parvauaanq VUODEN 2014 KOULUTUSTARTONNAN PIiIVITYS OPETUSHALLITUKSEN OPINTOPOLKU.PALVELUUN DNO 5tor2t20r3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "parvauaanq VUODEN 2014 KOULUTUSTARTONNAN PIiIVITYS OPETUSHALLITUKSEN OPINTOPOLKU.PALVELUUN DNO 5tor2t20r3"

Transkriptio

1 h?** OPETUSHALLTUS UTBLDN NGSSTYR ELS EN DNO 5tor2t20r3 OHJE parvauaanq S 2iiinnrikset, j oihin toimivlt miiiiriiysten ntmisest perustuu Lki Opetushllituksest 182/1991, 7 $ Lukiolki , 33 S Lki mmtillisest koulutuksest 63Ol 1998, 43 $ Lki mmtillisest ikuiskoulutuksest 631/1998, 16 $ Asetus mmtillisen koulutuksen j lukiokoulutuksen yhteishust 30/2008, 3 $ Voimssoloik lken toistiseksi Kumo ohjeen Opetushllituksen ohje 4/O Lukiokoulutuksen j mmtillisen koulutuksen jiirjestiijiit, perusopetuksen j?irjestajt j vpn sivistystyrin oppilitosten ylliipitiij 2it VUODEN 2014 KOULUTUSTARTONNAN PiVTYS OPETUSHALLTUKSEN OPNTOPOLKU.PALVELUUN Opetushllituksen KOuluTA-jiirjestelmd korvtn uudell Opintopolkuplvelull kesiin 2013 ikn. Uuden plvelun kiiyttiiiinotto tuo muutoksi koulutuksenjiirjestiijien tllennuksiin kesiillii j syksyllii Merkittiivimmiit muutokset koskevt keviiiillii j syksyllii 2014 lkv nuorten koulutust sekli ikuiskoulutust. Aikuiskoulutuksen trjont voi tllent Opintopolkuun syksystii 2014 lken. Siihen sti koulutuksen jiirjestiijiit tiedottvt ikuiskoulutuksest omill sivuilln. Kikki orgnistiot piiivittiiviit jntsiset orgnistiotietons Opintopolkuun. Koulutuksen jiirjestiijiit vstvt orgnistiotietojens j koulutustrjonttietojen pliivittiimisestii, jntsisuudest j oikeellisuudest Opintopolku-plveluss. Pyydlimme tiedottmn t?istli ohjeest orgnistiossnne, oppilitoksillenne j Opintopolun vstuukayttjiilenne. T2im ohje tulee voimn Sitii sovelletn ti sen jiilkeen lkvn koulutukseen. Mikiili koulutuksen jiirjestiijii ei noudt nnettuj miiiiriiikoj j ohjeistuksi, voi tiistii iheutu ylimiiiiriiisiii kustnnuksi, joist koulutuksen jiirjestiijii on velvollinen vsttutmn. Opetushllitus Hkniemenrnt 6, PL 380, Helsinki, puhelin , fksi , Utbildningsstyrelsen Hgniiskjen 6, PB 380, Helsingfors, telefon , fx ,

2 2 (10) organtsaattottbtojen parvrrys Koulutuksen jiirjestiijiin on pidettiiv[ omt, oppilitostens j opetuspisteidensii, oppisopimustoimipisteen yhteystiedot (osoitetiedot, puhelinnumerot, siihkdpostiosoitteet, wwwosoite, koulutuksen jlirjestajiin johtjn nimi, rehtorin nimi, muu yhteyshenkilci, kriisitiedotuksen siihkripostiosoite) j tkuvsti j n tsll. Opetushllitus kawa postituksissn inostn Opintopoluss olevi yhteystietoj. Erikseen ylliipidettiiviii postituslistoj Opetushllituksess ei ole. Opintopolun orgnistiotiedoss ilmoitettuj yhteystietoj kaytetaiin koulutustiedotuksess, yhteishuss, Opetushllinnon kriisiviestinniissii j muuss viestinniiss?i. Oppilitosten yhteystietoj kiiytetiiiin mm. yhtei shkuun liittyviis sii postitukses s. Orgnistiotiedot tulee oll piiivitettyn[ trjonnn mukisess iktuluss (liite 1). Orgnistiotietojen pliivitysohje ldytyy ) kytttidnotto )ohjeet. Aikuiskoulutuksen oslt orgnistiotietojen piiivityksestii on nnettu erillinen iktulu ikuiskoulutuksen vstuukflyttiijien nimeiimispyynn6n yhteydessli kesiillii OPPLATOSVERKOSTON JA KOULUTUKSEN JARESTAJAN MUUTOKSBT Koulutuksen jiirjestiij?in on ilmoitettv Opetushllitukselle p?iiittiimist[iin oppilitosverkoston muutoksist (nimenmuutos, perustminen, yhdistiiminen j lkkuttminen). Muutoksist ilmoitetn lomkkeell, jonk voi pyytifi Opetushllituksest ti tulost toistiseksi KOULUTAst. Koulutuksen jiirjestljiiii j oppilitoksi koskeviss muutoksiss Opetushllitukselle on toimitettv ote virllisest p?i?itriksestii lomkkeen liitteenli. Opetushllitus piiivittd tiedot Opintopolkuun. Opetuspisteverkoston muutokset (nimenmuutos, perustminen, lkkuttminen) koulutuksen j?irjestiij li tekee suorn Opintopolkuun. r. niyttajatunnustbn HALLNTA Vstuukiiytt?ij?in on trkistettv Opintopolun piiivitysoikeuksien hltijt omss orgnistioss j pssivoitv ne tunnukset, joiden hltijt eiviit eniiii tee pliivitystyritii. VstuukftAjA niikee kikki omss orgnistioss kliyt<issri olevt kiiyttiijiitunnukset kay$ajahllinnss. Vstuukiifirilj nt kiiyttiij?itunnuksi j mycintiiii kiiyttdoikeuksi omn orgnistion uusille Opintopolun kayftiijille. Aikuiskoulutuksen oslt vstuukiiyttajt pyydetii?in nimeiim?iiin erikseen. Asist on liihetetty kirje kesiill z0l3. 4. KOULUTUKSEN AR.TSTiVTTST,UPE JA TUTKNTOJEN ANruSTAVTTSSOPTMUS Koulutuksen jlirjestiijiin on lukiokoulutuksen, mmtillisen peruskoulutuksen j perusopetuksen lisiiopetuksen koulutustrjonnn j loituspikkojen piiiittiimisessil noudtettv opetus- j kulttuuriministerirjn (OKM) myrintiimiiii koulutuksen jlirjest?imislup j siihen sis?iltyviiii koulutustehtiiviiii. Myds opetuspisteen perustmisess on noudtettv OKMn mycintiim?iii jiirjestiimislup ti ylliipitmislup, esimerkiksi kotipikn j opetuskielen suhteen.

3 3 (10) Vpn sivistystydn oppilitosten ylliipitiijien on noudtettv OKMn perusopetuksen, perusopetuksen lis?iopetuksen j lukiokoulutuksen jlirjestiimislup. Myds opetuspisteen perustmisess on noudtettv OKMn my<intiimii jiirjestlimislup ti ylliipitlmislup, esimerkiksi kotipikn j opetuskielen suhteen. 5. KOULUTUSTARONNAN PAVTYS Koulutuksen jiirjestiijiin on piiivitettiivi Opetushllituksen Opintopolku-plveluun vuonn 2014 lkv nuorille trkoitettu koulutustrjont seurvist: o lukiokoulutus o mmtilliseen perustutkintoonjohtv koulutus o kotitlousopetus o vlmentv j kuntouttv opetus j ohjus o mmtilliseen peruskoulutukseen ohjv j vlmistv koulutus o mhnmuuttjien mmtilliseen peruskoulutukseen vlmistv koulutus o mhnmuuttjien lukiokoulutukseen vlmistv koulutus o vpn sivistystyrin lukuvuoden mittinen koulutus. perusopetus (muiss kuin peruskouluiss). perusopetuksenlisiiopetus ' Opintopolkuun ei piiivitetii seurvien koulutusten trjont:. perusopetusikuisille o ikuistenlukiokoulutus o mmtillinenikuiskoulutus. vpn sivistystycin ikuisille trkoitettu koulutus. vpn sivistystycin lle lukuvuoden mittinen koulutus ' oppisopimuskoulutus o voimen yliopiston opetus o voimen mmttikorkekoulun opetus o t?iydennyskoulutus o tutkintotilisuudet o tydvoimkoulutus o henkilcistrikoulutus 6. NUORTEN KOULUTUSTARONTATETOJEN PATVTTYS 6.1 Nuorten lukiokoulutus Koulutuksen jiirjestiij?in on pliivitettiivii Opintopolkuun nuorille trkoitettu lukiokoulutus. Opintopolkuun piiivitetaiin vin yhteishuss mukn olev lukiokoulutus. Yhteishun ulkopuolist lukiokoulutust ei piiiviteti vielii vuonn2014 Opintopolkuun vn koulutuksen jiirjestljiit tiedottvt siitii omien knviens kutt. Opetushllitus siirtiiii KOULUTAst Opintopolkuun kuluvn woden nuorille trkoitettujen lukiokoulutusten tiedot vuodelle 2014.

4 4 (10) Siirron jiilkeen koulutuksen jiirjestiijin on vhvistettv koulutuksen toteutuminen muuttmll koulutus vlmis -tiln j piiivitettiivi opiskelijksi ottmisen perusteet viimeistiiiin Piiivityksen on voinut loitt ikisintn Koulutuksen jiirjestjiin on poistettv Opintopolust koulutus, jot ei toteutet vuonn Yht e i shku j o p i ske lij ks i o tt mi s en o e rus t e e t Opetus- j kulttuuriministerici on ntnut setuksen opiskelijksi ottmisen perusteist lukiokoulutuksess ( , muutossetus948l2n ). Asetuksen mukn nuorille trkoitetun lukiokoulutuksen opiskelijt vlitn piifisiiiintciisesti keskirvon mukisess j?irjestyksessii. Koulutuksen j?irjestjii voi tiimiin lisliksi kiiyttliii opiskelijksi ottmisess mycis muit setuksess minittuj perusteit kuten piilisy- j soveltuvuuskokeit ti muit lisiiniiyttrijii. Koulutuksen jfiestiijiin on piiivitettiiv kyttiim?insa trkemmt vlintperusteet hkukohteen tietoihin. Yhteishnkuun kuulumton lukioko ulutus Koulutuksen jiirjestiijiit eiviit piiivitii Opintopolkuun yhteishkuun kuulumtont lukiokoulutust vielii vuonn2}l4. Yhteishkuun kuulumttomn lukiokoulutukseen hetn erillishuill suorn oppilitoksiin. Yhteishun ulkopuoliset lukiokoulutuksen jiirjest[jlt tiedottvt hkujoist omien knviens kutt. Yhteishku ei kiiytetii hettess Helsingin sksliseen kouluun, nterntionl School of Helsinki-nimiseen kouluun, Helsingin eurooppliseen kouluun sekii Steiner-kouluihin (30/2008, muutossetu s lo ). Lukio iden ki e liv liko im Koulutuksen jiirjes6jiin on piiivitett?ivii nuorille trkoitettu lukuvuoden lukion kielivlikoim Opintopolkuun. Piiivitys tehd[iin trjonnss Koulutuksen kuvilevt tiedot -vlililehdelle viimeistii?in Nuorten mmtillinen koulutus Koulutuksen jfiestiijln on p?iivitettiivii Opintopolkuun nuorille trkoitettu mmtillinen koulutus. Opintopolkuun piiivitet2in yhteishuss mukn olev mmtillinen koulutus sekii erityisopetuksen j?irjestettiivii mmtillinen koulutus. Vierskielistii mmtillist koulutust ei piiivitet?i Opintopolkuun. Opetushllitus siirtiiii KOULUTAst Opintopolkuun kuluvn vuoden nuorten mmtillisen koulutuksen tiedot syksyn 2013 yhteishku vrten. Siirron jiilkeen koulutuksen jflrjes: tiijiin on vhvistettv koulutuksen toteutuminen muuttmll koulutus vlmis - tiln j piiivitettiivii opiskelijksi ottmisen perusteet viimeist56n l3. Piiivityksen on voinut loitt ikisintn Opetushllitus siirtiiii KOULUTAst Opintopolkuun kuluvn vuoden nuorten mmtillisen koulutuksen tiedot kevliiin 2014 yhteishku vrten. Siirron jiilkeen koulutuksen jlirjesfiijnn on vhvistettvkoulutuksen toteutuminen muuttmll koulutus vlmis - tiln j pfiivitettiivii opiskelijksi ottmisen perusteet viimeistiiiin Piiivityksen on voinut loitt ikisintn Koulutuksen jfiestiijlin on poistettv koulutus Opintopolust, jot ei toteutet vuonn 2014.

5 Yht e i shku j o p i ske lij ks i o tt mi s en p e ru s t e e t s (10) Opetus- j kulttuuriministericj on ntnut setuksen nuorille trkoitetun mmtillisen peruskoulutuksen opiskelij ksi ottmisen peru steist ( l2). Yhteishuss mhdolliset mmtillisen koulutuksen hkukohteet on miiiiritelty em. setuksess. Hkukohteet voivt oll joko perustutkintoj ti tiettyjen perustutkintojen oslt myds erikseen miiiiritettyj ii koulutusohj elmi. Ammtillisen koulutuksen j lukiokoulutuksen yhteishuss ovt mukn nuorille trkoitetut mmtilliset perustutkinnot (pois lukien seurvss kppleess "Yhteishkuun kuu* lumton mmtillinen koulutus" minittv koulutus). Ammtillisten perustutkintojen j lukioiden lisiiksi myris kotitlousopetus on mukn yhteishuss syksylla2013j keviiiillii Opiskelijksi ottmisen perusteiden mukn koulutuksen jiirjestaj voi omn piiiitriksensii mukn vrt osn loituspikoist perustutkintoon johtvss koulutuksess lukion oppimiiiir?in ti ylioppilstutkinnon suorittneille. T?ilkiin koulutuksen j?irjestiij[n on piiivitettiivii peruskoulu- j ylioppilspohjiset loituspikt erikseen eri koulutuksin omiksi hkukohteiksi. Koulutuksen jlirjestajn on pifivitettiivii jokiselle yhteishkuun kuuluvlle koulutukselle yhteishun hkukohde. Hkukohteen lopuss n?ikyviin pohjkoulutuslyhenteen (pk ti yo) on vstttv koulutuksen perustiedoiss ilmoitettu pohj koulutust. Yhteishkuun kuulumton mmtillinen koulutus Yhteishku ei kiiytetii hettess erityisopetuksen jfiestettlvliiin mmtilliseen koulutukseen ti vierskieliseen mmtilliseen koulutukseen. Yhteishkuun kuulumttomn mmtilliseen koulutukseen hetn erillishuill suorn oppilitoksiin. Koulutuksen jiirjestljien on piiivitettiivii Opintopolkuun erityisopetuksen jiirjestettiivii mmtillinen koulutus. Koulutuksen jlirjestiijiit eiviit piiivit?i vierskielistii mmtillist koulutust Opintopolkuun vielii vuonn2ol4. Koulutuksen jiidestdjat dedottvt vierskielisen mmtillisen koulutuksen hkujoist omien knviens kutt. 6.3 Perusopetuksen jiilkeinen vlmistv koulutus Koulutuksen jiirjestlijiin on p?iivitettiivii Opintopolkuun perusopetuksen jlilkeiset vlmistvt koulutukset. Perusopetuksen jiilkeisiii vlmistvi koulutuksi ovt perusopetuksen lisiiopetus, mmtilliseen koulutukseen ohjv j vlmistv koulutus, mhnmuuttjien mmtilliseen koulutukseen vlmistv koulutus, mhnmuuttjien lukiokoulutukseen vlmistv koulutus sekii vlmentv j kuntouttv opetus j ohjus. Syksyllii 2014 lkvn perusopetuksen lisiiopetukseen, mmtilliseen koulutukseen ohjvn j vlmistvn koulutukseen, mhnmuuttjien mmtilliseen koulutukseen vlmistvn koulutukseen sekzi mhnmuuttjien lukiokoulutukseen vlmistvn koulutukseen hetn yhden hun kutt yhtenii hkuikn kesiillli Piiivitysiktulu liiytyy liitteestii 1. Vlmentvn jkuntouttvn opetukseen j ohjukseen hetn erillishull suorn oppilitokseen.

6 6.4 Vpn sivistystyiin koulutus 6 (10) Vpn sivistystyrin koulutuksen jiirjestiijiin on piiivitettiivli Opintopolkuun nuorille trkoitettu vpn sivistystyrin viihintiiiin yhden lukuvuoden kestlivii koulutus. Vpn sivistystycin koulutus ei kuulu mmtillisen koulutuksen j lukiokoulutuksen yhteishkuun. Vpn sivistystyrin koulutukseen hetn erillishull suorn oppilitokseen. 6.5 Perusopetus Koulutuksen jfiestajiin on piiivitettivii Opintopolkuun muiden kuin peruskoulujen perusopetustrjont. 7. VUODEN 2014 NUORTEN KOULUTUSTARONNAN PAVTYKSBN AKATAULU Koulutustrjont on pliivitettlvii iktulun mukisesti sen jiilkeen, kun koulutuksen jiirjest?ijii on tehnyt p?i?itciksen koulutuksen loittmisest. Kikki tllennettu yhteishuss ti perusopetuksen jiilkeisen vlmistvn koulutuksen huss olev koulutus niiytetiiiin Opetushllituksen plveluss. Koulutustrjonnn tllennusohje kiytyy nplvelut ) kyttd0notto ) ohjeet. Annettuihin miiiirfiikoihin mennessi tllennettu, vlmis-tilss olev koulutus julkistn :ssii. Trkempi iktulu on liitteessii AKUSKOULUTUS Toisen steen yleissivistiiv?in j mmtillisen ikuiskoulutuksen sekii vpn sivistystytin oppilitosten trjomn ikuiskoulutuksen trjont tllennetn Opintopolkuun syksystii 2014l[htien. Sit ennen ikuiskoulutuksen trjont ei tllennett Opintopolkuun, vn koulutuksen jfiestiijiit tiedottvt ikuiskoulutuksest omill verkkosiwilln. Opintopolkuun tllennetn tiedot ikuiskoulutust jiirjestiivistii oppilitoksist syksyn 2Ol3 ikn. Asi ohjeistetn ikuiskoulutuksen vstuukiiyttlijien nimeiimispyynnrin yhteydessii kes[ll[ 2013.

7 7 (10) 9. LSATET)T JA TEDUSTELUT Opintopolun kirj utumisosoite: http ://virkilij.opintopolku.fv Lisiitietoj Opetushllituksess ntvt: Ammtillisen koulutuksen j lukiokoulutuksen ohjus- j neuvontplvelu Puhelinnumero on rkisin klo Siihkiiposti: lken opintopolku.fi Piiiijohtj 6"l^-'<-'-. Aulis Pitkiil Johtj 4* Q-n"- Rkel Tiihonen LtrTTEET Vuoden 2014 koulutustrjonnn iktulu Opintopolun tietojen kiiyttti Luettelo koulutustrjonnn piiivitykseen liittyv[stii ohjeistuksest TEDOKS Opetus- j kulttuuriministerici Opetushllituksen toimintyksikdt Aluehllintovirstot (AV) Elinkeino-, liikenne - j ympiiristcikeskukset (ElY-keskukset) Suomen Knsnopistoyhdistys Suomen Kuntliitto Tyci- j elinkeinoministeririftrenkildsikkn plvelut Alnds lndskpsregering Ylioppilstutkintolutkunt

8 LtrE 1 8 (10) Vuoden 2014 suomenkielisen nuorten koulutustrjonnn piiivityksen iktulu Lukiokoulutus Keviiiillii 2014 lkv yhteishuss mukn olev nuorten koulutus Piiivitys loitetn ikisintn , viimeistiiin Syksyllii 2Ol4 lkv yhteishuss mukn olev nuorten koulutus Pliivitys loitetn ikisintn , viimeistiiiin Syksyllii 2014 lkv erityisopetuksen jiirjestettiivii mmtillinen koulutus seki vlmentv j kuntouttv opetus j ohjus Piiivitys loitetn ikisintn ,viimeistSiin Syksyltii 2014 lkv perusopetuksen jiilkeisen vlmistvn koulutuksen huss olev koulutus sekii vpn sivistystyiin pitkikestoiset linjt Piiivitys loitetn ikisintn , viimeistiiiin Ammtilliseen perustutkintoon johtv koulutus Kotitlousopetus x x x Erityisopetuksen j fi estettiivli mmtillinen peruskoulutus Vlmentv j kuntouttv opetus i ohius Ammtilliseen perustutkintoon ohiv i vlmistv koulutus Mhnmuuttj ien mmtilliseen peru skoulutukseen vlmi stv koulutus Mhnmuuttjien lukiokoulutukseen vlmistv koulutus Vpn sivistystycin lukuvuoden mittinen koulutus Perusopetus (muiss kuin peruskouluiss) x Perusopetuksen lisiiopetu s

9 LE 2 e (10) Opintopolun tietoj kiiytetiiiin.: Ammtillisen koulutuksen j lukiokoulutuksen yhteishun toteutukseen. Opintopolun hkukoneess (www.opintopolku.fi). Opintopolku k?iyttliviit koulutukseen hkeutuvt, tyci- j elinkeinotoimistojen siksplvelu sekii eri neuvont- j otrjusthot Opetushllitus kiiyttiiii postituksissn j muuss yhteydenpidossn orgnistioiden yhteystietoj (ehdottomn tiirkelili pit[[ jn tsll) Opetushllinnon kriisitiedotuksess (ehdottomn tiirkeiiii pitiiii j n tsll) Opetus- j kulttuuriministerio, Opetushllitus j Tilstokeskus kayttvt tietoj seurntn j rviointiin Knsnellikelitokselle siirretiiiin tietoj hyddynnettiiv?iksi eri tukimuotoihin liittyviissii piiiitdksenteoss Lukioiden rehtorien Opintopoluss olevi tietoj (mm. siihkcipostiosoitteit) k[yetli2in Ylioppilstutkintolutkunnn j lukioiden viilisessii tiedonsiirross.

10 ( H F t (\l ).,t r N 6),r( :t hl :< Fr.t :{ z U) v P F th o!gl l - 4l z8 >:F 5c E92.lJ5 tr;i A= r& ic EO FEE v) &i= -9 ct) - 2 >.!' 5c :i q) = u - t^=.j iz.> E9o-t!=?^ (t) 20 >.:' 5tr 7() o. ri 15P tr;i A= J E<s tz q),ve #.2.-g.,y:+ Fl v 3F u) l4 PF u) & 6t c h ( ) Ll c c.t J1 J1 F c N - v) C) t4 c C. >l +4 >' fi F ( :< F Fl z U) g Fr ti (l) G' v (.) {:.2 ^'A = Eg 6 Q>l E'.E.,E tr?j e s'+ i:eb" Edr-r E 9'6 =Jh. J.)vt =:>' 'l--f, EF.i- Y.J.d -\ F] -\4 ui.'= o :C) 't-: -() cn,\1 J4..il g g.f M +f if. C) '!-l o U) J4 \t 7 E 6 sc Q> F9 =F - jo <z s'z r F= 3- -FOt :{ z zz 3 PFp Fl p r. F{ F{ rd Fl h H-.=5!'J :Y 'A E J4 l/ =+d C orf h:q o> > 'H. ro - 5-5Z _ <.= v tr =A A -VS 5.9; E()i 6 hi J4g* 44 9/-5z = -l Cg Fi/J <! H (/) E '2=j H :. E>q >9# OG.2ni 6c= sie9 jq-c 6 -'c+l!);g,"jr -+ EEb= EEE *J-- A vv-- -\V N}4E E trc=o o(so= O- >-!l >

VUONNA 2015 ALKAVAN VAPAAN SIVISTYSTYON KOULUTUSTARJONNAN PAIVITYS

VUONNA 2015 ALKAVAN VAPAAN SIVISTYSTYON KOULUTUSTARJONNAN PAIVITYS ,r!t-?" op lushar.iltus -id^-- UIB I IDN I NGSSTY RETSEN? ohje 2.4.201.5 2/012/2015 Sdinnokset, j oihin toimivalta ohjeen antamiseen pefl.rstuu: Laki Opetushallituksesta, 182 / 199 l, 2 ja 7 \ Laki opiskelijavalintarekisteristi,

Lisätiedot

27.5.2009 VUODEN 2010 KOULUTUSTARJONNAN PÄIVITYS OPETUSHALLITUKSEN KOULUTUSTIETOJÄRJESTELMÄÄN KOULUTA

27.5.2009 VUODEN 2010 KOULUTUSTARJONNAN PÄIVITYS OPETUSHALLITUKSEN KOULUTUSTIETOJÄRJESTELMÄÄN KOULUTA OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN OHJE 1/012/2009 27.5.2009 Voimassaoloaika: 27.5.2009 alkaen toistaiseksi Säädökset, joihin ohje perustuu: Laki Opetushallituksesta 182/1991, 7 Lukiolaki 629/1998, 33

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan.

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan. TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2016 LUKIOKOULUTUS Yhteystiedot (1 * ) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

OHJE VUODEN 2009 KOULUTUSTARJONNAN PÄIVITYS OPETUSHALLITUKSEN KOULUTUSTIETOJÄRJESTELMÄÄN KOULUTA

OHJE VUODEN 2009 KOULUTUSTARJONNAN PÄIVITYS OPETUSHALLITUKSEN KOULUTUSTIETOJÄRJESTELMÄÄN KOULUTA OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN OHJE 27.5.2008 3/012/2008 Voimassaoloaika: 27.5.2008 alkaen toistaiseksi Säädökset, joihin ohje perustuu: Laki Opetushallituksesta 182/1991, 7 Lukiolaki 629/1998, 33

Lisätiedot

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi OSAAVA kehittämishnkkeid hllinnoinnin ops Toimintvuosille 2015 2016 j 2016 2017 tehtyj vltionvtpäätöst tueksi päivitetty 4.1.2016 vsm/pj pä 2 Sisällysluettelo Osv ohjelmn mukis vltionvtuks hkemin.... 3

Lisätiedot

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 24.1.2013 Kotitalousopetuksen järjestäjien tilaisuus

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 24.1.2013 Kotitalousopetuksen järjestäjien tilaisuus Katariina Männikkö Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 24.1.2013 Kotitalousopetuksen järjestäjien tilaisuus Mikä muuttuu kotitalousopetuksen järjestäjien kannalta? Kotitalousopetus poistuu

Lisätiedot

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN KYSELY 8/2008 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 Oppilaitosten

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta

Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Teknillinen korkekoulu Insinööritieteiden j rkkitehtuurin tiedekunt Lhden keskus Toimint-/litoskäsikirj Litoskirjn on merkitty punisell värillä Lhden keskuksen kehittämiskohteiksi vuodelle 2009 määritellyt

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 25.09.2013 Sivu 1 / 1 4015/12.01.00/2012 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Tuoriniemi,

Lisätiedot

Opintopolku.fi uusi kansallinen koulutustiedon ja haun verkkopalvelu. Aikuiskoulutuksen asiakirjat 24.1.2013 Helsingin Messukeskus Sari Ellonen

Opintopolku.fi uusi kansallinen koulutustiedon ja haun verkkopalvelu. Aikuiskoulutuksen asiakirjat 24.1.2013 Helsingin Messukeskus Sari Ellonen Opintopolku.fi uusi kansallinen koulutustiedon ja haun verkkopalvelu Aikuiskoulutuksen asiakirjat 24.1.2013 Helsingin Messukeskus Sari Ellonen SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut (OKM) Oppijan keskitetyt

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 6.8.2009 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2005 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2008 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441)

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441) POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 13/2006 416 (- 441) KOKOUSAIKA Mnntin 4. syyskuut 2006 klo 18.30-19.45 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

LIITE 1 Suunnitelma Opetushallituksen käyttöön asetettavista valtion vuoden 2015 4.2.2015 talousarviomäärärahoista 2012 (eur) 2012 (htv) 2013 (eur) 2013 (htv) 2014 (eur) 2014 (htvarvio) 2015 (eur) 2015

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30 Digitlinen videonkäsittely Hrjoitus 5, vstukset tehtäviin 5-30 Tehtävä 5. ) D DCT sdn tekemällä ensin D DCT kullekin riville, j toistmll D DCT tuloksen sdun kuvn srkkeill. -D N-pisteen DCT:, k 0 N ( k),

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 Maahanmuuttajataustaisten nuorten opintopolut Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto,

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Yhd i ste I m äajo n e uvo n ku ljettaja. Log istiikan perustutkinto, (pkpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 201 5 Log istiikn perustutkinto, Ku ljetusplvel ujen osm isl Autonkuljettj Yhd i ste I m äjo n e uvo n ku ljettj ldittu: 16.05.2015 Pekk Luom hyväksytty:

Lisätiedot

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Muutoksenhaku opetustoimessa Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Oikeus- ja koulutuspalvelu Law point Ay 1.1.2014 Perusopetuksen muutoksenhaku (hallintolainkäyttölaki) Opetuksen järjestäjän päätös:

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilaat rahoituksessa

Perusopetuksen oppilaat rahoituksessa LIITE 1 Perusopetuksen oppilaat rahoituksessa 1998-2005 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Kustavi 61 59 58 54 49 49 56 63 oppilasmäärä, kaikki 1 1 1 2 4 4 3 4 9-v. erityisoppilaat 0 0 0 0 0 0 0 0

Lisätiedot

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2016 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 23.2.-15.3.2016 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006 HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 2006 MÄÄRÄYS 43/011/2006 ISBN 13: 978 952 13 3094 0 (nid.) ISBN 10: 958 13 3094 5 (nid.) ISBN 13: 978 952 13 3095 7 (pdf) ISBN 10: 952 13 3095 3 (pdf) OPETUSHALLITUS 1 Dno

Lisätiedot

Naisvankien opiskelumahdollisuudet Naisvankiseminaari 8.3.2016 Kati Sunimento Rise/Keskushallintoyksikkö

Naisvankien opiskelumahdollisuudet Naisvankiseminaari 8.3.2016 Kati Sunimento Rise/Keskushallintoyksikkö Naisvankien opiskelumahdollisuudet Naisvankiseminaari 8.3.2016 Kati Sunimento Rise/Keskushallintoyksikkö VL: Rikosseuraamusalue tai vankila sopii vankilassa toteutettavasta tutkintoon johtavasta tai muusta

Lisätiedot

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0%

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0% OPAL: 213 Koulutuksi Opiskelijoit Vstus % 1.1.213 31.12.213 4 52 84,6 TAUSTAKYSYMYKSET 1. Sukupuoli (u) 1.Ninen 2.Mies 33 11 44 75,% 25,% 1,% 2. Äidinkieli (u) 1.Suomi 2.Ruotsi 3.Muu 34 1 44 77,3%,% 22,7%

Lisätiedot

Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Löydettävyys Koulutustarjonnan hakutoiminnot monipuolistuvat: Vapaa sanahaku, Haku erilaisilla hakuehdoilla, karttahaku?,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1. 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1. 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto Selostus Juha Nurmi tulee pyytämään lausuntoa nuorisovaltuustolta, koskien koulujen työ-

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Kunnanhallitus 11/2007 433 (- 459) Anja Hyvärinen

Kunnanhallitus 11/2007 433 (- 459) Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 11/2007 433 (- 459) KOKOUSAIKA Mnntin 2. heinäkuut 2007 klo 18.30-18.55 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Demotilaisuus Hakulomake. - Eli hakulomakkeen luonti, hakeminen ja hakemusten käsittely uudessa palvelussa

Demotilaisuus Hakulomake. - Eli hakulomakkeen luonti, hakeminen ja hakemusten käsittely uudessa palvelussa Demotilaisuus 18.1.2013 Hakulomake - Eli hakulomakkeen luonti, hakeminen ja hakemusten käsittely uudessa palvelussa Esityksen tavoitteet Kertoa, miten OPH luo hakulomakkeen ja oppilaitokset lisäävät mahdollisia

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2017

YHTEISHAKU KEVÄT 2017 YHTEISHAKU KEVÄT 2017 MILLOIN HAETAAN? Hakuaika 21.2. 14.3.2017 (koulussa vkolla 10) Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15. Harkintaan perustuvan valinnan (oppimisvaikeudet ja sosiaaliset syyt)

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat OKM:n tavoitteet ja toteutusmallit Kuopio 14.10.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto kijn tiot kijn sukunimi kijn tunimt kijn llkirjoitus Lupkirjn tyyppi* Lupkirjn numro* Lupkirjn myöntänyt vltio kmus- j ilmoituslomk LPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupkirjoj vrtn vittv lntoko- j trkstuslntolusunto

Lisätiedot

Palvelurakenteet kuntauudistuksessa Lukio ja ammatillinen peruskoulutus

Palvelurakenteet kuntauudistuksessa Lukio ja ammatillinen peruskoulutus Palvelurakenteet kuntauudistuksessa Lukio ja aatillinen peruskoulutus Anneli Kangasvieri Johtaja, opetus ja kulttuuri 25.1.2013 Lukio ja aatillinen koulutus kuntauudistuksessa PARAS lainsäädäntö: tavoite

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus ja

Lisätiedot

Lomakkeella II ilmoitetaan koulutusaloittain

Lomakkeella II ilmoitetaan koulutusaloittain TÄYTTÖOHJE 1(12) Perustiedot 20.9.2015 OPPISOPIMUSKOULUTUS Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten tarvittavat tiedot syksyn

Lisätiedot

Kunnanhallitus 207 02.09.2014 Kunnanhallitus 220 15.09.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014

Kunnanhallitus 207 02.09.2014 Kunnanhallitus 220 15.09.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Kunnanhallitus 207 02.09.2014 Kunnanhallitus 220 15.09.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 MATTI RINTEEN KUNTALAISALOITE:NYKYMUOTOINEN PERUSOPETUS JA LUKIO SÄILYTETTÄVÄ KUNNASSA/LUKIOKOULUKSEN TULEVAISUUS

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus, lukiokoulutus

Lisätiedot

7.4.2006 1/012/2006 VUODEN 2007 KOULUTUSTARJONNAN PÄIVITYS OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄÄN (OPTI)

7.4.2006 1/012/2006 VUODEN 2007 KOULUTUSTARJONNAN PÄIVITYS OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄÄN (OPTI) OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN OHJE 7.4.2006 1/012/2006 Voimassaoloaika: 7.4.2006 alkaen toistaiseksi Säädökset, joihin ohje perustuu: Laki Opetushallituksesta 182/1991, 7 Lukiolaki 629/1998, 33 Laki

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

DNO 4/012/2002 OHJE PÄIVÄMÄÄRÄ

DNO 4/012/2002 OHJE PÄIVÄMÄÄRÄ OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 4/012/2002 OHJE PÄIVÄMÄÄRÄ 30.9.2002 SÄÄNNÖKSET, JOIHIN TOIMIVALTA OHJEEN ANTAMISEEN PERUSTUU Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10. Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.2009 Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus Espoossa järjestetään perusopetusta

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Janne Räsänen, Aune Toivanen, Iris Niskanen, Arja Huovinen, Marja-Leena Jolkkonen, Helena Junkkarinen, ja Helena Alanne ( liite)

Janne Räsänen, Aune Toivanen, Iris Niskanen, Arja Huovinen, Marja-Leena Jolkkonen, Helena Junkkarinen, ja Helena Alanne ( liite) LEPPÄVIRRAN KYLÄNEUVOSTO Helen Alnne / Virpi Pitkänen MUISTIO Aik: 10.5.2016 Pikk: Leppävirrn kunnnvltuustsli Läsnä: Jnne Räsänen, Aune Tivnen, Iris Nisknen, Arj Huvinen, Mrj-Leen Jlkknen, Helen Junkkrinen,

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy Antti-Juhani Kaijanaho. 22. syyskuuta 2016

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy Antti-Juhani Kaijanaho. 22. syyskuuta 2016 lusekkeet, lusekkeet, TIEA241 Automtit j kieliopit, syksy 2016 Antti-Juhni Kijnho lusekkeet j smuus TIETOTEKNIIKAN LAITOS 22. syyskuut 2016 Sisällys lusekkeet, lusekkeet lusekkeet j smuus j smuus lusekkeet

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPETUSSUUNNITELMISTA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN NÄKÖKULMASTA

AJANKOHTAISTA OPETUSSUUNNITELMISTA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN NÄKÖKULMASTA AJANKOHTAISTA OPETUSSUUNNITELMISTA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN NÄKÖKULMASTA Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki 16.9.2014 Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv 24.5.2016 Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2016 2017 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulee löytää opiskelupaikka

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Vatialan koulun järjestyssäännöt

Vatialan koulun järjestyssäännöt Alkaen 2016 Vatialan koulun järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KANGASALAN KUNTA VATIALAN KOULU Vatialantie 17, 36240 Kangasala OHJE 23.3.2016 1/012/2016 Voimassaoloaika

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT. Tilastoissa on. Tutkintoon johtava ja valmistava koulutus

ALOITUSPAIKAT. Tilastoissa on. Tutkintoon johtava ja valmistava koulutus ALOITUSPAIKAT Aloituspaikkatilastot sisältävät tiedot vuosittaisesta koulutustarjonnasta. Koulutuksen järjestäjät, oppilaitosten ylläpitäjät, ammattikorkeakoulut, yliopistot ja lääninhallitukset vastaavat

Lisätiedot

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Muutoksenhaku opetustoimessa Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Oikeus- ja koulutuspalvelu Law point Ay 1.1.2014 Muutosten yleiset perusteet 1.1.2016 Hallinnollinen muutoksenhaku ollut helppo

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2007 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki 10.9.2012 Lukiolaki 1998/629 Lukiokoulutuksen järjestäminen (3 luku) Koulutuksen järjestäjät 3 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2011 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi Tehtävä. Jtk loogisesti oheisi jonoj khdell seurvksi tulevll termillä. Perustele vstuksesi lyhyesti. ), c, e, g, b),,, 7,, Rtkisut: ) i j k - oike perustelu j oiket kirjimet, nnetn p - oike perustelu,

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2005 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Oppilaitostyyppi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2016, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2009 Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto Aikuislukio/-linja Muu laitos Kansalaisopisto

Lisätiedot

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Kansalaisopisto Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Kysely 2013 1. Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Sähköisen yhteishaun ohjeistus. Pikkola kevät 2016

Sähköisen yhteishaun ohjeistus. Pikkola kevät 2016 Sähköisen yhteishaun ohjeistus Pikkola kevät 2016 Illan teemat Mikä yhteishaku on? Miten opiskelijat valitaan yhteishaussa koulutuksiin? Miten yhteishaku toteutetaan Pikkolassa? Sähköinen yhteishaku Kaikki

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot