Suomen tuulivoima Oy Savonrannan tuulipuistohankkeen muuttolintuselvitys syksyllä 2011 ja keväällä 2012 sekä vaikutusarvio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen tuulivoima Oy Savonrannan tuulipuistohankkeen muuttolintuselvitys syksyllä 2011 ja keväällä 2012 sekä vaikutusarvio"

Transkriptio

1 Suomen tuulivoima Oy Savonrannan tuulipuistohankkeen muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä 212 sekä vaikutusarvio Jari Kontiokorpi & Antti Tanskanen

2 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä 212 SISÄLLYS 1 Johdanto Alueen sijainti ja yleispiirteet Menetelmät, muutonhavainnointi Tulokset Uhanalaiset lajit Havainnot lajeittain Vesilinnut Joutsenet Hanhet Sorsat Kuikkalinnut Kanalinnut Pelikaani ja haikaralinnut Kurkilinnut Kahlaajat Lokkilinnut Kyyhkyt Pöllöt Tikat Kirskulinnut Varpuslinnut Pääskyt Pikkulinnut Rastaat Varislinnut Paikalliset linnut Merkittävät lepäilijäkerääntymät

3 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä Tulosten tarkastelu Yleistä Tuloksiin vaikuttavat tekijät Vertailukohteet Tulosten tarkastelu lajiryhmittäin Tuulivoimapuistojen vaikutukset linnuille Törmäysriski Törmäysriskin arvio Oletukset Tulokset Epävarmuustekijät Liikkumisen esteet Yömuutto Törmäysuhrien löytyminen Johtopäätökset... 7 Lähteet LIITTEET 1 Savonlinnan Savonrannan Syvälahden syysmuutto 211 päivittäin. 2 Savonlinnan Savonrannan Syvälahden kevätmuutto 212 päivittäin. 3 Mallinnettu törmäysriski lajeittain syksyn 211 ja kevään 212 havaintojen perusteella Kannen kuva: syksyinen maisema Parrikankaalla. Jari Kontiokorpi 2

4 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä Johdanto Tämä muuttolinnustoselvitys on tehty Savonlinnan kaupungin Savonrannan Syvälahden alueelle tuulipuiston yleiskaavaa varten. Selvityksessä pyrittiin selvittämään alueen ylittävä ja ohittava muuttolinnusto sekä mahdolliset ruokailu ja lepäilylennot ja alueet sekä arvioimaan tuulivoimaloiden mahdolliset vaikutukset linnustoon, mm. törmäysriskit. Viimeisten vuosikymmenten aikana tuulivoimaloiden vaikutuksia linnustoon on tutkittu runsaasti eripuolilla maailmaa. Lintujen törmäyskuolemat ovat paikoitellen merkittäviä ja saattavat vaikuttaa lintukantoihin paikallisesti tai laajemmalti erityisesti silloin kun törmäykset tapahtuvat muutolla. Paikalliset linnut lentävät usein lähellä maan tai vedenpintaa eivätkä välttämättä ole suuressa vaarassa törmätä voimaloihin. Tätä riskiä pienentää myös voimaloiden kasvanut koko, roottorin lapojen alin piste on megawattiluokan myllyissä noin 4 6 metrin korkeudessa, siis huomattavasti metsänrajan yläpuolella. Paikalliset linnut myös oppivat varomaan voimaloita, mikä vähentää törmäysriskiä. Muutolla linnut saattavat kohdata tuulivoimalat ensi kertaa eivätkä ne ehkä tunnista vaaraa, joka liittyy voimalan pyöriviin siipiin. Osa linnuista muuttaa lentosuuntaa hyvinkin kaukana voimalasta ja ne saattavat kiertää laajan tuulivoimapuiston, osa pyrkii väistämään voimalakentän sinne lennettyään pyrkimällä siitä ulos ja osa jatkaa puiston läpi ehkä muuttaen hieman suuntaa ja/tai lentokorkeutta. Suomessa tuulivoimaloiden vaikutuksista muuttolintuihin on vasta vähän tietoa, mutta monissa vireillä olevissa tuulipuistohankkeissa on tuulipuistojen vaikutus linnustoon ja lintujen törmäysriskin arviointi tärkeä osa ympäristövaikutusten arviointia. Syvälahden alueelle on suunniteltu rakennettavan enintään yhdeksän tuulivoimalaa, joiden rakentamisen vaikutusta linnustoon tutkittiin vuosina 211 ja 212. Tutkimus on osa tuulipuiston yleiskaavan luontovaikutusten arviointia (Pöyry Finland Oy 211). Tutkimusraportin tekivät lintukartoittaja Jari Kontiokorpi sekä FL Antti Tanskanen ja siitä vastasi tilaajan puolelta biologi FM Soile Turkulainen Pöyry Finland Oy:stä. Syksyn 211 muuttolintulaskennat tekivät Jari Kontiokorpi, lintukartoittaja Ari Parviainen ja Antti Tanskanen. Kevään 212 muuttolinnuston havainnoinnin tekivät luontokartoittaja Reima Hyytiäinen ja fil. yo Karoliina Hämäläinen Biologitoimisto Vihervaarasta sekä lintukartoittaja Oskari Kekkonen Ympäristötutkimus Yrjölästä. 3

5 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä Alueen sijainti ja yleispiirteet Selvitysalue sijaitsee Etelä Savon maakunnassa Savonlinnan kaupungissa entisen Savonrannan kunnan alueella Syvälahdessa (kuva 1). Se sijoittuu Liukonmäen ympäristöön ja rajoittuu Saimaan Pyyveteen. Savonrannan kirkonkylä on noin 3,5 km:n päässä selvitysalueelta koilliseen. Yleispiirteiltään selvitysalue on metsätalouskäytössä olevaa aluetta. Tuulipuistohanke käsittää enintään yhdeksän noin 3 MW:n tuulivoimalan rakentamisen Tornator Oy:n omistamalle noin 15 km2:n alueelle (kuva 2). Etelä Savon ELY keskuksen ( ) antaman päätöksen mukaan hanke ei vaadi YVA menettelyä. Alue sisältyy tekeillä olevan Etelä Savon vaihemaakuntakaavan potentiaalisiin tuulivoimapuistoalueisiin. Turbiinien yhteenlaskettu nimellisteho tulee olemaan alle 3 MW. Voimaloiden tarkempi rakenne selviää myöhemmin, mutta tässä tutkimuksessa niiden napakorkeudeksi on arvioitu 12 metriä ja ylimmillään lapa käy 18 metrin korkeudessa. Lintujen törmäysriski laskettiin välille 6 18 metriä. Selvitysalue rajoittuu Joutenvesi Pyyveden Natura alueeseen (Etelä Savon ELY keskus 211b) ja sijoittuu Oriveden Pyhäselän saaristojen Natura alueen läheisyyteen (Pohjois Karjalan ympäristökeskus 25). Molemmat alueet ovat laajoja Saimaan selkävesien ja saaristoiden kokonaisuuksia ja tärkeitä saimaannorpan elinalueita. Muut Natura alueet sijaitsevat yli 5 km:n päässä. Kuva 1. Selvitysalueen sijainti (sininen ympyrä). Kuva 4

6 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä 212 Kuva 2. Tornatorin omistama maa-alue sekä alustavien suunnitelmien mukaiset tuulivoimaloitten paikat. Selvitysten tekoaikaan läntisimmän voimalan (9a) paikka siirtyi ensin itään (9b) ja sitten pohjoiseen päin keskelle aluetta (9). 5

7 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä Menetelmät, muutonhavainnointi Lintujen muuttoa seurataan monin eri tavoin, mm. yömuuttoa ääniä kuuntelemalla, satelliittiseuranta, tutkahavainnointi ja rengastus. Yleisimmin käytetty menetelmä on ns. näkyvän muuton seuranta, missä tarkkailupisteen ohittavia lintuja etsitään kokoaikaisesti eri puolilta ja korkeuksista. Savonrannassa Syvälahdessa syys ja kevätmuuttoa tutkittiin vain näkyvän muuton osalta. Lentäviä lintuja tarkkailtiin hankealueella syksyllä kolmesta paikasta, jotka kattoivat kaikki 9 suunniteltua tuulivoimalapaikkaa. Havainnointipaikoista oli kaikista hyvä näkyvyys ympäröivään maisemaan, mutta aivan samanarvoisia ne eivät olleet. Paras näkyvyys oli pohjoisimmasta havainnointipaikasta Niinilamminvuorelta, johon työn tilaaja pystytti neljän metrin korkuisen (lattiakorkeus maasta) rakennustelineen. Teline toimi tehtävässään erinomaisesti. Hakkuuaukealla olevalta Niinilamminvuorelta esteetön havainnointisektori oli noin 3 astetta. Yksittäisten puiden lisäksi suurin yhtenäinen este oli lounaassa oleva metsänreuna, jonka yli tosin näki läheltä tai korkealta menneitä lintuja. Tornista oli hyvä näkyvyys myös Paasselälle, mm. 15 kilometrin päässä oleva Kiteen Kyyrönniemi ja hyvällä näkyvyydellä myös 3 kilometrin päässä oleva Rääkkylän kirkko erottuivat optiikalla tunnistettavasti. Keskimmäinen havainnointipaikka oli Parrikangas. Parrikankaan hakkuuaukealla havainnoitiin isolta siirtokiveltä ja myöhemmin paikalle asennetulta puulavalta. Esteetön havainnointisektori oli noin 2 astetta. Yksittäisten puiden lisäksi laajin este oli etelässä lähellä oleva metsänreuna. Eteläisin havainnointipiste oli Riita ahonmäellä. Havainnointia suoritettiin hakkuuaukon ja taimikon reunassa, johon oli asetettu pari lavaa päällekkäin, jolloin paikka nousi noin 2 cm ja suurimmaksi osaksi taimiston yläpuolelle. Esteetön havainnointisektori oli noin 25 astetta. Yksittäisten puiden lisäksi laajin este oli etelässä lähellä oleva metsänreuna, sekä isot mäet lännessä ja pohjoisessa. Havainnoinnissa käytettiin 8x suurentavaa kiikaria, joka oli tuettu ns. seipiöllä. Seipiö auttaa kiikaroinnin jaksamisessa merkittävästi, koska kädet jäävät tällöin sydämen alapuolelle eivätkä väsy niin nopeasti. Kaukoputkella enimmäkseen tarkistetaan kiikarilla havaitut kohteet, jolloin ne ovat helpommin määritettävissä ja laskettavissa. Kaukoputki (zoom okulaarin suurennuskerroin 2 6) oli erillisellä tukevalla jalustalla. Ylimenevää lintuliikennettä havainnoitiin myös ilman optiikkaa ja kuunnellen. Kevätmuuttoa seurattiin lähes samoilta paikoilta kuin syysmuuttoa ja samoilla menetelmillä. Kaikki lentävät linnut merkittiin parvittain ja niistä kirjoitettiin muistiinpanoihin päivämäärä, kellonaika puolen tunnin jaksoissa, laji, määrä, ohituspuoli, lentokorkeus ja lentosuunta sekä oliko yksikkö muuttava vai paikallinen ja lensikö se hankealueen yli. Jos oli aikaa ja linnusta pystyi määrittämään, niin merkittiin myös linnun ikä ja sukupuoli. Myöhemmin havainnot kirjattiin excel taulukkoon, johon merkittiin myös havainnointipiste, havainnoija sekä havainnointijakso (kahden viikon jaksot). Etäisyyksien ja lentokorkeuksien arvioinnissa oli kokemuksella suuri merkitys. Arviointia auttoivat myös kartat, maamerkit kuten linkkimastot sekä etäisyysmittarilla varustettu kiikari, joka oli käytössä yhtenä päivänä. Lentosuunnissa apuna olivat kartat, kompassi ja gps laite. Etäisyyksien merkinnässä käytettiin viittä luokkaa: 2m, 2 7m, 7 15m, 15 5m ja yli 5m. Lentokorkeuksien merkinnässä käytettiin kolmea luokkaa: alle 6m (lintu lentäisi roottoreiden ali), 6 18m (törmäysriski) ja yli 18m (lintu lentäisi yli). Tavoitteena oli havainnoida syksyllä kaikilla paikoilla jokaisella kahden viikon jaksolla ja saada aineistoa aamu päivä ja iltamuutosta. Tässä onnistuttiin riittävän hyvin. Yhden havainnointikerran pituudeksi määritettiin viisi tuntia, mutta heikon muuton aikana se jäi usein vähäisemmäksi ja kovalla muutolla havainnointia jatkettiin kauemmin. Vaikka havainnointi pyrittiin suorittamaan tasaisesti, tuli havainnoinnin kuvaajasta pyramidimainen, johtuen osittain valoisan ajan merkittävästä lyhenemisestä syksyn aikana. 6

8 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä 212 Suurin osa havaintopäivistä tuli aineistoon satunnaisesti, mutta paikalle mentiin myös valikoidusti sään ja muuton arvattavuuden mukaan. Erittäin huonolla säällä (sumu, rankkasade) ei havainnoitu. Yhteensä havainnoitiin 38 päivänä 191 tuntia. Havainnointi painottui syyskuulle ja lokakuun alkupuolelle. Havainnointi jakautui kuukausittain: heinä 6, elo 35, syys 79, loka 61 ja marraskuu 9 tuntia. Valoisasta ajasta Savonrannassa havainnoitiin elokuussa 7 %, syys ja lokakuussa 2 %. Paikkojen suhteen havainnoinnin jakauma ei myöskään ollut tasainen (taulukko 1). Riita ahonmäen muita pienempi havainnointiaika johtui sattumasta, sillä Riita ahonmäen havainnointivuorolle osui eniten sumuisia päiviä Kuva 3. Havainnointi tunnin jaksoissa Savonrannan Syvälahdessa syksyllä 211. Kuva 4. Havainnointi tunnin jaksoissa Savonrannan Syvälahdessa keväällä 212. Määrät minuutteina. Taulukko 1. Havainnointi Savonrannan Syvälahden kolmella paikalla syksyllä 211. Havainnointiaika Paikka yht. Niinilamminvuori Parrikangas Riitaahonmäki h min ,

9 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä , , , , , , yhteensä 87h 66h 37h 191 Syksyn havainnoinnista vastasivat Jari Kontiokorpi (yhteensä 187 tuntia), Ari Parviainen (4 tuntia) ja Antti Tanskanen (2 tuntia). Savonrannan syksyn 211 tuloksia lintumuutosta verrataan lähiseudun muuhun muuttoon sekä aiempiin syksyihin. Savonrannassa ei ole aiemmin syysmuuttoa havainnoitu. Lisäksi sumuisina aamuina ja päivinä havainnoitiin koeluonteisesti neljällä paikalla Pyy tai Oriveden rannassa. Havainnot näiltä paikoilta ovat erikseen eikä niitä ole kirjattu varsinaisiin tuloksiin. Yhteensä näillä paikoilla oli havainnointia 2h 45min. 1. Savonlinna, Savonranta, Hiekkaniemi. Yht. 3 min havainnointia: klo , metsähanhi 4 SE, mustarastas 2 NW, räkättirastas 45/4a NW, punakylkirastas 6/1a NW, näkyvyys 2 km 2. Savonlinna, Savonranta, Koirinoja. Yht. 4 min havainnointia: klo , vesilintu sp n3 SW päältä, näkyvyys 2km 3. Savonlinna, Savonranta, Vihtakanta. Yht. 35 min havainnointia: 6.8. klo 8 8.2, ei muuttavia lintuja, näkyvyys 2 5 km klo , haapana 8 W päältä, näkyvyys 1 km 4. Kerimäki, Koivuranta. Yht. 6 min havainnointia: klo , alli 11 S, mustalintu 1 S, pilkkasiipi 13 lask, tukkakoskelo 8 lask. Näkyvyys 1 km klo , alli 1 lask, paikallisena mm. kaakkuri 2, isokoskelo 7, kalalokki 16, harmaalokki 2. Näkyvyys 2 km. 8

10 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä 212 Kuva 5. Havainnointipaikat Savonrannan alueella syksyllä 211. Sinisellä merkitty varsinaiset havainnointipaikat, punaisella kokeilupaikat sekä vihreällä Kyyrönniemen tarkkailupaikka. Keväällä havainnoitiin sattumanvaraisesti ja havainnointi jakautui tasaisesti kolmelle pisteelle. Havainnointiaika oli yhteensä 19,5 tuntia 17 päivänä eli selkeästi vähemmän kuin syksyllä. Lisäksi maksimaalista havainnointiaikaa vähensi kahden paikan päällekkäinen havainnointi, jonka osuus oli 26 tuntia. Tarkkailussa oli kolme pitempää taukoa: , sekä Näistä etenkin keskimmäinen osui vilkkaimpaan arktisten lintujen muuton aikaan. Huhtikuussa tarkkailtiin 37 ja toukokuussa 72,5 tuntia. Kevään havainnoinnista vastasivat Reima Hyytiäinen (64,5 tuntia), Karoliina Hämäläinen (25 tuntia) ja Oskari Kekkonen (2 tuntia). Syksyn tapaan Savonrannan kevään muuttoa verrataan lähiseudun muuttoihin ja muihin keväisiin. Savonrannassa ei ole kevätmuuttoa aiemmin havainnoitu. Taulukko 2. Havainnointi Savonrannan Syvälahden kolmella paikalla keväällä 212. Paikka Havainnointiaika Niinilamminvuori Parrikangas Riita ahonmäki h min

11 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä * yht. 39,5 h 36,5 h 33,5 h 19 3 *klo vain 3 min havainnointia. 1

12 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä Tulokset Yhteensä syksyllä havaittiin 7155 lentävää lintua, 121 eri lajia. Näistä valtaosa oli muuttavia. Paikallisia tai kierteleviä oli noin tuhat. Savonrannassa havaittiin syksyllä keskimäärin siis joka kymmenes sekunti lentävä lintu. Hiljaisimpina päivinä lintu lensi joka toinen minuutti, vilkkaimpina joka toinen sekunti. Eniten lintuja lensi jaksoilla sekä Jos verrataan lintumäärää havainnointiin, olivat vilkkaimmat tunnit klo 7, 12, 16 ja 18. Aamun huippu muodostuu etenkin pikkulinnuista, jälkimmäiset huiput hanhista. Kuva 6. Savonrannassa havaitut lentävät linnut puolen tunnin jaksoissa syksyllä Kuva 7. Savonrannassa syksyllä 211 havaitut lentävät linnut tunnin jaksoissa suhteutettuna havainnointimäärään. 11

13 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä Kuva 8. Savonrannassa keväällä 212 havaitut lentävät linnut tunnin jaksoissa. Linnut lensivät yhteensä 4361 parvessa, keskimäärin parvea kohti oli 16 yksilöä. Useat parvet muodostuivat kahdesta tai useammasta lajista. Linnuista määritettiin lajilleen puolet, 48,6 %. Lajiryhmittäin valtaosan toivat aineistoon hanhet yksilöllään, sitten pikkulinnut 7314, sorsat 4175, rastaat 3714, kyyhkyt 1493, päiväpetolinnut 956, varislinnut 661, kahlaajat 53, kurki 485, pääskyt 446, lokit 281, joutsenet 27, kuikkalinnut 24, kanalinnut 68, tikat 54, tervapääsky 51, merimetso 28, haikarat 3, kihut 1 ja pöllöt 1. hanhet pikkulinnut sorsat rastaat kyyhkyt petolinnut varislinnut kahlaajat kurki pääskyt lokit joutsenet kuikkalinnut muut Kuva 9. Lentävien lintujen osuudet lajiryhmittäin syksyllä 211 Savonrannassa. Kuva 1. Antti Tanskanen Riitaahonmäellä Jari Kontiokorpi. Valtaosa, 58 %, linnuista lensi lapakorkeuden yläpuolella, riskikorkeudella lensi 24 % ja alapuolella 18 %. Riskikorkeudella hankealueen yli lensi kaikkiaan 7261 lintua eli 1 % kaikista havaituista linnuista. Lentosuunnista lounas oli hyvin vallitseva, kaikkiaan 72 % kaikista linnuista suunnisti lounaaseen. Valtaosa linnuista muutti kaukana tai hyvin kaukana kaakossa, mutta myös kaukana luoteessa ja päältä havaittiin yli viisituhatta lintuyksilöä. 12

14 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä Kuva 11. Kaikkien lintujen ohituspuolet ja etäisyydet syksyllä 211 Syvälahdella. Plussalla merkityt ohittivat Syvälahden idän etelän puolelta, miinuksella lännestä pohjoisesta, plus miinus päältä. Ohitusetäisyydet: + : 2m, + tai : 2 7m, 2+ tai 2 : 7 15m, 3+ tai 3 : 15 5m ja 4+ tai 4 : yli 5m. Kuva 12. Kaikkien lintujen ohituspuolet ja etäisyydet keväällä 212 Syvälahdella. Keväällä Savonrannassa havaittiin huomattavasti vähemmän lintuja kuin syksyllä. Keväällä muuttaa muutenkin selkeästi vähemmän lintuja kuin syksyllä johtuen muuttomatka ja talvikuolleisuudesta. Savonrannassa ero määrissä oli kuitenkin isompi kuin mitä luonnollinen poistuma on. Pääsyinä ovat pienempi havainnointimäärä sekä havainnoinnin aukot joidenkin lajiryhmien suhteen. Kevään havainnoinnissa aukot olivat viikoilla 15 ja 2, ja jälkikäteen arvioituna toukokuun havaintotuntimäärä olisi voinut olla suurempi, jotta arktisesta muutosta alueen yli olisi saatu täydellisempi käsitys. Toukokuussa Etelä Karjalassa havaittiin sisämaan hanhimuuttoa päivinä, jolloin Savonrannassa ei ollut havainnointia, ja tämän takia hanhien osuus on todennäköisesti liian pieni, eikä anna oikeaa kuvaa koko kevään aikana alueen yli muuttavien hanhien määristä. Hanhien osalta myös kevään törmäysriskiarvio jää siksi todennäköisesti todellista alhaisemmaksi. Monien muiden linturyhmien osalta havaintopäivien muuttajamäärät kuvaavat kuitenkin niiden törmäysriskiä keväällä. Kevään kokonaismäärä on vain 3852 lintuyksilöä. Näistä paikallisiksi tulkittiin 769 yksilöä. Syksyyn oli myös merkittävä ero lentokorkeuksissa, sillä keväällä alle lapakorkeuden lensi linnuista 8 %, lapakorkeudella 17 % (656 yksilöä) ja lapakorkeuden yli 3 %. Suuri ero syksyyn selittynee ainakin osittain kevään minimaalisesta hanhimäärästä: syksyllä hanhien osuus kaikista havaituista linnuista oli 7 %, keväällä alle 5 %. Myös keväällä ohituspuolittain havaittujen lintujen osuudet poikkeavat merkittävästi syksystä, tärkeänä syynä hanhien ja muiden suurten ja kaukaa näkyvien lintujen vähyys keväthavainnoissa. Hanhet lentävät yleensä melko korkealla ja parvet näkyvät kauas. 13

15 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä Kuva 13. Kaikkien lentävien lintujen lentokorkeus syksyllä 211 Savonlinnan Syvälahdessa kolmen korkeuden asteikolla (1 = alle lapakorkeuden, 2 = lapakorkeudella, 3 = yli lapakorkeuden). Kuva 14. Kaikkien lintujen lentokorkeus keväällä 212 Savonlinnan Syvälahdessa. 4.1 Uhanalaiset lajit Syksyn havainnoinnin aikana havaittiin 18 uhanalaista lajia. Lisäksi silmälläpidettäviä ja lintudirektiivin I liitteen lajeja oli 29. Taulukko 3. Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja lintudirektiivin I liitteen lajit Savonlinnan Syvälahdessa syksyllä 211. Riskilento = lintu lensi lapakorkeudella hankealueen yli. uhanalaisuusluokitus lajeja yksilöitä riskilento äärimmäisen uhanalaiset (CR) 2 3 erittäin uhanalaiset (EN) vaarantuneet (VU) silmälläpidettävät (NT) lintudirektiivin I liite yhteensä samat pois karsien Keväällä havaittiin 7 uhanalaista lajia. Lisäksi silmälläpidettäviä ja lintudirektiivin I liitteen lajeja oli 17. Taulukko 4. Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja lintudirektiivin I liitteen lajit Savonlinnan Syvälahdessa keväällä 212. Riskilento = lintu lensi lapakorkeudella hankealueen yli. uhanalaisuusluokitus lajeja yksilöitä riskilento vaarantuneet (VU) silmälläpidettävät (NT) lintudirektiivin I liite yhteensä samat pois karsien Havainnot lajeittain 14

16 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä 212 Lajiluettelossa lajinimen perässä on kerrottu lajin uhanalaisuusluokka tai sen kuuluminen direktiivin I liitteen lajeihin: CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, D = direktiivin I liitteen laji Lajikuvailut ovat seuraavista lähteistä, jos ei muuta mainita: Valkama ym. 211, Väisänen ym. 1998, Svensson ym Vesilinnut Arktisia vesi ja rantalintuja muuttaa keväin syksyin tuhansittain Kaakkois Suomen yli. Vienanmeren ja Laatokan Suomenlahden välisen maa alueen ylitys on vesilinnuille melkoinen ponnistus, sillä muuten useimmat lajit pystyvät muuttamaan rannikon myötäisesti turvallisesti veden päällä. Monet lajit, etenkin sorsat, uskaltautuvat mantereen muutto osuudelle vasta illan hämärtyessä ja ne muuttavat pimeän aikana mereltä merelle. 4.4 Joutsenet Joutsenia havaittiin kaikkiaan 27, joista 148 lajilleen määrittämättömiä. Puvulleen merkittiin (laulujoutsen ja joutsenlaji) yhteensä 13 vanhaa ja 4 nuorta. Lukema kertoo, etteivät joutsenperheet olleet vielä muuttaneet havainnoinnin aikana. Koska loppusyksy ja alkutalvi olivat lämpimiä ja vesistöt jäättömiä, viimeinen muuttopurkaus tapahtui vasta vuodenvaihteessa, jolloin havainnointia ei Savonrannassa enää ollut. Joutsenten muuttosuunta oli selkeästi lounas. Suurin osa joutsenista muutti riskikorkeudella. Peräti 32 % (86 yksilöä) kaikista havaituista joutsenista muutti riskikorkeudella tuulivoimala alueen yli. Enemmistö havaituista joutsenista muutti kaukana kaakossa. wnw nw nnw n nne ne ene 25 2 w 5 e 15 wsw ese 1 sw se 5 ssw s sse Kuva 15. Joutsenien muuttosuunta 16 ilmansuunnan tarkkuudella Savonlinnan Syvälahdessa syksyllä 211. Kuva 16. Joutsenien muuttokorkeus kolmen korkeuden asteikolla (1 = alle lapakorkeuden, 2 = lapakorkeudella, 3 = yli lapakorkeuden). 15

17 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä Kuva 17. Joutsenien muutto puolen tunnin jaksoissa syksyllä 211 Savonlinnan Syvälahdella. Kuva 18. Joutsenien ohituspuolet ja etäisyydet. Laulujoutsen Cygnus cygnus (D) pesii koko Suomessa. Kanta on ollut voimakkaassa kasvussa, nykyinen kannanarvio on 5 7 paria. Talvehtii Itä ja Pohjanmeren rannikolla. Savonrannassa laulujoutsenia havaittiin yhteensä 118 muuttavaa , eniten (lisäksi 12 lajilleen määrittämätöntä joutsenta). Laulujoutsenista 6 muutti riskikorkeudella hankealueen yli. Pikkujoutsen Cygnus columbianus (D) on arktisen alueen joutsen, joka esiintyy Suomessa vain läpimuuttavana, etenkin Kaakkois Suomessa. Savonrannassa havaittiin 4 vanhaa pikkujoutsenta SW ja SW, kaikki laulujoutsenparvissa varsin kaukana idästä. Keväällä havaittiin 13 laulujoutsenta ja 2 määrittämätöntä Kaikki lensivät lapakorkeuden alapuolella alueen yli. 4.5 Hanhet Hanhet olivat runsaslukuisin lajiryhmä Savonrannassa syksyllä 211. Kaikkiaan havaittiin hanhea, joista määritettyjen lisäksi määrittämättä jäi 29252, näistä harmaahanhia (käytännössä metsä /tundrahanhia) 592. Lisäksi havaittiin yksi risteymähanhi valkoposkihanhiparvessa, sinihanhimainen lintu lienee valkoposkihanhen ja tundrahanhen risteymä. Hanhimuutto alkoi 1.9., jolloin havaittiin 13 harmaahanhea nähtiin jo 123 hanhea kuudessa parvessa ja ensimmäiset metsähanhet määritettiin. Syksyn ensimmäiset valkoposkihanhet määritettiin ja tundra sekä sepelhanhet Hanhet suuntasivat enimmäkseen lounaaseen, mutta myös etelälounaan osuus oli melko suuri, 13 %. Suurin osa hanhista muutti oletettujen tuulivoimaloiden roottoreiden yläpuolella, vaarakorkeudella muutti yli 11 hanhea. Näistä itse tuulipuistohankealueen yli matkasi 3938 hanhea eli 8 % kaikista havaituista hanhista. Valtaosa hanhista havaittiin ohittavan kaukana kaakossa, 2 % muutti luoteen puolelta. 16

18 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä 212 wnw nw nnw n nne ne ene w e 2 15 wsw ese 1 sw se 5 ssw s sse Kuva 19. Hanhien muuttosuunta 16 ilmansuunnan tarkkuudella Savonlinnan Syvälahdessa syksyllä 211. Kuva 2. Hanhien muuttokorkeus kolmen korkeuden asteikolla (1 = alle lapakorkeuden, 2 = lapakorkeudella, 3 = yli lapakorkeuden) Kuva 21. Hanhien muutto puolen tunnin jaksoissa syksyllä 211 Savonlinnan Syvälahdessa. Kuva 22. Hanhien ohituspuolet ja etäisyydet. Metsähanhia Anser fabalis (NT) pesii Suomessa paria, suurin osa Pohjois Suomessa. Metsähanhet muuttavat talveksi Keski Eurooppaan. Kaakkois Suomessa havaitaan enimmäkseen Venäjän tundran metsähanhia. Savonrannassa havaittiin yhteensä 218 metsähanhea, eniten Näistä 97 suunnisti SSW, toiseksi eniten SW 83. Riskikorkeudella hankealueen yli lensi 53 metsähanhea. Tundrahanhi Anser albifrons on Suomessa läpimuuttava laji. Venäjän tundran hanhet matkaavat etenkin syksyisin ajoittain runsaslukuisesti Kaakkois Suomen yli. Laji talvehtii mm. Keski Euroopassa. Savonrannassa havaittiin yhteensä 17 tundrahanhea, joista Näistä 8 suunnisti SSW, riskikorkeudella hankealueen yli lensi 3. 17

19 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä 212 Kuva 23. Valkoposkihanhiparvi Niinilamminvuoren päällä Jari Kontiokorpi Valkoposkihanhi Branta leucopsis (D) on uusi tulokas Suomen pesimälinnustoon. Maamme pesimäkanta on noin 3 35 paria. Kaakkois Suomessa havaitaan keväin syksyin tundran kasvavan populaation läpimuuttajia, nykyisin hyvin runsaasti. Valkoposkihanhet talvehtivat Pohjanmeren maissa. Savonrannassa havaittiin yhteensä muuttavaa valkoposkihanhea, eniten Kaikkiaan 74 % valkoposkihanhista suunnisti lounaaseen. Riskikorkeudella hankealueen yli lensi 2577 valkoposkihanhea. Sepelhanhi Branta bernicla on maassamme läpimuuttava laji, joka pesii arktisella tundralla Taimyrilta itään. Suomessa lajia nähdään etenkin Kaakkois Suomessa keväin syksyin. Savonrannassa havaittiin yhteensä 2346 sepelhanhea, eniten Sepelhanhista 91 % suunnisti lounaaseen. Riskikorkeudella hankealueen yli lensi 535 sepelhanhea. Keväällä havaittiin yhteensä vain 181 hanhea, joista lapakorkeudella hankealueen yli lensi 61. Hanhista määritettiin metsähanhia 34 (joista lapakorkeudella lensi 18), metsä /tundrahanhia 29 (joista lapakorkeudella 7) sekä valkoposkihanhia 22 (kaikki lapakorkeudella hankealueen yli). 4.6 Sorsat Sorsien muuttokausi on pitkä alkaen kesäkuun koiraiden sulkasatomuutosta ja päättyen vuodenvaihteen allihaahkoihin. Muuttosuunta sorsilla oli muiden vesilintujen tapaan lounaisvoittoinen, 69 % kaikista suuntasi lounaaseen. Sorsat muuttivat keskimäärin matalammalla kuin hanhet ja kuikkalinnut, mutta eivät niin matalalla kuin joutsenet. Sorsista 563 yksilöä, 13 %, muutti hankealueen yli riskikorkeudella. Kaikkiaan sorsia havaittiin 4175 yksilöä. Selvä enemmistö havaittiin muuttamassa Paasselän reittiä kaukana kaakossa. Parhaimmat sorsapäivät olivat 9.9., jolloin muutti 3 haapanaa ja 7 määrittämätöntä sorsaa, 23.9., yhteensä 218, joista mm. haapanoita 357 ja sotkia 8 (tukkasotka 39 ja lapasotka 1), 4.1. yht. 28 (alli 24) sekä 4.11., jolloin 733 (mm. alli 357, mustalintu 1, pilkkasiipi 1, sinisorsa 21, telkkä 15, lapasorsa 1, kyhmyhaahka 1). 18

20 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä 212 wnw w nw nnw n nne ne ene e wsw sw ssw s sse se ese Kuva 24. Sorsien muuttosuunta 16 ilmansuunnan tarkkuudella Savonlinnan Syvälahdessa syksyllä 211. Kuva 25. Sorsien muuttokorkeus kolmen korkeuden asteikolla (1 = alle lapakorkeuden, 2 = lapakorkeudella, 3 = yli lapakorkeuden) Kuva 26. Sorsien muutto puolen tunnin jaksoissa syksyllä 211 Savonlinnan Syvälahdessa. Kuva 27. Sorsien ohituspuolet ja etäisyydet Haapana Anas penelope pesii koko Suomessa melko harvalukuisena. Kannan koko on nykyään 45 55, kanta on vähentynyt 199 luvulta selvästi. Haapanat talvehtivat Länsi Euroopassa ja Välimeren alueella. Syksyisin Etelä ja Keski Suomessa havaitaan ajoittain runsasta Luoteis Venäjän haapanoiden läpimuuttoa. Haapanoita havaittiin Savonrannassa yhteensä 726 muuttavaa Suurimmat luvut ja muuttavaa. 26 haapanaa muutti riskikorkeudella hankealueen yli. Jouhisorsa Anas acuta (VU) pesii harvalukuisena koko maassa, tiheimmin maan pohjoisosissa. Maamme kanta on pudonnut parissakymmenessä vuodessa noin 3 %, kannan kooksi arvioidaan nyt 8 15 paria. Talvehtii Länsi ja Etelä Euroopassa. Syksyisin Kaakkois Suomessa havaitaan ajoittain melko runsasta Vienanmeren seuduilta tulleiden jouhisorsien syysmuuttoa. Savonrannassa havaittiin yhteensä 72 jouhisorsaa, suurin määrä Riskikorkeudella hankealueen yli muutti 35 jouhisorsaa. Sinisorsa Anas platyrhynchos on koko maassa yleinen sorsa. Kanta arvio on 2 paria eikä kannansuuruudessa ole tapahtunut muutoksia viime aikoina. Suurin osa kannasta muuttaa talveksi Etelä ja Keski Eurooppaan, pienempi osa talvehtii Suomessa. Savonrannassa havaittiin yhteensä 26 lentävää sinisorsaa, eniten 4.11., 21. Yhtään sinisorsaa ei havaittu muuttavan riskikorkeudella hankealueen yli. 19

MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN LINNUSTOSELVITYKSEN TÖRMÄYSMALLINNUS

MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN LINNUSTOSELVITYKSEN TÖRMÄYSMALLINNUS Lausunto Pöyry Finland Oy Tutkijantie 2 PL 20 90571 Oulu www.poyry.fi Päiväys 2.10.2012 Viite 16USP0084 Sivu 1 (3) Yhteyshlö Aappo Luukkonen Puh. 010 3331544 aappo.luukkonen@poyry.com MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN

Lisätiedot

Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2014 AHLMAN GROUP OY

Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2014 AHLMAN GROUP OY Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 18/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 3 Tutkimusmenetelmät... 4 Epävarmuustekijät...

Lisätiedot

Liperin tuulivoimalat

Liperin tuulivoimalat Muuttolinnustoselvitys Aappo Luukkonen 1.0 5.6.2015 5.6.2015 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 1.1 Liperin tuulivoimahanke... 2 1.2 Muuttolintuseurannan menetelmät ja aineisto... 2 1.3 Törmäysmalli... 3 2

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Kiimassuon tuulipuistohankkeen alueella kahdeksana aamuna elo- lokakuun

Lisätiedot

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIHTIPUTAAN KUNTA Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.3.2015 P20221 Ilosjoen syysmuutto 1 (13) Tuomo Pihlaja

Lisätiedot

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ Vastaanottaja Triventus Wind Power AB Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510015995 VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ SYYSMUUTONSEURANTA 2014 Päivämäärä 22.9.2015 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Alastaron tuulipuistohankkeen alueella kahdeksana aamuna elo- lokakuun aikana.

Lisätiedot

Saba Wind Oy. Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Saba Wind Oy. Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Saba Wind Oy Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 213 AHLMAN GROUP OY Raportteja 67/213 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Alastaron tuulipuistohankkeen alueella kolmena aamuna huhtikuun aikana.

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU Pekka Routasuo

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU Pekka Routasuo KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU 2011 Pekka Routasuo 18.1.2012 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU 2011 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA

Lisätiedot

Hauklapin tuulivoimapuiston luontoselvitykset 2011

Hauklapin tuulivoimapuiston luontoselvitykset 2011 TuuliSaimaa Oy Hauklapin tuulivoimapuiston luontoselvitykset 2011 Kasvillisuusselvitys, luontotyyppiselvitys, liito-oravaselvitys, muuttolintuselvitys ja pesimälinnustoselvitys T:mi Ympäristötutkimus Kuitunen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Siikaisten Leppijärven tuulivoimapuiston kaakkuriseuranta 2013 AHLMAN GROUP OY

Kankaanpään kaupunki. Siikaisten Leppijärven tuulivoimapuiston kaakkuriseuranta 2013 AHLMAN GROUP OY Kankaanpään kaupunki Siikaisten Leppijärven tuulivoimapuiston kaakkuriseuranta 0 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 78/0 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... Työstä vastaavat henkilöt... 4 Tutkimusmenetelmät... 4 Tulokset...

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY PAIMION SALON PÖYLÄN ALUEEN TUULIVOIMA- PUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY PAIMION SALON PÖYLÄN ALUEEN TUULIVOIMA- PUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY PAIMION SALON PÖYLÄN ALUEEN TUULIVOIMA- PUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Raportista... 5 Selvitysalueen yleiskuvaus... 5 Työstä

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Raportista... 5 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Kauhajoki Mustaisneva ja Vöyrinkangas

Kauhajoki Mustaisneva ja Vöyrinkangas Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys Raportti 13.8.2013 Lintujen kevätmuuton seuranta maakuntakaavan tuulivoima-alueilla Kauhajoki Mustaisneva ja Vöyrinkangas Raportti: Ismo Nousiainen, Jukka-Pekka Taivalmäki

Lisätiedot

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Janne Aalto EKLY:n perinteinen kevätyhteishavainnointi vietettiin lauantaina 23.4. 2016. Havainnointiin osallistuttiin neljällä

Lisätiedot

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Markku Mikkola-Roos Suomen ympäristökeskus Kuva: Tero Taponen Kosteikkoluontotyyppien jakautuminen uhanalaisuusluokkiin (koko maa) 100 % 10 12 21 17 70 14 n 90 % 80

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Raportista... 4 Selvitysalueen

Lisätiedot

FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET R.F.

FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET R.F. Vastaanottaja Föreningen Konstamfundet r.f. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 11.11.213 FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET R.F. OLOFSGÅRDIN MUUTTOLINNUSTOSELVITYS FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET R.F. Päivämäärä

Lisätiedot

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa. Karttaliite

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa. Karttaliite Karttaliite Tero Toivanen, Timo Metsänen ja Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry 14.5.2014 Sisällys Karttojen selite ja tulkintaohje... 3 Yhdistelmäkartat kaikkien lajien muuttoreiteistä... 4 Kevätmuutto...

Lisätiedot

SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO

SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO 1 (11) Sisältö 1 Tehtävän sisältö... 2 2 Menetelmät... 3 3 Tulokset... 3 3.1 Muutto... 3 3.2 Levähdysalueet... 11 4 Vaikutusten

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012.

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012. KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012. Suomen Luontotieto Oy Merikotka on tavallinen näky alueella Suomen Luontotieto Oy 18/2012

Lisätiedot

LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS, TALVIHAVAINNOINTI JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN

LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS, TALVIHAVAINNOINTI JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS, TALVIHAVAINNOINTI JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus... 4

Lisätiedot

SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN

SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011.

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011. Suomen Luontotieto Oy Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011. Suokukkkoja havaittiin vain muutamia parvia. Kuvassa nuoria intuja

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON TUULIVOIMA- Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys

PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON TUULIVOIMA- Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 4.11.214 PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON TUULIVOIMA- PUISTON KEVÄTMUUTON SELVITYS 214 PUNKALAITUMEN

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY YIT Rakennus Oy Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 8/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Kotkan Hallan tuulivoimapuiston muuttolintuselvitys 2011

Kotkan Hallan tuulivoimapuiston muuttolintuselvitys 2011 TuuliSaimaa Oy Kotkan Hallan tuulivoimapuiston muuttolintuselvitys 2011 Kevätmuutto ja syysmuutto Ympäristötutkimus Kuitunen Luontoselvitys Kotkansiipi Kotkan Hallan tuulivoimapuiston muuttolintuselvitys

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään vesilintulaskennat ja kehrääjäselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään vesilintulaskennat ja kehrääjäselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Maanpään vesilintulaskennat ja kehrääjäselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 55/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat

Lisätiedot

ARKTIKA VIROLAHDELLA ARKTIKAN MÄÄRITELMÄ

ARKTIKA VIROLAHDELLA ARKTIKAN MÄÄRITELMÄ ARKTIKA VIROLAHDELLA Pääosin puuttomalla tundralla pesivien arktisten lintujen muuttoa kutsutaan arktikaksi. Sen päämuuttoreitti kulkee Suomenlahden kautta. Keväinen arktika on vaikuttavuudessaan yksi

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Kiimassuon tuulipuistohankkeen alueella kolmena aamuna huhtikuun aikana.

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS NIEMIJÄRVIITÄJÄRVEN LINNUSTON SYYSLEVÄHTÄJÄLASKENNAT 2011 AHLMAN. Konsultointi & suunnittelu

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS NIEMIJÄRVIITÄJÄRVEN LINNUSTON SYYSLEVÄHTÄJÄLASKENNAT 2011 AHLMAN. Konsultointi & suunnittelu VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS NIEMIJÄRVIITÄJÄRVEN LINNUSTON SYYSLEVÄHTÄJÄLASKENNAT 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tutkimusalue... 4 Tutkimusmenetelmät... 4 Niemijärvi-Itäjärven

Lisätiedot

Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala

Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala juha.honkala@helsinki.fi 24.3.2010 Keskitalvi Ruokinnat, hevostallien ympäristöt Avovesistöt Pihlajanmarjatalvet (tilhet,

Lisätiedot

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS Vastaanottaja Pohjanmaan Tuuli Oy Asiakijatyyppi Ra portti Päivämäärä 24.1.2015 0 ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS c RAM B&L ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHANKE PETOLINTUJEN

Lisätiedot

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Sweco Ympäristö Oy Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 27/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy. Ypäjän Jokioisten Tyrinselän tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy. Ypäjän Jokioisten Tyrinselän tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy Ypäjän Jokioisten Tyrinselän tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 109/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Kemiönsaaren Nordanå-Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton selvitys 2012.

Kemiönsaaren Nordanå-Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton selvitys 2012. Kemiönsaaren Nordanå-Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton selvitys 2012. Merikotka on tavallinen näky alueella Suomen Luontotieto Oy 18/2012 Jyrki Matikainen

Lisätiedot

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Sweco Ympäristö Oy Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 111/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTON- SELVITYS 2015

Suomen Luontotieto Oy KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTON- SELVITYS 2015 KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTON- SELVITYS 2015 Alueen poikki muutti kaksi kalasääkseä Suomen Luontotieto Oy 22/2015 Jyrki Matikainen ja Pihla Matikainen Sisältö 1.

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy: n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen syysmuuton seurantaselvitys 2011.

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy: n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen syysmuuton seurantaselvitys 2011. Voimavapriikki Oy: n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen syysmuuton seurantaselvitys 2011. Rautiaisia muuttaa alueen poikki kevättä enemmän. Kuvan lintu rengastajan kädessä Suomen

Lisätiedot

Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta

Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta Vimpeli-Alajärvi-Soini-Karstula-Kyyjärvi Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta Matti Aalto Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry (SSLTY) 31.10.2013 1. Tavoitteet ja menetelmät Kannen kuva:

Lisätiedot

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Kotolahti kuvattuna lahden koillisrannalta. Kuva Pekka Rintamäki Pirkkalan kunta Ympäristönsuojelu Pirkanmaan Lintutieteellinen

Lisätiedot

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008 EKLY:n yhp 19.4.28 Sivu 1/6 RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.28 Esa Partanen helmikuu 29 (kirjoitusvirhekorjauksia 3/29) PERINNE HENKIIN JA HETI SEITSEMÄN PAIKKAA MUKANA Lauantaina 19.4.28 järjestettiin

Lisätiedot

NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN. Lintujen syysmuuton selvitys 2011

NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN. Lintujen syysmuuton selvitys 2011 NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN Lintujen syysmuuton selvitys 2011 29.5.2012 2 (14) 29.5.2012 NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 LINTUJEN MUUTON YLEISPIIRTEISTÄ

Lisätiedot

TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO

TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO LINNUSTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P17736P001 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Linnuston kevätmuuttoselvitys

Lisätiedot

Vesilintujen runsaus ja poikastuotto vuonna 2006

Vesilintujen runsaus ja poikastuotto vuonna 2006 1 Riistantutkimuksen tiedote 209:1-5. Helsinki 16.8.6 Vesilintujen runsaus ja poikastuotto vuonna 6 Hannu Pöysä, Marcus Wikman, Esa Lammi ja Risto A. Väisänen Vesilinnuston kokonaiskanta pysyi viime vuoden

Lisätiedot

LUVIAN JA PORIN OOSIN MARTINPALON HANGASSUON ALUEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2010 AHLMAN

LUVIAN JA PORIN OOSIN MARTINPALON HANGASSUON ALUEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2010 AHLMAN LUVIAN JA PORIN OOSIN MARTINPALON HANGASSUON ALUEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2010 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

RAPORTTI MAAKOTKAN, MUUTTOHAUKAN, TUNTURIHAUKAN SEKÄ OULUN JA LAPIN LÄÄNIEN MERIKOTKIEN PESINNÖISTÄ VUONNA 2009

RAPORTTI MAAKOTKAN, MUUTTOHAUKAN, TUNTURIHAUKAN SEKÄ OULUN JA LAPIN LÄÄNIEN MERIKOTKIEN PESINNÖISTÄ VUONNA 2009 RAPORTTI MAAKOTKAN, MUUTTOHAUKAN, TUNTURIHAUKAN SEKÄ OULUN JA LAPIN LÄÄNIEN MERIKOTKIEN PESINNÖISTÄ VUONNA 2009 Muuttohaukan pesäpaikka: Kuva Tuomo Ollila 11.11.2009 Tuomo Ollila Metsähallitus Luontopalvelut

Lisätiedot

Pöyry Finland Oy. Luvian Lemlahden tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Pöyry Finland Oy. Luvian Lemlahden tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Pöyry Finland Oy Luvian Lemlahden tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 19/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä

Lisätiedot

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry Tuulivoimalat ja linnut ovat otsikoissa Tuulivoimalat jauhavat linnut kuoliaiksi... Roottorit tekevät linnuista

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 213 AHLMAN GROUP OY Raportteja 114/213 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat. Jari Jokela

Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat. Jari Jokela Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat Jari Jokela 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. LASKENTA-ALUE... 2 3 MENETELMÄT... 2 4. SULKASATOLASKENNAT... 4 Metsähanhi... 4 Joutsen... 4 5.

Lisätiedot

Pyhäjärven linnusto 2010. Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto. Rauno Yrjölä, Oskari Kekkonen, Antti Tanskanen, Peter Uppstu

Pyhäjärven linnusto 2010. Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto. Rauno Yrjölä, Oskari Kekkonen, Antti Tanskanen, Peter Uppstu Pyhäjärven linnusto 2010 Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto Rauno Yrjölä, Oskari Kekkonen, Antti Tanskanen, Peter Uppstu Pyhäjärven linnustoselvitys 2010 Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto Rauno

Lisätiedot

Tampereen Vähäjärven ranta- ja vesilinnusto sekä viitasammakot v. 2012

Tampereen Vähäjärven ranta- ja vesilinnusto sekä viitasammakot v. 2012 Tampereen Vähäjärven ranta- ja vesilinnusto sekä viitasammakot v. 2012 Osa Vähäjärven länsipään pienestä naurulokkikoloniasta. Samalla kohdalla osmankäämikössä esiintyy myös viitasammakko. Kuva Pekka Rintamäki.

Lisätiedot

Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla.

Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla. Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla Ville Suorsa LTSS-seminaari Pori 26.3.2013 2.4.2013 Page 1 Lähtökohdat 2.4.2013 Page

Lisätiedot

Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset

Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset Liitteessä käytettyjen lyhenteiden selitykset: VU=vaarantunut, RT=alueellisesti uhanalainen NT=silmälläpidetävä,

Lisätiedot

Megatuuli Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Megatuuli Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Megatuuli Oy Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 116/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

Lintujen muutto ja muuton valtaväylät Suupohjassa

Lintujen muutto ja muuton valtaväylät Suupohjassa Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys ry. 21.1.2013 Etelä-Pohjanmaan liitto PL 109, 60101 Seinäjoki info@etela-pohjanmaa.fi Lintujen muutto ja muuton valtaväylät Suupohjassa Etelä-Pohjanmaalla laaditaan

Lisätiedot

LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU2011

LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU2011 LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU2011 Esa Lammi 21.5.2012 LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2011 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3 2 SELVITYSALUEJAMENETELMÄT...3

Lisätiedot

LIITE 1a. Lintujen päämuuttoreitit Suomessa

LIITE 1a. Lintujen päämuuttoreitit Suomessa LIITE 1a Lintujen päämuuttoreitit Suomessa Tero Toivanen, Timo Metsänen ja Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry 14.5.2014 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 4 2. Lintujen muutto Suomessa... 4 2.1.

Lisätiedot

Tekijät Hannu Klemola Ari Kuusela

Tekijät Hannu Klemola Ari Kuusela Sisällys Tekijät Johdanto ja menetelmät.. Rajamäenkylän muuttolintujen tarkkailu keväällä 2014 ja syksyllä 2014. Kevätmuutto 2014 Syysmuutto 2014 10 Rajamäenkylän hankealueen linnusto Tiira-aineistossa.

Lisätiedot

Saba Wind Oy. Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Saba Wind Oy. Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Saba Wind Oy Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 112/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 9/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Vesilinnut vuonna 2012

Vesilinnut vuonna 2012 Vesilinnut vuonna 2012 Runsaus ja poikastuotto Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja Luonnontieteellinen keskusmuseo käynnistivät vesilintujen laskennan vuonna 1986. Maastolaskennat on nyt tehty 27

Lisätiedot

Päiväpetolintujen ja kurkien muutto Pyhtäällä syksyllä 2012

Päiväpetolintujen ja kurkien muutto Pyhtäällä syksyllä 2012 Pyhtään kunta Päiväpetolintujen ja kurkien muutto Pyhtäällä syksyllä 2012 Tutkimusraportti Tero Ilomäki & Petri Parkko 30.11.2012 Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET... 5 2. TUTKIMUSMENETELMÄT

Lisätiedot

Vihisuon tuulivoimapuiston linnuston kevätmuuttoselvitys ja kanalintujen soidinselvitys

Vihisuon tuulivoimapuiston linnuston kevätmuuttoselvitys ja kanalintujen soidinselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A METSÄHALLITUS Vihisuon tuulivoimapuiston linnuston kevätmuuttoselvitys ja kanalintujen soidinselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27043 Vihisuon lisäselvitykset

Lisätiedot

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero LINTUHAVAINNOT 1999 ALKAEN 1999 Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero 30.3. Varis Salon keskusta 1 5.4. Käpytikka Halikonlahti/Salo 2 5.4. Peippo Halikonlahti/Salo 3 5.4. Fasaani Halikonlahti/Salo

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Misskärin tuulipuistoalueen ympäristöselvitykset. Selvitys alueen merkityksestä lintujen muuttoreittinä.

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Misskärin tuulipuistoalueen ympäristöselvitykset. Selvitys alueen merkityksestä lintujen muuttoreittinä. Kemiönsaaren Misskärin tuulipuistoalueen ympäristöselvitykset. Selvitys alueen merkityksestä lintujen muuttoreittinä. Kalasääksi kuuluu alueen läpimuuttavaan petolintulajistoon Suomen Luontotieto Oy 17/2012

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy. Ypäjän Jokioisten Tyrinselän tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy. Ypäjän Jokioisten Tyrinselän tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy Ypäjän Jokioisten Tyrinselän tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 15/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Viiatti Oy. Saarijärven Pitkärasin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Viiatti Oy. Saarijärven Pitkärasin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Viiatti Oy Saarijärven Pitkärasin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 108/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE: LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE: LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE: LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 Pekka Routasuo 7.2.2011 KALJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

Kangasalan Keisarinharjun syysmuutot vuosilta 2000 2005

Kangasalan Keisarinharjun syysmuutot vuosilta 2000 2005 Kangasalan Keisarinharjun syysmuutot vuosilta Olli Orell Olin kerännyt havainnot kasaan jo aiemmin joten päätin tehdä jonkinmoisen koosteen Kangasalan Keisarinharjun näkötornin muutontarkkailusta syksyinä

Lisätiedot

Honkajoen kunta. Honkajoen Kankaanpään tuulivoimapuistojen lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Honkajoen kunta. Honkajoen Kankaanpään tuulivoimapuistojen lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Honkajoen kunta Honkajoen Kankaanpään tuulivoimapuistojen lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 108/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

TAHKOLUODON MERITUULIPUISTO

TAHKOLUODON MERITUULIPUISTO TAHKOLUODON MERITUULIPUISTO Porin Tahkoluodon edustan merialueen linnusto 2008 Tahkoluodon tuulipuiston YVA:n täydentävä linnustoselvitys Suomen Hyötytuuli Oy Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pori

Lisätiedot

RAPORTTI 16X267156 12.04.2016. NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki

RAPORTTI 16X267156 12.04.2016. NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156 12.04.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki Niinimäen Tuulipuisto Oy Niinimäen tuulivoimapuiston luontoselvitys, Pieksämäki Sisällys

Lisätiedot

Suomen lintujen uhanalaisuus 2015 Juha Tiainen (Luke) ja Markku Mikkola-Roos (Syke) Riistapäivät 20.1.2016

Suomen lintujen uhanalaisuus 2015 Juha Tiainen (Luke) ja Markku Mikkola-Roos (Syke) Riistapäivät 20.1.2016 Suomen lintujen uhanalaisuus Juha Tiainen (Luke) ja Markku Mikkola-Roos (Syke) Riistapäivät 20.1.2016 Metso, LC Huuhkaja, EN Kuva: Antti Below Tehtävä Ympäristöministeriö antoi lintutyöryhmälle alkuvuodesta

Lisätiedot

linnuston muuttoreitit ja kerääntymisalueet kemiönsaarella yhteenveto tehdyistä linnustoselvityksistä 2013

linnuston muuttoreitit ja kerääntymisalueet kemiönsaarella yhteenveto tehdyistä linnustoselvityksistä 2013 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland linnuston muuttoreitit ja kerääntymisalueet kemiönsaarella yhteenveto tehdyistä linnustoselvityksistä 2013 Linnuston

Lisätiedot

Pyhäjärven Murtomäen tuulipuistoalueen pesimälinnusto 15.5.- 25.6.2014

Pyhäjärven Murtomäen tuulipuistoalueen pesimälinnusto 15.5.- 25.6.2014 Pyhäjärven Murtomäen tuulipuistoalueen pesimälinnusto 15.5.- 25.6.2014 Vesa Hyyryläinen/PaltamoPandion Kartoituksen tavoitteena oli toteuttaa Pyhäjärven Murtomäen tuulivoimahankkeen YVA -menettelyn luontoselvitykseen

Lisätiedot

Joupinkangas Wind Farm Oy. Kurikan Joupinkankaan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Joupinkangas Wind Farm Oy. Kurikan Joupinkankaan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Joupinkangas Wind Farm Oy Kurikan Joupinkankaan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 11/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Lintujen lentokonelaskennat merilintuseurannassa ja merialueiden käytön suunnittelussa

Lintujen lentokonelaskennat merilintuseurannassa ja merialueiden käytön suunnittelussa Lintujen lentokonelaskennat merilintuseurannassa ja merialueiden käytön suunnittelussa Turun yliopisto Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus Asko Ijäs 26.3.2013 1. Johdanto Ulkomeren puolelle sijoittuvat

Lisätiedot

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. BirdLife Suomi ry

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. BirdLife Suomi ry Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen BirdLife Suomi ry Tuulivoimalat jauhavat linnut kuoliaiksi... Roottorit tekevät linnuista jauhelihaa... Ei lintusilppureita Siipyyhyn Ihmisen

Lisätiedot

Simon Karsikon alueen linnustoselvitykset 2009 Kemin-Tornion lintuharrastajat Xenus r.y.

Simon Karsikon alueen linnustoselvitykset 2009 Kemin-Tornion lintuharrastajat Xenus r.y. Simon Karsikon alueen linnustoselvitykset 2009 Kemin-Tornion lintuharrastajat Xenus r.y. 12.10.2009 2 (13) Simon Karsikon alueen linnustoselvitykset 2009 Sisältö 1 JOHDANTO 3 2 KEVÄTMUUTTOLASKENNAT 3 2.1

Lisätiedot

7 LUONNONYMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

7 LUONNONYMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 7 LUONNONYMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Hankkeen luonnonympäristövaikutukset kohdistuvat ennen kaikkea linnustoon. YVAselostusvaiheen luontoselvitykset kohdistettiin erityisesti tuulivoimaloiden, sähkönsiirron ja

Lisätiedot

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija HEINÄKUU 2012 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Selvitysalue ja menetelmät... 1 3. Tulokset... 2 3.1 Kuittila...

Lisätiedot

LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA

LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA Esa Lammi 29.1.2013 LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 2 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 2.1. MUUTONSEURANTA... 2 2.2. VESILINTUJEN

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. välisen kiinteän yhteyden ja tuulipuiston ympäristöselvitykset. syysmuuton selvitys 2009.

Suomen Luontotieto Oy. välisen kiinteän yhteyden ja tuulipuiston ympäristöselvitykset. syysmuuton selvitys 2009. Oulunsalon- Hailuodon välisen kiinteän yhteyden ja tuulipuiston ympäristöselvitykset. syysmuuton selvitys 2009. Karikukko kuuluu alueen läpimuuttavaan lajistoon Suomen Luontotieto Oy 46/2009 Jyrki Oja,

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Viiatti Oy. Saarijärven Pitkärasin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Viiatti Oy. Saarijärven Pitkärasin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Viiatti Oy Saarijärven Pitkärasin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 20/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Vaalan kunnan tuulivoimayleiskaavan luontoselvitykseen liittyvä muuttolintujen syysmuuton seuranta Vesa Hyyryläinen

Vaalan kunnan tuulivoimayleiskaavan luontoselvitykseen liittyvä muuttolintujen syysmuuton seuranta Vesa Hyyryläinen Vaalan kunnan tuulivoimayleiskaavan luontoselvitykseen liittyvä muuttolintujen syysmuuton seuranta 15.8. -15.10.2013 Vesa Hyyryläinen Tavoitteet Seurannan päätavoitteena oli kerätä aineistoa siitä, miten

Lisätiedot

Lintujen kevät- ja syysmuuttoselvitys Vöyrin alueella - muuttolinnustoon kohdistuvien yhteisvaikutusten arviointi

Lintujen kevät- ja syysmuuttoselvitys Vöyrin alueella - muuttolinnustoon kohdistuvien yhteisvaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Lintujen kevät- ja syysmuuttoselvitys Vöyrin alueella - muuttolinnustoon kohdistuvien yhteisvaikutusten arviointi Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tiina Mäkelä

Lisätiedot

KANNUS-KALAJOKI TUULIVOIMALAHANKE MUUTTOLINNUSTOSEL- VITYS 2011 2012

KANNUS-KALAJOKI TUULIVOIMALAHANKE MUUTTOLINNUSTOSEL- VITYS 2011 2012 PROKON Energiesysteme GmbH KANNUS-KALAJOKI TUULIVOIMALAHANKE MUUTTOLINNUSTOSEL- VITYS 2011 2012 Heikki Tuohimaa & Hannu Tikkanen 14.11.2013 Kokkola 1 Tarkastus Päivämäärä 19/11/2013 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEEN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015

LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEEN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015 Vastaanottaja Suomen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 29.5.2016 LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEEN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015 LOVIISAN VANHAKYLÄN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015 Päivämäärä

Lisätiedot

Karhunnevankankaan tuulipuiston YVA-selostus. Liite 7. Linnustoselvitykset. - Saara-Kaisa Konttori

Karhunnevankankaan tuulipuiston YVA-selostus. Liite 7. Linnustoselvitykset. - Saara-Kaisa Konttori Karhunnevankankaan tuulipuiston YVA-selostus 3 Liite 7 Linnustoselvitykset - Saara-Kaisa Konttori - Liite 7 SISÄLLYSLUETTELO - 1 (3) 4 SYYSMUUTTOSELVITYS... 3 KEVÄTMUUTTOSELVITYS... 35 METSOJEN SOIDINPAIKKASELVITYS...

Lisätiedot

Kommentit Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyn ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin Kaukkorvenkankaan tuulivoimapuistoa koskevaan lausuntoon

Kommentit Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyn ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin Kaukkorvenkankaan tuulivoimapuistoa koskevaan lausuntoon Kommentit Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyn ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin Kaukkorvenkankaan tuulivoimapuistoa koskevaan lausuntoon 1. Taustaa Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys

Lisätiedot

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Mika Yli-Petäys, Seinäjoen seudun terveysyhtymä, Ympäristöosasto Jarmo Kujala, Siltala-Juupakylä kyläyhdistys ry. Mikko Alhainen, Länsi-Suomen ympäristökeskus,

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 7/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen

Lisätiedot

KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS

KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS 2015 Peippo oli runsaslukuisin läpimuuttava varpuslintu Suomen Luontotieto Oy 2/2016 Jyrki Matikainen Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

Linnustoselvitys Kemijärven Ailangantunturilla, WPD Finlandin tuulivoimapuisto YVA 24.3.2012 Olli-Pekka Karlin

Linnustoselvitys Kemijärven Ailangantunturilla, WPD Finlandin tuulivoimapuisto YVA 24.3.2012 Olli-Pekka Karlin Linnustoselvitys Kemijärven Ailangantunturilla, WPD Finlandin tuulivoimapuisto YVA..0 Olli-Pekka Karlin Sisällysluettelo. Johdanto, ja selvitettävän alueen yleiskuvaus. Työssä käytetyt menetelmät. Pesimälinnusto

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 11/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi Vestas V126 hh147m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.9.2015 P23690 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

RAPORTTI MAAKOTKAN, MUUTTOHAUKAN, TUNTURIHAUKAN SEKÄ OULUN JA LAPIN LÄÄNIEN MERIKOTKIEN PESINNÖISTÄ VUONNA 2008

RAPORTTI MAAKOTKAN, MUUTTOHAUKAN, TUNTURIHAUKAN SEKÄ OULUN JA LAPIN LÄÄNIEN MERIKOTKIEN PESINNÖISTÄ VUONNA 2008 RAPORTTI MAAKOTKAN, MUUTTOHAUKAN, TUNTURIHAUKAN SEKÄ OULUN JA LAPIN LÄÄNIEN MERIKOTKIEN PESINNÖISTÄ VUONNA 2008 Kuvia helikopterista tarkastetuista pesistä 24.10.2008 Tuomo Ollila Metsähallitus Luontopalvelut

Lisätiedot