Hauklapin tuulivoimapuiston luontoselvitykset 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hauklapin tuulivoimapuiston luontoselvitykset 2011"

Transkriptio

1 TuuliSaimaa Oy Hauklapin tuulivoimapuiston luontoselvitykset 2011 Kasvillisuusselvitys, luontotyyppiselvitys, liito-oravaselvitys, muuttolintuselvitys ja pesimälinnustoselvitys T:mi Ympäristötutkimus Kuitunen

2 Hauklapin tuulivoimapuiston luontoselvitys 2011 Kasvillisuusselvitys, luontotyyppiselvitys, liito-oravaselvitys, muuttolintuselvitys ja pesimälinnustoselvitys Karri Kuitunen SISÄLLYS Tiivistelmä Aineisto ja menetelmät Selvitysalueen yleiskuvaus Selvitysmenetelmät Kasvillisuus ja luontotyyppiselvitys Liito-oravaselvitys Muuttolintuselvitys Pesimälinnustoselvitys Tulokset Kasvillisuus ja luontotyypit Kasvillisuus turbiinien suunnitelluilla rakennuspaikoilla Kangasvuokon esiintyminen selvitysalueella Liito-orava Lintujen muutto Kevätmuutto Tulokset lajiryhmittäin Syysmuutto Tulokset lajiryhmittäin Pesimälinnusto Huomionarvoiset pesimälajit Tulosten tarkastelu Kasvillisuus ja luontotyypit Liito-orava Lintujen muutto Taustaa Tulosten edustavuus Muuttoreittien sijoittumisesta Hauklapin ympäristössä Arvioita Hauklapin ylittävän muuton törmäysriskeistä

3 3.4. Pesimälinnusto Yleistä Kaakkuri Petolinnut Metsäkanalinnut Kehrääjä Muut eliölajit Johtopäätökset Kirjallisuus LIITTEET: 1. Putkilokasvit, 2. Keväällä havaittujen lintujen muuttajamäärät, 3. Syksyllä havaittujen lintujen muuttajamäärät. Kannen kuvat: Valkoposkihanhet ylittävät havaintopaikkaa (vas. ylh.), kaakkuri Suurella Haukkalammella (alh. vas.) ja muuttavia petolintuja Hauklapin taivaalla: kaksi mehiläishaukkaa, merikotka ja piekana (kuvat oikealla ylhäältä alas). Karri Kuitunen T:mi Ympäristötutkimus Kuitunen Lappeenranta, tammikuu 2012 Puh

4 Tiivistelmä Ruokolahden Hauklapin tuulivoimapuiston suunnittelualueen luontoa selvitettiin huhti - lokakuussa vuonna Alueen ylittävää kevätmuuttoa havainnoitiin 22 päivänä noin 108 tuntia ja syysmuuttoa 21 päivänä noin 146 tuntia Pesimälinnustoa selvitettiin maalintujen kartoitusmenetelmää soveltaen 10 päivänä Erityisesti tikkojen esiintymistä selvitettiin kahdeksalla maalis-toukokuisella ja kehrääjän kahdella kesäkuisella kuuntelukerralla. Liito-oravan, putkilokasvien ja luontotyyppien esiintymistä selvitettiin turbiinien suunniteltujen rakennuspaikkojen ympäristössä huhti-elokuussa. Kasvillisuus turbiinien suunnitelluilla rakennuspaikoilla on pääasiassa varttunutta tai nuorta mäntyvaltaista mustikka- ja puolukkatyypin kangasmetsää. Turbiinien rakennuspaikoilla ja niiden välittömässä ympäristössä ei havaittu erityisesti suojeltavia putkilokasvilajeja. Uhanalaisista putkilokasveista vaarantunut ja luonnonsuojelulailla rauhoitettu kangasvuokko esiintyy muutamilla paikoilla suunniteltujen rakennuspaikkojen läheisyydessä, mikä on huomioitava muun muassa mahdollisia tielinjauksia suunniteltaessa. Turbiinien suunnitelluilla rakennuspaikoilla ja niiden lähiympäristössä ei havaittu luonnonsuojelulailla suojeltavia luontotyyppejä, metsälain 10 :ssä tarkoitettuja kohteita ja vesilain (15 a ja 17 a ) luonnontilaisina säilytettäviä kohteita. Turbiinien suunnitelluilla rakennuspaikoilla ja niiden lähiympäristössä ei havaittu merkkejä liitooravan esiintymisestä eikä erityisen hyvin liito-oravan elinympäristöksi soveltuvia metsäalueita. Muutonseurannassa havaittiin keväällä ja syksyllä yhteensä 123 lintulajia ja noin yksilöä, joista noin ylitti selvitysalueen. Riskikorkeudella m lentäviä lintuja havaittiin keväällä 4467 (29 %) ja syksyllä 4029 yksilöä (18 %). Keväällä havaittiin 23 lintudirektiivin I liitteen lajia sekä 14 uhanalaista lajia, joista kaksi äärimmäisen uhanalaisia (haarahaukka, tunturikiuru), kaksi erittäin uhanalaista (lapasotka, suokukko) ja kymmenen vaarantunutta. Silmälläpidettäviä lintulajeja havaittiin kymmenen ja alueellisesti uhanalaisia kahdeksan. Syksyllä havaittiin 19 lintudirektiivin I liitteen lajia sekä 11 uhanalaista lajia, joista kaksi erittäin uhanalaisia (suokukko, valkoselkätikka) ja yhdeksän vaarantunutta. Silmälläpidettäviä lintulajeja havaittiin viisi ja alueellisesti uhanalaisia kolme. Pesimälinnustokartoituksen yhdeksällä 800 m 800 m ruudulla havaittiin 58 pesivää tai mahdollisesti pesivää lajia. Pesimälinnuston muodostavat pääasiassa tavanomaiset metsälajit. Lajistoon kuuluu kuitenkin myös useita alueen erämaisuutta ilmentäviä ja vanhan metsän lajeja, kuten kaakkuri, metso, palokärki ja lapinpöllö. Suunnittelualueella pesimälinnustokartoituksen ruutujen ulkopuolella havaittuja pesiviä tai mahdollisesti pesiviä lajeja sekä aiempien vuosien tietojen perusteella alueella esiintyviä lajeja olivat muun muassa hiirihaukka, käenpiika, pohjantikka, mehiläishaukka, viirupöllö. Erityisesti suojeltavia pesimälajeja ei havaittu. Uhanalaisista mahdollisesti pesivistä lajeista havaittiin hiirihaukka ja mehiläishaukka (vaarantuneita). Lintudirektiivin I liitteen lajeja havaittiin 19, silmälläpidettäviä kahdeksan ja alueellisesti uhanalaisia kaksi. Mahdollinen tuulivoimarakentaminen ei vaaranna merkittäviä kasvillisuusalueita, luontotyyppejä ja liito-oravan elinympäristöjä, mutta todennäköisesti heikentäisi erämaalintujen, kuten kaakkurin, metsäkanalintujen, kehrääjän ja petolintujen elinympäristöjen laatua. Muuttajamäärät eivät olleet minkään lajiryhmän Etelä-Karjalan oloissa erityisen merkittäviä. Alueen ylittävä kokonaislintumäärä oli kuitenkin huomattava, ja turbiinien rakentaminen todennäköisesti aiheuttaisi jonkin verran törmäysuhreja. Muuttoreittien merkityksen arviointia vaikeuttaa erityisesti yömuuttoa ja vuosien välistä vaihtelua koskevan tiedon puuttuminen. 3

5 1. Aineisto ja menetelmät 1.1. Selvitysalueen yleiskuvaus Hauklapin kylän länsipuolella lähellä Ruokolahden ja Puumalan kunnanrajaa sijaitseva selvitysalue on kuusi- ja mäntyvaltaisten kangasmetsien sekä pienten kirkasvetisten järvien ja lampien muodostama varsin erämainen ympäristökokonaisuus (kuva 1). Puustoltaan varttuneiden yhtenäisempien metsiköiden lisäksi alueella on vaihtelevan kokoisia avohakkuita ja eri-ikäisiä taimikoita. Pinnanmuodoiltaan vaihtelevan alueen korkein huippu Kerimäki on noin 150 metriä merenpinnan yläpuolella. Monin paikoin esiintyy avokallioalueita ja jopa pystysuoria jyrkänteitä. Mäkien välisissä painanteissa on paikoin pieniä pääasiassa ojitettuja rämeitä ja korpimaisia painanteita. Puumalantien ja Hauklapintien lisäksi aluetta halkoo useita vähäisempiä hiekkateitä ja metsäautoteitä sekä Fingridin voimalinja. Harvaa haja-asutusta on lähinnä alueen reunaosissa. Kuva 1. Ruokolahden Hauklapin tuulivoimapuiston luontoselvityksen alue vuonna Pesimälinnustoselvityksen kahdeksan kartoitusruutua (800 m 800 m) on merkitty yhtenäisellä mustalla viivalla. Yhdeksän vihreällä ympyrällä merkittyä turbiinipaikkaa sijaitsevat ruutujen keskipisteissä. Kevät- ja syysmuutontarkkailun havaintopiste on merkitty keltaisella tähdellä. Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen noin yhden hehtaarin laajuiset kartoitusruudut sijaitsevat turbiinien suunnitelluilla rakennuspaikoilla (ei merkitty karttaan). 4

6 1.2. Selvitysmenetelmät Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys Kasvillisuusselvityksen pääasiallisena tavoitteena oli uhanalaisten, alueellisesti uhanalaisten, silmälläpidettävien sekä luontodirektiivin liitteissä II ja IV mainittujen putkilokasvien esiintymisen selvittäminen (Neuvoston direktiivi 92/43/ETY; luontodirektiivi, Rassi ym. 2010). Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset keskitettiin noin hehtaarin kokoiselle alueelle turbiinien suunniteltujen rakennuspaikkojen ympäristössä. Yleisluontoisemmin ja laajemmalla alueella kasvillisuutta ja luontotyyppejä tarkasteltiin pesimälinnustoselvityksen yhteydessä. Luontotyyppiselvityksessä pyrittiin löytämään seuraavat rakennuspaikoilla ja niiden lähiympäristössä kysymykseen tulevat ja maankäytön suunnittelussa huomioitavat kohteet: luonnonsuojelulain 29 suojellut luontotyypit vesilain 15a :n ja 17a :n luonnontilaisina säilytettävät kohteet metsälain 10 :n erityisen tärkeät elinympäristöt muut huomionarvoiset luontokohteet Luontotyyppien selvittämiseksi turbiinien suunnitellut rakennuspaikat käveltiin systemaattisesti läpi puustoa, kasvillisuutta ja muita ympäristön piirteitä havainnoiden. MMM Karri Kuitunen teki kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin liittyvät maastotyöt 31.3., 4.4., 7.4., 29.4., 6.5., , 19.5., , 27.5., ja Liito-oravaselvitys Liito-oravan ulostepapanoiden löytämiseksi suurimpien kuusten ja lehtipuiden tyvet tarkastettiin turbiinien suunnitelluilla rakennuspaikoilla ja niiden lähiympäristössä (Nironen ja Lammi 2003). Luonnonsuojelulaissa mainitun lisääntymis- ja levähdyspaikan kriteerinä pidettiin papanoita kolopuun juurella (Luonnonsuojelulaki 49 ). MMM Karri Kuitunen teki selvityksen maastotyöt 31.3., 4.4., 7.4., 29.4., 6.5., ja Muuttolintuselvitys Havainnoinnin tarkoituksena oli suunnittelualueen ylittävän eri linturyhmien (vesilinnut, kahlaajat, lokit, päiväpetolinnut, kyyhkyt, pikkulinnut) sekä lintudirektiivin I liitteen, uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien kevätmuuton runsauden sekä muuttajien lentokorkeuksien selvittäminen erilaisissa sääolosuhteissa. Lisäksi havainnoitiin selvitysalueella tai sen lähiympäristössä mahdollisesti pesivien suurten lintujen, kuten peto- ja vesilintujen liikkeitä alueen ilmatilassa. Havainnointi 5

7 pyrittiin säätilojen ja muuton kehitystä seuraamalla ajoittamaan kohteena olevien linturyhmien päämuuttopäiville. Kevätmuuttoa havainnoitiin yhteensä 22 päivänä (taulukko 1). Havainnointi tapahtui huhtikuussa klo 5.20 ja sekä toukokuussa klo 4.45 ja välisenä aikana. Taulukko 1. Lintujen kevätmuutonseurannan havainnointimäärät Ruokolahden Hauklapin tuulivoimapuiston suunnittelualueella. Havaintopäivät Havainnointiaika Keskimäärin/pvä huhtikuu h 28 min 5 h 3 min toukokuu h 25 min 4 h 25 min Yht h 53 min 4 h 44 min Syysmuuttoa havainnoitiin yhteensä 21 päivänä (taulukko 2). Havainnointi tapahtui elokuussa klo , syyskuussa klo 6.00 ja sekä lokakuussa klo 6.45 ja välisenä aikana. Taulukko 2. Lintujen syysmuutonseurannan havainnointimäärät Ruokolahden Hauklapin tuulivoimapuiston suunnittelualueella. Havaintopäivät Havainnointiaika Keskimäärin/pvä elokuu 1 4 h 15 min 4 h 15 min syyskuu h 30 min 7 h 8 min lokakuu 9 62 h 50 min 6 h 59 min Yht h 35 min 6 h 56 min Havaintopaikkana toimi Puumalantien eteläpuolella sijaitseva mäki, josta hallitsee suunnittelualueen ilmatilan parhaiten (kuva 1). Havainnointipaikalta on hyvä näkyvyys idän ja etelän välisiin ilmansuuntiin sekä luoteeseen. Näkyvyys on puutteellinen tai huono etelän ja lännen sekä pohjoisen ja koillisen välisiin ilmansuuntiin. Hyvän näkyvyyden sektoreissa latvusten yläpuolella etenevän pikkulintumuuton pystyy havaitsemaan jopa yli 1 kilometrin etäisyydeltä. Matalalla kulkevasta pikkulintumuutosta jää helposti tätä suurempi osa havaitsematta. Suunnittelualueen ilmatilassa kulkevan lounaan ja koillisen suuntainen muutto on parhaiten hallittavissa, sillä turbiinien rakennuspaikat ovat melko kapeana lounaan ja koillisen suuntaisena muodostelmana. Selvitysalueen länsi- tai itäosassa matalalla kulkevaa kaakon ja luoteen tai etelän ja pohjoisen suuntaista muuttoa ei pysty havaintopaikalta havaitsemaan (erityisesti pikkulinnut). Korkeammalla (yli 50 m) kulkevan suurem- 6

8 pien lintujen muuton havaitsemiseen näkyvyys on normaalioloissa riittävä ainakin jossakin ohituksen vaiheessa. Kunakin havainnointipäivänä merkittiin ylös vallitseva säätila ja sen olennaiset muutokset (lämpötila, pilvisyys, tuulen suunta ja voimakkuus, näkyvyys) sekä kaikki suunnittelualueen ylittävät muuttajat lentosuuntineen ja lentokorkeuksineen. Suurikokoisista linnuista, kuten hanhista, kurjista ja petolinnuista sekä harvinaisista lajeista kirjattiin myös suunnittelualueen sivuuttavat yksilöt. Muuttavien lintujen lentokorkeuksia arvioitiin vertaamalla puuston korkeuteen (keskimäärin 22m, korkeimmat latvat 25m). Läheltä ja korkealta menneiden isompien lintujen lentokorkeusarvioiden oikeellisuutta tarkistettiin digikuvaamalla muutamia lintuyksilöitä. Muuttavat lintuyksilöt kirjattiin lentokorkeuden perusteella kolmeen luokkaan, jotka määriteltiin suunnitteilla olevien tuulivoimaloiden mittojen perusteella. Voimalan lavan pyöriessä sen lakipiste on 175 metrin ja alin piste 65 metrin korkeudella maan pinnasta. Näin ollen metrin korkeudella lentävät linnut muuttavat vaara-alueella voimalan pyöriviin lapoihin nähden (taulukko 3). Muuttokorkeuden nollatasona käytettiin havaintopaikan tasoa. Joissakin tapauksissa erityisesti pikkulintumuutto kulki havaintopaikan tasoa matalammalla. Tällaiset havainnot kirjattiin lentokorkeusluokkaan 0 65 metriä. Muutonhavainnoinnin apuvälineenä käytettiin kiikaria ja zoom-okulaarilla varustettua lintukaukoputkea. Tarkkailusta vastasivat keväällä Jari Kontiokorpi (53 h 5 min), MMM Karri Kuitunen (29 h 18 min) ja Kari Kärkkäinen (25 h 30 min) sekä syksyllä Miika Suojarinne (123 h 45 min) ja Karri Kuitunen (21 h 50 min). Taulukko 3. Muuttavien lintujen lentokorkeuksien kirjaamisen perusteena käytetyt luokat Ruokolahden Hauklapin tuulivoimapuiston kevät- ja syysmuutonhavainnoinnissa vuonna Luokka Korkeus maan pinnasta Muuttokorkeus suhteessa voimalan lapoihin K m Pääsääntöisesti lapojen alapuolella K m Riskikorkeus. Muuttoa lapojen pyörimiskorkeudella K 3 yli 175 m Pääsääntöisesti lapojen yläpuolella Pesimälinnustoselvitys Pesimälinnustoselvityksen tarkoitus oli ensisijaisesti lintudirektiivin I liitteen, uhanalaisten, alueellisesti uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien esiintymisen selvittäminen (Neuvoston direktiivi 79/409/ETY, Rassi ym. 2010) sekä tuulivoimarakentamisen mahdollisten linnustovaikutusten arviointi yleisellä tasolla. Pesimälinnustoa selvitettiin maalintujen kartoitusmenetelmää soveltaen kolmella koko alueen kattavalla laskentakierroksella , ja (Koskimies ja Väisänen 1988). MMM Karri Kuitunen, Jari Kontiokorpi, Ari Parviainen ja Kari Kärkkäinen tekivät 7

9 maastotyöt mahdollisimman heikkotuulisella ja poutaisella säällä pääsääntöisesti klo Kartoituslaskennoissa selvitysalue käveltiin systemaattisesti läpi lintuja jatkuvasti havainnoiden siten, että kulkulinjojen välinen etäisyys vaihteli kasvillisuuden tiheyden perusteella noin 100 metristä 150 metriin. Täydentäviä pesimälinnustohavaintoja kerättiin lisäksi kevätmuuton seurannan sekä liito-oravaselvityksen ja kasvillisuusselvityksen maastotöiden yhteydessä. Pesiväksi pariksi tulkittiin, kun laulava tai nähty koiras tai naaras havaittiin kahdella laskentakerralla samalla paikalla sopivassa pesimäympäristössä. Yksikin havainto riitti pesiväksi pariksi tulkitsemiseen, jos havainto koski varoittelevaa, pesää rakentavaa tai ruokaa/ulosteita kantavaa emoa, pesää tai poikuetta. Huomionarvoiset tikkalajit Pesimälinnustoselvitystä täydennettiin valkoselkätikan, harmaapäätikan, pohjantikan ja palokärjen esiintymistä selvittävällä kartoituksella turbiinien suunnitelluilla rakennuspaikoilla ja niiden lähiympäristössä 31.3., 4.4., 7.4., , 11.5., Tikkakartoituksen apuvälineenä käytettiin ääniatrappia. Kehrääjä Kartoituslaskentoja täydennettiin kahdella koko alueen kattavalla kehrääjien kuuntelukierroksella, jotka tehtiin ja heikkotuulisessa ja poutaisessa säässä klo kattavasti eri puolilla suunnittelualuetta noin 40 havaintopisteessä. Kehrääjäselvityksen tehostamiseksi käytettiin ääniatrappia. Selvityksen ulkopuoliset lintuhavainnot Luonnontieteellinen keskusmuseo luovutti selvityksen käyttöön suunnittelualueen ja sen lähiympäristön petolintujen pesäpaikkoja koskevia havaintoja vuosilta (Juha Honkala, kirjallinen ilmoitus). Lisäksi tarkastettiin huomionarvoisten lintulajien esiintymistietoja (tilanne ) Hatikka-tietokannasta (Luonnontieteellinen Keskusmuseo). 2. Tulokset 2.1. Kasvillisuus ja luontotyypit Selvitysalueella havaittiin yhteensä 98 putkilokasvilajia (liite 1). Turbiinien suunniteltujen rakennuspaikkojen yhden hehtaarin laajuisilla selvitysruuduilla ei havaittu erityisesti suojeltuja putkilokasvilajeja, luonnonsuojelulailla (29 ) suojeltuja luontotyyppejä, metsälain (10 ) erityisen tärkeitä elinympäristöjä ja vesilain (15 a, 17 a ) luonnontilaisena säilytettäviä kohteita (Rassi ym. 2010). 8

10 Uhanalaisista putkilokasveista vaarantunut kangasvuokko esiintyy suunnittelualueella useilla kasvupaikoilla suunniteltujen turbiinipaikkojen läheisyydessä (kuvat 2 ja 3). Silmälläpidettävistä kasveista ahokissankäpälä esiintyy paikoin runsaana Puumalantien varressa Kasvillisuus turbiinien suunnitelluilla rakennuspaikoilla Turbiinipaikka 1 Metsätyyppi: Mustikka- ja puolukkatyypin kangas. Puusto: Varttunutta mäntymetsää, sekapuustona joitakin varttuneita ja nuoria kuusia. Pensaskerros: Kuusi, kataja. Kenttäkerros: Mustikka, puolukka, kanerva, sananjalka, metsälauha, vanamo, kevätpiippo, metsäkastikka. Turbiinipaikka 2 Metsätyyppi: Puolukka-, mustikka- ja kanervatyypinkangas. Alueen reunaosassa soistunutta metsää. Puusto: Varttunutta mäntyvaltaista metsää, sekapuustona varttuneita kuusia ja rauduskoivuja. Pensaskerros: Mänty, kataja, kuusi, hieskoivu, rauduskoivu, pihlaja, paju (Sali sp.), raita, harmaaleppä. Kenttäkerros: Puolukka, kanerva, mustikka, juolukka, vadelma, suopursu, metsäalvejuuri, metsäkastikka, metsälauha, siniheinä, nurmirölli, vanamo, suo-orvokki, metsätähti, rätvänä, maitohorsma, kultapiisku, oravanmarja, kevätpiippo, jouhivihvilä, keräpäävihvilä, tähtisara, sananjalka, suopursu. Turbiinipaikka 3 Metsätyyppi: Pääasiassa mustikkatyypin kangas. Puusto: Rakennuspaikalla varttunutta ja nuorta mäntymetsää. Rakennuspaikan eteläpuolella harvennettua varttunutta kuusimetsää. Pensaskerros: Kuusi, koivu (Betula sp.), kataja. Kenttäkerros: Mustikka, puolukka, kanerva, rohtotädyke, kevätpiippo, katinlieko, riidenlieko, vanamo, sanajalka, nuokkutalvikki, sormisara, metsäalvejuuri, ahomansikka. Turbiinipaikka 4 Metsätyyppi: Mustikka- ja puolukkatyypin kangas. Osittain kallioinen ja kivinen. Puusto: Varttunutta mäntymetsää, sekapuustona muutamia varttuneita kuusia. 9

11 Pensaskerros: Kuusi, kataja, pihlaja, haapa, harmaaleppä, vadelma, paju (Sali sp.). Kenttäkerros: Sananjalka, kanerva, metsäkastikka, kielo, kultapiisku, sarjakeltano, metsälauha, kangasmaitikka, vanamo, maitohorsma, keltatalvikki, lillukka, oravanmarja, kevätpiippo, metsätähti, ahosuolaheinä, metsäalvejuuri, rätvänä. Turbiinipaikka 5 Metsätyyppi: Mustikka- ja puolukkatyypin kangas. Paikoin avokalliota, jonka luoteispuolella korpimaista metsää. Puusto: Varttunutta mänty- ja kuusivaltaista metsää, jossa sekapuuna varttuneita rauduskoivuja. Pensaskerros: Kuusi, kataja, pihlaja, korpipaatsama, raita. Kenttäkerros: Mustikka, puolukka, kanerva, kielo, lillukka, sananjalka, kultapiisku, oravanmarja, metsätähti, mäntykukka, lampaannata, metsäkastikka, metsälauha, siniheinä, kevätpiippo, kangasmaitikka, rätvänä, maitohorsma, aho-orvokki, sarjakeltano. Turbiinipaikka 6 Metsätyyppi: Mustikka- ja puolukkatyypin kangas. Paikoin avokalliota ja kivenlohkareita. Puusto: Varttunutta, harvaa ja matalakasvuista mäntymetsää. Pensaskerros: Kuusi, kataja, rauduskoivu, pihlaja. Kenttäkerros: Mustikka, puolukka, metsätähti, metsälauha, metsäkastikka, metsäalvejuuri, sananjalka, kultapiisku, kielo. Turbiinipaikka 7 Metsätyyppi: Mustikka- ja puolukkatyypin kangas. Puusto: Varttunutta mäntymetsää. Pensaskerros: Kataja, kuusi. Kenttäkerros: Mustikka, puolukka, sianpuolukka, kanerva, vanamo, kevätpiippo, sananjalka, nuokkutalvikki, sormisara, ahomansikka. Turbiinipaikka 8 Metsätyyppi: Mäen lakiosa lähinnä puolukkatyypin, mäen alaosa mustikkatyypin kangasta. Puusto: Rakennuspaikalla varttunutta mäntymetsää, sekapuuna muutamia varttuneita kuusia ja rauduskoivuja. Kallioalueen alaosassa varttuneiden kuusien määrä suurempi. Pensaskerros: Harmaaleppä, kataja, kuusi, pihlaja, raita ja rauduskoivu. 10

12 Kenttäkerros: Puolukka (runsas), kanerva, metsäkastikka, metsälauha (paikoin runsas), rohtotädyke, kielo, sananjalka, kevätpiippo, kultapiisku, rätvänä, vanamo, metsätähti, aho-orvokki, harjuhäränsilmä, nurmirölli, yövilkka, metsäalvejuuri, kallioimarre, karvakiviyrtti, oravanmarja. Turbiinipaikka 9 Metsätyyppi: Mustikka- ja puolukkatyypin kangas. Puusto: Varttunutta mäntymetsää, sekapuustona vähän varttuneita kuusia ja rauduskoivuja. Pensaskerros: Kuusi, kataja, rauduskoivu. Kenttäkerros: Mustikka, puolukka, kanerva, kevätpiippo, rohtotädyke, sananjalka, vanamo, yövilkka. 11

13 Kangasvuokon esiintyminen suunnittelualueella Kangasvuokkoja havaittiin kolmella erillisellä alueella ja 13 kasvupaikalla yhteensä kymmeniä versoja. Suurin osa kasvupaikoista sijaitsi Puumalantien pientareella turbiinipaikan 9 pohjoispuolella. Pienemmät esiintymät sijaitsivat turbiinipaikan 6 eteläpuolella ja turbiinipaikan 3 lounaispuolella (kuvat 2 ja 3). Kuva 2. Kangasvuokon punaisilla tähdillä merkityt kasvupaikat Ruokolahden Hauklapin tuulivoimapuiston suunnittelualueella turbiinipaikkojen 6 ja 9 ympäristössä vuonna

14 Kuva 3. Kangasvuokon punaisilla tähdillä merkityt kasvupaikat Ruokolahden Hauklapin tuulivoimapuiston suunnittelualueella turbiinipaikan 3 ympäristössä vuonna Liito-orava Turbiinien suunnitelluilla rakennuspaikoilla ja niiden lähiympäristössä ei havaittu merkkejä liitooravan esiintymisestä eikä erityisen hyvin liito-oravan elinympäristöksi soveltuvia metsäalueita Lintujen muutto Kevät- ja syysmuutontarkkailussa havaittiin yhteensä 123 lintulajia ja lintuyksilöä, joista yksilön lentoreitti ylitti selvitysalueen Kevätmuutto Muutontarkkailussa havaittiin yhteensä 110 lintulajia ja yksilöä, joista yksilön lentoreitti ylitti suunnittelualueen. Näistä pikkulintuja ja rastaita oli yhteensä 6911, hanhia 4641 ja pieniä sorsalintuja 1351 yksilöä (taulukko 4). Lajilleen määritetyistä linnuista viisi runsainta 13

15 lajia olivat peippo 2013, valkoposkihanhi 1171, mustalintu 935, sepelkyyhky 757 ja vihervarpunen 289 (liite 2). Lintudirektiivin I liitteen lajeja havaittiin 23, uhanalaisia 14, joista kaksi äärimmäisen uhanalaisia (haarahaukka, tunturikiuru), erittäin uhanalaisia kaksi (lapasotka, suokukko) ja kymmenen vaarantunutta. Silmälläpidettäviä lintulajeja havaittiin kymmenen ja alueellisesti uhanalaisia kahdeksan lajia (taulukko 5). Eri linturyhmien välillä oli eroja muuttokorkeudessa siten, että suurin osa pikkulinnuista ja rastaista lensi riskikorkeuden ( metriä) alapuolella ja pienistä sorsalinnuista riskikorkeuden yläpuolella, kun taas yleisemmin riskikorkeudella muuttaneita lajeja tai lajiryhmiä olivat erityisesti kurki, päiväpetolinnut, joutsenet, hanhet ja lokkilinnut (taulukko 4). Lajiryhmien väliset erot muuttokorkeuksissa vastaavat varsin hyvin Muukonkankaan tuulivoimapuiston linnustoselvityksessä saatuja tuloksia (Kuitunen ja Lehtonen 2010). Taulukko 4. Ruokolahden Hauklapin tuulivoimapuiston kevätmuutontarkkailussa havaittujen linturyhmien yksilömäärät ja määrien jakautuminen muuttokorkeuden perusteella kolmeen luokkaan. Lentokorkeuden luokat: 0 65 m= pääsääntöisesti lapojen alapuolella, m= riskikorkeus, muuttoa lapojen pyörimiskorkeudella, yli 175 m= pääsääntöisesti lapojen yläpuolella. Lajiryhmä pikkulinnut sisältää havainnot pienistä varpuslinnuista ja tervapääskystä. Alue= selvitysalueen ylittäneiden lintujen yhteismäärä, Yhteensä= selvitysalueen ylittäneiden ja sivuuttaneiden yhteismäärä, Riskikorkeus= selvitysalueen riskikorkeudella (65 175m) ylittäneiden osuus (%) alueen ylittäneiden määrästä. Linturyhmä 0 65m m yli 175m Alue Yht. Riskikorkeus joutsenet % hanhet % sorsat % kuikkalinnut % merimetso % päiväpetolinnut % kurki % kahlaajat % lokkilinnut % kyyhkyt % käki % pöllöt % tikat % varislinnut % rastaat % pikkulinnut % Yhteensä % 14

16 Taulukko 5. Ruokolahden Hauklapin tuulivoimapuiston muutontarkkailussa havaitut huomionarvoiset lintulajit (43). CR= äärimmäisenuhanalainen, EN= erittäin uhanalainen, VU= vaarantunut, RT= alueellisesti uhanalainen, NT= silmälläpidettävä, LD= lintudirektiivin I liitteen laji (Neuvoston direktiivi 79/409/ETY; lintudirektiivi, Rassi ym. 2010). Lintulaji CR EN VU RT NT LD ampuhaukka aro/niittysuohaukka haarahaukka hiirihaukka isokoskelo isokuovi jouhisorsa kaakkuri kalasääski kalatiira kangaskiuru kapustarinta keltavästäräkki kuhankeittäjä kuikka kurki lapasotka laulujoutsen liro maakotka mehiläishaukka merikotka metsähanhi naurulokki niittykirvinen pikkukuovi pikkulokki pohjansirkku* ) pohjantikka pulmunen punakuiri punavarpunen ruskosuohaukka selkälokki sinisuohaukka suokukko suopöllö taivaanvuohi tukkakoskelo tukkasotka tunturikiuru uuttukyyhky valkoposkihanhi * ) Pohjansirkkuhavaintoihin sisältyy muiden muuttolennossa samankaltaisesti ääntelevien, mutta Etelä-Karjalan oloissa epätodennäköisten lajien, kuten pikku- ja kultasirkun, mahdollisuus. 15

17 Tulokset lajiryhmittäin Kaikkia lajeja koskevat havainnot ovat taulukoituna liitteessä 2. Yksilömääriä esitettäessä sulkeissa olevat luvut tarkoittavat selvitysalueen ylittäneiden yksilöiden määrää. Siten esimerkiksi merkintä 300 (47) sepelhanhea tarkoittaa, että yhteensä 300 havaitusta yksilöstä 47 ylitti selvitysalueen. Sorsalinnut Lintudirektiivin I liitteen lajit Laulujoutsen. Yhteensä 84 laulujoutsenta ja määrittämätöntä joutsenta, joista selvitysalueen 76 yksilöä ylitti selvitysalueen. Selvitysalueen ylittäneistä joutsenista 38 yksilöä (50 %) lensi riskikorkeudella ja 38 riskikorkeutta matalammalla. Valkoposkihanhi. Yhteensä 1101 selvitysalueen ylittänyttä yksilöä, joista 257 yksilöä (23 %) lensi riskikorkeudella. Lisäksi havaittiin 5373 (2835) määrittämätöntä hanhea, joista suurin osa lienee ollut valkoposkihanhia. Selvitysalueen ylittäneistä määrittämättömistä hanhista 2104 yksilöä (74 %) lensi riskikorkeudella, 85 riskikorkeutta matalammalla ja 646 korkeammalla. Vaarantuneet Jouhisorsa. Yksi selvitysalueen riskikorkeudella ylittänyt yksilö. Tukkasotka. Yhteensä 45 yksilöä, joista 20 ylitti selvitysalueen. Selvitysalueen ylittäneistä tukkasotkista 13 (65 %) lensi riskikorkeudella. Erittäin uhanalaiset Lapasotka. Yhteensä 10 selvitysalueen riskikorkeutta korkeammalla ylittänyttä yksilöä. Silmälläpidettävät Metsähanhi. Yhteensä 180 selvitysalueen ylittänyttä yksilöä, joista 35 (19 %) ylitti selvitysalueen riskikorkeudella, 123 riskikorkeutta matalammalla ja 22 korkeammalla. Lisäksi havaittiin yhteensä 213 selvitysalueen ylittänyttä määrittämätöntä harmaata hanhea (Anser sp.; todennäköisesti metsätai tundrahanhia), joista riskikorkeudella lensi 172 (81 %), 30 riskikorkeutta matalammalla ja 11 korkeammalla. Isokoskelo. Yhteensä 63 yksilöä, joista 54 ylitti selvitysalueen. Selvitysalueen ylittäneistä isokoskeloista 37 yksilöä (69 %) lensi riskikorkeudella, 10 riskikorkeutta matalammalla ja 7 korkeammalla. Lisäksi määrittämättömiä koskeloita yhteensä 9 (9) yksilöä. 16

18 Tukkakoskelo. Yhteensä 16 yksilöä, joista 15 ylitti selvitysalueen. Selvitysalueen ylittäneistä tukkakoskeloista 11 yksilöä (73 %) lensi riskikorkeudella. Muut lajit Tundrahanhi. Yhteensä 78 selvitysalueen ylittänyttä yksilöä, joista 30 (38 %) lensi riskikorkeudella. Kanadanhanhi. Yhteensä 14 selvitysalueen yksilöä, joista 2 (14 %) lensi riskikorkeudella.. Sepelhanhi. Yhteensä 150 selvitysalueen riskikorkeudella ylittänyttä yksilöä. Mustalintu. Yhteensä 936 selvitysalueen riskikorkeutta korkeammalla ylittänyttä yksilöä. Alli. Yhteensä 1034 yksilöä, joista 124 ylitti selvitysalueen. Selvitysalueen ylittäneistä alleista 4 (3 %) lensi riskikorkeudella ja 120 riskikorkeutta korkeammalla. Muiden sorsalajien yksilömäärät olivat vähäisiä. Sinisorsia havaittiin 5 (5), haapanoita 8 (8) ja telkkiä 18 (8). Määrittämättömiä pieniä vesilintuja havaittiin 164 (162) yksilöä. Selvitysalueen ylittäneistä määrittämättömistä vesilinnuista 17 (10 %) lensi riskikorkeudella ja 145 riskikorkeutta korkeammalla. Kuikkalinnut Lintudirektiivin I liitteen lajit Kuikka. Yhteensä 209 kuikkaa, joista 188 ylitti selvitysalueen. Selvitysalueen ylittäneistä kuikista 54 yksilöä (29 %) lensi riskikorkeudella, 69 riskikorkeutta matalammalla ja 65 korkeammalla. Lisäksi havaittiin 258 (186) määrittämätöntä kuikkalintua. Selvitysalueen ylittäneistä määrittämättömistä kuikkalinnuista 67 (36 %) lensi riskikorkeudella, 18 riskikorkeutta matalammalla ja 101 korkeammalla. Kaakkuri. Yhteensä 27 yksilöä, joista 26 ylitti selvitysalueen. Selvitysalueen ylittäneistä kaakkureista 10 yksilöä (38 %) lensi riskikorkeudella, 12 riskikorkeutta matalammalla ja 4 korkeammalla. Silmälläpidettävät lajit Kaakkuri. Ks. edellä kohta Lintudirektiivin I liitteen lajit. Merimetsot Merimetso. Yhteensä 15 selvitysalueen ylittänyttä yksilöä, joista 1 (7 %) lensi riskikorkeudella. 17

19 Päiväpetolinnut Äärimmäisen uhanalaiset Haarahaukka. Kaksi selvitysalueen riskikorkeudella ylittänyttä yksilöä. Vaarantuneet Merikotka. Yhteensä 6 yksilöä, joista 4 ylitti selvitysalueen. Selvitysalueen ylittäneistä 2 lensi korkeudella ja 2 riskikorkeutta korkeammalla. Maakotka. Kaksi selvitysalueen ylittänyttä yksilöä, joista toinen lensi riskikorkeudella ja toinen riskikorkeutta korkeammalla. Hiirihaukka. Yhteensä 24 selvitysalueen ylittänyttä hiirihaukkaa, joista 18 yksilöä (75 %) muutti riskikorkeudella, 3 riskikorkeutta matalammalla ja 3 korkeammalla. Lisäksi havaittiin 11 riskikorkeudella alueen ylittänyttä hiirihaukkaa tai piekanaa. Mehiläishaukka. Yhteensä 12 mehiläishaukkaa, joista 9 ylitti selvitysalueen. Selvitysalueen ylittäneistä 8 yksilöä (89 %) lensi riskikorkeudella. Sinisuohaukka. Yhteensä 2 selvitysalueen ylittänyttä yksilöä, joista toinen lensi riskikorkeudella ja toinen riskikorkeutta matalammalla. Lisäksi havaittiin yksi sini/aro/niittysuohaukka. Silmälläpidettävät Kalasääski. Yhteensä 12 yksilöä, joista 11 ylitti selvitysalueen. Selvitysalueen ylittäneistä kalasääskistä 7 yksilöä (64 %) lensi riskikorkeudella, 3 riskikorkeutta matalammalla ja yksi korkeammalla. Lintudirektiivin I liitteen lajit Merikotka. Ks. edellä kohta Vaarantuneet. Kalasääski. Ks. edellä kohta Silmälläpidettävät. Maakotka. Ks. edellä kohta Vaarantuneet. Ruskosuohaukka. Yhteensä 4 selvitysalueen ylittänyttä yksilöä, joista 3 (75 %) riskikorkeudella ja yksi riskikorkeutta matalammalla. Sinisuohaukka. Ks. kohta Vaarantuneet. Arosuohaukka/niittysuohaukka. Yksi selvitysalueen riskikorkeutta matalammalla ylittänyt yksilö. Havainto koskee todennäköistä arosuohaukkaa. Mehiläishaukka. Ks. edellä kohta Vaarantuneet. 18

20 Ampuhaukka. Yhteensä 4 selvitysalueen ylittänyttä yksilöä, joista 2 muutti riskikorkeudella ja 2 riskikorkeutta matalammalla. Muut lajit Piekana. Yhteensä 41 yksilöä, joista 40 ylitti selvitysalueen. Selvitysalueen ylittäneistä piekanoista 28 yksilöä (70 %) muutti riskikorkeudella, 9 riskikorkeutta matalammalla ja 3 riskikorkeutta korkeammalla. Lisäksi havaittiin 11 selvitysalueen riskikorkeudella ylittänyttä hiirihaukkaa tai piekanaa. Varpushaukka. Yhteensä 34 yksilöä, joista 32 ylitti selvitysalueen. Selvitysalueen ylittäneistä varpushaukoista 20 yksilöä (63 %) muutti riskikorkeudella, 9 riskikorkeutta matalammalla ja 3 riskikorkeutta korkeammalla. Tuulihaukka. Yhteensä 4 selvitysalueen ylittänyttä yksilöä, joista 3 (75 %) lensi riskikorkeudella ja 1 riskikorkeutta matalammalla. Nuolihaukka. Yhteensä 4 selvitysalueen ylittänyttä yksilöä, joista 1 (25 %) lensi riskikorkeudella ja 3 riskikorkeutta matalammalla. Kurjet Lintudirektiivin I liitteen lajit Kurki. Yhteensä 32 yksilöä, joista 25 ylitti selvitysalueen. Selvitysalueen ylittäneistä kurjista 20 yksilöä (80 %) muutti riskikorkeudella ja 5 riskikorkeutta korkeammalla. Kahlaajat Erittäin uhanalaiset Suokukko. Yhteensä 18 selvitysalueen riskikorkeutta korkeammalla ylittänyttä yksilöä. Silmälläpidettävät Tylli. Yksi selvitysalueen riskikorkeutta korkeammalla ylittänyt yksilö. Alueellisesti uhanalaiset Taivaanvuohi. Kolme selvitysalueen ylittänyttä yksilöä, joista 1 lensi riskikorkeudella ja 2 riskikorkeutta matalammalla. Pikkukuovi. Kolme selvitysalueen riskikorkeutta korkeammalla ylittänyttä yksilöä. Isokuovi. Yhteensä 17 selvitysalueen ylittänyttä yksilöä, joista 14 (82 %) lensi riskikorkeudella, 2 riskikorkeutta matalammalla ja 1 korkeammalla. Lisäksi havaittiin 3 (1) määrittämätöntä kuovia. 19

21 Lintudirektiivin I liitteen laji Kapustarinta. Yhteensä 30 selvitysalueen riskikorkeutta korkeammalla ylittänyttä yksilöä. Suokukko. Ks. edellä kohta Erittäin uhanalaiset. Punakuiri. Yhteensä 20 selvitysalueen riskikorkeutta matalammalla ylittänyttä yksilöä. Liro. Yhteensä 37 selvitysalueen riskikorkeutta korkeammalla ylittänyttä yksilöä. Muut lajit Meriharakka. Yhteensä 102 selvitysalueen riskikorkeutta korkeammalla ylittänyttä yksilöä. Töyhtöhyyppä. Yhteensä 173 yksilöä, joista130 ylitti selvitysalueen. Selvitysalueen ylittäneistä töyhtöhyypistä 76 yksilöä (58 %) lensi riskikorkeudella, 34 riskikorkeutta matalammalla ja 20 korkeammalla. Valkoviklo. Neljä selvitysalueen riskikorkeutta matalammalla ylittänyttä yksilöä. Metsäviklo. Yhteensä 21 selvitysalueen ylittänyttä yksilöä, joista 6 (29 %) lensi riskikorkeudella ja 15 riskikorkeutta matalammalla. Lisäksi havaittiin yksi määrittämätön pieni ja yksi määrittämätön keskikokoinen kahlaaja. Lokkilinnut Vaarantuneet Selkälokki. Yhteensä 2 selvitysalueen riskikorkeudella ylittänyttä yksilöä. Silmälläpidettävät Naurulokki. Yhteensä 46 yksilöä, joista 45 ylitti selvitysalueen. Selvitysalueen ylittäneistä naurulokeista 21 yksilöä (47 %) lensi riskikorkeudella, 10 riskikorkeutta matalammalla ja 14 korkeammalla. Lintudirektiivin I liitteen lajit Pikkulokki. Kaksi selvitysalueen riskikorkeutta matalammalla ylittänyttä yksilöä. Kalatiira. Yhteensä 3 selvitysalueen ylittänyttä yksilöä, joista 1 lensi riskikorkeudella ja 2 riskikorkeutta matalammalla. Lisäksi havaittiin 8 (7) määrittämätöntä tiiraa. 20

22 Muut lajit Merikihu. Yhteensä 7 selvitysalueen ylittänyttä yksilöä, joista yksi lensi riskikorkeutta matalammalla ja kuusi korkeammalla. Kalalokki. Yhteensä 162 yksilöä, joista 151 ylitti selvitysalueen. Selvitysalueen ylittäneistä kalalokeista 87 yksilöä (58 %) lensi riskikorkeutta matalammalla, 44 riskikorkeutta matalammalla ja 20 korkeammalla. Harmaalokki. Yhteensä 146 yksilöä, joista 138 ylitti selvitysalueen. Selvitysalueen ylittäneistä harmaalokeista 82 yksilöä (59 %) lensi riskikorkeudella, 43 riskikorkeutta matalammalla ja 13 korkeammalla. Lisäksi havaittiin yhteensä 17 (14) määrittämätöntä isoa lokkia ja 28 (12) määrittämätöntä lokkia. Kyyhkyt Alueellisesti uhanalaiset Uuttukyyhky. Yksi selvitysalueen riskikorkeutta matalammalla ylittänyt yksilö. Sepelkyyhky. Yhteensä 769 yksilöä, joista 757 ylitti selvitysalueen. Selvitysalueen ylittäneistä sepelkyyhkyistä 291 yksilöä (38 %) lensi riskikorkeudella, 465 riskikorkeutta matalammalla ja 1 riskikorkeutta korkeammalla. Lisäksi havaittiin 85 (48) määrittämätöntä kyyhkyä. Käet Käki. Kaksi selvitysalueen riskikorkeutta matalammalla ylittänyttä yksilöä. Pöllöt Lintudirektiivin I liitteen lajit Suopöllö. Kaksi selvitysalueen riskikorkeutta korkeammalla ylittänyttä yksilöä. Lisäksi havaittiin neljä selvitysalueen riskikorkeutta korkeammalla ylittänyttä suo- tai sarvipöllöä. Tikat Lintudirektiivin I liitteen lajit Pohjantikka. Kaksi selvitysalueen riskikorkeutta matalammalla ylittänyttä yksilöä. Muut lajit Käpytikka. Yhteensä 16 selvitysalueen ylittänyttä yksilöä, joista 6 (38%) lensi riskikorkeudella ja 10 riskikorkeutta matalammalla. Lisäksi havaittiin yksi määrittämätön keskikokoinen tikka. 21

23 Varislinnut Harakka. Yksi selvitysalueen riskikorkeutta matalammalla ylittänyt yksilö. Närhi. Yhteensä 46 selvitysalueen ylittänyttä yksilöä, joista 3 (7 %) lensi riskikorkeudella ja 43 riskikorkeutta matalammalla. Naakka. Yhteensä 18 selvitysalueen ylittänyttä yksilöä, joista 7 (39 %) lensi riskikorkeudella ja 11 riskikorkeutta matalammalla. Varis. Yhteensä 81 yksilöä, joista 71 ylitti selvitysalueen. Selvitysalueen ylittäneistä 46 yksilöä (65 %) lensi riskikorkeudella, 24 riskikorkeutta matalammalla ja 1 riskikorkeutta korkeammalla. Lisäksi havaittiin määrittämättömiä varislintuja yhteensä 5 (1) yksilöä. Korppi. Yhteensä 12 yksilöä, joista 11 ylitti selvitysalueen. Selvitysalueen ylittäneistä korpeista 3 yksilöä (27 %) lensi riskikorkeutta matalammalla ja 8 riskikorkeutta matalammalla. Rastaat Laulurastas. Yhteensä 57 selvitysalueen ylittänyttä yksilöä, joista 8 (14 %) lensi riskikorkeudella ja 49 riskikorkeutta matalammalla. Punakylkirastas. Yhteensä 35 selvitysalueen ylittänyttä yksilöä, joista 2 (6 %) lensi riskikorkeudella ja 33 riskikorkeutta matalammalla. Lisäksi havaittiin 91 (89) määrittämätöntä pientä rastasta. Pienistä rastaista 25 yksilöä (28 %) lensi riskikorkeudella ja 64 riskikorkeutta matalammalla. Kulorastas. Yhteensä 99 yksilöä, joista 98 ylitti selvitysalueen. Selvitysalueen ylittäneistä kulorastaista 9 yksilöä (9 %) lensi riskikorkeudella, 88 riskikorkeutta matalammalla ja 1 korkeammalla. Räkättirastas. Yhteensä 118 yksilöä, joista 117 ylitti selvitysalueen. Selvitysalueen ylittäneistä räkättirastaista 18 yksilöä (15 %) lensi riskikorkeudella, 95 riskikorkeutta matalammalla ja 4 korkeammalla. Lisäksi havaittiin 149 selvitysalueen ylittänyttä määrittämätöntä isoa rastasta, joista 38 yksilöä (26 %) lensi riskikorkeudella, 106 riskikorkeutta matalammalla ja 3 korkeammalla. Mustarastas. Yhteensä 22 selvitysalueen ylittänyttä yksilöä, joista 1 (5 %) lensi riskikorkeudella ja 21 riskikorkeutta matalammalla. Pikkulinnut Äärimmäisen uhanalaiset ja erityisesti suojeltavat Tunturikiuru. Kaksi selvitysalueen riskikorkeudella ylittänyttä yksilöä. Vaarantuneet Keltavästäräkki. Yhteensä 5 selvitysalueen ylittänyttä yksilöä, joista 2 ylitti selvitysalueen riskikorkeudella ja 3 riskikorkeutta korkeammalla. 22

24 Pohjansirkku. Kaksi selvitysalueen riskikorkeutta matalammalla ylittänyttä todennäköistä pohjansirkkua (tik-sirkku). Silmälläpidettävät Niittykirvinen. Yhteensä 133 selvitysalueen ylittänyttä yksilöä, joista 14 (11 %) ylitti selvitysalueen riskikorkeudella ja 119 riskikorkeutta matalammalla. Kuhankeittäjä. Yksi selvitysalueen riskikorkeutta matalammalla ylittänyt yksilö. Punavarpunen. Kaksi selvitysalueen riskikorkeutta matalammalla ylittänyttä yksilöä. Pulmunen. Yhteensä 12 selvitysalueen riskikorkeudella ylittänyttä yksilöä. Lintudirektiivin I liitteen lajit Kangaskiuru. Yhteensä 4 selvitysalueen riskikorkeutta matalammalla ylittänyttä yksilöä. Muut lajit Muita pikkulintuja havaittiin yhteensä 6257 (6188), joista selvästi runsaimman lajin, peipon, yhteismäärä oli 2013 (2013). Lisäksi havaittiin määrittämättömiä pikkulintuja 2947 (2878), joista suurin osa oli todennäköisesti peippoja. Vihervarpusia havaittiin 289, metsäkirvisiä 194, järripeippoja 130, urpiaisia 98, pikkukäpylintuja 57 (+ määrittämätön käpylintu 150), talitiaisia 51, västäräkkejä 46, haarapääskyjä 38, tilhiä 34 ja rautiaisia 33. Muita lajeja havaittiin kevään aikana alle 20 yksilöä kutakin. Eri lajeilla riskikorkeudella lentäneiden osuus vaihteli 0 91 % välillä ja oli keskimäärin 8 %. Yksittäistä pikkulintulajeista suurin riskikorkeudella lentäneiden osuus oli kiurulla (91 %). Kiurun kokonaisyksilömäärä (11) oli kuitenkin pieni Syysmuutto Syysmuutontarkkailussa havaittiin yhteensä 82 lintulajia ja yksilöä, joista yksilön lentoreitti ylitti suunnittelualueen. Näistä pikkulintuja ja rastaita oli yhteensä 11735, hanhia 8256 ja pieniä sorsalintuja 1351 yksilöä (taulukko 6). Lajilleen määritetyistä linnuista viisi runsainta lajia olivat peippo 2013, valkoposkihanhi 1171, mustalintu 935, sepelkyyhky 757 ja vihervarpunen 289 (liite 1). Lintudirektiivin I liitteen lajeja havaittiin 19, uhanalaisia 11, joista kaksi erittäin uhanalaisia (suokukko, valkoselkätikka) ja yhdeksän vaarantunutta. Silmälläpidettäviä lintulajeja havaittiin viisi ja alueellisesti uhanalaisia kolme lajia (taulukko 7). Eri linturyhmien välillä oli eroja muuttokorkeudessa siten, että suurin osa pienistä pikkulinnuista ja rastaista lensi riskikorkeuden ( metriä) alapuolella, kun taas yleisemmin riskikorkeudella muuttaneita lajeja tai lajiryhmiä olivat muun muassa joutsenet, hanhet, päiväpetolinnut, kahlaajat ja 23

25 kyyhkyt (taulukko 4). Lajiryhmien väliset erot muuttokorkeuksissa vastaavat varsin hyvin Muukonkankaan tuulivoimapuiston linnustoselvityksessä saatuja tuloksia (Kuitunen ja Lehtonen 2010). Taulukko 6. Ruokolahden Hauklapin tuulivoimapuiston syysmuutontarkkailussa havaittujen linturyhmien yksilömäärät ja määrien jakautuminen muuttokorkeuden perusteella kolmeen luokkaan. Lentokorkeuden luokat: 0 65 m= pääsääntöisesti lapojen alapuolella, m= riskikorkeus, muuttoa lapojen pyörimiskorkeudella, yli 175 m= pääsääntöisesti lapojen yläpuolella. Lajiryhmä pikkulinnut sisältää havainnot pienistä varpuslinnuista ja tervapääskystä. Alue= selvitysalueen ylittäneiden lintujen yhteismäärä, Yht.= selvitysalueen ylittäneiden ja sivuuttaneiden yhteismäärä, Riski= selvitysalueen riskikorkeudella (65 175m) ylittäneiden osuus (%) alueen ylittäneiden määrästä. Linturyhmä 0 65m m yli 175m Alue Yht. Riski joutsenet % hanhet % sorsat % kuikkalinnut % päiväpetolinnut % kurki % kahlaajat % lokkilinnut % kyyhkyt % tikat % varislinnut % rastaat % pikkulinnut % Yhteensä % Taulukko 7. Ruokolahden Hauklapin tuulivoimapuiston syysmuutontarkkailussa havaitut huomionarvoiset lintulajit (29). CR= äärimmäisenuhanalainen, EN= erittäin uhanalainen, VU= vaarantunut, RT= alueellisesti uhanalainen, NT= silmälläpidettävä, LD= lintudirektiivin I liitteen laji. ) = arviointikriteerien perusteella saatua uhanalaisuusluokkaa on laskettu yhdellä luokalla Suomen ulkopuolelta saatavan täydennyksen vuoksi (Neuvoston direktiivi 79/409/ETY; lintudirektiivi, Rassi ym. 2010). Lintulaji CR EN VU RT NT LD ampuhaukka harmaapäätikka hiirihaukka isokoskelo kaakkuri kalasääski kapustarinta kivitasku ) keltavästäräkki kuikka kurki 24

26 Taulukko 7. Jatkuu. CR= äärimmäisenuhanalainen, EN= erittäin uhanalainen, VU= vaarantunut, RT= alueellisesti uhanalainen, NT= silmälläpidettävä, LD= lintudirektiivin I liitteen laji. ) = arviointikriteerien perusteella saatua uhanalaisuusluokkaa on laskettu yhdellä luokalla Suomen ulkopuolelta saatavan täydennyksen vuoksi (Neuvoston direktiivi 79/409/ETY; lintudirektiivi, Rassi ym. 2010). Lintulaji CR EN VU RT NT LD lapinkirvinen laulujoutsen maakotka mehiläishaukka merikotka metsähanhi muuttohaukka niittykirvinen palokärki pikkusieppo pohjansirkku* ) pohjantikka ruskosuohaukka selkälokki suokukko taivaanvuohi valkoposkihanhi valkoselkätikka * ) Pohjansirkkuhavaintoihin sisältyy muiden muuttolennossa samankaltaisesti ääntelevien, mutta Etelä-Karjalan oloissa epätodennäköisten lajien, kuten pikku- ja kultasirkun, mahdollisuus Tulokset lajiryhmittäin Kaikkia lajeja koskevat havainnot ovat taulukoituna liitteessä 3. Yksilömääriä esitettäessä sulkeissa olevat luvut tarkoittavat selvitysalueen ylittäneiden yksilöiden määrää. Siten esimerkiksi merkintä 300 (47) sepelhanhea tarkoittaa, että yhteensä 300 havaitusta yksilöä 47 ylitti selvitysalueen. Sorsalinnut Silmälläpidettävät Metsähanhi. Yhteensä 304 yksilöä, joista 151 ylitti selvitysalueen. Lisäksi havaittiin yhteensä 189 (94) määrittämätöntä harmaata hanhea (Anser sp.; todennäköisesti metsä- tai tundrahanhia). Selvitysalueen ylittäneistä metsä- ja määrittämättömistä harmaista hanhista 79 yksilöä (32 %) lensi riskikorkeudella ja 166 riskikorkeutta korkeammalla. Isokoskelo. Yhteensä 6 yksilöä, joista kaksi ylitti selvitysalueen. Lisäksi määrittämättömiä koskeloita yhteensä 23 (18) yksilöä. 25

27 Lintudirektiivin I liitteen lajit Laulujoutsen. Yhteensä 77 yksilöä, joista 48 yksilöä ylitti selvitysalueen. Lisäksi havaittiin 27 (0) määrittämätöntä joutsenta. Selvitysalueen ylittäneistä joutsenista 38 yksilöä (50 %) lensi riskikorkeudella ja 38 yksilöä riskikorkeutta matalammalla. Valkoposkihanhi. Yhteensä yksilöä, joista 7492 ylitti selvitysalueen. Lisäksi 1920 (494) määrittämätöntä hanhea, joista suurin osa lienee ollut valkoposkihanhia. Valkoposkihanhen muutto vilkastui syyskuun 20. päivän jälkeen huipentuen 1. lokakuuta, jolloin havaittiin yhteensä (3188) hanhea, joista määritettyjä valkoposkia 5251 (3161). Selvitysalueen ylittäneistä hanhista 2766 yksilöä (34 %) lensi riskikorkeudella, 384 riskikorkeutta matalammalla ja 5106 korkeammalla. Muut lajit Tundrahanhi. Yhteensä 21 selvitysalueen riskikorkeudella ylittänyttä yksilöä. Sepelhanhi. Yhteensä 3430 yksilöä, jotka kaikki sivuuttivat selvitysalueen pääasiassa kaukaa itäpuolelta. Suurin osa, 3280 yksilöä, havaittiin 23.9., jolloin Etelä-Karjalassa havaittiin syksyn suurimmat sepelhanhimäärät (BirdLife Suomi 2011). Eteläisen Saimaan reitillä havaittiin huomattavia määriä sepelhanhia myös 21., 22. ja (BirdLife Suomi 2011). Hauklapissa ei havainnoitu 22. ja Muut sorsalajit. Muiden sorsalajien yksilömäärät olivat vähäisiä. Haapanoita havaittiin 30 (30), alleja 100 (0), määrittämättömiä sotkia 40 (0), telkkiä (1) ja määrittämättömiä pieniä vesilintuja 1333 (29) yksilöä. Kuikkalinnut Silmälläpidettävät lajit Kaakkuri. Yhteensä 7 selvitysalueen ylittänyttä kaakkuria. Lisäksi havaittiin 100 (37) määrittämätöntä kuikkalintua, jotka olivat joko kuikkia tai kaakkureita. Lintudirektiivin I liitteen lajit Kuikka. Yhteensä 17 kuikkaa, joista 14 ylitti selvitysalueen. Lisäksi havaittiin 100 (37) määrittämätöntä kuikkalintua, jotka olivat joko kuikkia tai kaakkureita. Kaakkuri. Ks. edellä kohta Lintudirektiivin I liitteen lajit. 26

28 Päiväpetolinnut Vaarantuneet Merikotka. Yhteensä 6 merikotkaa, joista 5 ylitti selvitysalueen. Merikotkista 2 ylitti selvitysalueen riskikorkeudella, 2 riskikorkeutta matalammalla ja 1 riskikorkeutta korkeammalla. Maakotka. Yhteensä 3 selvitysalueen ylittänyttä 3 maakotkaa, jotka kaikki muuttivat riskikorkeutta korkeammalla. Hiirihaukka. Yhteensä 27 yksilöä, joista 22 ylitti selvitysalueen. Selvitysalueen ylittäneistä hiirihaukoista 10 yksilöä (45 %) muutti riskikorkeudella, 2 riskikorkeutta matalammalla ja 10 korkeammalla. Lisäksi havaittiin yhteensä 28 (21) tarkemmin määrittämätöntä suurta petolintua, joista hiirihaukka/piekana 7 (3), mehiläishaukka/hiirihaukka/(piekana) 15 (13) ja iso petolintu 6 (5). Mehiläishaukka. Yhteensä 82 mehiläishaukkaa, joista 78 ylitti selvitysalueen. Selvitysalueen ylittäneistä 24 yksilöstä (31 %) muutti riskikorkeudella. Lisäksi havaittiin 28 (21) tarkemmin määrittämätöntä suurta petolintua, joista hiirihaukka/piekana 7 (3), mehiläishaukka/hiirihaukka/(piekana) 15 (13) ja iso petolintu 6 (5). Muuttohaukka. Kaksi selvitysalueen ylittänyttä muuttohaukkaa, joista toinen muutti riskikorkeudella ja toinen riskikorkeutta matalammalla. Silmälläpidettävät Kalasääski. Yhteensä 16 selvitysalueen ylittänyttä yksilöä, joista 10 muutti riskikorkeudella. Lintudirektiivin I liitteen lajit Merikotka. Ks. edellä kohta Vaarantuneet. Kalasääski. Ks. edellä kohta Silmälläpidettävät. Maakotka. Ks. edellä kohta Vaarantuneet. Ruskosuohaukka. Yhteensä 3 selvitysalueen ylittänyttä yksilöä, joista 2 muutti riskikorkeudella ja 1 riskikorkeutta matalammalla. Mehiläishaukka. Ks. edellä kohta Vaarantuneet. Ampuhaukka. Yhteensä 4 selvitysalueen ylittänyttä yksilöä, joista yksi muutti riskikorkeudella, kaksi riskikorkeutta matalammalla ja yksi korkeammalla. Muut lajit Piekana. Yhteensä 44 yksilöä, joista 36 ylitti selvitysalueen. Selvitysalueen ylittäneistä piekanoista 23 yksilöä (64 %) muutti riskikorkeudella, 2 riskikorkeutta matalammalla ja 11 riskikorkeutta kor- 27

29 keammalla. Lisäksi havaittiin 28 (21) tarkemmin määrittämätöntä suurta petolintua, joista hiirihaukka/piekana 7 (3), mehiläishaukka/hiirihaukka/(piekana) 15 (13) ja iso petolintu 6 (5). Kanahaukka. Yhteensä 11 yksilöä, joista 10 ylitti selvitysalueen. Selvitysalueen ylittäneistä kanahaukoista 4 yksilöä (40 %) muutti riskikorkeudella ja 6 riskikorkeutta matalammalla. Varpushaukka. Yhteensä 75 yksilöä, joista 63 ylitti selvitysalueen. Selvitysalueen ylittäneistä varpushaukoista 23 yksilöä (37 %) muutti riskikorkeudella, 27 riskikorkeutta matalammalla ja 13 riskikorkeutta korkeammalla. Lisäksi havaittiin 3 (1) kana/varpushaukkaa. Tuulihaukka. Kaksi yksilöä, joista toinen ylitti selvitysalueen. Lisäksi havaittiin 5 (1) määrittämätöntä jalohaukkaa. Nuolihaukka. Yhteensä 6 selvitysalueen ylittänyttä yksilöä, joista 2 (33 %) ylitti selvitysalueen riskikorkeudella, 2 riskikorkeutta matalammalla ja 2 riskikorkeutta korkeammalla. Lisäksi havaittiin 5 (1) määrittämätöntä jalohaukkaa. Kurjet Lintudirektiivin I liitteen lajit Kurki. Yhteensä 173 yksilöä, joista 104 ylitti selvitysalueen. Selvitysalueen ylittäneistä kurjista 4 yksilöä (4 %) muutti riskikorkeudella ja 100 riskikorkeutta korkeammalla. Kahlaajat Erittäin uhanalaiset Suokukko. Yhteensä 2 selvitysalueen riskikorkeudella ylittänyttä yksilöä. Alueellisesti uhanalaiset Taivaanvuohi. Yhteensä 4 selvitysalueen riskikorkeudella ylittänyttä yksilöä. Lintudirektiivin I liitteen laji Kapustarinta. Yhteensä 4 selvitysalueen riskikorkeudella ylittänyttä yksilöä. Suokukko. Ks. edellä kohta Erittäin uhanalaiset. Lisäksi havaittiin 21 selvitysalueen ylittänyttä määrittämätöntä kahlaajaa. 28

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero LINTUHAVAINNOT 1999 ALKAEN 1999 Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero 30.3. Varis Salon keskusta 1 5.4. Käpytikka Halikonlahti/Salo 2 5.4. Peippo Halikonlahti/Salo 3 5.4. Fasaani Halikonlahti/Salo

Lisätiedot

Kotkan Hallan tuulivoimapuiston muuttolintuselvitys 2011

Kotkan Hallan tuulivoimapuiston muuttolintuselvitys 2011 TuuliSaimaa Oy Kotkan Hallan tuulivoimapuiston muuttolintuselvitys 2011 Kevätmuutto ja syysmuutto Ympäristötutkimus Kuitunen Luontoselvitys Kotkansiipi Kotkan Hallan tuulivoimapuiston muuttolintuselvitys

Lisätiedot

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Janne Aalto EKLY:n perinteinen kevätyhteishavainnointi vietettiin lauantaina 23.4. 2016. Havainnointiin osallistuttiin neljällä

Lisätiedot

TuuliSaimaa Oy. Lappeenrannan Kaukkorvenkankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset 2014

TuuliSaimaa Oy. Lappeenrannan Kaukkorvenkankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset 2014 TuuliSaimaa Oy Lappeenrannan Kaukkorvenkankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset 2014 Kasvillisuus, luontotyypit, liito-orava, lepakot, pesimälinnut ja muuttolinnut LOPPURAPORTTI 19.10.2014 T:mi Ympäristötutkimus

Lisätiedot

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIHTIPUTAAN KUNTA Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.3.2015 P20221 Ilosjoen syysmuutto 1 (13) Tuomo Pihlaja

Lisätiedot

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Tmi Mira Ranta Isorainiontie 8 38120 SASTAMALA p. 050-5651584

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.9.2012 KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS KIIMASSUON TUULIPUISTO TÄYDENTÄVÄ LUONTOSELVITYS Tarkastus Päivämäärä 07/09/2012

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto OX2 FINLAND OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen 2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29646P004 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Kiimassuon tuulipuistohankkeen alueella kahdeksana aamuna elo- lokakuun

Lisätiedot

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS Vastaanottaja Smart Windpower Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.5.2016 TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE 1 Päivämäärä 27.5.2016 Laatija Tarkastaja Ville Yli-Teevahainen Merja Isteri Viite 1510021396

Lisätiedot

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ Vastaanottaja Triventus Wind Power AB Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510015995 VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ SYYSMUUTONSEURANTA 2014 Päivämäärä 22.9.2015 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTON- SELVITYS 2015

Suomen Luontotieto Oy KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTON- SELVITYS 2015 KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTON- SELVITYS 2015 Alueen poikki muutti kaksi kalasääkseä Suomen Luontotieto Oy 22/2015 Jyrki Matikainen ja Pihla Matikainen Sisältö 1.

Lisätiedot

Kesäkuussa kirjattujen havaintojen vertailu

Kesäkuussa kirjattujen havaintojen vertailu viiksitimali 1,06 0,76 1,10 1,21 0,14 0,01 0,15 0,18 1,21 6,01 1,03 0,77 0,90 1,18 0,29 0,07 0,44 0,35 0,93 3,03 1,03 0,98 1,21 1,03 0,49 0,12 0,35 0,51 1,31 1,98 44 42 52 44 21 5 15 22 56 85 valkoselkätikka

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011.

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011. Suomen Luontotieto Oy Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011. Suokukkkoja havaittiin vain muutamia parvia. Kuvassa nuoria intuja

Lisätiedot

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira)

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Kaikki lajit Kaikkiaan on havaittu 91 eri lajia. Eri vuosina lajeja on havaittu seuraavasti: 2014 2013 2012 2011

Lisätiedot

TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO

TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO LINNUSTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P17736P001 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Linnuston kevätmuuttoselvitys

Lisätiedot

VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS

VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen 19.1.2010 16.1T-1-1 VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija HEINÄKUU 2012 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Selvitysalue ja menetelmät... 1 3. Tulokset... 2 3.1 Kuittila...

Lisätiedot

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Markku Mikkola-Roos Suomen ympäristökeskus Kuva: Tero Taponen Kosteikkoluontotyyppien jakautuminen uhanalaisuusluokkiin (koko maa) 100 % 10 12 21 17 70 14 n 90 % 80

Lisätiedot

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008 EKLY:n yhp 19.4.28 Sivu 1/6 RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.28 Esa Partanen helmikuu 29 (kirjoitusvirhekorjauksia 3/29) PERINNE HENKIIN JA HETI SEITSEMÄN PAIKKAA MUKANA Lauantaina 19.4.28 järjestettiin

Lisätiedot

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Alastaron tuulipuistohankkeen alueella kahdeksana aamuna elo- lokakuun aikana.

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy: n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen syysmuuton seurantaselvitys 2011.

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy: n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen syysmuuton seurantaselvitys 2011. Voimavapriikki Oy: n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen syysmuuton seurantaselvitys 2011. Rautiaisia muuttaa alueen poikki kevättä enemmän. Kuvan lintu rengastajan kädessä Suomen

Lisätiedot

Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Teernijärvi (Nokia) rantakaava RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUSLIITTEET 2.12.2015 Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky LIITE 3 Karrakuja 6, 66400 LAIHIA gsm 0405145359 jari.venetvaara@svk.fi www.venetvaara.fi Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Lisätiedot

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee 25.05.2016 Luontoselvitys, Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee kiinteistön 635 432-3-108 Kalliomäki muinaisjäännösinventointi

Lisätiedot

Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012

Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012 LIITE2 Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012 Karri Kuitunen T:mi Ympäristötutkimus Kuitunen 1 Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012 Karri Kuitunen SISÄLLYS Tiivistelmä...

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012.

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012. KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012. Suomen Luontotieto Oy Merikotka on tavallinen näky alueella Suomen Luontotieto Oy 18/2012

Lisätiedot

Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala

Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala juha.honkala@helsinki.fi 24.3.2010 Keskitalvi Ruokinnat, hevostallien ympäristöt Avovesistöt Pihlajanmarjatalvet (tilhet,

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU Pekka Routasuo

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU Pekka Routasuo KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU 2011 Pekka Routasuo 18.1.2012 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU 2011 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA

Lisätiedot

Kemiönsaaren Nordanå-Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton selvitys 2012.

Kemiönsaaren Nordanå-Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton selvitys 2012. Kemiönsaaren Nordanå-Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton selvitys 2012. Merikotka on tavallinen näky alueella Suomen Luontotieto Oy 18/2012 Jyrki Matikainen

Lisätiedot

HELSINGIN KRUUNUVUORENSELÄN

HELSINGIN KRUUNUVUORENSELÄN TUTKIMUSRAPORTTI HELSINGIN KRUUNUVUORENSELÄN MUUTTAVAN JA LEVÄHTÄVÄN LINNUSTON SEURANTA VUONNA 2011 Tekijät: Rauno Yrjölä, Jorma Vickholm SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 menetelmät... 4 3 Tulokset... 8 3.1

Lisätiedot

Mäntymäen luontoselvitys Laihia

Mäntymäen luontoselvitys Laihia Mäntymäen luontoselvitys Laihia 2.9.2013 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy 2 Sisällys 1 Johdanto.. 3 2 Liito-orava 3 2.1 Yleistä liito-oravasta. 3 2.2 Liito-oravaselvityksen

Lisätiedot

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 1.4.2014 Sipoon Nevas Gårdin luontoselvityksen täydennys. SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS 1 JOHDANTO Sipoon

Lisätiedot

Imatran Sienimäen kaava-alueen luontoselvitys 2014

Imatran Sienimäen kaava-alueen luontoselvitys 2014 Liite 4 Imatran Sienimäen kaava-alueen luontoselvitys 2014 T:mi Ympäristötutkimus Karri Kuitunen 0 Imatran Sienimäen kaava-alueen luontoselvitys 2014 Karri Kuitunen SISÄLLYS Tiivistelmä... 2 1. Aineisto

Lisätiedot

Niiralan luonto- ja linnustoselvitys

Niiralan luonto- ja linnustoselvitys Niiralan luonto- ja linnustoselvitys ympäristöalan asiantuntija Elokuu 2014 www.osuuskuntatoimi.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Luontoselvitys... 2 2.1 Menetelmät... 2 2.2 Selvitysalue... 3 2.3

Lisätiedot

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.... 3 2. Luontoselvitys.......3 3. Tulokset.....

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net TYÖN TAUSTAA JA ALUEEN YLEISKUVAUSTA Selvityksen kohteena oleva lomakodin

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 3 Topografia 3 Kallioperä 4 Maaperä 4 Maanpeite 5 Pohjavesialueet 5 Selvitysalueen luontokohteet Luontokohteet

Lisätiedot

RAPORTTI 16X267156 12.04.2016. NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki

RAPORTTI 16X267156 12.04.2016. NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156 12.04.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki Niinimäen Tuulipuisto Oy Niinimäen tuulivoimapuiston luontoselvitys, Pieksämäki Sisällys

Lisätiedot

Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 19.4.2014

Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 19.4.2014 Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 19.4.2014 Marko Ruti EKLY:n kevätyhteishavainnointi vietettiin pääsiäisviikonlopun lauantaina 19.4.2014. Tällä kertaa havaintopaikat olivat

Lisätiedot

SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO

SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO 1 (11) Sisältö 1 Tehtävän sisältö... 2 2 Menetelmät... 3 3 Tulokset... 3 3.1 Muutto... 3 3.2 Levähdysalueet... 11 4 Vaikutusten

Lisätiedot

HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009

HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 Marko Vauhkonen 18.5.2009 HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 TULOKSET... 4 4 SUOSITUKSET...

Lisätiedot

Suomen tuulivoima Oy Savonrannan tuulipuistohankkeen muuttolintuselvitys syksyllä 2011 ja keväällä 2012 sekä vaikutusarvio

Suomen tuulivoima Oy Savonrannan tuulipuistohankkeen muuttolintuselvitys syksyllä 2011 ja keväällä 2012 sekä vaikutusarvio Suomen tuulivoima Oy Savonrannan tuulipuistohankkeen muuttolintuselvitys syksyllä 211 ja keväällä 212 sekä vaikutusarvio Jari Kontiokorpi & Antti Tanskanen Savonrannan Syvälahden tuulivoimalapuiston muuttolintuselvitys

Lisätiedot

Liperin tuulivoimalat

Liperin tuulivoimalat Muuttolinnustoselvitys Aappo Luukkonen 1.0 5.6.2015 5.6.2015 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 1.1 Liperin tuulivoimahanke... 2 1.2 Muuttolintuseurannan menetelmät ja aineisto... 2 1.3 Törmäysmalli... 3 2

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012 16UEC0227 30.11.2012 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus Suhangon täydentävä linnustoselvitys Gold Field Arctic Platinum Oy Suhangon täydentävä

Lisätiedot

Luontoselvitys. Lempäälän Pitkäkalliolla

Luontoselvitys. Lempäälän Pitkäkalliolla Luontoselvitys Lempäälän Pitkäkalliolla Ympäristönsuunnittelu Oy 2013 Luontoselvitys Lempäälän Pitkäkalliolla Luontoselvitys Tarve luontoselvitykselle on syntynyt alustavasta suunnitelmasta ottaa maa-ainesta

Lisätiedot

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Raasepori Oy Asiakirjatyyppi Liito-orava- ja kasvillisuusselvitys Päivämäärä 21.9.2012 Viite 82142499-05 ILMATAR RAASEPORI OY GUMBÖLEBERGETIN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

Lisätiedot

MUUTTOLINTUSELVITYS 16X VAPO OY Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Jalasjärvi

MUUTTOLINTUSELVITYS 16X VAPO OY Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Jalasjärvi MUUTTOLINTUSELVITYS 16X290895 8.8.2016 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Jalasjärvi Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Vapo Oy SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 1 2 MENETELMÄT 1 3 TULOKSET

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

RAPORTTI 16X185375 2.9.2013. KONTIOLAHDEN KUNTA Kontiorannan asemakaava-alueen luontoselvitys

RAPORTTI 16X185375 2.9.2013. KONTIOLAHDEN KUNTA Kontiorannan asemakaava-alueen luontoselvitys RAPORTTI 16X185375 2.9.2013 KONTIOLAHDEN KUNTA Kontiorannan asemakaava-alueen luontoselvitys Sisältö 1 1 AINEISTO JA MENETELMÄT 1 2 ALUEEN YLEISKUVAUS 1 2.1 Suojelualueet ja uhanalaiset lajit 1 3 LUONTOSELVITYS

Lisätiedot

Hyrynsalmi, Iso Tuomivaara

Hyrynsalmi, Iso Tuomivaara Hyrynsalmi, Iso Tuomivaara Kunta Hyrynsalmi Kunnan osa alue Kytömäki, Väisälä Alueen sijainti Alue sijaitsee noin 15 km:n etäisyydellä kuntakeskuksesta luoteeseen Ukkohallan matkailukeskuksen pohjoispuolella.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4.2011

Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4.2011 Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4.2011 Marko Ruti EKLY:n perinteinen kevätyhteishavainnointi vietettiin aurinkoisessa säässä lauantaina 23.4.2011. Yhtään sellaista havainnointipaikkaa,

Lisätiedot

Lappeenrannan eteläosien osayleiskaavan lisäluontoselvitys vuonna 2010

Lappeenrannan eteläosien osayleiskaavan lisäluontoselvitys vuonna 2010 Lappeenrannan eteläosien osayleiskaavan lisäluontoselvitys vuonna 2010 Pesimälinnusto, liito-orava, luontokohteet Karri Kuitunen T:mi Ympäristötutkimus Karri Kuitunen Lappeenrannan eteläosien osayleiskaavan

Lisätiedot

NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN. Lintujen syysmuuton selvitys 2011

NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN. Lintujen syysmuuton selvitys 2011 NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN Lintujen syysmuuton selvitys 2011 29.5.2012 2 (14) 29.5.2012 NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 LINTUJEN MUUTON YLEISPIIRTEISTÄ

Lisätiedot

ASIKKALAN PASOLANHARJUN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

ASIKKALAN PASOLANHARJUN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS ASIKKALAN PASOLANHARJUN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Tmi Marko Vauhkonen, Heinola 20.9.2009 ASIKKALAN PASOLANHARJUN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy

Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys 18.8.2013 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Maastotarkastuksen tulokset

Lisätiedot

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö)

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) Teerivaaran tuulivoimahanke 165 (269) 4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) 4.6.8.1 Arviointimenetelmät ja arvioinnin epävarmuudet Linnusto Hankkeen sähkönsiirtovaihtoehdot on kerrottu kappaleessa

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset.

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. Voimala 1 Alueella kasvaa nuorta ja varttuvaa kalliomännikköä. Sekapuuna kasvaa hieman kuusta

Lisätiedot

Liitteet: Liitekartta nro 1: Lehmihaantien määräalueen luontotyypit

Liitteet: Liitekartta nro 1: Lehmihaantien määräalueen luontotyypit Johdanto Liito- Sisällys 1 3 Liito- liito-!"#$%& %(!$ %!&' 2 3 2.1 Yleistä 3 2.2 3 *+,"!-./01!(%##))"!"# 2.3 3 3 Kasvillisuus- ja 4 3.1 Kasvillisuus- ja luontot##))"!"#$ & %!&' luontotyypi2(3%!" 7:140!2"

Lisätiedot

PIETARILAN ALUEEN KORTTELIEN 1-3, 12-14, 16-21, 28 ASEMAKAAVAN MUUTOS

PIETARILAN ALUEEN KORTTELIEN 1-3, 12-14, 16-21, 28 ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26048 PIETARILAN ALUEEN KORTTELIEN 1-3, 12-14, 16-21, 28 ASEMAKAAVAN MUUTOS PUDASJÄRVI SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 MENELMÄT... 3 3 SUOJELUALUEET... 6 4 KASVILLISUUDEN

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS Pekka Routasuo 30.12.2011 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa. Karttaliite

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa. Karttaliite Karttaliite Tero Toivanen, Timo Metsänen ja Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry 14.5.2014 Sisällys Karttojen selite ja tulkintaohje... 3 Yhdistelmäkartat kaikkien lajien muuttoreiteistä... 4 Kevätmuutto...

Lisätiedot

PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari

PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 INVENTOITU ALUE... 3 1. Repolahden perukka. 3 LIITTEET Kansikuva: Repolahden perukan rantaa

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

MIKKELIN KALEVANKANKAAN KOULUN ALUEEN LUONTOSELVITYS

MIKKELIN KALEVANKANKAAN KOULUN ALUEEN LUONTOSELVITYS MIKKELIN KALEVANKANKAAN KOULUN ALUEEN LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen 11.12.2012 MIKKELIN KALEVANKANKAAN KOULUN ALUEEN LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 4 3 TULOKSET...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Metsälain mukaiset

Lisätiedot

VIITASAMMAKKOSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi

VIITASAMMAKKOSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi VIITASAMMAKKOSELVITYS 1.10.2012 VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 ALUEET JA MENETELMÄT 2 3 TULOKSET 4 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 5 5 VIITTEET 5 Pöyry Finland Oy Mika Welling,

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

Pyhäjärven Murtomäen tuulipuistoalueen pesimälinnusto 15.5.- 25.6.2014

Pyhäjärven Murtomäen tuulipuistoalueen pesimälinnusto 15.5.- 25.6.2014 Pyhäjärven Murtomäen tuulipuistoalueen pesimälinnusto 15.5.- 25.6.2014 Vesa Hyyryläinen/PaltamoPandion Kartoituksen tavoitteena oli toteuttaa Pyhäjärven Murtomäen tuulivoimahankkeen YVA -menettelyn luontoselvitykseen

Lisätiedot

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella.

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella. 4.5 Vaikutukset luonnonympäristöön 4.5.1 Yleistä Suunnitteilla olevien 14 tuulivoima-alueen linnustoselvityksen on laatinut Lakeuden luontokartoitus v. 2015. Osalla selvitysaluetta on tehty linnuston muutonseurantaa

Lisätiedot

LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS, TALVIHAVAINNOINTI JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN

LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS, TALVIHAVAINNOINTI JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS, TALVIHAVAINNOINTI JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus... 4

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA:

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: 743-416-5-146 SEINÄJOEN KAUPUNKI 2016 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungin alueella olevalla tilalla 743-416-5-146

Lisätiedot

Kommentit Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyn ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin Kaukkorvenkankaan tuulivoimapuistoa koskevaan lausuntoon

Kommentit Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyn ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin Kaukkorvenkankaan tuulivoimapuistoa koskevaan lausuntoon Kommentit Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyn ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin Kaukkorvenkankaan tuulivoimapuistoa koskevaan lausuntoon 1. Taustaa Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys

Lisätiedot

SAVONLINNAN ANDRITZIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

SAVONLINNAN ANDRITZIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SAVONLINNAN ANDRITZIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen 15.12.2008 SAVONLINNAN ANDRITZIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 4 3 TULOKSET...

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS I KY MISSKÄRRIN TUULIVOIMAPUISTON KASVILLISUUSSELVITYS

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS I KY MISSKÄRRIN TUULIVOIMAPUISTON KASVILLISUUSSELVITYS Vastaanottaja Taaleritehtaan Tuulitehdas I Ky Asiakirjatyyppi Kasvillisuusselvitys Päivämäärä 12.9.2012 TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS I KY MISSKÄRRIN TUULIVOIMAPUISTON KASVILLISUUSSELVITYS TAALERITEHTAAN

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27636.10 MYNÄMÄEN KUNTA MYNÄMÄEN KATTELUKSEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 30.3.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27636.10 MYNÄMÄEN KUNTA MYNÄMÄEN KATTELUKSEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 30.3.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27636.10 MYNÄMÄEN KUNTA MYNÄMÄEN KATTELUKSEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI JA YLEISKUVA... 2 3 TUTKIMUSMENETELMÄT... 3 4 LUONTOTYYPIT

Lisätiedot

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.06.2014 KELIBER OY LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.6.2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kansikuva Antje Neumann Heli Uimarihuhta Hautakankaan metsää Viite 1510013339 Ramboll

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys 2016 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Maastossa havaitut lajit 4 Havaitut EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit, EVA-lajit sekä

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II Luontoselvitys Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19), Nurmon kunta - tielinjauksen II vaihtoehto Luontoselvitys 1. Yleistä Tämän luontoselvityksen

Lisätiedot

Akaan kaupungin Toijalan SAVIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVA- JA LUONTOSELVITYS 2008

Akaan kaupungin Toijalan SAVIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVA- JA LUONTOSELVITYS 2008 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin Toijalan SAVIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVA- JA LUONTOSELVITYS 2008 Tmi Mira Ranta Karkunkyläntie 179 38140 KÄRPPÄLÄ

Lisätiedot

Kurikka. Ponsivuori linnustoselvitys 2013

Kurikka. Ponsivuori linnustoselvitys 2013 Kurikka Ponsivuori linnustoselvitys 2013 Silvestris luontoselvitys oy 8.1.2014 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys 2013 2 (33) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Hankealue... 4 3. Aineisto

Lisätiedot

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Alastaron tuulipuistohankkeen alueella kolmena aamuna huhtikuun aikana.

Lisätiedot

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 asemakaavan luontoselvitys Osa-alueet 478-483 Lotta Raunio Sisällys 1. Johdanto 1 2. Sijainti

Lisätiedot

MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN LINNUSTOSELVITYKSEN TÖRMÄYSMALLINNUS

MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN LINNUSTOSELVITYKSEN TÖRMÄYSMALLINNUS Lausunto Pöyry Finland Oy Tutkijantie 2 PL 20 90571 Oulu www.poyry.fi Päiväys 2.10.2012 Viite 16USP0084 Sivu 1 (3) Yhteyshlö Aappo Luukkonen Puh. 010 3331544 aappo.luukkonen@poyry.com MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN

Lisätiedot

LAPUAN KESKUSTAAJAMAN TUOTANTO- JA LOGISTIIKKA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA MUUTTUNEIDEN TUULIVOIMALAPAIKKOJEN TARKISTUS

LAPUAN KESKUSTAAJAMAN TUOTANTO- JA LOGISTIIKKA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA MUUTTUNEIDEN TUULIVOIMALAPAIKKOJEN TARKISTUS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.3.2014 Viite 1517874 LAPUAN KESKUSTAAJAMAN TUOTANTO- JA LOGISTIIKKA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA MUUTTUNEIDEN TUULIVOIMALAPAIKKOJEN TARKISTUS

Lisätiedot

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 1 SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Juha Saajoranta 2 Sisällysluettelo 1. Luontoselvityksen toteutus 3 2. Asemakaava-alueen luonnon yleispiirteet..3 3. Kasvillisuus- ja

Lisätiedot

KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS

KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS 2015 Peippo oli runsaslukuisin läpimuuttava varpuslintu Suomen Luontotieto Oy 2/2016 Jyrki Matikainen Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

PAIJALAN HAUTAUSMAAN ALUEEN LUONTOSELVITYS

PAIJALAN HAUTAUSMAAN ALUEEN LUONTOSELVITYS PAIJALAN HAUTAUSMAAN ALUEEN LUONTOSELVITYS Esa Lammi, Pekka Routasuo & Marko Vauhkonen 20.3.2014 PAIJALAN HAUTAUSMAAN ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvitysalue ja tietolähteet... 3

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSTA VARTEN

LUONTOSELVITYS RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSTA VARTEN MIKKELI, TAIPALE, TILA HIETANIEMI LUONTOSELVITYS RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSTA VARTEN Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 30.12.2014 1 JOHDANTO Mikkelin kaupungin Taipaleen kylässä sijaitsevalle

Lisätiedot

Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat v. 2012-2013

Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat v. 2012-2013 Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat v. - MAALI-hankkeen osaraportti Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry Lahti 6.. Johdanto Päijät-Hämeen maakuntaliitto tilasi Päijät-Hämeen lintutieteelliseltä

Lisätiedot

Linnustoselvitys Kemijärven Ailangantunturilla, WPD Finlandin tuulivoimapuisto YVA 24.3.2012 Olli-Pekka Karlin

Linnustoselvitys Kemijärven Ailangantunturilla, WPD Finlandin tuulivoimapuisto YVA 24.3.2012 Olli-Pekka Karlin Linnustoselvitys Kemijärven Ailangantunturilla, WPD Finlandin tuulivoimapuisto YVA..0 Olli-Pekka Karlin Sisällysluettelo. Johdanto, ja selvitettävän alueen yleiskuvaus. Työssä käytetyt menetelmät. Pesimälinnusto

Lisätiedot

Lausunto Parikkalan Koirniemessä sijaitsevan tontin merkityksestä lepakoiden elinympäristönä

Lausunto Parikkalan Koirniemessä sijaitsevan tontin merkityksestä lepakoiden elinympäristönä Lausunto Parikkalan Koirniemessä sijaitsevan tontin merkityksestä lepakoiden elinympäristönä 1. Selvitysalueen kuvaus Selvitysalue (tontti) sijaitsee noin 4 km Parikkalan keskustaajaman pohjoispuolella

Lisätiedot

Kommentit Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyn ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin Kaukkorvenkankaan tuulivoimapuistoa koskevaan lausuntoon 1. Taustaa Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys

Lisätiedot

Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta

Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta Vimpeli-Alajärvi-Soini-Karstula-Kyyjärvi Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta Matti Aalto Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry (SSLTY) 31.10.2013 1. Tavoitteet ja menetelmät Kannen kuva:

Lisätiedot

Holingonvuoren tuulivoimapuiston luontoselvitykset

Holingonvuoren tuulivoimapuiston luontoselvitykset SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI tuulivoimapuiston luontoselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 1 (27) Tuomo Pihlaja Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Natura-2000

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY Raportteja 3/2016 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot