PERIAATTEITA VIKA- JA HÄIRIÖTILAN- TEIDEN SELVITTÄMISEKSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERIAATTEITA VIKA- JA HÄIRIÖTILAN- TEIDEN SELVITTÄMISEKSI"

Transkriptio

1 SÄHKÖVERKKO EL Muisti Periaatteita vika ja häiriötilanteiden selvittämiseksi PERIAATTEITA VIKA- JA HÄIRIÖTILAN- TEIDEN SELVITTÄMISEKSI 2008

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO VIKA- JA HÄIRIÖTILANTEET VASTINEET JA RAPORTIT ASIAKKAALLE ASIAKKAAN VASTUU LIITETTÄVISTÄ LAITTEISTA ASIAKKAAN TEHTÄVÄT HÄIRIÖTILANTEISSA VERKONHALTIJAN TEHTÄVÄT ASIAKKAAN LAITEVIAN TAI KÄYTTÖHÄIRIÖN SELVITYKSESSÄ HÄIRIÖNSELVITYSPROSESSI, JATKUVA TAI TOISTUVA HÄIRIÖ HÄIRIÖNSELVITYSPROSESSI, VAHINGONKORVAUSVAATIMUS YHTEENVETO OSAPUOLIEN VASTUISTA SEKÄ VIKA- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN SELVITYKSESTÄ LIITE

3 1 JOHDANTO Tämän muistin tarkituksena n timia verknhaltijan tukena asiakkaan ilmittamien häiriötai vikatilanteiden selvittämisessä. Verknhaltijiden timintatavat häiriötilanteiden selvityksessä eravat tisistaan ja tämän vuksi alalle n kaivattu yhtenäisiä timintahjeita. Myös viranmaiset vat saltaan nähneet, että timialalla yhteisesti laaditut häiriönselvitysprsessit helpttaisivat viranmaisen käsiteltäväksi tulevien tapausten selvittelyä. Dkumenttiin n kttu verkkpalveluehtjen khtia, jissa n käsitelty asiakkaan ja verknhaltijan vastuita ja velvitteita sähkölaitteiden liittämisen ja häiriötilanteiden selvityksen salta. Luvuissa 7 ja 8 n esitetty häiriönselvityksen kulku kaaviina (häiriönselvitysprsessit). Liitteeseen 1 n kerätty lista laitteista, jtka saattavat aiheuttaa häiriöitä asiakkaalle itselleen tai verknhaltijan verkkn ja tätä kautta muille verkn asiakkaille. Listaan n pyritty laatimaan myös hjeita kyseisistä laitteista aiheutuvien ngelmien krjaamiseksi. Dkumentissa ei varsinaisesti käsitellä sähköntimituksen virhettä ja siitä seuraavaa krvausvelvitetta, vaikkakin saan vika- tai häiriötilanteita vi liittyä verkkpalvelun virhe. Virheestä jhtuvia krvaustilanteita käsitellään Energiatellisuus ry:n susituksessa Sähköntimituksen laatu- ja timitustapavirheen svellushje. Muistin n laatinut Sähkön laadun asiantuntijaryhmä, jhn kuuluvat Sauli Antila Vattenfall Verkk Oy Keij Kskimies Frtum Custmer Service Ari Kskinen Verkk Krpela Oy Pertti Paknen Tampereen teknillinen ylipist Harri Salminen Turku Energia Sähköverkt Oy Rein Seesvuri Tampereen Sähköverkk Oy Sepp Suurinkerinen Kymenlaaksn Sähköverkk Oy Elina Lehtmäki, siht. Energiatellisuus Tämä dkumentti krvaa vunna 2006 laaditun julkaisun Tieta asiakaslaitteiden liittämisestä sekä taustatieta laitteiden vika- ja häiriötilanteiden selvittämiseksi. 3

4 2 VIKA- JA HÄIRIÖTILANTEET Tässä julkaisussa käydään läpi spimusehtjen phjalta verknhaltijan ja asiakkaan vastuita ja tehtäviä sellaisissa vika- ja häiriötilanteissa, jissa: asiakkaan sähkölaite tai -laitteist n rikkutunut tai sen timinnassa n llut häiriöitä tai asiakkaan tai verknhaltijan verkssa esiintyy jännitteen laadun vaihteluita, jtka ilmenevät esim. välkyntänä. Ongelmiin liittyy usein jkin seuraava tekijä: Verknhaltijan verkssa n llut vika tai häiriöitä tai verkn mititus ei vastaa tarvetta Asiakkaan sähkölaitteet tai -asennukset häiritsevät tista asiakasta tai verknhaltijaa Asiakkaan mat sähkölaitteet tai -asennukset aiheuttavat asiakkaalle itselleen häiriöitä Asiakkaan sähkölaite n rikkutunut esim. ikääntymisen myötä tai sähkölaite n sveltumatn kyseiseen verkkn tai n laitestandardien vastainen Asiakkaan sähkölaitteen häiriönsietkyky ei le riittävä standardin mukaisessa jännitteessä. Luvuissa 7 ja 8 n esitetty häiriönselvitysprsessit, jiden avulla selvitetään häiriön aiheuttajaa. Kun asiakas reklami verknhaltijalle esim. valjen välkynnästä tai laitteiden vikaantumisesta, verknhaltijan vastuulle jää selvittää jhtuuk vika verknhaltijan verksta. Tisaalta n tärkeää humata, että asiakkaalla n vastuu mista laitteistaan ja niiden timinnasta. 3 VASTINEET JA RAPORTIT ASIAKKAALLE Kun verknhaltija n selvittänyt häiriön syyt, verknhaltijan n hyvä laatia asiakkaalle selkeä raprtti tai vastine tilanteesta. Raprtin tai vastineen tulisi sisältää seuraavat asiat: alkutilanteen kuvaus tehdyt timenpiteet ja tulkset, esim. mittaukset ja mahdlliset krjaukset verkkn häiriön aiheuttaja tai arvi häiriön aiheuttajasta verknhaltijan ja/tai asiakkaan velvitteet häiriön pistamiseksi Vastineita laadittaessa n tärkeä muistaa, että siinä tudaan esille myös asiakkaan velvitteet mien sähkölaitteittensa ja niiden käytön suhteen etenkin siinä tilanteessa, kun verknhaltijan verkn n sitettu levan kunnssa. Mm. sähkömarkkinalain virhepykälä 27 c lähtee siitä, että verkkpalvelussa n virhe, js laatu ei vastaa standardeja tai keskeytystä ei vida pitää syy ja lsuhteet vähäisenä. Olsuhdetarkasteluun vaikuttaa leellisesti se, että nk asiakkaalla llut velvllisuus tai mahdllisuus vaikuttaa vahinkjen syntyyn. Tarkasteluun ei riitä pelkästään syiden ja verkk-lsuhteiden kuvaus. Kun viranmainen arvii sapulten vastuita ja velvitteita sille ratkaistavaksi tulleiden tapausten salta, viranmainen tekee ratkaisun lain pykälien, lain perusteluiden ja spimusehtjen phjalta. Tämän vuksi n tärkeää, että myös verknhaltija humii nämä kknaisvaltaisesti missa vastineissaan. Verknhaltijan vastuita vika- ja häiriötilanteissa tarkastellaan sähkömarkkinalain seuraavien pykälien njalla: Kehittämisvelvllisuus 9 Sähköntimituksen virhe ja krvaukset 27c, 27d ja 27e Vakikrvaus keskeytymisen vuksi 27e 4

5 Sähkömarkkinalain hallituksen esityksessä HE 162/1998 n 27 c pykälän yksityiskhtaisissa perusteluissa käsitelty varsin kattavasti verknhaltijan ja myös asiakkaan vastuita keskeytysten ja niistä aiheutuvien seuraamusten suhteen. Seuraavissa khdissa n käsitelty verknhaltijan ja asiakkaan vastuita ja tehtäviä laitteiden liitettävyyteen ja häiriötilanteisiin liittyen pääasiassa spimusehtjen näkökulmasta. Näitä khtia n hyvä tarkastella, kun phditaan vastuukysymyksiä erilaisissa häiriötilanteissa, ja näihin khtiin n hyvä viitata myös asiakaskyselyihin vastattaessa tai asiakasvastineita laadittaessa. 4 ASIAKKAAN VASTUU LIITETTÄVISTÄ LAITTEISTA Verkkpalveluehtjen luvussa 4 Sähkölaitteet n käsitelty sähkölaitteille ja asennuksille asetettuja vaatimuksia sekä laitteiden liittämistä ja häiriötilanteiden selvitystä. Ehdissa n santtu sähkölaitteiden ja -asennusten verkkn liittämisestä mm. seuraavaa. Khdat löytyvät kknaisuudessaan Verkkpalveluehdista VPE05. Sähköasennusten ja laitteiden tulee lla säännösten, määräysten ja standardien edellyttämässä kunnssa. Sähköasennuksia ja laitteita ei saa käyttää niin, että siitä aiheutuu vahinka tai häiriötä jakeluverklle tai tisille käyttäjille. (VPE ) Standardien puuttuessa jakeluverkn haltija vi antaa kansainväliseen käytäntöön ja hyvään sähkölaitteistjen rakennus- ja käyttötapaan perustuvia susituksia tai hjeita käyttäjän laitteiden ja laitteistjen verkkn liittämiseksi. (VPE 4.3) Js verkkhäiriöille ei le kyseiseen tapaukseen sveltuvia standardeja, jakeluverkn haltija selvittää käyttäjän pyynnöstä, vidaank laite tai laitteist liittää kyseiseen verkkn. (VPE 4.4) Selvityspyynnön tekemistä susitellaan etenkin seuraavissa tapauksissa: laitteen kytkentävirta n suuri verrattuna pääsulakkeen kkn laitteen verkkn kytkeytyminen tapahtuu usein laitteen/laitteistn käyttö edellyttää jakeluverkn haltijan erityistimenpiteitä laite aiheuttaa merkittävää yliaaltvirtaa Tyypillisesti ennakkselvitystä vaativia vat: mttrit, jiden käynnistysvirta n suuri verrattuna pääsulakkeiden kkn generaattrit ja muut jännitettä, energiaa tai iksulkuteha syöttävät laitteet lissähkön kmpensintilaitteet hitsauslaitteet kmpressrit suurehkt elektrniikkahjatut laitteet suurehkt suuntaajien tai taajuusmuuttajien laitteet Ehtjen mukaan selvityspyyntö täytyy yleensä tehdä vähintäänkin kaikista niistä laitteista, jiden ylivirtasujauksen suuruus n yli 16A. Verknhaltija vi erikseen vaatia selvityspyynnön tekemistä myös tätä pienemmistä laitteista. (VPE 4.4.2) Osa jpa 10A sulakkeen takaisista laitteista saattaa aiheuttaa ngelmia verkkn, minkä vuksi verknhaltijan n hyvä miettiä yksityiskhtaisempia hjeita laitteiden ilmittamisesta. Erityisesti tulisi humiida laitteet, jtka kytkeytyvät tistuvasti ja/tai ttavat suurehkn käynnistysvirran. Näitä laitteita vat mm: Maalämpöpumput Jätevesipumput 5

6 Yksivaiheiset hitsauslaitteet, kmpressrit, klapikneet, vesipumput, lämmitysten rjatermstattikytkennät Käyttäjän tulee ilmittaa sähköä tuttavista laitteista ja varmistaa, että sähkön syöttö sähköntutantlaitteistn käyttöpaikasta jakeluverkkn n tehkkaasti estetty, mikäli se ei le tarkituksena. (VPE 4.2) Jakeluverkka syöttävien varavimalaitteiden ja tutantlaitteiden tapauksessa käyttäjä tekee verknhaltijan kanssa tutannn liittymis- ja verkkpalveluspimuksen ja spii liittymisen teknisistä edellytyksistä verknhaltijan kanssa. Lisätietja n Senerin (2001) susituksessa Pienvimaliden liittäminen jakeluverkkn. Js käyttäjä ei tee ehtjen vaatimaa selvityspyyntöä liitettävälle laitteelle, jakeluverkn haltija vi puuttua asiaan jälkikäteen. (VPE 4.4.1) Jakeluverkn haltija ei vastaa käyttäjälle hänen laitteidensa minaisuuksista, vanhentumisesta, kulumisesta, rikkutumisesta tai niiden yhteenspivuudesta jakeluverkn, asiakkaan man verkn tai asiakkaan verkssa levien muiden sähkölaitteiden tai - laitteistjen kanssa tai edellä mainittujen seikkjen aiheuttamista vahingista, ellei kyseessä le 10. luvussa tarkitettu verkkpalvelun virhe. (VPE4.9) 5 ASIAKKAAN TEHTÄVÄT HÄIRIÖTILANTEISSA Asiakkaan laitevian tai laitteen käyttöhäiriön yhteydessä asiakkaan tulee ensin selvittää tilannetta laitteen timittajan tai hulln kanssa, mikäli sähköntimituksessa ei le esiintynyt jännitteen ngelmiin viittaavia tekijöitä. Js häiriön tai vian epäillään syntyneen sähköntimituksesta, tulee asiakkaan ttaa yhteyttä verknhaltijaan tilanteen selvittämiseksi. Verkkpalveluehtjen luvun 4 perusteella sähkönkäyttäjä n saltaan velvllinen hulehtimaan, ettei hänen sähkölaitteensa ja -laitteistnsa häiritse muita sähkönkäyttäjiä eikä jakeluverknhaltijaa. Jakeluverknhaltijan n pulestaan tarjttava ma asiantuntemuksensa asiakkaan käyttöön häiriötä selvitettäessä. Sähkönkäyttäjän laitteiden aiheuttaman häiriön pistamiseen tai vähentämiseen liittyvistä timenpiteistä ja kustannuksista vastaa sähkönkäyttäjä. Verkkpalveluehdissa n santtu häiriötilanteisiin liittyen mm. seuraavaa: Spijapulet vat velvllisia krvaamaan tisilleen säännösten, määräysten ja kirjallisten hjeiden vastaisten asennustensa tai viallisten laitteidensa tai niiden käytön aiheuttaman vahingn. Käyttäjän vastuu kskee myös muille käyttäjille aiheutuvia vahinkja, jtka jakeluverkn haltija jutuu krvaamaan. (VPE 4.5) Käyttäjä n krvausvelvllinen vain js hän n tiennyt tai hänen lisi pitänyt tietää asennustensa tai laitteidensa tai niiden käytön mahdllisesti aiheuttamista riskeistä ttaen humin hänen asiantuntemuksensa, käyttämänsä laitteen tai asennuksen minaisuudet sekä jakeluverkn haltijan hänelle mahdllisesti antama infrmaati, sekä js hän jatkaa haittaa tuttavan laitteen tai laitteistn käyttämistä jakeluverkn haltijan humautuksesta hulimatta. Spijapulten tulee ilmittaa tisilleen tisen asennuksissa ja sähkölaitteissa havaitsemistaan viista ja häiriöistä. (VPE 4.6) Js käyttäjän sähkölaitteet haittaavat merkittävästi tisten käyttäjien sähkönkäyttöä, jakeluverkn haltijan tulee yhdessä käyttäjän kanssa määritellä keint haitan pistamiseksi tai pienentämiseksi. (VPE 4.8) Verknhaltija vi esim. rajittaa laitteen käytön tapahtuvaksi määräaikina. 6

7 Verknhaltija vi kieltää laitteen käytön vain, js laitteen käyttö ei le lainkaan mahdllista ilman, että siitä aiheutuu merkittävää haittaa muille käyttäjille. Laitteet, jilla n suuri kytkentävirta Mnessa tapauksessa häiriötilanne jhtuu siitä, että asiakkaan yksittäisen laitteen ttama käynnistysvirta ylittää käyttöpaikan pääsulakkeiden kn. Sulakkeiden minaisuuksista jhtuen ne eivät laukea hetkellisestä ylikurmituksesta, minkä takia tällaiset hetkellisesti suurta virtaa ttavat laitteet vivat timia verkssa, vaikka liittymän pääsulakkeiden kk lisikin pienempi kuin laitteen ttama virta. Tsiasia n kuitenkin, että kun liittymää ylikurmitetaan, siitä saattaa aiheutua verkkn häiriöitä, kska verkka ei le mititettu tämän mukaan. Verknhaltijalla n ikeus kieltää tämänkaltaisen laitteen käyttö, js siitä aiheutuu verkkn standardit tai verknhaltijan hjeet ylittäviä häiriöitä. Asiakas vi myös varustaa kyseisen laitteen käynnistysvirtaa rajittavalla laitteella. 6 VERKONHALTIJAN TEHTÄVÄT ASIAKKAAN LAITEVIAN TAI KÄYTTÖHÄIRIÖN SEL- VITYKSESSÄ Verknhaltijan vastuulla n neuva asiakkaita mm. laitteiden verkkn liitettävyyttä arviitaessa ja häiriö- tai vikatilanteiden selvittämisessä. Kun epäillään, että laitevika tai käyttöhäiriö n jhtunut yleisestä jakeluverksta, verknhaltija selvittää esim. käyttöjärjestelmän, mittauksien tai verkstlaskennan avulla, nk vika tai häiriö jhtunut verknhaltijan verksta. Käytännössä siis verknhaltijan selvitettäväksi tulee häiriön lähde. Varsinaisesti häiritsevää laitetta tai asennusta ei tarvitse selvittää, vaan selvitettäväksi tulee häiriön khde, eli esim. käyttöpaikka, jka häiriön aiheuttaa. Häiriöselvitysprsessia n käyty tarkemmin läpi luvuissa 7 ja 8. Verknhaltijan vastuita n käsitelty mm. seuraavissa Verkkpalveluehtjen VPE05 khdissa: Jakeluverknhaltija antaa pyynnöstä käyttäjälle tämän tarvitsemia verkn minaisuuksiin liittyviä tietja. (VPE 4.4) Mikäli käyttäjän ilmittama vika tai häiriö kuuluu jnkun muun kuin jakeluverkn haltijan krjausvelvllisuuden piiriin, jakeluverkn haltijan n ilmitettava tälle viasta tai häiriöstä. (VPE 4.7) Js käyttäjän sähkölaitteet haittaavat merkittävästi tisten käyttäjien sähkönkäyttöä, jakeluverkn haltijan tulee yhdessä käyttäjän kanssa määritellä keint haitan pistamiseksi tai pienentämiseksi. (VPE 4.8) Jakeluverkn haltija n pyydettäessä velvllinen antamaan käyttäjälle tarpeelliset tiedt käyttäjän epäilemästä virheestä ja sen syistä. (VPE ) Jakeluverkn haltijan tulee viipymättä siitä, kun sille n ilmitettu virheestä tai kun se n muutin tullut virheestä tietiseksi, selvittää virheen syy ja krjata virhe. (VPE 10.7) Verknhaltija vastaa virheestä ja sen seurauksena maksettavista krvauksista asiakkaalle (VPE luku 10 ja 11). Tästä n tarkemmin virheen svellushjeessa. 7

8 7 HÄIRIÖNSELVITYSPROSESSI, JATKUVA TAI TOISTUVA HÄIRIÖ Kaavissa 1 n kuvattu häiriönselvityksen vaiheet eli häiriönselvitysprsessi, kun asiakkaalla n tdettu jatkuva tai tistuva häiriö, jka ilmenee tyypillisimmin välkyntänä. Ensimmäisenä verknhaltija tarkistaa verkn tilan verkstlaskennasta. Js käyttöpaikalla n etäluettava mittalaite, tarkistetaan verkn tilatiedt (keskeytykset, jännitteen vaihtelut) mittarilta. Js n verksttietjen perusteella yksiselitteisen selvää, että verkk n kunnssa, ei mittauksia tarvitse erikseen surittaa. Js asiakas edelleen vaatii mittausta, verknhaltija surittaa mittaukset, jista hän vi velittaa asiakasta, js verkk n kunnssa (1). Js pulestaan verkstlaskenta sittaa, että verkka n vahvistettava, ei erillismittauksia lunnllisestikaan tarvita (2). Kaavissa esitetyt tarkistusmittaus ja jännitteen laadun mittaus vidaan tehdä samanaikaisesti, jllin säästytään usealta käynniltä asiakkaan luna (3). Mittauksista ja tehdyistä timenpiteistä perusteluineen (ks. luku 3) timitetaan asiakkaalle erillinen raprtti paitsi, js asiakas ei sitä itse halua. Tästäkin hulimatta verknhaltijan n hyvä tallettaa vähintään mittausraprtti maan arkistn (4). 8

9 Tarkistetaan verkn tila mm. verkstlaskennan avulla iksulkuvirrat muuntajan ja verkn kurmitusaste nk verkkalueella muita ngelmia, jtka vivat aiheuttaa häiriön pikkeuskytkennät Tiedt etäluettavilta mittareilta (kun timinnt lemassa) OK: selvä tapaus 1) Ei kunnssa 2) Ei kunnssa/ rajatapaus Silmämääräinen tarkastus sekä liitksien tarkistus Tarkistusmittaus liittymiskhdassa 3) hetkellisarvt iksulkuvirta nllajhdt maaditusimpedanssi OK Ei kunnssa/ rajatapaus Laatumittaukset liittymispisteessä (1viikk) jännitteet EN kurmitusvirrat OK Ei kunnssa Määritellään häiriön aiheuttaja Tarvittaessa lisämittaukset verknhaltijan ja asiakkaan verkissa. Syy asiakkaan verkssa Edelleen ngelmia Syy jvh:n verkssa tai tisen asiakkaan aiheuttama häiriö Suritetaan tarvittavat timenpiteet Tarvittaessa uusintamittaukset Timitetaan asiakkaalle raprtti tilanteesta: laskentaraprtti / mittausraprtti 4) Verknhaltija kert man näkemyksensä, mistä vika saattaisi jhtua. Verknhaltija ei kuitenkaan tee varsinaista selvitystyötä. OK Timitetaan asiakkaalle selvitys tilanteesta Krvataan mahdlliset vahingt, js laatu ei vastannut standardia ennen krjauksia (svellushje) Asiakas tarkastaa ja krjaa mat asennuksensa / laitteensa Kaavi 1: Häiriönselvitysprsessi, kun kyseessä n jatkuva tai tistuva häiriö. 9

10 8 HÄIRIÖNSELVITYSPROSESSI, VAHINGONKORVAUSVAATIMUS Seuraavassa kaavissa n esitetty häiriönselvityksen kulku siinä tapauksessa, että asiakas n esittänyt verknhaltijalle vahingnkrvausvaatimuksen rikkutuneesta laitteesta. Siinä tapauksessa, että heti ensimmäisessä vaiheessa käy ilmi, että verknhaltijan verkk ei le kunnssa, timitaan kaavin 1 mukaan (1) Tarkistetaan verkn käyttötietjen (scada, dms, päiväkirjat) perusteella nk llut häiriöitä, jtka selittävät tapahtuman sekä tarkistetaan verkn tila: iksulkuvirrat jne. 1) Ei häiriöitä ja verkk kunnssa Verkk n kunnssa, mutta n llut häiriöitä (myrsky tms.) Arviidaan häiriöiden vaikutukset jännitteeseen (nk kyseessä esim. nllavika tai vauriitunut jmppi) Onk jännite vaihdellut standardin SFS-EN rajjen ulkpulella ei kyllä Suritetaan krvaukset virheen svellushjeen mukaisesti ja timitetaan selvitys tilanteesta. Timitetaan asiakkaalle selvitys tilanteesta (mahdllisesti mittausraprtti, js mittauksia n llut aiheellista surittaa) Verknhaltija ei le vastuussa laitevaurista. Verknhaltija infrmi asiakasta, että vauri jhtuu jk asiakkaan verkn häiriöistä tai laiteviasta. Asiakasta kehtetaan kääntymään näin halutessaan laitehulln, laiteen timittajan tai vakuutusyhtiön puleen. Kaavi 2: Häiriönselvitysprsessi, kun kyseessä laitevauri. 10

11 9 YHTEENVETO OSAPUOLIEN VASTUISTA SEKÄ VIKA- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN SEL- VITYKSESTÄ Asiakas n saltaan velvllinen hulehtimaan, että hänen sähkölaitteensa ja - asennuksensa vat asianmukaisia ja etteivät ne häiritse muita sähkönkäyttäjiä eivätkä jakeluverknhaltijaa. Asiakkaan tulee pyytää verknhaltijalta ennakkselvitystä liittäessään verkkn ehdissa mainittuja ennakkselvitystä vaativia laitteita (listattu luvussa 4). Js näin ei le timittu, verknhaltija vi häiriötilanteissa määritellä asiakkaan kanssa tavat häiriön pistamiseksi. Kun n varmistettu, että verknhaltijan verkk n määräysten mukainen, jää itse häiriön pistaminen asiakkaan vastuulle. Tämä vi tapahtua esim. varustamalla häiritsevä sähkölaite käynnistysvirtaa rajittavalla laitteella tai sähkölaitteen käyttöä rajittamalla. Verknhaltijiden lisi hyvä tiedttaa asiakkailleen ennakkselvitystä vaativista laitteista ja pyrkiä etsimään neuvttelevia ratkaisuja asiakkaiden kanssa. Asiakkaan epäillessä laitevian syyksi häiriötä sähkön laadussa tulee verknhaltijan selvittää verkn tila ja esittää näkemyksensä häiriön aiheuttajasta. Vika- ja häiriötilanteiden selvityksen kulku n esitetty luvuissa 7 ja 8. Selvitetään nk verkssa esiintynyt sähkömarkkinalain mukainen sähköntimituksen virhe, jllin tilanne selvitetään Sähköntimituksen laatu- ja timitustapavirheen svellushjeen mukaisesti. Laitevauriita krvattaessa tetaan kuitenkin humin, että asiakkaan sähkölaitteiden tulee kestää npeat jännitevaihtelut samalla tavin kuin nrmaalitkin laitteiden päälle- ja piskytkennät. Asiakkaan mien laitteiden häiritessä häntä itseään verknhaltija esittää arvinsa tilanteesta ja asiakkaan vastuulle jää tilanteen krjaus. Js käyttöpaikassa n viallisia, sääntöjen vastaisia tai kyseiseen verkkn spimattmia laitteita, tulee ne kytkeä pis verksta. Asiakkaan laitteiden häiritessä muita asiakkaita verknhaltijan verkn llessa kunnssa asiakas n velvllinen pistamaan häiriön tai rajittamaan häiriötä. Verknhaltija antaa tarvittaessa pastusta. Js käyttöpaikassa n viallisia, sääntöjen vastaisia tai kyseiseen verkkn spimattmia laitteita, tulee ne kytkeä pis verksta. Verknhaltija vi esim. rajittaa laitteen käytön tapahtuvaksi määräaikina. Verknhaltija vi kieltää laitteen käytön vain, js laitteen käyttö ei le lainkaan mahdllista ilman, että siitä aiheutuu merkittävää haittaa muille käyttäjille. Siitä hulimatta, että sähköntimituksen virheen n aiheuttanut asiakkaan verkk, verknhaltija n virhetilanteissa krvausvelvllinen verknhaltijan muita asiakkaita (spimuskumppaneita) khtaan. Verknhaltijalla ei lunnllisestikaan le krvausvelvllisuutta häiriön aiheuttanutta asiakasta khtaan. Virheen aiheuttanut asiakas saattaa jutua krvausvelvllisuuteen verknhaltijaa khtaan VPE 4.5 khdassa mainituin edellytyksin. Asiakas krvaa tällöin verknhaltijalle myös ne kulut, jtka verknhaltija pulestaan jutuu krvaamaan muille asiakkaille edelliseen khtaan liittyen. 11

12 LIITE 1 MAHDOLLISESTI ONGELMIA AIHEUTTAVIA LAITTEITA Tähän n kerätty listaa asiakkaiden sähkölaitteita ja laitteistista, jtka vat aiheuttaneet häiriötilanteita. Listaus perustuu verknhaltijiden käytännön kkemuksiin. Listaan n kirjattu myös mahdlliset häiriönselvitystavat. Laite / Laitteist Ongelmat Timenpiteet Pienasiakkaiden ja maataluksien laitteita ja laitteistja Klapikneet (1-vaiheiset) aiheuttaa välkyntää lähiverkkn verkkyhtiö kehttaa asiakasta spimaan laitteen käyttöajat naapurustn kanssa Hitsauslaitteet (erityisesti 1-vaiheiset) Kmpressrit (erityisesti 1-vaiheiset) Ilmastintilaitteet, 1- vaiheiset yleinen ngelma erityisesti maaseutuverkissa aiheuttaa naapurustn välkyntää tyypillisiä rakennustyömailla aiheuttaa jännitevaihteluita ja välkyntää aiheuttaa jännitevaihteluita ja välkyntää lähiverkkn laitteen vaiht 3-vaiheiseksi (asiakkaan vastuulla) laitteen käytön rajitus verkn kytkentämuutkset, kurmien siirt vaiheelta tiselle verkn vahvistus (ainastaan, js verkssa tdetaan muita ngelmia) ääritapauksessa verkkyhtiö kehttaa asiakasta spimaan laitteen käyttöajat naapurustn kanssa asiakkaalle susitellaan hehkulamppujen vaihtamista listeputkilampuiksi Vesipumput, erityisesti pienet asiakaskhtaiset 1- vaiheiset laitteet Maalämpöpumput Lämmitysvastukset, mm. hunekhtaiset termstaatit 3-vaiheiset lämmitysvaraajat pienet taajuusmuuttajat (1-vaiheiset, 3-vaiheiset) Suuret mttrikäytöt aiheuttaa jännitevaihteluita ja välkyntää lähiverkkn aiheuttaa jännitevaihteluita ja välkyntää lähiverkkn hunekhtaiset termstaatit hjaavat ishka kurmaa samanaikaisesti aiheuttaa jännitevaihtelua ja välkyntää esiintynyt lämmitysvaraajia, jiden vastukset kytketty klmin tai vaihtehtisesti tähteen, mutta tähtipistettä ei le yhdistetty nllaan. aiheuttaa epäsymmetriaa yhden vaiheen llessa jännitteettömänä. estää tiednsiirrn sähköverkssa sekä autmaattisen mittarinluennan aiheuttaa välkyntää lähiverkkn ks. edelliset painesäiliön ilmaus saattaa auttaa taajuusmuuttaja, pehmkäynnistin lämmitinkhtaisten termstaattien asennus varmistetaan, että termstaattien kytkentäväli n riittävän suuri (esim. max kerran minuutissa) lämmityskurman uudelleenryhmittely kytkennän muuts taajuusmuuttajissa ltava verkksudattimet kytkentämuutkset pehmkäynnistin, taajuusmuuttaja man muuntamn käyttö 12

13 Verkkn liitettävät generaattrit (esim. bikaasugeneraattrit) Rehutrnit vi syöttää vikatilanteessa jakeluverkkn aiheuttaa välkyntää ja vääristää harmnisia yliaaltja lähiverkssa suuri mttrikurma aiheuttaa välkyntää ja jännitekuppia sujaussuunnittelu taajuusmuuttaja ikea mititus humiidaan spimusvaiheessa taajuusmuuttaja tai pehmkäynnistin Työmaaliittymät Kmpensintilaitteet yleinen väliaikainen ngelma työmaalaitteista jhtuen aiheuttaa häiriöitä (lähinnä välkyntää) naapurustn. resnanssivaara kytkentäjännitteet taajuusmuuttaja liittymän/verkn vahvistus sudatus laitteistn mititus ja säätö estkelat Tellisuusasiakkaiden laitteita ja laitteistja Laitteiden liittämisestä svitaan j spimusvaiheessa, ja asiakas n velvllinen ilmittamaan muutksista. Listehn kmpensintilaitteet saattaa heikentää VKOsignaalia saattaa vahvistaa yliaaltja estkelaparistjen tai yliaaltsudatinparistjen käyttö taajuuden viritys VKO-signaali humiiden Sulatusuunit aiheuttaa jännitevaihteluita, yliaaltja, välkyntää verkn vahvistus man syöttömuuntajan käyttö yliaaltjen sudatus 13

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

VASTAUS 85 Toimittajien huoltomiehillä tulee olla sähköasennuksiin tarvittavat koulutukset sekä toimintaan kuuluvat oikeudet sekä kortit.

VASTAUS 85 Toimittajien huoltomiehillä tulee olla sähköasennuksiin tarvittavat koulutukset sekä toimintaan kuuluvat oikeudet sekä kortit. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN Lisäkysymyksiä ja vastauksia 1 (5) SIIVOUSAINEET JA -VÄLINEET TARJOUSPYYNTÖ nr 20/2012, 15.8.2012 KYSYMYS 83 Js peritään rahti "pudtusmaksuna", nk tämä vaikuttava tekijä

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Vaaratilanteet - ilmoittaminen ja hyödyntäminen

Vaaratilanteet - ilmoittaminen ja hyödyntäminen 2012 Vaaratilanteet - ilmittaminen ja hyödyntäminen Tilastllisesti yhtä vakavaa tapaturmaa khden sattuu samankaltaisessa työssä: 1 10 30 600 Vakava tapaturma Lievä tapaturma Materiaalivahink Vaaratilanne

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA 1 (3) Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 A Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1. Soveltamisala

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Piilovirhevakuutus. 1. Vakuutuksenantaja. 2. Ketä vakuutus koskee. 3. Kuntotarkastusta koskevat vaatimukset. 4. Mitä vakuutus kattaa

Piilovirhevakuutus. 1. Vakuutuksenantaja. 2. Ketä vakuutus koskee. 3. Kuntotarkastusta koskevat vaatimukset. 4. Mitä vakuutus kattaa Piilvirhevakuutuksen vakuutusehdt 2015, Sumi Omaktitalt Piilvirhevakuutus 1. Vakuutuksenantaja Tätä vakuutusta tarjavat tietyt Canpius Managing Agents Limitedin hallinnimat vakuuttajat Llyd silla. Canpius

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton yleisiä periaatteita koskien valintoja

Melonta- ja soutuliiton yleisiä periaatteita koskien valintoja Sumen melnta- ja sutuliitt ry 20.2.2014 Melnta- ja sutuliitn yleisiä periaatteita kskien valintja a. Valinnat ja taludellinen tuki Valinnat hyväksyy SMSL:n Kilpailu- ja valmennusvalikunta lajivastaavan

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua TVPE 11. Voimassa alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua TVPE 11. Voimassa alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua TVPE 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 1.2 Verkkopalveluehdoissa

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Ohjelmist- ja järjestelmätestauspalvelut (Dnr 32/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Liite 20 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.11.2015 Ulvilan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Päiväktihidn sääntökirja 2016 Sisältö 1. PALVELUSETELI... 4 2. SÄÄNTÖKIRJA... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4.

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus

Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus Valtiknttri 1 (10) Kansalaisen asiintitilin Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 100, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251, Faksi (09) 7725 539, www.valtiknttri.fi Valtiknttri 2 (10) Sisällysluettel 1

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

Porrastuotejärjestelmät

Porrastuotejärjestelmät Prrastutejärjestelmät 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti ja varmentaminen... 2 4.1. Lähtötietjen tarkastus...

Lisätiedot

CARUNAN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA -SUUNNITTELIJOILLE

CARUNAN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA -SUUNNITTELIJOILLE URAKOITSIJAOHJE 1 (19) CARUNAN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA -SUUNNITTELIJOILLE URAKOITSIJAOHJE 2 (19) Caruna Oy:n ja Caruna Esp Oy:n yleishjeet sähköurakitsijille ja -suunnittelijille Sisällysluettel

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

kriisiviestintäohjeistus esimiehille

kriisiviestintäohjeistus esimiehille . Espn kaupungin 11.2.2009 kriisiviestintähjeistus esimiehille 1 (5) Espn kriisiviestintähje esimiehille Kun ikävää sattuu Pelasta ja varita välittömässä vaarassa levia. Estä lisävahinkjen syntyminen.

Lisätiedot

Katsastustoimipaikan laitevaatimukset

Katsastustoimipaikan laitevaatimukset Ohje 1 (5) TRAFI/ Antpäivä: 28.12.2011 Vimaantulpäivä: 2.1.2012 Vimassa: tistaiseksi Säädösperusta: LiikMp ajneuvjen katsastusluvista (1099/1998) 2 Muutstiedt: Kumaa hjeen 237/121/2001 Sveltamisala: Katsastustimipaikat

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016 Krjaus- ja energia-avustushje 2016 28.1.2016 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuden 2016 krjausavustuksia myönnettäessä nudatetaan lakia asuntjen krjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

https://www.youtube.com/watch?v=7pvwchboqzm (Pandan mainos) https://www.youtube.com/watch?v=sdpxdddzxfe (Novalabs mainos)

https://www.youtube.com/watch?v=7pvwchboqzm (Pandan mainos) https://www.youtube.com/watch?v=sdpxdddzxfe (Novalabs mainos) Tim Ranta-Ojala Tämän tietturvamnisteen phjana n Kimm Ruskun kirja Kyberturvapas (Talentum 2014) Kaiken timinnan taustalla n sujattava tiet Käyttäjän tekemät timenpiteet mudstavat merkittävän san kknaistietturvasta

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille Valtiknttri Asiakirja 1 (17) Hallinnn hjaus Valtiknttri 28.9.2011 Tilaustenhallinnan kknaispalvelu 9.2 Tilha-hje timittajille Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 18, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Ääniteknisten tarkasteluiden ohjeet IV-kuntotutkimuksessa 16.1.2014 1 (5) Ohjeen aihe: Äänitekniset tarkastelut

IV-kuntotutkimus. Ääniteknisten tarkasteluiden ohjeet IV-kuntotutkimuksessa 16.1.2014 1 (5) Ohjeen aihe: Äänitekniset tarkastelut Ääniteknisten tarkasteluiden hjeet IV-kunttutkimuksessa 16.1.2014 1 (5) IV-kunttutkimus Ohjeen aihe: Äänitekniset tarkastelut Tämä IV-kunttutkimushje kskee ilmastintijärjestelmän, eri laitteiden ja kmpnenttien

Lisätiedot

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012-

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012- Ystävän apuri Palveluihin hjaamisen pasvihk ikäihmisen ystävälle Ystävätiminnan alueellisen tuen kehittämisprjekti 2012- TAVALLISEN IHMISEN TAIDOIN Oppaan sisällöstä: Opas n tarkitettu Punaisen Ristin

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ SUONENJOEN KAUPUNKI VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ Kuljetuspalveluja myönnetään hakemuksesta sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle,

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

1. JOHDANTO Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja sen nojalla annetun viranomaissääntelyn mukaiset tiedot

1. JOHDANTO Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja sen nojalla annetun viranomaissääntelyn mukaiset tiedot 1. JOHDANTO Tähän tiedtteeseen n kttu sijituspalvelulain ja sen njalla annetun viranmaissääntelyn mukaiset tiedt a) Privanet Capital Markets Oy:stä ja sen sidnnaisasiamiehistä; b) asiakkaille tarjttavista

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016 1(9) 25.03.2015 Saarijärven kaupunki / tuttajapalvelut Perusturvaliikelaits Saarikka SSYP Kiinteistöt Oy TARJOUSPYYNTÖ Puitespimus 2015-2016 Tuntivelitusphjaiset rakennus-, sähkö-, LV- ja IV-työt Pyydämme

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

7920/16 mn/sj/vb 1 DG F 2C

7920/16 mn/sj/vb 1 DG F 2C Eurpan uninin neuvst Bryssel, 14. huhtikuuta 2016 (OR. en) Timielinten välinen asia: 2012/0011 (COD) 7920/16 ILMOITUS Asia: Äänestystuls VOTE 18 INF 61 PUBLIC 20 CODEC 450 Eurpan parlamentin ja neuvstn

Lisätiedot

CARUNAN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA -SUUNNITTELIJOILLE

CARUNAN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA -SUUNNITTELIJOILLE URAKOITSIJAOHJE 1 (18) CARUNAN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA -SUUNNITTELIJOILLE URAKOITSIJAOHJE 2 (18) Caruna Oy:n ja Caruna Esp Oy:n yleishjeet sähköurakitsijille ja -suunnittelijille Sisällysluettel

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Dnr 21/021/2011 Hajautetun hjelmisttutantprsessin hjauspalvelut (Dnr 21/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot