Lomakkeella II ilmoitetaan koulutusaloittain

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lomakkeella II ilmoitetaan koulutusaloittain"

Transkriptio

1 TÄYTTÖOHJE 1(12) Perustiedot OPPISOPIMUSKOULUTUS Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten tarvittavat tiedot syksyn tilastointipäivän (20.9.) tilanteen mukaisesti 10 päivän kuluessa tilastointipäivästä (Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009, 58 1 mom ja valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1766/2009, 25 ). Oppisopimuskoulutuksen syksyn 2015 tilastointipäivän perustiedot kysytään kahdella lomakkeella I ja II. Lomakkeella I ilmoitetaan koulutusaloittain - oppisopimukset, jotka ovat voimassa laskentapäivänä lomakkeen I opiskelijamäärä sisältää myös alle 25-vuotiaille vailla perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa oleville solmitut oppisopimukset - ne oppisopimukset, jotka ovat olleet kestoltaan vähintään 4 kk pituisia ja joiden voimassaoloaika on ajoittunut välille (ks. sivu 4) Liite 1 liittyy lomakkeella I ilmoitettaviin tietoihin. Liitteessä 1 kysytään seurantatietoa ja rahoituksen määräytymistä varten yksityiskohtaisemmat tiedot alle 25-vuotiaille, vailla perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa oleville solmituista oppisopimuksista. Liitteen 1 opiskelijamäärästä yhteensä kysytään vielä erikseen tietoa vuonna 2013, 2014 ja 2015 perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) päättäneille (koulutustakuun kohderyhmälle) solmituista ammatillisen peruskoulutuksen tai ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuksista. Liitteen 1 opiskelijat sisältyvät lomakkeen I opiskelijamääriin (ks. ohje sivut 5-6). Lomakkeella II ilmoitetaan koulutusaloittain - ainoastaan nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaan rahoitettavat ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijat (OKM:n päätös oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen enimmäisopiskelijamääristä ( , 30/221/2014). Nuorten aikuisten osaamisohjelma on suunnattu vailla perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa olevien vuotiaiden nuorten aikuisten oppisopimuskoulutuksena järjestettävään ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen. Oppisopimuskoulutuksen perustietoja oppisopimuskoulutuksen lomakkeilla ilmoittaa koulutuksen järjestäjä, joka järjestää oppisopimuskoulutusta (Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 630/1998, 9 ) ja vastaa oppisopimuskoulutuksen johdosta ja valvonnasta (Asetus ammatillisesta peruskoulutuksesta 811/1998, 7 ). Koulutuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että laskentapäivän tiedot oppisopimusten voimassaolosta ovat ajan tasalla. Maksullisena palvelutoimintana hoidettua oppisopimuskoulutuksen tietopuolista koulutusta ei ilmoiteta tällä lomakkeella, vaan opiskelijamäärät ilmoitetaan ammatillisen Opetushallitus/Rahoitus PL 380, Helsinki, puhelin , faksi , Utbildningsstyrelsen/Finansiering PB 380, Helsingfors, telefon , fax ,

2 2 peruskoulutuksen lomakkeella PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus kohdassa 8. Tietoja käytetään kuluvan vuoden rahoituksen tarkistamiseksi todellisen opiskelijamäärän mukaiseksi, oppisopimuskoulutuksena järjestettävän peruskoulutuksen ennakollisen valtionosuuden laskemiseksi ja kustannus- ja tulotietojen keruuseen sekä ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoituksen laskemiseen. Valtionosuuteen/-rahoitukseen oikeuttavista opiskelijoista ilmoitetaan lisäksi muita tietoja. Tiedot annetaan internetin välityksellä. Kirjautumisosoite www-sivuille on kyselyn yhteydessä lähetetyllä Koontilistalla. Koulutuksen järjestäjän tulee varautua antamaan kustannustiedot lomakkeen I liitteellä 1 ilmoitettavasta koulutuksesta erikseen sekä tiedot lomakkeella II ilmoitetun nuorten aikuisten osaamisohjelmaan liittyvän koulutuksen kustannuksista vuoden 2015 kustannustiedonkeruun yhteydessä. Oppisopimuskoulutuksen rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla järjestettävää koulutusta, joka perustuu 15 vuotta täyttäneen opiskelijan ja työnantajan välillä tehtyyn kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen (oppisopimus). Oppisopimukseen tulee olla liitettynä opiskelijan henkilökohtainen opiskeluohjelma siten, että se on laadittuna oppisopimuksen hyväksymishetkellä. Henkilökohtaisesta opiskeluohjelmasta on käytävä ilmi (ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun asetuksen 811/ momentti): suoritettava tutkinto, noudatettava tutkinnon peruste sekä tutkinnon laajuus tai muun kuin tutkintotavoitteisen koulutuksen tavoitteet (VNA /799) keskeiset työtehtävät koulutukseen sisältyvä tietopuolinen opetus tietopuolisten opintojen ajoittuminen koulutusajalle vastuulliset kouluttajat muut opintojen järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat Henkilökohtaisen opiskeluohjelman laativat yhdessä opiskelija, työnantaja ja koulutuksen järjestäjä. Henkilökohtaisessa opiskeluohjelmassa on otettava huomioon ja luettava hyväksi aikaisempi koulutus ja työkokemus, joka lyhentää oppisopimuksen kestoa. Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta on annettu (794/2015) ja se on tullut voimaan Asetuksen 7 :n mukaan koulutuksen järjestäjä laatii yhdessä tutkinnon suorittajan kanssa henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan. Oppisopimuskoulutuksessa henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan laadintaan osallistuu myös tutkinnon suorittajan työnantaja. Asetuksessa on säädetty, mitä henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan tulee merkitä. Asetuksessa säädetyt tiedot voidaan oppisopimuskoulutuksessa merkitä ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (811/1998) 6 :n 2 momentissa tarkoitettuun henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan. Jos tiedot merkitään henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan, toimii henkilökohtainen opiskeluohjelma henkilökohtaistamista koskevana asiakirjana. Henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan sekä siihen tehdyt muutokset allekirjoittavat koulutuksen järjestäjä ja tutkinnon suorittaja.

3 Koulutuksen järjestäjä huolehtii henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan päivittämisestä. Lainsäädännön lisäksi Opetusministeriö on antanut kirjeet nro 4/503/2008 ja nro 10/531/2012 koskien oppisopimuskoulutuksen järjestämistä. Oppisopimuskoulutuksessa rahoitukseen oikeuttavia ovat päätoimiset opiskelijat (vähintään 25 h /opiskeluviikko). Ohjeen liitteessä 1 sivuilla on koonti rahoitukseen oikeuttavista opiskelijoista sekä oppisopimukseen keskeisesti liittyvistä viranomaistehtävistä. Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettuun lakiin on lisätty uusi pykälä 8 b (631/1998 ja HE 357/2014), joka koskee opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja. Osana näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta voidaan järjestää opintoja, joiden tarkoituksena on mahdollistaa näyttötutkinnon tai sen osan suorittaminen ja näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuminen niissä tapauksissa, joissa opiskelijalla ei ole riittäviä opiskeluvalmiuksia. Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot voivat päätoimisina kestää enintään kuuden kuukauden ajan. Mikäli kyseiset opinnot kohdistuvat tilastointiajankohtaan, opiskelija ilmoitetaan rahoituksen perusteeksi tämän ohjeen mukaisesti, ottaen huomioon myös sen mitä on sanottu opintojen päätoimisuudesta ja henkilökohtaistamisesta. Koulutuksen järjestäjän tulee seurata erikseen opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen toteutumista; mm. opiskelijamäärät, ko. opintojaksojen määrät ja pituus lukukausittain. Tietoja tullaan kysymään vuoden 2015 kustannustiedonkeruun yhteydessä. 3 Rahoitukseen oikeuttavia opiskelijoita koskevat rajaukset Opiskelun päätoimisuus: Opiskelija voidaan lukea rahoitukseen oikeuttavaksi opiskelijaksi enintään niin kauan kuin opiskelu voisi päätoimisesti suoritettuna kestää (RahA 1766/ ). Osaamisen tunnustamisen vaikutus rahoitusaikaan: Osaamisen tunnustaminen vaikuttaa suoraan opintojen laajuuteen ja pituuteen ja sitä kautta rahoitukseen oikeuttavaan aikaan. Opetushallitus on antanut määräyksen (nro 93/011/2014) osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteista ammatillisessa peruskoulutuksessa. Määräys on luettavissa Opetushallituksen verkkosivuilta osoitteesta Tutkinnon osan rahoitus: Mikäli oppisopimus on solmittu joko ammatillisen perustutkinnon tai ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon osan/osien suorittamiseen, ilmoitetaan kyseinen oppisopimus kohdassa ammatillinen lisäkoulutus (tutkinnon osaa/osia suorittavat). Rahoitus määräytyy ammatillisen lisäkoulutuksen ei-tutkintotavoitteisena koulutuksena.

4 Poikkeuksen edelliseen muodostaa alle 25-vuotiaat vailla perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa oleville solmitut oppisopimukset. Jos ko. opiskelija suorittaa tutkinnon osaa/osia ammatillisesta peruskoulutuksesta, määräytyy rahoitus oppisopimuskoulutuksen ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen mukaisesti (ks. liite 1). 4/8 kk:n sääntö: Jos oppisopimuskoulutus järjestetään siten, että vähintään 4 kuukauden päätoimisia opintoja vastaava koulutus ei tulisi otetuksi huomioon rahoituksessa, mainittua koulutusta saaneet opiskelijat luetaan opintojen päättymistä seuraavan laskentapäivän opiskelijamääriin. Vähintään kahdeksan kuukauden päätoimisia opintoja vastaavassa koulutuksessa olevat opiskelijat voidaan ilmoittaa kahtena laskentapäivänä. Mikäli laskentapäivien ulkopuolella toteutettu ja päättynyt oppisopimuskoulutus jatkuu saman henkilön kohdalla ennen seuraavaa tai oppisopimuksen päättymisen jälkeistä laskentapäivää, 4/8 kk sääntöä ei voida soveltaa. Toisin sanoen sama henkilö voidaan ilmoittaa oppisopimusopiskelijaksi vain yhteen kertaan samana laskentapäivänä. Jos koulutus kestää enemmän kuin 2 laskentapäivää, koulutuksen lopussa ei voi soveltaa 4 kk:n sääntöä. Yhteistyösopimus toisen koulutuksen järjestäjän kanssa: Mikäli koulutuksen järjestäjien kesken on tehty yhteistyösopimus, opiskelijamäärätiedot oppisopimuskoulutuksen lomakkeella ilmoittaa vain yksikköhintarahoituksen saaja. Kuljettajien ammattipätevyyskoulutus: Jatkokoulutustason ammattipätevyyskoulutus on luonteeltaan henkilöstökoulutusta, jonka kustannuksista vastaa työnantaja. Erillisenä koulutuksena sen tulee tapahtua työnantajien kustannuksella. Jatkokoulutustason ammattipätevyyskoulutusta voidaan antaa osana ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoituksella sekä oppilaitos- että oppisopimusmuotoisessa koulutuksessa. Jatkokoulutusta koskevaa ammattipätevyyskoulutusta voidaan suorittaa siis osana kuljetusalan ammattitutkintoja. Lähtökohtana tulee kuitenkin olla, että ammattitutkintoon valmistavan oppisopimuskoulutuksen tietopuolisen koulutuksen sisältö muodostuu laajemmasta tutkintovaatimusten mukaisesta kokonaisuudesta ja, että erityisesti oppisopimusmuotoisen koulutuksen kohdalla koulutuksen tulee tähdätä tutkintoon. Perustason ammattipätevyyskoulutus sisältyy osaksi logistiikan perustutkinnon sekä tiettyjen muiden perus- ja ammattitutkintojen tutkinnon perusteita. Valtionosuusrahoituksella toteutettava ammattipätevyyskoulutus tulee aina järjestää osana laajempaa opintokokonaisuutta osana tutkintoon johtavaa / tähtäävää koulutusta. Koulutustarpeen tulee perustua osaamisen ja ammattitaidon kasvattamiseen eikä ammattipätevyyden hankkimiseen. Katso tarkemmat rajaukset Opetusministeriön kirjeestä 4/503/2008 (s. 4-6) Osaamisalan opiskelu valmistumisen jälkeen: Mikäli perustutkinnon suorittanut opiskelee aiemmin suorittamastaan tutkinnosta myös jonkin toisen osaamisalan valmistumisensa jälkeen, hänet voidaan ilmoittaa op- 4

5 pisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen rahoitukseen oikeuttavaksi opiskelijaksi enintään opintojen laajuuden /keston mukaisesti. Kyseessä ei voi olla osa jostain muusta perustutkinnosta tai ammatti-/erikoisammatti-tutkinnosta tms. Ei yhtäaikaista rahoitusta: Opiskelija voidaan lukea samanaikaisesti rahoituksen perusteena olevaksi opiskelijaksi vain yhdessä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain soveltamisalaan kuuluvassa koulutuksessa. Soveltamisalaan kuuluvat: lukiolaki laki ammatillisesta peruskoulutuksesta laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Rahoituksen perusteeksi ei tule ilmoittaa: maksullisena palvelutoimintana järjestettyä koulutusta; mm. oppisopimuskoulutuksen tietopuolisen opetuksen myynti toiselle koulutuksen järjestäjälle, työ- ja elinkeinohallinnon ostama koulutus, muu maksullinen palvelutoiminta. 5 Perustietokyselyssä ilmoitettavat tiedot Yhteystiedot lomakkeilla I ja II Lomakkeen kohdassa 1 ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta Opetushallitus voi kysyä lisäselvitystä lomakkeen sisällöstä. Lomake I ja liite Ammatillinen peruskoulutus, oppisopimukset Opiskelijamäärätiedot rahoitukseen oikeuttavista opiskelijoista (ks. ohjeen sivut 2 4, 10-12) ilmoitetaan koulutusaloittain. Ammatillista perustutkintoa voidaan suorittaa joko opetussuunnitelmaperusteisesti tai näyttötutkintoon valmistavana oppisopimuskoulutuksena. Lomakkeen I kohdassa 2.1 ilmoitetaan opiskelijat, joilla tavoitteena on koko ammatillisen perustutkinnon suorittaminen mukaan lukien o koko ammatillista perustutkintoa suorittavat tai ammatillisen perustutkinnon osaa/osia suorittavat alle 25-vuotiaat, vailla perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa olevat. Ko. opiskelijat ilmoitetaan lisäksi liitteessä 1 kohdan 2.1 sarakkeissa a tai b. Kohdan 2.1 opiskelijamäärä sisältää myös yrittäjille ja virkamiehille solmitut oppisopimukset. Kohdan 2.1 opiskelijoista ilmoitetaan myös erityisopiskelijat omassa sarakkeessaan. Opiskelijoista ilmoitetaan kotikuntatiedot erillisen ohjeen mukaisesti. Huomattava on, että kaikista opiskelijoista, joita rahoitetaan ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksella, tulee ilmoittaa kotikuntatiedot. Kotikuntatiedot ilmoitetaan siten lomakkeen I kohdan 2.1 opiskelijoista yhteensä.

6 6 2.2 Ammatillinen lisäkoulutus, oppisopimukset Opiskelijamäärätiedot rahoitukseen oikeuttavista opiskelijoista (ks. ohjeen sivut 2-4, 10-12) ilmoitetaan koulutusaloittain seuraavasti Ammattitutkintoon valmistava koulutus Lomakkeen I kohdassa ilmoitetaan ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijamäärä. Kohdassa ilmoitetaan opiskelijat, joilla tavoitteena on koko ammattitutkinnon suorittaminen mukaan lukien o koko ammattitutkintoa suorittavat alle 25-vuotiaat, vailla perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa olevat. Opiskelijat ilmoitetaan lisäksi liitteessä 1 kohdan 2.2 sarakkeessa c Erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus Lomakkeen I kohdassa ilmoitetaan erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijamäärä. Kohdassa ilmoitetaan opiskelijat, joilla tavoitteena on koko erikoisammattitutkinnon suorittaminen mukaan lukien o koko erikoisammattitutkintoa suorittavat alle 25-vuotiaat, vailla perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa olevat. Opiskelijat ilmoitetaan lisäksi liitteessä 1 kohdan 2.2 sarakkeessa e Ammatillisen perustutkinnon osaa/osia tai ammatti- tai erikoisammattitutkinnon osaa/osia suorittavat (ei-tutkintotavoitteinen koulutus) Lomakkeen I kohdassa ilmoitetaan opiskelijat - joilla tavoitteena on ammatillisen perustutkinnon osan/osien suorittaminen. (Ei sisällä ammatillisen perustutkinnon osaa/osia suorittavia alle 25-vuotiaita, vailla perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa olevia. Ko. opiskelijat ilmoitetaan lomakkeen I kohdassa 2.1 ja lisäksi liitteessä 1 kohdan 2.1 sarakkeessa b) - joilla tavoitteena on ammattitutkinnon osan/osien suorittaminen tai erikoisammattitutkinnon osan/osien suorittaminen mukaan lukien o ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon osaa/osia suorittavat alle 25-vuotiaat, vailla perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa olevat. Opiskelijat ilmoitetaan lisäksi liitteessä 1 kohdan 2.2 sarakkeissa d tai f Muu ei-tutkintotavoitteinen koulutus Lomakkeen I kohtien ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijoista ilmoitetaan myös erityisopiskelijat omassa sarakkeessa. Kohdan 2.2 opiskelijamäärä sisältää myös yrittäjille ja virkamiehille solmitut oppisopimukset.

7 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen lisäkoulutuksen enimmäismäärät vuodelle 2015 koulutuksen järjestäjittäin. Tilastointipäivän kyselyssä tulee ilmoittaa myös enimmäismäärän mahdollisesti ylittävät opiskelijamäärät. 7 Lomake II / Nuorten aikuisten osaamisohjelma ammatillisessa lisäkoulutuksessa Erityisopiskelijat Lomakkeella II ilmoitetaan vain nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaan rahoitettavat ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijat (ks. OKM:n päätös ammatillisen lisäkoulutuksen enimmäisopiskelijamääristä , 30/221/2014 ). Lomakkeella II ilmoitettavia opiskelijoita ei sisällytetä lomakkeen I opiskelijamääriin. Nuorten aikuisten osaamisohjelma on suunnattu vailla perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa olevien vuotiaiden nuorten aikuisten oppisopimuskoulutuksena järjestettävään ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen. Lomakkeen II kohdassa ilmoitetaan ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat, joiden tavoitteena on koko ammattitutkinnon suorittaminen. Lomakkeen II kohdassa ilmoitetaan erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat, joiden tavoitteena on koko erikoisammattitutkinnon suorittaminen. Lomakkeen II kohdassa ilmoitetaan opiskelijat, joiden tavoitteen on suorittaa vain ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon osa/osia. Kohtien opiskelijoista ilmoitetaan myös erityisopiskelijat omassa sarakkeessa. Erityisopetuksena järjestettävän oppisopimuskoulutuksen rahoitukseen sovelletaan rahoitusasetuksen (1766/2009) 4 :n mukaan oppisopimuskoulutuksen yksikköhintaa korotettuna 50 prosentilla. Erityisopiskelijalle on tullut laatia (Laki ammatillisesta koulutuksesta 20 ) henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (Asetus ammatillisesta koulutuksesta 8 ). Erityisopetukseksi ei katsota tukiopetusta, eikä ulkomaalaista opiskelijaa voida ilmoittaa erityisopiskelijaksi, ellei hän edellä mainituilla perusteilla tarvitse ja saa erityisiä em. tukipalveluita. Erittelytiedot lomakkeilla I ja II Erittelytietoina kysyttävät opiskelijamäärätiedot sisältyvät ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen alakohtaisiin opiskelijamääriin joko lomakkeella I tai II. Tummennettuja kohtia ei täytetä. Yrittäjät (lomakkeet I ja II)

8 Ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta lisäkoulutuksesta alakohtaisesti ilmoitettuihin opiskelijamääriin sisältyvät oppisopimuskoulutuksessa olevat yrittäjät. Tiedot ilmoitetaan eriteltynä lomakkeella I sarakkeisiin 2.1, 2.2.1, ja ja ja lomakkeella II sarakkeisiin 2.2.1, ja (Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 17 6 mom) 8 Logistiikan perustutkintokoulutuksessa olevat (pl. varastonhoitaja) (lomake I) Tutkintoon johtavasta ammatillisesta peruskoulutuksesta (2.1) ilmoitetaan tekniikan ja liikenteen alan opiskelijamääriin sisältyvät logistiikan perustutkintoa suorittavat autonkuljettajan-, linja-autonkuljettajan- tai yhdistelmäajoneuvonkuljettajan koulutuksessa opiskelevat. Linja-autonkuljettajan ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkintoihin valmistavassa koulutuksessa olevat (lomakkeet I ja II) Ammatillisen lisäkoulutuksen (2.2) opiskelijoista ilmoitetaan tekniikan ja liikenteen alan ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijamääriin (2.2.1 ja ) sisältyvät linja-autonkuljettajan ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkintoihin valmistavien koulutusten opiskelijat. Johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa olevat (lomakkeet I ja II) Ammatillisen lisäkoulutuksen (2.2) opiskelijoista ilmoitetaan yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijamääriin (2.2.2 ja ) sisältyvät johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa (Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, lomake I), josta määrästä kysytään erikseen vuoden 2015 aikana solmitut oppisopimukset. Virkasuhteiset opiskelijat (lomakkeet I ja II) Ilmoitetaan ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen alakohtaisiin opiskelijamääriin sisältyvien virkasuhteisten (virkamiehen oppisopimus) oppisopimusopiskelijoiden lukumäärä. (Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 17 5 mom) Suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä koulutuksessa olevat (lomakkeet I ja II) Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) 6 :n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt oppisopimusten lisäkoulutuksen enimmäismäärät alueittain molemmat kieliryhmät huomioon ottaen. Lisäkoulutuksen kokonaisopiskelijamäärä (ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistava sekä eitutkintotavoitteinen koulutus) tulee eritellä suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä koulutuksessa oleviin.

9 9 Työnantajien lukumäärä Lomakkeella I ilmoitetaan lisätietona niiden työnantajien määrä, joilla on voimassa olevia oppisopimuksia tilastointipäivänä Lomakkeella II ilmoitetaan nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijoita koskien niiden työnantajien määrä, joilla on voimassa olevia oppisopimuksia tilastointipäivänä Sama työnantaja voi olla sekä oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen peruskoulutuksen että lisäkoulutuksen työnantajien lukumäärässä, jos yrityksellä on oppisopimusopiskelijoita kummassakin ryhmässä. Opiskelijamäärätietojen korjaaminen tallennusajan päätyttyä Tallennusajan päätyttyä tilastointipäivän tietoja korjataan tietojärjestelmään Opetushallituksen toimesta. Korjattavat tiedot tulee ilmoittaa yliviivaamalla alkuperäinen tieto tilastointipäivän lomakkeella ja kirjoittamalla uusi tieto korjattavan tiedon viereen selkeästi. Huomioitava on myös korjauksen vaikutus lomakkeen eri kohtiin ja mahdollisiin liitelomakkeisiin, joihin korjaus on tehtävä vastaavasti. Opiskelijamääriä korjattaessa tulee korjata myös kotikuntatiedot. Korjatut lomakkeet lähetetään skannattuina sähköpostin liitteenä Rahoitus -yksikön sähköpostiosoitteeseen tai postitse osoitteeseen Opetushallitus, Rahoitus, PL 380, Helsinki. Oppisopimusten siirtäminen koulutuksen järjestäjältä toiselle järjestäjälle Jos koulutuksen järjestäjä siirtää oppisopimustoimintaa toiselle koulutuksen järjestäjälle tulee järjestämisluvan muutos/perumisesitys toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön hyvissä ajoin. Koulutuksen järjestäjä voi ilmoittaa tilastointipäivänä oppisopimuskoulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteeksi vain ne oppisopimukset, joiden oppisopimukset sopijapuolten vaihtuessa on liiteasiakirjoineen tarkistettu, laadittu ja allekirjoitettu uuden koulutuksen järjestäjän toimesta. Vaihtunut/uusi koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että sen valtionosuusrahoituksen perusteeksi ilmoittamat oppisopimukset täyttävät lainsäädännön edellytykset.

10 10 Liite 1: Oppisopimuskoulutuksen rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat 1. Opiskelijan tulee olla 15 vuotta täyttänyt. 2. Oppisopimus (kirjallinen määräaikainen työsopimus) tulee olla laadittu ennen oppisopimuksen alkamista sisältäen seuraavat tiedot: sopimuksen voimassaoloaika koeajan pituus tutkinto, joka oppisopimuskoulutuksena suoritetaan (ns. opetussuunnitelmaperusteinen) tai johon oppisopimuskoulutus valmistaa (näyttötutkinnot) opiskelijan palkkauksen perusteet Ennen oppisopimuksen solmimista on huolehdittu koulutusedellytysten arvioinnista lainsäädännön mukaisesti. Yrittäjälle tulee olla laadittu yrittäjän oppisopimus ja virkamiehelle virkamiehen oppisopimus. 3. Oppisopimukseen tulee olla liitettynä opiskelijan henkilökohtainen opiskeluohjelma siten, että se on laadittuna oppisopimuksen hyväksymishetkellä. Henkilökohtaisesta opiskeluohjelmasta on käytävä ilmi: suoritettava tutkinto, noudatettava tutkinnon peruste sekä tutkinnon laajuus sekä tutkinnon laajuus tai muun kuin tutkintotavoitteisen koulutuksen tavoitteet keskeiset työtehtävät koulutukseen sisältyvä tietopuolinen opetus tietopuolisten opintojen ajoittuminen koulutusajalle vastuulliset kouluttajat muut opintojen järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat Henkilökohtaisen opiskeluohjelman ovat laatineet ja allekirjoittaneet yhdessä opiskelija, työnantaja ja koulutuksen järjestäjä. 4. Järjestettäessä oppisopimuskoulutusta näyttötutkintoon valmistavana koulutuksena noudatetaan valtioneuvoston asetusta ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta, joka on tullut voimaan Henkilökohtaistaminen on dokumentoitava. 5. Järjestettäessä oppisopimuskoulutusta opetussuunnitelmaperusteisesti tulee opiskelijalle laatia henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. 6. Henkilökohtaisessa opiskeluohjelmassa on otettu huomioon ja hyväksiluettu opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus. Oppisopimuksen kestoa määritettäessä hyväksiluettu aika on vähentänyt oppisopimuksen kestoa. 7. Opiskelu on päätoimista (vähintään 25h/opiskeluviikko).

11 8. Viranomaistehtävien ja koulutuksen järjestäjien toimenpiteiden tulee toteutusvaiheessa painottua työpaikalla tapahtuvan koulutuksen valvontaan ja toteutuksen ohjaukseen. Koulutuksen järjestäjän velvollisuutena on seurata, että opiskelijalle tarjotaan suunnitteluvaiheessa henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan määriteltyjä ja tutkintovaatimusten edellyttämiä työtehtäviä. Koulutuksen järjestäjä seuraa myös, että työpaikalla tapahtuva opiskelu toteutuu suunnitelman mukaisesti. koulutuksen järjestäjä seuraa, että työpaikalla tapahtuva opiskelu ja sen ohjaus toteutuu henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti ja reagoi havaittuihin poikkeamiin ja muutostarpeisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa koulutuksen järjestäjä vastaa, että työpaikalla tapahtuva koulutus ja tietopuolinen opetus muodostavat oppimistavoitteiden kannalta johdonmukaisen kokonaisuuden koulutuksen järjestäjä huolehtii, että oppisopimukseen ja henkilökohtaistamista koskeviin asiakirjoihin tulevat muutokset (koulutusaika, koulutuksen sisältö, opiskelun eteneminen jne.) otetaan huomioon koulutusjärjestelyissä koulutuksen järjestäjä seuraa koulutusjärjestelyjen toteutumista sekä suunnittelee ja toteuttaa palautetiedon keräämisen niin, että tarvittaessa voidaan ryhtyä muutostoimenpiteisiin riittävän aikaisessa vaiheessa 9. Koulutuksen järjestäjä maksaa työnantajalle työpaikalla tapahtuvan koulutuksen järjestämistä varten korvausta (ei koske yrittäjien oppisopimusta, ellei ohjaajana toinen yritys) ja korvauksesta on sovittu ennen oppisopimuksen hyväksymistä. 10. Koulutuksen järjestäjä vastaa oppisopimuskoulutuksen viranomaistehtävistä (ei voi ulkoistaa muille). Viranomaistehtävien keskeiset kokonaisuudet ovat: oppisopimuskoulutuksen kokonaisvaltainen johto ja valvonta oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista tiedottaminen sekä työnantajien ja opiskelijoiksi pyrkivien neuvonta opiskelijan koulutustarpeen ja edellytysten sekä koulutustyöpaikan soveltuvuuden arviointi henkilökohtaisen opiskeluohjelman laadinta ja henkilökohtaistamisen toteutumisesta huolehtiminen oppisopimuskoulutusta toteuttavien tahojen työnjaosta sopiminen oppisopimusten hyväksyminen ja sopimusjärjestelyiden toteuttaminen koulutusjärjestelyjen toteutumisen seuranta, erityisesti työpaikalla tapahtuvan opiskelun seuranta ja valvonta sekä oppisopimusopiskelijan osaamisen kehittymisen seuranta tietopuolisen opetuksen laadunvarmistus ja hankinta tutkinnon suorittamisen järjestelyt opintososiaalisia etuuksia ja koulutuskorvauksia koskevien päätösten valmistelu, päättäminen ja maksaminen tietopuolisten opintojen ja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen arviointien hankkiminen sekä oppisopimuskoulutusta koskevan todistuksen antaminen 11

12 12 yhteistyöverkoston ylläpito ja eri osapuolten sovittuihin velvoitteisiin sitoutumisen varmistaminen oppisopimuskoulutuksen järjestämistä koskeva muu hallinto 11. Opiskelijalle järjestetään osana koulutusta mahdollisuus suorittaa näyttötutkinto (lukuun ottamatta ns. opetussuunnitelmaperusteista ammatillista peruskoulutusta, jossa osana koulutusta ovat ammattiosaamisen näytöt)

Lomakkeella II ilmoitetaan koulutusaloittain

Lomakkeella II ilmoitetaan koulutusaloittain TÄYTTÖOHJE 1(13) Perustiedot 20.1.2015 OPPISOPIMUSKOULUTUS Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten tarvittavat tiedot syksyn

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus

OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.01.2009 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Lomake I Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.1.2014

Lomake I Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.1.2014 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus Lomake I Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.1.2014 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Lomake I Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely

Lomake I Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus Lomake I Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.9.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.1.2012 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.9.2010 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

2.1 Ammatillinen peruskoulutus Oppisopimukset joista erityisopiskelijoita

2.1 Ammatillinen peruskoulutus Oppisopimukset joista erityisopiskelijoita OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan.

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan. TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2016 LUKIOKOULUTUS Yhteystiedot (1 * ) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus. 2.1 Ammatillinen peruskoulutus Oppisopimukset

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus. 2.1 Ammatillinen peruskoulutus Oppisopimukset OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.9.2009 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.9.2012 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.1.2010 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Sivu 1/3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 913 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Sivu /3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 93 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm Sivu 1/3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 913 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2008 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Ohjeistusta perustietokyselyn täyttämiseen. Tilastointipäivän mukaiset opiskelijatiedot

Ohjeistusta perustietokyselyn täyttämiseen. Tilastointipäivän mukaiset opiskelijatiedot Lea Juhola erityisasiantuntija Ohjeistusta perustietokyselyn täyttämiseen Tilastointipäivän 20.9.2013 mukaiset opiskelijatiedot Ammatillinen peruskoulutus ja oppisopimuskoulutus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013

Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013 Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013 Käytännön esimerkit ja mitä niistä olisi opittavaa? Tarkastuskohteet ja päätökset;

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Kansalaisopisto Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Kysely 2013 1. Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus

Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus Ammatillisen koulutuksen opiskelijahallinnon koulutuspäivät 4.9. Oulu, 6.9. Tampere, 11.9. Helsinki Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus Emmi Ranta, erityisasiantuntija, OPH Ammatillinen

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS TÄYTTÖOHJE 1(14) Perustiedot 20.1.2017 OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 1 Yleistä Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.09.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA KJ LOGO TÄHÄN Sivu 1 / 5 HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA Tämä asiakirja sisältää asetuksen ammatillisesta koulutuksesta (811/98) sekä asetuksen ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta

Lisätiedot

Kysely Yhteystiedot Kansanopisto Kansanopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Arvio Toteutuma 2008

Kysely Yhteystiedot Kansanopisto Kansanopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Arvio Toteutuma 2008 OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Kansanopisto Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Kysely 2009 1. Yhteystiedot Kansanopisto Kansanopiston numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

Yht. PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

Yht. PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2017 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Irja Korhonen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2011 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2016 KANSANOPISTOT Yhteystiedot (1*) Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat

Lisätiedot

4 Luonnontieteiden ala. 5 Tekniikan ja liikenteen. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala

4 Luonnontieteiden ala. 5 Tekniikan ja liikenteen. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2017 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2007 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2017 KANSANOPISTOT Yhteystiedot (1*) Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2015 KANSANOPISTOT Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat opiskelijaviikkotiedot.

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPISOPIMUSKOULUTUS OPPIMINEN JA OHJAUS AMMATTIALAN TYÖPAIKASSA OPPIMINEN JA OHJAUS KOULUSSA PALKKA Työelämä OPINTOSOSIAALISET

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: Asetus ammatillisesta koulutuksesta 6.11.1998/811 Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Koulutusalat

Lisätiedot

Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät Näyttötutkinnon ja oppisopimuksen rahoitus. 25.3.2010 Pasi Rentola

Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät Näyttötutkinnon ja oppisopimuksen rahoitus. 25.3.2010 Pasi Rentola Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät Näyttötutkinnon ja oppisopimuksen rahoitus 25.3.2010 Pasi Rentola 1 Ammatillisen koulutuksen volyymit Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 144 000 Opetussuunnitelmaperusteinen

Lisätiedot

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyysseminaari Yli-insinööri Timo Repo Keskeiset säädökset Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa

Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa 28.9.2016 Paasitorni, Helsinki Opetusneuvos Riikka Vacker Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa Mitä tarkoittaa? Opiskelijan aiemmin hankitun osaamisen

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSHALLITUS PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Rahoitus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Irja

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2008 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS TÄYTTÖOHJE 1(16) Perustiedot 20.9.2016 OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 1 Yleistä Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2014 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

Kyselyn tiedot annetaan internetin välityksellä. Kirjautumisosoite www-sivuille on kyselyn yhteydessä lähetetyllä koontilistalla.

Kyselyn tiedot annetaan internetin välityksellä. Kirjautumisosoite www-sivuille on kyselyn yhteydessä lähetetyllä koontilistalla. TÄYTTÖOHJE 1 (8) Perustiedot 20.1.2018 LUKIOKOULUTUS Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien valtionosuuksien

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 07.11.2014 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 25/531/2014 Toripuistikko 5-7 3.kerros 96200 ROVANIEMI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus-ja kulttuuriministeriä muuttaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Perustietokyselyn täyttäminen ja keskeiset erityiskysymykset

Perustietokyselyn täyttäminen ja keskeiset erityiskysymykset Perustietokyselyn täyttäminen ja keskeiset erityiskysymykset Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus lomake P02 Tilastointipäivän 20.9.2015 tiedot

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS TÄYTTÖOHJE 1(16) Perustiedot 20.9.2014 AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten opiskelijamäärä ja

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 1/2015 1 (6) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala Näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Hakemus v yksikköhinnan harkinnanvaraisesta korotuksesta lähetetään mennessä (rasti ruutuun)

Hakemus v yksikköhinnan harkinnanvaraisesta korotuksesta lähetetään mennessä (rasti ruutuun) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisä Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.09.2009 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille

Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille 11.5.2011 Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille Pasi Kankare, Opetushallitus Oppisopimusten määrän kehitys Oppisopimuskoulutuksella koko tutkinnon

Lisätiedot

20. (29.60) Ammatillinen koulutus

20. (29.60) Ammatillinen koulutus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2. (29.6) Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen päämääränä on vahvistaa työelämän ja yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS TÄYTTÖOHJE 1(14) Perustiedot 20.1.2015 AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten opiskelijamäärä ja

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo Opiskelijoita noin 7 000, henkilökuntaa noin 620 12 koulutusyksikköä (Järvenpää,

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2008 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2008 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 5.8. 2008 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2008 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen Verkostoista voimaa -seminaari 9.10.2017, Amiedu Sisältö Ammatillisen koulutuksen reformin mukainen henkilökohtaistaminen (Laki 531/2017) Pohdinta ryhmissä

Lisätiedot

Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010

Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010 Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010 OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PL 380 00531 HELSINKI Yhteystiedot Faksi 040 348 7766 Koulutuksen

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS TÄYTTÖOHJE 1(17) Perustiedot 20.9.2015 OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 1 Yleistä Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 19.3.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

811/1998. Asetus ammatillisesta koulutuksesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998

811/1998. Asetus ammatillisesta koulutuksesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998 1 811/1998 Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998 Asetus ammatillisesta koulutuksesta Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998)

Lisätiedot

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2010 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät. Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät. Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund 1 Oppisopimuskoulutuksen luonne Yksi ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja 2 ( 7 ) 1. Tutkinnon suorittajan nimi Perustiedot Sukunimi: Opiskelija AIKO Sähköposti: sahkoposti@sahkoposti.fi Etunimet: Taina Puhelin: 0401234567 Syntymäaika:

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Mirja Hannula 20.4.2016 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi - hallitusohjelman kirjaukset Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä.

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.09.2011 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tiedotusvälineille 3.8.2017 Aineistoa vapaasti käytettäväksi Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tässä tilastokoosteessa

Lisätiedot