Päiväpetolintujen ja kurkien muutto Pyhtäällä syksyllä 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päiväpetolintujen ja kurkien muutto Pyhtäällä syksyllä 2012"

Transkriptio

1 Pyhtään kunta Päiväpetolintujen ja kurkien muutto Pyhtäällä syksyllä 2012 Tutkimusraportti Tero Ilomäki & Petri Parkko

2 Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTO HAVAINNOINNIN ORGANISOINTI Havaintopaikkojen valinta Jättukastet Järvenkallio Havaintopaikkojen yhteistarkastelu tutkimuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta Havainnoinnin ajoitus Havainnoinnin jakautuminen eri havaintopaikoille MUUTON HAVAITTAVUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Katvealueet Havainnoijien määrä Havainnoijien kokemus Lajikohtaiset havaittavuuserot Havainnointiaikana vallitseva sää Nousevat ilmavirtaukset Tuulen suunta SYKSYN 2012 SÄÄ TUTKIMUSALUEELLA Lämpötila Tuuli Sade PÄIVÄPETOLINTUJEN UHANALAISUUSLUOKAT JA EU:N LINTUDIREKTIIVIN I LIITTEEN LAJIT LINTUJEN MÄÄRITTÄMISEEN LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ Muuttava vs. paikallinen lintu Päiväpetolintujen iän ja sukupuolen määritys TUTKIMUSAINEISTON TARKASTELU Mehiläishaukka Pernis apivorus (VU, L-dir) Syksyn 2012 muutonseuranta-aineisto Tutkimusaineiston edustavuuden ja merkittävyyden arviointi Haarahaukka Milvus migrans (CR, L-dir) Merikotka Haliaeetus albicilla (VU, L-dir)

3 Syksyn 2012 muutonseuranta-aineisto Pyhtäällä pesivät merikotkat Pyhtään talvehtivat merikotkat Tutkimusaineiston edustavuuden ja merkittävyyden arviointi Ruskosuohaukka Circus aeruginosus (L-dir) Sinisuohaukka Circus cyaneus (VU, L-dir) Arosuohaukka Circus macrourus Niittysuohaukka Circus pygargus (EN, L-dir) Kanahaukka Accipiter gentilis Varpushaukka Accipiter nisus Hiirihaukka Buteo buteo (VU) Syksyn 2012 muutonseuranta-aineisto Tutkimusaineiston edustavuuden ja merkittävyyden arviointi Piekana Buteo lagopus Kiljukotka Aquila clanga (CR, L-dir) Maakotka Aquila chrysaetos (VU, L-dir) Syksyn 2012 muutonseuranta-aineisto Tutkimusaineiston edustavuuden ja merkittävyyden arviointi Sääksi Pandion haliaetus (NT, L-dir) Syksyn 2012 muutonseuranta-aineisto Pyhtäällä pesivät sääkset Tutkimusaineiston edustavuuden ja merkittävyyden arviointi Tuulihaukka Falco tinnunculus Punajalkahaukka Falco vespertinus Ampuhaukka Falco columbarius (L-dir) Nuolihaukka Falco subbuteo Tunturihaukka Falco rusticolus (EN, L-dir) Muuttohaukka Falco peregrinus (VU, L-dir) Kurki Grus grus (L-dir) Syksyn 2012 muutonseuranta-aineisto Tutkimusaineiston edustavuuden ja merkittävyyden arviointi TUTKIMUSTULOSTEN JA NIIHIN LIITTYVIEN EPÄVARMUUSTEKIJÖIDEN ARVIOINTI PYHTÄÄN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN JATKOSUUNNITTELUA KOSKEVAT SUOSITUKSET Suositeltavat lisätutkimukset Pyhtäälle suunnitteilla olevia tuulivoima-alueita koskevat suositukset

4 Tuulivoima-alue Tuulivoima-alue Tuulivoima-alue Tuulivoima-alue Tuulivoima-alue Tuulivoima-alue Tuulivoima-alue KIITOKSET LÄHDELUETTELO Kannen kuvat: Vanha merikotka. Pyhtää, Jättukastet, Tero Ilomäki Muuttava kurkiparvi. Pyhtää, Järvenkallio, Petri Parkko 4

5 1. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Pyhtäällä syksyllä 2012 tehty päiväpetolintujen ja kurkien muutonseurantatutkimus on yksi Pyhtään tuulivoimayleiskaavan suunnittelua varten tilattuja luontoselvityksiä. Tutkimuksessa hankittiin tietoa Pyhtään kautta syksyisin tapahtuvasta päiväpetolintujen ja kurkien muutosta. Tutkimuksen tavoitteina olivat päiväpetolintujen ja kurkien muuton voimakkuuden ja muuttoreittien selvittäminen Pyhtäällä elo-lokakuussa 2012, tutkimuksessa kertyneiden havaintojen merkittävyyden arviointi sekä tutkimusalueelle suunnitteilla olevien tuulivoimaloiden päiväpetolinnuille ja kurjille aiheuttaman törmäysriskin arviointi. Pyhtään kunta tilasi päiväpetolintujen ja kurkien muutonseurantatutkimuksen Luontoselvitys Kotkansiiveltä Tutkimuksen suorittivat Tero Ilomäki ja Petri Parkko. 2. TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTO Tutkimus suoritettiin havainnoimalla päiväpetolintujen ja kurkien muuttoa 240 h ajan elo-lokakuussa Havainnointi tapahtui tarkkailemalla päiväpetolintujen ja kurkien muuttoa kiikarin ja kaukoputken avulla maastokäyntien pohjalta valituilta havaintopaikoilta. Havainnoinnin aikana tehdyt päiväpetolintuja ja kurkia koskeneet havainnot kirjattiin muistiin vakiintuneen ohjeistuksen mukaisesti (Uusivuori 2006). Muutonseurannassa kertyneet päiväpetolintuja ja kurkia koskevat havainnot muodostavat tutkimuksen primäärin aineiston. Muutonseuranta-aineiston lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty muita aineistoja, jotka sisältävät tietoa tutkimusalueella pesivistä ja talvehtivista uhanalaisista päiväpetolinnuista. Luonnontieteellisen keskusmuseon ylläpitämistä rengastus- ja sääksirekisteristä (Luonnontieteellinen keskusmuseo 2012a & 2012b) hankittiin Pyhtään tuulivoimatuotannon suunnittelukarttaan perustuneen aluerajauksen puitteissa tiedot tutkimusalueella vuosina rengastetuista päiväpetolinnuista sekä alueen tunnetuista sääksen pesäpaikoista. Tutkimusta varten hankittiin myös tietoja Pyhtäällä aiempina vuosina havaituista päiväpetolintumuutoista, tutkimusalueella talvehtivista uhanalaisista merikotkista sekä syksyn 2012 hiirihaukka- ja piekanamuuttoa koskevaa vertailuaineistoa Virolahdelta. Tutkimusraporttia laadittaessa tutkimuksessa kerättyä muutonseuranta-aineistoa ja muita tutkimusta varten hankittua aineistoja analysoitiin sekä kunkin tutkimuksen piiriin kuuluneen lajin osalta erikseen että kokonaisuutena. Havaintojen merkittävyyden arvioinnissa hyödynnettiin tutkimuksen tekijöiden aiempaa kokemusta ja tietoa Kymenlaakson päiväpetolintu- ja kurkimuutosta, muuton havaittavuuteen vaikuttavista tekijöistä ja käytettyyn tutkimusmenetelmään liittyvistä virhelähteistä. 5

6 3. HAVAINNOINNIN ORGANISOINTI 3.1. Havaintopaikkojen valinta Havaintopaikkojen valinta tehtiin Tuolloin tutkittiin maastokäynnein useiden sekä aiempien maastokokemusten myötä tunnettujen että karttatarkastelun pohjalta ehdolle asetettujen kohteiden soveltuvuutta muutontarkkailuun. Optimaalisia, esteettömän 360 asteen näköalan yli kymmenen kilometrin etäisyydelle tarjoavia havaintopaikkoja ei tutkimusalueelta löydetty. Pyhtäälle suunnitteilla olevilla tuulivoima-alueilla tai niiden lähistöllä ei ole esimerkiksi yhtään tutkimuksen tarpeisiin soveltunutta lintutornia. Tutkituilta mäkialueilta ei löydetty havaintopaikkoja, joilla ei ollut näkyvyyttä rajoittavia katve-alueita. Useiden Pyhtäälle suunnitteilla olevien tuulivoima-alueiden alueelta tai niiden välittömästä läheisyydestä ei löydetty edes tyydyttävän näkyvyyden tarjoavaa havaintopaikkaa, joten havainnoinnin hajauttaminen kaikkien tuulivoima-alueiden läheisyyteen osoittautui käytännössä toimimattomaksi vaihtoehdoksi. Havaintopaikkojen valinnassa kiinnitettiin huomiota paitsi kohteiden sijaintiin suhteessa Pyhtäälle suunnitteilla oleviin tuulivoima-alueisiin myös kohteiden soveltuvuuteen eri ilmansuuntiin tapahtuvan muuton havainnointiin. Syksyisen päiväpetolintumuuton havainnointi Suomenlahden pohjoisrannalla on vaikeampaa kuin monien muiden lajiryhmien kohdalla, koska kaikki päiväpetolinnut eivät muuta samaan ilmansuuntaan. Kullakin lajilla on tyypillisesti vuosittain samana pysyvä päämuuttosuunta 1, mutta saman päivän aikana on usein liikkeellä eri suuntiin muuttavia lajeja, mikä vaikeuttaa havainnointia. Jotta tutkimukselle asetettuihin tavoitteisiin päästäisiin, tuli havaintopaikoilta olla hankittavissa tietoa a) itään muuttavien päiväpetolintulajien (esim. hiirihaukka, piekana), b) itä-länsisuuntaisesti muuttavien maakotkien 2, c) lounaaseen muuttavien päiväpetolintulajien (kuten merikotka ja varpushaukka) ja d) etelään muuttavien kurkien liikkeistä eri puolilla tutkimusaluetta. 1 Päiväpetolintujen syysmuuttoa on havainnoitu Kymenlaakson rannikkoseudulla, erityisesti Virolahdella ja Haminassa, vuosikymmenten ajan, ja alueen syksyisen päiväpetolintumuuton yleiskuva tunnetaan hyvin. Raportissa esiintyvät, Kymenlaakson syksyisen päiväpetolintu- ja kurkimuuton ajoittumista ja suuntautumista yleisellä tasolla koskevat huomiot perustuvat tutkimuksen tekijöiden kokemuksiin ja yleiseen tietämykseen aiheesta. Muuton pääpiirteet selviävät esimerkiksi monista maakunnallisista vuosijulkaisuista (esim. Ilomäki 2001). Aiempien vuosien yksittäisiä muuttopäiviä koskevat huomiot käsitellään raportissa tapauskohtaisesti lähdeviitteineen. 2 Suomen tärkein hiirihaukkojen ja maakotkien syysmuuttoreitti seurailee itä-länsisuuntaisesti Suomenlahden rannikkolinjaa ulottuen Länsi-Uudeltamaalta Virolahdelle. Hiirihaukat muuttavat tätä reittiä syksyisin itään, maakotkat sekä länteen että itään. Suomen suurimmat hiirihaukka- ja maakotkamuutot on havaittu säännöllisesti tällä etelärannikon muuttoreitillä, jonka varrelle Pyhtää sijoittuu. Pyhtäällä ei ole aiempina vuosina ollut säännöllistä syksyisen päiväpetolintu- ja kurkimuuton havainnointia, minkä vuoksi tutkimusta edeltäneiden vuosien tiedot mm. näiden uhanalaisten lajien syysmuutosta tällä niiden Suomen tärkeimmällä syysmuuttoreitillä ovat tutkimusalueen osalta niukkoja. Pyhtään itä- ja länsipuolisilta alueilta, joilla päiväpetolintujen syysmuuttoa on havainnoitu aktiivisesti kymmeniä vuosia, hiirihaukkojen ja maakotkien muutosta on runsaasti tietoa (esim. Ilomäki 2000; Solonen ym. 2010). Hiirihaukkojen, piekanoiden ja maakotkien itä-länsisuuntainen syysmuutto Suomenlahden pohjoisrannikolla on seurausta näiden leveäsiipisten lajien pyrkimyksestä muuttaa maa-alueiden yllä ja välttää suurten vesistöjen ylittämistä. Suurten päiväpetolintujen taipumus välttää suurten vesistöjen ylittämistä on Ilmiönä maailmanlaajuinen ja siitä on saatavilla runsaasti tietoa alan yleisteoksista (esim. Forsman 1993; Ferguson-Lees & Christie 2001); useimmat päiväpetolinnut pyrkivät välttämään yli km leveiden merialueiden ylittämistä (Ferguson-Lees & Christie 2001). 6

7 Tutkimusalueen laajuus edellytti lisäksi, että havainnointia oli oltava sekä Pyhtään eteläosassa (rantaviivan tuntumassa) että pohjoisempana (E18-tien tasalla tai sen pohjoispuolella), ja, erityisesti kurkimuuttoa silmälläpitäen, sekä kunnan länsi- että itäosassa. Näkyvyydeltään optimaalisten havaintopaikkojen puuttuessa havainnointi päätettiin keskittää kahdelle eri puolilla Pyhtäätä sijaitsevalle paikalle: Munapirtin lounaisosaan sijoittuvalle Jättukastetille ja E18-tien pohjoispuolella Heinlahden kohdalla olevalle Järvenkalliolle. Molemmat havaintopaikat arvioitiin katvealueista huolimatta näkyvyyden suhteen melko hyviksi. Seuraavassa esitetään lyhyt yhteenveto syksyn muutonseurantaan valituista havaintopaikoista ja niiden valintaan vaikuttaneista perusteista. Havaintopaikkojen ja Pyhtäälle suunnitteilla olevien tuulivoima-alueiden sijainnit ilmenevät kartasta 1. Kartta 1. Pyhtäälle suunnitteilla olevat tuulivoima-alueet (1-7) ja tutkimuksessa käytetyt havaintopaikat (A = Jättukastet; B = Järvenkallio). Pohjakartta C, Maanmittauslaitos Jättukastet Jättukastetin havaintopaikka sijaitsee Munapirtin lounaisosassa korkealla harjulla, harjun länsipuolella olevan laajan sorakuopan laidalla. Jättukastetilta aukeaa laajalti esteetön näköala läntisiin ilmansuuntiin, Pyhtään länsirajalla sijaitsevan Ahvenkoskenlahden ylle. Näkyvyys pohjoisesta/pohjoisluoteesta lännen kautta lounaaseen on hyvä, ja Jättukastetilta voi havainnoida lounaaseen Ahvenkoskenlahden yli tapahtuvaa, etelään havaintopaikan tasalta ja sen länsipuolelta suuntautuvaa sekä itään laajalta pohjois- 7

8 eteläsuuntaiselta kaistalta suuntautuvaa muuttoa. Itäpuoliseen sektoriin Jättukastetilta ei näe harjulla kasvavan männikön aiheuttaman laajan katvealueen vuoksi. Havaintopaikalta aukeavan näkymän osalta Jättukastetin arvioitiin hyväksi paikaksi tutkia Loviisasta Pyhtäälle E18-tien eteläpuoliselta alueelta saapuvaa itään suuntautuvaa hiirihaukkojen, piekanoiden ja maakotkien muuttoa. Toista yhtä hyväksi arvioitua havaintopaikkaa ei Pyhtään länsiosista E18-tien eteläpuoliselta alueelta heinäkuun maastokäynneillä löydetty. Kuva 1. Näkymä Jättukastetilta länteen Tero Ilomäki Lounaaseen suuntautuvan päiväpetolintumuuton ja etelään suuntautuvan kurkimuuton osalta Jättukastet arvioitiin ennakkoon kohtalaiseksi havaintopaikaksi. Jättukastetilta voi havainnoida etelään ja lounaaseen suuntautuvaa muuttoa vain puoliksi, koska havaintopaikalta ei ole näkyvyyttä idän puolelle. Jättukastetin sijainti Munapirtin eteläkärjen tuntumassa arvioitiin kuitenkin hyväksi myös etelään suuntautuvan muuton osalta, sillä meren ylle lähtevien ja mereltä (keväällä) saapuvien päiväpetolintujen on todettu monin paikoin hakeutuvan kohti rannikon uloimpia niemenkärkiä. Jättukastetin sijainti suhteessa Pyhtäälle suunnitteilla oleviin tuulivoima-alueisiin on erinomainen. Jättukastet sijaitsee aivan tuulivoima-alueen 6 vieressä ja myös tuulivoima-alueen 5 yli kulkevasta muutosta saa Jättukastetilta hyvän käsityksen. Lisäksi Jättukastetilta voi havainnoida Ahvenkoskenlahden itärannan tuntumassa sijaitsevan tuulivoima-alueen 4 yli tapahtuvaa muuttoa Järvenkallio Järvenkallion havaintopaikkana toimi louhosalueen lakikallio, jolta lähipuusto on poistettu. Paikalta aukeaa hyvä tai kohtalainen näkyvyys useimpiin ilmansuuntiin; louhosaluetta ympäröivät metsät rajoittavat näkyvyyttä idän ja etelän väliseen sektoriin. Järvenkallio arvioitiin heinäkuun maastokäynneillä E18-tien tasalla ja sen pohjoispuolella tapahtuvan itään suuntautuvan mehiläis-, hiirihaukka- ja piekanamuuton sekä itä-länsisuuntaisen maakotkamuuton seurantaan parhaiten soveltuvaksi havaintopaikaksi. Lounaaseen suuntautuvan päiväpetolintumuuton osalta Järvenkallio arvioitiin Jättukastetin tapaan kohtalaiseksi havaintopaikaksi. Järvenkallion itä- ja eteläpuolisten lähimetsien vuoksi havaintopaikan kaakkoispuolelta lounaaseen suuntautuva muutto jää osin katveeseen. 8

9 Etelään suuntautuvan kurkimuuton kannalta Järvenkallio arvioitiin hyväksi havaintopaikaksi. Idänpuoleinen katvealue ei juuri peitä Pyhtään kautta etelään suuntautuvaa muuttoa, koska Järvenkallio sijaitsee alle kahden kilometrin päässä kunnan itärajasta. Pohjoiseen ja luoteeseen avautuvan näkyvyyden ollessa hyvä suuri osa Pyhtään itäosien kautta tapahtuvasta kurkimuutosta on havaittavissa Järvenkalliolta. Kuva 2. Näkymä Järvenkalliolta luoteeseen Tero Ilomäki Havaintopaikkojen yhteistarkastelu tutkimuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta Pyhtään kunnan suuren koon vuoksi päiväpetolintu- ja kurkimuuton havainnointi ei voinut kattaa yhtäaikaisesti koko tutkimusaluetta, vaikka molemmat tutkimukseen tekijät olisivat havainnoineet samaan aikaan eri havaintopisteissä. Itä-länsisuunnassa tutkimusalueen leveys on suurimmillaan E18-tien tasalla ja sen eteläpuolisella alueella, missä se on noin 20 km. Pohjois-eteläsuunnassa havainnoinnin olisi tullut kattaa noin 30 km leveä kaista, jotta Pyhtään länsirajan yli mantereella tapahtuva päiväpetolintumuutto olisi ollut yhtäaikaisesti havainnoitavissa. Tällöinkin koko merialueen yllä tapahtuva lounaaseen suuntautuva muutto olisi jäänyt vaille havainnointia. Tutkimusalueen laajuus suhteessa tutkimukselle osoitettuun havainnointiaikaan ja havainnoijien määrään johti tilanteeseen, jossa havainnointia oli yritettävä optimoida sijoittamalla se paikkoihin, joista arvioitiin kertyvän tutkimuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta mahdollisimman laaja ja monipuolinen havaintoaineisto. Jättukastetin ja Järvenkallion arvioitiin olevan tästä näkökulmasta paras tiedossa olleiden havaintopaikkojen yhdistelmä. Eri ilmansuuntiin tapahtuvien muuttojen osalta Jättukastetilta ja Järvenkalliolta tapahtuvan havainnoinnin arvioitiin tuottavan tietoa seuraavasti: a) Itään muuttavien päiväpetolintulajien (mehiläishaukka, hiirihaukka, piekana) osalta havaintopaikkojen yhdistettyyn aineistoon kertyisi tietoa ko. lajien muutosta sekä E18-tien eteläpuolisella että sen pohjoispuolisella alueella. 3 Sekä Jättukastetilta että Järvenkalliolta läntisiin ilmansuuntiin aukeavan laajalti esteettömän näkymän vuoksi itään suuntautuvasta päiväpetolintumuutosta arvioitiin kertyvän tutkimuksen aikana tietoa yli 15 km leveältä kaistalta. 3 Esimerkiksi Virolahdella ja Haminassa on aiempina vuosina todettu itään suuntautuvan mehiläishaukka-, hiirihaukkaja piekanamuuton painottuvan eri päivinä mm. vallitsevan tuulen suunnasta johtuen eri etäisyyksille rantaviivasta. Sama ilmiö on havaittu muuallakin. Esimerkiksi Laatokan itärannalla vuosina [isojen] päiväpetolintujen muuttoreitin sijainnin todettiin vaihtelevan jopa 25 km leveällä kaistalla tuulen suunnasta johtuen (Kontiokorpi 2000). 9

10 Tämän kaistan pohjoispuolelta tapahtuvan itään suuntautuvan muuton arvioitiin mm. Virolahdelta ja Haminasta usean vuosikymmenen aikana kertyneen tiedon nojalla olevan määrältään vähäisempää kuin havainnoinnin peittämällä alueella. b) Itä-länsisuuntaisesti muuttavien maakotkien osalta havaintopaikkojen yhdistettyyn aineistoon kertyisi tietoa samaan tapaan kuin em. itään muuttavien päiväpetolintulajien kohdalla. Lisäksi, koska maakotkien syysmuuttoa tapahtuu Suomenlahden pohjoisrannikolla syksyisin sekä länteen että itään, havaintopaikkojen sijainnit arvioitiin hyviksi sekä lännestä että idästä Pyhtäälle saapuvien maakotkien havainnoimiseen. c) Lounaaseen muuttavien päiväpetolintulajien (kuten merikotka ja varpushaukka) osalta havaintopaikkojen yhdistettyyn aineistoon kertyisi tietoa ko. lajien muutosta Pyhtään länsi- ja itäosasta sekä eri etäisyyksiltä rantaviivasta. d) Etelään muuttavien kurkien muutosta havaintopaikkojen yhdistettyyn aineistoon kertyisi tietoa lajin muutosta sekä Pyhtään länsi- että itäosasta. Järvenkalliolta olisi lisäksi mahdollista havainnoida Valkmusan kansallispuiston alueella mahdollisesti levähtävien kurkien liikkeitä. Havainnoinnin keskittämisellä kahteen havaintopaikkaan pyrittiin myös hankkimaan kummaltakin havaintopaikalta riittävän laaja aineisto, joka sisältäisi tietoa eri lajien muuttokäyttäytymisestä erilaisissa havainnointiolosuhteissa. Koska esimerkiksi tutkimusajan säätä ei voinut etukäteen tietää, havainnoinnin keskittämisellä kahteen havaintopaikkaan tavoiteltiin myös pitkiä paikkakohtaisia havaintosarjoja, joissa mm. yksittäisinä havainnointipäivinä vallinneiden säätekijöiden aiheuttama satunnaisvaikutus jäisi koko aineistoon suhteutettuna pieneksi. Jättukastetin ja Järvenkallion valinta havaintopaikoiksi oli tutkimuksen tekijöiden käsityksen mukaan tarjolla olleista vaihtoehdoista paras myös Pyhtäälle suunnitteilla olevien tuulivoima-alueiden yli tapahtuvan päiväpetolintu- ja kurkimuuton kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Arvioitaessa tiedossa olleilta havaintopaikoilta aukeavilta näkymiltä havaittavissa olevien päiväpetolintujen ja kurkien lentoreittejä Pyhtäälle suunnitteilla olevien tuulivoima-alueiden yli, Jättukastetin valintaa puolsivat mm. seuraavat tekijät: Jättukastetin sijainti on erinomainen kaikkien edellä eriteltyjen muuttajaryhmien (a, b, c, d) tuulivoima-alueen 6 yli tapahtuvan muuton havainnointiin. Jättukastetin sijainti on hyvä arvioitaessa tuulivoima-alueen 5 yli tapahtuvaa muuttoa kolmen edellä eritellyn muuttajaryhmän (a, b, d) osalta. Jättukastetin itäpuolisen katvealueen yli tuulivoima-alueen 5 ylle lounaaseen suuntautuvaa muuttoa (c) havaintopaikalta ei näe, mutta lounaaseen muuttavia merikotkia lukuun ottamatta uhanalaisiksi luokiteltujen päiväpetolintujen tuulivoima-alueen 5 yli tapahtuva muutto on Jättukastetilta hyvin arvioitavissa. Jättukastet oli tiedossa olleista havaintopaikoista ainoa, joka tarjosi hyvän tai erinomaisen näkyvyyden tuulivoima-alueiden 5 ja 6 ylle, ja ylipäätään ainoa, jolta näiden tuulivoima-alueiden yli tapahtuvaa muuttoa saattoi havainnoida. Jättukastetin sijainti on hyvä arvioitaessa tuulivoima-alueen 4 yli tapahtuvaa kurkimuuttoa (d) ja hyvä tai kohtalainen arvioitaessa ko. alueen yli tapahtuvaa isojen päiväpetolintujen muuttoa (a, b, merikotkan osalta myös c). Pienten päiväpetolintujen tuulivoima-alueen 4 yli lounaaseen suuntautuvan muuton (c) havaittavuus on Jättukastetilta pitkän havaintoetäisyyden vuoksi heikompi. 10

11 Edellä mainittujen tekijöiden johdosta Jättukastet oli tiedossa olleista havaintopaikoista selkeästi paras arvioitaessa Pyhtäälle lännestä saapuvaa tuulivoima-alueiden 4, 5 ja 6 ylle ohjautuvaa isojen päiväpetolintujen muuttoa (a, b) sekä näiden alueiden yli lounaaseen ja etelään suuntautuvaa päiväpetolintu- ja kurkimuuttoa (c, d). Havainnointia oli joka tapauksessa sijoitettava Munapirtin alueelle, jotta rantaviivan tuntumassa tapahtuvasta itä-länsisuuntaisesta päiväpetolintumuutosta saataisiin tietoa. Lisäksi havainnointia oli joka tapauksessa sijoitettava Pyhtään länsiosiin, jotta tutkimusalueen länsiosassa tapahtuvasta kurkimuutosta saataisiin tietoa. Jättukastet oli tiedossa olevista havaintopaikoista ainoa, joka täytti nämä kriteerit. Jättukastetilta tehtävien havaintojen avulla arvioitiin voitavan tehdä lintujen muuttosuuntiin, ohituspuoliin ja -etäisyyksiin perustuvia suuntaa-antavia muuttoreittejä koskevia päätelmiä myös tuulivoima-alueiden 2 ja 3/7 ylle suuntautuvasta isojen päiväpetolintujen itä-länsisuuntaisesta muutosta (a, b). Järvenkallion valintaa havaintopaikaksi puolsivat vastaavasti mm. seuraavat tekijät: Järvenkallion sijainti on erinomainen kaikkien edellä eriteltyjen muuttajaryhmien (a, b, c, d) tuulivoima-alueen 1 yli tapahtuvan muuton havainnointiin. Havainnointia oli joka tapauksessa sijoitettava E18-tien pohjoispuoliselle alueelle, jotta etäämpänä rantaviivasta tapahtuvasta itä-länsisuuntaisesta päiväpetolintumuutosta saataisiin tietoa. Lisäksi havainnointia oli joka tapauksessa sijoitettava Pyhtään itäosaan, jotta tutkimusalueen itäosassa tapahtuvasta kurkimuutosta saataisiin tietoa. Järvenkallio oli tiedossa olleista havaintopaikoista ainoa, joka täytti nämä kriteerit. Järvenkalliolta tehtyjen havaintojen avulla arvioitiin voitavan tehdä lintujen muuttosuuntiin, ohituspuoliin ja -etäisyyksiin perustuvia suuntaa-antavia päätelmiä siitä, ovatko paikalta havaitut itä-länsisuuntaisesti muuttavat isot päiväpetolinnut (a, b) saapuneet Pyhtään itäosiin tuulivoimaalueiden 4/3/7 yli vai näiden alueiden pohjoispuolelta. Järvenkalliolta tehtyjen havaintojen avulla arvioitiin voitavan tehdä lintujen muuttosuuntiin, ohituspuoliin ja -etäisyyksiin perustuvia suuntaa-antavia päätelmiä siitä, ovatko paikalta havaitut kurjet (d) olleet matkalla kohti tuulivoima-aluetta 2 tai 3/7. Isot kurkiparvet voi havaita kaukoputkella yli selvästi yli 10 km etäisyydeltä, joten Järvenkalliolta voi havaita havaintopaikan länsipuolelta muuttavia kurkia, jotka ovat matkalla tuulivoima-alueiden 2 tai 3/7 suuntaan. 4 Täydellistä peittoa koko tutkimusalueelle ei Jättukastetilta ja Järvenkalliolta havainnoimalla ollut mahdollista luoda. Se ei olisi ollut mahdollista millään muullakaan tiedossa olleiden havaintopaikkojen kombinaatiolla. Kun lisäksi tutkimukselle osoitettu havainnointiaika käytännössä rajoitti havainnoinnin useimpina päivinä vain yhdelle havaintopaikalle, katsottiin havainnoinnin keskittämisen tutkimusalueen parhaiksi arvioiduille muutonseurantapaikoille olevan tutkimuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta paras ratkaisu. Edellä esitettyjen seikkojen nojalla Jättukastetin ja Järvenkallion arvioitiin olevan kokonaisuuden kannalta toimivin tiedossa olleiden havaintopaikkojen yhdistelmä. 4 Esimerkiksi Kotkan ja Haminan rajalla sijaitsevasta Haminan Hevossaaresta on nähty syksyllä noin 80 yksilön kurkiparvi, joka havaittiin samalla hetkellä Pyhtään Valkmusan kansallispuiston lintutornin yläpuolella (Tero Ilomäki, kirjallinen ilmoitus). Havaintopaikkojen välinen etäisyys on noin 17 km. 11

12 3.2. Havainnoinnin ajoitus Havainnointi ajoitettiin syksyn eri vaiheisiin tutkimukselle osoitettujen aikaraamien mukaisesti. Muutonseurantaa suoritettiin yhteensä 240 h, josta 30 h ajoittui elokuulle, 120 h syyskuulle ja 90 h lokakuulle. Syksyn ensimmäiset havainnointipäivät olivat ja 15.8., jolloin selvitettiin kahdella lyhyellä käynnillä, oliko päiväpetolintujen syysmuutto jo alkanut ja kartoitettiin pesivien päiväpetolintujen esiintymistä havaintopaikkojen lähistöllä. Säännöllinen syysmuuton havainnointi aloitettiin Havainnointia suoritettiin syksyn aikana yhteensä 47 päivänä, ja keskimääräinen päiväkohtainen havainnointiaika oli 4 h 20 min. Muutonseuranta tapahtui muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta klo välisenä aikana. Havainnointi keskitettiin tälle ajanjaksolle aiempien vuosien muutonseurantakokemusten perusteella: suurin osa päiväpetolinnuista muuttaa useimmiten keski- tai iltapäivän tunteina. Säätiedotuksen perusteella hyväksi kurkien muuttopäiväksi ennakoituna sunnuntaina 9.9. Jättukastetilla havainnoitiin yli 12 h eli lähes koko valoisa aika. Havainnointia suoritettiin siis mahdollisuuksien mukaan myös viikonloppuisin. Tutkimusjakson viimeinen havainnointipäivä oli Useimpina tutkimuspäivinä havainnointia oli vain toisella havaintopaikoista, Jättukastetilla tai Järvenkalliolla. Tutkimukselle osoitettu havainnointiaika ei mahdollistanut jatkuvaa kahden havaintopaikan samanaikaista käyttöä, koska havainnointia oli suoritettava läpi syksyn mm. tutkimuksen kohteena olleiden lajien toisistaan poikkeavien päämuuttoaikojen vuoksi. Syksyn kuluessa järjestettiin kuitenkin myös kahdeksan havainnointipäivää, jolloin havainnoitiin samanaikaisesti molemmilla havaintopaikoilla. Näinä yhteishavainnointipäivinä pyrittiin kartoittamaan päivän aikana tapahtuneen muuton voimakkuutta Pyhtään eri osissa sekä lintujen muuttoreittejä havaintopaikkojen välillä. Tutkimuksen aikana järjestetyt yhteishavainnointipäivät ajoitettiin syyskuun loppupuoliskolle ja lokakuulle: merikotkan, hiirihaukan, piekanan, maakotkan ja kurjen tyypilliselle päämuuttoajalle Havainnoinnin jakautuminen eri havaintopaikoille Tutkimukselle osoitettu havainnointiaika jaettiin likimain tasan valittujen havaintopaikkojen kesken: Jättukastetilla havainnoitiin syksyn kuluessa 121 h ja Järvenkalliolla 119 h. Havainnointi jakautui siten tasaisesti sekä rantaviivan tuntumaan että pohjoisemmaksi ja toisaalta myös Pyhtään länsi- ja itäosiin. Havainnointipäiviä oli Järvenkalliolla 31 ja Jättukastetilla 24. Havainnointipäivien määrän ero johtuu lähinnä siitä, että Järvenkalliolta suoritettu havainnointi jouduttiin joinakin päivinä työturvallisuussyistä lopettamaan alun perin aiottua varhemmin, jolloin Järvenkalliolle allokoitu havainnointiaika jakautui useammalle päivälle. Järvenkalliolla ilmennyt työturvallisuusongelma liittyi paikalla syykuussa alkaneeseen louhintaan. Louhokselle tuodun murskaimen aiheuttama kivipölypilvi suuntautui joinakin länsi- ja lounaistuulisina päivinä suoraan havaintopaikalle, jolloin havainnointi ei ollut turvallista. Louhoksella suoritettiin syksyn aikana murskauksen ohella myös räjäytystoimintaa. Tutkimuksen tekijöillä ei ollut tietoa Järvenkallion louhoksella syksyllä alkaneesta murskaus- ja räjäytystoiminnasta havaintopaikkoja valittaessa tai tutkimuksen alkuvaiheessa. Elokuun lopulla louhoksella harjoitettiin vain soranajoa rakenteilla olleen uuden E18-tien tarpeisiin. 12

13 Järvenkallion louhoksella syksyllä suoritetuista räjäytyksistä ei koitunut havainnoijille minkäänlaista turvallisuusriskiä, koska Lemminkäinen Infra Oy:n kiviainestoiminnan louhintapäällikkö Juha von Hertzen ilmoitti muutonseurantatutkimuksesta tiedon saatuaan kaikista räjäytyspäivistä etukäteen tutkimuksen tekijöille. Räjäytyspäivinä Järvenkalliolla ei havainnoitu. 4. MUUTON HAVAITTAVUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Päiväpetolintujen ja kurkien muutonseuranta tapahtuu havainnoimalla lentäviä lintuja kiikarin ja kaukoputken avulla ja kirjaamalla tehdyt havainnot muistiin, tavallisesti havaintovihkoon. Muutonseurantatutkimus tuottaa näin ollen tietoa lintujen havaitusta muutosta: muuttajien määrästä, muuttosuunnista, lentoreiteistä jne. Havaittu muutto on pääsääntöisesti eri asia kuin päivän aikana ko. havaintopaikan lähistöllä todellisuudessa tapahtunut muutto. Parhaimmillaan hyvin suoritettu muutonseuranta tuottaa varsin totuudenmukaisen kuvan havainnoinnin aikana todellisuudessa tapahtuneesta muutosta. Havaintojen muutosta antama kuva on sitä tarkempi, mitä lähempänä muutonseurannan aikana havaittujen lintujen määrä on havaintopaikan ohi muuttaneiden lintujen todellista määrää, ja mitä yksityiskohtaisemmin havainnot on kirjattu muistiin. Aina hyvinkään suoritetun muutonseurannan tuottama havaintoaineisto ei kuitenkaan anna oikeaa kuvaa havaintopaikan ympäristössä havainnointiaikana todellisuudessa tapahtuneesta lintujen muutosta. Havaittujen muuttajien määrän jäädessä merkittävästi todellisuudessa muuttaneiden lintujen määrää pienemmäksi, aineiston antamasta kuvasta voi tulla monella tapaa harhaanjohtava. Havaittujen muuttajien määrän ollessa pieni aineistosta voi välittyä kuva, jonka mukaan muutto on ollut heikkoa, vaikka se todellisuudessa onkin ollut kohtalaista tai jopa voimakasta. Mikäli havaitut muuttajat ovat tulleet havaituiksi epätasaisesti, aineistosta välittyvä muuton kuva voi olla vääristynyt esimerkiksi muuton ajoittumisen tai eri lentoreittejä käyttäneiden lintujen määrän suhteen. Koska havaitun muuton todellisesta muutosta antama kuva on usein vaillinainen, muutonseurantaaineistojen sisältämän tiedon merkittävyyden arviointi edellyttää muuton havaittavuuteen vaikuttavien tekijöiden tuntemusta. Seuraavassa käsitellään yksittäisenä havainnointipäivänä ilmenevän muuton havaittavuuteen vaikuttavia tekijöitä yleisellä tasolla ja Pyhtään syksyn 2012 muutonseurantatutkimuksen näkökulmasta Katvealueet Katvealueet ovat alueita, joiden ylle havaintopaikalta ei näe tai joiden yli lentävistä linnuista havainnoija voi nähdä vain osan (esimerkiksi vain korkealla lentävät linnut). Katvealueet ovat havaintopaikkakohtaisia, ja niiden vaikutus muuton havaittavuuteen vaihtelee usein eri havainnointipäivinä. Katveessa muuttavien lintujen määrä voi vaihdella eri päivinä esimerkiksi lintujen muuttokorkeudesta tai niiden käyttämistä muuttoreiteistä johtuen. Koska säätekijät, esimerkiksi tuulen suunta ja voimakkuus, vaikuttavat päiväpetolintujen ja kurkien muuttokorkeuksiin ja -reitteihin, katvealueiden merkityksen päivittäisen vaihtelun ymmärtäminen edellyttää tietoa myös sään vaikutuksesta lintujen muuttokäyttäytymiseen (ks. 4.5.). Tutkimuksessa käytettyjen havaintopaikkojen läheiset katvealueet on esitelty ja niiden merkittävyys arvioitu edellä kohdissa ja

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa Tero Toivanen, Timo Metsänen ja Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry 14.5.2014 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 4 2. Lintujen muutto Suomessa... 4 2.1. Lintujen muuttokäyttäytymisestä... 4 2.2. Muuttoreitteihin

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON TUULIVOIMA- Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys

PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON TUULIVOIMA- Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 4.11.214 PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON TUULIVOIMA- PUISTON KEVÄTMUUTON SELVITYS 214 PUNKALAITUMEN

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Kiimassuon tuulipuistohankkeen alueella kolmena aamuna huhtikuun aikana.

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy LOPPURAPORTTI

FCG Finnish Consulting Group Oy LOPPURAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy TuuliWatti Oy, Puhuri Oy, Suomen Hyötytuuli Oy, wpdd Finland Oy, Fortum Power and Heat Oy, PVO Innopowerr Oy, Metsähallitus KALAJOKI RAAHE TUULIVOIMAPUISTOT muuttolinnustoon

Lisätiedot

SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN

SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

Kurikka. Ponsivuori linnustoselvitys 2013

Kurikka. Ponsivuori linnustoselvitys 2013 Kurikka Ponsivuori linnustoselvitys 2013 Silvestris luontoselvitys oy 8.1.2014 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys 2013 2 (33) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Hankealue... 4 3. Aineisto

Lisätiedot

Etelä-Karjalan lintuliikenteen pullonkaula-alueet ja muuttoreittejä

Etelä-Karjalan lintuliikenteen pullonkaula-alueet ja muuttoreittejä 1 Jari Kontiokorpi/Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys ry. Etelä-Karjalan lintuliikenteen pullonkaula-alueet ja muuttoreittejä 16.4.213 Raportti on toteutettu osana Etelä-Karjalan lintutieteellisen

Lisätiedot

Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009

Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009 Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009 Pesimälinnusto, läpimuuttajat ja lintujen riski törmätä voimajohtoihin Pertti Koskimies Tutkimusraportti Fingrid Oyj:lle 17.12.2009 Tmi Luontotieto Pertti Koskimies

Lisätiedot

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2014 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Tutkimusalue 4 3. Menetelmät 5 4. Tulokset

Lisätiedot

TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET

TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET Hannu Tikkanen 23.01.2013 TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMALOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET Tarkastus Päivämäärä 23/01/2013 Laatija Hannu Tikkanen Tarkastaja

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset Espoo 2012 Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Linnustovaikutukset 1 Karttakuva Faunatica Oy Pohjakartta

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011.

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011. Suomen Luontotieto Oy Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011. Suokukkkoja havaittiin vain muutamia parvia. Kuvassa nuoria intuja

Lisätiedot

4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSET NATURA-ALUEISIIN LYHENNETTY VERSIO

4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSET NATURA-ALUEISIIN LYHENNETTY VERSIO Keski-Pohjanmaan liitto 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSET NATURA-ALUEISIIN LYHENNETTY VERSIO Hannu Tikkanen, Heikki Tuohimaa 20.5.2014 KESKI-POHJANMAAN LIITTO MAAKUNTAKAAVAN TUULIVOIMALOIDEN VAIKUTUKSET

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012.

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012. KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012. Suomen Luontotieto Oy Merikotka on tavallinen näky alueella Suomen Luontotieto Oy 18/2012

Lisätiedot

4.4 LUONNONYMPÄRISTÖ

4.4 LUONNONYMPÄRISTÖ 72 (134) Maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä ja kohteita ovat Käkisaaren kannas ja kanava noin 10 km:n päässä, Huovilan pihapiiri Käkisaaren itäosassa noin 12 km:n päässä sekä Maijalan pihapiiri

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY ALAVIESKAN KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 2 (31) Kytölän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Hanhikiven ydinvoimalaitoshanke

Hanhikiven ydinvoimalaitoshanke Hanhikivenydinvoimalaitoshanke PyhäjoenHanhikivenkeväinenmuutonseurantajaNatura alueidennykytilakeväällä2009 SamiLuoma SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 KEVÄTMUUTON SEURANTA JA LEPÄILIJÄT 2.1 Menetelmät 2.2

Lisätiedot

METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen tuulipuisto

METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen tuulipuisto NATURA-ARVIOINNIT 16UEC0146 27.10.2014 METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen tuulipuisto Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet, täydennetty Natura-arviointi 17.10.2014 Rimpineva-Matilanneva, täydennetty Natura-arviointi

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014 PAIMION KAUPUNKI Pöyry Finland Oy Paimion kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 5 2 JOHDANTO 6 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 7 2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston kaakkurija sääksiseuranta 2014 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston kaakkurija sääksiseuranta 2014 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston kaakkurija sääksiseuranta 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 42/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Lentosääpalvelut Suomessa

Lentosääpalvelut Suomessa Lentosääpalvelut Suomessa Sisällysluettelo 1. Lentosääpalveluiden vastuutahot ja toiminta Suomessa... 3 2. Lentosäätuotteet Suomessa... 4 2.1. Lentosäähavainnot... 4 2.1.1. Yleistä säähavainnoista... 4

Lisätiedot

KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN LEPAKKOSELVITYS

KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN LEPAKKOSELVITYS Vastaanottaja Keliber Oy Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 30.10.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN LEPAKKOSELVITYS KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN LEPAKKOSELVITYS

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO Luonnonsuojelulain 65 :n mukainen Tuuliaapa Iso Heposuo (FI1101402) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24431P002 2 (31) Isokankaan tuulivoimapuisto

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 18.12.2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY NIVALAN KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (31) Kukonahon tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

pesimälinnustostamme katoava kaunotar

pesimälinnustostamme katoava kaunotar Kultasirkku Siipirikko 1/ pesimälinnustostamme katoava kaunotar Heikki Pönkkä & Mauri Leivo Kultasirkku, sorea lintu idästä, tavattiin ensi kerran nykyisen Suomen kamaralla vuonna 19 ja sen jälkeen sitä

Lisätiedot

ympäristövaikutusten arviointiselostus

ympäristövaikutusten arviointiselostus mustasaaren TUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiselostus Esipuhe Tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on kuvattu Mustasaaren kuntaan Raippaluodon länsiosaan rannikkovyöhykkeelle

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n Keski-Suomi Oulujoki 400 kv voimajohtohanke

Fingrid Oyj:n Keski-Suomi Oulujoki 400 kv voimajohtohanke Fingrid Oyj:n Keski-Suomi Oulujoki 400 kv voimajohtohanke Natura-arvio hankkeen vaikutuksista Multarinmeri-Harjuntakanen-Riitasuo Natura 2000 alueeseen (FI 0900065) Lauri Erävuori YMP30133 27.6.2012 Multarinmeri-Harjuntakanen-Riitasuo

Lisätiedot

Kansikuva: Telkkä Ari Kuusela

Kansikuva: Telkkä Ari Kuusela Kansikuva: Telkkä Ari Kuusela Suomen Ympäristökonsultit Käyntiosoite: Linnankatu 1 H, Turku Postiosoite: PL 14, 20101 Turku Puhelin: (02) 534 7570 Matkapuhelin: 044 534 7570 Sähköposti: toimisto@ymparistokonsultit.fi

Lisätiedot