LUENTO 1 AIHE: LAIVAN VASTUS JA KULJETUSKONEISTON TEHO ALKUSUUNNITTELUSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUENTO 1 AIHE: LAIVAN VASTUS JA KULJETUSKONEISTON TEHO ALKUSUUNNITTELUSSA"

Transkriptio

1 1 LUENTO 1 AIHE: LAIVAN VASTUS JA KULJETUSKONEISTON TEHO ALKUSUUNNITTELUSSA Luennon tavoite Tarkastella laivan kuljetuskoneiston tehon määrittämistä, joka koostuu laivan vastuksesta ja propulsiolaitteen hyötysuhteen määrittämisestä. Sisältö kuljetuskoneiston tehon laskentaan liittyviä käsitteitä laivan hinausvastus w ja t kertoimet potkurin hyötysuhteen arviointi potkurin parametrit esimerkki vastuksen ja konetehon määrittämisestä laivahydrodynaamisen suunnittelun työkalut laivahydrodynamiikan viimeaikaisia saavutuksia Luennon jälkeen osaat määrittää laivan kuljetuskoneiston tehon alkusuunnitteluvaiheessa. Lähteet Isay, W.H., Propellertheorie. Springer-Verlag Harvald, Resistance and propulsion of ships O'Brien T.P., The Design of Marine Screw Propellers. Hutchinson, London PNA, Resistance, Propulsion vol II Saunders, Hydrodynamics in ship design, vol II Schneekluth, Ship Design for Efficiency and Economy.1987 Matusiak, Laivan propulsio, TKK / laivalaboratorio M

2 2 Laivaprojektin hydrodynamiikka, lähtötilanne Laivaprojektin perusratkaisut: rungon päämitat ja karkea muoto, yleisjärjestely, propulsiojärjestelmä, ja kuljetuskoneistoratkaisu tehdään alkusuunnittelussa, jossa suunnitteluote on synteesiin pyrkivä. Hydrodynaamisten kysymysten ratkaisu muodostaa oleellisen teknisen osa-alueen. Laivaprojektin hydrodynaamiset ratkaisut vaikuttaa erityisesti laivan vedenalaiseen rungon muotoon ja propulsiolaiteen ratkaisuun. Veden päälliseen rungon muodolla erityisesti keula- ja perälaivan osalta on myös oma vaikutuksensa. Laivan rungon muodon suunnittelun tavoitteena on se, että kulkuvastus tyynessä vedessä, on mahdollisimman pieni annetuilla päämitoilla. Lisäksi tulee ottaa huomioon, ettei laiva toimi pelkästään tyynessä vedessä vaan merellä esiintyy aallokkoa, jonka aiheuttamaa vastusta kutsutaan aallokon lisävastukseksi. Jääpeitteisillä merialueilla toimivalle laivalle on määritettävä jäänmurrosta tai jäärännistä aiheutuva vastus eli jäävastus. Edellisessä on kysymys jäätä murtavasta ja jälkimmäisessä jäävahvistetusta aluksesta. Nopeissa laivoissa jopa ilmanvastus voi olla merkittävä. Propulsiolaitteen hyötysuhteen arvo tulisi saada mahdollisimman korkeaksi, koska mitä parempi hyötysuhde sitä teholtaan pienempi pääkone ja siten alhaisempi polttoaineen kulutus. Potkurin toimintaan liittyy oleellisesti potkurin kohtaaman vedenvirtauksen nopeus ja tasaisuus, katso Kuva 1. Matkustaja laivassa myös potkurin aiheuttamien värähtely- ja meluherätteiden pienentäminen on oleellista. Luennossa keskitytään kuljetuskoneiston tehon määrittämiseen alkusuunnitteluvaiheessa. 0,4 0,5 0,3 0,1 0,2 Kuva 1. Laivapotkuri ja siinä esiintyvä virtauskenttä

3 3 Kuljetuskoneiston tehoon liittyvät käsitteet Laivan alkusuunnittelussa lähtötilanne on se, että laivasopimuksessa kirjattu koematka nopeus tyynessä vedessä muodostaa lähtösuureen ja tehtävänä on määrittää nopeuden vaatima kuljetuskoneiston teho. Laivan suunnittelussa on pyrittävä mahdollisimman pieneen liikevastukseen ja erityisesti korkeaan propulsiolaitteen hyötysuhteeseen, jolloin saadaan pieni moottoriteho ja sen seurauksena alhainen polttoaineenkulutus. Kuvassa 2 on määritelty laivan kuljetuskoneiston tehotase. Päämoottorin ulostulolaipassa mitattua tehoarvoa eli moottorin jarrutettua tehoa kutsutaan päämoottorin tehoksi P B (brake power). Se on kuljetuskoneiston nimellisteho. Laivan päämoottoreiden lukumäärän ollessa yhtä suurempi niin nimellistehon suuruus on summa moottoreiden tehoarvosta. P S akseliteho P B päämoottorin teho R T =T(1 t) hinausvastus T työntö P D potkuriteho P T työntöteho Kuva 2. Laivan kuljetuskoneiston tehon määrittelyyn liittyvät käsitteet Moottorin potkuriakseliin luovuttamaa tehoa kutsutaan akselitehoksi P S, jos päämoottorin ja potkuriakselin välillä ei ole alennusvaihdetta niin P S = P B. Tapauksessa, jossa on alennusvaihde niin sen tehonsiirtohäviöt on otettava huomioon hyötysuhteen η G muodossa P S = η G P B. (1) Potkuriakseliston häviöt otetaan huomioon akselijohdon hyötysuhteessa η S (shaft efficiency). Tällöin saadaan potkurin vaatima teho P D (delivered power at propeller) laskettua P D = η S P S. (2)

4 4 Laivalle tehdyn mallikokeen avulla saadaan määrättyä laivan hinausteho P E (effective power), joka on hinausvastuksen R T (total resistance) ja nopeuden v tulo: P E = R T v. (3) Hinaustehon ja potkurin vaatimalle teholle on määritelty yhteys propulsiohyötysuhteen η D avulla P E = η D P D. (4) Propulsiohyötysuhde koostuu potkurin hyötysuhteesta homogeenisessa vanavesikentässä η 0 (propeller efficiency), rungon hyötysuhteesta η H (hull efficiency) ja potkurin pyörimishyötysuhteesta η R (relative rotative effiency) η D = η 0 η H η R. (5) Potkurin propulsiohyötysuhteen arvo normaalissa kauppalaivassa on yleensä 0,6 0,8 riippuen potkurin halkaisijasta ja pyörimisnopeudesta. Rungon hyötysuhde η H ottaa huomioon vanavesikertoimen w ja työntövoiman vähennyskertoimen t vaikutuksen " H = 1# t 1# w. (6) Tässä tapauksessa hyötysuhteen nimitys on harhaanjohtava, koska η H > 1 yksipotkurisessa laivassa, koska poikkeuksetta w > t. Suuri vanavesikertoimen arvo eli alhainen veden virtausnopeus potkurin kohdalla on edullinen, koska sen avulla saadaan takaisin osa laivan vastuksen voittamiseksi kulutetusta tehosta. Kuljetuskoneiston tehon ennustaminen Ensivaiheessa kuljetuskoneiston päämoottorin teho P B voidaan määrittää suorittamalla insinöörimäinen arvaus esimerkiksi käyttäen hyväksi laivatilastoja, jotka ovat tyyppiä P B = f(v, DWT). (7)

5 5 Kuvassa 3 on esitetty irtolastilaivan kuljetuskoneiston teho kantavuuden funktiona. Kuvassa on myös annettu regressiosuoran yhtälö. Laivan nopeutta ei ole otettu huomioon, josta osaltaan johtuu pistejoukon hajonta. Jos projektilaivan nopeus on keskiarvoa, katso Kuva 6, luento 9, suurempi niin on syytä käyttää regressiosuoran arvoa suurempaa tehoarvoa P [kw] P = DWT kantavuus [DWT] Kuva 3. Irtolastilaivan koneteho kantavuuden funktiona. Ensimmäisen tehoarvion jälkeen on syytä siirtyä arvioimaan laivan hinausvastusta ja potkurin hyötysuhdetta. Tätä varten on kehitetty laskentamenetelmiä, jotka työmäärältään sopivat alkusuunnitteluvaiheeseen. Ne perustuvat mallikokeiden antamiin tuloksiin, joista on muodostettu regressiokäyriä. Ensiksi tarkastellaan laivan hinaustehoa. Hinaustehon määrittäminen Vuonna 1872 William Froude esitti, että laivan tyynenveden vastuksen R T voidaan jakaa kitkavastukseen R F (frictional resistance) ja jäännösvastukseen R R (residuary resistance), katso Kuva 4. Tämä mahdollisti sen, että mallikokeen antama vastus voidaan siirtää eli skaalata täyden mittakaavan laivalle. Hinausvastuksen lauseke on siten seuraava: R T = R F (Rn) + R R (Fn), (8) jossa Rn on Reynold sin luku ja vastaavasti Fn Frouden luku.

6 6 R kitkavastus jäännösvastus Kuva 4. Laivan vastuksen koostuminen kitka- ja jäännösvastuksesta Kuvassa 5 on esitetty konttilaivan, jonka nopeus on 23 solmua, vastuskomponentit. Konttilaivan Frouden luku F n on 0.24, joten alus on hydrodynaamisesti suhteellisen nopea. Merkille pantavaa on kuitenkin kitkavastuksen merkittävä osuus, koska se muodostaa 60 % kokonaisvastuksesta. 70 % kitka (tasolevy) muotovastus karheuslisä aaltovastus ilmavastus ulokkeiden vastus!konttilaiva Pituus LWL[m]!!248 Leveys B[m]!!!!!30 Syväys T[m]!!!!!9.5 Nopeus Vs[kn]!!!23 Reynoldsin luku!!! Frouden luku Fn!!!0.24 Kokonaisvastus 1000*CTS!!2.3 0 konttilaiva Kuva 5. Konttilaivan hinausvastuksen koostumus. Laivan hinausvastus, lauseke (8) voidaan esittää dimensiottoman vastuskertoimen C T avulla seuraavasti C T = C F + C R. (9) Dimensiottoman kertoimen lauseke on muodoltaan seuraava: C i = R i. (10) 1 2 "v 2 S

7 7 jossa v on laivan nopeus, S on märän pinnan pinta-ala ja ρ on veden tiheys. Kitkavastuskerroin C F määräytyy tasolevyn kitkan pohjalta korjattuna pienellä laivan rungon muotokertoimella. Levyllä on sama märkäpinta-ala kuin laivalla. Kansainvälisen mallikoejärjestön ITTC (International Towing Tank Conference) vuonna 1957 esittämän kitkavastuskertoimen lauseke on C F = (lgr n " 2) 2, (11) jossa Reynold sin luku Rn on R n = vl ", (12) jossa L on laivan pituus ja ν on kinemaattinen viskositeetti. Kun veden lämpötila T = 15 o C ja suolaisuus on 3,5 %, sen arvo on ν = * 10-6 [m2/s]. Kuvassa 6 on esitetty ITTC-57 kitkavastuskerroin C F graafisessa muodossa. Laivan Reynolds'in luku on suuruusluokaltaan 10 9 ja vastaava laivamallin on ,01 C F 0,001 1,00E+05 1,00E+06 1,00E+07 1,00E+08 1,00E+09 Re Kuva 6. ITTC - 57 kitkavastuskerroin C F Reynoldsin luvun funktiona.

8 8 Standardilinjasarjojen (methodical series of ship models) avulla voidaan määrittää laivan jäännösvastus, joista esimerkkeinä voidaan mainita Taylor-Gertler, Series 60 ja BSRA, katso PNA vol II sivut Standardilinjasarja antaa myös rungon geometrisen muodon, joka kuitenkin voi olla vanhentunut ja propulsiokertoimet w ja t. Lisäksi on vastuslaskentamenetelmiä, jotka perustuvat ei-systemaattiseen koeaineistoon (statistical analysis of model data), esimerkiksi LAP, Danckwart ja uusin Holtrop (PNA, vol II). Viimeksi mainitussa otetaan huomioon laivan muodon vaikutus kitkavastukseen eli käytetään viskoosivastusta kitkavastuksen sijaan. Jäännösvastuskertoimen C R lauseke (Schneekluth, 1987, s. 243), joka perustuu Taylor- Gertlerin ja Guldhammer-Harvaldin jäännösvastuskertoimiin, on seuraava: 10 3 C R =1,2 10 "3 (10F n " 0,8) 4 (10C P " 3,3) 2 (10 3 C # + 4) +, (13) +0, C # + 0,2 + 0,17(B /T " 2,5) jonka lausekkeen pätevyysrajat ovat seuraavat: - Fn = , - uppouman hoikkuusluku C! =!/L3 = , - C P = , - C B < C B, Ayre (katso lauseke 4, luento 9). Varsinaisten vastuskomponenttien C F ja C R lisäksi tulee ottaa huomioon seuraavat lisävastustekijät: - mittakaavatekijä C A (incremental resistance), - ulokkeet C AAP (appendages), - ilma- ja ohjailuvastus C AA ja C AS (air and steering resistance), - operointilisä (service allowance). Mittakaavatekijä C A on kokemusperäinen kerroin, joka ottaa huomioon mallin ja laivan välisen korrelaation. Kyseinen vastuskerroin johtuu tekijöistä, joita ei tunneta tai ei voida nykymenetelmässä ottaa huomioon, kuten erot mallin ja laivan pinnankarheudessa. Perinteisesti kerroin C A on ollut eli standardimuodossa esitettynä 10 3 C A = 0,4 (14) Toisaalta mallikoetulosten pohjalta on havaittu, ettei se ole vakio vaan se muuttuu laivan koon funktiona. Kuvassa 7 on esitetty kerroin C A laivan pituuden funktiona, josta havaitaan, että pituuden funktiona sen arvo alenee ja saa myös negatiivisia arvoja.

9 9 Kuva 7. Lisävastuskerroin C A, joka ottaa huomioon mallin ja laivan välisen korrelaation. (Harvald, 1983) Laivan rungon lisäksi vastusta lisäävät erilaiset laivan runkoon kiinnittyvät ulokkeet, kuten peräsin, palleköli, akselinkannattajat ja jopa sivutyöntölaitteiden poikittainen putki. Näiden hydrodynaaminen suunnittelu siten, että vastuslisä olisi mahdollisimman alhainen on alkusuunnittelun ulkopuolella. Alkusuunnittelussa otetaan huomioon lähinnä kaksi potkurisen laivan akselikannattajien lisävastus, joka on suuruusluokaltaan noin 6 %, eli 103 C AAP = 0,06. (14a) Laivan ilmanvastus on riippuvainen vedenpäällisen osan muodosta ja suuruudesta. Sen aiheuttama vastuslisä voidaan määrittää tuulitunnelikokeiden avulla. Alkusuunnittelussa voidaan jäännösvastuskerrointa C R kasvattaa 103 C AA = 0,07. (15) Laivan ohjailusta tuleva vastuslisä on riippuvainen laivan suuntavakavuudesta eli vakaalla laivalla sen lisä on pienempi kuin epävakaalla. Alkusuunnittelussa voidaan käyttää arvoa 103 C AS = 0,04. (16)

10 10 Edellä olevassa tarkastelussa kohteena on ollut laivan maksiminopeus, jossa ulkoiset olosuhteet kuten tuuli ja aallokko eivät vaikuta ja lisäksi laivan pohja on puhdas. Laivan käyttötilannetta tarkasteltaessa on ulkoisten olosuhteiden ja pohjan likaantumisen vaikutus vastukseen otettava huomioon. Tätä tekijää kutsutaan operointilisäksi ja sen suuruus on luokkaa % riippuen merialueesta ja vuoden ajasta. Operointilisä kuitenkin yleensä otetaan huomioon moottoritehossa siten, että maksiminopeus saadaan 80% arvolla moottorin jatkuvasta maksimitehosta (MCR, maximum continuous rating) ja siten loput 20 % on käytettävissä operointilisävastusta varten. Lisäksi on muistettava, että laivan aikataulunopeuden tulee olla aina pienempi kuin maksiminopeus. Eron tulisi olla pari solmua. Laskennallinen tehoennuste varmistetaan yleensä laivatilauksen jälkeen mallikokeiden avulla, jotka sisältävät hinausvastus- ja propulsiokokeet. Laivaprojektissa mallikokeet voidaan välttää, jos standardilinjat ovat nykyaikaiset ja ovat siten itsessään käyttökelpoiset. Kuitenkin usein on tilanne, että standardilinjojen muoto on vanhentunut. Tällöin linjasarjat muuttuvat vastuslaskumenetelmiksi. Esimerkiksi Taylorin standardilinjasarja, jonka pohjalta lukuisat USA:n laivaston sotalaivojen linjat suunniteltiin 1900-luvun alkupuolella. Esimerkki Multiflex-lastilaivan hinausvastuksen laskenta. Päämitat on annettu Taulukossa 1. Siinä on merkille pantavaa, että johtuen laivan suuresta keulabulbista on vastuslaskuissa käytetty vesiviivapituuden L WL sijaan suurinta vedenalaista pituutta L OS katso Kuva 8. Taulukko 1. Multiflex lastilaivan päämitat. (Harvald,1983) nimitys lauseke arvo vesiviivapituus L WL m laivan hydrodynaaminen pituus L OS, katso Kuva m luotiviivojen välinen pituus L PP m leveys B m syväys T 9.10 m uppouman tilavuus! m3 uppouman täyteläisyysaste C B =! L OS B T keskilaivankaaren täyteläisyysaste C M prismaattinen täyteläisyysaste C P = C B C M! uppouman hoikkuusluku L 3 0,00723 märkäpinta-ala S = 2,65! L 3952 m3

11 11 PP KVV KP L PP /2 L KVV L OS Kuva 8. Vastuslaskussa käytetty laivan suurin vedenalainen pituus (overall submerged length) L OS. Taulukossa 2 on esitetty vastuslaskennan tulokset, kun laivan nopeus on ollut välillä solmua. Kuvassa 9 on esitetty laskettu vastuskerroin C T Frouden luvun funktiona. Kuvan on piirretty myös lähteessä (Harvald,1983) annettu mallikoelaitoksen ennuste. Laskettu kerroin C T arvo poikkeaa noin 10 % mallikokeen antamasta arvosta. Taulukko 2. Lastilaivan hinausvastus ja -teho nopeuden funktiona. Kitkavastuskerroin C F on laskettu ITTC-57 käyrästä, lauseke (11) ja jäännösvastuskerroin C R lausekkeesta (13). v [solm] v [m s] 10-8 R n F n 10+3 C F 10+3 C R 10+3 C A 10+3 C AA 10+3 C AAP 10+3 C T R T [kn] P E [kw) 10 5,144 5,732 0,143 1,642 0,546 0,33 0,11 0 2, , ,5 5,401 6,019 0,150 1,632 0,560 0,33 0,11 0 2, ,7 819, 11 5,658 6,305 0,157 1,622 0,579 0,33 0,11 0 2, , ,5 5,916 6,592 0,164 1,613 0,604 0,33 0,11 0 2, , ,173 6,879 0,171 1,604 0,636 0,33 0,11 0 2, , ,5 6,43 7,165 0,178 1,596 0,677 0,33 0,11 0 2, , ,687 7,452 0,186 1,588 0,728 0,33 0,11 0 2, , ,5 6,944 7,738 0,193 1,581 0,791 0,33 0,11 0 2, ,9 1860, 14 7,202 8,025 0,200 1,573 0,866 0,33 0,11 0 2, , ,5 7,459 8,312 0,207 1,566 0,956 0,33 0,11 0 2, , ,716 8,598 0,214 1,559 1,063 0,33 0,11 0 3, , ,5 7,973 8,885 0,221 1,553 1,189 0,33 0,11 0 3, , ,230 9,171 0,228 1,547 1,335 0,33 0,11 0 3, , ,5 8,488 9,458 0,236 1,541 1,504 0,33 0,11 0 3, , ,745 9,745 0,243 1,536 1,697 0,33 0,11 0 3, , ,5 9,002 10,01 0,250 1,530 1,918 0,33 0,11 0 3, , ,259 10,32 0,257 1,525 2,168 0,33 0,11 0 4, , ,5 9,516 10,60 0,264 1,520 2,450 0,33 0,11 0 4, ,1 7508

12 C 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 C F C T mallikoelaitoksen ennuste 0,0 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 F n Kuva 9. Multiflex lastilaivan laskettu vastuskerroin C T Frouden luvun funktiona ja malli koelaitoksen antama ennuste. Kuljetuskoneiston tehon määrittäminen Vanavesi- ja työnnönvähennyskerroin Kuljetuskoneiston tehon määrittämiseksi tarvitsemme tiedon propulsiohyötysuhteen η D suuruudesta, katso lauseke (4). Ensiksi tarkastelemme rungon hyötysuhteen, katso lauseke (6), laskentaa, jossa tarvitaan vanavesikertoimen w ja työnnönvähennyskertoimen t arvot. Potkurin kohtaaman veden virtaukseen vaikuttaa laivan runko eli laiva vetää vettä mukanaan. Potkurilaskelmissa käytetään potkurin ympyrällä olevan virtausnopeuden keskimääräistä nopeutta, jota enenemisnopeudeksi V A kutsutaan V A = V (1 -w), (17)

13 13 jossa laivan nopeus on V ja w on vanavesikerroin (wake fraction). Alkusuunnitteluun sopivia yksinkertaisia lausekkeita vanavesikertoimen laskemiseksi on esitetty lukuisa, esimerkkinä Taylorin lausekkeet: - yksipotkurilaivalle: w = 0,5 C B - 0,05 (18a) - kaksipotkurilaivalle: w = 0,55 C B - 0,20 (18b) Havaitaan, että kaksipotkurisen laivan vanavesikerroin on yksipotkurisen laivan vastaavaa pienempi, jos ne ovat rungoltaan samanmuotoiset. Potkurin etäisyys laidoitukseen ja virtauksen homogeenisuus vaikuttavat vanavesikertoimen suuruuteen. Lähteessä (Harvaldin, 1983, s.166) on esitetty käyrästö, jonka avulla voidaan alkusuunnittelussa määrätä yksipotkurisen laivan vanavesikerroin w uppoumantäyteläisyyden C B funktiona kun parametrinä on B/L-suhde. Lisäksi suoritetaan kaarenmuodon ja potkurinhalkaisijan korjaukset. Yksipotkurisen laivan vanavesikerroin suurenee uppouman täyteläisyys funktiona, kun perän kaaret muuttuvat U-muotoisemmiksi sekä potkurin halkaisija pienenee. Mallikokeiden avulla saadut vanavesikertoimet kärsivät mittakaavan vaikutuksesta. Laivan perässä oleva potkuri aiheuttaa työnnön T. Potkuri kiihdyttää virtausta, mistä seuraa Bernoullin yhtälön pohjalta paineen aleneminen ja siten vastuslisä, jota kutsutaan työnnön vähennykseksi. Työnnönvähennystä kuvataan dimensiottomalla kertoimella t (thurst deduction fraction) t = "R T = T # R T. (19) T Työnnönvähennys koostuu kolmesta komponentista kuten vanavesikerroin: kitka-, potentiaalivirtauksesta ja aaltokomponentista. Työnnönvähennyskerroin voidaan karkeasti arvioida seuraavilla lausekkeilla: - yksipotkurilaiva: t = 0,5-0,7 w (20a) - kaksipotkuriselle laivalle: t = 1,25 w (20b) Työnnönvähennys voidaan määrittää mallikokeiden avulla (Hardvald, 1983) ja kerroin on laivassa hiukan suurempi kuin mallissa eli mittakaava vaikuttaa. Täyteläisissä laivoissa työnvähennys voi tuottaa yllätyksen. Rungon hyötysuhde, lauseke (6) ottaa huomioon vanavesi- ja työnnönvähennyskertoimen vaikutuksen. Hyötysuhde nimitys on harhaanjohtava koska se voi olla suurempi kuin yksi. Potkurin hyötysuhteen laskennan lähtösuureet Laivan päämoottorin tehon P B arviointia varten on määritettävä potkurin propulsiohyötysuhde η D ja akselijohdon hyötysuhteessa η S. Lähtötietoina ovat laivan hinausvastus

14 14 R T ja hinausteho P E eri Frouden luvuilla ja laivan potkurin halkaisija D ja arvio sen pyörimis-nopeudesta n. Potkurin synnyttämä työntö T saadaan laskettua hinausvastuksesta ottamalla työnnönvähennys huomioon. T = R T / (1 -t). (21) Potkurin etenemisnopeus V A saadaan ottamalla huomioon vanavesikerroin V A = V (1 - w). (22) Potkurin työntökuormituskerroin (thrust load coefficient) C T on määritelty seuraavasti: C T = T 0,5"A 0 V A 2. (23) jossa A 0 on potkurin hydraulinen pinta-ala A 0 = "D2 4. (24) Potkurin etenemiskerroin λ (advance ratio) on määritelty seuraavasti: " = V A #nd. (25) Tässä on merkille pantavaa, että ITTC:n mukainen potkurin etenemiskerroin J (advance coefficient) on määritelty seuraavasti: J = V A nd. Potkurin hyötysuhde Potkurin propulsio hyötysuhteen arviointi alkusuunnittelussa on hankala tehtävä. Hyötysuhteen laskenta potkurimallikoesarjojen tuloksia eli potkurikäyrästöjä hyväksi käyttäen

15 15 vaatii lukuisia potkuriparametrejä ja on siten työläs suunnittelun tässä vaiheessa. Menetelmä soveltuu potkurin optimointivaiheeseen, joka tapahtuu alkusuunnittelun jälkeen. Klassillinen ideaalipropulsorin teoria, joka perustuu potkurin aiheuttaman liikemäärän muutoksen tarkasteluun, katso sivu 7 lähteessä (Matusiak, 1996) antaa potkurin hyötysuhteelle η I seuraavan lausekkeen: 2 " # =. (25) C T Tämän lausekkeen antama potkurin hyötysuhteen arvo on liian suuri, joten sen käyttö johtaa vaadittavan moottoritehon arvioinnissa liian optimistiseen lopputulokseen. Erään käyttökelpoisen menetelmän tarjoaa potkurin tarkastelu ideaalipropulsorina, jossa potkurin akselin suuntaisen indusoidun nopeuden U A lisäksi otetaan huomioon kehän suuntainen indusoitu nopeus U T, katso Kuva 10. Teoria on sinulle hankala opiskelun tässä vaiheessa, jotenka sinun tarvitsee vain osata käyttää lopputulosta. Indusoidut nopeudet aiheutuvat siitä, että potkurin lapa toimii virtauksessa kantotasona, jonka ympäri tapahtuu sirkulaatiovirtaus. Indusoidut nopeudet aiheuttavat sen, että virtauksen resultanttinopeus Vr ja kohtaamiskulma αe poikkeavat vastaavista geometrisistä arvoista Vg ja αg, jotka määräytyvät profiilin rotaatioliikkeen antaman nopeuden ωr ja potkurin etenemisnopeuden V A avulla huomioon ottaen potkurin geometrisen nousukulman (pitch angle) φ, Kulmaa β kutsutaan potkurin profiilin etenemiskulmaksi (advance angle) ja kulmaa βi hydrodynaamiseksi nousukulmaksi (hydrodynamic pitch angle). x U i dt $ Vr UA dl " i # e V g # g U T VA dk " "i! r Kuva 10. Potkurin kaksiulotteisen siipiprofiilin nopeusvektorit veden suhteen kitkattomassa virtauksessa ja siipiprofiilin nostovoima. Lähteessä (Saunders, 1957, VOL II, s.612) on esitetty käyrästö, jonka avulla kyseisen tapauksen potkurin ideaalihyötysuhde η K voidaan määrittää, katso Kuva 8.

16 16 C T = T 0,5! A 0 V A $ K lapaluku " = V A # n D Kuva 11. Kramerin ideaalisen hyötysuhteen η K tasa-arvokäyrät. (Saunders, 1957)

17 17 Käyttäen lähtötietoina Taulukossa 2 annetut arvot on Taulukossa 3 laskettu Multiflex-lastilaivan moottoritehon ennuste nopeuden funktiona. Potkurin halkaisija D = 4,7 m, lapaluku on 4 ja pyörimisnopeudeksi n on valittu koneen nimellisarvo 150 rpm. Taulukossa 3 annettu myös potkurin ideaalihyötysuhde η Ι lauseke (25), jossa on siis otettu huomioon vain potkurin indusoima aksiaalinopeus. Hyötysuhde on lukuarvoltaan selvästi suurempi kuin ideaalihyötysuhteen η K, jossa on otettu potkurin indusoima aksiaalinopeuden komponentin lisäksi huomioon rotaatiokomponentti. Ideaalihyötysuhteen η K arvot Taulukossa 3 on saatu suoraan potkurin työntökuormituskertoimen C T integraalilausekkeesta iteroimalla, josta syystä Taulukon 3 ja Kuvan 11 arvoissa voi olla pieniä eroja. Taulukko 3. Multiflex lastilaivan tehoennuste käytettäessä potkurin ideaalista hyöty suhdetta η K. Fn Rt [kn] P E [kw] λ C T η I η K P B [kw] 0, ,10 1,40 0,78 0, , ,10 1,40 0,78 0, , ,11 1,41 0,78 0, , ,11 1,42 0,78 0, , ,12 1,43 0,78 0, , ,12 1,45 0,78 0, , ,13 1,47 0,78 0, , ,13 1,50 0,77 0, , ,14 1,54 0,77 0, , ,14 1,58 0,77 0, , ,15 1,63 0,76 0, , ,15 1,70 0,76 0, , ,16 1,77 0,75 0, , ,16 1,86 0,74 0, , ,17 1,96 0,74 0, , ,17 2,07 0,73 0, , ,18 2,20 0,72 0, , ,18 2,35 0,71 0, Alkusuunnittelussa voidaan potkurin muut hyötysuhteet kuin potkurin olettaa olevan yhteensä noin ykkösen suuruinen. Taulukossa laskettu potkurin ideaalihyötysuhteen η K arvo on noin 10 % korkeampi kuin mallikokeella saatu potkurin avovesihyötysuhde η 0 (Harvald, 1982, s. 317). Potkurin ideaalihyötysuhteessa η K ei ole otettu huomioon kitkavoiman ja lavan äärellisen pituuden vaikutusta. Laivan laskettu hinausvastus on noin 10 % suurempi kuin mallikokeen vastaava, katso Kuva 9. Näin vastuksen ja potkurin hyötysuhteen erot

18 18 mallikokeiden antamiin tuloksiin verrattuna kumoavat toisensa. Siten tässä tapauksessa alkusuunnittelumenetelmä antaa hyvän lopputuloksen, joka ilmenee Kuvasta 12. Saatua tulosta ei pidä kuitenkaan yleistää P B [kw] potkurikäyrästöstä lähde[harvald, s. 317] 3000 mallikokeiden tulos ideaalihyötysuhteen avulla 0 0,15 0,17 0,19 0,21 F n 0,23 0,25 Kuva 12. Multiflex lastilaivan moottoriteho P B nopeuden funktiona. Lopuksi voidaan todeta, että kyseinen laiva on varustettu B&W hidaskäyntisellä ristikappalemoottorilla, jonka MCR teho on 4930 kw, jos valitaan moottorin toimintapisteeksi 80% MCR arvosta, joka vastaa tehoarvoa 3944 kw ja lisäksi otetaan 0.5 solmun reservi, niin laivan maksiminopeudeksi telakka voi tällöin, Kuvan 13 pohjalta luvata alkusuunnitteluvaiheessa 14.5 solmua syväyksellä T = 9.1 m.

19 19 Kuva 13. Multiflex lastilaivan laskettu moottoriteho nopeuden funktiona. Hydrodynaamisen suunnittelun työkalut Laivamallikokeet, joiden tekniikka pohjautuu W. Frouden tutkimustuloksiin luvulta, muodostavat hydrodynaamisen tutkimuksen ja suunnittelun perustan. Mallikokeiden ongelmana on ajallinen kesto ja myös hinta. Mallikoesarjojen avulla on laadittu regressiomalleja niin vastukselle kuin potkureille. Regressiomallien tehokas käyttö perustuu täysmittakaavakokeiden antamaan palautteeseen, jonka pohjalta saada varmuus mallien pätevyysalueesta ja tarkkuudesta. Numeerinen laskenta tulee lähivuosina korvaamaan regressiomallit. Laiva-mallikokeet sisältävät seuraavia elementtejä: - peruskokeet: vastuskoe vanavesimittaus propulsiokoe varastopotkurilla - laivamallikokeisiin voi kuulua myös

20 20 virtaviivakokeet peräsimen ja akselinkannattajan kulmien määrääminen trimmikokeet laivan herättämän aaltojärjestelmän mittaus matalanveden propulsiokoeet - Kavitaatiotunnelissa potkurikokeet, jolloin saadaan käsitys potkurin värähtely- ja meluherätteestä. - Ohjailukokeet, kääntymiskokeet tai PMM (planar motion) laitteistolla - Merikelpoisuuskokeet, yleensä kriteerien puuttumista johtuen suhteelliset arvot eri vaihtoehtojen välillä kiinnostavat - Tuulitunnelikokeet: savupiipun toiminta ja rungon ja kansirakennuksen tuulivastus. Laivahydrodynamiikan viime vuosikymmenien kehitys Laivan hydrodynamiikkaan liittyvät kysymykset, jotka joudutaan ratkaisemaan laivaprojektissa ovat seuraavat: - viskoosivastus (virtauksen irtoaminen, pallepyörre), palteen muoto ja vesiviivojen muoto pallekölien ja ohjauspotkurin tunnelin geometria - aaltovastus (laivan herättämä aaltojärjestelmä): keulan aukeamiskulma, keula- ja peräolkapään paikka peräpeilin ja bulbin geometria matalan veden vaikutus - propulsio (propulsiolaitteen hyötysuhde ja herätteet): perälaivan ja akselinkannattajien geometria potkurin geometria, runkovälykset sekä potkurin ja moottorin vuorovaikutus - ohjailu (kääntyminen ja kurssivakavuus): peräsimen paikka ja geometria peräskegin suuruus - merikelpoisuus (liikkeet, kannelle tuleva vesi, pohjaiskut) keulan varalaita ja vedenpäällisen osan muoto (flare) - keinunta ja sen vaimennus 70-luvulla energiakriisin myötä alkoi voimakas laivahydrodynamiikan kehitystyö, jonka tavoitteena oli laivan polttoaineen kulutuksen pienentämiseen. Tämä näkyi laivahydrodynamiikassa seuraavasti: - laivan runkogeometrian kehittäminen niin, että aaltovastus pieneni - propulsiolaitteeen hyötysuhteen kasvattaminen, erityisesti kehittämällä perälaivan muotoa: - epäsymmetriset bulbiperät

21 21 - alavirtausperät - vastakkain pyörivät potkurit - laivan kulkuasennon ja pinnan karheuden vaikutus tehontarpeeseen. 80-luvulla laivan akustisensuunnittelun vaatimukset kiristyivät ja sen seurauksena väräh tely- ja meluherätteiden tasot alenivat: - vanaveden tasaisuus, potkurikaivon muoto - hiljaiset potkurit: voimakkaasti kierretyt ja kärjestä kevennetyt. 90-luvulla yleistyivät ruoripotkurilaitteistot (POD), joissa sähkömoottori on sijoitettu napaan. Verrattuna perinteiseen ratkaisuun, katso Kuva 14 hyötynä saadaan - vastus pieneneminen, perinteellisessä lisäkevastus on noin 10% kokonaisvastuksesta, - potkurin kulma on kohtisuoraan virtausta, - vetävä potkuri, jonka hyötysuhde on korkeampi kuin työntävän POD-ratkaisun - vanaveden tasaisuus eri säteen arvoilla. POD-laitteisto vaatii myös peränlaivan muodon uudelleen suunnittelua, jolloin alavirtaustyyppiset ratkaisut ovat yleistyneet. Tämän perämuodon suunnittelu vaatii hyvää asiantuntemusta, koska ongelmat voivat olla moninaiset, esimerkiksi vakavuus, rungon lujuus, melu ja värähtely. Kuva 14. Risteilijän konventionaalinen ja uusi POD-laitteeseen perustuva propulsiolaiteratkaisu. Potkurin tasossa esiintyvä vanaveden jakautuma on myös esitetty.

Kul Laivaprojekti. Luento 1: Vastus ja propulsio. Kul Laivaprojekti

Kul Laivaprojekti. Luento 1: Vastus ja propulsio. Kul Laivaprojekti Luento 1: Vastus ja propulsio Kul-24.4110 Laivaprojekti Sovellettu mekaniikka Meritekniikan tutkimusryhmä Kul-24.4110 Laivaprojekti Tavoitteena on oppia laivan konseptisuunnittelun työvaiheet omalla työllä

Lisätiedot

Venesuunnittelu, Vivace-projekti Bibbe Furustam MP:n Kilpakoulussa 28.1.2013

Venesuunnittelu, Vivace-projekti Bibbe Furustam MP:n Kilpakoulussa 28.1.2013 Venesuunnittelu, Vivace-projekti Bibbe Furustam MP:n Kilpakoulussa 28.1.2013 OSA 1. Hiukan venesuunnittelusta Suunnittelijan tehtävä (suorituskykyä ajatellen)on Minimoida vastusta Maksimoida eteenpäin

Lisätiedot

(b) Määritä pumpun todellinen nostokorkeus, jos pumpun hyötysuhde on 65 %. 160 mm. 100 mm. 650 rpm. Kuva 1: Tehtävän asettelu.

(b) Määritä pumpun todellinen nostokorkeus, jos pumpun hyötysuhde on 65 %. 160 mm. 100 mm. 650 rpm. Kuva 1: Tehtävän asettelu. Tehtävä 1 Kuvan keskipakopumppu pumppaa vettä (ρ = 998 kg/m 3 ) tilavuusvirralla 180 l/s. Pumpun pesän korkeus on mm. Oletetaan, että sisäänvirtauksessa absoluuttisella nopeudella ei ole tangentiaalista

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN JA TUOTEKEHITYKSEN VUOROVAIKUTUS JÄÄNMURTAJIEN SUUNNITTELUSSA Kaj Riska ILS Oy

TUTKIMUKSEN JA TUOTEKEHITYKSEN VUOROVAIKUTUS JÄÄNMURTAJIEN SUUNNITTELUSSA Kaj Riska ILS Oy TUTKIMUKSEN JA TUOTEKEHITYKSEN VUOROVAIKUTUS JÄÄNMURTAJIEN SUUNNITTELUSSA Kaj Riska ILS Oy ESITYKSEN TAVOITTEENA ON TARKASTELLA JOITAKIN JÄÄNMURTAJIEN SUUNNITTELUUN LIITTYVIÄ TEKIJÖITÄ JA SAMALLA ARVIOIDA

Lisätiedot

KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2017 Tentti, pe :00-17:00 Lue tehtävät huolellisesti. Selitä tehtävissä eri vaiheet.

KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2017 Tentti, pe :00-17:00 Lue tehtävät huolellisesti. Selitä tehtävissä eri vaiheet. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2017 Tentti, pe 16.2.2018 13:00-17:00 Lue tehtävät huolellisesti. Selitä tehtävissä eri vaiheet. Pelkät kaavat ja ratkaisu eivät riitä täysiin pisteisiin. Arvioinnin

Lisätiedot

(a) Potentiaali ja virtafunktiot saadaan suoraan summaamalla lähteen ja pyörteen funktiot. Potentiaalifunktioksi

(a) Potentiaali ja virtafunktiot saadaan suoraan summaamalla lähteen ja pyörteen funktiot. Potentiaalifunktioksi Tehtävä 1 Tornadon virtauskenttää voidaan approksimoida kaksiulotteisen nielun ja pyörteen summana Oleta, että nielun voimakkuus on m < ja pyörteen voimakkuus on > (a Määritä tornadon potentiaali- ja virtafunktiot

Lisätiedot

LAIVAN PROPULSIO. Jerzy Matusiak M laajennettu ja korjattu painos. Otaniemi 2005 ISBN ISSN

LAIVAN PROPULSIO. Jerzy Matusiak M laajennettu ja korjattu painos. Otaniemi 2005 ISBN ISSN LAIVAN PROPULSIO Jerzy Matusiak M-176 6. laajennettu ja korjattu painos Otaniemi 2005 ISBN 951-22-1694-9 ISSN 1456-3045 II III ALKUSANAT Laivahydrodynamiikkaa käsittelevää suomenkielistä kirjallisuutta

Lisätiedot

KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2017 Tentti, perjantai :00-12:00 Lue tehtävät huolellisesti. Selitä tehtävissä eri vaiheet.

KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2017 Tentti, perjantai :00-12:00 Lue tehtävät huolellisesti. Selitä tehtävissä eri vaiheet. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2017 Tentti, perjantai 26.5.2017 8:00-12:00 Lue tehtävät huolellisesti. Selitä tehtävissä eri vaiheet. Pelkät kaavat ja ratkaisu eivät riitä täysiin pisteisiin.

Lisätiedot

(c) Kuinka suuri suhteellinen virhe painehäviön laskennassa tehdään, jos virtaus oletetaan laminaariksi?

(c) Kuinka suuri suhteellinen virhe painehäviön laskennassa tehdään, jos virtaus oletetaan laminaariksi? Tehtävä 1 Vettä (10 astetta) virtaa suorassa valurautaisessa (cast iron) putkessa, jonka sisähalkaisija on 100 mm ja pituus 70 m. Tilavuusvirta on 15 litraa minuutissa. (a) Osoita, että virtaus on turbulenttia.

Lisätiedot

Kuva 1. Virtauksen nopeus muuttuu poikkileikkauksen muuttuessa

Kuva 1. Virtauksen nopeus muuttuu poikkileikkauksen muuttuessa 8. NESTEEN VIRTAUS 8.1 Bernoullin laki Tässä laboratoriotyössä tutkitaan nesteen virtausta ja virtauksiin liittyviä energiahäviöitä. Yleisessä tapauksessa nesteiden virtauksen käsittely on matemaattisesti

Lisätiedot

P 967 RV ARANDA PERUSKORJAUKSEN MERIKOEOHJELMA B

P 967 RV ARANDA PERUSKORJAUKSEN MERIKOEOHJELMA B ILS Oy Consulting Naval Architects & Marine Engineers ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ P 967 RV ARANDA PERUSKORJAUKSEN MERIKOEOHJELMA 967-010-019-4 B ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lisätiedot

Kertaus 3 Putkisto ja häviöt, pyörivät koneet. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

Kertaus 3 Putkisto ja häviöt, pyörivät koneet. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet Kertaus 3 Putkisto ja häviöt, pyörivät koneet KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet Käsitteelliset tehtävät Käsitteelliset tehtävät Ulkopuoliset virtaukset Miten Reynoldsin luku vaikuttaa rajakerrokseen?

Lisätiedot

(b) Tunnista a-kohdassa saadusta riippuvuudesta virtausmekaniikassa yleisesti käytössä olevat dimensiottomat parametrit.

(b) Tunnista a-kohdassa saadusta riippuvuudesta virtausmekaniikassa yleisesti käytössä olevat dimensiottomat parametrit. Tehtävä 1 Oletetaan, että ruiskutussuuttimen nestepisaroiden halkaisija d riippuu suuttimen halkaisijasta D, suihkun nopeudesta V sekä nesteen tiheydestä ρ, viskositeetista µ ja pintajännityksestä σ. (a)

Lisätiedot

SÄHKÖENERGIATEKNIIIKKA. Harjoitus - luento 6. Tehtävä 1.

SÄHKÖENERGIATEKNIIIKKA. Harjoitus - luento 6. Tehtävä 1. SÄHKÖENERGIATEKNIIIKKA Harjoitus - luento 6 Tehtävä 1. Aurinkokennon virta I s 1,1 A ja sen mallissa olevan diodin estosuuntainen kyllästysvirta I o 1 na. Laske aurinkokennon maksimiteho suhteessa termiseen

Lisätiedot

12. Mallikokeet. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

12. Mallikokeet. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet 12. Mallikokeet KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet Päivän anti Miten sama virtausongelma voidaan mallintaa eri asetelmalla ja miten tämä on perusteltavissa dimensioanalyysillä? Motivointi: useissa käytännön

Lisätiedot

11. Dimensioanalyysi. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

11. Dimensioanalyysi. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet 11. Dimensioanalyysi KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet Päivän anti Miten yksittäisen virtaustapauksen tuloksia voidaan yleistää tarkastelemalla ilmiöön liittyvien suureiden yksiköitä? Motivointi: dimensioanalyysin

Lisätiedot

Purjeveneen suorituskyvyn perustekijät teoriasta käytäntöön

Purjeveneen suorituskyvyn perustekijät teoriasta käytäntöön Purjeveneen suorituskyvyn perustekijät teoriasta käytäntöön Markku Hentinen MP:n kilpakoulu 25.1.2016 Fysiikan yo-tehtävä 2014 Purjehduskilpailun perustekijät Olosuhteet: tuulen ja aallokon optimaalinen

Lisätiedot

Liite F: laskuesimerkkejä

Liite F: laskuesimerkkejä Liite F: laskuesimerkkejä 1 Lämpövirta astiasta Astiasta ympäristöön siirtyvää lämpövirtaa ei voida arvioida vain astian seinämien lämmönjohtavuuksilla sillä ilma seinämä ja maali seinämä -rajapinnoilla

Lisätiedot

KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2017 Tentti, perjantai klo 12:00-16:00 Lue tehtävät huolellisesti. Selitä tehtävissä eri vaiheet.

KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2017 Tentti, perjantai klo 12:00-16:00 Lue tehtävät huolellisesti. Selitä tehtävissä eri vaiheet. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2017 Tentti, perjantai 1.9.2017 klo 12:00-16:00 Lue tehtävät huolellisesti. Selitä tehtävissä eri vaiheet. Pelkät kaavat ja ratkaisu eivät riitä täysiin pisteisiin.

Lisätiedot

MUISTIO No CFD/MECHA pvm 22. kesäkuuta 2011

MUISTIO No CFD/MECHA pvm 22. kesäkuuta 2011 Aalto yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Virtausmekaniikka / Sovelletun mekaniikan laitos MUISTIO No CFD/MECHA-17-2012 pvm 22. kesäkuuta 2011 OTSIKKO Hilatiheyden määrittäminen ennen simulointia

Lisätiedot

Valomylly. (tunnetaan myös Crookesin radiometrinä) Pieni välipala nykyisin lähinnä leluksi jääneen laitteen historiasta.

Valomylly. (tunnetaan myös Crookesin radiometrinä) Pieni välipala nykyisin lähinnä leluksi jääneen laitteen historiasta. Valomylly (tunnetaan myös Crookesin radiometrinä) Mikko Marsch Pieni välipala nykyisin lähinnä leluksi jääneen laitteen historiasta Valomylly (tunnetaan myös Crookesin radiometrinä) Pieni välipala nykyisin

Lisätiedot

40 vuotta mallikoetoimintaa. Otaniemessä

40 vuotta mallikoetoimintaa. Otaniemessä 40 vuotta mallikoetoimintaa Jerzy Matusiak professori Otaniemessä Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu Sovelletun mekaniikan laitos, meritekniikka Laivalaboratorio valmistuu v. 1970 Laivalaboratorion

Lisätiedot

KULJETUSSUUREET Kuljetussuureilla tai -ominaisuuksilla tarkoitetaan kaasumaisen, nestemäisen tai kiinteän väliaineen kykyä siirtää ainetta, energiaa, tai jotain muuta fysikaalista ominaisuutta paikasta

Lisätiedot

Laivapotkurit ja hydrodynamiikka

Laivapotkurit ja hydrodynamiikka Tomi Meriläinen Laivapotkurit ja hydrodynamiikka Opinnäytetyö Merenkulun insinööri Joulukuu 2017 Tekijä/Tekijät Tutkinto Aika Tomi Meriläinen Opinnäytetyönnimi Laivapotkurit ja hydrodynamiikka Merenkulun

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 29.3.2016 Susanna Hurme Yleisen tasoliikkeen kinematiikka: absoluuttinen ja suhteellinen liike, rajoitettu liike (Kirjan luvut 16.4-16.7) Osaamistavoitteet Ymmärtää,

Lisätiedot

SMG-4500 Tuulivoima. Kahdeksannen luennon aihepiirit. Tuulivoiman energiantuotanto-odotukset

SMG-4500 Tuulivoima. Kahdeksannen luennon aihepiirit. Tuulivoiman energiantuotanto-odotukset SMG-4500 Tuulivoima Kahdeksannen luennon aihepiirit Tuulivoiman energiantuotanto-odotukset Tuulen nopeuden mallintaminen Weibull-jakaumalla Pinta-alamenetelmä Tehokäyrämenetelmä 1 TUULEN VUOSITTAISEN KESKIARVOTEHON

Lisätiedot

Vanhoja koetehtäviä. Analyyttinen geometria 2016

Vanhoja koetehtäviä. Analyyttinen geometria 2016 Vanhoja koetehtäviä Analyyttinen geometria 016 1. Määritä luvun a arvo, kun piste (,3) on käyrällä a(3x + a) = (y - 1). Suora L kulkee pisteen (5,1) kautta ja on kohtisuorassa suoraa 6x + 7y - 19 = 0 vastaan.

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Kevät 010 Jukka Maalampi LUENTO 10 Noste Nesteeseen upotettuun kappaleeseen vaikuttaa nesteen pintaa kohti suuntautuva nettovoima, noste F B Kappaleen alapinnan kohdalla nestemolekyylien

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 22.3.2016 Susanna Hurme Päivän aihe: Rotaatioliikkeen kinematiikka: kulmanopeus ja -kiihtyvyys (Kirjan luvut 12.7, 16.3) Osaamistavoitteet Osata analysoida jäykän

Lisätiedot

Vertaileva lähestymistapa järven virtauskentän arvioinnissa

Vertaileva lähestymistapa järven virtauskentän arvioinnissa Vertaileva lähestymistapa järven virtauskentän arvioinnissa Vertaileva lähestymistapa järven virtauskentän arvioinnissa Sisältö: 1. Virtauksiin vaikuttavat tekijät 2. Tuulen vaikutus 3. Järven syvyyden

Lisätiedot

KIIHDYTTÄVÄN SUULAKEPROFIILIN GEOMETRIAN JA PARAMETRIEN VAIKUTUS SUULAKEPROPULSION TOIMINTAAN

KIIHDYTTÄVÄN SUULAKEPROFIILIN GEOMETRIAN JA PARAMETRIEN VAIKUTUS SUULAKEPROPULSION TOIMINTAAN Opinnäytetyö (AMK) Kone- ja tuotantotekniikka Meritekniikka 2017 Meri Hellsten KIIHDYTTÄVÄN SUULAKEPROFIILIN GEOMETRIAN JA PARAMETRIEN VAIKUTUS SUULAKEPROPULSION TOIMINTAAN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 17.3.2016 Susanna Hurme Päivän aihe: Energian, työn ja tehon käsitteet sekä energiaperiaate (Kirjan luku 14) Osaamistavoitteet: Osata tarkastella partikkelin kinetiikkaa

Lisätiedot

Nopeus, kiihtyvyys ja liikemäärä Vektorit

Nopeus, kiihtyvyys ja liikemäärä Vektorit Nopeus, kiihtyvyys ja liikemäärä Vektorit Luento 2 https://geom.mathstat.helsinki.fi/moodle/course/view.php?id=360 Luennon tavoitteet: Vektorit tutuiksi Koordinaatiston valinta Vauhdin ja nopeuden ero

Lisätiedot

Aiheena tänään. Virtasilmukka magneettikentässä Sähkömagneettinen induktio. Vaihtovirtageneraattorin toimintaperiaate Itseinduktio

Aiheena tänään. Virtasilmukka magneettikentässä Sähkömagneettinen induktio. Vaihtovirtageneraattorin toimintaperiaate Itseinduktio Sähkömagnetismi 2 Aiheena tänään Virtasilmukka magneettikentässä Sähkömagneettinen induktio Vaihtovirtageneraattorin toimintaperiaate Itseinduktio Käämiin vaikuttava momentti Magneettikentässä olevaan

Lisätiedot

Nyt kerrataan! Lukion FYS5-kurssi

Nyt kerrataan! Lukion FYS5-kurssi Nyt kerrataan! Lukion FYS5-kurssi Vaakasuora heittoliike Heittoliikettä voidaan tarkastella erikseen vaaka- ja pystysuunnassa v=(v x,v y ) Jos ilmanvastausta ei oteta huomioon (yleensä ei), vaakasuunnalle

Lisätiedot

Kitka ja Newtonin lakien sovellukset

Kitka ja Newtonin lakien sovellukset Kitka ja Newtonin lakien sovellukset Haarto & Karhunen Tavallisimpia voimia: Painovoima G Normaalivoima, Tukivoima Jännitysvoimat Kitkavoimat Voimat yleisesti F f T ja s f k N Vapaakappalekuva Kuva, joka

Lisätiedot

Hydrauliikka: kooste teoriasta ja käsitteistä

Hydrauliikka: kooste teoriasta ja käsitteistä ENY-C003 / S-05 Hydrauliikka: kooste teoriasta ja käsitteistä Sovelletussa hydrodynamiikassa eli hydrauliikassa käsitellään veden virtausta putkissa ja avouomissa sekä maaperässä. Käsitteitä Rataviiva,

Lisätiedot

Piirrä kirjaan vaikuttavat voimat oikeissa suhteissa toisiinsa nähden. Kaikki kappaleet ovat paikallaan

Piirrä kirjaan vaikuttavat voimat oikeissa suhteissa toisiinsa nähden. Kaikki kappaleet ovat paikallaan Voimakuvioita kirja Piirrä kirjaan vaikuttavat voimat oikeissa suhteissa toisiinsa nähden. Kaikki kappaleet ovat paikallaan Kirja lattialla Kirja, jota painetaan kepillä Kirja, jota painetaan seinään Kirja,

Lisätiedot

Sisältö. Luento 3: Yleisjärjestely. Kul Laivaprojekti

Sisältö. Luento 3: Yleisjärjestely. Kul Laivaprojekti Luento 3: Yleisjärjestely Kul-24.4110 Laivaprojekti Sovellettu mekaniikka Meritekniikan tutkimusryhmä Sisältö tehtävän määrittely ja tavoitteet lähtötiedot kaarijako lastitila kansirakennus konehuone sisäiset

Lisätiedot

Virtaus ruiskutusventtiilin reiästä

Virtaus ruiskutusventtiilin reiästä Jukka Kiijärvi Virtaus ruiskutusventtiilin reiästä Kaasu- ja polttomoottorin uudet tekniset mahdollisuudet Polttomoottori- ja turbotekniikan seminaari 2014-05-15 Otaniemi Teknillinen tiedekunta, sähkö-

Lisätiedot

763306A JOHDATUS SUHTEELLISUUSTEORIAAN 2 Ratkaisut 1 Kevät y' P. α φ

763306A JOHDATUS SUHTEELLISUUSTEORIAAN 2 Ratkaisut 1 Kevät y' P. α φ 76336A JOHDATUS SUHTEELLISUUSTEORIAAN 2 Ratkaisut 1 Kevät 217 1. Koordinaatiston muunnosmatriisi (a) y' P r α φ ' Tarkastellaan, mitä annettu muunnos = cos φ + y sin φ, y = sin φ + y cos φ, (1a) (1b) tekee

Lisätiedot

Ympyrä 1/6 Sisältö ESITIEDOT: käyrä, kulma, piste, suora

Ympyrä 1/6 Sisältö ESITIEDOT: käyrä, kulma, piste, suora Ympyrä 1/6 Sisältö Ympyrä ja sen yhtälö Tason pisteet, jotka ovat vakioetäisyydellä kiinteästä pisteestä, muodostavat ympyrän eli ympyräviivan. Kiinteä piste on ympyrän keskipiste ja vakioetäisyys sen

Lisätiedot

RUNKOTYYPIN VAIKUTUS VENEEN POLTTOAINEENKULUTUKSEEN

RUNKOTYYPIN VAIKUTUS VENEEN POLTTOAINEENKULUTUKSEEN Juho Sillanpää RUNKOTYYPIN VAIKUTUS VENEEN POLTTOAINEENKULUTUKSEEN Opinnäytetyö Veneteknologian koulutusohjelma Marraskuu 2015 Tekijä/Tekijät Tutkinto Aika Juho Sillanpää Insinööri Marraskuu 2015 Opinnäytetyön

Lisätiedot

Kokeellinen tutkimus nopeuden vaikutuksesta laivan jäävastukseen

Kokeellinen tutkimus nopeuden vaikutuksesta laivan jäävastukseen AALTO YLIOPISTO Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Sovelletun mekaniikan laitos Teemu Heinonen Kokeellinen tutkimus nopeuden vaikutuksesta laivan jäävastukseen Diplomityö,

Lisätiedot

Esim: Mikä on tarvittava sylinterin halkaisija, jolla voidaan kannattaa 10 KN kuorma (F), kun käytettävissä on 100 bar paine (p).

Esim: Mikä on tarvittava sylinterin halkaisija, jolla voidaan kannattaa 10 KN kuorma (F), kun käytettävissä on 100 bar paine (p). 3. Peruslait 3. PERUSLAIT Hydrauliikan peruslait voidaan jakaa hydrostaattiseen ja hydrodynaamiseen osaan. Hydrostatiikka käsittelee levossa olevia nesteitä ja hydrodynamiikka virtaavia nesteitä. Hydrauliikassa

Lisätiedot

17. Pyörivät virtauskoneet. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

17. Pyörivät virtauskoneet. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet 17. Pyörivät virtauskoneet KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet Päivän anti Mikä on pyörivä virtauskone ja miten sen toimintaa ja suorituskykyä voidaan tarkastella opitun perusteella? Motivointi: pyörivät

Lisätiedot

y 2 h 2), (a) Näytä, että virtauksessa olevan fluidialkion tilavuus ei muutu.

y 2 h 2), (a) Näytä, että virtauksessa olevan fluidialkion tilavuus ei muutu. Tehtävä 1 Tarkastellaan paineen ajamaa Poisseuille-virtausta kahden yhdensuuntaisen levyn välissä Levyjen välinen etäisyys on 2h Nopeusjakauma raossa on tällöin u(y) = 1 dp ( y 2 h 2), missä y = 0 on raon

Lisätiedot

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa 9. Vektorit 9.1 Skalaarit ja vektorit Skalaari on koon tai määrän mitta. Tyypillinen esimerkki skalaarista on massa. Lukumäärä on toinen hyvä esimerkki skalaarista. Vektorilla on taas suuruus ja suunta.

Lisätiedot

PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9.2.2011

PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9.2.2011 PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9..0 Kokeessa saa vastata enintään kymmeneen tehtävään.. Sievennä a) 9 x x 6x + 9, b) 5 9 009 a a, c) log 7 + lne 7. Muovailuvahasta tehty säännöllinen tetraedri muovataan

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ 6.3.08 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden, sisältöjen ja pisteitysten luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua. Lopullisessa

Lisätiedot

Demo 5, maanantaina 5.10.2009 RATKAISUT

Demo 5, maanantaina 5.10.2009 RATKAISUT Demo 5, maanantaina 5.0.2009 RATKAISUT. Lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeissa on usein kaikenlaisia laitteita. Seuraavassa yksi hyvä kandidaatti eli Venturi-mittari, jolla voi määrittää virtauksen

Lisätiedot

Luku 13. Kertausta Hydrostaattinen paine Noste

Luku 13. Kertausta Hydrostaattinen paine Noste Luku 13 Kertausta Hydrostaattinen paine Noste Uutta Jatkuvuusyhtälö Bernoullin laki Virtauksen mallintaminen Esitiedot Voiman ja energian käsitteet Liike-energia ja potentiaalienergia Itseopiskeluun jää

Lisätiedot

Differentiaalilaskennan tehtäviä

Differentiaalilaskennan tehtäviä Differentiaalilaskennan tehtäviä DIFFERENTIAALILASKENTA 1. Raja-arvon käsite, derivaatta raja-arvona 1.1 Raja-arvo pisteessä 1.2 Derivaatan määritelmä 1.3 Derivaatta raja-arvona 2. Derivoimiskaavat 2.1

Lisätiedot

763306A JOHDATUS SUHTEELLISUUSTEORIAAN 2 Ratkaisut 2 Kevät 2017

763306A JOHDATUS SUHTEELLISUUSTEORIAAN 2 Ratkaisut 2 Kevät 2017 763306A JOHDATUS SUHTEELLISUUSTEORIAAN 2 Ratkaisut 2 Kevät 207. Nelinopeus ympyräliikkeessä On siis annettu kappaleen paikkaa kuvaava nelivektori X x µ : Nelinopeus U u µ on määritelty kaavalla x µ (ct,

Lisätiedot

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA 1 LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA Mihin tarvitset virheen arviointia? Mittaustulokset ovat aina todellisten luonnonvakioiden ja tutkimuskohdetta kuvaavien suureiden likiarvoja, vaikka mittauslaite olisi miten

Lisätiedot

l 1 2l + 1, c) 100 l=0

l 1 2l + 1, c) 100 l=0 MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I Harjoitustehtäviä syksy 5. Millä reaaliluvun arvoilla a) 9 =, b) 5 + 5 +, e) 5?. Kirjoita Σ-merkkiä käyttäen summat 4, a) + + 5 + + 99, b) 5 + 4 65 + + n 5 n, c)

Lisätiedot

Luento 10: Työ, energia ja teho. Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho

Luento 10: Työ, energia ja teho. Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho Luento 10: Työ, energia ja teho Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho 1 / 23 Luennon sisältö Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho 2 / 23 Johdanto Energia suure, joka voidaan muuttaa muodosta toiseen,

Lisätiedot

14. Putkivirtausten ratkaiseminen. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

14. Putkivirtausten ratkaiseminen. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet 14. Putkivirtausten ratkaiseminen KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet Päivän anti Miten erilaisia putkistovirtausongelmia ratkaistaan? Motivointi: putkijärjestelmien mitoittaminen sekä painehäviöiden

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 16.3.2016 Susanna Hurme Päivän aihe: Translaatioliikkeen kinetiikka (Kirjan luvut 12.6, 13.1-13.3 ja 17.3) Oppimistavoitteet Ymmärtää, miten Newtonin toisen lain

Lisätiedot

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA Oulun yliopisto Fysiikan opetuslaboratorio Fysiikan laboratoriotyöt 1 1 LIITE 1 VIRHEEN RVIOINNIST Mihin tarvitset virheen arviointia? Mittaustuloksiin sisältyy aina virhettä, vaikka mittauslaite olisi

Lisätiedot

MS-A0202 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (SCI) Luento 1: Parametrisoidut käyrät ja kaarenpituus

MS-A0202 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (SCI) Luento 1: Parametrisoidut käyrät ja kaarenpituus MS-A0202 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (SCI) Luento 1: Parametrisoidut käyrät ja kaarenpituus Antti Rasila Aalto-yliopisto Syksy 2015 Antti Rasila (Aalto-yliopisto) MS-A0202 Syksy 2015 1 / 18

Lisätiedot

Differentiaali- ja integraalilaskenta

Differentiaali- ja integraalilaskenta Differentiaali- ja integraalilaskenta Opiskelijan nimi: DIFFERENTIAALILASKENTA 1. Raja-arvon käsite, derivaatta raja-arvona 1.1 Raja-arvo pisteessä 1.2 Derivaatan määritelmä 1.3 Derivaatta raja-arvona

Lisätiedot

MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I Harjoitustehtäviä syksy Millä reaaliluvun x arvoilla. 3 4 x 2,

MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I Harjoitustehtäviä syksy Millä reaaliluvun x arvoilla. 3 4 x 2, MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I Harjoitustehtäviä syksy 6. Millä reaaliluvun arvoilla a) 9 =, b) + + + 4, e) 5?. Kirjoita Σ-merkkiä käyttäen summat 4, a) + 4 + 6 + +, b) 8 + 4 6 + + n n, c) + + +

Lisätiedot

Luku 13. Kertausta Hydrostaattinen paine Noste

Luku 13. Kertausta Hydrostaattinen paine Noste Luku 13 Kertausta Hydrostaattinen paine Noste Uutta Jatkuvuusyhtälö Bernoullin laki Virtauksen mallintaminen Esitiedot Voiman ja energian käsitteet Liike-energia ja potentiaalienergia Itseopiskeluun jää

Lisätiedot

MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA ROISKEVASTUKSEEN

MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA ROISKEVASTUKSEEN Opinnäytetyö (AMK) Kone- ja tuotantotekniikka Laiva- ja venetekniikka 2014 Jesse Bogel MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA ROISKEVASTUKSEEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka

Lisätiedot

l 1 2l + 1, c) 100 l=0 AB 3AC ja AB AC sekä vektoreiden AB ja

l 1 2l + 1, c) 100 l=0 AB 3AC ja AB AC sekä vektoreiden AB ja MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I Harjoitustehtäviä syksy 7. Millä reaaliluvun arvoilla a) 9 =, b) + 5 + +, e) 5?. Kirjoita Σ-merkkiä käyttäen summat 4, a) + + 5 + + 99, b) 5 + 4 65 + + n 5 n, c) +

Lisätiedot

Derivoimalla kerran saadaan nopeus ja toisen kerran saadaan kiihtyvyys Ña r

Derivoimalla kerran saadaan nopeus ja toisen kerran saadaan kiihtyvyys Ña r Vuka HT 4 Tehtävä. Lyhyenä alustuksena tehtävään johdetaan keskeiskiihtyvyys tasaisessa pyörimisessä. Meillä on ympyräradalla liikkuva kappale joka pyörii vakiokulmanopeudella ω dϕ säteellä r origosta.

Lisätiedot

Simulco Oy RAPORTTI R page 1/12

Simulco Oy RAPORTTI R page 1/12 RAPORTTI R03012019 8.1.2019 page 1/12 PRIAMOKSEN AJAUTUMINEN MATALIKOLLE KOTKASSA SIMULOINTITARKASTELU Onnettomuustutkintakeskukselta saadussa toimeksiannossa oli tehtävänä selvittää vaihtoehtoisten ohjailutoimenpiteiden

Lisätiedot

Luvun 12 laskuesimerkit

Luvun 12 laskuesimerkit Luvun 12 laskuesimerkit Esimerkki 12.1 Mikä on huoneen sisältämän ilman paino, kun sen lattian mitat ovat 4.0m 5.0 m ja korkeus 3.0 m? Minkälaisen voiman ilma kohdistaa lattiaan? Oletetaan, että ilmanpaine

Lisätiedot

MAA4 Abittikokeen vastaukset ja perusteluja 1. Määritä kuvassa olevien suorien s ja t yhtälöt. Suoran s yhtälö on = ja suoran t yhtälö on = + 2. Onko väittämä oikein vai väärin? 2.1 Suorat =5 +2 ja =5

Lisätiedot

Fysiikan perusteet. Voimat ja kiihtyvyys. Antti Haarto

Fysiikan perusteet. Voimat ja kiihtyvyys. Antti Haarto Fysiikan perusteet Voimat ja kiihtyvyys Antti Haarto.05.01 Voima Vuorovaikutusta kahden kappaleen välillä tai kappaleen ja sen ympäristön välillä (Kenttävoimat) Yksikkö: newton, N = kgm/s Vektorisuure

Lisätiedot

Luento 5: Käyräviivainen liike. Käyräviivainen liike Heittoliike Ympyräliike Kulmamuuttujat θ, ω ja α Yhdistetty liike

Luento 5: Käyräviivainen liike. Käyräviivainen liike Heittoliike Ympyräliike Kulmamuuttujat θ, ω ja α Yhdistetty liike Luento 5: Käyräviivainen liike Käyräviivainen liike Heittoliike Ympyräliike Kulmamuuttujat θ, ω ja α Yhdistetty liike 1 / 29 Luennon sisältö Käyräviivainen liike Heittoliike Ympyräliike Kulmamuuttujat

Lisätiedot

VA K 0 LA. 1960 Koetusselostus 371. Tehonmittauskoe 1 )

VA K 0 LA. 1960 Koetusselostus 371. Tehonmittauskoe 1 ) VA K 0 LA 4A' Helsinki Rukkila 2 Helsinki 43 48 12 Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Agricultural Engineering 1960 Koetusselostus 371 Tehonmittauskoe 1

Lisätiedot

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Liike ja voima Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Tasainen liike Nopeus on fysiikan suure, joka kuvaa kuinka pitkän matkan kappale kulkee tietyssä ajassa. Nopeus voidaan

Lisätiedot

Pakotettu vaimennettu harmoninen värähtelijä Resonanssi

Pakotettu vaimennettu harmoninen värähtelijä Resonanssi Pakotettu vaimennettu harmoninen värähtelijä Resonanssi Tällä luennolla tavoitteena Mikä on pakkovoiman aiheuttama vaikutus vaimennettuun harmoniseen värähtelijään? Mikä on resonanssi? Kertaus: energian

Lisätiedot

521384A RADIOTEKNIIKAN PERUSTEET Harjoitus 3

521384A RADIOTEKNIIKAN PERUSTEET Harjoitus 3 51384A RADIOTEKNIIKAN PERUSTEET Harjoitus 3 1. Tutkitaan mikroliuskajohtoa, jonka substraattina on kvartsi (ε r 3,8) ja jonka paksuus (h) on,15 mm. a) Mikä on liuskan leveyden w oltava, jotta ominaisimpedanssi

Lisätiedot

A-osa. Ratkaise kaikki tämän osan tehtävät. Tehtävät arvostellaan pistein 0-6. Taulukkokirjaa saa käyttää apuna, laskinta ei.

A-osa. Ratkaise kaikki tämän osan tehtävät. Tehtävät arvostellaan pistein 0-6. Taulukkokirjaa saa käyttää apuna, laskinta ei. PITKÄ MATEMATIIKKA PRELIMINÄÄRIKOE 7..07 NIMI: A-osa. Ratkaise kaikki tämän osan tehtävät. Tehtävät arvostellaan pistein 0-. Taulukkokirjaa saa käyttää apuna, laskinta ei.. Valitse oikea vaihtoehto ja

Lisätiedot

Matematiikan taito 9, RATKAISUT. , jolloin. . Vast. ]0,2] arvot.

Matematiikan taito 9, RATKAISUT. , jolloin. . Vast. ]0,2] arvot. 7 Sovelluksia 90 a) Koska sin saa kaikki välillä [,] olevat arvot, niin funktion f ( ) = sin pienin arvo on = ja suurin arvo on ( ) = b) Koska sin saa kaikki välillä [0,] olevat arvot, niin funktion f

Lisätiedot

Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa

Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin 21.8.2006 Paula Juuti 2 Kaupattavien päästöjen määrittäminen Toistaiseksi CO2-päästömäärät perustuvat

Lisätiedot

763306A JOHDATUS SUHTEELLISUUSTEORIAAN 2 Ratkaisut 3 Kevät E 1 + c 2 m 2 = E (1) p 1 = P (2) E 2 1

763306A JOHDATUS SUHTEELLISUUSTEORIAAN 2 Ratkaisut 3 Kevät E 1 + c 2 m 2 = E (1) p 1 = P (2) E 2 1 763306A JOHDATUS SUHTLLISUUSTORIAAN Ratkaisut 3 Kevät 07. Fuusioreaktio. Lähdetään suoraan annetuista yhtälöistä nergia on suoraan yhtälön ) mukaan + m ) p P ) m + p 3) M + P 4) + m 5) Ratkaistaan seuraavaksi

Lisätiedot

Luento 14: Periodinen liike, osa 2. Vaimennettu värähtely Pakkovärähtely Resonanssi F t F r

Luento 14: Periodinen liike, osa 2. Vaimennettu värähtely Pakkovärähtely Resonanssi F t F r Luento 14: Periodinen liike, osa 2 Vaimennettu värähtely Pakkovärähtely Resonanssi θ F µ F t F r m g 1 / 20 Luennon sisältö Vaimennettu värähtely Pakkovärähtely Resonanssi 2 / 20 Vaimennettu värähtely

Lisätiedot

Työ 16A49 S4h. ENERGIAN SIIRTYMINEN

Työ 16A49 S4h. ENERGIAN SIIRTYMINEN TUUN AMMATTIKOKEAKOULU TYÖOHJE 1/5 Työ 16A49 S4h ENEGIAN SIITYMINEN TYÖN TAVOITE Työssä perehdytään energian siirtymiseen vaikuttaviin tekijöihin sekä lämpöenergian johtumisen että sähköenergian siirtymisen

Lisätiedot

Virhearviointi. Fysiikassa on tärkeää tietää tulosten tarkkuus.

Virhearviointi. Fysiikassa on tärkeää tietää tulosten tarkkuus. Virhearviointi Fysiikassa on tärkeää tietää tulosten tarkkuus. Virhelajit A. Tilastolliset virheet= satunnaisvirheet, joita voi arvioida tilastollisin menetelmin B. Systemaattiset virheet = virheet, joita

Lisätiedot

Erkki Haapanen Tuulitaito

Erkki Haapanen Tuulitaito SISÄ-SUOMEN POTENTIAALISET TUULIVOIMA-ALUEET Varkaus Erkki Haapanen Laskettu 1 MW voimalalle tuotot, kun voimalat on sijoitettu 21 km pitkälle linjalle, joka alkaa avomereltä ja päättyy 10 km rannasta

Lisätiedot

MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 3: Vektorikentät

MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 3: Vektorikentät MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 3: Vektorikentät Antti Rasila Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto Syksy 2016 Antti Rasila (Aalto-yliopisto) MS-A0305 Syksy 2016

Lisätiedot

FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT 2 MAGNEETTIKENTTÄTYÖ

FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT 2 MAGNEETTIKENTTÄTYÖ FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT 2 MAGNEETTIKENTTÄTYÖ MIKKO LAINE 2. kesäkuuta 2015 1. Johdanto Tässä työssä määritämme Maan magneettikentän komponentit, laskemme totaalikentän voimakkuuden ja monitoroimme magnetometrin

Lisätiedot

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA 1 Mihin tarvitset virheen arviointia? Mittaustuloksiin sisältyy aina virhettä, vaikka mittauslaite olisi miten uudenaikainen tai kallis tahansa ja mittaaja olisi alansa huippututkija Tästä johtuen mittaustuloksista

Lisätiedot

5.3 Suoran ja toisen asteen käyrän yhteiset pisteet

5.3 Suoran ja toisen asteen käyrän yhteiset pisteet .3 Suoran ja toisen asteen käyrän yhteiset pisteet Tämän asian taustana on ratkaista sellainen yhtälöpari, missä yhtälöistä toinen on ensiasteinen ja toinen toista astetta. Tällainen pari ratkeaa aina

Lisätiedot

15. Rajakerros ja virtaus kappaleiden ympäri. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

15. Rajakerros ja virtaus kappaleiden ympäri. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet 15. Rajakerros ja virtaus kappaleiden ympäri KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet Päivän anti Miten virtaus käyttäytyy fluidiin upotetun kappaleen ympärillä ja erityisesti sen välittömässä läheisyydessä?

Lisätiedot

Ei-inertiaaliset koordinaatistot

Ei-inertiaaliset koordinaatistot orstai 25.9.2014 1/17 Ei-inertiaaliset koordinaatistot Tarkastellaan seuraavaa koordinaatistomuunnosta: {x} = (x 1, x 2, x 3 ) {y} = (y 1, y 2, y 3 ) joille valitaan kantavektorit: {x} : (î, ĵ, ˆk) {y}

Lisätiedot

Vedetään kiekkoa erisuuruisilla voimilla! havaitaan kiekon saaman kiihtyvyyden olevan suoraan verrannollinen käytetyn voiman suuruuteen

Vedetään kiekkoa erisuuruisilla voimilla! havaitaan kiekon saaman kiihtyvyyden olevan suoraan verrannollinen käytetyn voiman suuruuteen 4.3 Newtonin II laki Esim. jääkiekko märällä jäällä: pystysuuntaiset voimat kumoavat toisensa: jään kiekkoon kohdistama tukivoima n on yhtäsuuri, mutta vastakkaismerkkinen kuin kiekon paino w: n = w kitka

Lisätiedot

TEHTÄVIEN RATKAISUT. b) 105-kiloisella puolustajalla on yhtä suuri liikemäärä, jos nopeus on kgm 712 p m 105 kg

TEHTÄVIEN RATKAISUT. b) 105-kiloisella puolustajalla on yhtä suuri liikemäärä, jos nopeus on kgm 712 p m 105 kg TEHTÄVIEN RATKAISUT 15-1. a) Hyökkääjän liikemäärä on p = mv = 89 kg 8,0 m/s = 71 kgm/s. b) 105-kiloisella puolustajalla on yhtä suuri liikemäärä, jos nopeus on kgm 71 p v = = s 6,8 m/s. m 105 kg 15-.

Lisätiedot

Ratkaisuja, Tehtävät

Ratkaisuja, Tehtävät ja, Tehtävät 988-97 988 a) Osoita, että lausekkeiden x 2 + + x 4 + 2x 2 ja x 2 + - x 4 + 2x 2 arvot ovat toistensa käänteislukuja kaikilla x:n arvoilla. b) Auton jarrutusmatka on verrannollinen nopeuden

Lisätiedot

PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS

PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS 1 PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS Aki Sorsa 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ Mitattavuus ja mittaus käsitteinä Mittauksen vaiheet Mittaustarkkuudesta SUUREIDEN MITTAUSMENETELMIÄ Mittalaitteen osat Lämpötilan

Lisätiedot

Jakso 1: Pyörimisliikkeen kinematiikkaa, hitausmomentti

Jakso 1: Pyörimisliikkeen kinematiikkaa, hitausmomentti Jakso 1: Pyörimisliikkeen kinematiikkaa, hitausmomentti Kertausta Ympyrärataa kiertävälle kappaleelle on määritelty käsitteet kulmanopeus ja kulmakiihtyvyys seuraavasti: ω = dθ dt dω ja α = dt Eli esimerkiksi

Lisätiedot

SMG-4500 Tuulivoima. Kolmannen luennon aihepiirit TUULEN TEHO

SMG-4500 Tuulivoima. Kolmannen luennon aihepiirit TUULEN TEHO SMG-4500 Tuulivoima Kolmannen luennon aihepiirit Tuulen teho: Betzin lain johtaminen Tuulivoimalatyypeistä: Miksi vaaka-akselinen, miksi kolme lapaa? Aerodynamiikkaa: Tuulivoimalan roottorin lapasuunnittelun

Lisätiedot

MAA7 Kurssikoe Jussi Tyni Tee B-osion konseptiin pisteytysruudukko! Kaikkiin tehtäviin välivaiheet näkyviin! Laske huolellisesti!

MAA7 Kurssikoe Jussi Tyni Tee B-osion konseptiin pisteytysruudukko! Kaikkiin tehtäviin välivaiheet näkyviin! Laske huolellisesti! A-osio: ilman laskinta. MAOLia saa käyttää. Laske kaikki tehtävistä 1-. 1. a) Derivoi funktio f(x) = x (4x x) b) Osoita välivaiheiden avulla, että seuraava raja-arvo -lauseke on tosi tai epätosi: x lim

Lisätiedot

1. Hidaskäyntiset moottorit

1. Hidaskäyntiset moottorit 1. Hidaskäyntiset moottorit 1.1 Radiaalimäntämoottorit 1.1.1 Ulkoisin virtauskanavin varustetut moottorit Ulkoisin virtauskanavin varustettujen moottorien arvoja: (moottorikoon mukaan) - käyttöpainealue

Lisätiedot

MS-A0202 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (SCI) Luento 2: Usean muuttujan funktiot

MS-A0202 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (SCI) Luento 2: Usean muuttujan funktiot MS-A0202 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (SCI) Luento 2: Usean muuttujan funktiot Antti Rasila Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto Syksy 2016 Antti Rasila (Aalto-yliopisto)

Lisätiedot