Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...45 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...50 Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...51 Oikaisuja Rättelser...54 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...55 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...95 Kansainvälisiin rekisteröinteihin kohdistuvat käyttöluvat Licenser som hänför sig till internationella registreringar Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER TIEDONANTOJA MEDDELANDEN...107

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) RADIO NOSTALGIA (730) RADIO NOSTALGIE, Pariisi, Paris, FR (740) Leitzinger Oy (511) 9, 16, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) FMC PRO (730) FINNMAP CONSULTING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning VESI Water (730) VESI WATER OF FINLAND OY, Espoo, Esbo, FI (511) 39 (111) (210) T (220) ICOOLER (730) SCANDINAVIAN INNOVATION GROUP OY, Pomarkku, Påmark, FI (511) 11 (111) (210) T (220) UNIA (730) OY VERMAN AB, Kerava, Kervo, FI (740) Seppo Laine Oy (511) 5 (111) (210) T (220) MERIMOTE (730) MERIVAARA OY, Lahti, Lahtis, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 10, 20

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Enjoyable life (730) RAHKAMA, RIITTA ANITA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 44, 45 (111) (210) T (220) (730) EURACON OY (2), Rauma, Raumo, FI (740) Benjon Oy (511) 11, 16, 21 (111) (210) T (220) Desira, sähköinen raportointi- ja seurantajärjestelmä (730) POHJOLAN DESINFIOINTI OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 9, 37, 42, 44 (111) (210) T (220)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Comfort Figur-Shaper (730) SAVOLAINEN, KARI, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 25 (111) (210) T (220) (730) FENIX OUTDOOR AB, Örnsköldsvik, Örnsköldsvik, SE (740) Papula Oy (591) Merkin värit ovat tummanvihreä ja valkoinen. - Märket utförs i mörkgrönt och vitt. (511) 18, 20, 22, 25, 28, 35, 37, 41 (111) (210) T (220) HAPPINESS STATION (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Benjon Oy (511) 43 (111) (210) T (220) AMP 1 (730) JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 35, 39, 41

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) AMP 2 (730) JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 35, 39, 41 (111) (210) T (220) AMP koulutus (730) JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 35, 39, 41 (111) (210) T (220) OONAK (730) OY GYMICOM AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 25, 28, 41 (111) (210) T (220)

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS CHAINEUX SA, Chaineux, Chaineux, BE (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 17 (111) (210) T (220) pryltorget.fi (730) ANTELL, KENNETH, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) GRANLUND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co Oy (511) 37, 42 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Rallimakkara (730) SAVUHOVI OY, Kerava, Kervo, FI (740) Sanna Lindholm (511) 35 (111) (210) T (220) Kalastamo (730) HÄMEEN SANOMAT OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 35, 38, 39, 42 (111) (210) T (220) Wishbhone (730) TIAINEN, JARKKO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 20 (111) (210) T (220) AVO (730) OY CIEGUS LTD, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 38, 44

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) AHLFORS, KRISTA, TOIMINIMEN AURINGONKULTA HALTIJANA, Lohja, Lojo, FI (511) 16, 20 (111) (210) T (220) Termis (730) TRICOLORE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 28 (111) (210) T (220) (730) PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI -KUNTAYHTYMÄ, Lahti, Lahtis, FI (511) 24, 25 (111) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI LITTLE BABY (730) ARLA FOODS AMBA, Viby, Viby, DK (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) Hybrid (730) NCC PROPERTY DEVELOPMENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36 (111) (210) T (220) Hybrid Park (730) NCC PROPERTY DEVELOPMENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35 (111) (210) T (220) Hybrid Center (730) NCC PROPERTY DEVELOPMENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Hybrid Village (730) NCC PROPERTY DEVELOPMENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35 (111) (210) T (220) TOIMINTAVISIO (730) TOIMINTATEEKKI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 28, 44 (111) (210) T (220) VEGEMESTA (730) VEGEMESTA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lexia Asianajotoimisto Oy (511) 29, 30, 32, 43 (111) (210) T (220) BUGSTERS

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RESPONSFABRIKKEN A/S, Kööpenhamina, Köpenhamn, DK (740) Benjon Oy (511) 9, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Benjon Oy (591) Merkin värit ovat ruskea, valkoinen, keltainen, oranssi, punainen ja musta. - Märket utförs i brunt, vitt, gult, orange, rött och svart. (511) 30, 41 (111) (210) T (220) Technopolis Smart Centers (730) TECHNOPOLIS OYJ, Oulu, Uleåborg, FI (740) Papula Oy (511) 36, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) Technopolis Smart Parks

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TECHNOPOLIS OYJ, Oulu, Uleåborg, FI (740) Papula Oy (511) 36, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) HARJU, ILKKA ANTTI, Lahti, Lahtis, FI, AARNIO DESIGN OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 11 (111) (210) T (220) HELLO WORLD (730) REAKTOR GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Hannu Partanen (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220)

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (740) Leitzinger Oy (591) Merkin värit ovat sininen, vaaleansininen, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i blått, ljusblått, rött och vitt. (511) 16, 35 (111) (210) T (220) CLINIC ESTETIC (730) LÄÄKÄRIKLINIKKA LASER ESTETIK OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 44 (111) (210) T (220) (730) LÄÄKÄRIKLINIKKA LASER ESTETIK OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 44

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) YHTEISPELI (730) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS, Espoo, Esbo, FI (511) 16, 35, 36, 42, 43, 44 (111) (210) T (220) (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Benjon Oy (591) Merkin värit ovat keltainen, vihreä ja sininen. - Märket utförs i gult, grönt och blått. (511) 5 (111) (210) T (220) MUN KINO (730) NORDISK FILM A/S, Valby, Valby, DK (740) Roschier Asianajotoimisto Oy (511) 38, 41 (111) (210) T (220)

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI VAASAN RUISNACHO (730) VAASAN OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) Sport Inno Camp (730) SUOMEN URHEILUOPISTON KANNATUSOSAKEYHTIÖ, Heinola, Heinola, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) MODERNIT ÄIDIT (730) LACTALIS DANMARK A/S, Skævinge, Skævinge, DK (740) Kolster Oy Ab (511) 16, 29, 41, 43 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) THE ISOPURE COMPANY, LLC, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (551) (730) FINOTROL OY, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 42 (111) (210) T (220) (730) KOLEHMAINEN, JUSSI, Kuopio, Kuopio, FI (511) 35, 39, 41 (111) (210) T (220)

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MAINFUSE REAL ESTATE OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 36, 37, 42 (111) (210) T (220) Selätin (730) WELLMEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 28 (111) (210) T (220) Kulttuuripesula (730) KOSKELA, ARJA, Kiiminki, Kiminge, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Joustotoimisto (730) JOUSTOTOIMISTO OY, Salo, Salo, FI (511) 35, 36, 45

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Köysipelastaja (730) HIGH ADVENTURE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) DIVENTI (730) INNOVANHAPELTO OY, Äänekoski, Äänekoski, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) (730) MAATILAN LIHAKAUPPA MAKULIHA OY, Tammela, Tammela, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, keltainen, ruskea, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i grönt, gult, brunt, rött och vitt. (511) 5, 29, 30, 31, 32, 43

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) LEHMON KUNTOUTUSKOTI OY, Kontiolahti, Kontiolahti, FI (740) Aventur Partners Oy (591) Merkin väri on keltainen. - Märket utförs i gult. (511) 43, 44, 45 (111) (210) T (220) Linnanmäki (730) LASTEN PÄIVÄN SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 24, 25, 28 (111) (210) T (220) Linnanmäen Estradi (730) LASTEN PÄIVÄN SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 24, 25, 41 (111) (210) T (220)

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Hurjapää (730) SJÖBERG, TERO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 24, 25, 41 (111) (210) T (220) (730) HEAVYSOLAR FINLAND OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 25, 42 (111) (210) T (220) (730) JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (591) Merkin värit ovat sininen, vihreä ja harmaa. - Märket utförs i blått, grönt och grått. (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220)

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RAINES-KRZYWACKI, ANU SINIKKA, Vantaa, Vanda, FI (511) 41, 42, 45 (111) (210) T (220) LOYADA (730) SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD., Osaka, Osaka, JP (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 5 (111) (210) T (220) TAPTIQOM (730) SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD., Osaka, Osaka, JP (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 5 (111) (210) T (220) COMVEO

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD., Osaka, Osaka, JP (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 5 (111) (210) T (220) OMPTERA (730) SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD., Osaka, Osaka, JP (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (730) THE GROENFORS METHOD OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MILPON OY, Ikaalinen, Ikalis, FI (511) 28 (111) (210) T (220) (730) LIMO LICENSING OY, Porvoo, Borgå, FI (591) Merkin värit ovat vaaleansininen, sininen ja tummansininen. - Märket utförs i ljusblått, blått och mörktblått. (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) KAIDE & VALO NÄRJÄNEN OY, Orivesi, Orivesi, FI (511) 6, 11, 20

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) TRAPPER (730) HENTTONEN, MIKA, Lempäälä, Lempäälä, FI (511) 7 (111) (210) T (220) (730) VELJEKSET KESKINEN OY, Töysä, Töysä, FI (511) 9, 11, 15 (111) (210) T (220) (730) VELJEKSET KESKINEN OY, Töysä, Töysä, FI (511) 16, 20, 21

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) VELJEKSET KESKINEN OY, Töysä, Töysä, FI (511) 12, 25, 28 (111) (210) T (220) (730) VELJEKSET KESKINEN OY, Töysä, Töysä, FI (511) 7, 8, 9 (111) (210) T (220)

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VELJEKSET KESKINEN OY, Töysä, Töysä, FI (511) 6, 7, 8 (111) (210) T (220) (730) VELJEKSET KESKINEN OY, Töysä, Töysä, FI (511) 6, 7, 8 (111) (210) T (220) (730) LASKUTRAHAKSI.COM SUOMI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta ja harmaa. - Märket utförs i svart och grått. (511) 35, 36, 45 (111) (210) T (220) (730) J. KÄRKKÄINEN OY, Ylivieska, Ylivieska, FI (591) Merkin värit ovat musta, ruskea ja punainen. - Märket utförs i svart, brunt och rött. (511) 14

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) J. KÄRKKÄINEN OY, Ylivieska, Ylivieska, FI (511) 24, 25 (111) (210) T (220) RAKKAUDEN RASVAPROSENTTI (730) MATILA RÖHR NORDISK OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 9, 41, 45 (111) (210) T (220) (730) FILIUS OY, Riihimäki, Riihimäki, FI (591) Merkin värit ovat musta ja oranssi. - Märket utförs i svart och orange. (511) 8, 11, 21

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) EarthGate (730) OY EARTHGATE LTD, Oulu, Uleåborg, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) (730) KOSKI, HARRI KULLERVO, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat musta, keltainen, oranssi ja luunvalkoinen/vaaleanharmaa. - Märket utförs i svart, gult, orange och benvitt/ljusgrått. (511) 37, 39, 41 (111) (210) T (220) RÄPYLÄ (730) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., Vevey, Vevey, CH (740) Berggren Oy Ab (511) 30

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) H4H (730) VEHVILÄINEN, MARIANNE KRISTINA, Hausjärvi, Hausjärvi, FI (511) 6, 11, 19 (111) (210) T (220) Your Gate to Digital Earth (730) OY EARTHGATE LTD, Oulu, Uleåborg, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) RentSet (730) LOW BUDGET OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 39 (111) (210) T (220) Hyvän Tahdon Hopea (730) KYLLÖNEN, JONAS TAPIO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 25, 35

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) HARJU, ILKKA ANTTI, Lahti, Lahtis, FI (511) 41, 43 (111) (210) T (220) LIVE on luksusta! (730) VIIHDE & VUOROVAIKUTUS OY VIIVU, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) FIMA (730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel, Neuchâtel, CH (740) Kolster Oy Ab (511) 34 (111) (210) T (220)

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel, Neuchâtel, CH (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 34 (111) (210) T (220) (730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel, Neuchâtel, CH (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt. (511) 34 (111) (210) T (220) Qweepo

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) AGIILIT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 38, 42 (111) (210) T (220) (730) AHDE, TUULI KATARIINA, TOIMINIMEN LAATU-TUULI HALTIJANA, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin väri on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 41 (111) (210) T (220) Kiroilematon Putkimies (730) PUIJON LVI-VIKAPALVELU OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 37 (111) (210) T (220) Uusi Näkökulma (730) VAUHKONEN, TARINA TAINA ANITA, Tuusula, Tusby, FI (511) 45

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) DOG & PONY PROMOTION OY, Espoo, Esbo, FI (511) 21, 25, 35 (111) (210) T (220) (730) DOG & PONY PROMOTION OY, Espoo, Esbo, FI (511) 21, 25, 35 (111) (210) T (220)

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) WILD LAPLAND PRODUCTS OY, Tornio, Torneå, FI (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i blått, vitt och svart. (511) 25 (111) (210) T (220) (730) TOKMANNI OY, Mäntsälä, Mäntsälä, FI (591) Merkin värit ovat sininen, turkoosi, tummanvihreä ja vihreä. - Märket utförs i blått, turkos, mörkgrönt och grönt. (511) 8, 11, 14, 16, 18, 23, 26, 27 (111) (210) T (220) (730) TOKMANNI OY, Mäntsälä, Mäntsälä, FI (591) Merkin värit ovat musta, harmaa, oranssi, keltainen ja valkoinen. - Märket utförs i svart, grått, orange, gult och vitt. (511) 4, 11, 21

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) TOKMANNI OY, Mäntsälä, Mäntsälä, FI (591) Merkin värit ovat sininen, turkoosi, valkea, musta ja vaaleansininen. - Märket utförs i blått, turkos, vitt, svart och ljusblått. (511) 2, 3, 4, 8, 9, 11, 32 (111) (210) T (220) (730) BRAND ID OY, Pori, Björneborg, FI (511) 16 (111) (210) T (220) Idea taipuu tuotteeksi (730) TH-TOOLS OY (2), Tampere, Tammerfors, FI (511) 6, 7, 42

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Artistitakuu (730) OY STARPOINT AB, Raisio, Reso, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) PROSABAL (730) NATURAMED PHARMA AB, Hammarö, Hammarö, SE (740) Sinikka Sepponen (511) 5 (111) (210) T (220) ONNI EI KYSY AIKAA EIKÄ PAIKKAA (730) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS, Espoo, Esbo, FI (511) 28, 35, 41 (111) (210) T (220) KURVI

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RESTEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 43 (111) (210) T (220) (730) RESTEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 43 (111) (210) T (220) (730) RESTEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 43 (111) (210) T (220) FINSKIDKA

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SANOMA LEHTIMEDIA OY, Kouvola, Kouvola, FI (511) 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) FITDOG FINLAND OY, Lieto, Lundo, FI (511) 5, 44 (111) (210) T (220) Hornborg (730) HORNBORG TRADING OY, Tuusula, Tusby, FI (740) The Groenfors Method Oy (511) 1, 8, 19, 31 (111) (210) T (220)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TH-LINE OY, Ylöjärvi, Ylöjärvi, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja harmaa. - Märket utförs i blått och grått. (511) 37 (111) (210) T (220) SPECSPOT (730) KJELLMAN, JOHN FREDRIK, Pietarsaari, Jakobstad, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 9, 20 (111) (210) T (220) (730) HORNBORG TRADING OY, Tuusula, Tusby, FI (740) The Groenfors Method Oy (511) 1, 8, 19, 31 (111) (210) T (220)

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SUOMEN VERKKODEMOKRATIASEURA RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen, vaaleanvihreä ja musta. - Märket utförs i blått, ljusgrönt och svart. (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220) Water, Heat and Us (730) E-P:N LVI JOUPPILA OY, Kurikka, Kurikka, FI (511) 11, 37 (111) (210) T (220) (730) RAEKORPI, ARTO VELI, Mäntyharju, Mäntyharju, FI (511) 25, 28, 41 (111) (210) T (220)

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HOPPETS STJÄRNA R.F., Närpiö, Närpes, FI (511) 36, 41 (111) (210) T (220) (730) HOPPETS STJÄRNA R.F., Närpiö, Närpes, FI (511) 36, 41 (111) (210) T (220) (730) BM MEDIA OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat violetti, vihreä, sininen ja oranssi. - Märket utförs i violett, grönt, blått och orange. (511) 16, 41

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 21944, 69825, (730) WILKINSON SWORD GMBH, Solingen, Solingen, DE (111) (730) KOVOSVIT MAS, A.S., Sezimovo Usti, Sezimovo Usti, CZ (111) 33056, 93308, , (730) HOYA CORPORATION, Tokio, Tokyo, JP (111) 37002, 43982, (730) FEDERAL-MOGUL LIMITED, Manchester, Manchester, GB (111) (730) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, München, München, DE (111) (730) GEBR. MÄRKLIN & CIE. GMBH, Göppingen, Göppingen, DE (111) 54872, 82087, 82949, (730) SSAB TECHNOLOGY AB, Tukholma, Stockholm, SE (111) (730) BASF POLYURETHANES GMBH, Lemförde, Lemförde, DE (111) 77334, , (730) BORREGAARD AS, Sarpsborg, Sarpsborg, NO (111) (730) AIR COMPRESSORS & TOOLS LTD, Hertfordshire, Hertfordshire, GB (111) (730) LNS MANAGEMENT SA, Orvin, Orvin, CH

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) 89972, 90381, , , , (730) COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS, Puteaux, Puteaux, FR (111) 92938, , (730) H. B. FULLER COMPANY, Minnesota, Minnesota, US (111) (730) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A., Rooma, Rom, IT (111) 95929, , (730) UNILEVER DANMARK A/S, Kööpenhamina, Köpenhamn, DK (111) , , , , (730) WÜRTH INTERNATIONAL AG, Chur, Chur, CH (111) (730) TRIMURTI HOLDING CORPORATION, Tortola, Tortola, VG (111) (730) SKF SVERIGE AB, Göteborg, Göteborg, SE (111) (730) BRASSERIES KRONENBOURG (3), Strasbourg, Strasbourg, FR (111) (730) GADO S.R.L., Milano, Milano, IT (111) , (730) GOLDEN LADY COMPANY S.P.A, Castiglione delle Stiviere (MN), Castiglione delle Stiviere (MN), IT (111) (730) HORISONT ENTERPRISES LTD. OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) , , , (730) CODAN HOLDING GMBH, Lensahn, Lensahn, DE (111) (730) URMET S.P.A., Torino, Turin, IT (111) (730) MICROSOFT CORPORATION (2), Washington, Washington, US (111) (730) RECARO BETEILIGUNGS-GMBH, Kaiserslautern, Kaiserslautern, DE (111) (730) PHILIPS BELGIUM N.V., Bryssel, Bryssel, BE (111) (730) CHI-HUI LO, Chungli City, Taoyuan, Chungli City, Taoyuan, TW (111) (730) SÜD-CHEMIE IP GMBH & CO. KG, München, München, DE (111) , , (730) OMPLC BRANDS AB, Tukholma, Stockholm, SE (111) , , , , , , , , , , , , , (730) SARTORIUS BIOHIT LIQUID HANDLING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) RM EL TORITO LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) BRON-CAP PROPERTY HOLDING 20 OY, Helsinki, Helsingfors, FI

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) , , , , (730) TECHNOPOLIS OYJ, Oulu, Uleåborg, FI (111) (730) AVENA NORDIC GRAIN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) STARSAUNA OY, Joensuu, Joensuu, FI (111) (730) RAVINTORAISIO OY (2), Raisio, Reso, FI (111) , , (730) RAISIOAGRO OY, Raisio, Reso, FI (111) (730) MODIRUM SPRL, Lasne, Lasne, BE (111) (730) JUVI-PRODUCTION OY, Vantaa, Vanda, FI (111) (730) AVENTIS HOLDINGS INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) NATIONAL A-1 INTERNET, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) THERMO FISHER SCIENTIFIC OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) , (730) JYVÄSKYLÄN SUURAJOT R.Y., Jyväskylä, Jyväskylä, FI

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) RÄISÄNEN, RAIMO, Jyväskylä, Jyväskylä, FI, HOLMBERG, TOM, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) PARMACO PRODUCTION OY, Leppävirta, Leppävirta, FI (111) (730) NEWTOP OY, Turku, Åbo, FI

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: AIHE: Tavaramerkkilain 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin osittainen kumoaminen väitteen johdosta. ANLEDNING: Delvis upphävande av registrering enligt 21 1 mom. varumärkeslagen på grund av invändning. (111) (730) Oy Maxi Taxi Nordic Ltd, Lahti, Lahtis, FI (111) A

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning UUDISTETUT REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE REGISTRERINGAR: (111) (A)

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (B) (B)

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI OIKAISU TAVARAMERKKILEHTEEN nro 18/12: RÄTTELSE I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 18/12: (111) Kuulutus tavaramerkkirekisteröinnin siirtymisestä oli aiheeton. Uusi kuulutus on tässä lehdessä otsikon tavaramerkkien siirtymiset alla. - Kungörelsen om överlåtelse av varumärkesregistreringen var ogrundad. Ny kungörelse finns i denna tidning under rubriken överförda varumärken.

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) GRAND CHEF (730) SAS NOUVELLE PILLIVUYT (SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE), Mehun sur Yevre, Mehun sur Yevre, FR (511) 21 (111) (151) (730) DOLCE & GABBANA S.R.L., Milano, Milano, IT (511) 25

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) NIROTEC (730) NIROTEC GMBH & CO. KG, Unna, Unna, DE (511) 6, 40 (111) (151) (730) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO "MEDITSINSKOE PREDPRIYATIE SIMURG", Vitebsk, Vitebsk, BY (591) Merkin värit ovat vaaleansininen ja valkoinen. - Märket utförs i ljusblått och vitt. (511) 5, 10, 42 (111) (151) YOGURT CARNIA (730) CONSORZIO COOPERATIVO LATTERIE FRIULANE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA, Campoformido (Udine), Campoformido (Udine), IT (511) 29 (111) (151) (730) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO "MEDITSINSKOE PREDPRIYATIE SIMURG", Vitebsk, Vitebsk, BY (511) 5, 10, 42

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) VIGOOLE ELECTRONICS (SHENZHEN) COMPANY LIMITED, Shenzhen City, Guangdong Province, Shenzhen City, Guangdong Province, CN (511) 9 (111) (151) (320) (330) CH (310) CURVE (730) JAPAN TOBACCO INC., Tokio, Tokyo, JP (511) 34 (111) (151) (320) (330) CH (310) (730) SAM GROUP HOLDING AG, Zürich, Zürich, CH (591) Merkin värit ovat tummansininen, vihreä, vaaleanvihreä ja valkoinen. - Märket utförs i mörkblått, grönt, ljusgrönt och vitt. (511) 36 (111) (151) (320) (330) CH (310)

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI REGENT DESK WASHER (730) REGENT BELEUCHTUNGSKÖRPER AG, Basel, Basel, CH (511) 11 (111) (151) (730) ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, INC., Wisconsin, Wisconsin, US (511) 20 (111) (151) (730) ISVAN GAYRIMENKUL TURIZM DANISMANLIK VE DEGERLEME TICARET ANONIM SIRKETI, Istanbul, Istanbul, TR (591) Merkin värit ovat punainen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i rött, svart och vitt. (511) 35, 36, 43 (111) (151)

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) F G F INDUSTRY SPA, Padova, Padova, IT (511) 9, 18, 25 (111) (151) (320) (330) SK (310) (730) ST. NICOLAUS, A.S., Liptovský Mikulás, Liptovský Mikulás, SK (511) 2, 30, 32, 33 (111) (151) (320) (330) SK (310) (730) ST. NICOLAUS, A.S., Liptovský Mikulás, Liptovský Mikulás, SK (511) 2, 30, 32, 33 (111) (151) (320) (330) DE (310) /25

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI ANNA'S dress affair (730) ANNA'S DRESS AFFAIR GMBH & CO. KG, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (511) 25, 35 (111) (151) IH-COM (730) BIO-RAD LABORATORIES SAS, Marnes la Coquette, Marnes la Coquette, FR (511) 1, 5, 9, 10 (111) (151) (320) (330) IT (310) TO2010C (730) IVECO S.P.A., Torino, Turin, IT (511) 12, 16, 18, 25, 37 (111) (151) (730) ZHANG JIN LAN, Guangzhou City, Guangdong province, Guangzhou City, Guangdong province, CN (511) 19

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) INTER - TEAM SP. Z O.O., Varsova, Warszawa, PL (591) Merkin värit ovat musta, keltainen, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i svart, gult, rött och vitt. (511) 7, 9, 11, 12, 17 (111) (151) (320) (330) DE (310) /25 (730) APART FASHION GMBH, Hampuri, Hamburg, DE (511) 3, 9, 14, 16, 25, 35 (111) (151) (320) (330) DK (310) VA DOMO-CLEAN (730) NORDISK PARFUMERIVAREFABRIK A/S, Randers, Randers, DK (511) 3 (111) (151) (320) (330) DE (310) /01

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI E-fix (730) FISCHERWERKE GMBH & CO. KG, Waldachtal, Waldachtal, DE (511) 1, 6, 20 (111) (151) (320) (330) DE (310) /02 IXSENIC (730) EVONIK DEGUSSA GMBH, Essen, Essen, DE (511) 1, 2 (111) (151) (320) (330) IT (310) RM2011C (730) CO.R.EX. SPA, Battipaglia (SA), Battipaglia (SA), IT (511) 29, 30 (111) (151) (320) (330) BX (310) NEO LABEL

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING B.V., Amsterdam, Amsterdam, NL (511) 25 (111) (151) (320) (330) GB (310) FRUIT SHOOT HYDRO (730) ROBINSONS SOFT DRINKS LIMITED, Chelmsford, Essex, Chelmsford, Essex, GB (511) 32 (111) (151) (730) GRANDMONO B.V., Amsterdam, Amsterdam, NL (511) 9, 16, 41 (111) (151) (730) NINGBO DEGSON ELECTRONICS CO., LTD., Cixi City, Zhejiang Province, Cixi City, Zhejiang Province, CN (511) 9 (111) (151) (320) (330) CH (310)

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI EPANOVA (730) CHRYSALIS PHARMA AG, Sachseln, Sachseln, CH (511) 5 (111) (151) (730) ZHEJIANG SHIZU COMMERCIAL & TRADE CO., LTD., Zhejiang, Zhejiang, CN (511) 35 (111) (151) (320) (330) FR (310) ADJANI (730) ISABELLE ADJANI, Pariisi, Paris, FR (511) 18 (111) (151)

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) JINAN MEIDE MALLEABLE IRON CORPORATION LIMITED, Jinan, Shandong, Jinan, Shandong, CN (511) 6, 11 (111) (151) (320) (330) TR (310) 2011/00190 (730) ÖMÜRPEN PVC METAL SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Nigde, Nigde, TR (591) Merkin värit ovat oranssi ja valkoinen. - Märket utförs i orange och vitt. (511) 6, 17, 19 (111) (151) (320) (330) GR (310) (730) AFOI TSATSOULI ABEE, Xanthi, Xanthi, GR (591) Merkin värit ovat tummansininen ja vaaleansininen. - Märket utförs i mörkblått och ljusblått. (511) 29 (111) (151)

66 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) YIWU MEISHI COSMETIC CO., LTD., YiWu City, Zhejiang Province, YiWu City, Zhejiang Province, CN (511) 3 (111) (151) (730) GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED, Hebei, Hebei, CN (511) 12, 37 (111) (151) (730) GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED, Hebei, Hebei, CN (511) 12, 37 (111) (151) SAIGA (730) UAB "SABELIJOS PREKYBA", Kaunas, Kaunas, LT (511) 10, 24, 25

67 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) CH (310) DEPURDENT (730) DR. WILD & CO. AG, Basel, Basel, CH (511) 3 (111) (151) (320) (330) SI (310) Z IFIRMACOMBI (730) KRKA TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, Novo Mesto, Novo Mesto, SI (511) 5 (111) (151) (320) (330) SI (310) Z DASSELTA (730) KRKA TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, Novo Mesto, Novo Mesto, SI (511) 5 (111) (151)

68 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "HOLDER-2", Pietari, Sankt Petersburg, RU (511) 8, 11, 13, 28, 35 (111) (151) (320) (330) CH (310) NEOMAG (730) SICPA HOLDING S.A. (2), Prilly, Prilly, CH (511) 2, 16, 40, 45 (111) (151) GRACIA (730) EDNOLITCHNO DRUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVORNOST "FINANSKONSULT", Plovdiv, Plovdiv, BG (511) 34 (111) (151) (730) SPIDER KING GROUP CO., LTD., Yongjia, Zhejiang, Yongjia, Zhejiang, CN (511) 18 (111) (151) (320) (330) UA (310) m

69 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TRUFARELA (730) DOCHIRNIE PIDPRYIEMSTVO "KONDYTERSKA KORPORATSIIA "ROSHEN", Kiova, Kiev, UA (511) 30 (111) (151) (730) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "HOLDER-2", Pietari, Sankt Petersburg, RU (511) 13, 28, 35 (111) (151) DODIWAX (730) CLARIANT PRODUKTE (DEUTSCHLAND) GMBH, Frankfurt am Main, Frankfurt am Main, DE (511) 1 (111) (151) (320) (330) CN (310)

70 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) JOTON SPECIAL EQUIPMENT (SHANGHAI) CO., LTD., Shanghai, Shanghai, CN (511) 11 (111) (151) (320) (330) PL (310) Z (730) GRUPA LOTOS SPOLKA AKCYJNA, Gdansk, Gdansk, PL (591) Merkin värit ovat vihreä, keltainen ja laivastonsininen. - Märket utförs i grönt, gult och marinblått. (511) 1, 4, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) BIOFARMA, Suresnes, Suresnes, FR (511) 5 (111) (151) (320) (330) CN (310) (320) (330) CN (310)

71 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED, Hebei, Hebei, CN (511) 12, 37 (111) (151) (730) LINEPHARMA FRANCE, Pariisi, Paris, FR (511) 5, 44 (111) (151) CARRIERDEV (730) ALCATEL LUCENT, Pariisi, Paris, FR (511) 9, 42 (111) (151) (730) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO "ASTON PRODUKTY PITANIA I PISHCHEVYE INGREDIENTY", Rostov-na-Donu, Rostov-na-Donu, RU (561) Merkin translitteraatio on VOLSHEBNY KRAY. - Translitteration av märket är VOLSHEBNY KRAY. (511) 35

72 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) FASHION POINT TEKSTIL URETIM A.S, Sefaköy Istanbul, Sefaköy Istanbul, TR (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 18, 25 (111) (151) (320) (330) CH (310) 53317/2011 (320) (330) CH (310) ROBUVIT (730) HORPHAG RESEARCH MANAGEMENT SA, Meyrin, Meyrin, CH (511) 3, 5, 30 (111) (151) (730) ARISTO TRADING LIMITED, Hong Kong, Hong Kong, CN (591) Merkin värit ovat musta ja vihreä. - Märket utförs i svart och grönt. (511) 6

73 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) TR (310) 2010/33684 (730) PAN OTO RADYATÖR MAKINA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Büyükçekmece - Istanbul, Büyükçekmece - Istanbul, TR (511) 7, 12 (111) (151) (730) FUJIAN FOCH GROUP CO., LTD., Nanan City, Fujian Province, Nanan City, Fujian Province, CN (511) 6, 11 (111) (151) (320) (330) BG (310) LEGATE (730) OPENMARK LTD., Lontoo, London, GB (511) 34, 35 (111) (151) (320) (330) NO (310) MICHAEL'S FARM

74 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) BRYNILD GRUPPEN AS, Fredrikstad, Fredrikstad, NO (511) 29, 30 (111) (151) (320) (330) AM (310) (730) "ARARAT" FOOD FACTORY LLC, Yerevan, Yerevan, AM (591) Merkin värit ovat sininen, punainen, valkoinen, musta, oranssi ja keltainen. - Märket utförs i blått, rött, vitt, svart, orange och gult. (511) 32 (111) (151) (320) (330) DE (310) /25 (730) ANNA'S DRESS AFFAIR GMBH & CO. KG, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja vaaleanpunainen. - Märket utförs i svart, vitt och ljusrött. (511) 25, 35

75 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) NO (310) (730) SANA PHARMA AS, Oslo, Oslo, NO (591) Merkin väri on vaaleansininen. - Märket utförs i ljusblått. (511) 5, 35 (111) (151) (320) (330) US (310) P90X2 (730) BEACHBODY, LLC, Kalifornia, Kalifornien, US (511) 9 (111) (151) (730) BSG AUTO GLASS CO., LTD., Zhuhai City, Guangdong Province, Zhuhai City, Guangdong Province, CN (511) 12, 37

76 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) FR (310) ENERGYSTEP (730) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, Rueil-Malmaison, Rueil-Malmaison, FR (511) 37, 42, 45 (111) (151) (730) PICCOLLO SPOL. S R.O., Praha, Prag, CZ (511) 3, 8, 9, 14, 18, 20, 22, 25, 28, 35 (111) (151) (730) TAOTAO GROUP CO., LTD., Zhejiang Province, Zhejiang Province, CN (511) 12 (111) (151) (320) (330) PL (310) Z

77 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) GRUPA LOTOS SPOLKA AKCYJNA, Gdansk, Gdansk, PL (591) Merkin värit ovat valkoinen, punainen, laivastonsininen, vaaleanharmaa, harmaa, tummanharmaa ja musta. - Märket utförs i vitt, rött, marinblått, ljusgrått, grått, mörkgrått och svart. (511) 4 (111) (151) (730) SIRMAGRUP IÇECEK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Istanbul, Istanbul, TR (591) Merkin värit ovat kulta, keltainen ja valkoinen. - Märket utförs i guld, gult och vitt. (511) 32 (111) (151) (730) ZHEJIANG YUELING CO., LTD, Wenling City, Zhejiang Province, Wenling City, Zhejiang Province, CN (511) 12

78 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO "TECHNONICOL", Moskova, Moskva, RU (561) Merkissä olevan kyrillisen sanan translitteraatio on LOGICROOF. - Translitteration av det kyrilliska ordet i märket är LOGICROOF. (511) 17, 19, 37 (111) (151) (730) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI OTVETSTVENNOSTYOU "TCHERNOV AOUDIO", Moskova, Moskva, RU (511) 6, 9, 35 (111) (151) (320) (330) DE (310) /05 PURI CLEAR (730) CARL ZEISS MEDITEC AG, Jena, Jena, DE (511) 5 (111) (151)

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina Auranmaan sää Tänään Yläne Oripää Lämpötilat iltapäivällä ja suluissa edellisen yön alin lukema 2 metrin korkeudella Lauantaina Sunnuntaina () 3 (+6) 6 Pöytyä Aura Kyrö (-0) Mellilä Koski Maanantaina 6

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 1 13.01.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 13.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr2 15.02.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit 2/2012 1.3.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2012 02/2011 (%) (%) 1-02/2012 1-02/2011 (%) Henkilöautot yhteensä 10 616 9 304 14,1

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 2 15.02.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 13.6.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 10 31.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 12 15.12.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 15.07.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ensirekisteröinnit 2/2013 1.3.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2013 02/2012 (%) (%) 1-02/2013 1-02/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 888 10 626-25,8

Lisätiedot

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen 1.1.2017 1 (6) Sonera Ethernet Yleistä Tämä hinnasto sisältää Sonera Ethernet Operator ja Sonera Ethernet Capacity -tuotteet. Ethernet Operator - tuote koostuu nieluliittymästä (MEOD) ja siihen kytkettävistä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011 ENSIREKISTERÖINNIT 5/2011 1(12) 1.6.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2013 03/2012 (%) (%) 1-03/2013 1-03/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 492 22 938-58,6 89,9 27 640 47 834-42,2 joista matkailuautoja

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ensirekisteröinnit 5/2013 3.6.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2013 05/2012 (%) (%) 1-05/2013 1-05/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 10 228 7 316 39,8

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ensirekisteröinnit 11/2013 2.12.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2013 11/2012 (%) (%) 1-11/2013 1-11/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 463 7 714-3,3

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ensirekisteröinnit 10/2013 1.11.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2013 10/2012 (%) (%) 1-10/2013 1-10/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 093 8 191 11,0

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 7/2015 3.8.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 07/2015 07/2014 (%) (%) 1-07/2015 1-07/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 721 8 017 8,8

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 10/2010 1(12) 1.11.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 10 15.10.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 12 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ensirekisteröinnit 10/2015 2.11.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2015 10/2014 (%) (%) 1-10/2015 1-10/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 9 166 8 838 3,7

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE

MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE LIITE III MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE 1 A. MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 2 MIRAPEXIN 0,088 MG, 30 TABLETTIA LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA Mirapexin 0,088 mg 0,088 mg pramipeksolia vastaa 0,125 mg pramipeksolidihydrokloridimonohydraattia

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008 ENSIREKISTERÖINNIT 2/08 1(12) 6.3.2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

KISKON YLEISURHEILUENNÄTYKSET 1.10.2015

KISKON YLEISURHEILUENNÄTYKSET 1.10.2015 KISKON YLEISURHEILUENNÄTYKSET 1.10.2015 Pika- ja aitajuoksuissa (100 400 metriä sekä pika- ja aitaviestit) virallisiksi ennätyksiksi hyväksytään vain sähköisellä ajanotolla tehdyt tulokset. Lisäksi pikamatkoilla

Lisätiedot

Vakuutusmeklarit 2010

Vakuutusmeklarit 2010 1 (8) Julkaisija Finanssivalvonta Lisätietoja antaa Janne Sinisalo Puhelin 010 831 5556 janne.sinisalo@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutusmeklarit 2010 Sisältö Taulukot Tiivistelmä Vakuutusmeklarien

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo Hyvinkään seudun urheilijat Seuraennätykset Päivitetty 17.9.2016/ MK NAISET 17 300m 42,64 Emma Simberg 10.7.2016 Jämsä 400m 62,71 Emma Simberg 19.8.2016 Kajaani 800m 2.26.07 Kaarina Lehtonen 12.9.2015

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 32x Asennuskanava LHD 40x20...

Sisällysluettelo. Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 32x Asennuskanava LHD 40x20... Newlec-minilistat 2 Sisällysluettelo Asennuskanava LHD 20x10... 3 Asennuskanava LHD 20x20... 4 Asennuskanava LHD 32x15... 5 Asennuskanava LHD 40x20... 6 Asennuskanava LH 60x40... 7 3 Asennuskanava LHD

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 17 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAIKKOJEN KALLEUSKERTOIMET LUKIEN

ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAIKKOJEN KALLEUSKERTOIMET LUKIEN N:o 161 407 Liite 3 ULKOMAANUSTUKSN ASMAPAIKKOJN KALLUSKRTOIMT 1.4.2008 LUKIN Asemapaikka Kerroin Oslo 1,400 Moskova 1,350 Kööpenhamina Reykjavik Soul Tokio Abuja Bern Geneve Murmansk Petroskoi Pietari

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen).

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen). Mallioikeusasetus 2.4.1971/252 Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus ja päiväkirja 1 Mallin rekisteröintiä

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities BALANCE SHEET (EUR) Demerging New New Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj companies (30.9.2004) total Note Assets FIXED ASSETS Intangible assets

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Mallioikeuslehti

Mallioikeuslehti Nro/Nr 7 15.7.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 1/2010 1(12) 2.2.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Lentoasemaverkoston kehittäminen. Toimitusjohtaja Kari Savolainen Lapin liikennefoorumi 2013 11.6.2013

Lentoasemaverkoston kehittäminen. Toimitusjohtaja Kari Savolainen Lapin liikennefoorumi 2013 11.6.2013 Lentoasemaverkoston kehittäminen Toimitusjohtaja Kari Savolainen Lapin liikennefoorumi 2013 11.6.2013 Finavia lyhyesti Finavia on palveluyritys, joka mahdollistaa sujuvan ja turvallisen lentoliikenteen

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot