Suomen tuulivoima Oy Savonrannan tuulipuistohankkeen muuttolintuselvitys syksyllä 2011 ja keväällä 2012 sekä vaikutusarvio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen tuulivoima Oy Savonrannan tuulipuistohankkeen muuttolintuselvitys syksyllä 2011 ja keväällä 2012 sekä vaikutusarvio"

Transkriptio

1 Suomen tuulivoima Oy Savonrannan tuulipuistohankkeen muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä 212 sekä vaikutusarvio Jari Kontiokorpi & Antti Tanskanen

2 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä 212 SISÄLLYS 1 Johdanto Alueen sijainti ja yleispiirteet Menetelmät, muutonhavainnointi Tulokset Uhanalaiset lajit Havainnot lajeittain Vesilinnut Joutsenet Hanhet Sorsat Kuikkalinnut Kanalinnut Pelikaani ja haikaralinnut Kurkilinnut Kahlaajat Lokkilinnut Kyyhkyt Pöllöt Tikat Kirskulinnut Varpuslinnut Pääskyt Pikkulinnut Rastaat Varislinnut Paikalliset linnut Merkittävät lepäilijäkerääntymät

3 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä Tulosten tarkastelu Yleistä Tuloksiin vaikuttavat tekijät Vertailukohteet Tulosten tarkastelu lajiryhmittäin Tuulivoimapuistojen vaikutukset linnuille Törmäysriski Törmäysriskin arvio Oletukset Tulokset Epävarmuustekijät Liikkumisen esteet Yömuutto Törmäysuhrien löytyminen Johtopäätökset... 7 Lähteet LIITTEET 1 Savonlinnan Savonrannan Syvälahden syysmuutto 211 päivittäin. 2 Savonlinnan Savonrannan Syvälahden kevätmuutto 212 päivittäin. 3 Mallinnettu törmäysriski lajeittain syksyn 211 ja kevään 212 havaintojen perusteella Kannen kuva: syksyinen maisema Parrikankaalla. Jari Kontiokorpi 2

4 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä Johdanto Tämä muuttolinnustoselvitys on tehty Savonlinnan kaupungin Savonrannan Syvälahden alueelle tuulipuiston yleiskaavaa varten. Selvityksessä pyrittiin selvittämään alueen ylittävä ja ohittava muuttolinnusto sekä mahdolliset ruokailu ja lepäilylennot ja alueet sekä arvioimaan tuulivoimaloiden mahdolliset vaikutukset linnustoon, mm. törmäysriskit. Viimeisten vuosikymmenten aikana tuulivoimaloiden vaikutuksia linnustoon on tutkittu runsaasti eripuolilla maailmaa. Lintujen törmäyskuolemat ovat paikoitellen merkittäviä ja saattavat vaikuttaa lintukantoihin paikallisesti tai laajemmalti erityisesti silloin kun törmäykset tapahtuvat muutolla. Paikalliset linnut lentävät usein lähellä maan tai vedenpintaa eivätkä välttämättä ole suuressa vaarassa törmätä voimaloihin. Tätä riskiä pienentää myös voimaloiden kasvanut koko, roottorin lapojen alin piste on megawattiluokan myllyissä noin 4 6 metrin korkeudessa, siis huomattavasti metsänrajan yläpuolella. Paikalliset linnut myös oppivat varomaan voimaloita, mikä vähentää törmäysriskiä. Muutolla linnut saattavat kohdata tuulivoimalat ensi kertaa eivätkä ne ehkä tunnista vaaraa, joka liittyy voimalan pyöriviin siipiin. Osa linnuista muuttaa lentosuuntaa hyvinkin kaukana voimalasta ja ne saattavat kiertää laajan tuulivoimapuiston, osa pyrkii väistämään voimalakentän sinne lennettyään pyrkimällä siitä ulos ja osa jatkaa puiston läpi ehkä muuttaen hieman suuntaa ja/tai lentokorkeutta. Suomessa tuulivoimaloiden vaikutuksista muuttolintuihin on vasta vähän tietoa, mutta monissa vireillä olevissa tuulipuistohankkeissa on tuulipuistojen vaikutus linnustoon ja lintujen törmäysriskin arviointi tärkeä osa ympäristövaikutusten arviointia. Syvälahden alueelle on suunniteltu rakennettavan enintään yhdeksän tuulivoimalaa, joiden rakentamisen vaikutusta linnustoon tutkittiin vuosina 211 ja 212. Tutkimus on osa tuulipuiston yleiskaavan luontovaikutusten arviointia (Pöyry Finland Oy 211). Tutkimusraportin tekivät lintukartoittaja Jari Kontiokorpi sekä FL Antti Tanskanen ja siitä vastasi tilaajan puolelta biologi FM Soile Turkulainen Pöyry Finland Oy:stä. Syksyn 211 muuttolintulaskennat tekivät Jari Kontiokorpi, lintukartoittaja Ari Parviainen ja Antti Tanskanen. Kevään 212 muuttolinnuston havainnoinnin tekivät luontokartoittaja Reima Hyytiäinen ja fil. yo Karoliina Hämäläinen Biologitoimisto Vihervaarasta sekä lintukartoittaja Oskari Kekkonen Ympäristötutkimus Yrjölästä. 3

5 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä Alueen sijainti ja yleispiirteet Selvitysalue sijaitsee Etelä Savon maakunnassa Savonlinnan kaupungissa entisen Savonrannan kunnan alueella Syvälahdessa (kuva 1). Se sijoittuu Liukonmäen ympäristöön ja rajoittuu Saimaan Pyyveteen. Savonrannan kirkonkylä on noin 3,5 km:n päässä selvitysalueelta koilliseen. Yleispiirteiltään selvitysalue on metsätalouskäytössä olevaa aluetta. Tuulipuistohanke käsittää enintään yhdeksän noin 3 MW:n tuulivoimalan rakentamisen Tornator Oy:n omistamalle noin 15 km2:n alueelle (kuva 2). Etelä Savon ELY keskuksen ( ) antaman päätöksen mukaan hanke ei vaadi YVA menettelyä. Alue sisältyy tekeillä olevan Etelä Savon vaihemaakuntakaavan potentiaalisiin tuulivoimapuistoalueisiin. Turbiinien yhteenlaskettu nimellisteho tulee olemaan alle 3 MW. Voimaloiden tarkempi rakenne selviää myöhemmin, mutta tässä tutkimuksessa niiden napakorkeudeksi on arvioitu 12 metriä ja ylimmillään lapa käy 18 metrin korkeudessa. Lintujen törmäysriski laskettiin välille 6 18 metriä. Selvitysalue rajoittuu Joutenvesi Pyyveden Natura alueeseen (Etelä Savon ELY keskus 211b) ja sijoittuu Oriveden Pyhäselän saaristojen Natura alueen läheisyyteen (Pohjois Karjalan ympäristökeskus 25). Molemmat alueet ovat laajoja Saimaan selkävesien ja saaristoiden kokonaisuuksia ja tärkeitä saimaannorpan elinalueita. Muut Natura alueet sijaitsevat yli 5 km:n päässä. Kuva 1. Selvitysalueen sijainti (sininen ympyrä). Kuva 4

6 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä 212 Kuva 2. Tornatorin omistama maa-alue sekä alustavien suunnitelmien mukaiset tuulivoimaloitten paikat. Selvitysten tekoaikaan läntisimmän voimalan (9a) paikka siirtyi ensin itään (9b) ja sitten pohjoiseen päin keskelle aluetta (9). 5

7 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä Menetelmät, muutonhavainnointi Lintujen muuttoa seurataan monin eri tavoin, mm. yömuuttoa ääniä kuuntelemalla, satelliittiseuranta, tutkahavainnointi ja rengastus. Yleisimmin käytetty menetelmä on ns. näkyvän muuton seuranta, missä tarkkailupisteen ohittavia lintuja etsitään kokoaikaisesti eri puolilta ja korkeuksista. Savonrannassa Syvälahdessa syys ja kevätmuuttoa tutkittiin vain näkyvän muuton osalta. Lentäviä lintuja tarkkailtiin hankealueella syksyllä kolmesta paikasta, jotka kattoivat kaikki 9 suunniteltua tuulivoimalapaikkaa. Havainnointipaikoista oli kaikista hyvä näkyvyys ympäröivään maisemaan, mutta aivan samanarvoisia ne eivät olleet. Paras näkyvyys oli pohjoisimmasta havainnointipaikasta Niinilamminvuorelta, johon työn tilaaja pystytti neljän metrin korkuisen (lattiakorkeus maasta) rakennustelineen. Teline toimi tehtävässään erinomaisesti. Hakkuuaukealla olevalta Niinilamminvuorelta esteetön havainnointisektori oli noin 3 astetta. Yksittäisten puiden lisäksi suurin yhtenäinen este oli lounaassa oleva metsänreuna, jonka yli tosin näki läheltä tai korkealta menneitä lintuja. Tornista oli hyvä näkyvyys myös Paasselälle, mm. 15 kilometrin päässä oleva Kiteen Kyyrönniemi ja hyvällä näkyvyydellä myös 3 kilometrin päässä oleva Rääkkylän kirkko erottuivat optiikalla tunnistettavasti. Keskimmäinen havainnointipaikka oli Parrikangas. Parrikankaan hakkuuaukealla havainnoitiin isolta siirtokiveltä ja myöhemmin paikalle asennetulta puulavalta. Esteetön havainnointisektori oli noin 2 astetta. Yksittäisten puiden lisäksi laajin este oli etelässä lähellä oleva metsänreuna. Eteläisin havainnointipiste oli Riita ahonmäellä. Havainnointia suoritettiin hakkuuaukon ja taimikon reunassa, johon oli asetettu pari lavaa päällekkäin, jolloin paikka nousi noin 2 cm ja suurimmaksi osaksi taimiston yläpuolelle. Esteetön havainnointisektori oli noin 25 astetta. Yksittäisten puiden lisäksi laajin este oli etelässä lähellä oleva metsänreuna, sekä isot mäet lännessä ja pohjoisessa. Havainnoinnissa käytettiin 8x suurentavaa kiikaria, joka oli tuettu ns. seipiöllä. Seipiö auttaa kiikaroinnin jaksamisessa merkittävästi, koska kädet jäävät tällöin sydämen alapuolelle eivätkä väsy niin nopeasti. Kaukoputkella enimmäkseen tarkistetaan kiikarilla havaitut kohteet, jolloin ne ovat helpommin määritettävissä ja laskettavissa. Kaukoputki (zoom okulaarin suurennuskerroin 2 6) oli erillisellä tukevalla jalustalla. Ylimenevää lintuliikennettä havainnoitiin myös ilman optiikkaa ja kuunnellen. Kevätmuuttoa seurattiin lähes samoilta paikoilta kuin syysmuuttoa ja samoilla menetelmillä. Kaikki lentävät linnut merkittiin parvittain ja niistä kirjoitettiin muistiinpanoihin päivämäärä, kellonaika puolen tunnin jaksoissa, laji, määrä, ohituspuoli, lentokorkeus ja lentosuunta sekä oliko yksikkö muuttava vai paikallinen ja lensikö se hankealueen yli. Jos oli aikaa ja linnusta pystyi määrittämään, niin merkittiin myös linnun ikä ja sukupuoli. Myöhemmin havainnot kirjattiin excel taulukkoon, johon merkittiin myös havainnointipiste, havainnoija sekä havainnointijakso (kahden viikon jaksot). Etäisyyksien ja lentokorkeuksien arvioinnissa oli kokemuksella suuri merkitys. Arviointia auttoivat myös kartat, maamerkit kuten linkkimastot sekä etäisyysmittarilla varustettu kiikari, joka oli käytössä yhtenä päivänä. Lentosuunnissa apuna olivat kartat, kompassi ja gps laite. Etäisyyksien merkinnässä käytettiin viittä luokkaa: 2m, 2 7m, 7 15m, 15 5m ja yli 5m. Lentokorkeuksien merkinnässä käytettiin kolmea luokkaa: alle 6m (lintu lentäisi roottoreiden ali), 6 18m (törmäysriski) ja yli 18m (lintu lentäisi yli). Tavoitteena oli havainnoida syksyllä kaikilla paikoilla jokaisella kahden viikon jaksolla ja saada aineistoa aamu päivä ja iltamuutosta. Tässä onnistuttiin riittävän hyvin. Yhden havainnointikerran pituudeksi määritettiin viisi tuntia, mutta heikon muuton aikana se jäi usein vähäisemmäksi ja kovalla muutolla havainnointia jatkettiin kauemmin. Vaikka havainnointi pyrittiin suorittamaan tasaisesti, tuli havainnoinnin kuvaajasta pyramidimainen, johtuen osittain valoisan ajan merkittävästä lyhenemisestä syksyn aikana. 6

8 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä 212 Suurin osa havaintopäivistä tuli aineistoon satunnaisesti, mutta paikalle mentiin myös valikoidusti sään ja muuton arvattavuuden mukaan. Erittäin huonolla säällä (sumu, rankkasade) ei havainnoitu. Yhteensä havainnoitiin 38 päivänä 191 tuntia. Havainnointi painottui syyskuulle ja lokakuun alkupuolelle. Havainnointi jakautui kuukausittain: heinä 6, elo 35, syys 79, loka 61 ja marraskuu 9 tuntia. Valoisasta ajasta Savonrannassa havainnoitiin elokuussa 7 %, syys ja lokakuussa 2 %. Paikkojen suhteen havainnoinnin jakauma ei myöskään ollut tasainen (taulukko 1). Riita ahonmäen muita pienempi havainnointiaika johtui sattumasta, sillä Riita ahonmäen havainnointivuorolle osui eniten sumuisia päiviä Kuva 3. Havainnointi tunnin jaksoissa Savonrannan Syvälahdessa syksyllä 211. Kuva 4. Havainnointi tunnin jaksoissa Savonrannan Syvälahdessa keväällä 212. Määrät minuutteina. Taulukko 1. Havainnointi Savonrannan Syvälahden kolmella paikalla syksyllä 211. Havainnointiaika Paikka yht. Niinilamminvuori Parrikangas Riitaahonmäki h min ,

9 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä , , , , , , yhteensä 87h 66h 37h 191 Syksyn havainnoinnista vastasivat Jari Kontiokorpi (yhteensä 187 tuntia), Ari Parviainen (4 tuntia) ja Antti Tanskanen (2 tuntia). Savonrannan syksyn 211 tuloksia lintumuutosta verrataan lähiseudun muuhun muuttoon sekä aiempiin syksyihin. Savonrannassa ei ole aiemmin syysmuuttoa havainnoitu. Lisäksi sumuisina aamuina ja päivinä havainnoitiin koeluonteisesti neljällä paikalla Pyy tai Oriveden rannassa. Havainnot näiltä paikoilta ovat erikseen eikä niitä ole kirjattu varsinaisiin tuloksiin. Yhteensä näillä paikoilla oli havainnointia 2h 45min. 1. Savonlinna, Savonranta, Hiekkaniemi. Yht. 3 min havainnointia: klo , metsähanhi 4 SE, mustarastas 2 NW, räkättirastas 45/4a NW, punakylkirastas 6/1a NW, näkyvyys 2 km 2. Savonlinna, Savonranta, Koirinoja. Yht. 4 min havainnointia: klo , vesilintu sp n3 SW päältä, näkyvyys 2km 3. Savonlinna, Savonranta, Vihtakanta. Yht. 35 min havainnointia: 6.8. klo 8 8.2, ei muuttavia lintuja, näkyvyys 2 5 km klo , haapana 8 W päältä, näkyvyys 1 km 4. Kerimäki, Koivuranta. Yht. 6 min havainnointia: klo , alli 11 S, mustalintu 1 S, pilkkasiipi 13 lask, tukkakoskelo 8 lask. Näkyvyys 1 km klo , alli 1 lask, paikallisena mm. kaakkuri 2, isokoskelo 7, kalalokki 16, harmaalokki 2. Näkyvyys 2 km. 8

10 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä 212 Kuva 5. Havainnointipaikat Savonrannan alueella syksyllä 211. Sinisellä merkitty varsinaiset havainnointipaikat, punaisella kokeilupaikat sekä vihreällä Kyyrönniemen tarkkailupaikka. Keväällä havainnoitiin sattumanvaraisesti ja havainnointi jakautui tasaisesti kolmelle pisteelle. Havainnointiaika oli yhteensä 19,5 tuntia 17 päivänä eli selkeästi vähemmän kuin syksyllä. Lisäksi maksimaalista havainnointiaikaa vähensi kahden paikan päällekkäinen havainnointi, jonka osuus oli 26 tuntia. Tarkkailussa oli kolme pitempää taukoa: , sekä Näistä etenkin keskimmäinen osui vilkkaimpaan arktisten lintujen muuton aikaan. Huhtikuussa tarkkailtiin 37 ja toukokuussa 72,5 tuntia. Kevään havainnoinnista vastasivat Reima Hyytiäinen (64,5 tuntia), Karoliina Hämäläinen (25 tuntia) ja Oskari Kekkonen (2 tuntia). Syksyn tapaan Savonrannan kevään muuttoa verrataan lähiseudun muuttoihin ja muihin keväisiin. Savonrannassa ei ole kevätmuuttoa aiemmin havainnoitu. Taulukko 2. Havainnointi Savonrannan Syvälahden kolmella paikalla keväällä 212. Paikka Havainnointiaika Niinilamminvuori Parrikangas Riita ahonmäki h min

11 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä * yht. 39,5 h 36,5 h 33,5 h 19 3 *klo vain 3 min havainnointia. 1

12 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä Tulokset Yhteensä syksyllä havaittiin 7155 lentävää lintua, 121 eri lajia. Näistä valtaosa oli muuttavia. Paikallisia tai kierteleviä oli noin tuhat. Savonrannassa havaittiin syksyllä keskimäärin siis joka kymmenes sekunti lentävä lintu. Hiljaisimpina päivinä lintu lensi joka toinen minuutti, vilkkaimpina joka toinen sekunti. Eniten lintuja lensi jaksoilla sekä Jos verrataan lintumäärää havainnointiin, olivat vilkkaimmat tunnit klo 7, 12, 16 ja 18. Aamun huippu muodostuu etenkin pikkulinnuista, jälkimmäiset huiput hanhista. Kuva 6. Savonrannassa havaitut lentävät linnut puolen tunnin jaksoissa syksyllä Kuva 7. Savonrannassa syksyllä 211 havaitut lentävät linnut tunnin jaksoissa suhteutettuna havainnointimäärään. 11

13 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä Kuva 8. Savonrannassa keväällä 212 havaitut lentävät linnut tunnin jaksoissa. Linnut lensivät yhteensä 4361 parvessa, keskimäärin parvea kohti oli 16 yksilöä. Useat parvet muodostuivat kahdesta tai useammasta lajista. Linnuista määritettiin lajilleen puolet, 48,6 %. Lajiryhmittäin valtaosan toivat aineistoon hanhet yksilöllään, sitten pikkulinnut 7314, sorsat 4175, rastaat 3714, kyyhkyt 1493, päiväpetolinnut 956, varislinnut 661, kahlaajat 53, kurki 485, pääskyt 446, lokit 281, joutsenet 27, kuikkalinnut 24, kanalinnut 68, tikat 54, tervapääsky 51, merimetso 28, haikarat 3, kihut 1 ja pöllöt 1. hanhet pikkulinnut sorsat rastaat kyyhkyt petolinnut varislinnut kahlaajat kurki pääskyt lokit joutsenet kuikkalinnut muut Kuva 9. Lentävien lintujen osuudet lajiryhmittäin syksyllä 211 Savonrannassa. Kuva 1. Antti Tanskanen Riitaahonmäellä Jari Kontiokorpi. Valtaosa, 58 %, linnuista lensi lapakorkeuden yläpuolella, riskikorkeudella lensi 24 % ja alapuolella 18 %. Riskikorkeudella hankealueen yli lensi kaikkiaan 7261 lintua eli 1 % kaikista havaituista linnuista. Lentosuunnista lounas oli hyvin vallitseva, kaikkiaan 72 % kaikista linnuista suunnisti lounaaseen. Valtaosa linnuista muutti kaukana tai hyvin kaukana kaakossa, mutta myös kaukana luoteessa ja päältä havaittiin yli viisituhatta lintuyksilöä. 12

14 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä Kuva 11. Kaikkien lintujen ohituspuolet ja etäisyydet syksyllä 211 Syvälahdella. Plussalla merkityt ohittivat Syvälahden idän etelän puolelta, miinuksella lännestä pohjoisesta, plus miinus päältä. Ohitusetäisyydet: + : 2m, + tai : 2 7m, 2+ tai 2 : 7 15m, 3+ tai 3 : 15 5m ja 4+ tai 4 : yli 5m. Kuva 12. Kaikkien lintujen ohituspuolet ja etäisyydet keväällä 212 Syvälahdella. Keväällä Savonrannassa havaittiin huomattavasti vähemmän lintuja kuin syksyllä. Keväällä muuttaa muutenkin selkeästi vähemmän lintuja kuin syksyllä johtuen muuttomatka ja talvikuolleisuudesta. Savonrannassa ero määrissä oli kuitenkin isompi kuin mitä luonnollinen poistuma on. Pääsyinä ovat pienempi havainnointimäärä sekä havainnoinnin aukot joidenkin lajiryhmien suhteen. Kevään havainnoinnissa aukot olivat viikoilla 15 ja 2, ja jälkikäteen arvioituna toukokuun havaintotuntimäärä olisi voinut olla suurempi, jotta arktisesta muutosta alueen yli olisi saatu täydellisempi käsitys. Toukokuussa Etelä Karjalassa havaittiin sisämaan hanhimuuttoa päivinä, jolloin Savonrannassa ei ollut havainnointia, ja tämän takia hanhien osuus on todennäköisesti liian pieni, eikä anna oikeaa kuvaa koko kevään aikana alueen yli muuttavien hanhien määristä. Hanhien osalta myös kevään törmäysriskiarvio jää siksi todennäköisesti todellista alhaisemmaksi. Monien muiden linturyhmien osalta havaintopäivien muuttajamäärät kuvaavat kuitenkin niiden törmäysriskiä keväällä. Kevään kokonaismäärä on vain 3852 lintuyksilöä. Näistä paikallisiksi tulkittiin 769 yksilöä. Syksyyn oli myös merkittävä ero lentokorkeuksissa, sillä keväällä alle lapakorkeuden lensi linnuista 8 %, lapakorkeudella 17 % (656 yksilöä) ja lapakorkeuden yli 3 %. Suuri ero syksyyn selittynee ainakin osittain kevään minimaalisesta hanhimäärästä: syksyllä hanhien osuus kaikista havaituista linnuista oli 7 %, keväällä alle 5 %. Myös keväällä ohituspuolittain havaittujen lintujen osuudet poikkeavat merkittävästi syksystä, tärkeänä syynä hanhien ja muiden suurten ja kaukaa näkyvien lintujen vähyys keväthavainnoissa. Hanhet lentävät yleensä melko korkealla ja parvet näkyvät kauas. 13

15 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä Kuva 13. Kaikkien lentävien lintujen lentokorkeus syksyllä 211 Savonlinnan Syvälahdessa kolmen korkeuden asteikolla (1 = alle lapakorkeuden, 2 = lapakorkeudella, 3 = yli lapakorkeuden). Kuva 14. Kaikkien lintujen lentokorkeus keväällä 212 Savonlinnan Syvälahdessa. 4.1 Uhanalaiset lajit Syksyn havainnoinnin aikana havaittiin 18 uhanalaista lajia. Lisäksi silmälläpidettäviä ja lintudirektiivin I liitteen lajeja oli 29. Taulukko 3. Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja lintudirektiivin I liitteen lajit Savonlinnan Syvälahdessa syksyllä 211. Riskilento = lintu lensi lapakorkeudella hankealueen yli. uhanalaisuusluokitus lajeja yksilöitä riskilento äärimmäisen uhanalaiset (CR) 2 3 erittäin uhanalaiset (EN) vaarantuneet (VU) silmälläpidettävät (NT) lintudirektiivin I liite yhteensä samat pois karsien Keväällä havaittiin 7 uhanalaista lajia. Lisäksi silmälläpidettäviä ja lintudirektiivin I liitteen lajeja oli 17. Taulukko 4. Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja lintudirektiivin I liitteen lajit Savonlinnan Syvälahdessa keväällä 212. Riskilento = lintu lensi lapakorkeudella hankealueen yli. uhanalaisuusluokitus lajeja yksilöitä riskilento vaarantuneet (VU) silmälläpidettävät (NT) lintudirektiivin I liite yhteensä samat pois karsien Havainnot lajeittain 14

16 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä 212 Lajiluettelossa lajinimen perässä on kerrottu lajin uhanalaisuusluokka tai sen kuuluminen direktiivin I liitteen lajeihin: CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, D = direktiivin I liitteen laji Lajikuvailut ovat seuraavista lähteistä, jos ei muuta mainita: Valkama ym. 211, Väisänen ym. 1998, Svensson ym Vesilinnut Arktisia vesi ja rantalintuja muuttaa keväin syksyin tuhansittain Kaakkois Suomen yli. Vienanmeren ja Laatokan Suomenlahden välisen maa alueen ylitys on vesilinnuille melkoinen ponnistus, sillä muuten useimmat lajit pystyvät muuttamaan rannikon myötäisesti turvallisesti veden päällä. Monet lajit, etenkin sorsat, uskaltautuvat mantereen muutto osuudelle vasta illan hämärtyessä ja ne muuttavat pimeän aikana mereltä merelle. 4.4 Joutsenet Joutsenia havaittiin kaikkiaan 27, joista 148 lajilleen määrittämättömiä. Puvulleen merkittiin (laulujoutsen ja joutsenlaji) yhteensä 13 vanhaa ja 4 nuorta. Lukema kertoo, etteivät joutsenperheet olleet vielä muuttaneet havainnoinnin aikana. Koska loppusyksy ja alkutalvi olivat lämpimiä ja vesistöt jäättömiä, viimeinen muuttopurkaus tapahtui vasta vuodenvaihteessa, jolloin havainnointia ei Savonrannassa enää ollut. Joutsenten muuttosuunta oli selkeästi lounas. Suurin osa joutsenista muutti riskikorkeudella. Peräti 32 % (86 yksilöä) kaikista havaituista joutsenista muutti riskikorkeudella tuulivoimala alueen yli. Enemmistö havaituista joutsenista muutti kaukana kaakossa. wnw nw nnw n nne ne ene 25 2 w 5 e 15 wsw ese 1 sw se 5 ssw s sse Kuva 15. Joutsenien muuttosuunta 16 ilmansuunnan tarkkuudella Savonlinnan Syvälahdessa syksyllä 211. Kuva 16. Joutsenien muuttokorkeus kolmen korkeuden asteikolla (1 = alle lapakorkeuden, 2 = lapakorkeudella, 3 = yli lapakorkeuden). 15

17 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä Kuva 17. Joutsenien muutto puolen tunnin jaksoissa syksyllä 211 Savonlinnan Syvälahdella. Kuva 18. Joutsenien ohituspuolet ja etäisyydet. Laulujoutsen Cygnus cygnus (D) pesii koko Suomessa. Kanta on ollut voimakkaassa kasvussa, nykyinen kannanarvio on 5 7 paria. Talvehtii Itä ja Pohjanmeren rannikolla. Savonrannassa laulujoutsenia havaittiin yhteensä 118 muuttavaa , eniten (lisäksi 12 lajilleen määrittämätöntä joutsenta). Laulujoutsenista 6 muutti riskikorkeudella hankealueen yli. Pikkujoutsen Cygnus columbianus (D) on arktisen alueen joutsen, joka esiintyy Suomessa vain läpimuuttavana, etenkin Kaakkois Suomessa. Savonrannassa havaittiin 4 vanhaa pikkujoutsenta SW ja SW, kaikki laulujoutsenparvissa varsin kaukana idästä. Keväällä havaittiin 13 laulujoutsenta ja 2 määrittämätöntä Kaikki lensivät lapakorkeuden alapuolella alueen yli. 4.5 Hanhet Hanhet olivat runsaslukuisin lajiryhmä Savonrannassa syksyllä 211. Kaikkiaan havaittiin hanhea, joista määritettyjen lisäksi määrittämättä jäi 29252, näistä harmaahanhia (käytännössä metsä /tundrahanhia) 592. Lisäksi havaittiin yksi risteymähanhi valkoposkihanhiparvessa, sinihanhimainen lintu lienee valkoposkihanhen ja tundrahanhen risteymä. Hanhimuutto alkoi 1.9., jolloin havaittiin 13 harmaahanhea nähtiin jo 123 hanhea kuudessa parvessa ja ensimmäiset metsähanhet määritettiin. Syksyn ensimmäiset valkoposkihanhet määritettiin ja tundra sekä sepelhanhet Hanhet suuntasivat enimmäkseen lounaaseen, mutta myös etelälounaan osuus oli melko suuri, 13 %. Suurin osa hanhista muutti oletettujen tuulivoimaloiden roottoreiden yläpuolella, vaarakorkeudella muutti yli 11 hanhea. Näistä itse tuulipuistohankealueen yli matkasi 3938 hanhea eli 8 % kaikista havaituista hanhista. Valtaosa hanhista havaittiin ohittavan kaukana kaakossa, 2 % muutti luoteen puolelta. 16

18 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä 212 wnw nw nnw n nne ne ene w e 2 15 wsw ese 1 sw se 5 ssw s sse Kuva 19. Hanhien muuttosuunta 16 ilmansuunnan tarkkuudella Savonlinnan Syvälahdessa syksyllä 211. Kuva 2. Hanhien muuttokorkeus kolmen korkeuden asteikolla (1 = alle lapakorkeuden, 2 = lapakorkeudella, 3 = yli lapakorkeuden) Kuva 21. Hanhien muutto puolen tunnin jaksoissa syksyllä 211 Savonlinnan Syvälahdessa. Kuva 22. Hanhien ohituspuolet ja etäisyydet. Metsähanhia Anser fabalis (NT) pesii Suomessa paria, suurin osa Pohjois Suomessa. Metsähanhet muuttavat talveksi Keski Eurooppaan. Kaakkois Suomessa havaitaan enimmäkseen Venäjän tundran metsähanhia. Savonrannassa havaittiin yhteensä 218 metsähanhea, eniten Näistä 97 suunnisti SSW, toiseksi eniten SW 83. Riskikorkeudella hankealueen yli lensi 53 metsähanhea. Tundrahanhi Anser albifrons on Suomessa läpimuuttava laji. Venäjän tundran hanhet matkaavat etenkin syksyisin ajoittain runsaslukuisesti Kaakkois Suomen yli. Laji talvehtii mm. Keski Euroopassa. Savonrannassa havaittiin yhteensä 17 tundrahanhea, joista Näistä 8 suunnisti SSW, riskikorkeudella hankealueen yli lensi 3. 17

19 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä 212 Kuva 23. Valkoposkihanhiparvi Niinilamminvuoren päällä Jari Kontiokorpi Valkoposkihanhi Branta leucopsis (D) on uusi tulokas Suomen pesimälinnustoon. Maamme pesimäkanta on noin 3 35 paria. Kaakkois Suomessa havaitaan keväin syksyin tundran kasvavan populaation läpimuuttajia, nykyisin hyvin runsaasti. Valkoposkihanhet talvehtivat Pohjanmeren maissa. Savonrannassa havaittiin yhteensä muuttavaa valkoposkihanhea, eniten Kaikkiaan 74 % valkoposkihanhista suunnisti lounaaseen. Riskikorkeudella hankealueen yli lensi 2577 valkoposkihanhea. Sepelhanhi Branta bernicla on maassamme läpimuuttava laji, joka pesii arktisella tundralla Taimyrilta itään. Suomessa lajia nähdään etenkin Kaakkois Suomessa keväin syksyin. Savonrannassa havaittiin yhteensä 2346 sepelhanhea, eniten Sepelhanhista 91 % suunnisti lounaaseen. Riskikorkeudella hankealueen yli lensi 535 sepelhanhea. Keväällä havaittiin yhteensä vain 181 hanhea, joista lapakorkeudella hankealueen yli lensi 61. Hanhista määritettiin metsähanhia 34 (joista lapakorkeudella lensi 18), metsä /tundrahanhia 29 (joista lapakorkeudella 7) sekä valkoposkihanhia 22 (kaikki lapakorkeudella hankealueen yli). 4.6 Sorsat Sorsien muuttokausi on pitkä alkaen kesäkuun koiraiden sulkasatomuutosta ja päättyen vuodenvaihteen allihaahkoihin. Muuttosuunta sorsilla oli muiden vesilintujen tapaan lounaisvoittoinen, 69 % kaikista suuntasi lounaaseen. Sorsat muuttivat keskimäärin matalammalla kuin hanhet ja kuikkalinnut, mutta eivät niin matalalla kuin joutsenet. Sorsista 563 yksilöä, 13 %, muutti hankealueen yli riskikorkeudella. Kaikkiaan sorsia havaittiin 4175 yksilöä. Selvä enemmistö havaittiin muuttamassa Paasselän reittiä kaukana kaakossa. Parhaimmat sorsapäivät olivat 9.9., jolloin muutti 3 haapanaa ja 7 määrittämätöntä sorsaa, 23.9., yhteensä 218, joista mm. haapanoita 357 ja sotkia 8 (tukkasotka 39 ja lapasotka 1), 4.1. yht. 28 (alli 24) sekä 4.11., jolloin 733 (mm. alli 357, mustalintu 1, pilkkasiipi 1, sinisorsa 21, telkkä 15, lapasorsa 1, kyhmyhaahka 1). 18

20 Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä 212 wnw w nw nnw n nne ne ene e wsw sw ssw s sse se ese Kuva 24. Sorsien muuttosuunta 16 ilmansuunnan tarkkuudella Savonlinnan Syvälahdessa syksyllä 211. Kuva 25. Sorsien muuttokorkeus kolmen korkeuden asteikolla (1 = alle lapakorkeuden, 2 = lapakorkeudella, 3 = yli lapakorkeuden) Kuva 26. Sorsien muutto puolen tunnin jaksoissa syksyllä 211 Savonlinnan Syvälahdessa. Kuva 27. Sorsien ohituspuolet ja etäisyydet Haapana Anas penelope pesii koko Suomessa melko harvalukuisena. Kannan koko on nykyään 45 55, kanta on vähentynyt 199 luvulta selvästi. Haapanat talvehtivat Länsi Euroopassa ja Välimeren alueella. Syksyisin Etelä ja Keski Suomessa havaitaan ajoittain runsasta Luoteis Venäjän haapanoiden läpimuuttoa. Haapanoita havaittiin Savonrannassa yhteensä 726 muuttavaa Suurimmat luvut ja muuttavaa. 26 haapanaa muutti riskikorkeudella hankealueen yli. Jouhisorsa Anas acuta (VU) pesii harvalukuisena koko maassa, tiheimmin maan pohjoisosissa. Maamme kanta on pudonnut parissakymmenessä vuodessa noin 3 %, kannan kooksi arvioidaan nyt 8 15 paria. Talvehtii Länsi ja Etelä Euroopassa. Syksyisin Kaakkois Suomessa havaitaan ajoittain melko runsasta Vienanmeren seuduilta tulleiden jouhisorsien syysmuuttoa. Savonrannassa havaittiin yhteensä 72 jouhisorsaa, suurin määrä Riskikorkeudella hankealueen yli muutti 35 jouhisorsaa. Sinisorsa Anas platyrhynchos on koko maassa yleinen sorsa. Kanta arvio on 2 paria eikä kannansuuruudessa ole tapahtunut muutoksia viime aikoina. Suurin osa kannasta muuttaa talveksi Etelä ja Keski Eurooppaan, pienempi osa talvehtii Suomessa. Savonrannassa havaittiin yhteensä 26 lentävää sinisorsaa, eniten 4.11., 21. Yhtään sinisorsaa ei havaittu muuttavan riskikorkeudella hankealueen yli. 19

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIHTIPUTAAN KUNTA Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.3.2015 P20221 Ilosjoen syysmuutto 1 (13) Tuomo Pihlaja

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU Pekka Routasuo

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU Pekka Routasuo KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU 2011 Pekka Routasuo 18.1.2012 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU 2011 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Raportista... 4 Selvitysalueen

Lisätiedot

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Janne Aalto EKLY:n perinteinen kevätyhteishavainnointi vietettiin lauantaina 23.4. 2016. Havainnointiin osallistuttiin neljällä

Lisätiedot

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Kotolahti kuvattuna lahden koillisrannalta. Kuva Pekka Rintamäki Pirkkalan kunta Ympäristönsuojelu Pirkanmaan Lintutieteellinen

Lisätiedot

SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO

SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO 1 (11) Sisältö 1 Tehtävän sisältö... 2 2 Menetelmät... 3 3 Tulokset... 3 3.1 Muutto... 3 3.2 Levähdysalueet... 11 4 Vaikutusten

Lisätiedot

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008 EKLY:n yhp 19.4.28 Sivu 1/6 RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.28 Esa Partanen helmikuu 29 (kirjoitusvirhekorjauksia 3/29) PERINNE HENKIIN JA HETI SEITSEMÄN PAIKKAA MUKANA Lauantaina 19.4.28 järjestettiin

Lisätiedot

Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala

Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala juha.honkala@helsinki.fi 24.3.2010 Keskitalvi Ruokinnat, hevostallien ympäristöt Avovesistöt Pihlajanmarjatalvet (tilhet,

Lisätiedot

Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla.

Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla. Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla Ville Suorsa LTSS-seminaari Pori 26.3.2013 2.4.2013 Page 1 Lähtökohdat 2.4.2013 Page

Lisätiedot

Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset

Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset Liitteessä käytettyjen lyhenteiden selitykset: VU=vaarantunut, RT=alueellisesti uhanalainen NT=silmälläpidetävä,

Lisätiedot

Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta

Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta Vimpeli-Alajärvi-Soini-Karstula-Kyyjärvi Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta Matti Aalto Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry (SSLTY) 31.10.2013 1. Tavoitteet ja menetelmät Kannen kuva:

Lisätiedot

Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat. Jari Jokela

Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat. Jari Jokela Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat Jari Jokela 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. LASKENTA-ALUE... 2 3 MENETELMÄT... 2 4. SULKASATOLASKENNAT... 4 Metsähanhi... 4 Joutsen... 4 5.

Lisätiedot

Megatuuli Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Megatuuli Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Megatuuli Oy Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 116/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

LIITE 1a. Lintujen päämuuttoreitit Suomessa

LIITE 1a. Lintujen päämuuttoreitit Suomessa LIITE 1a Lintujen päämuuttoreitit Suomessa Tero Toivanen, Timo Metsänen ja Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry 14.5.2014 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 4 2. Lintujen muutto Suomessa... 4 2.1.

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 9/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Saba Wind Oy. Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Saba Wind Oy. Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Saba Wind Oy Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 112/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

RAPORTTI 16X267156 12.04.2016. NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki

RAPORTTI 16X267156 12.04.2016. NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156 12.04.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki Niinimäen Tuulipuisto Oy Niinimäen tuulivoimapuiston luontoselvitys, Pieksämäki Sisällys

Lisätiedot

Napapiirin luontokansio

Napapiirin luontokansio LINTURETKELLE Napapiirin retkeilyalueen maastossa on monia hyviä lintujen tarkkailupaikkoja. Jokivarressa, Könkäänsaarissa ja Kivalonaavalla voi tavata peräpohjalaisessa suo- ja metsäluonnossa viihtyviä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Metsälain mukaiset

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

Joupinkangas Wind Farm Oy. Kurikan Joupinkankaan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Joupinkangas Wind Farm Oy. Kurikan Joupinkankaan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Joupinkangas Wind Farm Oy Kurikan Joupinkankaan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 11/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA

LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA Esa Lammi 29.1.2013 LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 2 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 2.1. MUUTONSEURANTA... 2 2.2. VESILINTUJEN

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 11/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEEN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015

LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEEN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015 Vastaanottaja Suomen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 29.5.2016 LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEEN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015 LOVIISAN VANHAKYLÄN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015 Päivämäärä

Lisätiedot

Asia Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemisesta tehdyn sopimuksen (AEWA) muuttaminen

Asia Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemisesta tehdyn sopimuksen (AEWA) muuttaminen Ympäristöministeriö PERUSMUISTIO YM201500313 LYMO Osara Matti(YM) 22.10.2015 Asia Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemisesta tehdyn sopimuksen (AEWA) muuttaminen Kokous U/E/UTPtunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira)

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Kaikki lajit Kaikkiaan on havaittu 91 eri lajia. Eri vuosina lajeja on havaittu seuraavasti: 2014 2013 2012 2011

Lisätiedot

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 2015

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 2015 Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 2015 Tringa ry Hannu Holmström HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄ - LOKKILASKENTOJEN RAPORTTI VUODELTA 2015 1. Johdanto

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LEPAKOT JA TUULIVOIMA... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 4 TULOKSET... 4 5 YHTEENVETO

Lisätiedot

METSÄHALLITUS LAATUMAA Myllykankaan tuulivoimapuiston Natura-arviointi

METSÄHALLITUS LAATUMAA Myllykankaan tuulivoimapuiston Natura-arviointi Liite 2 NATURA-ARVIOINTI 16WWE1127.B723M.SLU Marraskuu 2011 METSÄHALLITUS LAATUMAA Sisältö 1 JOHDANTO...1 1.1 Luonnonsuojelulain 65 ja 66 :ien mukainen Natura-arviointi...2 1.2 Hankkeen kuvaus...3 2 TUULIAAPA

Lisätiedot

KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS

KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS 2015 Peippo oli runsaslukuisin läpimuuttava varpuslintu Suomen Luontotieto Oy 2/2016 Jyrki Matikainen Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 7/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen

Lisätiedot

Vimpeli-Alajärvi-Soini-Karstula Tuulivoima-alueiden muuttolintu- ja maakotkaseuranta keväällä 2013

Vimpeli-Alajärvi-Soini-Karstula Tuulivoima-alueiden muuttolintu- ja maakotkaseuranta keväällä 2013 Vimpeli-Alajärvi-Soini-Karstula Tuulivoima-alueiden muuttolintu- ja maakotkaseuranta keväällä 2013 Matti Aalto Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry (SSLTY) 6.9.2013 1. Tavoitteet ja menetelmät Tutkimuksen

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 30.11.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteutti tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO 9.3.2009 Dnro 269/301/2008 Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite MMM 928/720/2008 Lausuntopyyntö 18.11.2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen arvio

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Savonlinnan Laukunkankaan tuulivoimalapuiston ympäristöselvitykset. Pesimälinnustoselvitys 2011.

Suomen Luontotieto Oy. Savonlinnan Laukunkankaan tuulivoimalapuiston ympäristöselvitykset. Pesimälinnustoselvitys 2011. Savonlinnan Laukunkankaan tuulivoimalapuiston ympäristöselvitykset. Pesimälinnustoselvitys 2011. Huuhkaja saattaa pesiä alueella Suomen Luontotieto Oy 35/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Sisältö

Lisätiedot

LIITE 7. Linnustoselvitykset.

LIITE 7. Linnustoselvitykset. LIITE 7 Linnustoselvitykset. Siikajoen Varessäikän ja Merikylänlahden tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2010. Tunturikihu muuttaa säännöllisesti alueen poikki Suomen

Lisätiedot

Asiantuntija-arvio lämpökuorman vaikutuksista linnustoon. Aappo Luukkonen ja Juha Parviainen

Asiantuntija-arvio lämpökuorman vaikutuksista linnustoon. Aappo Luukkonen ja Juha Parviainen Asiantuntija-arvio lämpökuorman vaikutuksista Aappo Luukkonen ja Juha Parviainen Asiantuntija-arvio lämpökuorman vaikutuksista 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 HANKKEEN LÄMPÖKUORMA... 2 3 LÄMPÖKUORMAN VAIKUTUKSET

Lisätiedot

Kairankutsun luonto- ja linturetket

Kairankutsun luonto- ja linturetket Kairankutsun luonto- ja linturetket Luonnon ja lintujen tarkkailu retkeilymuodossa on yksi parhaista rentoutumiskeinoista kiireisen maailmanmenon keskellä. Tähän Pyhä-Luoston kansallispuisto ja Itä-Lapin

Lisätiedot

Järvilinnut matkailun myötätuulessa

Järvilinnut matkailun myötätuulessa Järvilinnut matkailun myötätuulessa Linnustoraportti Puruvesi Järvilinnut matkailun myötätuulessa, jatkohanke Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry LINNUSTORAPORTTI, PURUVESI JOHDANTO Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Luontoselvitys

Lisätiedot

Vesilintulaskenta. Linnustonseuranta Luonnontieteellinen keskusmuseo Linnustonseuranta@Luomus.fi

Vesilintulaskenta. Linnustonseuranta Luonnontieteellinen keskusmuseo Linnustonseuranta@Luomus.fi Vesilintulaskenta Linnustonseuranta Luonnontieteellinen keskusmuseo Linnustonseuranta@Luomus.fi 1 1.* Tausta ja tavoitteet Sisävesien pesimälinnuston seuranta Kaksi menetelmää: 1)Pistelaskenta kannanmuutosten

Lisätiedot

Kristiinankaupunki. Dagsmark linnustoselvitys 2013

Kristiinankaupunki. Dagsmark linnustoselvitys 2013 LIITE 1 Kristiinankaupunki Dagsmark linnustoselvitys 2013 Silvestris luontoselvitys oy 10.1.2014 Silvestris luontoselvitys oy Dagsmark linnustoselvitys 2013 2 (35) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Selvitysalue...

Lisätiedot

Holingonvuoren tuulivoimapuiston luontoselvitykset

Holingonvuoren tuulivoimapuiston luontoselvitykset SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI tuulivoimapuiston luontoselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 1 (27) Tuomo Pihlaja Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Natura-2000

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 3 Topografia 3 Kallioperä 4 Maaperä 4 Maanpeite 5 Pohjavesialueet 5 Selvitysalueen luontokohteet Luontokohteet

Lisätiedot

LINNUSTORAPORTTI, ORIVESI

LINNUSTORAPORTTI, ORIVESI Järvilinnut matkailun myötätuulessa Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry LINNUSTORAPORTTI, ORIVESI JOHDANTO Luonnon arvojen huomioon ottaminen on monin tavoin tullut velvoitteeksi meille kaikille. Lainsäädäntömme

Lisätiedot

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO 31.12.2008 Dnro 269/301/2008 Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite MMM 928/720/2008 Lausuntopyyntö 18.11.2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen arvio

Lisätiedot

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle.

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Tarmo Saastamoinen 2010. Kuva.1 Kaatunut kuusenrunko Nouvanlahdesta. LIITO-ORAVA: Liito-orava (pteromys volans)on

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 2001

Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 2001 1 Riistantutkimuksen tiedote 182: 1-7. Helsinki 3.9.2 Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 1 Ilpo Kojola Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen suurpetoseurannan mukaan maamme karhukanta pysyi

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN POTENTIAALISET TUULIPUISTOALUEET LINNUSTON JA ELINYMPÄRISTÖARVOJEN HUOMIOINTI KOHDEALUEIDEN VALINNASSA

POHJOIS-KARJALAN POTENTIAALISET TUULIPUISTOALUEET LINNUSTON JA ELINYMPÄRISTÖARVOJEN HUOMIOINTI KOHDEALUEIDEN VALINNASSA POHJOIS-KARJALAN POTENTIAALISET TUULIPUISTOALUEET - LINNUSTON JA ELINYMPÄRISTÖARVOJEN HUOMIOINTI KOHDEALUEIDEN VALINNASSA OSA II tausta-aineisto Kansallisten uhanalaislajien ja kansainvälisten erityisvastuulajien

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6.

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6. TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

Tuulivoima ja petolinnut törmäyskurssilla? Opetuksia petolintujen satelliittiseurannasta. Ilman valtiaat-seminaari Porin yliopistokeskus, 26.3.

Tuulivoima ja petolinnut törmäyskurssilla? Opetuksia petolintujen satelliittiseurannasta. Ilman valtiaat-seminaari Porin yliopistokeskus, 26.3. Tuulivoima ja petolinnut törmäyskurssilla? Opetuksia petolintujen satelliittiseurannasta Ilman valtiaat-seminaari Porin yliopistokeskus, 26.3.2013 Dos. Patrik Byholm Ammattikorkeakoulu Novia Tammisaari

Lisätiedot

Iin Olhavan tuulivoimapuisto

Iin Olhavan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY Iin Olhavan tuulivoimapuisto, muuttolinnusto 2014 erillisraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24145P001 2 (47) Olhavan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella.

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella. 4.5 Vaikutukset luonnonympäristöön 4.5.1 Yleistä Suunnitteilla olevien 14 tuulivoima-alueen linnustoselvityksen on laatinut Lakeuden luontokartoitus v. 2015. Osalla selvitysaluetta on tehty linnuston muutonseurantaa

Lisätiedot

NATURA TARVEARVIOINTI 16USP NAT PUHURI OY Pyhäjoen Parhalahden tuulipuisto. Natura tarvearviointi

NATURA TARVEARVIOINTI 16USP NAT PUHURI OY Pyhäjoen Parhalahden tuulipuisto. Natura tarvearviointi NATURA TARVEARVIOINTI 16USP0142.6501.NAT 4.10.2013 PUHURI OY Pyhäjoen Parhalahden tuulipuisto Natura tarvearviointi 1 Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys 2016 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Maastossa havaitut lajit 4 Havaitut EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit, EVA-lajit sekä

Lisätiedot

Päivämäärä TRIVENTUS WIND POWER AB NÄRPIÖN PIRTTIKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS

Päivämäärä TRIVENTUS WIND POWER AB NÄRPIÖN PIRTTIKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS Päivämäärä 13.9.2012 TRIVENTUS WIND POWER AB NÄRPIÖN PIRTTIKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS Päivämäärä 13/09/2012 Laatija Sami Ylistö, Ville Yli-Teevahainen Tarkastaja Kuvaus Kannen kuva Timo

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Rääkkylän kunta ORIVEDEN RANTAYLEISKAAVA. Viitasammakkoselvitys 0611-P12044

FCG Finnish Consulting Group Oy. Rääkkylän kunta ORIVEDEN RANTAYLEISKAAVA. Viitasammakkoselvitys 0611-P12044 FCG Finnish Consulting Group Oy Rääkkylän kunta ORIVEDEN RANTAYLEISKAAVA Viitasammakkoselvitys 12.5.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Viitasammakkoselvitys I 12.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

Linnut ja soidensuojelu - lintuyhdistysten aineistot?

Linnut ja soidensuojelu - lintuyhdistysten aineistot? Linnut ja soidensuojelu - lintuyhdistysten aineistot? Teemu Lehtiniemi Kuva: Margus Ellermaa Linnut Suomen parhaiten seurattu lajiryhmä Pitkät aikasarjat Hyviä muun luonnon monimuotoisuuden ilmentäjiä

Lisätiedot

Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 2000

Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 2000 1 Riistantutkimuksen tiedote 175:1-6. Helsinki, 15.8.2001. Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 2000 Ilpo Kojola Karhukannan kasvu näyttää olevan tasaantumassa. Karhun vähimmäiskanta oli vuoden

Lisätiedot

Törmäysriskiarviot Ilosjoen tuulivoima-alueelle

Törmäysriskiarviot Ilosjoen tuulivoima-alueelle S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ABO-WIND Törmäysriskiarviot Ilosjoen tuulivoima-alueelle FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.3.2015 1 (9) Pihlaja Marjo 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Törmäysriskin arviointi...

Lisätiedot

Pyhäjoen Silovuoren tuulivoimalahankealueen luontoselvitys

Pyhäjoen Silovuoren tuulivoimalahankealueen luontoselvitys Pyhäjoen Silovuoren tuulivoimalahankealueen luontoselvitys Tutkimusraportti 127 Toimeksiantaja Hankevastaava: ABO Wind Oy Pääkonsultti: WSP Finland Oy Päiväys 2014 Tekijöiden yhteystiedot Olli-Pekka Siira

Lisätiedot

Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 2004

Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 2004 1 Riistantutkimuksen tiedote 203:1-7. Helsinki 22.8.2005 Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 2004 Ilpo Kojola, Elisa Määttä ja Harri Hiltunen Suomessa oli vuoden 2004 lopulla arviolta 810 850

Lisätiedot

CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakikankaan tuulivoimapuistot 193 FCG Finnish Consulting Group Oy

CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakikankaan tuulivoimapuistot 193 FCG Finnish Consulting Group Oy CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakikankaan tuulivoimapuistot 193 Kuva 16.2. Pistelaskentojen laskentapisteet sekä linjalaskentalinjat hankealueilla. 16.2.2.2 Sääksen lentoreittiseuranta Lakiakankaan hankealueella

Lisätiedot

PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27655.30 METSÄHALLITUS JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Sweco Ympäristö Oy PL 88, 00521 Helsinki Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu PL 453, 33101 Tampere PL 669,

Lisätiedot

Ari Pekka Auvinen Finventia, Pori & Pohjois Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry, Oulu 2016

Ari Pekka Auvinen Finventia, Pori & Pohjois Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry, Oulu 2016 RAPORTTI TEEREN, KURJEN, SUOPÖLLÖN JA KELTAVÄSTÄRÄKIN ESIINTYMISESTÄ HEINISUON HARAVASUON NATURA ALUEELLA OULUSSA SEKÄ MUHOKSEN PEURASUOLLA JA VESISUOLLA. Ari Pekka Auvinen Finventia, Pori & Pohjois Pohjanmaan

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy

FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy RAAHEN KAUPUNKI ja RAAHEN SATAMA AITTALAHDEN JA SOMERONLAHDEN LINNUSTOSELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Aittalahden ja Someronlahden linnustoselvitys P12075 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tutkimusalue... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat. v

Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat. v Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat v. 2012-2013 Timo Metsänen Johdanto Artjärven kirkonkylän tärkeä lintualue on järvien, rantaniittyjen, kosteikkojen ja tulvapeltojen muodostama kokonaisuus

Lisätiedot

Põõsaspean niemen arktinen muutto

Põõsaspean niemen arktinen muutto Põõsaspean niemen arktinen muutto syksyllä 2004 Margus Ellermaa ja Timo Pettay Tiedoksi lukijalle Tässä artikkelissa Luoteis-Euroopalla tarkoitetaan Itämerta, Pohjanmerta ja Atlantin rannikkoa Norjasta

Lisätiedot

BILAGA 8. Natura 2000 evaluering

BILAGA 8. Natura 2000 evaluering BILAGA 8 Natura 2000 evaluering S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY PIRTTIKYLÄN TUULIVOIMA- PUISTO Natura-arviointi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20388P007 Natura-arviointi 1 (36) suvi.rinne

Lisätiedot

Uhanalaiset ja muut merkittävät putkilokasvilajit Hannukaisen ja Rautuvaaran alueilla.

Uhanalaiset ja muut merkittävät putkilokasvilajit Hannukaisen ja Rautuvaaran alueilla. Kuva 11-10-14. 548 Uhanalaiset ja muut merkittävät putkilokasvilajit Hannukaisen ja Rautuvaaran alueilla. Kuva 11-10-15. Uhanalaiset ja muut merkittävät putkilokasvilajit lisäalueen ja Ristimellanjänkän

Lisätiedot

RAPORTTI 30.3.2015. Pihtiputaan Ilosjoen tuulivoimala alueen Natura tarveharkinta

RAPORTTI 30.3.2015. Pihtiputaan Ilosjoen tuulivoimala alueen Natura tarveharkinta RAPORTTI 30.3.2015 Pihtiputaan Ilosjoen tuulivoimala alueen Natura tarveharkinta Espoo 2015 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TARVEHARKINNAN KOHTEET JA MENETELMÄT... 4 2.1. Natura-alueen perusteena

Lisätiedot

Hallakankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset

Hallakankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KYYJÄRVEN KUNTA tuulivoimapuiston luontoselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.1.2015 P20221 1 (23) Tuomo Pihlaja 19.1.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue...

Lisätiedot

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2014 Koppelo tiellä. Metso kuuluu Isovuoren pesimälinnustoon. Kuva: Ari Kuusela Tappikatu 2 A 6 20660 LITTOINEN hannuklemola@gmail.com

Lisätiedot

Tuulivoiman ympäristövaikutukset

Tuulivoiman ympäristövaikutukset Tuulivoiman ympäristövaikutukset 1. Päästöt Tuulivoimalat eivät tarvitse polttoainetta, joten niistä ei synny suoria päästöjä Valmistus vaatii energiaa, mikä puolestaan voi aiheuttaa päästöjä Mahdollisesti

Lisätiedot

VESILINNUT OVAT SOPEUTUNEET ETSIMÄÄN RAVINTOA ERILAISISTA PAIKOISTA

VESILINNUT OVAT SOPEUTUNEET ETSIMÄÄN RAVINTOA ERILAISISTA PAIKOISTA VESILINNUT OVAT SOPEUTUNEET ETSIMÄÄN RAVINTOA ERILAISISTA PAIKOISTA JOKAISELLA LINTULAJILLA ON OMA EKOLOGINEN LOKERONSA 11 14 15 16 12 1 2 13 17 3 4 5 6 7 8 9 10 1. sinisorsa, 2. töyhtöhyyppä, 3. rantasipi,

Lisätiedot

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lausunto susitilanteesta

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lausunto susitilanteesta 15.2.2010 Dnro 85/301/2010 Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite MMM 513/444/2010 Lausuntopyyntö 4.2.2010 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lausunto

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 22 x V126 x HH137 VE2: 39 x V126 x HH137 VE3: 36 x V126 x HH137 Yhteismallinnukset

Lisätiedot

Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane

Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LAGERWEY DEVELOPMENT OY Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane Lagerwey L100 x 2 x hh135m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.3.2015 P26678 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja UPM Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 6.8.203 Viite 50005268-002 UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

Pyhäntä, Kajaani Piiparinmäki Tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventoinnit 2013-2014 Yhteenveto

Pyhäntä, Kajaani Piiparinmäki Tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventoinnit 2013-2014 Yhteenveto 1 Pyhäntä, Kajaani Piiparinmäki Tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventoinnit 2013-2014 Yhteenveto Timo Jussila Tilaaja: Pöyry Finland Oy / Ramboll Finland Oy 2 Sisältö Kansikuva: Inventoinnit... 2 Yleiskartat...

Lisätiedot

LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LINNUSTOSELVITYS

LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LINNUSTOSELVITYS LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja wpd Finland Oy LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO LINNUSTOSELVITYS Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 14.2.2015 Tarkastus 16.2.2015

Lisätiedot

Arkeologinen inventointi Muonion Mielmukkavaaran tuulipuiston ja. voimajohtohankkeen alueella

Arkeologinen inventointi Muonion Mielmukkavaaran tuulipuiston ja. voimajohtohankkeen alueella Arkeologinen inventointi Muonion Mielmukkavaaran tuulipuiston ja voimajohtohankkeen alueella Vesa Laulumaa 2009 Sisällys Johdanto 2 Inventointialue 2 Työnkulku ja tulokset 3 Liitteet Kartta 1. Esitys tuulipuiston

Lisätiedot

LAPUAN JOUTTIKALLION TUULIVOIMAHANKE

LAPUAN JOUTTIKALLION TUULIVOIMAHANKE S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A INNOPOWER OY LAPUAN JOUTTIKALLION TUULIVOIMAHANKE TUULIVOIMASELVITYS täydentävät ympäristöselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.10.2012, rev 20.5.2013 YMPÄRISTÖSELVITYS

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 16X270705 19.11.2015 WSP FINLAND OY / WINDA INVEST OY

LUONTOSELVITYS 16X270705 19.11.2015 WSP FINLAND OY / WINDA INVEST OY LUONTOSELVITYS 19.11.2015 WSP FINLAND OY / WINDA INVEST OY Tyrnävän Kivimaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset 2015 2 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää

Lisätiedot

KOKEMÄENJOEN SUISTON LINNUSTOSELVITYS 2008

KOKEMÄENJOEN SUISTON LINNUSTOSELVITYS 2008 KOKEMÄENJOEN SUISTON LINNUSTOSELVITYS 2008 - Keväällä levähtävän linnuston kartoitus - Pesimälinnustokartoitus - Syksyllä levähtävän linnuston kartoitus VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2008

Lisätiedot

16WWE Vapo Oy. Iso-Lehmisuon täydentävä kasvillisuusselvitys, Vaala

16WWE Vapo Oy. Iso-Lehmisuon täydentävä kasvillisuusselvitys, Vaala 24.9.2010 Vapo Oy Iso-Lehmisuon täydentävä kasvillisuusselvitys, Vaala 1 Vapo Oy, Iso-Lehmisuon täydentävä kasvillisuusselvitys, Vaala Sisältö 1 TEHTÄVÄN KUVAUS 1 2 TULOKSET 1 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 1 4 KIRJALLISUUS

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 TUTKIMUSRAPORTTI LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 Tekijä: Rauno Yrjölä Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 menetelmä... 3 3 Tulokset... 4 4 Yhteenveto ja

Lisätiedot

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 3 LIITE 3 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN OY AB Kalaxin tuulivoimahanke, Närpiö Valokuvasovitteet Vestas V126 x 22 x hh137m FCG

Lisätiedot

NAANTALI LÖYTÄNE LADVO LIITO-ORAVAESIITYMÄT KEVÄÄLLÄ 2012

NAANTALI LÖYTÄNE LADVO LIITO-ORAVAESIITYMÄT KEVÄÄLLÄ 2012 NAANTALI LÖYTÄNE LADVO LIITO-ORAVAESIITYMÄT KEVÄÄLLÄ 2012 Ari Karhilahti Leipurinkuja 4 21280 RAISIO ari.karhilahti@utu.fi 050 5698819 1. Johdanto Naantalin kaupunki tilasi keväällä 2012 seuraavan luontoselvityksen:

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet 29 x RD160 x HH170 Yhteismallinnukset Seipimäki, Tikkala ja Leipiö

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti LIITE 5 Vastaanottaja Kuortaneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510020028 KUORTANEEN KUNTA LÄNSIRANNAN OSAYLEISKAAVAN TAISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN 1 Päivämäärä

Lisätiedot

NATURA-ARVIOINTI 16UEC TAALERITEHDAS. Murtotuuli tuulipuistohanke Natura-arviointi

NATURA-ARVIOINTI 16UEC TAALERITEHDAS. Murtotuuli tuulipuistohanke Natura-arviointi NATURA-ARVIOINTI 12.12.2012 TAALERITEHDAS Murtotuuli tuulipuistohanke Natura-arviointi Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry

Lisätiedot

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula)

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula) Liite 3.1 LIITE 3.1. Simon tuulivoimapuistojen hankealueiden pesimälinnustoselvityksissä havaitut lajit. Pesimävarmuusindeksit hankealueittain: V = varma, T = todennäköinen, M = mahdollinen ja h = havaittu

Lisätiedot

IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen

IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen Ilmatieteen laitos 22.9.2016 IL Dnro 46/400/2016 2(5) Terminologiaa Keskituuli Tuulen

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuisto

Korvennevan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OTSOTUULI OY Korvennevan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.3.2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korvennevan

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. välisen kiinteän yhteyden ja tuulipuiston ympäristöselvitykset. Kevätmuuton selvitys 2009.

Suomen Luontotieto Oy. välisen kiinteän yhteyden ja tuulipuiston ympäristöselvitykset. Kevätmuuton selvitys 2009. Oulunsalon- Hailuodon välisen kiinteän yhteyden ja tuulipuiston ympäristöselvitykset. Kevätmuuton selvitys 2009. Kuovi kuuluu alueen läpimuuttavaan lajistoon Suomen Luontotieto Oy 33/2009 Jyrki Oja, Satu

Lisätiedot

Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys

Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY JA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 1 (9) Marjo Pihlaja Sisällysluettelo

Lisätiedot