Suomen Luontotieto Oy. välisen kiinteän yhteyden ja tuulipuiston ympäristöselvitykset. syysmuuton selvitys 2009.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Luontotieto Oy. välisen kiinteän yhteyden ja tuulipuiston ympäristöselvitykset. syysmuuton selvitys 2009."

Transkriptio

1 Oulunsalon- Hailuodon välisen kiinteän yhteyden ja tuulipuiston ympäristöselvitykset. syysmuuton selvitys Karikukko kuuluu alueen läpimuuttavaan lajistoon Suomen Luontotieto Oy 46/2009 Jyrki Oja, Satu Oja

2 Sisältö 1. Johdanto Aineisto ja menetelmät Tulokset... 4 Kuikkalinnut... 4 Uikkulinnut... 4 Vesilinnut... 4 Puolisukeltajasorsat... 6 Arktiset vesilinnut... 7 Petolinnut... 8 Kahlaajat... 9 Varpuslinnut Yhteenveto Lähteet ja kirjallisuus Liitteet

3 1. Johdanto Oulun tiepiiri ja Oulun Seudun Sähkö tilasivat Destia Oy:ltä / Suomen Luontotieto Oy:ltä lintujen syysmuuttoselvityksen suunnitteilla olevan Oulunsalon- Hailuodon pengertien alueelta sekä tuulipuiston alueelta. Selvitys kuuluu hankkeiden ympäristösuunnitteluun ja ympäristövaikutuksiin liittyviin perusselvityksiin. Destia Oy:ssä tehtävän yhteyshenkilönä on toiminut Heimo Rintamäki ja Suomen Luontotieto Oy:ssä Jyrki Oja. 2. Aineisto ja menetelmät Oulunsalon-Hailuodon välille suunnitellun kiinteän yhteyden sekä tuulipuiston linnustovaikutuksia selvitettiin v Osana linnustoselvityksiä alueen läpi syksyllä muuttavien lintujen määriä selvitettiin välisenä aikana. Havainnointia suoritettiin pääasiassa Oulunsalon Riutunkarilta, Hailuodon puoleisesta Huikun lauttasatamasta ja Hailuodon pohjoiskärjestä. Muita havainnointipaikkoja olivat muutamana aamuna Haukiputaan eteläosan uimaranta sekä Oulunsalon Nenännokka. Yhteensä havainnointia oli 30 päivänä, ja havainnointiin osallistui kolme tutkijaa (Jyrki Oja, Satu Oja ja Rami Lindroos) sekä joukko paikallisia lintuharrastajia. Pääsääntöisesti muutto seurattiin aamuisin auringonnoususta noin klo Elokuussa seurattiin myös iltamuuttoa useana päivänä heti sorsastuskauden alettua Yhteensä havaintotunteja kertyi noin 310. Muutonseurannan lisäksi laskettiin paikalliset vesilinnut sekä samalla havainnoitiin vesialueen harmaahylkeitä ja itämerennorppia. Paikalliset linnut sekä sulkasatokerääntymät on raportoitu alueelta tehdyn pesimälinnustoselvityksen raportin yhteydessä (Suomen Luontotieto Oy 32/2009). Vanhaa syysmuuttoaineistoa, jossa selkeästi olisivat mukana myös muuttosuunnat ja muuttokorkeudet on alueelta olemassa erittäin vähän. Tiira-lintuhavaintoverkon mukaan Riutunkarilta tai Huikun puolelta ei juuri muuttohavaintoja ole kirjattu, mutta viime vuosina erityisesti vaelluslintuja on jonkin verran seurattu Nenännokan alueelta. Hailuodon alueelta syysmuuttohavaintoja on erittäin paljon koskien erityisesti kahlaajia ja vesilintuja (Tiirahavaintoverkko). Vanhan aineiston havainnoinnin aukkoisuuden perusteella on mahdotonta luotettavasti arvioida lintujen käyttämiä muuttoreittejä erityisesti Hailuodon ja Oulunsalon välisessä salmessa. Vaikka kevätmuutto on esim. lintuharrastajien keskuudessa hyvin tunnettu, on salmen merkitys syysmuuttajien läpikulkupaikkana huomattavasti epäselvempi. Joutsenien muuttoreittinä salmi tunnetaan hyvin, mutta muiden linturyhmien osalta alueen merkitys muuttoväylänä on epätarkka. Yksityiskohtaista syysmuutontarkkailuaineistoa on viime vuosilta alueelta hyvin vähän. Koko Oulunsalon-Hailuodon ja Liminganlahden muodostama alue on kuitenkin tunnettu erityisesti kahlaajien ja vesilintujen syysmuutonaikaisena ruokailualueena. 3

4 3.Tulokset Muutontarkkailussa havaitut muuttolinnut ja yksilömäärät on esitetty liitetaulukossa 1. Seuraavassa alueen läpi kulkevaa syysmuuttoa kuvataan ryhmäkohtaisesti. Kuikkalinnut Toisin kuin keväällä syksyllä kuikkalinnut eivät pääsääntöisesti muuta Oulunsalon ja Hailuodon välistä salmea pitkin. Yhteensä salmen kautta havaittiin kulkevan vain 42 kuikkaa sekä 13 kaakkuria ja näistäkin todennäköisesti osa oli alueella ruokailevia pesimättömiä lintuja. Muutonhuippu ajoittui syyskuun alkuun ja elokuussa tai lokakuussa nähtiin vain yksittäisiä lintuja. Oulunsalo-Hailuodon lauttaväylän pohjoispuolisella merialueella havaittiin lähes päivittäin paikallisia kuikkia, joista suurin osa oli nuoria I kv-lintuja. Enimmillään näitä lintuja havaittiin kolme (18.9). Myös havaittu muuttokorkeus poikkesi merkittävästi keväällä havaitusta ja nyt suurin osa (90 %) linnuista lensi pintaa pitkin. Havaittujen lintujen päämuuttosuunta oli etelä, mutta myös pohjoiseen liikkuvia yksilöitä havaittiin. Uikkulinnut Yhteensä muuttavia silkkiuikkuja nähtiin 38. Näiden lisäksi alueella havaittiin lähes päivittäin yksittäisiä silkkiuikkuja ruokailemassa. Myös havaittu härkälintumuutto oli hyvin vähäistä ja alueen läpi muutti vain kolmekymmentä lintua. Ilmeisesti lajin pohjoisen pesimäkannan pesintä onnistu huonosti koska suurin osa linnuista havaittiin elokuun lopulla. Mustakurkkuuikkuja ei syysmuutolla havaittu. Vesilinnut Laulujoutsen Alueelle kertyy joutsenia jo elokuun lopulla, mutta suurimmat määrät havaitaan lokakuussa, jolloin Oulun alueella ja erityisesti Hailuodossa saattaa levähtää jopa laulujoutsenta. Alue on Euroopan merkittävimpiä laulujoutsenen pesimäajan jälkeisiä kerääntymispaikkoja. Joutsenten muutto alueella jatkuu jäiden tuloon asti. Muutonlaukaisijana toimii pohjoisten alueiden vesien jäätyminen. Suunnittelualueen poikki muuttaa syksyisin tuhansia laulujoutsenia 4

5 Laulujoutsenten muuttoreitti Perämerellä kulkee ilmeisesti aivan rannikkoa pitkin ja mahdollisesti osa linnuista saapuu alueelle suoraan manneralueelta. Suurhiekan tuulipuistoa varten tehdyissä linnustoselvityksissä havaittiin että Hailuodon länsipuolitse muuttaa laulujoutsenia vain hyvin pieniä määriä, joten joutsenten on saavuttava alueelle pääsääntöisesti Hailuodon itäpuolitse. Merkittävimmille lepäilylahdille lintujen on kuljettava Oulunsalon- Hailuodon välistä salmea pitkin. Syksyn havainnoinnissa alueen läpi laskettiin kulkeneen noin 2800 laulujoutsenta. Arvioitu kokonaismäärä saattaa olla kuitenkin mahdollisesti jopa 8000 yksilöä. Pohjolan laulujoutsenkanta kasvaa edelleen, joskin kasvu lienee hidastumassa. Tulevaisuudessa alueen läpi saattaa muuttaa jopa yli lintua. Laulujoutsenten muuttokorkeus on syksyllä hyvin alhainen ja suurin osa linnuista muuttaa vedenpintaa hipoen. Hanhet Oulunsalon-Hailuodon seutu on merkittävä merihanhien pesimäalue sekä pesinnän jälkeinen ruokailu ja levähdysalue. Tavallisesti suurin osa linnuista poistuu aluetta sorsastuskauden alettua. Merihanhi on tavoiteltu saalis ja lajiin kohdistuva metsästyspaine on suuri. Suunnittelualueen poikki kulkee paikallisia /levähtäviä lintuja, joiden erottaminen muuttavista linnuista on käytännössä mahdotonta. Muutonseurannassa laskettiin yhteensä 612 salmen läpi kulkevaa lintua. Nenännokan alueella levähti/ruokaili heinäkuun loppupuolella-elokuussa päivittäin satakunta lintua. Sorsastuskauden alettua merihanhien liikehdintä alueella loppui hyvin nopeasti lintujen poistuttua alueelta. Merihanhien lentokorkeus alueella vaihteli aivan pinnasta noin 30 metriin. Liminganlahden alueella sekä Tyrnävän-Kempeleen peltoaukeilla ja myös Hailuodon alueella levähtää myös syksyisin metsähanhia, mutta määrät ovat kevääseen verrattuna hyvin pieniä. Myös metsähanhiin kohdistuu merkittävä metsästyspaine ja ehkä tästä syystä linnut viipyvät alueella vain lyhyen aikaa ja levähtävien lintujen määrä on vähäinen verrattuna kevääseen. Oulunsalon-Hailuodon välistä salmea pitkin linnut eivät ainakaan syksyllä 2009 muuttaneet ja alueen läpi havaittiin muuttavan vain 30 yksilöä. Lyhytnokkahanhia ei syksyllä havaittu. Keväällä alueen läpi muuttavien kiljuhanhien syysmuuttoreitti ei kulje alueen poikki. Läntinen kiljuhanhipopulaatio muuttaa talvialueilleen itäistä Venäjän kautta kulkevaa reittiä pitkin. Vesipääsky muuttaa vähälukuisena alueen läpi 5

6 Puolisukeltajasorsat Useimmat vesilintulajit ovat yömuuttajia ja aamun muutontarkkailussa nähdään usein vain muuton rippeet. Koska lajit muuttavat keskiyön tunteina, ei tarkkoja muuttoreittejä ole mahdollista selvittää valoisan ajan havainnoinnilla. Oulunsalon-Hailuodon alueella pesii runsaasti puolisukeltajasorsia ja alueelle kertyy myös pohjoisesta muuttavia lintuja pitkin syksyä. Metsästyspaine alueella on edelleen erittäin kova ja ns. paniikkimuuttoa, jolloin sorsat poistuvat alueelta aiemmin kuin niiden luonnollisista syistä tarvitsisi, esiintyy myös täällä. Alueella on kuitenkin muutamia metsästykseltä rauhoitettuja ruokailualueita, kuten Akionlahti, jonne osa sorsalinnuista siirtyy sorsastuskauden alettua. Toisin kuin keväällä nyt havaituista muuttavista sorsalinnuista runsain oli haapana ja taveja nähtiin huomattavasti vähemmän. Haapanoiden kokonaismäärää kasvattivat kaksi havaittua suurparvea joissa kummassakin muutti yli 200 lintua. Haapanoita myös levähti alueella jonkin verran ja mm. Nenännokan edusta oli suosittu oleskelupaikka. Sinisorsia alueen läpi muutti vähän ja jouhisorsia sekä lapasorsia nähtiin vain muutamia. Vaikka havaittujen muuttavien puolisukeltajasorsien määrät jäivät vähäiseksi, on selvää että alueen kautta muuttaa paljon suurempia sorsalintumääriä. Salmen läpi kulkevien lintujen määrää lisää se että sorsille on osaksi metsästyspaineen vuoksi tyypillistä vaihtaa ruokailualueita jatkuvasti. Toisin kuin keväällä syksyllä sorsalinnut saattavat liikkua myös itä-länsisuunnassa mantereen sisälahtien ja Hailuodon välillä. Osasyynä havaittujen puolisukeltajasorsien vähyyteen oli varmasti kesän 2009 heikko poikastuotto pohjoisen Suomen alueella (RKTL tiedote 2009). Puolisukeltajasorsien lentokorkeus vaihtelee tavallisesti 0-50 m välillä eli linnut ovat törmäysriskialueella. Yöllä kuitenkin sorsalinnut muuttavat huomattavasti korkeammalla eli useamman sadan metrin korkeudella. Keväthavaintoihin verrattuna puolisukeltajasorsat lensivät ehkä hieman korkeammalla. Tukkasotka Tukkasotka on alueen runsaslukuisin pesimälintu, mutta sekä keväällä että syksyllä muuutavia lintuja nähtiin niukasti. Laji muuttaa osaksi yöaikaan, joten muuton intensiteetistä saa valoisan ajan havainnoinnilla vain heikon kuvan. Suurin osa nyt havaitusta 160 muuttavasta linnusta nähtiin heti sorsastuskauden alettua ja ilmeisesti ainakin loput koiraslinnut poistuvat alueelta välittömästi metsästyksen alettua. Kaikki muuttavat tukkasotkat lensivät lähellä merenpintaa 0-30 metrin korkeudella Osa tukkasotkista lähtee muutolle sorsastuksen alettua 6

7 Telkkä Telkkiä muutti salmen läpi jonkin verran kevättä runsaammin ja muutto ajoittui syyskuun puolivälin jälkeen. Toisin kuin useimmat muut vesilinnut telkät selkeästi muuttivat suoraan pohjoisesta ja kääntyivät Hailuodon rantaviivaa kohti suunnistaen kohti Siikajokea. Metsästyksen aloituksen jälkeistä paniikkimuuttoa ei telkällä todettu. Suurin osa alueen läpi muuttavista telkistä muuttaa todennäköisesti kuitenkin yöaikaan. Kaikki muuttavat telkät lensivät lähellä merenpintaa 0-20 metrin korkeudella. Isokoskelo ja tukkakoskelo Pesinnän jälkeen Oulun seudun merialueelle kertyy sekä isokoskeloita että tukkakoskeloita, joista osa on alueen omaa pesimäkantaa. Lintujen syysmuutto ajoittuu pitkälle ajanjaksolle eikä syksyn 2009 muutonhavainnoinnissa havaittu selkeitä muuttoryntäyksiä. Isokoskelot saattavat joskus kertyä syksyisiksi suurparviksi, mutta suunnittelualueella ei nyt tällaista havaittu. Yhteensä läpimuuttavia isokoskeloita havaittiin 580 ja tukkakoskeloita 255. Kaikki muuttavat isokoskelot ja tukkakoskelot lensivät lähellä merenpintaa 0-20 metrin korkeudella. Arktiset vesilinnut Kevääseen verrattuna arktisten vesilintujen syysmuutto alueen poikki on lähes olematonta. Näiden lajien päämuuttoreitit eivät syksyllä kulje Perämeren rannikkoalueita pitkin. Lajien muuttokausi on myös hyvin pitkä ja erityisesti loppusyksyllä muuttoreitit ovat hyvin sääriippuvaisia. Mustalintu oli runsaslukuisin alueen läpi muuttanut arktinen vesilintu, mutta yksilömäärä oli hyvin pieni (68). Alleja nähtiin Riutunkarilta yhteensä 28 ja kaikki linnut havaittiin vasta marraskuussa. Elo-syyskuussa alueen läpi muutti vain kolmisenkymmentä pilkkasiipeä, jotka todennäköisesti ovat Perämeren omaa pesimäkantaa. Alueen merkitys arktisten vesilintujen syksyisenä läpimuuttoreittinä on vähäinen. Poikkeukselliset sääolosuhteet saattavat kuitenkin joskus siirtää tavallisesti Vienanmereltä Suomenlahden kautta kulkevan arktisten vesilintujen päämuuttoreitin osaksi kulkemaan Perämeren kautta. Nämä tilanteet ovat kuitenkin poikkeuksellisia. Hailuodon länsipuolitse kulkee syksyisin heikko arktisten vesilintujen syysmuuttoreitti(wpd Finland Oy 2009) Naurulokkeja muuttaa salmen läpi heinä-elokuussa 7

8 Petolinnut Petolinnut käsitellään tässä selvityksessä yhtenäisenä ryhmänä. Syksyn 2009 havaintojen perusteella vaikuttaisi siltä, ettei salmi ole merkittävä petolintujen muuttoväylä. Hyviä petomuuttokelejä osui havaintopäiville kuitenkin huonosti, joten välttämättä aivan luotettavaa kuvaa syksyn 2009 petomuutosta alueen läpi ei saatu. Kevään tapaan petolintuja nähtiin alueella läpimuuttavina niukasti. Suurin osa petolinnuista muuttanee selkeästi rannikon päällä ylittäen Oulunsalon tai jopa kauempaa sisämaasta. Kaikki havaitut merikotkat (4) tulkittiin paikallisiksi ja linnut havaittiin joko saalistamassa tai siirtymässä Oulunsalosta Hailuotoon tai päinvastoin. Muuttavanoloisia ruskosuohaukkoja havaittiin yhteensä 8 ja sinisuohaukkoja 7. Varpushaukka oli alueen runsaslukuisin muuttaja, mutta senkin havaittu yksilömäärä jäi 12 yksilöön. Elo-syyskuussa alueella havaitaan kuitenkin melko runsaasti paikallisia saalistavia petolintuja, joukossa myös muuttohaukkoja, jotka saattavat ylittää salmen myös itä-länsisuunnassa. Hiirihaukkoja tai piekanoita havaittiin syksyllä 2009 vain muutamia yksilöitä. Muuttaviksi tulkittuja jalohaukkoja nähtiin hyvin vähän. Näistä tuulihaukka oli runsain (7 yksilöä). Ampuhaukkoja ja muuttohaukkoja muutti salmea pitkin vain 2 yksilöä kumpaakin. Loppusyksyllä Riutunkarin kalasataman lokkeja hätyytteli useaan otteeseen kesyhkö nuori muuttohaukka. Kurki Suurhiekan tuulipuiston linnustoselvityksissä todettiin että Perämeren Krunneilta Hailuotoon kulkeva kurkimuuttoreitti on huomattava. Reitti oli jo aiemmin tunnettu, mutta systemaattista muutonhavainnointia ei näihin kurkiin ollut aiemmin kohdistettu (WPD Finland 2009). Samassa selvityksessä todettiin, että Krunnien Hailuodon yli kulkevalla reitillä havaittavat määrät eivät ole kuitenkaan niin suuria kuin sisämaassa kulkevalla reitillä. Kempeleen, Muhoksen ja Tyrnävän peltoaukeilla sijaitsee hyvin merkittävä kurkien syysmuutonaikainen kerääntymisalue, josta linnut lähtevät usein hyvin samanaikaisesti etelänsuuntaan. Oulunsalon- Hailuodon välinen salmi jää näiden tunnettujen reittien väliin. Syksyn seurannassa kurkia muutti salmea pitkin pieninä parvina yhteensä 268 yksilöä, muuton painottuessa syyskuun lopulle. Lintujen muuttosuunta oli S tai SW ja muuttokorkeus yli 300 m. Näiden lisäksi Hailuodon puolella havaittiin ilmeisesti pesimättömien ns. luppokurkien pikkuparvia (4-16) koko syysmuuttokauden ajan Kurkien päämuuttoreitit eivät kulje suunnitelualueella 8

9 Kahlaajat Oulun seutu ja erityisesti Hailuoto on Pohjoismaiden merkittävimpiä kahlaajien syysmuutonaikaisia kerääntymisalueita. Kahlaajien syysmuuttokausi on erittäin pitkä alkaen kesäkuun alusta ja päättyen lokakuulle. Jotta muuton intensiteetistä saisi numeerisesti tarkan kuvan, se edellyttäisi lähes yhtenäistä havainnointia, johon ei nyt ollut mahdollisuuksia. Lisäksi kahlaajat ovat tyypillisiä säämuuttajia ja säätilan muutokset laukaisevat usein muuton hyvin nopeasti. Kirkkaalla säällä kahlaajien muuttokorkeus on suuri, mutta pilvisellä ja sateisella säällä muutto kulkee matalampana ja on helpoimmin havaittavissa. On hyvin todennäköistä että suuri osa alueella levähtävistä ja ruokailevista kahlaajista kulkee salmen poikki. Kesän-syksyn 2009 havaintojen perusteella salmi on merkittävä kahlaajien syysmuuttoreitti. Hyviä kahlaajamuuttosäitä osui havainnointipäiville niukasti, mutta esim. liroja summattiin syksyn aikana yli 300 yksilöä, suokukkoja 180, mustavikloja 80 ja valkovikloja yli 100. Erityisesti elokuussa Hailuodon matalille hiekkarannoille kerääntyy sirrejä, joita Riutunkarilta nähtiin kuitenkin vain noin 350 ja nämäkin kahdessa parvessa. Alueen poikki muuttavien kahlaajien lajimäärä on suuri ja lajistoon kuuluu runsaasti vähälukuista lajistoa kuten vesipääskyjä, punakuireja, iso ja kuovisirrejä ym. Selkeästi muuttaviksi tulkittavien kahlaajien muuttokorkeus vaihteli alueella huomattavasti. Osa linnuista kuten esim. suurin osa liroista muutti hyvin korkealla (>200 m), mutta esim. suosirrit muuttivat pääsääntöisesti tyypilliseen tapaan vedenpinnassa. Alueen lähistöllä on kahlaajien suosimia levähdysalueita mm. Liminganlahden Nenännokan ja Hailuodon Isomatalan alueella. Näiden alueiden välillä tapahtunut kahlaajien liikehdintä tulkittiiin muuttohavainnoiksi, sillä erittely on käytännössä mahdotonta. Varpuslinnut Suurin osa päivällä muuttavista varpuslinnuista seuraa rannikkolinjaa muuttoaikana. Meren päällä muutto on huomattavasti heikompaa, ja lintujen lentokorkeus on niin suuri, ettei niitä välttämättä havaita. Riutunkarilla syksyllä havaittu varpuslintumuutto on lähes olematonta, lintujen muuttaessa todennäköisesti manteren päällä. Vaelluslintuja ei eksynyt Riutunkarille yhtä pähkinähakkia lukuun ottamatta, mutta Oulunsalon rantaviivaa pitkin kulkee vaelluslintujen reitti, jota viime vuosina on havainnoitu mm. Nenännokan kärjestä (mm. Tiira-lintuhavaintoverkko). Elokuun tyyninä keleinä Riutunkarilta havaittiin hyvin heikkoa metsäkirvis- ja keltavästäräkkimuuttoa, muuttoreitin kulkiessa löyhästi Oulunsalon rantaviivaa seuraten. Salmen merkitys varpuslintujen syysmuutonaikaisena muuttoreittinä on hyvin vähäinen syksyn 2009 havaintojen perusteella. Valkoviklo kuuluu alueen läpimuuttavaan kahlaajalajistoon 9

10 4. Yhteenveto Oulunsalon-Hailuodon välistä salmea pitkin kulkee usean lintulajin syysmuuttoreitti. Syysmuuttava lajisto poikkeaa kuitenkin melkoisesti keväällä alueen läpi muuttavasta lajistosta. Kuikkalintuja, uikkuja ja arktisia vesilintuja havaittiin syysmuutolla hyvin vähän, kun taas kahlaajia ja sorsalintuja havaittiin runsaammin. Alue on Pohjoismaiden merkittävimpiä laulujoutsenten syysmuutonaikaisia kerääntymisalueita ja salmen läpi kulkee todennäköisesti suurin osa alueen laulujoutsenista. Merihanhia lukuun ottamatta hanhia ei alueen läpi kulje merkittäviä määriä syksyisin. Nyt selvityksen kohteena ollut alue jää normaalien tuuliolosuhteiden vallitessa kurkien päämuuttoreittien väliin eikä salmea pitkin havaittu muuttavan merkittäviä kurkimääriä. Kahlaajille Oulunseutu on tärkeä syysmuutonaikainen levähdysalue ja merkittävä osa kahlaajista kulkee salmea pitkin. Kahlaajamuuton intensiteetin selvittäminen vaatii kuitenkin useamman vuoden yhtenäistä havainnointia sillä muutto ajoittuu pitkälle ajanjaksolle ja on voimakkaasti sääriippuvaista. Petolintuja havaittiin keväiseen tapaan alueella muuttavana niukasti eikä salmi toimi näille selkeänä muuttoa ohjaavana linjana Kuten keväälläkin havaittiin salmea pitkin muuttaa vain niukasti varpuslintuja muuttovirran kulkiessa mantereen päällä rannikkolinjaa seuraten. 10

11 5. Lähteet ja kirjallisuus Alerstam, T. 1977: Analysis and theory of visible bird migration. Oikos 30 (2): Bergman, G. 1979: Muutto ja sää. Teoksessa (Hildén, O, Tiainen, J. & Valjakka, R.): Muuttolinnut: Ellermaa 2007: Räyskän suojelusuunnitelma. Julkaisematon. Hildén, O. & Hario, M. 1993: Muuttuva saaristolinnusto. 317 s. Forssan kirjapaino Oy. Forssa. Holttinen, H. 2007: WPD suunnittelee suuria merituulipuistoja Pohjanlahdelle. Tuulensilmä 18 (3): Holttinen, H. 2007B: Suomen tuulivoimakapasiteetti nyt yli 100 MW. Tuulensilmä 18 (4): Ilmatieteen laitos (2007): Sään vaikutus lintujen muuttoon. html Koistinen, J Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset. Suomen ympäristö s. Ympäristöministeriö. Koskimies, P. 1994: Linnuston seuranta ympäristöhallinnon hankkeissa. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja. Sarja B Nro 18. Vesi- ja ympäristöhallitus. Helsinki. Leivo, M. 1996: EVA Suomen kansainvälinen erityisvastuu linnustonsuojelussa. Linnut 31: Leivo, M., Asanti, T., Koskimies, P., Lammi, E., Lampolahti, J., Mikkola-Roos, M. & Virolainen, E. 2002: Suomen tärkeät lintualueet FINIBA. BirdLife Suomen julkaisuja (No 4). 142 s. BirdLife Suomi. Suomen ympäristökeskus. Markkola, J. 2008: Hailuodon Itänenälle suunniteltujen tuulivoimaloitten Natura-arvio. 74 s. Tuulitaito.Insinööritoimisto Erkki Haapanen Oy. Markkola, J. 2007: Merikotka palasi Hailuotoon yli 100 vuoden jälkeen. Hailuodon Luonto 6: 9. Markkola, J. & Merilä, E. 1998: Hailuodon Ison Matalan - Härkäsäikän luonnonsuojelualueen käyttö-ja hoitosuunnitelmaehdotus. 194 s liitetä. ISBN Conservation of Liminganlahti Wetland Life-Nature project. Oulu. Markkola, J. & Ohtonen, A. 1996: Hailuoto. Teoksessa: Ohtonen, A:, Kakko, A. & Piispanen, J.: Pohjois-Pohjanmaan linturetkiopas: Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry. Oulu. Ollila, T. & Koskimies, P. 2007: Suomen maakotkat vuonna Linnut-vuosikirja 2006: Paavo Ristola Oy 2001: Kokkolan edustan merituulivoimalaitos. Vaikutukset linnustoon. Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy. Pohjolan Voima. 19 s. 11

12 Perrins, C.M (toim.) 1998: Complete Birds of the Western Palearctic CD-ROM. Oxford University Press. Pohjois-Pohjanmaan liitto 2005: Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava. fi/file.php?1370. Pöyhönen, M. 1995: Muuttolintujen matkassa. Otava. Helsinki. 255 s. Pöyry Energy Oy 2007: WPD Finland OY Suurhiekan merituulipuisto. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma.51 s. Ranta, E. & Halkka, A. 2008: Maakotkan ja muuttohaukan seurannan kehittäminen Suomessa. Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos. Rassi, P. Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, I. 2001: Suomen lajien uhanalaisuus s. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. Helsinki. Sigma Konsultit 2003: Tuulivoimatuotannolle soveltuvat alueet Merenkurkun-Perämeren rannikko ja merialueella. Electrowatt-Econo. Jaakko Pöyry Group. Ympäristöministeriö. Lapin Liitto. Pohjois-Pohjanmaan Liitto. Keski-Pohjanmaan Liitto. Pohjanmaan Liitto. Suomen Luontotieto Oy 32/2009: Oulunsalo-Hailuoto pengertien ja tuulivoimalapuistohankkeen suunnittelualueen pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy 33/2009: Oulunsalon- Hailuodon välisen kiinteän yhteyden ja tuulipuiston ympäristöselvitykset. Kevätmuuton selvitys Suurhiekan linnusto ja arvio suunnitellun tuulipuiston linnustovaikutuksista. WPD Finland Oy Tucker, G.M: & Heath, M. F. 1994: Birds in Europe: their Conservation Status. Bird Life Conservation Series No s. Cambridge, UK: Tuohimaa, H. 2005: Oulunsalon Kuivaniemen välisen saariston Natura-alueen pesimälinnustoinventoinnit Metsähallitus, julkaisematon raportti. Ympäristöministeriö 2007a: Suomessa tavattavat lintudirektiivin I liitteen lajit. Ympäristöministeriö 2007b: Suomen kansainväliset vastuulajit. Ympäristöministeriö 2007c: Suomen kansainväliset vastuulajit, linnut. Ympäristöministeriö, Keski-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Lapin liitto (2004). Tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet Merenkurkussa ja Perämerellä. Suomen Ympäristö 666. Helsinki s. Yrjölä, R.: Melun vaikutus eläimiin esimerkkinä linnut

13 6. Liitteet Taulukko 1. Riutunkarilla ja Hailuodon Huikussa havaitut muuttajat ja niiden lukumäärät syksy Mukana vain selkeästi salmen läpi muuttaneet linnut. Laji Yksilömäärä Laji Yksilömäärä Alli 28 Ampuhaukka 2 Arktinen vesilintulaji 80 Haapana 485 Haarapääsky 80 Harmaahaikara 4 Harmaalokki 180 Hiirihaukka 3 Härkälintu 32 Isokoskelo 580 Isosirri 18 Jouhisorsa 14 Kaakkuri 13 Kahlaajalaji 130 Kala/ Lapintiira 210 Kalasääski 1 Karikukko 9 Keltavästäräkki 48 Kuikka 42 Kuovi 34 Kuovisirri 8 Kurki 268 Lapasorsa 8 Lapintiira 80 Laulujoutsen 2791 Liro 340 Merihanhi 612 Merikihu 6 Merimetso 64 Metsähanhi 30 Metsäkirvinen 65 Mustalintu 68 Mustaviklo 80 Muuttohaukka 2 Naurulokki 116 Niittykirvinen 31 Nuolihaukka 1 Piekana 3 Pikkukuovi 13 Pikkulokki 22 Pikkutiira 1 Pilkkasiipi 33 Punajalkaviklo 27 Punakuiri 88 Pähkinähakki 1 Rantasipi 13 Ristisorsa 8 Ruskosuohaukka 8 Räyskä 6 Sepelkyyhky 13 Silkkiuikku 38 Sinisorsa 134 Sinisuohaukka 7 Suokukko 180 Suosirri 320 Tavi 76 Telkkä 321 Tukkakoskelo 255 Tukkasotka 160 Tuulihaukka 7 Tundrakurmitsa 28 Tylli 78 Töyhtöhyyppä 61 Valkoviklo 110 Varpushaukka 12 Vesipääsky 7 13

KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS

KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS 2015 Peippo oli runsaslukuisin läpimuuttava varpuslintu Suomen Luontotieto Oy 2/2016 Jyrki Matikainen Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. välisen kiinteän yhteyden ja tuulipuiston ympäristöselvitykset. Kevätmuuton selvitys 2009.

Suomen Luontotieto Oy. välisen kiinteän yhteyden ja tuulipuiston ympäristöselvitykset. Kevätmuuton selvitys 2009. Oulunsalon- Hailuodon välisen kiinteän yhteyden ja tuulipuiston ympäristöselvitykset. Kevätmuuton selvitys 2009. Kuovi kuuluu alueen läpimuuttavaan lajistoon Suomen Luontotieto Oy 33/2009 Jyrki Oja, Satu

Lisätiedot

LIITE 7. Linnustoselvitykset.

LIITE 7. Linnustoselvitykset. LIITE 7 Linnustoselvitykset. Siikajoen Varessäikän ja Merikylänlahden tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2010. Tunturikihu muuttaa säännöllisesti alueen poikki Suomen

Lisätiedot

Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat. Jari Jokela

Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat. Jari Jokela Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat Jari Jokela 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. LASKENTA-ALUE... 2 3 MENETELMÄT... 2 4. SULKASATOLASKENNAT... 4 Metsähanhi... 4 Joutsen... 4 5.

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU Pekka Routasuo

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU Pekka Routasuo KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU 2011 Pekka Routasuo 18.1.2012 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU 2011 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA

Lisätiedot

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIHTIPUTAAN KUNTA Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.3.2015 P20221 Ilosjoen syysmuutto 1 (13) Tuomo Pihlaja

Lisätiedot

H E L S I N G I N H A L L I N T O O I K E U D E L L E ASIA:

H E L S I N G I N H A L L I N T O O I K E U D E L L E ASIA: H E L S I N G I N H A L L I N T O O I K E U D E L L E ASIA: Muutoksenhaku Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksestä 4.11.2015 :n 284 kohdalla (Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden asemakaavan hyväksyminen

Lisätiedot

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Kotolahti kuvattuna lahden koillisrannalta. Kuva Pekka Rintamäki Pirkkalan kunta Ympäristönsuojelu Pirkanmaan Lintutieteellinen

Lisätiedot

SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO

SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO 1 (11) Sisältö 1 Tehtävän sisältö... 2 2 Menetelmät... 3 3 Tulokset... 3 3.1 Muutto... 3 3.2 Levähdysalueet... 11 4 Vaikutusten

Lisätiedot

LIITE 1a. Lintujen päämuuttoreitit Suomessa

LIITE 1a. Lintujen päämuuttoreitit Suomessa LIITE 1a Lintujen päämuuttoreitit Suomessa Tero Toivanen, Timo Metsänen ja Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry 14.5.2014 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 4 2. Lintujen muutto Suomessa... 4 2.1.

Lisätiedot

Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala

Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala juha.honkala@helsinki.fi 24.3.2010 Keskitalvi Ruokinnat, hevostallien ympäristöt Avovesistöt Pihlajanmarjatalvet (tilhet,

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Savonlinnan Laukunkankaan tuulivoimalapuiston ympäristöselvitykset. Pesimälinnustoselvitys 2011.

Suomen Luontotieto Oy. Savonlinnan Laukunkankaan tuulivoimalapuiston ympäristöselvitykset. Pesimälinnustoselvitys 2011. Savonlinnan Laukunkankaan tuulivoimalapuiston ympäristöselvitykset. Pesimälinnustoselvitys 2011. Huuhkaja saattaa pesiä alueella Suomen Luontotieto Oy 35/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Sisältö

Lisätiedot

Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla.

Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla. Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla Ville Suorsa LTSS-seminaari Pori 26.3.2013 2.4.2013 Page 1 Lähtökohdat 2.4.2013 Page

Lisätiedot

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella.

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella. 4.5 Vaikutukset luonnonympäristöön 4.5.1 Yleistä Suunnitteilla olevien 14 tuulivoima-alueen linnustoselvityksen on laatinut Lakeuden luontokartoitus v. 2015. Osalla selvitysaluetta on tehty linnuston muutonseurantaa

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti LIITE 5 Vastaanottaja Kuortaneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510020028 KUORTANEEN KUNTA LÄNSIRANNAN OSAYLEISKAAVAN TAISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN 1 Päivämäärä

Lisätiedot

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Janne Aalto EKLY:n perinteinen kevätyhteishavainnointi vietettiin lauantaina 23.4. 2016. Havainnointiin osallistuttiin neljällä

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. välille suunnitellun kiinteän yhteyden sekä tuulipuiston hyljeselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 37/2009 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. välille suunnitellun kiinteän yhteyden sekä tuulipuiston hyljeselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 37/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Oulunsalon-Hailuodon välille suunnitellun kiinteän yhteyden sekä tuulipuiston hyljeselvitys 2009 Harmaahylkeitä lähellä Martinriisiä Suomen Luontotieto Oy 37/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA

LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA Esa Lammi 29.1.2013 LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 2 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 2.1. MUUTONSEURANTA... 2 2.2. VESILINTUJEN

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Haukiputaan Niittyholman suunnittelualueen pesimälinnustoselvitys 2014

Suomen Luontotieto Oy. Haukiputaan Niittyholman suunnittelualueen pesimälinnustoselvitys 2014 Haukiputaan Niittyholman suunnittelualueen pesimälinnustoselvitys 2014 Pajulintu on alueen runsain pesimälintu Suomen Luontotieto Oy 28/2014 Jyrki Matikainen, Tikli Matikainen ja Pihla Matikainen Sisältö

Lisätiedot

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008 EKLY:n yhp 19.4.28 Sivu 1/6 RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.28 Esa Partanen helmikuu 29 (kirjoitusvirhekorjauksia 3/29) PERINNE HENKIIN JA HETI SEITSEMÄN PAIKKAA MUKANA Lauantaina 19.4.28 järjestettiin

Lisätiedot

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 2015

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 2015 Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 2015 Tringa ry Hannu Holmström HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄ - LOKKILASKENTOJEN RAPORTTI VUODELTA 2015 1. Johdanto

Lisätiedot

K O R K E I M M A L L E H A L L I N T O - O I K E U D E L L E

K O R K E I M M A L L E H A L L I N T O - O I K E U D E L L E K O R K E I M M A L L E H A L L I N T O - O I K E U D E L L E ASIA: Valitus Uudenmaan maakuntavaltuuston päätöksestä 20.3.2013 8 kohdalla (Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksen hyväksyminen) sekä Ympäristöministeriön

Lisätiedot

RAPORTTI 16X267156 12.04.2016. NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki

RAPORTTI 16X267156 12.04.2016. NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156 12.04.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki Niinimäen Tuulipuisto Oy Niinimäen tuulivoimapuiston luontoselvitys, Pieksämäki Sisällys

Lisätiedot

Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat. v

Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat. v Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat v. 2012-2013 Timo Metsänen Johdanto Artjärven kirkonkylän tärkeä lintualue on järvien, rantaniittyjen, kosteikkojen ja tulvapeltojen muodostama kokonaisuus

Lisätiedot

Suurhiekan YVA -hankkeen vaikutuspiirin linnusto

Suurhiekan YVA -hankkeen vaikutuspiirin linnusto Suurhiekan YVA -hankkeen vaikutuspiirin linnusto Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen hallussa olevien linnustotietojen luovutus WPD Finland Oy:lle Sami Timonen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 26.3.2008

Lisätiedot

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira)

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Kaikki lajit Kaikkiaan on havaittu 91 eri lajia. Eri vuosina lajeja on havaittu seuraavasti: 2014 2013 2012 2011

Lisätiedot

Asiantuntija-arvio lämpökuorman vaikutuksista linnustoon. Aappo Luukkonen ja Juha Parviainen

Asiantuntija-arvio lämpökuorman vaikutuksista linnustoon. Aappo Luukkonen ja Juha Parviainen Asiantuntija-arvio lämpökuorman vaikutuksista Aappo Luukkonen ja Juha Parviainen Asiantuntija-arvio lämpökuorman vaikutuksista 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 HANKKEEN LÄMPÖKUORMA... 2 3 LÄMPÖKUORMAN VAIKUTUKSET

Lisätiedot

Kairankutsun luonto- ja linturetket

Kairankutsun luonto- ja linturetket Kairankutsun luonto- ja linturetket Luonnon ja lintujen tarkkailu retkeilymuodossa on yksi parhaista rentoutumiskeinoista kiireisen maailmanmenon keskellä. Tähän Pyhä-Luoston kansallispuisto ja Itä-Lapin

Lisätiedot

Linnut ja soidensuojelu - lintuyhdistysten aineistot?

Linnut ja soidensuojelu - lintuyhdistysten aineistot? Linnut ja soidensuojelu - lintuyhdistysten aineistot? Teemu Lehtiniemi Kuva: Margus Ellermaa Linnut Suomen parhaiten seurattu lajiryhmä Pitkät aikasarjat Hyviä muun luonnon monimuotoisuuden ilmentäjiä

Lisätiedot

Päivämäärä TRIVENTUS WIND POWER AB NÄRPIÖN PIRTTIKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS

Päivämäärä TRIVENTUS WIND POWER AB NÄRPIÖN PIRTTIKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS Päivämäärä 13.9.2012 TRIVENTUS WIND POWER AB NÄRPIÖN PIRTTIKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS Päivämäärä 13/09/2012 Laatija Sami Ylistö, Ville Yli-Teevahainen Tarkastaja Kuvaus Kannen kuva Timo

Lisätiedot

Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta

Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta Vimpeli-Alajärvi-Soini-Karstula-Kyyjärvi Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta Matti Aalto Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry (SSLTY) 31.10.2013 1. Tavoitteet ja menetelmät Kannen kuva:

Lisätiedot

Järvilinnut matkailun myötätuulessa

Järvilinnut matkailun myötätuulessa Järvilinnut matkailun myötätuulessa Linnustoraportti Puruvesi Järvilinnut matkailun myötätuulessa, jatkohanke Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry LINNUSTORAPORTTI, PURUVESI JOHDANTO Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

FRESHABIT LIFE IP LINNUSTON LEPÄILIJÄLASKENNAT: ANSIONJÄRVI JA HATTELMALANJÄRVI (KANTA-HÄME) SEKÄ SAARIOISJÄRVI JA TYKÖLÄNJÄRVI (PIRKANMAA)

FRESHABIT LIFE IP LINNUSTON LEPÄILIJÄLASKENNAT: ANSIONJÄRVI JA HATTELMALANJÄRVI (KANTA-HÄME) SEKÄ SAARIOISJÄRVI JA TYKÖLÄNJÄRVI (PIRKANMAA) Vastaanottaja Vanajavesikeskus Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 7.6.2016 Viite 1510026214 FRESHABIT LIFE IP LINNUSTON LEPÄILIJÄLASKENNAT: ANSIONJÄRVI JA HATTELMALANJÄRVI (KANTA-HÄME) SEKÄ SAARIOISJÄRVI

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN LINNUSTOLASKENNAT 1990-1996

OULUN KAUPUNGIN LINNUSTOLASKENNAT 1990-1996 OULUN KAUPUNGIN LINNUSTOLASKENNAT 1990-1996 Oulun kaupunki Ympäristövirasto Julkaisu 5/1997 Kannen kuva: Naurulokkeja. Sami Timonen Painatus: Oulun kaupungin painatuskeskus - 1997 OULUN KAUPUNGIN LINNUSTOLASKENNAT

Lisätiedot

Vesilintulaskenta. Linnustonseuranta Luonnontieteellinen keskusmuseo Linnustonseuranta@Luomus.fi

Vesilintulaskenta. Linnustonseuranta Luonnontieteellinen keskusmuseo Linnustonseuranta@Luomus.fi Vesilintulaskenta Linnustonseuranta Luonnontieteellinen keskusmuseo Linnustonseuranta@Luomus.fi 1 1.* Tausta ja tavoitteet Sisävesien pesimälinnuston seuranta Kaksi menetelmää: 1)Pistelaskenta kannanmuutosten

Lisätiedot

LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEEN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015

LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEEN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015 Vastaanottaja Suomen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 29.5.2016 LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEEN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015 LOVIISAN VANHAKYLÄN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015 Päivämäärä

Lisätiedot

TUULIVOIMARAKENTAMISEN VAIKUTUKSET MUUTTOLINNUSTOON POHJOIS-POHJANMAALLA. Selvitys Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavaa varten

TUULIVOIMARAKENTAMISEN VAIKUTUKSET MUUTTOLINNUSTOON POHJOIS-POHJANMAALLA. Selvitys Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavaa varten 1 TUULIVOIMARAKENTAMISEN VAIKUTUKSET MUUTTOLINNUSTOON POHJOIS-POHJANMAALLA Selvitys Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavaa varten 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto, 2016 Kannen kuvat: Ville Suorsa. Muuttolintuja

Lisätiedot

VESILINNUT OVAT SOPEUTUNEET ETSIMÄÄN RAVINTOA ERILAISISTA PAIKOISTA

VESILINNUT OVAT SOPEUTUNEET ETSIMÄÄN RAVINTOA ERILAISISTA PAIKOISTA VESILINNUT OVAT SOPEUTUNEET ETSIMÄÄN RAVINTOA ERILAISISTA PAIKOISTA JOKAISELLA LINTULAJILLA ON OMA EKOLOGINEN LOKERONSA 11 14 15 16 12 1 2 13 17 3 4 5 6 7 8 9 10 1. sinisorsa, 2. töyhtöhyyppä, 3. rantasipi,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Luontoselvitys

Lisätiedot

KOKEMÄENJOEN SUISTON LINNUSTOSELVITYS 2008

KOKEMÄENJOEN SUISTON LINNUSTOSELVITYS 2008 KOKEMÄENJOEN SUISTON LINNUSTOSELVITYS 2008 - Keväällä levähtävän linnuston kartoitus - Pesimälinnustokartoitus - Syksyllä levähtävän linnuston kartoitus VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2008

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Metsälain mukaiset

Lisätiedot

Holingonvuoren tuulivoimapuiston luontoselvitykset

Holingonvuoren tuulivoimapuiston luontoselvitykset SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI tuulivoimapuiston luontoselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 1 (27) Tuomo Pihlaja Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Natura-2000

Lisätiedot

Miksi vesilinnut taantuvat? Rannalta pintaa syvemmälle

Miksi vesilinnut taantuvat? Rannalta pintaa syvemmälle Miksi vesilinnut taantuvat? Rannalta pintaa syvemmälle Hannu Pöysä Luonnonvarakeskus 1 Vesilintujen pesimäkantojen kehitys 1986-2015 valtakunnallisen seuranta-aineiston mukaan Rintala & Lehikoinen 2015,

Lisätiedot

TLY:n retki Örön saarelle

TLY:n retki Örön saarelle TLY:n retki Örön saarelle 3.-4.10. Maisema eteläkärjestä Bengtskärin majakalle päin Juhani & Paula Piekkala Turun lintutieteellinen yhdistys järjesti kautta aikain ensimmäisen retken legendaariselle Örön

Lisätiedot

Suomen lintujen uhanalaisuus Aleksi Lehikoinen, Luomus

Suomen lintujen uhanalaisuus Aleksi Lehikoinen, Luomus Suomen lintujen uhanalaisuus 2015 Aleksi Lehikoinen, Luomus aleksi.lehikoinen@helsinki.fi Tehtävä YM: päivitys vuoden 2015 aikana, lintutyöryhmä vastaa Vastaava myös nisäkkäille Aiemmin luettelo laadittiin

Lisätiedot

Põõsaspean niemen arktinen muutto

Põõsaspean niemen arktinen muutto Põõsaspean niemen arktinen muutto syksyllä 2004 Margus Ellermaa ja Timo Pettay Tiedoksi lukijalle Tässä artikkelissa Luoteis-Euroopalla tarkoitetaan Itämerta, Pohjanmerta ja Atlantin rannikkoa Norjasta

Lisätiedot

Vaimeneeko allin laulu?

Vaimeneeko allin laulu? Vaimeneeko allin laulu? Tahalliset pienet öljypäästöt ovat hälyttävä ongelma Itämerellä: tutkijoiden mukaan Gotlannissa on kuollut öljyyn kymmenessä vuodessa 150 000 allia. teksti juha kauppinen kuvat

Lisätiedot

Suomen Natura 2000 kohteet / Uudenmaan ympäristökeskus

Suomen Natura 2000 kohteet / Uudenmaan ympäristökeskus Alueen nimi: Kirkkonummen saaristo (SPA) Alueen koodi: FI0100105 Pinta ala (ha): 14234 Hallinnoll.alue: Kunta: Aluetyyppi: SPA (sisältää SCI:n) Vastuutaho: Alueen kuvaus: Uudenmaan ympäristökeskus Natura

Lisätiedot

Pyhäjoen Silovuoren tuulivoimalahankealueen luontoselvitys

Pyhäjoen Silovuoren tuulivoimalahankealueen luontoselvitys Pyhäjoen Silovuoren tuulivoimalahankealueen luontoselvitys Tutkimusraportti 127 Toimeksiantaja Hankevastaava: ABO Wind Oy Pääkonsultti: WSP Finland Oy Päiväys 2014 Tekijöiden yhteystiedot Olli-Pekka Siira

Lisätiedot

Iin Olhavan tuulivoimapuisto

Iin Olhavan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY Iin Olhavan tuulivoimapuisto, muuttolinnusto 2014 erillisraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24145P001 2 (47) Olhavan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

12. VAIKUTUKSET LINNUSTOON

12. VAIKUTUKSET LINNUSTOON VAIKUTUKSET LINNUSTOON 12. VAIKUTUKSET LINNUSTOON 12.1 Vaikutusmekanismit 12.1.1 Tuulivoimapuisto Tuulivoimahankkeiden linnustovaikutukset voidaan karkeasti jakaa niiden rakentamisen ja toiminnan aikaisiin

Lisätiedot

Maallikkojen ilmoittamien lintuhavaintojen luotettavuus

Maallikkojen ilmoittamien lintuhavaintojen luotettavuus Maallikkojen ilmoittamien lintuhavaintojen luotettavuus Jukka Jokimäki ja Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäki Arktinen keskus Rovaniemen kaupunkilintuatlas- projekti Rovaniemi 2012 1.Johdanto Luonnon tilan

Lisätiedot

Hallakankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset

Hallakankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KYYJÄRVEN KUNTA tuulivoimapuiston luontoselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.1.2015 P20221 1 (23) Tuomo Pihlaja 19.1.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue...

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Tuulivoimaselvitys 2010

Kymenlaakson Liitto. Tuulivoimaselvitys 2010 Kymenlaakson Liitto Tuulivoimaselvitys 2010 Tuulivoimaselvitys 2010 Tavoitteena löytää riittävän laajoja, tuulisuudeltaan ja maankäytöltään tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvia alueita 2005 laadittu

Lisätiedot

Vimpeli-Alajärvi-Soini-Karstula Tuulivoima-alueiden muuttolintu- ja maakotkaseuranta keväällä 2013

Vimpeli-Alajärvi-Soini-Karstula Tuulivoima-alueiden muuttolintu- ja maakotkaseuranta keväällä 2013 Vimpeli-Alajärvi-Soini-Karstula Tuulivoima-alueiden muuttolintu- ja maakotkaseuranta keväällä 2013 Matti Aalto Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry (SSLTY) 6.9.2013 1. Tavoitteet ja menetelmät Tutkimuksen

Lisätiedot

Vihisuon tuulivoimapuiston luontoselvitykset

Vihisuon tuulivoimapuiston luontoselvitykset SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KARSTULAN KUNTA Vihisuon tuulivoimapuiston luontoselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.1.2015 P20221 Vihisuon luontoselvitys 1 (26) Tuomo Pihlaja 9.1.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

JOUTSENAAVAN, KOKONAAVAN, SILMÄ- VUOMAN, VIIANKIAAVAN JA TEURAVUOMAN SUOLINNUSTOSELVITYS 2004. Jukka Jokimäki ja Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäki

JOUTSENAAVAN, KOKONAAVAN, SILMÄ- VUOMAN, VIIANKIAAVAN JA TEURAVUOMAN SUOLINNUSTOSELVITYS 2004. Jukka Jokimäki ja Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäki JOUTSENAAVAN, KOKONAAVAN, SILMÄ- VUOMAN, VIIANKIAAVAN JA TEURAVUOMAN SUOLINNUSTOSELVITYS 2004 Jukka Jokimäki ja Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäki Arktinen keskus Lapin yliopisto 2004 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kristiinankaupunki. Dagsmark linnustoselvitys 2013

Kristiinankaupunki. Dagsmark linnustoselvitys 2013 LIITE 1 Kristiinankaupunki Dagsmark linnustoselvitys 2013 Silvestris luontoselvitys oy 10.1.2014 Silvestris luontoselvitys oy Dagsmark linnustoselvitys 2013 2 (35) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Selvitysalue...

Lisätiedot

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Maarit Naakka LuK Marika Vahekoski Luk 0 Kuva1. Lapväärtin joki virtaa Dagsmarkin halki. Kannen kuvassa on joen eteläpuolista vanhaa asutusta.

Lisätiedot

16WWE1309 28.4.2011. Vapo Oy

16WWE1309 28.4.2011. Vapo Oy 16WWE1309 28.4.2011 Vapo Oy YVA-kohteiden täydentävät luontoselvitykset Pyhäjärven Leväsuon riekkoreviirikartoitus 2011 16WWE1309 Pyhäjärven Leväsuon riekkoreviirikartoitus 2011 1 Vapo Oy Pyhäjärven Leväsuon

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy

FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy RAAHEN KAUPUNKI ja RAAHEN SATAMA AITTALAHDEN JA SOMERONLAHDEN LINNUSTOSELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Aittalahden ja Someronlahden linnustoselvitys P12075 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Asia Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemisesta tehdyn sopimuksen (AEWA) muuttaminen

Asia Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemisesta tehdyn sopimuksen (AEWA) muuttaminen Ympäristöministeriö PERUSMUISTIO YM201500313 LYMO Osara Matti(YM) 22.10.2015 Asia Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemisesta tehdyn sopimuksen (AEWA) muuttaminen Kokous U/E/UTPtunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

LAPUAN JOUTTIKALLION TUULIVOIMAHANKE

LAPUAN JOUTTIKALLION TUULIVOIMAHANKE S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A INNOPOWER OY LAPUAN JOUTTIKALLION TUULIVOIMAHANKE TUULIVOIMASELVITYS täydentävät ympäristöselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.10.2012, rev 20.5.2013 YMPÄRISTÖSELVITYS

Lisätiedot

Merituulipuiston rakentaminen Iin ja Haukiputaan Suurhiekalle.

Merituulipuiston rakentaminen Iin ja Haukiputaan Suurhiekalle. PÄÄTÖS Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta Pvm.: 22.5.2007 Dnro: PPO-2007-L-308-53 HANKE Merituulipuiston rakentaminen Iin ja Haukiputaan Suurhiekalle. HANKKEESTA

Lisätiedot

Ari Pekka Auvinen Finventia, Pori & Pohjois Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry, Oulu 2016

Ari Pekka Auvinen Finventia, Pori & Pohjois Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry, Oulu 2016 RAPORTTI TEEREN, KURJEN, SUOPÖLLÖN JA KELTAVÄSTÄRÄKIN ESIINTYMISESTÄ HEINISUON HARAVASUON NATURA ALUEELLA OULUSSA SEKÄ MUHOKSEN PEURASUOLLA JA VESISUOLLA. Ari Pekka Auvinen Finventia, Pori & Pohjois Pohjanmaan

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 30.11.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteutti tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Raportista... 4 Selvitysalueen

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Lintu- ja luontodirektiivin huomioiminen maatalousympäristössä

Täydentävät ehdot Lintu- ja luontodirektiivin huomioiminen maatalousympäristössä Täydentävät ehdot Lintu- ja luontodirektiivin huomioiminen maatalousympäristössä Maatalouden ympäristöneuvojakoulutus 6.3.2013 Ahlman-instituutti 11.3.2013 http://www.mavi.fi/attachments/mavi/julkaisut/5ndber1sg/

Lisätiedot

Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012

Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012 LIITE2 Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012 Karri Kuitunen T:mi Ympäristötutkimus Kuitunen 1 Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012 Karri Kuitunen SISÄLLYS Tiivistelmä...

Lisätiedot

HEINÄKURPAN ESIINTYMINEN MALMIN

HEINÄKURPAN ESIINTYMINEN MALMIN TUTKIMUSRAPORTTI 25.10.2016 HEINÄKURPAN ESIINTYMINEN MALMIN LENTOKENTÄN ALUEELLA SYKSYLLÄ 2016 Tekijät: Rauno Yrjölä, Hannu Sarvanne Antti Tanskanen ja Jorma Vickholm Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 Menetelmä...

Lisätiedot

Kurikka - Teuva. Joupinkangas linnustoselvitys 2013

Kurikka - Teuva. Joupinkangas linnustoselvitys 2013 Kurikka - Teuva Joupinkangas linnustoselvitys 2013 Silvestris luontoselvitys oy 30.1.2014 Silvestris luontoselvitys oy: Joupinkangas linnustoselvitys 2013 2 (41) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Hankealue...

Lisätiedot

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO 9.3.2009 Dnro 269/301/2008 Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite MMM 928/720/2008 Lausuntopyyntö 18.11.2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen arvio

Lisätiedot

Ulppaanmäen tuulivoimapuiston luontoselvitykset

Ulppaanmäen tuulivoimapuiston luontoselvitykset SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI tuulivoimapuiston luontoselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 1 (28) Tuomo Pihlaja Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Natura-2000

Lisätiedot

SUOMETSÄERÄMAA-LIFE PROJEKTIALUEEN LINNUSTOSELVITYS

SUOMETSÄERÄMAA-LIFE PROJEKTIALUEEN LINNUSTOSELVITYS SUOMETSÄERÄMAA-LIFE 2002-2005-PROJEKTIALUEEN LINNUSTOSELVITYS Heikki Tuohimaa Johdanto Tutkimusalue jakaantuu kolmeen erilliseen osaan - Litokairaan, Olvassuohon ja Isotilansuohon, joita tässä raportissa

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTO OULUN SATAMA OY

LIIKENNEVIRASTO OULUN SATAMA OY RAPORTTI 101000039 16.9.2016 LIIKENNEVIRASTO OULUN SATAMA OY 2016 2 1 COPYRIGHT PÖYRY FINLAND OY Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa

Lisätiedot

LINNUSTORAPORTTI, ORIVESI

LINNUSTORAPORTTI, ORIVESI Järvilinnut matkailun myötätuulessa Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry LINNUSTORAPORTTI, ORIVESI JOHDANTO Luonnon arvojen huomioon ottaminen on monin tavoin tullut velvoitteeksi meille kaikille. Lainsäädäntömme

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 3 Topografia 3 Kallioperä 4 Maaperä 4 Maanpeite 5 Pohjavesialueet 5 Selvitysalueen luontokohteet Luontokohteet

Lisätiedot

Vesilintujen talvilaskennat Päijät-Hämeessä Tuomas Meriläinen

Vesilintujen talvilaskennat Päijät-Hämeessä Tuomas Meriläinen Vesilintujen talvilaskennat Päijät-Hämeessä Tuomas Meriläinen Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry 21.11.2015 c/o Tapani Saimovaara Päijänteentie 12 a1 17200 Vääksy phly@phly.fi Johdanto Suomen

Lisätiedot

Suomenojan lintualue Säilytettävän alueen rajaaminen linnuston perusteella

Suomenojan lintualue Säilytettävän alueen rajaaminen linnuston perusteella Suomenojan lintualue Säilytettävän alueen rajaaminen linnuston perusteella Esa Lammi & Markku Nironen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy Uusimman uhanalaisarvion mukainen päivitys, 10.6.2011 Suomenojan lintualue

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LEPAKOT JA TUULIVOIMA... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 4 TULOKSET... 4 5 YHTEENVETO

Lisätiedot

K O R K E I M M A L L E H A L L I N T O O I K E U D E L L E ASIA: Muutoksenhaku Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä (16/0862/5).

K O R K E I M M A L L E H A L L I N T O O I K E U D E L L E ASIA: Muutoksenhaku Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä (16/0862/5). K O R K E I M M A L L E H A L L I N T O O I K E U D E L L E ASIA: Muutoksenhaku Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä 12.10.2016 (16/0862/5). VALITTAJA: Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Helsingforstraktens

Lisätiedot

Nummi-Pusulan lintuvesien pesimälinnuston selvitys 2007

Nummi-Pusulan lintuvesien pesimälinnuston selvitys 2007 Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 22 2008 Nummi-Pusulan lintuvesien pesimälinnuston selvitys 2007 Jan Södersved Uudenmaan ympäristökeskus UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 22 2008 Nummi-Pusulan

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy

FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy RAAHEN KAUPUNKI Raahen sataman asemakaavan muutostyöt Lapaluodon satamanosan suunniteltujen tuulivoimaloiden linnustoselvitys ja vaikutusarvio 25.3.2011 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lausunto susitilanteesta

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lausunto susitilanteesta 15.2.2010 Dnro 85/301/2010 Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite MMM 513/444/2010 Lausuntopyyntö 4.2.2010 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lausunto

Lisätiedot

Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys

Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY JA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 1 (9) Marjo Pihlaja Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ravintoketjukunnostus lintuvesien hoidossa? Lintu-kala-hankkeen* tuloksia ja johtopäätöksiä

Ravintoketjukunnostus lintuvesien hoidossa? Lintu-kala-hankkeen* tuloksia ja johtopäätöksiä Ravintoketjukunnostus lintuvesien hoidossa? Lintu-kala-hankkeen* tuloksia ja johtopäätöksiä Mustakurkku-uikku / Jukka Haapala Ilkka Sammalkorpi SYKE/VK Markku Mikkola-Roos SYKE/LK * YM 77 Sammalkorpi,

Lisätiedot

Natura arviointi. Siikajoen tuulipuistohankkeen YVA -menettely

Natura arviointi. Siikajoen tuulipuistohankkeen YVA -menettely Natura 2000 -arviointi Siikajoen tuulipuistohankkeen YVA -menettely 12.5.2011 Laatijat: FM Satu Pietola, FM Päivi Vainionpää, FM Johanna Korkiakoski, FM Mikko Ahokas Tarkistanut: DI Antti Tiri Hyväksynyt:

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

Turun Ruissalon öljyvahinkoalueen Iinnoston seurantalaskennat vuonna 2002 ja 2003

Turun Ruissalon öljyvahinkoalueen Iinnoston seurantalaskennat vuonna 2002 ja 2003 Turun Ruissalon öljyvahinkoalueen Iinnoston seurantalaskennat j 1 Tur~~ kaupunki YMPARISTONSUOJELUTOIMISTO 2003 Tur~!l kaupunki YMPARISTONSUOJELUTOIMISTO 2003 Turun Ruissalon öljyvahinkoalueen linnuston

Lisätiedot

IBA-seurannat: tavoitteíta, menetelmiä ja tuloksia

IBA-seurannat: tavoitteíta, menetelmiä ja tuloksia IBA-seurannat: tavoitteíta, menetelmiä ja tuloksia Tero Toivanen, BirdLife Suomi, lintulaskijatapaaminen 14.2.2015 Kuva: Kalle Meller IBA = kansainvälisesti tärkeät lintualueet Maailmanlaajuinen seurantaverkosto

Lisätiedot

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi LUONTO-OSUUSKUNTA AAPA Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi Juha Repo 29.9.2008 2 1. JOHDANTO... 1 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1. ALLAS-ALUE... 1 2.1.1. Soiden lintulaskennat...

Lisätiedot

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö)

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) Teerivaaran tuulivoimahanke 165 (269) 4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) 4.6.8.1 Arviointimenetelmät ja arvioinnin epävarmuudet Linnusto Hankkeen sähkönsiirtovaihtoehdot on kerrottu kappaleessa

Lisätiedot

Muhoksen Kivisuon Kontiosuon pesimä- ja muuttolinnusto

Muhoksen Kivisuon Kontiosuon pesimä- ja muuttolinnusto Muhoksen Kivisuon Kontiosuon pesimä- ja muuttolinnusto Jari Jokela 2006 Sisällysluettelo 1. Johdanto...2 2. Laskenta-alue...2 3. Menetelmät...2 3.1. Muutonaikaiset laskennat...2 3.1.1. Kevätmuutto...2

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS. Sisällysluettelo TUULIVOIMASUUNNITELUN UUSIKAUPUNKI, HYTTYSKARI HANGONSAARI VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

LUONTOSELVITYS. Sisällysluettelo TUULIVOIMASUUNNITELUN UUSIKAUPUNKI, HYTTYSKARI HANGONSAARI VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT TUULIVOIMASUUNNITELUN LUONTOSELVITYS UUSIKAUPUNKI, HYTTYSKARI HANGONSAARI Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Suunnittelualue 3 3. Tutkimusmenetelmät 7 4. Linnustoselvityksen tulokset 7 4.1. Pesimälinnusto

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

UUSI VALTAKUNNALLINEN TUULIVOIMAN NEUVONTAPALVELU

UUSI VALTAKUNNALLINEN TUULIVOIMAN NEUVONTAPALVELU UUSI VALTAKUNNALLINEN TUULIVOIMAN NEUVONTAPALVELU Tarjoaa asiantuntija-apua ja neuvontaa tuulivoimaloiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä menettely- ja sisältökysymyksissä. Valtakunnallinen

Lisätiedot

NATURA TARVEARVIOINTI 16USP NAT PUHURI OY Pyhäjoen Parhalahden tuulipuisto. Natura tarvearviointi

NATURA TARVEARVIOINTI 16USP NAT PUHURI OY Pyhäjoen Parhalahden tuulipuisto. Natura tarvearviointi NATURA TARVEARVIOINTI 16USP0142.6501.NAT 4.10.2013 PUHURI OY Pyhäjoen Parhalahden tuulipuisto Natura tarvearviointi 1 Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

352 Lappfjärdin ja Lakikankaan tuulivoimapuistot CPC Finland Oy FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

352 Lappfjärdin ja Lakikankaan tuulivoimapuistot CPC Finland Oy FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 352 Lappfjärdin ja Lakikankaan tuulivoimapuistot CPC Finland Oy Muuttolinnuston seuranta olisi suositeltavaa toteuttaa yhteistyössä muiden samalle muuttoreitille sijoittuvien tuulivoimapuistojen kanssa,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN (VARPUNEVAN) LINTULASKENTA

HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN (VARPUNEVAN) LINTULASKENTA HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN (VARPUNEVAN) LINTULASKENTA 22.6.2016 Ari Pekka Auvinen Pohjois Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry 1 Johdanto Tässä raportissa esitellään Haapaveden Hankilannevalla 22.6.2016

Lisätiedot