Piilovirhevakuutus. 1. Vakuutuksenantaja. 2. Ketä vakuutus koskee. 3. Kuntotarkastusta koskevat vaatimukset. 4. Mitä vakuutus kattaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Piilovirhevakuutus. 1. Vakuutuksenantaja. 2. Ketä vakuutus koskee. 3. Kuntotarkastusta koskevat vaatimukset. 4. Mitä vakuutus kattaa"

Transkriptio

1 Piilvirhevakuutuksen vakuutusehdt 2015, Sumi Omaktitalt Piilvirhevakuutus 1. Vakuutuksenantaja Tätä vakuutusta tarjavat tietyt Canpius Managing Agents Limitedin hallinnimat vakuuttajat Llyd silla. Canpius Managing Agents Limited n rekisteröity Llyd sin Managing Agents -rekisteriin. Canpius Managing Agents Limitedin ktipaikka n Lnt ja sen virallinen site n Gallery 9, One Lime Street, Lndn EC3M 7HA, UK. Canpius Managing Agents Limited n rekisteröity Englannissa numerlla Se n saanut timivaltuutensa Yhdistyneen kuningaskunnan rahitus- ja vakuutusvalvntaviranmaiselta (Prudential Regulatin Authrity) ja sen timintaa valvvat Yhdistyneen kuningaskunnan finanssivalvntaviranmainen (Financial Cnduct Authrity) sekä Prudential Regulatin Authrity. S&P Underwriting Agency AB edustaa Vakuutuksenantajaa käytännön asiissa kuten riskien arviinnissa, vakuutusmaksujen laskennassa, vakuutustdistusten myöntämisessä ja vakuutusmaksujen keräämisessä. Tämä n svittu Binding Authrity - spimuksella, jnka markkinatunnus n B1262BW Js teillä n kysymyksiä, jtka kskevat vakuutusehtja ja jissa viitataan Vakuutuksenantajaan, vitte ttaa yhteyttä S&P Underwriting Agency AB:hen. 2. Ketä vakuutus kskee Vakuutus kskee vakuutustdistuksessa nimettyä henkilöä tai nimettyjä henkilöitä. 3. Kunttarkastusta kskevat vaatimukset Ostaakseen vakuutuksen vakuutetun tulee nimetä vakuutusyhtiön hyväksymä tarkastusyhtiö. Tarkastusyhtiön tulee tarkastaa Khde ja laatia siitä edellä kuvatun mukaisesti Kunttarkastusraprtti. Kunttarkastusraprtti saa lla enintään kuusi (6) kuukautta vanha, kun Ostspimus allekirjitetaan. Kunttarkastusraprtin n ltava lunteeltaan kattava ja Vakuutuksenantajan etukäteen hyväksymä. Vakuutetun n luvutettava tarkastajalle (kunttarkastuksen surittajalle) kaikki Khteen kunta kskevat tiedt, jilla vi lla merkitystä kiinteistön kunta arviitaessa. 4. Mitä vakuutus kattaa Vakuutus kattaa maktitalt (jäljempänä Khde), jita käytetään asuinhuneistna tai lma-asuntna Sumessa. Jtta vakuutus kattaa Khteen, Khde n yksilöitävä laillisella kiinteistötunnuksella Kunttarkastusraprtissa ja vakuutustdistuksessa. Js Khteessa harjitetaan miltään sin liiketimintaa, suurin sa (yli 50 %) asuinpinta-alasta n ltava käytössä yksityisenä asuinhuneistna. Khteen saksi katstaan: viemäri, kiviarkku, talusvesiputket tai vastaavat sekä ulkiset ksteussujaukset rakennuksen ulkseinät, mukaan lukien auttalli, lukuun ttamatta kuitenkin erillistä auttallia. Khteen siksi EI katsta kuistia, viher- tai kasvihuneita tai muita vastaavia maanpäällisiä rakenteita. Vakuutus vidaan staa rakennuksille, jiden rakennuspinta-ala n enintään 250 m2. 5. Mitä vakuutus kskee Vakuutus kattaa krvausvaatimukset, jtka Khteen Ostaja tekee Khteen Myyjälle (edellä määritellyt vakuutetut henkilöt) alkaen siitä päivästä, kun Ostaja n saanut Khteen hallintaansa. Vakuutus n vimassa viiden (5) vuden ajan alkaen siitä päivästä, kun Ostaja n saanut Khteen hallintaansa. Vakuutusta ei vi staa sen jälkeen, kun Ostspimus n allekirjitettu ja/tai sen jälkeen, kun Khteen Ostaja n saanut Khteen hallintaansa. Edellä mainituista aikarajitteista riippumatta vakuutus n vimassa vain vakuutustdistuksessa eritellystä vakuutuksen alkamispäivämäärästä siinä eriteltyyn vakuutuksen lakkaamispäivämäärään asti. 6. Vakuutusturva Vakuutus sveltuu krvausvaatimuksiin, jtka perustuvat Khteessa leviin laatuvirheisiin maakaaren ( /540, muutksineen) mukaisesti. Maakaaren 17 :n 5 mmentin mukaan kiinteistössä n laatuvirhe, js kiinteistö salaisen virheen vuksi pikkeaa laadultaan merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä vidaan kauppahinta ja muut lsuhteet humin ttaen perustellusti edellyttää. 1

2 7. Vakuutusturvan rajitukset Vakuutus ei kata: krvausvaatimuksia, jtka perustuvat laiminlyönteihin, virheisiin, vahinkihin, puutteisiin ja muihin humautuksiin, jtka n merkitty Kunttarkastusraprttiin virheitä, jtka vat lleet ilmeisiä Khteen stn aikaan (vaikka niitä ei lisi mainittu Kunttarkastusraprtissa) krvausvaatimuksia, jtka perustuvat laiminlyönteihin, virheisiin, vahinkihin ja puutteisiin, jtka vat asunt- sakeyhtiölain ( /1599) mukaan asunt-sakeyhtiön yhtiöjärjestyksen tai yhtiökkuksen vastuulla virheitä, jiden takia Ostaja n jk vähentänyt Khteesta maksettavaa hintaa tai pidättänyt Myyjälle maksettavaa rahaa krvausvaatimuksia, jtka perustuvat virheisiin: jista Myyjä n tietinen jtka Myyjä salaa tai peittää jtka perustuvat Myyjän antamiin virheellisiin tai harhaanjhtaviin tietihin. krvausvaatimuksia, jtka perustuvat Myyjän tai Myyjän edustajan antamiin lupauksiin ja/tai kuvauksiin, jtka antavat Ostajalle virheellisen kuvan asunnn tassta krvausvaatimuksia, jtka perustuvat urakitsijiden työhön liittyviin virheisiin krvausvaatimuksia, jtka perustuvat takissa tai hrmeissa leviin virheisiin krvausvaatimuksia, jtka perustuvat kneissa, tuulettimissa, antenneissa, ilmahuuhtelulaitteissa tai keskusimurijärjestelmissä leviin virheisiin, mukaan lukien putkistt, tietkneet ja muut tekniset/sähkölaitteet, uima- altaat ja niihin liittyvät kneet ja laitteistt krvausvaatimuksia, jtka perustuvat veden määrään tai laatuun liittyviin virheisiin tai puutteisiin krvausvaatimuksia, jtka perustuvat radnista tai asbestista kstuviin tai niiden aiheuttamiin virheisiin. Vakuutuksenantajaa ei vi velvittaa maksamaan Ostajalle krvauksia ainastaan Myyjän tai jnkin muun tahn kuin Vakuutuksenantajan antamaan sustumukseen tai maksulupaukseen perustuen. 8. Vakuutuskrvauksen enimmäismäärä Vakuutuskrvauksen enimmäismäärä n eura, mukaan lukien kaikki ikeudenkäyntikulut (ml. ALV). Määrä vastaa kknaiskrvausta kk vakuutuskauden ajalta. 9. Omavastuusuus Omavastuusuus n eura per krvausvaatimus. Kukin virhe käsitellään erillisenä krvausvaatimuksena. 10. Vakuutuskrvaus Vakuutuskrvauksen määrä Vakuutuksen ei le tarkitus tuttaa vakuutetulle tutta; sen tarkitus n ainastaan krvata kärsitty vahink, vaikka vakuutettu summa lisikin krvausta suurempi. Krvaukset maksetaan pääasiassa käteissuritusten mudssa. Js Ostaja vaatii Myyjältä krvausta, jka n suurempi kuin mavastuusuus, Vakuutuksenantaja: selvittää, nk Myyjä maakaaren mukaan velvllinen maksamaan Ostajalle krvausta. neuvttelee krvauksenhakijan kanssa. hitaa asian käsittelyn ikeudessa, maksaen tällöin vakuutetulle kertyneet tai vakuutetun maksettavaksi määrätyt ikeudenkäyntikulut, jita vastapuli tai jkin muu tah ei vi maksaa. Vakuutetun ikeusavustajaksi nimettävän asianajajan n ltava Vakuutuksenantajan etukäteen hyväksymä. maksaa vakuutuskrvauksen sillä edellytyksellä, että Ostspimusta ei le irtisanttu vakuutettu n maksuvelvllinen määrä ylittää mavastuusuuden ja vakuutus kattaa krvausvaatimuksen. Vakuutuskrvausta ei makseta rakennuksen tasn khttamiseksi, eikä vakuutuskrvaus le kskaan suurempi kuin vahingn krjaamiseen kulunut summa. 2

3 10.2. Vahinkilmitus Vahinkilmitukset n tehtävä mahdllisimman aikaisessa vaiheessa vuden kuluessa siitä päivämäärästä, jllin vakuutettu saa tiedn vakuutetusta tapahtumasta ja siitä aiheutuneesta vahingsta. Vahinkilmitus n jka tapauksessa tehtävä kymmenen vuden kuluttua siitä laiminlyönnistä, jnka jhdsta Ostaja tekee krvausvaatimuksen. Vahinkilmituksesta n viipymättä laadittava raprtti, jka lähetetään sitteeseen: Cunningham Lindsey Nrdic ApS Sörnäisten Rantatie 25 A FI Helsinki Finland Phne: Vahinkilmituslmakkeita n saatavissa sitteesta Raprttiin tulee liittää: kpi Ostajan krvausvaatimuksesta (mikäli tämä n timitettu kirjallisena) kpi Kunttarkastusraprtista tiet muista mahdllisista vahingn/krvausvaatimuksen kattavista vakuutuksista kaikki muut tiedt ja asiakirjat, jita Vakuutuksenantaja vi tarvita krvausvaatimusta käsitellessään Velvllisuudet Vakuutetun n myötävaikutettava, khtuullisten pyyntöjen perusteella, krvausvaatimusten spimiseen timittamalla Vakuutuksenantajalle sen pyytämät tiedt ja asiakirjat vakuutusspimuslain ( /543) 69 :n mukaan. Mikäli vakuutettu ei myötävaikuta krvausvaatimusten spimiseen, Vakuutuksenantaja ei le vastuussa tämän takia kertyvistä mahdllisista lisäkustannuksista. 11. Yleiset ehdt Vakuutusmaksujen suritus Vakuutusmaksu maksetaan Vakuutuksenantajalle siihen svellettavien maksuehtjen mukaisesti. Vakuutuksenantajan vastuu alkaa vakuutustdistuksessa mainitusta vakuutuskauden alkamispäivästä, ja n vimassa kunnes vakuutus n päättynyt, edellyttäen, että vakuutusmaksut n maksettu timitettujen vakuutusmaksulaskujen mukaisesti. Vakuutetulla n ikeus irtisana vakuutus 14 päivän irtisanmisajalla, jnka laskeminen alkaa irtisanmisilmituksen lähettämisestä. Vakuutusta ei tule irtisana, js vakuutusmaksu maksetaan näiden 14 päivän kuluessa. (Vakuutusspimuslain 39 ) Henkilötiedt Käsittelemiämme vakuutetun henkilötietja tarvitaan vakuutuksen hallinnimiseen sekä tähän vakuutukseen ja lakiin perustuvien velvllisuuksiemme täyttämiseksi. Nämä tiedt saadaan yleensä vakuutetulta ja yhteistyökumppaneiltamme. Henkilötietja käytetään myös markkina- ja asiakasanalyyseihin, liiketiminnan ja -menetelmien kehittämiseen, tilastintiin ja riskienhallintaan sekä yleisen markkinintimme ja palveluidemme tarkituksia varten. Henkilötietja vidaan edellä mainittuja tarkituksia varten luvuttaa muille yrityksille, jiden kanssa teemme yhteistyötä, sekä kyseisiä tietja pyytäville viranmaisille. Henkilötietlain ( /523) mukainen rekisterinpitäjä n tässä tapauksessa Vakuutusedustaja. Henkilötietlain mukaan vakuutetulla n ikeus saada tiedt niistä henkilötiedistaan, jita käsittelemme. Vakuutetulla n myös ikeus kerran vudessa pyytää meitä krjaamaan henkilötiedissaan levat virheet tai ilmittaa meille, ettei vakuutetun henkilötietja saa käyttää suramarkkinintitarkituksiin. Tällaiset pyynnöt ja ilmitukset n tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä Optimum Insurance Oy:n sitteeseen: Nuijamiestentie 5 A, 2. krs, Helsinki Svellettava laki Tähän vakuutukseen svelletaan vakuutusspimuslakia muutksineen Ylivimainen este Vakuutus ei kata vahinka, jka aiheutuu siitä, js krvausvaatimuksen tutkiminen, krjaus tai krvauksen maksu viivästyy sdan, sdanmaisten tapahtumien, vallankumuksen tai viranmaisten timien, lakn, työsulun, saarrn tai muiden vastaavien tapahtumien takia. 3

4 11.5. Vakuutuksenantajaa vastaan nstetun kanteen kanneaika Kanne, jka perustuu Vakuutuksenantajan krvausvaatimukseen perustuvaan päätökseen tai muuhun päätökseen, jlla n vaikutusta vakuutuksenttajan, vakuutetun tai muun krvaukseen tai etuun ikeutetun sapulen asemaan, n nstettava klmen vuden kuluessa siitä päivästä, jllin kyseinen sapuli n saanut kirjallisen tiedn Vakuutuksenantajan päätöksestä ja kanneajasta sillä uhalla, että ikeus kanteen nstamiseen menetetään. Js asia n vireillä Kuluttajariitalautakunnassa, Vakuutuslautakunnassa tai muussa kuluttajain riitaasiita kskevassa elimessä, vanhenemisaika keskeytyy sen mukaisesti, mitä säädetään velan vanhentumista kskevan lain ( /728) 11 :ssä Vakuutusspimusta kskevat kysymykset Tätä vakuutusspimusta kskevissa kysymyksissä vitte ttaa yhteyttä Vakuutusedustajaan: Optimum Insurance Oy Nuijamiestentie 5 A, 2. krs Helsinki Sumi Puh Tieta etämyynnistä ja muualla kuin elinkeinnharjittajan timitilissa tehdyistä spimuksista Kuluttajansujalain ( /38) mukaan kuluttajalla n ikeus peruuttaa spimus ilmittamalla siitä Vakuutusedustajalle 14 päivän kuluessa spimuksen slmimisesta tai sellaisena myöhäisempänä ajankhtana, jllin kuluttaja n saanut ennen spimusta annettavat tiedt ja spimusehdt pysyvällä tavalla. Peruutuksen tapauksessa spimuksenne irtisantaan ja teille maksetaan takaisin vakuutuksesta maksamanne vakuutusmaksu. 12. Vakuutuksenantajan vastuu Allekirjittaneiden vakuutuksenantajien vakuutusspimusten mukaiset vastuut niissä vakuutusspimuksissa, jtka ne vat allekirjittaneet, vat erillisiä, eivät yhteisiä, ja ne rajittuvat ainastaan vakuutuksenantajien yksittäisiin allekirjituksiin. Allekirjittaneet vakuutuksenantajat eivät le vastuussa minkään muun spimuksen allekirjittaneen sellaisen vakuutuksenantajan allekirjituksesta, jka ei jstakin syystä täytä kaikkia velvllisuuksiaan tai saa niistä. 13. Valitusten käsittely Vakuutuksenantaja n nimennyt valitusten käsittelijäksi S&P Underwriting Agency AB:n. S&P Underwriting Agency AB:ssa valituksia käsittelevä henkilö n Björn Haglund Gustav III:s Bulevard 46 Bx Slna, Sverige Puh Valitusten käsittely Llyd silla Mikäli ette le tyytyväinen valituksenne käsittelyyn, vitte ttaa yhteyttä Llyd sin Rutsin edustajaan (site alla), jka antaa asiasta tiedn Llyd sin valitussastlle sen lpullista käsittelyä varten haittaamatta Rutsin lakien teille sumia ikeuksia. Erik Börjessn, General Representative fr Llyd 's, Sveavägen 20, Stckhlm, Sverige. Puh , fax: , sähköpsti: Edellä mainitusta riippumatta asiakkaalla n aina ikeus viedä asiansa yleisen tumiistuimen käsiteltäväksi. Vakuutuksenantajan katstaan saaneen tiedn tähän vakuutukseen liittyvistä haasteista, tiednannista ja ikeudenkäynneistä, js ne n sitettu ja timitettu Erik Börjessnille, Llyd sin yleiselle edustajalle. Js vakuutettu ei le tyytyväinen Vakuutuksenantajan päätökseen, vakuutettu vi pyytää Vakuutuksenantajaa käsittelemään asian uudestaan esittämällä siitä kirjallisen pyynnön Vakuutuksenantajalle. Vitte myös ttaa yhteyttä: 15. Riitjen ratkaisuun Vakuutukseen liittyvät ikeudelliset timet n nstettava Vakuutuksenantajaa vastaan: Llyd s Underwriters (Jubilee syndicate 5820) c/ Erik Börjessn General Representative fr Llyd s, Sveavägen 20, 6 tr., Stckhlm, Sverige Llyd sin yleinen edustaja (General Representative) vi millin tahansa viedä asian Llyd sin valitussastlle ilman, että sillä n vaikutusta vakuutetun lailliseen asemaan. Js vakuutettu ei le tyytyväinen Vakuutuksenantajan päätökseen, vakuutettu vi pyytää Vakuutuksenantajaa käsittelemään asian uudestaan esittämällä siitä kirjallisen pyynnön Vakuutuksenantajalle. Vitte myös ttaa yhteyttä: 4

5 15.1. Kuluttajariitalautakuntaan Kuluttajariitalautakunnan surittama selvitys n ilmainen ja sen ratkaisu annetaan susituksen mudssa. Osite: Kilpailu- ja kuluttajavirast, PL 5, Helsinki puh Käräjäikeudet Kaikki riidat ratkaistaan Helsingin käräjäikeudessa. Js vakuutettu n kuluttaja, kuluttaja vi myös käynnistää ikeustimet siinä käräjäikeudessa, jnka lainkäyttöalueella kuluttajan pysyvä asuinpaikka sijaitsee Muita tietja Js tarvitsette lisätietja, vitte ttaa yhteyttä Vakuutusedustajaan. Optimum Insurance Oy Nuijamiestentie 5 A, 2. krs Helsinki Finland Puh Vitte myös ttaa yhteyttä FINEn Vakuutus- ja rahitusneuvntaan. FINEn Vakuutus- ja rahitusneuvnta ei tutki yksittäisiä tapauksia, mutta se tarjaa kuluttajille ilmaista neuvntaa ja apua vakuutusasiissa. 16. Muut säännökset RADIOAKTIIVISTA SAASTUMISTA KOSKEVA RAJOITUS AINEELLINEN VAHINKO VÄLITÖN Tämä vakuutus ei kata vahinkja, jtka aiheutuvat välittömästi tai välillisesti ydinreaktista, ydinsäteilystä tai radiaktiivisesta saastumisesta riippumatta siitä, millä tavin kyseinen ydinreakti, ydinsäteily tai radiaktiivinen saastuminen n aiheutunut. * Edellä mainitusta hulimatta, js tulipal n vakuutettu vaara ja syttyy välittömästi tai välillisesti ydinreaktista, ydinsäteilystä tai radiaktiivisen saastumisesta, tämä vakuutus kattaa kyseisestä tulipalsta aiheutuvat vahingt (tämän vakuutuksen ehtjen mukaisesti), pis lukien kuitenkin kaikki vahingt, jtka aiheutuvat kyseisestä tulipalsta välittömästi tai välillisesti syntyvästä ydinreaktista, ydinsäteilystä tai radiaktiivisesta saastumisesta. HUOM. Js tulipal ei le tässä vakuutuksessa vakuutettu vaara, kaikki sanat alkaen sanista Edellä mainitusta hulimatta kyseisen lauseen lppuun asti eivät svellu tähän vakuutukseen ja ne tulee jättää humitta SOTAEHTO Tämä vakuutus ei kata välittömästi tai välillisesti sdasta, hyökkäyksestä, ulkmaisten vihllisten timista, vihllisuuksista (mahdllisesta sdanjulistuksesta tai sellaisen puuttumisesta riippumatta), sisällissdasta, kapininnista, vallankumuksesta, kapinasta, stilasvallasta tai anastetusta vallasta tai takavarikinnista tai kansallistamisesta tai pakkluvutusmääräyksestä tai tuhamisesta aiheutuvaa tai tapahtuvaa tai edellä mainitun seurauksena tapahtuvaa vahinka tai maisuusvahinka, jka syntyy valtin tai julkisen tai paikallisen viranmaisen määräyksestä hulimatta siitä, mitä muualla tässä spimuksessa vidaan päinvastaisesti tdeta Sanktieht Kenenkään (jälleen)vakuuttajan ei tule katsa myöntävän vakuutusturvaa eikä kukaan (jälleen)vakuuttaja le velvllinen maksamaan mitään vakuutuskrvausta tai etuutta tästä spimuksesta jhtuen siinä määrin, kun kyseisen vakuutusturvan myöntäminen, vakuutuskrvauksen maksaminen tai etuuden myöntäminen altistaisi kyseisen (jälleen)vakuuttajan Yhdistyneiden Kansakuntien päätöslauselmista tai Eurpan uninin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Yhdysvaltjen kauppa- tai taluspaktteista, lainsäädännöstä tai asetuksista jhtuville sanktiille, kiellille tai rajituksille EUROSOPIMUKSEN JATKUMISTA KOSKEVA EHTO 1) Eurpan uninin talus- ja rahaliittn liittyvä tapahtuma ei i) päätä tätä spimusta tai ii) muuta tai mitätöi mitään tämän spimuksen ehta tai vapauta tai ikeuta sapulia tämän spimuksen ehdista tai iii) anna kummallekaan sapulelle yksipulista ikeuttaa muuttaa tai irtisana tätä spimusta. 2) Tämän spimuksen tarkituksia varten Eurpan uninin talus- ja rahaliittn liittyvä tapahtuma käsittää rajittamatta kunkin seuraavassa mainituista tapahtumista (tai niiden yhdistelmän): i) eurn laillisen maksuvälineaseman peruminen ii) yhden tai useamman Eurpan uninin jäsenvaltin eraminen Eurpan uninista ja/tai eursta iii) eurn krvaaminen jllakin muulla erillisellä tai yhteisvaluutalla kahden tai useamman jäsenvaltin timesta (riippumatta siitä, pysyvätkö ne Eurpan uninin jäseninä) tai uuden valuutan käyttööntt jnkin jäsenvaltin timesta (riippumatta siitä, pysyykö se Eurpan uninin jäsenenä). 5

6 17. MÄÄRITELMÄT Khde Khde n yhdelle tai kahdelle taludelle tarkitetulla tntilla sijaitseva maktital, jta maakaaren mukaisesti käytetään asuintai lmahuneistna. Ostaja Ostaja n Ostspimuksessa Ostajaksi nimetty yksityinen henkilö (yksi tai useampi). Myyjä Myyjä n Ostspimuksessa Myyjäksi nimetty yksityinen henkilö (yksi tai useampi). Ostspimus Ostspimus n Myyjän ja Ostajan välinen kirjallinen Khteen kauppaa kskeva spimus. Kunttarkastus Kunttarkastus n kknaisvaltainen raprtti, jka kuvaa Khteen nykyistä kunta. 6

Jos Kohteessa harjoitetaan miltään osin liiketoimintaa, suurin osa (yli 50 %) Kohteen pinta-alasta on oltava käytössä yksityisenä asuinhuoneistona.

Jos Kohteessa harjoitetaan miltään osin liiketoimintaa, suurin osa (yli 50 %) Kohteen pinta-alasta on oltava käytössä yksityisenä asuinhuoneistona. Piilovirhevakuutuksen vakuutusehdot 2015, Suomi Huoneistot sekä pari- ja rivitalot Piilovirhevakuutus 1. Vakuutuksenantaja Tätä vakuutusta tarjoavat tietyt Canopius Managing Agents Limitedin hallinnoimat

Lisätiedot

Vahingot ja varkaudet

Vahingot ja varkaudet CmpleteCare Yleistä Vahingt ja varkaudet Vakuutusturvan ehdt Tässä asiakirjassa eritellään vahinkturvan, varkausturvan ja niiden yhdistelmäturvan sisältö. Vakuutuskirjastanne ja saamastanne Dellin laskusta

Lisätiedot

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat:

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat: 1 Tietsuja 22.4.2013 Yksityisyytesi sujaaminen n Genwrth Financialille erittäin tärkeää. Arvstamme luttamustasi ja haluamme kerta, miten keräämme, sujaamme ja käytämme henkilötietjasi. Miten käytämme ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA ASIANTUNTIJAPALVELUSTA Sisällys 1. Hankinnan perustiedt...

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti.

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti. (1)6 TARJOUSPYYNTÖ UIMAHALLIN KEMIKAALEISTA Tuusulan kunnan liikuntapalvelut pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Tuusulan uimahallissa käytettävistä vedenpuhdistuskemikaaleista

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11.

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11. 5 2013 25.10.2013 Krjaushanke haltuun - kiertue Kuvlassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. - Eväitä nnistuneeseen krjaushankkeeseen s. 2 Kiinteistömessut 13.11. Ilmittaudu messumatkalle Helsingin Messukeskukseen,

Lisätiedot

Pihlajalinna julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan alustavan hintavälin

Pihlajalinna julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan alustavan hintavälin PIHLAJALINNA OY YHTIÖTIEDOTE 22.5.2015, KLO 13.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-

Lisätiedot

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kulutimi REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys... 1 CD/DVD-levyn sisältö... 1 Järjestelmävaatimukset... 3 Käytännöt tässä käsikirjassa...

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

Kaija Rensujeff. "Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!"* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa

Kaija Rensujeff. Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Kaija Rensujeff "Uusia mahdllisuuksia ja pieniä läpimurtja!"* - taitelijat vuden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Työpapereita - Wrking Papers 42 Taiteen keskustimikunta - Arts Cuncil f Finland

Lisätiedot

Laskuturva-vakuutus AH1305

Laskuturva-vakuutus AH1305 Laskuturva-vakuutus AH1305 Vakuutuksenottajan ja AIG Europe Limited sivuliikkeen (jäljempänä AIG ) välinen vakuutussopimus muodostuu vakuutuskirjasta, vakuutuskohtaisista erityisistä ehdoista sekä yleisistä

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4 Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu Svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus versi 3.4 Vetuma Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant... 3 1.1 Vetuma-palvelun timinnallisuus...

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

Luoton Ehdot FITSFCC

Luoton Ehdot FITSFCC 1/3 1. YLEISTÄ 10/2013 Luotonantajana toimii TeliaSonera Finance Finland (Y-tunnus 2123305-7), Teollisuuskatu 13, PL 520, 00051 Sonera, Puh. +358 (0) 2040 29129 (jäljempänä Luotonantaja), TeliaSonera Finance

Lisätiedot

GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS

GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS Glf Resrt Knpiste GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS KOSKI ARI Henkilömäärä: Nimi: 5 + PRO KOSKI ARI Sähköpsti: ari.kski@utlk.cm FINNAIRIN SUORAT LENNOT Lähtöpäivä Lähtöaika Saapuminen Lennn numer Reitti 26.4.2015

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot