Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING"

Transkriptio

1 PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...24 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...26 Tavaramerkkien muutokset Ändrade varumärken...26 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...27 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...30 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...65 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland...67 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...68

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) AINA (730) AINA GROUP OYJ, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) SPORTELITE MARKETING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36, 42

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) PHARMATECH AS, Rolvsøy, Rolvsøy, NO (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 3, 5, 30, 44 (111) (210) T (220) Sähkösääennuste (730) KIVIMAA, TERHO, Alavieska, Alavieska, FI (511) 9, 35, 36 (111) (210) T (220) (730) MONDELEZ FINLAND OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 30

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Piiraisen kuntta (730) PIIRAISEN VIHERPALVELU OY, Kajaani, Kajana, FI (511) 31, 44 (111) (210) T (220) (730) SANOMA ENTERTAINMENT FINLAND OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 9, 16, 25, 35, 38, 41 (111) (210) T (220)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) WULF-LUHTANEN, GUNNEL BIRGITTA, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat ruskea, musta, valkoinen, vihreä, oranssi, tummansininen, oranssinkeltainen, keltainen ja punainen. - Märket utförs i brunt, svart, vitt, grönt, orange, mörktblått, orangegult, gult och rött. (511) 16, 25, 41 (111) (210) T (220) (730) OY KWH MIRKA AB (KWH MIRKA LTD), Uusikaarlepyy, Nykarleby, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 3, 7, 8 (111) (210) T (220) (730) OY KWH MIRKA AB (KWH MIRKA LTD), Uusikaarlepyy, Nykarleby, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 3 (111) (210) T (220)

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OY KWH MIRKA AB (KWH MIRKA LTD), Uusikaarlepyy, Nykarleby, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 3 (111) (210) T (220) (730) SAMKWANG GLASS CO., LTD., Soul, Seoul, KR (740) Papula Oy (591) Merkin värit ovat sininen, vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i blått, grönt och vitt. (511) 21 (111) (210) T (220) Olet uniikki (730) MINDWIND OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220)

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) WONDER FOODS OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 29, 30, 31, 32 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN BIOTEEKKI OY, Raisio, Reso, FI (511) 5, 29, 30 (111) (210) T (220) Noutopoika (730) JOENSUUN KAUPUNKI, Joensuu, Joensuu, FI (511) 39

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) GREDON INVEST OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 30, 35, 43 (111) (210) T (220) Simble (730) UKKONEN, LASSI, TOIMINIMEN TRIODIPAJA HALTIJANA, Kouvola, Kouvola, FI (511) 15 (111) (210) T (220) Screamrock (730) SCREAMROCK OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) Snazzy!

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SNAZZY GROUP OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 35, 41, 44 (111) (210) T (220) saunasumu (730) SAUNAELÄMYS OY, Espoo, Esbo, FI (511) 11 (111) (210) T (220) nordlys (730) LILLANDT, BO-GÖRAN MAURIZ, Utsjoki, Utsjoki, FI (511) 6, 16, 25 (111) (210) T (220) kiuassumu (730) SAUNAELÄMYS OY, Espoo, Esbo, FI (511) 11 (111) (210) T (220) Mottipaja

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) JOKINEN, ANTTI LAURI SAMULI, Iitti, Itis, FI (511) 4, 31, 40 (111) (210) T (220) Lapin kulttuurimatkailureitit; 8 matkailureittiä 8 vuodenajan maahan käsittäen Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän Lapin ja Karjalan tasavallan. (730) ETNIKA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) METEHE OY, Lappenranta, Villmanstrand, FI (511) 6 (111) (210) T (220) Luonnon energia juotava ateria (730) NORDLING, HARRI SAKARI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 30, 32

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) LOHIKARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 6, 20 (111) (210) T (220) Pisteen paikka (730) TORNIAINEN, MARJA-LIISA ELINA, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) VAASAN AURINKOVIIPALE (730) VAASAN OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) Tekstimuusa

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VIITANEN, KATRI JOHANNA, Loppi, Loppi, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) PASANEN SERVICE OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat musta ja vihreä. - Märket utförs i svart och grönt. (511) 37 (111) (210) T (220) sucking manifesto (730) SUPER ANALYTICS OY, Turku, Åbo, FI (511) 16, 35, 42 (111) (210) T (220) Maatilan Pyroksulaami Duo

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) CHEMFIELD OY, Turku, Åbo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Maatilan Asetami (730) CHEMFIELD OY, Turku, Åbo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Maatilan asetami (730) CHEMFIELD OY, Turku, Åbo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Maatilan AminoFert (730) CHEMFIELD OY, Turku, Åbo, FI (511) 1 (111) (210) T (220) GlucoDos

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LABLEMON INTERNATIONAL OY, Turku, Åbo, FI (511) 5, 31, 32 (111) (210) T (220) Radi-Cal (730) DIVICON OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 42, 44 (111) (210) T (220) TAPIO ForestTEST (730) METSÄTALOUDEN KEHITTÄMISKESKUS TAPIO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 42, 44 (111) (210) T (220) (730) FRITIDSRESOR AB (2), Tukholma, Stockholm, SE (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen, punainen, oranssi, vihreä, keltainen ja vaaleansininen. - Märket utförs i blått, rött, orange, grönt, gult och ljusblått. (511) 39, 41

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Viestintätalkkari (730) TORNIAINEN, MARJA-LIISA ELINA, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) Elisa Lompakko (730) ELISA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 35, 36, 38 (111) (210) T (220) CELSIUS (730) CELSIUS HOLDINGS, INC., Nevada, Nevada, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) boostologic

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) BOOSTNER INC. OY, Turku, Åbo, FI (511) 42 (111) (210) T (220) (730) THINK DIGITAL FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, valkoinen ja musta. - Märket utförs i grönt, vitt och svart. (511) 35 (111) (210) T (220) KOSKA BUSINESS ON JULMAA (730) SEPPÄLÄ, ANTTI MIKAEL, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) (730) YOULEARN IT OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 41

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Satamaito Plussa (730) OSUUSKUNTA SATAMAITO, Pori, Björneborg, FI (511) 29 (111) (210) T (220) STILLGEL (730) ORION OYJ (ORION CORPORATION) (2), Espoo, Esbo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) PROEASE (730) ORION OYJ (ORION CORPORATION) (2), Espoo, Esbo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Nextcasting (730) EERA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 42, 45

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) LEADER FOODS OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 29, 30, 31, 32 (111) (210) T (220) (730) LEADER FOODS OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 29, 30, 31, 32 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HELSINGIN KAUPUNKI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) TURUN YRITTÄJÄT RY, ÅBO FÖRETAGARE RF, Turku, Åbo, FI (591) Merkin värit ovat oranssi ja valkoinen. - Märket utförs i orange och vitt. (511) 35 (111) (210) T (220) Tapahtumatohtori (730) FAUSTUS OY, Espoo, Esbo, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) YOULEARN IT OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 41

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Essform (730) ESSVE TECH OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 6, 20 (111) (210) T (220) (730) KELOVEE OY, Parainen, Pargas, FI (591) Merkin värit ovat lila ja valkoinen. - Märket utförs i lila och vitt. (511) 24, 25, 35 (111) (210) T (220) Tekijöiden tarina (730) KOISTINEN, HELI, Vantaa, Vanda, FI (511) 16, 28, 35, 41 (111) (210) T (220) MuttuRalla

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NYKÄNEN, MARJO ANNIKA, Oulu, Uleåborg, FI (511) 24, 25, 41 (111) (210) T (220) Tower sense (730) VILLE RAHIKKA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) BERLICKE BERLOCKE (730) EVGENIYA NIKOLAYEVNA SINYAKOVA, Novosibirsk, Novosibirsk, RU (740) Papula Oy (511) 3, 25, 35 (111) (210) T (220) (730) ALTICOR INC., Michigan, Michigan, US (740) Leitzinger Oy (511) 3

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 36997, (730) BRODEERAUS JO-HA OY, Oulu, Uleåborg, FI (111) (730) DEUTSCHE THOMSON OHG, Hannover, Hannover, DE (111) (730) AMERICAN-CIGARETTE COMPANY (OVERSEAS) LIMITED, Zug, Zug, CH (111) (730) ALIKO OY LTD, Tampere, Tammerfors, FI (111) , , , (730) RTV-YHTYMÄ OY (2), Riihimäki, Riihimäki, FI (111) (730) K-CITYMARKET OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) HANKKIJA-MAATALOUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) OY GUSTAV PAULIG AB (2), Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) ASIANAJOTOIMISTO BORENIUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) FINNUCLEAR RY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) ECOFER OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) PÖLKKI-KANKAINEN, KATARINA, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (111) (730) ISOKALLIO, LAURA, Huittinen, Huittinen, FI (111) (730) SAASTAMOINEN, ARI MARKUS, Suomussalmi, Suomussalmi, FI (111) (730) GOODWILLER OY, Oulu, Uleåborg, FI

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: AIHE: Tavaramerkkilain 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin osittainen kumoaminen väitteen johdosta. ANLEDNING: Delvis upphävande av registrering enligt 21 1 mom. varumärkeslagen på grund av invändning. (111) (730) STEELTEAM OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (111) TAVARAMERKKIEN MUUTOKSET: ÄNDRADE VARUMÄRKEN: (111) (730) K-CITYMARKET OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) K-CITYMARKET OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt.

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: AIHE: Tavaramerkkilain 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin kumoaminen väitteen johdosta. ANLEDNING: Upphävande av registrering enligt 21 1 mom. varumärkeslagen på grund av invändning. (111) (730) JO-HE OY, Espoo, Esbo, FI AIHE: Haltijan pyynnöstä ANLEDNING: På innehavarens begäran (111)

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI 28 REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: ANLEDNING: Följande registreringar har ej förnyats: (111)

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) REALSTONE (730) ESTEBAN GARCIA, Lausanne, Lausanne, CH (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 36 (111) (151) (320) (330) DE (310) /30 La Rossa (730) JOEY'S PIZZA INTERNATIONAL GMBH, Hampuri, Hamburg, DE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29, 30, 43, 45

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) NO (310) (730) HTS HANS TORGERSEN & SØNN AS, Krøderen, Krøderen, NO (591) Merkin värit ovat oranssi ja musta. - Märket utförs i orange och svart. (511) 9, 12, 20 (111) (151) (730) JUAN RAMIREZ GARCÍA, Mataro - barcelona, Mataro - barcelona, ES (511) 25 (111) (151) (320) (330) IT (310) BO2011C000261

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) EFFEGIBI S.R.L. (1), Cesena (Forli-Cesena), Cesena (Forli-Cesena), IT (511) 11 (111) (151) (320) (330) NO (310) SanaPharma (730) SANA PHARMA AS, Oslo, Oslo, NO (511) 5 (111) (151) (320) (330) BX (310) (730) SOREMARTEC S.A., Arlon, Arlon, BE (591) Merkin värit ovat sininen, keltainen ja valkoinen. - Märket utförs i blått, gult och vitt. (511) 29, 30 (111) (151)

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) INTELLIGENT MEDIA, UAB, Vilna, Vilnius, LT (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt. (511) 41 (111) (151) (730) BANCO SANTANDER, S.A., Santander (Cantabria), Santander (Cantabria), ES, SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A., Boadilla del Monte (Madrid), Boadilla del Monte (Madrid), ES (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt. (511) 16, 35, 36 (111) (151) (730) PIOLA, Tassin La Demi Lune, Tassin La Demi Lune, FR (511) 18, 28 (111) (151)

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) APT INTERNATIONAL KO, LIMITED, Hong Kong, Hong Kong, CN (561) Merkin translitteraatio on GPZ. - Translitteration av märket är GPZ. (511) 35 (111) (151) (320) (330) DE (310) /09 CLIX (730) IMC INFORMATION MULTIMEDIA COMMUNICATION AG, Saarbrücken, Saarbrücken, DE (511) 9, 38, 41, 42 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2011/02004 (730) FINDUS SVERIGE AKTIEBOLAG, Bjuv, Bjuv, SE (511) 1, 3, 5, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 39, 41, 43 (111) (151)

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) COSTA CONCENTRADOS LEVANTINOS, S.A., Alcácer (Valencia), Alcácer (Valencia), ES (511) 29, 30, 32 (111) (151) (730) T & J ELECTRIC (SHENZHEN) LIMITED, Shenzhen, Shenzhen, CN (511) 9 (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) FM LOGISTIC, Phalsbourg, Phalsbourg, FR (511) 39 (111) (151) (320) (330) IT (310) TO2011C002624

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FERRERO S.P.A., Alba (Cuneo), Alba (Cuneo), IT (591) Merkin värit ovat vaaleanvihreä, tummanvihreä, valkoinen ja harmaa. - Märket utförs i ljusgrönt, mörkgrönt, vitt och grått. (511) 30, 35, 41 (111) (151) Marmorette (730) DR. AUGUST OETKER NAHRUNGSMITTEL KG, Bielefeld, Bielefeld, DE (511) 29, 30 (111) (151) (320) (330) TR (310) 2011/36888 (730) SANSET GIDA TURIZM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Maslak - Istanbul, Maslak - Istanbul, TR (511) 32, 33 (111) (151) (320) (330) CZ (310) SAFELACT (730) ZENTIVA, K.S., Praha, Prag, CZ (511) 5 (111) (151)

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) GUANGZHOU TIANQIU ENTERPRISE CO., LTD., Guangzhou City, Guangdong Province, Guangzhou City, Guangdong Province, CN (511) 9, 11, 14 (111) (151) (320) (330) CH (310) ALCON MIVS (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (511) 10 (111) (151) (320) (330) CH (310) (730) AUDEMARS PIGUET HOLDING S.A., Le Brassus, Le Brassus, CH (511) 14 (111) (151) (320) (330) EE (310) M CASTILLO DEL BARON

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DUNKRI KAUBANDUSE AS, Tallinna, Tallinn, EE (511) 33 (111) (151) (320) (330) CH (310) (730) SPIRITS INTERNATIONAL B.V., Luxembourg, Luxembourg, LU (591) Merkin värit ovat ruskea, punainen ja kulta. - Märket utförs i brunt, rött och guld. (511) 32, 33 (111) (151) (320) (330) CH (310) SPIRUCYANINE (730) LABORATOIRE MERGENS SA, Geneve, Genève, CH (511) 3, 5, 32 (111) (151)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) JINGSU XINBAILI ZIPPER CO.,LTD., Nanjing, Jiangsu, Nanjing, Jiangsu, CN (511) 26 (111) (151) (730) DONGGUAN CROWN PRINCE HOTEL CO., LTD, Dongguan, Guangdong, Dongguan, Guangdong, CN (511) 16, 21, 29 (111) (151) (320) (330) RU (310) SLOBODA (730) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "RUSINVEST", Moskova, Moskva, RU (511) 33

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) SE (310) 2011/08878 ESPRIT DE PROVENCE (730) SPIRIT OF SWEDEN EFTR. AB, Tukholma, Stockholm, SE (511) 32, 33 (111) (151) (320) (330) CZ (310) SECULACT (730) ZENTIVA, K.S., Praha, Prag, CZ (511) 5 (111) (151) (320) (330) JP (310) (730) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION, Tokio, Tokyo, JP (511) 1, 6, 7, 9, 11, 12, 37, 42 (111) (151)

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP CORPORATION, Beijing, Beijing, CN (511) 1, 4, 7, 37, 39, 40, 42 (111) (151) (730) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "KORPORATCIYA RIAL", Moskova, Moskva, RU (591) Merkin värit ovat valkoinen, musta, keltainen, harmaa, vaaleanharmaa, oranssi ja vihreä. - Märket utförs i vitt, svart, gult, grått, ljusgrått, orange och grönt. (511) 32, 33 (111) (151)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP CORPORATION, Beijing, Beijing, CN (511) 1, 4, 7, 37, 39, 40, 42 (111) (151) (730) CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP CORPORATION, Beijing, Beijing, CN (511) 1, 4, 7, 37, 39, 40, 42 (111) (151) (730) KILIKYA SALGAM IÇECEK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Sariçam-Adana, Sariçam-Adana, TR (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 29, 30, 32 (111) (151)

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD., Shenzhen city, guangdon province, Shenzhen city, guangdon province, CN (511) 9 (111) (151) (320) (330) RU (310) (730) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU TOSOL-SINTEZ (TOSOL-SINTEZ, LIMITED LIABILITY COMPANY), Dzerzhinsk, Nizhny Novgorod Region, Dzerzhinsk, Nizhny Novgorod Region, RU (591) Merkin värit ovat valkoinen, harmaa ja musta. - Märket utförs i vitt, grått och svart. (511) 1, 3, 4 (111) (151) (320) (330) CZ (310) TROMBEXDUO (730) ZENTIVA, K.S., Praha, Prag, CZ (511) 5 (111) (151) (320) (330) CZ (310) DUOTROMBEX

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ZENTIVA, K.S., Praha, Prag, CZ (511) 5 (111) (151) (320) (330) CZ (310) SIDRETANA (730) ZENTIVA, K.S., Praha, Prag, CZ (511) 5 (111) (151) (320) (330) CZ (310) SIDRENATA (730) ZENTIVA, K.S., Praha, Prag, CZ (511) 5 (111) (151) (320) (330) CH (310) 53465/2012 THERAHOT (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (511) 5 (111) (151)

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ECZACIBASI HOLDING ANONIM SIRKETI, Levent, Istanbul, Levent, Istanbul, TR (511) 11, 19 (111) (151) (730) EUROBUY GMBH, Köln-Rodenkirchen, Köln-Rodenkirchen, DE (591) Merkin värit ovat tummansininen, vaaleansininen ja valkoinen. - Märket utförs i mörkblått, ljusblått och vitt. (511) 1, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 (111) (151) (730) CASA AGRÍCOLA HMR, S.A., Lissabon, Lisboa, PT (511) 33

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) BEIJING ELEX TECHNOLOGY CO.,LTD, Peking, Beijing, CN (511) 9, 35, 38, 41, 42 (111) (151) (320) (330) DE (310) /09 i-8 (730) UVEX WINTER HOLDING GMBH & CO. KG, Fürth, Fürth, DE (511) 9 (111) (151) (320) (330) SE (310) EKENS (730) HILDING ANDERS SWEDEN AB, Hästveda, Hästveda, SE (511) 20, 24 (111) (151)

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) CARLO PAZOLINI TM GLOBAL SERVICE LIMITED, Dublin, Dublin, IE (511) 3 (111) (151) (730) JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK MOSCOVSKIY OBLASTNOI BANK OPEN JOINT-STOCK COMPANY, Moskova, Moskva, RU (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen ja kulta. - Märket utförs i rött, vitt och guld. (511) 36 (111) (151) (320) (330) DE (310) /09 i-3 (730) UVEX WINTER HOLDING GMBH & CO. KG, Fürth, Fürth, DE (511) 9 (111) (151) (320) (330) HU (310) M JADIZA (730) RICHTER GEDEON NYRT., Budapest, Budapest, HU (511) 5

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2005

Nro/Nr 12 15.12.2005 Nro/Nr 12 15.12.2005 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Hyödyllistä tietoa, ota talteen! * * * Nyttig information, spara bilagan! Toimisto Kansli Hietalahdenranta 15

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Offical

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto 2012 Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 18.11.2013 15:00 Kokousaika Maanantai 18.11.2013 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Perjantaina 28.10. klo 18.00 nro 22/2011 4,00 sis. alv. Lauantaina 29.10. klo 13.00

Perjantaina 28.10. klo 18.00 nro 22/2011 4,00 sis. alv. Lauantaina 29.10. klo 13.00 Perjantaina 28.10. klo 18.00 nro 22/2011 4,00 sis. alv Lauantaina 29.10. klo 13.00 nro 21/2011 23/2011 2,00 sis. alv Viking Line bonuskortteja jaossa sisääntuloporteilla. SK-RAVIT pe 28.10. PORI ST. LEGER

Lisätiedot

2013 Kansainvälinen kauppakamari

2013 Kansainvälinen kauppakamari 2013 Kansainvälinen kauppakamari International Chamber of Commerce The world business organization MAKE TRADE SIMPLE ICC PÄHKINÄNKUORESSA Yrityselämän globaali verkosto TOIMINTA Kansainvälinen vaikuttaminen

Lisätiedot

Lapsen elatus ja huolto 1999 tiedonantajapalaute 5/2000

Lapsen elatus ja huolto 1999 tiedonantajapalaute 5/2000 Stakes/StakesTieto 8.6.2000 Sosiaali- ja terveystilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2372 Anu Muuri Puh. (09) 3967 2369 Mirja Viianen Fax. (09) 3967 2459 e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi Lapsen

Lisätiedot

pyhä YRJÄNÄ S:T GÖRAN 1/2011

pyhä YRJÄNÄ S:T GÖRAN 1/2011 pyhä YRJÄNÄ S:T GÖRAN 1/2011 Hallitus / Styrelsen 2011-2012 Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat 60 vuotta S:t Görans Scoutgillen i Finland 60 år Kerran partiolainen Aina partiolainen En gång scout Alltid

Lisätiedot

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Lastensuojelu 2006 27.8.2007 Barnskyddet 2006 Child welfare 2006 Tuula Kuoppala +358 9 3967

Lisätiedot

302554-11 -06 2 sis.alv VAALIRAVIT & TAMMASARJA 2011. PERJANTAINA 15.4.2011 klo 18.00

302554-11 -06 2 sis.alv VAALIRAVIT & TAMMASARJA 2011. PERJANTAINA 15.4.2011 klo 18.00 0 - -0 sis.alv VAALIRAVIT & TAMMASARJA 0 PERJANTAINA..0 klo.00 0 NÄIN LUET KÄSIOHJELMAA : -0-,a.000 e 0: --,a. e Yht: 0-- CLASSICO MERETT (IT) 0:,aly,ke 0.0 e v prn o Coktail Jet - P Korpi S 0.. 00/,a

Lisätiedot

Kansainvälinen kauppakamari

Kansainvälinen kauppakamari 2012 Kansainvälinen kauppakamari ICC PÄHKINÄNKUORESSA Yrityselämän globaali verkosto TOIMINTA Kansainvälinen vaikuttaminen Kaupan ja investointien toimivuus Yritysten toimintaedellytykset G20/G8, WTO,

Lisätiedot

Neuvottelu ja seminaaritilat. SisustusIdeoita toimitiloihin

Neuvottelu ja seminaaritilat. SisustusIdeoita toimitiloihin Neuvottelu ja seminaaritilat SisustusIdeoita toimitiloihin InredningsIdéer till kontor Työpisteet arbetsplatser Matrix Versio design Tapio Anttila Still Työpisteet arbetsplatser Slim Matrix Step Rudolf

Lisätiedot

Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut. Käyttäjäopas 28.2.2013

Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut. Käyttäjäopas 28.2.2013 Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut Käyttäjäopas 28.2.2013 Sivu 2 / 28 Sisällysluettelo OSA 1. YLEISTÄ... 3 1. JOHDANTO... 3 2. TERMIT... 3 3. AINEISTON TOIMITTAMINEN PANKKIIN... 4 4. TOIMEKSIANNON

Lisätiedot

Suomen JÄSENLEHTI MEDLEMSTIDNING. Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN

Suomen JÄSENLEHTI MEDLEMSTIDNING. Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN Suomen JÄSENLEHTI MEDLEMSTIDNING Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN 1 14 1 JÄSENEDUT Vapaa pääsy Suomen Taideyhdistyksen järjestämiin näyttelyihin kaikkialla Suomessa Alennushintainen sisäänpääsy Helsingin

Lisätiedot

Grönlanti tulevaisuuden öljymahti? POHJOLA-NORDEN. Storlien klassisk turistort Nordisk träff i Tavastehus 6 8 augusti

Grönlanti tulevaisuuden öljymahti? POHJOLA-NORDEN. Storlien klassisk turistort Nordisk träff i Tavastehus 6 8 augusti POHJOLA-NORDEN -LEHTI / TIDNINGEN 2/2010 + Storlien klassisk turistort Nordisk träff i Tavastehus 6 8 augusti Meänmaa-hanke kurkottaa yli rajojen Kesän kulttuuritapahtumat Grönlanti tulevaisuuden öljymahti?

Lisätiedot

Vuosikertomus. Årsberättelse

Vuosikertomus. Årsberättelse Vuosikertomus 2010 Årsberättelse Venealan Keskusliitto Finnboat ry Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf Hyvät jäsenet, Maailmantalous kääntyi vuonna 2010 selvästi kohti parempaa. Myös venealalla tapahtui

Lisätiedot

!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "#$%%#&#'(#)*+,!-$$-#$)'*'&#)*+!./,#0))*#*')*'-!1(23!4#,02&)5&+**#,! 6+-#-$$!7!8-*+923!:;<:!

!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #$%%#&#'(#)*+,!-$$-#$)'*'&#)*+!./,#0))*#*')*'-!1(23!4#,02&)5&+**#,! 6+-#-$$!7!8-*+923!:;<:! Liikenne ja matkailu 2012 Transport och turism Transport and tourism ISSN-L 1799 0157 ISSN 1799 0157 (verkkojulkaisu) ISSN 1796 0479 (SVT) "#$%%#&#'(#)*+,-$$-#$)'*'&#)*+./,#0))*#*')*'-1(234#,02&)5&+**#,

Lisätiedot

ADR-säädöksiin täysremontti

ADR-säädöksiin täysremontti P U U N K U O R M A A JA M E S TA R U U S R e n g a s t e s tau s ta E U R O 6 MARKKINOILLE 3 11 ADR-säädöksiin täysremontti + Oblivion ravaa menestykseen Sivuvaunu-Uralilla yli Alppien SKAL-talvipäivät

Lisätiedot

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A:2 Mia Pakarinen Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A ISSN 1458-9486 PL 4 (Yliopistonkatu 5) IPR Series A 00014 Helsingin yliopisto ISSN

Lisätiedot

Vuosikertomus. Årsberättelse

Vuosikertomus. Årsberättelse Vuosikertomus 2012 Årsberättelse Venealan Keskusliitto Finnboat ry Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf Hyvät jäsenet, Kulunut vuosi ei tuonut kovin suurta helpotusta venealan maailmanlaajuiseen tilanteeseen.

Lisätiedot

IPR UNIVERSITY CENTER Arkadiankatu 22

IPR UNIVERSITY CENTER Arkadiankatu 22 IPR University Center IPR UNIVERSITY CENTER IPR UNIVERSITY CENTER Arkadiankatu 22 Immateriaalioikeusinstituutti TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2002 00100 HELSINKI puh (09) 431 33 465 fax (09) 431 33 505 www.iprinfo.com

Lisätiedot