino-, liikenne - j ympiiristcikeskukset (ElY-keskukset) Suomen Knsnopistoyhdistys Suomen Kuntliitto Tyci- j elinkeinoministeririftrenkildsikkn plvelut Alnds lndskpsregering Ylioppilstutkintolutkunt

8 LtrE 1 8 (10) Vuoden 2014 suomenkielisen nuorten koulutustrjonnn piiivityksen iktulu Lukiokoulutus Keviiiillii 2014 lkv yhteishuss mukn olev nuorten koulutus Piiivitys loitetn ikisintn , viimeistiiin Syksyllii 2Ol4 lkv yhteishuss mukn olev nuorten koulutus Pliivitys loitetn ikisintn , viimeistiiiin Syksyllii 2014 lkv erityisopetuksen jiirjestettiivii mmtillinen koulutus seki vlmentv j kuntouttv opetus j ohjus Piiivitys loitetn ikisintn ,viimeistSiin Syksyltii 2014 lkv perusopetuksen jiilkeisen vlmistvn koulutuksen huss olev koulutus sekii vpn sivistystyiin pitkikestoiset linjt Piiivitys loitetn ikisintn , viimeistiiiin Ammtilliseen perustutkintoon johtv koulutus Kotitlousopetus x x x Erityisopetuksen j fi estettiivli mmtillinen peruskoulutus Vlmentv j kuntouttv opetus i ohius Ammtilliseen perustutkintoon ohiv i vlmistv koulutus Mhnmuuttj ien mmtilliseen peru skoulutukseen vlmi stv koulutus Mhnmuuttjien lukiokoulutukseen vlmistv koulutus Vpn sivistystycin lukuvuoden mittinen koulutus Perusopetus (muiss kuin peruskouluiss) x Perusopetuksen lisiiopetu s

9 LE 2 e (10) Opintopolun tietoj kiiytetiiiin.: Ammtillisen koulutuksen j lukiokoulutuksen yhteishun toteutukseen. Opintopolun hkukoneess (www.opintopolku.fi). Opintopolku k?iyttliviit koulutukseen hkeutuvt, tyci- j elinkeinotoimistojen siksplvelu sekii eri neuvont- j otrjusthot Opetushllitus kiiyttiiii postituksissn j muuss yhteydenpidossn orgnistioiden yhteystietoj (ehdottomn tiirkelili pit[[ jn tsll) Opetushllinnon kriisitiedotuksess (ehdottomn tiirkeiiii pitiiii j n tsll) Opetus- j kulttuuriministerio, Opetushllitus j Tilstokeskus kayttvt tietoj seurntn j rviointiin Knsnellikelitokselle siirretiiiin tietoj hyddynnettiiv?iksi eri tukimuotoihin liittyviissii piiiitdksenteoss Lukioiden rehtorien Opintopoluss olevi tietoj (mm. siihkcipostiosoitteit) k[yetli2in Ylioppilstutkintolutkunnn j lukioiden viilisessii tiedonsiirross.

10 ( H F t (\l ).,t r N 6),r( :t hl :< Fr.t :{ z U) v P F th o!gl l - 4l z8 >:F 5c E92.lJ5 tr;i A= r& ic EO FEE v) &i= -9 ct) - 2 >.!' 5c :i q) = u - t^=.j iz.> E9o-t!=?^ (t) 20 >.:' 5tr 7() o. ri 15P tr;i A= J E<s tz q),ve #.2.-g.,y:+ Fl v 3F u) l4 PF u) & 6t c h ( ) Ll c c.t J1 J1 F c N - v) C) t4 c C. >l +4 >' fi F ( :< F Fl z U) g Fr ti (l) G' v (.) {:.2 ^'A = Eg 6 Q>l E'.E.,E tr?j e s'+ i:eb" Edr-r E 9'6 =Jh. J.)vt =:>' 'l--f, EF.i- Y.J.d -\ F] -\4 ui.'= o :C) 't-: -() cn,\1 J4..il g g.f M +f if. C) '!-l o U) J4 \t 7 E 6 sc Q> F9 =F - jo <z s'z r F= 3- -FOt :{ z zz 3 PFp Fl p r. F{ F{ rd Fl h H-.=5!'J :Y 'A E J4 l/ =+d C orf h:q o> > 'H. ro - 5-5Z _ <.= v tr =A A -VS 5.9; E()i 6 hi J4g* 44 9/-5z = -l Cg Fi/J <! H (/) E '2=j H :. E>q >9# OG.2ni 6c= sie9 jq-c 6 -'c+l!);g,"jr -+ EEb= EEE *J-- A vv-- -\V N}4E E trc=o o(so= O- >-!l >

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

LUKU 1.10 TURVATOIMIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

LUKU 1.10 TURVATOIMIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 2 112/213 LUKU 1.1 TURVATOIMIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Vrllisten ineiden kuljetukseen liittyvistä turvtoimist j -velvoitteist säädetään VAK-liss, vrllisten ineiden kuljetuksest tiellä nnetun vltioneuvoston

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 DNO 4/011/2009 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Perusopetuksen järjestäjille PÄIVÄMÄÄRÄ 16.3.2009 Voimassaoloaika 16.3.2009 alkaen toistaiseksi Säännökset joihin toimivalta määräyksen Perusopetuslaki

Lisätiedot

SUOMEN GEODEETTISET KOORDINAATISTOT JA NIIDEN VÄLISET MUUNNOKSET

SUOMEN GEODEETTISET KOORDINAATISTOT JA NIIDEN VÄLISET MUUNNOKSET Versio:..9 9 GEODEETTINEN LAITOS TIEDOTE 3 Psi Häkli Jrki Puupponen Hnnu Koivul Mrkku Poutnen SUOMEN GEODEETTISET KOORDINAATISTOT JA NIIDEN VÄLISET MUUNNOKSET ISBN 978-95-7-73-4 ISBN-978-95-7-74- (PDF,

Lisätiedot

AJ"t- tl---'--*" ohje. Dno 3/01,2/2014

AJt- tl---'--* ohje. Dno 3/01,2/2014 tz, -?(t- opetushallitus ulb tdntngsstyretsen ohje 16.9.2014 1 (1) Dno 3/01,2/2014 E si- ja perusopetuksen jirjestijit USKONNON JA E,IAMANKATSOMUSTIEDON OPE,TUKSEN SEKA USKONNOLLISTE,N TII-AISUUKSIE,N

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN

MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN Opetushallitus käsittelee tässä tiedotteessa uskonnon

Lisätiedot

OPETUKSEN OPAS 2012-2013

OPETUKSEN OPAS 2012-2013 qwmaiertyuipasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui MAI -OMAN ÄIDINKIELEN opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa OPETUKSEN OPAS sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohjeet EVC 13 60 40 80 C 20 100 LEK. 2 1 bar 3

Asennus- ja hoito-ohjeet EVC 13 60 40 80 C 20 100 LEK. 2 1 bar 3 MOS FI 87- EVC Asennus- j hoito-ohjeet EVC 8 br 4 Art.nr.XXXXXX Sisältö Yleistä Lht tuotekuvus... Säätötulukko... Järjestelmän kuvus Yleistä... Toimintperite... Kättötulu Kättötulu... 4 Asetukset Lämpöutomtiikk...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen keskeiseksi teemaksi koulutuksessa ja tutkimuksessa

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen keskeiseksi teemaksi koulutuksessa ja tutkimuksessa WWF Lintulahdenkatu 10 00500 Helsinki Puh: +358 (0)9 7740 100 Suora: +358 (0)9 7740 1052 Faksi: +358 (0)9 7740 2139 E-mail: liisa.rohweder@wwf.fi www.wwf.fi, www.panda.org Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone.

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone. ALKUVALMISTELUT Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET Lue, kun trvitset lisätietoj. LIITE Tietokoneistettu ompelukone Käyttöohje Tärkeitä turvllisuusohjeit Lue nämä turvllisuusohjeet ennen

Lisätiedot

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain.

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain. LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAASASSA 1. Lisäopetuksen järjestäminen 1.1. Lisäopetuksen järjestäminen ja tehtävä Lisäopetus eli kymppiluokka on tarkoitettu perusopetuksen oppimäärän samana tai

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011 299/2011 Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI JA SPONSOROINTI

KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI JA SPONSOROINTI KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI JA SPONSOROINTI Muistiot 2014:3 KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 6.5.2015 Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin

Lisätiedot

YKSINKERTAISTEN RAKENNEMALLIEN TASAPAINO YHT ALOT - osa III KUORIRAKENTEET

YKSINKERTAISTEN RAKENNEMALLIEN TASAPAINO YHT ALOT - osa III KUORIRAKENTEET YKSINKERTAISTEN RAKENNEMALLIEN TASAPAINO YHT ALOT - osa III KUORIRAKENTEET Juha Paavola ja Eero-Matti Salonen Rakenteiden Mekaniikka, Vol. 29 Nro 3-4, 1996, s. 11-34 TIIVISTELMA Taman artikkelisarjan tarkoituksena

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot