TUIJA KANKKIO. Sisäinen viestintä muutoksessa JOHTAMINEN JA PALVELULIIKETOIMINTA YAMK TUTKINTO-OHJELMA 2022

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUIJA KANKKIO. Sisäinen viestintä muutoksessa JOHTAMINEN JA PALVELULIIKETOIMINTA YAMK TUTKINTO-OHJELMA 2022"

Transkriptio

1 TUIJA KANKKIO Sisäinen viestintä muutoksessa JOHTAMINEN JA PALVELULIIKETOIMINTA YAMK TUTKINTO-OHJELMA 2022

2 2 Tekijä Kankkio, Tuija Julkaisun laji Opinnäytetyö, ylempi AMK Päivämäärä Kesäkuu 2022 Sivumäärä 48 Julkaisun kieli Suomi Julkaisun nimi Sisäinen viestintä muutoksessa Tutkinto-ohjelma Johtaminen ja palveluliiketoiminta YAMK tutkinto-ohjelma Tämän opinnäytetyön aiheena on sisäinen viestintä muutoksessa. Tarkoituksena oli tutkia, miten yhtiön sisäinen viestintä onnistui fuusion aikana ja miten henkilöstö koki muutosviestinnän sekä minkälainen henkilöstökokemus fuusiosta syntyi. Kyseinen toteutunut fuusio oli ensimmäinen LähiTapiola-ryhmän sisäinen fuusio. Opinnäytetyön lähestymistapana on tapaustutkimus. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa kehittämisehdotuksia organisaation muutosviestintään. Kyseisiä ehdotuksia on mahdollista soveltaa tulevien muutosten viestintäsuunnitelmaa laadittaessa, oli kyseessä sitten isompi tai pienempi muutos. Tutkimus oli laadullinen, eli kvalitatiivinen, tutkimus. Tutkimuksen aineistona käytettiin fuusion aikana tehtyjen kyselytutkimusten tuloksia sekä teemahaastatteluja. Teemahaastatteluun osallistui yhteensä kymmenen henkilö, jotka edustivat mahdollisimman laajasti organisaation eri työtehtäviä ja alueita. Tutkimus osoitti, että muutosviestinnän onnistumisella on vaikutusta työntekijöiden sitoutumiseen organisaatioon. Työntekijät ovat myös halukkaita osallistumaan muutosten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tutkimus osoittaa, että onnistunut sisäinen viestintä muutoksessa vaatii suunnitelmallisuutta, avoimuutta, rehellisyyttä sekä oikeaaikaisuutta unohtamatta kuitenkaan aitoa työntekijöiden kuuntelua. Asiasanat: Sisäinen viestintä, muutosviestintä, organisaatiomuutos, henkilöstökokemus

3 3 Author(s) Kankkio, Tuija Type of Publication Master s thesis Date June 2022 Number of pages 48 Language of publication: Finnish Title of publication Internal communication in organizational change Degree program Degree Programme in Management and Service Business The topic of this thesis is internal communication in organizational change. The aim of this thesis was to study how internal communication succeeded in the merger and how the staff experienced the organizational change. This merger was the first in the LähiTapiola group. The approach of the thesis is a case study. The aim of the study was to produce development proposals for organizational change communication. It is possible to apply these proposals when drawing up a communication plan for future changes, whether a major or minor change. The study was a qualitative study. The results of the surveys conducted during the merger and thematic interviews were used as the research material. A total of ten people took part in the thematic interview, representing as broadly as possible the different tasks and areas of the organization. The study showed that the success of change communication has an impact on employee engagement with the organization. Employees are also willing to participate in the planning and implementation of change. Research shows that successful internal communication in change requires planning, openness, honesty and timeliness, without forgetting genuine employee listening. Key words: internal communications, change communication, organizational change, employee experience

4 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO KEHITTÄMISTYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET LähiTapiola Fuusion vaiheet Sisäinen viestintä nyt Tavoite ja tutkimuskysymykset Teoreettinen viitekehys LÄHESTYMISTAPA JA TUTKIMUSMENETELMÄT Lähestymistapa Tutkimusmenetelmät ORGANISAATIOMUUTOS Kokemus muutoksesta on yksilöllinen Muutoksen vaiheet Muutosvastarinta Tunteet, luottamus ja arvostus Henkilöstökokemus eli miten sinulla menee? MUUTOSVIESTINTÄ Sisäinen viestintä eli työyhteisöviestintä Sisäisen viestinnän foorumit Mihin muutosviestintää tarvitaan? Muutosviestinnän selkeys Muutosviestinnän vastuut ja viestinnän suunnittelu TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TULOKSET Kyselyt Kyselyjen toteutus Kyselyjen tulokset Haastattelut Haastattelujen toteutus Haastattelujen tulokset JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET LOPUKSI LÄHTEET LIITTEET

5 5 1 JOHDANTO Muutos tarkoittaa, että siirrytään vallitsevasta tilasta tai tilanteesta toiseen. Muutosta ei tehdä muutoksen vuoksi, vaan muutokselle on määritelty jokin tavoite, johon muutoksella pyritään. Jotta muutos olisi onnistunut, pitää muutoksesta viestiä. Muutosviestintä on muotoutunut yhdeksi viestinnän itsenäiseksi lajiksi, vaikka se onkin yksi osa strategista viestintää ja johtamista. Muutosviestinnän erottaa muusta viestinnästä se, että muutoksen kohteena olevia asioita pyritään käsittelemään syvemmin ja perusteellisemmin, kuin muussa viestinnässä. Huonosti viestitty muutos saattaa aiheuttaa työyhteisössä kriisin. Muutos voidaankin siis toteuttaa viestinnän näkökulmasta hallitusti, vähemmän hallitusti tai kriisin kautta. (Juholin, 2009, s. 320.) LähiTapiola Lännen ja LähiTapiola Satakunta fuusioituivat vuoden 2021 alussa muodostaen uuden yhtiön, LähiTapiola Länsi-Suomen. Uusi yhtiö toimii Satakunnan maakunnan alueella sekä Varsinais-Suomessa Pyhärannan, Uudenkaupungin ja Laitilan kuntien alueella sekä Pirkanmaalla Ikaalisissa ja Parkanossa. Uuden yhtiön kotipaikka on Pori. Ennen fuusiota eteläisen Satakunnan ja Vakka-Suomen alueella toiminut LähiTapiola Lännen ja pohjoisen Satakunnan alueella toiminut LähiTapiola Satakunnan alueyhtiöt olivat suunnilleen samankokoisia kaikilla mittareilla arvioituna. Uusi fuusiossa muodostunut yhtiö on LähiTapiola -ryhmän 19 alueyhtiöstä suurimpien yhtiöiden joukossa. Edellä mainittu fuusio oli ensimmäinen LähiTapiola -ryhmän sisäinen fuusio. On kuitenkin mahdollista, että tulevaisuudessa ryhmän sisällä nähdään vielä muitakin alueyhtiöiden välisiä fuusioita. Tämän työn tarkoituksena on kuvata muutoksen sisäinen viestintä sekä arvioida, miten muutosviestintä fuusioituvien yhtiöiden henkilökunnalle onnistui sekä kuvata henkilöstön kokemuksia fuusiosta ja siihen liittyvästä viestinnästä. Työn lopputuloksena on tarkoitus antaa konkreettisia kehittämisehdotuksia tuleviin muutosviestintätilanteisiin. Työssä tehtäviä huomioita voidaan soveltaa suuremmissa ja pienemmissä organisaation muutostilanteissa.

6 6 2 KEHITTÄMISTYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET 2.1 LähiTapiola LähiTapiola -ryhmä on keskinäinen eli asiakkaidensa omistama yhtiö, joka toimii kaikkialla Suomessa. LähiTapiola palvelee niin henkilö-, maatila-, yritys- kuin yhteisöasiakkaitakin. LähiTapiolan palveluihin kuuluvat vahinko-, henki- ja eläkevakuuttaminen sekä säästämisen ja sijoittamisen palvelut. Omistaja-asiakkaita ryhmässä oli noin 1,6 miljoonaa vuonna LähiTapiola -ryhmä muodostuu valtakunnallisesti toimivista LähiTapiola Vahinkoyhtiöstä, LähiTapiola Henkiyhtiöstä, LähiTapiola Varainhoidosta, LähiTapiola Kiinteistövarainhoidosta ja LähiTapiola Vaihtoehtorahastoista sekä 19 alueellisesta keskinäisestä vahinkovakuutusyhtiöstä. (LähiTapiola, 2022, kohta yhtiöryhmätietoa.) Vuoden 2021 alussa Lännen ja Satakunnan fuusiosta syntynyt LähiTapiola Länsi- Suomi toimii koko Satakunnassa, Varsinais-Suomessa Laitilan, Uudenkaupungin, Pyhärannan sekä Pirkanmaalla Ikaalisten ja Parkanon kuntien alueilla. Yhtiöllä on toimialueellaan toimisto 10 paikkakunnalla, jotka on merkitty kuvaan 1, sekä näiden lisäksi oma korvauspalvelu sekä verkko- ja puhelinkanava eli niin sanottu digikanava. Yhteensä yhtiössä työskentelee noin 160 henkilöä ja yhtiöllä on noin asiakasta. (LähiTapiola, 2022, kohta Länsi-Suomi.)

7 7 Kuva 1. LähiTapiola Länsi-Suomen toimistot (LähiTapiola Länsi-Suomi, 2022) 2.2 Fuusion vaiheet Kahden yhtiön fuusio alkoi henkilökunnan näkökulmasta heti vuoden 2020 alussa. Fuusion valmistelu ilmoitettiin molemmille fuusioituville yhtiöille samanaikaisesti verkon kautta pidettävässä yhtiön aamupalaverissa ja heti perään toteutettiin henkilöstökysely fuusioon liittyvistä asioista. Tämän laajemman kyselyn lisäksi toteutettiin kaksi lyhyttä kyselyä vuoden 2020 aikana, joiden tarkoituksena oli saada lyhyesti kerättyä työntekijöiden sen hetkiset tunnelmat sekä mahdollisesti avoimen palautteen kautta tulevia kehittämisehdotuksia. Viimeinen lyhyt kysely toteutettiin maaliskuussa 2021 eli noin kaksi kuukautta virallisen fuusion toteutumisen jälkeen. Kyselyiden lisäksi pidettiin molempien yhtiöiden työntekijöille yhteisiä palavereja verkkoviestimien ja videoneuvottelujen avulla, joissa fuusion etenemisvaiheita käytiin yhdessä läpi. Keväällä 2020 perustettiin myös erilaisia työryhmiä, joihin jokainen työntekijä sai halutessaan osallistua. Ryhmien tarkoituksena oli pohtia valmiiksi, miten kahden erilaisen organisaatiokulttuurin työtavat saataisiin mahdollisimman samanlaisiksi

8 8 heti uuden yhtiön aloittaessa tammikuussa Työryhmien toimintaa haittasi kuitenkin maaliskuussa 2020 alkanut Koronapandemia, joka esti fyysiset tapaamiset. Uusi organisaatio esimiehineen julkistettiin kesällä 2020 ja uusi toiminnallinen organisaatio aloitti työnsä jo syyskuussa Toiminnallinen organisaatio tarkoitti käytännössä sitä, että uudet tiimit esihenkilöineen aloittivat jo toimintansa, vaikka virallisesti työskenneltiinkin vielä kahdessa eri yhtiössä. Lähes kaikki uuden organisaation esihenkilöt valittiin vanhojen organisaatioiden esihenkilöistä. Uudessa organisaatiossa jokaiselle löydettiin suunnilleen vanhaa työnkuvaa vastaava työ. Tässä vaiheessa ei juurikaan syntynyt uusia avoimia toimia eikä kenenkään työ päättynyt fuusiosta johtuvista syistä. Uusi yhtiö aloitti virallisesti toimintansa Vuoden 2020 aikana LähiTapiola-ryhmässä tehtiin myös muita muutoksia, kuten kokonaan uuden vakuutusjärjestelmän käyttöönotto, eli kaikki vakuutusten kanssa työskentelevät opettelivat uuden järjestelmän työnsä tekemiseksi. Tämän lisäksi maaliskuussa 2020 jouduttiin LähiTapiolan toimistot sulkemaan lähes kolmeksi kuukaudeksi koronapandemian vuoksi, jonka seurauksena työntekijät joutuivat opettelemaan nopeasti kokonaan uuden tavan työskennellä yllättäen muuttuneessa ympäristössä. Tutut toimistotapaamiset olikin vaihdettava verkko- ja puhelintapaamisiin, joita suuri osa työntekijöistä ei ollut aiemmin tehnyt yhtään tai erittäin vähän. Pandemian jatkuttua kaksi vuotta, uuden yhtiön työntekijät ovat jo päässeet tapaamaan toisiaan tiimien kesken, mutta vieläkään yhtiö ei ole kokonaisuudessaan kokoontunut yhteen, vaan koko henkilöstöä koskevat koulutus- ja palaveripäivät on pidetty erilaisten verkossa toteutettavien neuvottelujen kautta. Fuusion aikana toteutettujen kyselyjen aikana tilanne oli kuitenkin erilainen, sillä koronan aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi eivät tiimitkään olleet päässeet tapaamaan toisiaan kasvotusten. Lisäksi suurin osa työntekijöistä työskenteli maaliskuusta 2020 alkaen vuoden 2021 loppuun asti ainoastaan yhdessä toimipisteessä tai kokonaan kotitoimistolla, jolloin sosiaaliset kohtaamiset supistuivat vielä normaaliakin enemmän. Onkin siis oletettava, että fuusioon liittyvissä kyselyissä tulleista palautteista ei kaikki johdu fuusiosta, vaan osa palautteista johtuu muista suurista työntekoon liittyvistä muutoksista, joihin työntekijät ovat joutuneet sopeutumaan yllättäen ja nopealla aika-

9 9 taululla. Osittain tämän opinnäytetyön tarkoituksena onkin päästä fuusion aikaisten kyselyillä saatujen vastausten taakse ja selventää, mitkä palautteet johtuvat fuusiosta ja mitkä ovat seurausta muista muutoksista. Kuten jo alussa todettiin, on toteutunut fuusio ensimmäinen ryhmän sisäinen fuusio. On kuitenkin mahdollista, että fuusioita on tulevaisuudessa muitakin. Fuusioiden lisäksi yritysmaailma on jatkuvasti muutoksen kohteena. Muutokset voivat johtua esimerkiksi muuttuvasta lainsäädännöstä, maailmantilanteesta tai muuttuvasta markkinatilanteesta, joten tämän opinnäytetyön on tarkoitus antaa kehitysehdotuksia erityisesti tulevien suurempien ja pienempien muutosten sisäiseen viestimiseen. 2.3 Sisäinen viestintä nyt Yhtiön sisäinen viestintä on siirtynyt mitä suuremmissa osin verkkoon, tarkemmin sanottuna Microsoftin Teams viestintäalustalle. Ennen kyseisen ohjelman käyttöönottoa sisäinen viestintä oli sähköposteja, tiimipalavereja ja kuukausittaisia koko yhtiön palavereja. Tämän lisäksi koko LähiTapiola -ryhmän sisäinen viestintäkanava on intranet. Teams otettiin alueyhtiöissä käyttöön alkuvuodesta 2020, joten se on sisäisen viestinnän välineenä suhteellisen uusi. Pandemian aiheuttaman etätyöskentelyn vuoksi työntekijät ovat kuitenkin ottaneet ohjelman nopeasti päivittäiseen käyttöönsä. Ohjelma kerää yhteen sisäiset puhelut, palaverit, pikaviestit ja keskustelut sekä sisäisen tiedottamisen. Ongelmana on kuitenkin informaation tulva. Kun ohjelmisto otettiin käyttöön nopeasti, ei ollut olemassa selkeää viestintäkanavien suunnitelmaa. Tämän vuoksi helppous on tuonut mukanaan informaation määrän nousun, jolloin yksittäisen henkilön on helppo passivoitua tulvan alla. Vaikka tieto olisi saatavilla, sitä ei välttämättä osata etsiä tai sitä on vaikea löytää. Tämä ongelma on onneksi jo tunnistettu ja sen vuoksi Teamsiin liittyvää viestintäsuunnitelmaa on kehitetty jatkuvasti eteenpäin ja erilaisille ryhmille on luotu erilaisia informaatiokanavia. Teamsin pikaviestien ja tiedostojen lisäksi yhtiössä viestitään myös kuukausittain pidettävällä koko alueyhtiön yhteisellä verkkopalaverilla, säännöllisillä työntekijän ja

10 10 esimiehen välisillä keskusteluilla, viikoittaisilla verkon kautta pidettävillä tiimipalavereilla sekä muilla verkossa tapahtuvilla ajankohtaisinfoilla, kuten kuukausittain järjestettävällä sijoitusaamulla. LähiTapiola Länsi-Suomen henkilöstö on jo palannut toimistoille joko osittain tai kokonaan, joten myös muut viestintätilanteet, kuten työntekijöiden kohtaamiset työpäivän aikana, on otettava huomioon sisäisestä viestinnästä puhuttaessa. 2.4 Tavoite ja tutkimuskysymykset Opinnäytetyön tavoitteena on antaa yhtiön johdolle realistinen kuva yhtiön sisäisen viestinnän onnistumisesta fuusion aikana, jotta johto ja muut viestijät pystyvät huomioimaan esille nousseet asiat jatkossa sisäisessä muutosviestinnässään. Tarkoitus on siis antaa kehitysehdotuksia mahdollisimman hyvän sisäisen viestinnän suunnitelman luomiseksi, jota voidaan soveltaa kohdeorganisaation tulevien muutosten viestimisessä. Koska viestintä on monitahoinen ja laaja kokonaisuus, voidaan tavoite jakaa pienempiin apukysymyksiin, jotka tukevat pääasiallista tavoitetta. Näitä ovat Miten viestintä koettiin? Millaista on hyvä muutosviestintä? Mitä mieltä oltiin muutoksessa käytetyistä viestintäkanavista? Miten muutos koettiin yleisesti eli millaiseksi muutoksen henkilöstökokemus muodostui? Miten pandemian aiheuttamat toimintatavat pystyttiin erottelemaan muutoksesta aiheutuneista asioista? 2.5 Teoreettinen viitekehys Tässä opinnäytetyössä keskitytään erityisesti sisäisen muutosviestinnän onnistumiseen ja siihen mikä sen vaikutus on henkilöstökokemukseen. Samalla pyritään selvittämään, pystyikö henkilöstö erottamaan päällekkäisten muutosten keskellä, mitkä toimet aiheutuivat fuusiosta ja mitkä muista samanaikaisista muutoksista. Aiheen mielenkiintoa lisää se, että kaikki muutokset tapahtuivat pääasiassa vuoden 2020 aikana, jolloin koronapandemia toi oman haasteensa työskentelylle. Lopullisena ta-

11 11 voitteena on kuitenkin tuottaa kehitysehdotuksia organisaation sisäiseen muutosviestintään, joita voidaan hyödyntää tulevien suurten ja pienten muutosten yhteydessä. Olisi mielenkiintoista tutkia, miten henkilöstö sopeutuu isoihin organisaatiomuutoksiin ja mitä asioita johdon on otettava huomioon isossa organisaatiomuutoksessa, mutta koska kokonaisuus on laaja, keskitytään tässä tutkimuksessa pääasiassa muutosviestintään. Tässä opinnäytetyössä teoreettisen viitekehyksen keskeisimmät käsitteet ovat organisaatiomuutos, muutosviestintä, sisäinen viestintä ja henkilöstökokemus. Organisaatiomuutos on haasteellista määritellä, sillä organisaation muutos saattaa kohdistua organisaation rakenteeseen, uusien palveluiden tarjoamiseen tai vaikka organisaation kotipaikkaan. Muutos voi olla myös pienempi kuten esimiehen vaihtuminen. (Juuti & Virtanen, 2009, s. 16.) Tässä työssä organisaatiomuutoksella tarkoitetaan nimenomaan organisaation rakenteeseen kohdistuvaa muutosta. Sisäisellä viestinnällä tai työyhteisöviestinnällä tarkoitetaan kaikkea organisaation sisällä tapahtuvaa viestintää, tiedotteita, palavereja, keskusteluja ja kohtaamisia eri kanavissa ja erilaisilla kokoonpanoilla. Muutosviestintä taas on pieni osa sisäistä viestintää, eli se käsittää ne osat sisäisestä viestinnästä, jossa käsitellään tiettyä muutosta syvällisesti ja perusteellisesti. Henkilöstökokemuksella taas tarkoitetaan sitä, miten henkilöstön odotukset ja organisaation antamat lupaukset kohtaavat. Henkilöstökokemukseen liittyy aina vahvasti työntekijöiden mielikuvat ja tunteet. (Kaijala & Tolvanen, 2020, s. 210.) Kuva 2. Teoreettinen viitekehys

12 12 3 LÄHESTYMISTAPA JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3.1 Lähestymistapa Opinnäytetyön lopputuloksena on tarkoitus antaa kehitysehdotuksia siihen, miten sisäisellä viestinnällä tuetaan onnistunutta muutosta. Tapaustutkimus soveltuu kehittämistyön lähestymistavaksi, kun tehtävänä on tuottaa kehittämisehdotuksia ja - ideoita. Tapaustutkimus tuottaa tietoa nykyajassa tapahtuvasta ilmiöstä sen todellisessa toimintaympäristössä. Sen pyrkimyksenä on siis tuottaa syvällistä ja yksityiskohtaista tietoa tutkittavasta kohteesta. Tapaustutkimuksen avulla onkin siis mahdollista ymmärtää kehittämisen kohdetta kokonaisvaltaisesti realistisessa toimintaympäristössä. Kysymys on siitä, että selvitetään, miten jokin on mahdollista ja miten jokin tapahtuu. Tapaustutkimus vastaa kysymyksiin miten? ja miksi?. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti, 2014, s. 52.) Tapaustutkimusta käytetään, kun halutaan ymmärtää kehittämisen kohdetta ja tuottaa uusia kehittämisehdotuksia. Tapaustutkimus auttaa myös ymmärtämään työntekijöiden välisiä suhteita ja toimintaa yrityksessä. Tapaustutkimus sopii myös esimerkiksi epätyypillisten prosessien tutkimiseen. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti, 2014, s. 53.) Koska fuusio voidaan ajatella yhtenä, yksittäisenä prosessina ja kokonaisuutena, voidaan tästä kehittämistyöstä puhua tapaustutkimuksena. Lisäksi voidaan ajatella, että vaikka fuusio on jo teknisesti toteutunut, on työyhteisön sulautuminen yhdeksi yhtiöksi vielä kesken. Näin ollen opinnäytetyö tuottaa osaltaan tietoa myös nykyajassa tapahtuvasta ilmiöstä sellaisenaan. Tapaustutkimuksessa keskitytään yleensä yhteen tapaukseen tai prosessiin ja sen syvälliseen ymmärtämiseen ja kuvaamiseen. Näin ollen tapaustutkimuksen tavoitteena ei ole yleistäminen. Tapaustutkimuksen avulla saatuja tuloksia voidaan kuitenkin jalostaa kehittämisehdotuksiksi, joita voidaan soveltaa jatkossa samankaltaisiin tilanteisiin eli uusiin tapauksiin. (Kananen, 2013, s. 55.) Tapaustutkimuksen tyypillinen piirre on, että monipuolisen ja kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi käytetään monenlaisia menetelmiä (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti,

13 , s. 55). Tässä kehittämistyössä on teoreettisen kirjallisuuden lisäksi tarkoitus käyttää tutkimusmateriaalina yhtiössä fuusioprosessin aikana toteutettujen henkilöstökyselyjen vastauksia sekä näiden vastausten perusteella tehdä vielä muutamia teemahaastatteluja henkilökunnalle luotettavien tutkimustulosten aikaansaamiseksi. 3.2 Tutkimusmenetelmät Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on kehittää tai uudistaa tutkittavaa kohdetta ja sen tehtävä on lisätä ymmärrystä, mahdollistaa erilaisia tulkintoja, antaa asioille merkityksiä ja tuottaa mallinnuksia. (Pitkäranta, 2014, s. 9.) Tässä opinnäytetyössä on tarkoitus nimenomaan ymmärtää fuusiossa syntyneitä henkilökunnan kokemuksia sekä antaa kehitysehdotuksia sisäiseen viestintään sekä muutosviestintään tämän pohjalta. Sen vuoksi opinnäytetyö toteutetaan laadullisena tutkimuksena. Aineistona käytetään aiemmin tehtyjen kyselyjen tuloksia sekä teemahaastatteluja. Kyselytutkimus on yleinen tapa hankkia suuri määrällinen aineisto tutkimuksen pohjaksi. Kyselytutkimuksessa tarkasti muotoiltu lomake lähetetään vastaajille. Kyselytutkimus on suhteellisen nopea ja kustannustehokas tapa selvittää yleistä mielipidettä. (Pitkäranta, 2014, s. 90.) Tässä tapauksessa kyselytutkimuksia on fuusion aikana tehty neljä kappaletta. Tässä työssä tarkoitus on analysoida ja verrata tutkimuksissa saatuja vastauksia. Aiemmin tehtyjen kyselyjen aineistoja hyödynnetään tässä tutkimuksessa kokonaisuudessaan eikä saadusta materiaalista rajata mitään tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Teemahaastattelulla tarkoitetaan keskustelunomaista tilannetta, jossa käydään läpi ennalta suunniteltuja ja sovittuja teemoja, tässä tapauksessa fuusion aikaista muutosviestintää sekä sitä, miten haastateltavat ovat sen kokeneet. Myös fuusion aikana tehtyjen kyselyjen materiaalia käytetään teemahaastattelujen pohjana. Teemahaastattelujen ajatuksena onkin, että tällä menetelmällä voidaan tutkia kaikkia yksilön ajatuksia ja kokemuksia. Oleellisinta tässä haastattelumenetelmässä on, ettei haastattelussa esitetä yksityiskohtaisia kysymyksiä, vaan haastattelu etenee teemojen varassa, tämä tuo tutkittavien oman äänen entistä vahvemmin kuuluviin. Teemahaastattelua

14 14 voidaan nimittää myös puolistrukturoiduksi haastattelumenetelmäksi, sillä haastattelun aiheet, teemat ja aspekti on kaikille haastateltaville samat, mutta tarkasti muotoillut kysymykset ja järjestys puuttuvat. Teemahaastattelu ei kuitenkaan ole täysin vapaa haastattelu, kuten esimerkiksi syvähaastattelu on. (Hirsjärvi & Hurme, 2017, s ) Tässä työssä haastattelun teemoja ovat: fuusion taustan ja tavoitteiden ymmärtäminen sisäisen muutosviestinnän onnistuminen muutosviestinnän kanavat ja dokumentointi muutokseen osallistaminen tunteiden käsittely muutoksen aikana päällekkäisten muutosten tuomat haasteet Työtä varten haastatellaan organisaatiossa eri asemassa olevia työntekijöitä, jotka ovat työskennelleet joko Satakunnan tai Lännen organisaatiossa jo ennen fuusioprosessin alkua, pois lukien johtoryhmän jäsenet. Teemahaastatteluilla on tarkoitus syventää kyselyillä saatuja tuloksia nimenomaan henkilöstökokemuksen näkökulmasta. 4 ORGANISAATIOMUUTOS 4.1 Kokemus muutoksesta on yksilöllinen Organisaatiomuutosten lähtökohtana on yrityksen pyrkimys parantaa kilpailukykyään, sopeutumaan ulkoisiin muutoksiin ja turvaamaan oman olemassaolonsa myös jatkossa. Työntekijän näkökulmasta organisaatiomuutos yleensä tarkoittaa sitä, että tapa tehdä työtä muuttuu. Työntekijä saa mahdollisesti uusia työtehtäviä hoidettavaksi, uusia työkavereita ja myös esimies saattaa vaihtua, joka osaltaan vaikuttaa myös työn tekemisen tapaan. Joissakin tilanteissa muutos voi johtaa myös työsuhteen päättymiseen. (Työterveyslaitos, n.d. kohta organisaatiomuutos.) Jokaisen muutoksen onnistumiselle on tärkeintä määritellä ensimmäiseksi mihin muutoksella pyritään.

15 15 Tämän jälkeen luodaan muutosprosessi, jonka avulla siirrytään nykytilasta tavoitteeseen. (Valpola, 2004, s. 27.) Ihmiset kokevat muutokset omalla tavallaan, oli kyse sitten isosta tai pienestä muutoksesta. Voi olla, että pieni toimintatapamuutos voi olla yksittäiselle työntekijälle isompi muutos kuin esimerkiksi organisaation rakenteisiin liittyvä muutos, joka taas voi olla merkityksellisempi johdolle. Joidenkin työntekijöiden on helpompi päästä kiinni uusiin asioihin, tavoitteisiin ja toiminta-ajatuksiin kuin toisten. Tämä näyttäytyy työnteossa niin, että toiset tarttuvat innostuneesti uusiin tehtäviin, kun toiset tarvitsevat työntekoon alussa huomattavasti enemmän tukea. On myös mahdollista, että työntekijää eivät sinällään muutokset kiinnosta, kunhan työ vain säilyy. Jotkut työntekijät saattavat kyseenalaistaa muutoksen kärkevästikin, mutta pystyvät silti mukautumaan niihin. (Ponteva, 2010, s. 9.) Muutoksen makronäkökulmalla tarkoitetaan organisaation muutoksia kokonaisuuden tasolla. Mikronäkökulmalla tarkoitetaan muutosta yksilön näkökulmasta. Makrotasolla suunniteltu muutos saattaa näyttäytyä mikrotasolla hyvin erilaisesti, vaikka kyse olisi samasta muutoksesta. Toisaalta mikrotasolla voi tapahtua muutoksia, joista makrotasolla ei edes tiedetä. Lopulta muutos on kuitenkin prosessi, jossa monet asiat vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti toisiinsa. (Ponteva, 2010, s. 10.) Muutos voidaan nähdä myös käännekohtana, jonka jälkeen työntekijän ajatukset työelämästä ja toiminnastaan työyhteisössä muuttuu. Joidenkin mielessä korostuu entinen organisaatio, joka ei ollut toimiva. Tällöin nousee esiin asioita, kuten johdon ja työntekijöiden huonot suhteet tai vähäiset, osaamiseen liittyvät, etenemismahdollisuudet. Organisaatiomuutoksiin liittyvät kauhutarinat taas toistavat kertomuksia yksilön vaikeuksista selvitä muutoksessa ja oman työn jatkumiseen liittyvästä epävarmuuden tunteesta. (Ponteva, 2012, s. 16.) 4.2 Muutoksen vaiheet Muutosprosessi tarvitsee viisi asiaa onnistuakseen ja jotta päästään haettuihin tuloksiin. Nämä vaiheet ovat:

16 16 1. muutostarpeen määrittely, 2. yhteisen näkemyksen luominen, 3. muutoskyvystä huolehtiminen, 4. ensimmäiset toimenpiteet ja 5. ankkurointi käytäntöön. Muutostarpeen hyväksyminen on elintärkeä lähtökohta muutosprosessin käynnistymiselle. Se konkretisoi sen, miksi muutos on tehtävä ja mitä sen avulla saadaan aikaan. Mikäli tarvetta ei tunnisteta, ei työyhteisö sitoudu muutokseen edes alussa. Yhteinen näkemys tarkoittaa sitä, millä perusratkaisuilla haluttuun lopputulokseen päästään. Näkemys on perustana, kun mietitään millä toimenpiteillä muutosta viedään eteenpäin. Muutoskyvystä huolehtiminen on tehtävä, jotta muutosvoima riittää toteutukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että muutoksen suunnitteluvaiheessa on huomioitava, että jokainen halukas on saanut äänensä kuuluviin. Mikäli näin ei ole, sitoutuminen muutokseen on heikompaa. (Valpola, 2004, s ) Ensimmäiset toimenpiteet konkretisoivat, mitä muutosviestit tarkoittavat käytännössä. Ensimmäisiä toimenpiteitä tarkkaillaan ja tulkitaan normaalia enemmän. Ne ovat myös viestinnän kannalta tärkeitä, sillä ne kertovat, että muutosta on alettu toteuttaa. Ensimmäiset toimenpiteet alkavat, kun muutoksesta kerrotaan julkisesti. Viimeinen muutosvaihe eli ankkurointi käytäntöön kestää kauan ja sille on annettava aikaa. Etenkin fuusiossa kestää kauan ennen kuin uusi yksikkö ja sen jäsenet toimivat yhdessä luontevasti eikä haikaile enää aikaan ennen fuusiota. Minimissään ankkurointivaihe kestää vuoden. (Valpola, 2004, s ) Edellä kuvatut muutoksen vaiheet on nähtävissä myös LähiTapiola Länsi-Suomen fuusiossa. Kuten kappaleessa 2.2 LähiTapiola Länsi-Suomen fuusion vaiheet kuvattiin, muutostarpeen määrittely tehtiin hyvin ja muutoksen tavoite pidettiin selkeästi esillä koko fuusion ajan. Jokaiselle halukkaalle annettiin mahdollisuus osallistua fuusion valmisteluvaiheessa työryhmiin, joissa pohdittiin tulevan organisaation työskentelytapoja. Valitettavasti työryhmien toimintaa kuitenkin hankaloitti alkanut koronapandemia. Työntekijöitä kannustettiin myös olemaan yhteydessä esimiehiin tai johtoryhmän jäseniin matalalla kynnyksellä. Ensimmäisenä toimenpiteenä fuusiosta informoinnin jälkeen tehtiin henkilöstökysely. Jokaisella oli mahdollisuus vastata kyse-

17 17 lyyn anonyymisti. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa henkilökunnan ensimmäisiä mietteitä fuusiosta sekä toiveita fuusion suhteen. Heiskanen ja Lehikoinen (2010) taas jakavat muutosprosessin kolmeen vaiheeseen. Nämä muutosprosessin kolme vaihetta yksilön näkökulmasta ovat taakse jättäminen, välivaihe ja kaaos sekä uuden alkaminen. Vaiheet eivät välttämättä seuraa toinen toisiaan kronologisessa järjestyksessä ja pitääkin muistaa, että jokaisella yksilöllä on oma logiikkansa myös muutoksen kohtaamisessa ja käsittelyssä (s. 50). Organisaatiomuutos etenee kuitenkin aina vaiheittain käynnistyen siitä, kun tieto muutoksesta tulee yleiseen tietoon ja päättyy virallisesti siihen, kun muutos astuu voimaan. Todellisuudessa uuden toimintatavan, työtehtävän tai organisaatiokulttuurin opettelu vie kuitenkin huomattavasti enemmän aikaa. Vaikka muutoksia ei organisaatiossa juuri nyt olisikaan suunnitteilla, muutoksiin kannattaa kuitenkin aina varautua esimerkiksi huolehtimalla työilmapiiristä, henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta. Näin yllättävätkin muutokset on helpompi toteuttaa. (Työterveyslaitos, n.d., kohta Näin organisaatiomuutos etenee.) Muutoksen toteuttaminen aiheuttaa suuret määrät lisätöitä. Töitä aiheutuu niin organisaation johdolle, esimiehille ja henkilöstöhallinnolle, mutta myös työntekijöiden edustajille. Myös työntekijöiltä vaaditaan muutoksessa paljon. Jokainen joutuu sopeutumaan, mutta myös käsittelemään muutokseen liittyvät tunteet. Näin ollen koko työyhteisön työkykyä koetellaan. (Työterveyslaitos, n.d., kohta Näin organisaatiomuutos etenee.) Muutosta edeltää monesti vaihe, jossa työntekijöiden levottomuus lisääntyy, joka taas aiheuttaa huhujen liikkeelle lähdön. Uudet asiat koetaan lähtökohtaisesti negatiivisena. Tämä saattaa jollekin aiheuttaa voimakkaan muutoksen vastustuksen vaiheen, joka saattaa aiheuttaa jopa vihaa uudistajia kohtaan. (Ponteva, 2012, s. 17.) Muutoksen toteuttaminen vaatii viestintää, osallistumismahdollisuuksia ja tukitoimia (Työterveyslaitos, n.d., kohta Näin organisaatiomuutos etenee). Muutos merkitsee yksilölle aina luopumista. Vanhasta luopumiselle on annettava tilaa, jotta uuteen sitoutuminen on mahdollista. Levottomuuden lisääntyessä avoimuus ja yhteistyöhalu vähenevät. Tämän vuoksi huhut olisikin heti saatava hallintaa ja organisaation johdon pitäisi pystyä kertomaan riittävän usein ajantasaista tietoa muutoksen etenemisestä. Näin levottomuus voi kääntyä mahdollisuudeksi. Erityisesti

18 18 tässä vaiheessa esimiehen kannattaa olla läsnä työntekijöiden arjessa ja tarjota tukeaan. Jos työntekijä kokee organisaation tulevaisuuden riittävän luotettavaksi omalla kohdallaan, hän voi hyväksyä muutoksen ja tarttua uusiin haasteisiin. Mikäli tätä luottamusta ei synny, voi siitä aiheutua pitkittynyt muutosvastarinta. Esimieheltä vaaditaan tällöin kärsivällisyyttä ja jokaiselle työntekijälle sopivan sopeutumisreitin löytämistä ja työntekijän tukemista reitillä. (Ponteva, 2012, s. 19.) LähiTapiola Länsi-Suomen fuusioituessa johto tiedotti säännöllisesti organisaatiomuutoksen etenemisestä fuusioituvien yhtiöiden yhteisissä palavereissa. Palavereissa kannustettiin olemaan aktiivisesti yhteydessä sekä omiin esimiehiin, että johtoryhmään, mikäli muutos herättää epävarmuutta tai kysymyksiä. Tämä toi omalta osaltaan fuusiota lähemmäs työyhteisöä ja vähensi huhujen määrää. Kun uusi organisaatio astuu voimaan, on sen jälkeinen aika yhtä tärkeä kuin muutosprosessin toteuttamisvaihe. Työ ei suju automaattisesti vaan vaatii johtajuutta, asioiden seuraamista ja arviointia. Välttämättä kaikki tehdyt päätökset eivät tuota suunniteltua lopputulosta ja esiin saattaa tulla myös asioita, joita ei muutosprosessin aikana osattu ottaa huomioon. Muutoksen vakiintuminen vaatii aikaa ja vaivaa, kaikkien on hyväksyttävä muutos. Työnantajan tulisikin kiinnittää huomiota erityisesti työyhteisön toimivuuteen ja ilmapiiriin. Tämä ei tue ainoastaan tavoitteiden ja tuloksellisen toiminnan varmistamista vaan luo pohjan myös seuraavaa muutosta varten. Terve työyhteisö ei ole ainoastaan tuottavampi vaan myös valmiimpi kohtaamaan seuraavat muutokset. (Työterveyslaitos, n.d., kohta Näin organisaatiomuutos etenee.) Muutoksiin sopeutumiseen menee keskimäärin kaksi vuotta. Kaksi vuotta, koska ensimmäisenä vuotena asiat koetaan muutoksen jälkeen vasta ensimmäistä kertaa, toisena vuonna vasta muutokseen aletaan tottua ja asiat voidaan toteuttaa samoin, kuin viime vuonna. Usein johdon ongelma on se, että asioiden odotetaan tapahtuvan huomattavasti lyhyemmässä ajassa, joten työntekijöitä saatetaan painostaa, joka laskee työntekijöiden itseluottamusta. Molemmat puolet kokevat tällöin pettymyksen tunteita. Kun pettymykset lisääntyvät stressintunteet lisääntyvät, joka taas hidastaa oppimista. Tästä on syntynyt termi muutosvastarinta, vaikka vastarintaa ei varsinaisesti ole. (Rauhala, Leppänen & Heikkilä, 2013, s. 159.)

19 Muutosvastarinta Kun joku sanoo sanan muutos, valpastumme välittömästi. Joku yrittää vaikeuttaa elämäämme, emme voi elää niin kuin ennen. Joku laatii uudet pelisäännöt, joiden oletamme automaattisesti olevan huonot. Sanaan muutos latautuu paljon negatiivisia tunteita. (Ahlroth, 2017, s. 192.) Muutosvastarinta, eli muutoksen tai sen suunnittelun vastustus ja kritisointi, voi ilmetä esimerkiksi välinpitämättömyytenä, informaation torjumisena tai korostuneena itsesuojeluna (Ponteva, 2012, s. 20). Muutosvastarinnan käsittely taas on yksi muutosprosessin kriittisimmistä osa-alueista. Muutosvastarintaa terminä käytetään helposti keinona syyllistää työntekijöitä, mikäli johdon kehityssuunnitelmat tai toimenpiteet epäonnistuvat. Vaikka uudistusten pahimpina esteinä ovat usein omaa asemaansa suojaavat, lähimpänä ylintä johtoa oleva johtotaso, suurin osa vastarinnasta syntyy silti työntekijätasolla, jotka ovat aina myös vähiten osallistuneet muutoksen valmisteluun. (Heiskanen & Lehikoinen, 2010, s. 56.) Muutosvastarinnan vahvuus todennäköisesti heijastelee organisaation menneisyyttä ja nykyisyyttä, kaikkia niitä aiempia muutoksia, jotka on viety läpi suoraviivaisesti, työntekijöitä kuulematta ja pelkoja noteeraamatta (Ahlroth, 2017, s. 195). On kuitenkin huomattava, että ihmiset eivät välttämättä vastusta itse muutosta, vaan sen vaikutusta yhteisöön ja yksilöiden asemaan. Muutoksen vastustajia kannattaa kuunnella, sillä heillä on usein tärkeää sanottavaa, josta voi oppia. Vastustuksella on hyvät syyt, vaikka siltä ei heti vaikuttaisi. Kuuntelu lievittää muutosvastarintaa ja auttaa ymmärtämään toisia, näin ollen vastustusta kannattaakin pitää yhteistyön lähtökohtana. Muutosvastarinta voi osaltaan nostaa muutoksen kustannuksia, koska se vaikuttaa ihmisten työtehoon ja sitä kautta hidastaa myös muutosta. (Ponteva, 2012, s. 20.) Näin ollen jokainen hetki, kun johtajat kuuntelevat työntekijöiden huolia, maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Muutoksesta tulee työyhteisön yhteinen asia. Mikäli johto jättää tämän vaiheen tekemättä, toimii se itse muutosvastaisesti ja on oman hankkeensa pahin vihollinen. (Ahlroth, 2017, s. 195). Yritykset, jotka onnistuvat parhaiten muutoksessa, käyttävät huomattavan määrän aikaa siihen, että he ymmärtävät muutoksen kohteena olevia työntekijöitä (Heiskanen & Lehikoinen, 2010, s. 57).

20 20 Organisaatiomuutos voi olla myös hyväksi ja osa ihmisistä saattaa ottaa muutoksen vastaan kiinnostavana haasteena. Muutos kiinnostaa sitä enemmän, mitä enemmän se vaikuttaa omaan elämään. Muutos saatetaan kokea tilaisuutena muuttaa myös omaa työtä mielekkäämmäksi. Vastustusta huolestuttavampana voidaan kuitenkin pitää välinpitämättömyyttä. Mikäli millään ei tunnu olevan väliä, asiat eivät ole kunnossa. Silloin työntekijä on saattanut vieraantua työstään ja etääntyä organisaatiosta. Se voi kuitenkin olla myös selviytymiskeino pettymyksiä vastaan. (Ponteva, 2012, s. 21.) Ristiriita- ja muutostilanteissa työpaikoilla ilmenee kaksi tyypillistä toimintalinjaa: lähtö ja ääni. Nuoremmat, koulutetut työntekijät lähtevät herkemmin työnantajan muutostilanteessa, kun taas pitkään työnantajaansa palvelleet työntekijät käyttävät enemmän ääntä ja tarttuvat epäkohtiin. Hiljaa mukautuminen näyttäisi siis työnantajaansa vähemmän sitoutuneiden valinnalta. Äänen käyttö saattaakin siis olla hyvää tarkoittavaa, vaikka se välillä hyökkäisi suoraan johtoa vastaan. Pitää myös huomata, että ainoastaan ääneen sanottuihin ongelmakohtiin voidaan tarttua. Kritiikki on kehittämisen työkalu ja sen avoin käsitteleminen vahvistaa sisäisiä suhteita. (Mattila, 2008, s. 55.) Muutosvastarinnan syitä voi jaotella monin tavoin. Jotta muutosvastarinnasta saadaan kattava kuva, pitää huomioida sekä yksilöt, tiimit että koko työyhteisö. Syitä muutosvastarintaan on esimerkiksi se, että tutusta ja turvallisesta on vaikea luopua, työtavoista luopuminen aiheuttaa vastustusta, oman työpaikan säilyminen mietityttää, muutoksen sisältöä ei ole ymmärretty, muutoksen perustelut eivät tunnu järkeviltä tai yksinkertaisesti muutoksesta syntyvän vaivan ei uskota tuovan tarpeeksi hyötyä. Oma tai oman tiimin etu tulee yksilölle aina ennen organisaation etua. Muutosvastarinnan syitä selvitettäessä pitää kuitenkin huomata, että näkemysero ei tarkoita automaattisesti konfliktia. Näkemyseroista molemmat osapuolet voivat oppia, konflikti aiheuttavat vastarintaa. (Mattila, 2008, s ) Eräs yksittäinen muutosvastarinnan osa on oppimisahdistus. Tätä ilmenee silloin, kun työntekijät eivät sinällään vastusta muutosta, vaan pelkäävät sen tuomia lieveilmiöitä, kuten pelkoa osaamattomuudesta uudessa roolissa ja osaamattomuudesta rankaisemista, sekä henkilökohtaisen työidentiteetin ja ryhmän jäsenyyden menettämisen

21 21 pelkoa. (Myllymäki, 2017, s. 44.) Tämän vuoksi onkin erittäin tärkeää, että muutosten yhteydessä johto kuuntelee vastarintaa herkällä korvalla ja pyrkii selvittämään, johtuuko vastarinta muutoksesta vai sen mukanaan tuomasta epävarmuudesta. Lähi- Tapiola Länsi-Suomen fuusion aikana tapahtui myös muita muutoksia, kuten koronapandemian aiheuttama etätyöskentelyn opettelu sekä uuden järjestelmän käyttöönotto. Onkin siis mahdollista, että osa mahdollisesti ilmenneestä muutosvastarinnasta oli nimenomaan oppimisahdistusta, joka johtui muista muutoksista kuin fuusiosta. 4.4 Tunteet, luottamus ja arvostus Työelämän ongelmana on, että sopeutuminen nopeassa tahdissa tuleviin muutoksiin jää usein näennäiseksi. Aito muutos johtaa käyttäytymisen ja ajattelun muutokseen eli ihmisen pitää hyväksyä muutos myös tunnetasolla. Järkevän ja loogisuutta korostavan työpaikan haluajat haluavat tunneköyhän työpaikan. Tämä kuitenkin nakertaa työpaikan yhteisöllisyyttä. Kun ihmiset ymmärtävät muutoksen tuomat mahdollisuudet, on helpompia sitoutua ja alkaa huolehtia koko työyhteisöstä. (Heiskanen & Lehikoinen, 2010, s ) Tunteita on työstettävä tavalla tai toisella ja tunteiden työstäminen vaatii aikaa. Aikaa ei kuitenkaan usein ole nopeasti muuttuvassa työympäristössämme. Tämä saattaa tutkimusten mukaan johtaa siihen, että ihmiset pyrkivät tekemään vain oman työnsä ja jättävät muutosten toteuttamisen johdolle. Tämä johtaa lopulta siihen, että organisaatiossa on tehtävä isompi muutos. Tunteiden työstäminen vaatii sitä, että tunteista puhutaan avoimesti myös työpaikalla. Jotta tämä onnistuisi, pitäisi työyhteisön kulttuurin muuttua tunteita sallivampaan suuntaan. Tällöin muutosten yhteydessä pitää tunteita voida pitää normaaleina sekä hyväksytään myös se, että tunteita käsitellessä voidaan ajautua vahvojenkin reaktioiden valtaan. Kun kielteisiä tunteita ei pystytä käsittelemään töissä, ihmisen loogisuus pettää ja toisiinsa liittymättömiä asioita aletaan sitoa toisiinsa sekä asioiden mittasuhteet vääristyvät. Mielikuvasta syntyy huhu ja huhun oikaiseminen on haastavaa. Negatiivisten tunteiden työstämisen edellytys on, että johto myöntää ja sallii niiden olemassaolon. Mikäli johto kieltää negatiiviset

22 22 tunteet, ei yhtiötason työstäminen onnistu, vaan jokaisen on työstettävä tunteet yksinään. (Juuti & Virtanen, 2009, s ) Kaikkiin muutoksiin liittyy aina epävarmuuden tunne. Muutos tarkoittaa, että muutoksen kohde tulee olemaan erilainen kuin ennen, emmekä ennalta varmaksi tiedä, millainen. Erilaiset muutostilanteet painottavat luottamuksen merkitystä. Luottamusta voidaan peräänkuuluttaa niin johdolta kuin työntekijöiltäkin. Välillä tuntuu, että muutokseen uskovassa maailmassa kaikki uusi on lähtökohtaisesti myönteistä. Luotetaan siihen, että uudet toimintamallit tuovat positiivisia vaikutuksia työpaikalle. Vastaavasti kaikki vanha ja vakiintunut on automaattisesti huonoa. (Huttunen, 2020, s ) Mikäli vanha ja vakiintunut esitetään muutoksessa huonona, aiheuttaa se helposti ajatuksen, että vanha tapa on väärä. Vanhoja osaajia ei enää arvosteta työyhteisössä. Onkin tärkeää saada ihmiset ymmärtämään, että kyse on vanhan osaamisen päälle rakennettavasta uudesta tavasta toimia. Toiminnan pitää kehittyä. (Korhonen & Bergman, 2019, s ) Tunne arvostuksen puutteesta syntyy myös, mikäli ihmiset kokevat, etteivät he tule huomatuiksi. Arvostus on luottamuksen ohella avainteema kaikessa. Tämän vuoksi johdon ja esimiesten pitäisikin jalkautua työntekijöiden arkeen ja oppia ymmärtämään arjen ongelmat. Kuuntelu ja ajankäyttö osoittaa arvostusta. Yksilön kyky uudistua ja sopeutua muutokseen lähtee sisäisestä motivaatiosta, jota arvostuksen tunne lisää. (Korhonen & Bergman, 2019, s ) Vision ja strategian viestiminen muutoksen yhteydessä on tärkeää, tavoitekuva tulevaisuudesta hakee pohjaa hyvästä menneisyydestä ja luo työyhteisön sisällä uskoa toiminnan jatkuvuuteen sekä antaa turvallisuudentunnetta. Turvallisuus on ihmisille tärkeä ja konkreettinen asia, joten tieto turvallisesta tulevaisuudesta on muutoksen toteuttamiseksi tärkeää. Turvaton ihminen ei pysty toimimaan työyhteisössä yhtä hyvin päämäärän saavuttamiseksi. (Åberg, 2006, s. 131.) Ann Salernon ja Lillie Brockin muutospyörämallissa muutoksen kokeminen selitetään kuuden peräkkäisen vaiheen kautta. Muutosvaiheessa jokainen käy nämä vaiheet läpi tässä järjestyksessä, mutta tunteiden voimakkuus vaihtelee yksilöllisesti. Muutospyörän vaiheet ovat menetys, epäily, epämukavuus, oivallus, ymmärrys ja

23 23 sitoutuminen. Mikäli johto kieltää organisaatiossa olevan negatiivisia tunteita muutokseen liittyen, ei yhteisöllisyydestä tule mitään, vaan jokaisen pitää käsitellä negatiiviset tunteensa yksinään. Tällöin muutoksesta tulee osa yksilöllistä selviytymisstrategiaa. (Heiskanen & Lehikoinen, 2010, s , 58.) Myös tunteita voidaan kuitenkin johtaa. Tunteet vaikuttavat suoriutumiseen, positiiviset tunteet parantavat ja negatiiviset heikentävät suoritusta. Mikäli siis halutaan parantaa suoritusta, työntekijöitä on autettava tuntemaan eli toisin sanoen, työyhteisössä pitää olla lupa näyttää tunteensa ja tunteita on pystyttävä käsittelemään. Vaarallisinta organisaation kannalta onkin, että työntekijät eivät tunne mitään ja ovat välinpitämättömiä työyhteisöä ja työtä kohtaan. Jotta tunteita voidaan johtaa tuloksellisesti, pitäisi myönteisiä asioita ilmaista kolme kertaa niin paljon, kun kriittisiä ja kielteisiä asioita. Kriittisyyttä ei kuitenkaan voida unohtaa kokonaan, sillä silloin organisaatio ajautuu nopeasti liiketoiminnallisiin ongelmiin. Johdon pitäisikin ennen muutosta miettiä, miten se voi omalla toiminnallaan vahvistaa työntekijöiden itseluottamusta huomioimalla pienetkin muutokset, miten herätellään uskoa tulevaisuuteen ja miten ihmisiä kannustetaan realistiseen optimismiin. (Rauhala, Leppänen & Heikkilä, 2013, s. 164, 171.) 4.5 Henkilöstökokemus eli miten sinulla menee? Kuten aiemmin on jo todettu, muutos on kriisi. Tämä johtuu siitä, että ihmiselle on luonteenomaista pyrkiä vakiintuneisiin rutiineihin, joiden ympärille rakennetaan oma elämä. Kun rutiinit muuttuvat, meidän pitää rakentaa oma elämämme vastaamaan uusia toimintatapoja. Tapahtumien kyseenalaistaminen, tyytymättömyys muutoksen tuomiin vaatimuksiin, toiveiden ja tavoitteiden yhteensovittaminen, muutoksen hyväksyminen ja uuteen sitoutuminen vastaa myös henkilökohtaisista kriiseistä selviämistä. Mikäli työntekijä on ollut erittäin sitoutunut ennen muutosta, muutosprosessi saattaa kestää kauan. Muutosta tehtäessä pitäisikin aina muistaa, ettei muutos ikinä kohdistu ainoastaan yhteen asiaan vaan vaikuttaa joko suoraan tai välillisesti valtavan isoon osaan elämäämme. Mikäli muutosta työyhteisössä edeltää luottamuksellinen työilmapiiri johdon ja työntekijöiden välillä, helpottaa se muutosta. Uuteen, muutoksen jälkeiseen aikaan, sitouttaminen lähteekin liikkeelle tiedon jakamisesta ja

24 24 tulevaisuuden kuvan kertomisesta sekä sen sovittamisesta nykyhetkeen. Tiedon lisäksi toimintamallit lisäävät henkilöstön turvallisuuden tunnetta, joka taas edistää muutosta. (Hackselius-Fonsén, 2017, s ) Henkilöstökokemukseen liittyy tunne siitä, miten oma työ koetaan. Kohtaavatko työntekijöiden odotukset ja työnantajaorganisaation lupaukset. Henkilöstökokemus on kuitenkin enemmän, kuin pelkkä tunne, vaan siihen liittyy myös yrityskulttuuri, työympäristö ja teknologia. Työympäristön on oltava sellainen, että se mahdollistaa työntekemisen sekä siinä onnistumisen. Työympäristön on lisäksi oltava turvallinen. Työympäristössä pitää olla mahdollista sekä keskittyä omaan työhön, että tehdä yhteistyötä kollegoiden kanssa, mutta työympäristöstä pitää löytyä myös paikka virkistäytymiselle. Tilaratkaisuja tehdessä kannattaakin ottaa myös tilaa käyttävien työntekijöiden toiveet huomioon. Teknologia taas mahdollistaa työnteon, mutta varsinkin erilaiset tietojärjestelmät aiheuttavat myös turhautumista. Monet yritykset mittaavat asiakaskokemusta, mutta myös henkilöstökokemusta on mahdollista mitata. Asiakkaat asioivat mieluiten yrityksessä, jossa saa asiantuntevaa ja ystävällistä palvelua. Henkilöstön hyvinvointi taas heijastuu suoraan asiakaspalveluun. Voidaankin puhua positiivisen vaikutuksen kierteestä, jossa positiivinen henkilöstökokemus luo positiivisen asiakaskokemuksen, joka taas tuottaa positiivisen tuloksen. (Kaijala & Tolvanen, 2020, s ) Henkilöstökokemuksen nopeaksi aistimiseksi riittää, kun aloittaa kysymällä työntekijältä miten sinulla menee?. Tähän lyhyeen kysymykseen ja siihen saatavaan vastaukseen kiteytyy henkilöstökokemus. 5 MUUTOSVIESTINTÄ 5.1 Sisäinen viestintä eli työyhteisöviestintä Viestintä on vuorovaikutusta, joka muodostuu sanallisesta ja sanattomasta viestinnästä, puheesta, kirjoituksesta, ilmeistä ja eleistä. Viestintä on prosessi kahden osapuo-

25 25 len, viestijän ja viestin vastaanottajan, välillä. Kasvokkain tapahtuva viestintä on paras mahdollinen tapa synnyttää vuorovaikutus viestijän ja viestin vastaanottajan välille. Jonkin välineen käyttö viestinnässä taas on usein nopein tapa viestiä, mutta samalla riski siitä, että viesti ymmärretään väärin, kasvaa. Myös erilaiset häiriöt viestijän ja vastaanottajan välillä kasvattavat väärinymmärtämisen riskiä. (Lohtaja- Ahonen & Kaihovirta-Rapo, 2012, s ) Organisaation viestinnän tärkeimpiä osa-alueita on sisäinen viestintä eli työyhteisöviestintä, joka on pääosin henkilöstöviestintää. Sisäisellä viestinnällä lisätään tietoisuutta ja tunnettuutta henkilöstön keskuudessa työmotivaation vahvistamiseksi, yhteistyön tehostamiseksi, tuloksenteon varmistamiseksi, työilmapiirin parantamiseksi, yrityskuvan rakentamiseksi ja oikean tiedon välittämiseksi lähipiirille. Onnistunut sisäinen viestintä ei ole ainoastaan johdon, vaan myös henkilöstön, tavoite. (Siukosaari, 2002, s. 65.) Sisäisellä viestinnällä tarkoitetaan kaikkea sitä viestintää, joka tapahtuu yrityksen sisällä. Viestintä on vuorovaikutteista, tiedottaminen yksisuuntaista, sisäinen viestintä pitää sisällään molemmat. Sisäinen viestintä on johtamisen väline ja johtaminen on suurimmaksi osaksi viestintää. Ilman viestintää, ei ole olemassa liiketoimintaa. Tämän takia johdon pitääkin miettiä mitä, miten ja milloin viestitään kohderyhmille, jotta lopputuloksena on paras mahdollinen tuki liiketoiminnalle. (Lohtaja-Ahonen & Kaihovirta-Rapo, 2012, s. 13.) Tiivistettynä sisäisessä viestinnässä on siis kyse siitä, että henkilöstölle kerrotaan, miten asiat oikeasti ovat ja miten niiden pitäisi olla. Mikäli näin ei tehdä, se ei ole ainoastaan viestinnän ongelma, vaan mahdollisesti myös arvomaailmakriisi. Samalla aliarvioidaan myös työntekijöiden kykyä lukea rivien välistä sekä sovittaa annettu viesti yrityksen toimintoihin. (Ahlroth, 2017, s. 33.) 5.2 Sisäisen viestinnän foorumit Väärän foorumin valinta viestimiseen aiheuttaa sen, ettei viesti tavoita kohderyhmää. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että ennen kun aletaan viestiä, mietitään mikä on kysei-

26 26 selle viestille paras kanava tai foorumi. Tärkeä osa kanavan valintaa on myös vastaanottajan ajan kunnioittaminen eli viesti lähetetään ainoastaan sille kohderyhmälle, jota viesti koskee. Viestintäkanavat voidaan jakaa kahteen osaa, kirjallisiin kanaviin ja suullisiin kanaviin, lisäksi on olemassa nämä molemmat yhdistävä hybridimalli. (Lohtaja-Ahonen & Kaihovirta-Rapo, 2012, s ) Yksi keskeisimmistä sisäisen viestinnän foorumeista on fyysinen työtila. Kun tapaamme toisiamme työyhteisössä syntyy automaattisesti viestintään. Vapaampi viestintä tapahtuu tauoilla, kun taas virallisempi viestintä ajoittuu työajalle. Avokonttori fyysisenä tilana lisää viestintää entisestään, kun tieto kulkee ilman rajoituksia. Toisaalta tämä voi kuitenkin kuormittaa ja heikentää keskittymistä. (Juholin, 2008, s. 73.) Sisäisen viestinnän perinteisin kanava on esimies-alainen-verkko. Säännöllisesti toistuvissa tiimi- tai projektikokouksissa voidaan käsitellä operatiivisia asioita sekä yleisiä työyhteisössä olevia tai vaikkapa markkinaan liittyviä asioita. (Åberg, 2000, s. 174.) Tämän lisäksi esimiehen kanssa viestitään myös kahdenkeskisissä tapaamisissa esimerkiksi tavoitekeskustelujen ja kehityskeskustelujen yhteydessä. Esimiehen tapa kommunikoida ja johtaa vaikuttaa olennaisesti työyhteisön henkeen ja onkin yksi yleisimpiä syitä työpaikan vaihtoon. (Juholin, 2017, s. 135.) Monelle nykyiselle työikäiselle ensimmäinen kokemus digitaalisesta viestinnästä työpaikalla on sähköposti, joka mahdollisti nopean keskustelun ja ajatustenvaihdon. Sähköpostin käytön nopea kasvu kuitenkin on syönyt pohjan alkuperäiseltä hyödyltä, sillä satojen viestien lukeminen päivittäin on mahdotonta. Lisäksi sähköposti ei palvele suurien ryhmien keskustelua ja ongelmien ratkomista, kun ryhmän jäsenet vastaavat edellisiin posteihin eritahtisesti. (Juholin, 2008, s. 77.) Sähköposti on edelleen yksi eniten käytetyistä kanavista ja se soveltuu parhaiten yksisuuntaiseen viestintään. Se on tehokas tapa välittää tietoa silloin, kun tiedontarve on välitön. (Juholin, 2017, s. 130.) Intranet on työyhteisön sisäinen internet, eli tietoverkko, johon ulkopuoliset eivät pääse. Intranetiin voidaan koota kaikki työyhteisössä tarvittava tieto, ohjeet, ehdot, tuotetiedot ja myyntimateriaalit. Intranet mahdollistaa myös avoimen viestintäilma-

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi Prosessikonsultaatio Lähtötilanteessa kumpikaan, ei tilaaja eikä konsultti, tiedä mikä organisaation tilanne oikeasti on. Konsultti ja toimeksiantaja yhdessä tutkivat organisaation tilannetta ja etsivät

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

Työhyvinvointia yhdessä Pori

Työhyvinvointia yhdessä Pori Työhyvinvointia yhdessä 20.4.2018 Pori Työhyvinvointi ei synny sattumalta Terveys Hyvinvointi Toimintakyky Työkyky Työhyvinvointi Työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että työ on turvallista, terveellistä ja

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Merkityksellistä johtamista. Ihminen keskiössä suunta, tilannekuva ja tavoite kirkkaana

Merkityksellistä johtamista. Ihminen keskiössä suunta, tilannekuva ja tavoite kirkkaana Merkityksellistä johtamista Ihminen keskiössä suunta, tilannekuva ja tavoite kirkkaana Henkilöstökokemus Asiakkuudet ja asiakaskokemus Digitalisaatio ja tekoäly Kansainvälistyminen ja kasvu Onko yrityksellänne

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta Jani Listenmaa, Hanna Aho Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Parikkalan kunnan henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista, työyhteisön tilaa

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Muutosjohtaminen. Helena Vesaluoma TAMK & Anne Rouhelo Turun AMK

Muutosjohtaminen. Helena Vesaluoma TAMK & Anne Rouhelo Turun AMK Muutosjohtaminen Helena Vesaluoma TAMK & Anne Rouhelo Turun AMK 20.9.2017 1. Muutoksen välttämättömyyden oivaltaminen Muutosprosessi lähtee liikkeelle vasta, kun oivalletaan, että nykytilan mukaisesti

Lisätiedot

Yhteensä sata Satakunnan sote- ja maku-uudistuksen muutoksen tuen hanke

Yhteensä sata Satakunnan sote- ja maku-uudistuksen muutoksen tuen hanke Yhteensä sata Satakunnan sote- ja maku-uudistuksen muutoksen tuen hanke Sote- ja maakuntauudistus koskettaa sekä maakuntaan siirtyvää henkilöstöä, että myös vanhoihin organisaatioihin jäävää henkilöstöä.

Lisätiedot

Esimiestutkimuksen eri osa-alueiden kokonaisarviot

Esimiestutkimuksen eri osa-alueiden kokonaisarviot ESIMIESTUTKIMUKSEN RAPORTTI Raportin tekijä ossi.aura@gmail.com www.ossiaura.com FIRMA OY 15.2.2019 Esimiestutkimus toteutettiin osana Työkaari kantaa - työhyvinvointia ja tuottavuutta hanketta. Kyselyyn

Lisätiedot

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Muutoksen johtaminen -koulutuspäivä Jaana Piippo 30.9.2014 Mitä työyhteisön dynamiikka tarkoittaa? Termi dynamiikka tulee kreikan sanasta dynamis, joka

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

OSVI: Osallistava sisäinen viestintä tutkimus- ja kehittämishanke

OSVI: Osallistava sisäinen viestintä tutkimus- ja kehittämishanke Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/15/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

Merkityksellistä johtamista. Ihminen keskiössä suunta, tilannekuva ja tavoite kirkkaana

Merkityksellistä johtamista. Ihminen keskiössä suunta, tilannekuva ja tavoite kirkkaana Merkityksellistä johtamista Ihminen keskiössä suunta, tilannekuva ja tavoite kirkkaana Henkilöstökokemus Asiakkuudet ja asiakaskokemus Digitalisaatio ja tekoäly Kansainvälistyminen ja kasvu Onko yrityksellänne

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko Johdanto yrityksen viestintään Päivi Maijanen-Kyläheiko Viestinnän strateginen merkitys! Mitä viestintä on? Viestintä on vuorovaikutusta, merkitysten välittämistä ja tulkitsemista. Merkitys syntyy vasta

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen KPMG Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen Riskienhallinta on keskeinen osa muutoshallintaa Henkilöstöriskien tunnistaminen ja merkitys muutoksen johtamisessa ADVISORY SERVICES Muutoksen

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla http://smallbiztrends.com/2011/09/workshifting-changingway-we-work.html Kiinko Tulevaisuuden kaupunki - työ - asuminen - liikkuvuus 6.2.2014

Lisätiedot

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Ihmiset haluavat olla synny0ämässä jotain itseään suurempaa. Työelämän arvot vastuu on jokaisella

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Selkeästi vaikuttava. STM-konsernin viestinnän linjaukset

Selkeästi vaikuttava. STM-konsernin viestinnän linjaukset Selkeästi vaikuttava STM-konsernin viestinnän linjaukset 1 1. Viestintä tukee konsernin strategian tavoitteita STM-konsernin viestinnän linjaukset Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja koko STM-konsernin

Lisätiedot

Työnhakijoiden arvostukset ja ratkaiseeko kulttuuri työnhaussa. Ammattilaisten työnhakututkimus JUHA VAARA & NIILO MÄKELÄ MPS ENTERPRISES 30.1.

Työnhakijoiden arvostukset ja ratkaiseeko kulttuuri työnhaussa. Ammattilaisten työnhakututkimus JUHA VAARA & NIILO MÄKELÄ MPS ENTERPRISES 30.1. Työnhakijoiden arvostukset ja ratkaiseeko kulttuuri työnhaussa Ammattilaisten työnhakututkimus ESITYS MPS ENTERPRISES JUHA VAARA & NIILO MÄKELÄ 30.1.2019 Työ ja elämä muuttuvat Odotukset työlle: Arvot

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Monitoimijainen/monialaisen arvioinnin työrukkasen työskentelyn tulokset

Monitoimijainen/monialaisen arvioinnin työrukkasen työskentelyn tulokset Monitoimijainen/monialaisen arvioinnin työrukkasen työskentelyn tulokset Eteneminen kohti yhteistä näkemystä LAPE päivät 5.-6.2.2018 Työ on jatkunut THL aivoriihessä, jossa mukana STM, OKM ja OPH Työrukkasessa

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

MILLAINEN ON HYVÄ RYHMÄ?

MILLAINEN ON HYVÄ RYHMÄ? MILLAINEN ON HYVÄ RYHMÄ? Miniopas - Itsearvio Tässä oppaassa on kuvattu hyvän, toimivan ryhmän ominaisuuksia. Arvioi oppaan avulla omien ryhmiesi toimintaa. Verratkaa yhdessä arviointejanne. Millainen

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

- muutos: uhka vai mahdollisuus? - muutoskysymykset: miksi, mitä ja miten?

- muutos: uhka vai mahdollisuus? - muutoskysymykset: miksi, mitä ja miten? Muutosjohtaminen - muutos: uhka vai mahdollisuus? - muutoskysymykset: miksi, mitä ja miten? Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, työhyvinvointi 1 Maailma muuttuu meidänkin

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

Viestimme maakunnasta LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Viestimme maakunnasta LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Viestimme maakunnasta LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uusi maakunta on meidän työpaikkamme Maakuntauudistuksen kautta noin 9000 pohjalaisen uusi työpaikka on Pohjanmaan maakunta

Lisätiedot

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Väestöliitto Perheystävällinen työpaikka -ohjelma Laura Hannola 29.9.2016 Sisältö Fokusryhmähaastattelumenetelmä Mikä toimi/mikä

Lisätiedot

Kyselytutkimus sosiaalialan työntekijöiden parissa Yhteenveto selvityksen tuloksista

Kyselytutkimus sosiaalialan työntekijöiden parissa Yhteenveto selvityksen tuloksista Kyselytutkimus sosiaalialan työntekijöiden parissa Yhteenveto selvityksen tuloksista Aula Research Oy toteutti Pelastakaa Lapset ry:n toimeksiannosta kyselytutkimuksen lasten ja nuorten kanssa työskenteleville

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

3. Ketterää kehittämistyön johtamista

3. Ketterää kehittämistyön johtamista 3. Ketterää kehittämistyön johtamista PUHEENJOHTAJA: PIA KALKKINEN JA SIRPA LITMANEN, MÄNTSÄLÄ KIRJAAJAT: JENNY PAKALA, RIIKKA AAPALAHTI Miten hyvin mallinnuksessa on tunnistettu teemaan liittyvät keskeiset

Lisätiedot

Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä. Leadership-tapahtuma

Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä. Leadership-tapahtuma Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä Leadership-tapahtuma 2.2.2012 Minä olen tehokkaimmillani ja tuottavimmillani kun Olen asiantuntevassa työryhmässä, jossa kukin tietää roolinsa ja sparraa toisiaan

Lisätiedot

LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä Turku

LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä Turku LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä 1.9.2017 Turku SOS- LAPSIKYLÄ VAHVISTAA LASTEN OSALLISUUTTA SOS- Lapsikylässä on vahvistettu lasten osallisuutta

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN?

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka 20.1.11 kimmo.karkia@phnet.fi MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Mikäauttaa asiakastyössä Asiakas itse 40% Onnistunut vuorovaikutussuhde 30% Toivon

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi. VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.norros Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos Ihmisen soluja uusiutuu

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Tutkimus itseohjautuvuudesta suomalaisessa työelämässä. Yli 1000 vastaajaa - eri toimialoilta, tehtävistä ja organisaatiotasoilta

Tutkimus itseohjautuvuudesta suomalaisessa työelämässä. Yli 1000 vastaajaa - eri toimialoilta, tehtävistä ja organisaatiotasoilta Tutkimus itseohjautuvuudesta suomalaisessa työelämässä Yli 1000 vastaajaa - eri toimialoilta, tehtävistä ja organisaatiotasoilta Juhlapuheissa toitotetaan itseohjautuvuutta - kysyttäessä suomalainen työelämä

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Minun roolini uudessa työyhteisössä miten selviän muutoksessa. TEHY edunvalvontakiertue 2017 OTK, HM, Minea Pyykönen

Minun roolini uudessa työyhteisössä miten selviän muutoksessa. TEHY edunvalvontakiertue 2017 OTK, HM, Minea Pyykönen Minun roolini uudessa työyhteisössä miten selviän muutoksessa TEHY edunvalvontakiertue 2017 OTK, HM, Minea Pyykönen Minea Pyykönen (os. Ahlroth) Kokemus: 20 vuotta esimies- ja johtamistyössä (nyk. Ammattiliitto

Lisätiedot

Tervetuloa! TULOKSISTA TOIMINTAAN. Kohti yhteistä ja innostavaa arkipäivän kehittämistä yhdessä tekemällä

Tervetuloa! TULOKSISTA TOIMINTAAN. Kohti yhteistä ja innostavaa arkipäivän kehittämistä yhdessä tekemällä ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS Tervetuloa! TULOKSISTA TOIMINTAAN Kohti yhteistä ja innostavaa arkipäivän kehittämistä yhdessä tekemällä 24.10.2018 Mika Tenhunen Vaikuttavuutta kehittämiseen TIETO ORGANISAATION

Lisätiedot

Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä

Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä Erityisesti Sinulle Työyhteisötaitoja tarvitaan Työpaikka on töiden tekemistä varten. Jokainen varmistaa omalta osalta töiden sujuvuuden. Sujuvaan työn tekemiseen kuuluvat

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Katse työyhteisöviestintään mikä tekee työyhteisöstä hyvinvoivan, luovan ja tuottavan ELISA JUHOLIN

Katse työyhteisöviestintään mikä tekee työyhteisöstä hyvinvoivan, luovan ja tuottavan ELISA JUHOLIN Katse työyhteisöviestintään mikä tekee työyhteisöstä hyvinvoivan, luovan ja tuottavan 3.10.2016 ELISA JUHOLIN elisa.juholin@helsinki.fi Lähtökohtia työyhteisöviestinnälle Kansantalouden suhteellinen etu

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Kirjaesittely kirjasta Stenvall, Virtanen 2007: Muutosta johtamassa

Kirjaesittely kirjasta Stenvall, Virtanen 2007: Muutosta johtamassa Kirjaesittely kirjasta Stenvall, Virtanen 2007: Muutosta johtamassa Kirja on epätyypillinen muutosjohtamista käsittelevä teos Kokemuksen ja teoreettisen yhdistelmä 4.2.2011 Lahja Harju 1 Kirjan jokaisen

Lisätiedot

Strategia päätöksentekoa ja työyhteisöä ohjaamassa. Kirkon Johtamisforum Kanava 2 Paasitorni

Strategia päätöksentekoa ja työyhteisöä ohjaamassa. Kirkon Johtamisforum Kanava 2 Paasitorni Strategia päätöksentekoa ja työyhteisöä ohjaamassa Kirkon Johtamisforum Kanava 2 Paasitorni 18.-19.1.2018 Kanava 2: Strategia päätöksentekoa ja työyhteisöä ohjaamassa Etsitään osallistujien kokemusten

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? To be or Wellbe 11.2.2010 Oulu Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM Nuoret työntekijät muuttavat työelämää: MEGATRENDIT

Lisätiedot

Asiantuntijaverkostot ja toimialaryhmät osana yhtenäisiä toimintatapoja

Asiantuntijaverkostot ja toimialaryhmät osana yhtenäisiä toimintatapoja Asiantuntijaverkostot ja toimialaryhmät osana yhtenäisiä toimintatapoja Tehokkuus, järjestäytyminen, vaikuttavuuden parantaminen, jne. 1 Webropol-kysely asiantuntijaryhmien jäsenille Lähetettiin AVIen

Lisätiedot

Mitä kuuluu? työhyvinvointikyselyn tulokset 2018 Työvaliokunta

Mitä kuuluu? työhyvinvointikyselyn tulokset 2018 Työvaliokunta Mitä kuuluu? työhyvinvointikyselyn tulokset 2018 Henkilöstöjohtaja Erja Saari Kyselyn toteutus Kyselyn toteutus Kokonaisarvosanaksi saimme 7,05 (7,16 vuonna 2017). Kyselyn vastausprosentti oli 67 % (52

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset Yhteenveto vuosilta 2011, 201, 2015, 2016 ja 2017 toteutetuista kyselyistä Kunnanhallitus 7.5.2018 Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä

Lisätiedot

Läsnäoleva johtaminen esimiestyön haaste fuusioprosesseissa. Tampere Kehitysjohtaja, HTT Kaija Majoinen

Läsnäoleva johtaminen esimiestyön haaste fuusioprosesseissa. Tampere Kehitysjohtaja, HTT Kaija Majoinen Läsnäoleva johtaminen esimiestyön haaste fuusioprosesseissa Tampere Kehitysjohtaja, HTT Kaija Majoinen KESKEINEN SISÄLTÖ 1. Näkökulman valinta kuntafuusioprosessit 2. Lähiesimiehet keskeisiä muutosjohtajia

Lisätiedot

Kemiönsaaren henkilöstöstrategia. Hyväksytty valtuustossa xx.xx.xxxx

Kemiönsaaren henkilöstöstrategia. Hyväksytty valtuustossa xx.xx.xxxx Kemiönsaaren henkilöstöstrategia Hyväksytty valtuustossa xx.xx.xxxx Sisältö 1. Lähtökohdat 2. Rekrytointi 3. Johtaminen ja alaistaidot 4. Työhyvinvointi 5. Osaaminen ja palkitseminen 6. Arviointi ja seuranta

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAJAAN! TYÖHYVINVOINTI SYNTYY ARJEN TEOILLA

TERVETULOA TYÖPAJAAN! TYÖHYVINVOINTI SYNTYY ARJEN TEOILLA TERVETULOA TYÖPAJAAN! TYÖHYVINVOINTI SYNTYY ARJEN TEOILLA 6.2.2019 TYÖPAJAN TAVOITTEENA ON - Pohtia hyvinvoivan työyhteisön kulmakiviä - Jakaa kokemuksia ja keinoja työhyvinvoinnin rakentamiseksi erityisesti

Lisätiedot

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään?

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Merja Fischer, TkT ja KTM Johtajana Nokia, ABB ja Wärtsilä (2003-2012) Partneri Valoma Oy www.valoma.fi (09/2012- >) ja tutkijana Aalto-

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Työympäristö muutoksessa, osallistamisen kautta työhyvinvointiin

Työympäristö muutoksessa, osallistamisen kautta työhyvinvointiin Työympäristö muutoksessa, osallistamisen kautta työhyvinvointiin 10.6.2013 Katri Wänninen ETK:n tilastojen mukaan v 2011 lopussa Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä oli 60,5 vuotta Työeläkkeelle vuonna

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Matkalla työn tulevaisuuteen

Matkalla työn tulevaisuuteen Matkalla työn tulevaisuuteen Luovuus ja työhyvinvointi Riitta Eiskonen Johtaja, Palvelut Microsoft Oy Mistä työssä on kyse? Työn kokonaistuloksen kaava, tehdyn työn tulos ja tase, on funktio kiinnostuksesta

Lisätiedot

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle?

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Timo Räikkönen, kehitys- ja markkinointijohtaja, YIT Jari Niemelä, toimitusjohtaja, Workspace Oy #HENRYFoorumi / #HF_2014 #yitkehitys HR erilaisten muutosten keskellä

Lisätiedot

Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun.

Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun. Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun. Olisiko nyt jo aika kääntää katse henkilöstökustannuksista kasvun tekijöiksi? 11 % suomalaisista työntekijöistä on sitoutunut työnantajaansa

Lisätiedot

Keski-Suomen Sote 2020 Peurunka 2 -seminaari

Keski-Suomen Sote 2020 Peurunka 2 -seminaari Keski-Suomen Sote 2020 Peurunka 2 -seminaari Minä muutoksessa ja muutos minussa Pirkko-Liisa Vesterinen KT, dosentti Kunnanjohtaja 15.4.2015 Pirkko-Liisa Vesterinen 15.4.2015 1 1. Minä muutoksessa Mikä

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat

Lisätiedot

TOIVEET, ODOTUKSET JA KOKEMUKSET ELÄKEPÄIVISTÄ

TOIVEET, ODOTUKSET JA KOKEMUKSET ELÄKEPÄIVISTÄ TOIVEET, ODOTUKSET JA KOKEMUKSET ELÄKEPÄIVISTÄ Hopeakirstu-projekti hyvinvoinnin edistäjänä Marja-Leena Heikkilä Opinnäytetyö Hyvinvointipalvelut Geronomikoulutus 2018 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite

Lisätiedot

DIGITALISAATIO TYÖELÄMÄN AJURINA. People First henkilöstö- ja asiakaskokemus digitalisoituneessa tulevaisuudessa

DIGITALISAATIO TYÖELÄMÄN AJURINA. People First henkilöstö- ja asiakaskokemus digitalisoituneessa tulevaisuudessa 1.12.2017 DIGITALISAATIO TYÖELÄMÄN AJURINA People First henkilöstö- ja asiakaskokemus digitalisoituneessa tulevaisuudessa Onko asiakaskokemus johdon agendalla? Mikä on johdon rooli asiakaskokemuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

ITSENSÄ JOHTAMINEN KOTIHOIDON ESIMIEHEN TYÖSSÄ

ITSENSÄ JOHTAMINEN KOTIHOIDON ESIMIEHEN TYÖSSÄ ITSENSÄ JOHTAMINEN KOTIHOIDON ESIMIEHEN TYÖSSÄ Jonna Luhtaniemi Taija Rämä 2017 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 OPINNÄYTETYÖN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT... 3 3 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 4 4 LOPUKSI...

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS TOIMINTATAPOJEN MUUTTAMINEN ON ARKISTA TYÖTÄ. Petri Aaltonen TkT, partneri, Perfecto Oy

ONNISTUNUT MUUTOS TOIMINTATAPOJEN MUUTTAMINEN ON ARKISTA TYÖTÄ. Petri Aaltonen TkT, partneri, Perfecto Oy ONNISTUNUT MUUTOS TOIMINTATAPOJEN MUUTTAMINEN ON ARKISTA TYÖTÄ Petri Aaltonen TkT, partneri, Perfecto Oy Lahden kaupunki, Houkutteleva rekrytointi Seudullinen esimiesvalmennus 20.10.2011 1 3 MIKÄ ORGANISAATIOSSA

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

MITEN SAADA KUNTA KUKOISTAMAAN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN AVULLA? Kuntatalo 17.2.2012 Pauli Juuti

MITEN SAADA KUNTA KUKOISTAMAAN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN AVULLA? Kuntatalo 17.2.2012 Pauli Juuti MITEN SAADA KUNTA KUKOISTAMAAN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN AVULLA? Kuntatalo 17.2.2012 Pauli Juuti Sisällys Joitakin väittämiä Vastaavatko perinteiset henkilöstöjohtamisen mallit nykyisiin haasteisiin? Miten

Lisätiedot

Kokonaisuuksien, riippuvuuksien ja synergioiden hahmottaminen helpottuvat

Kokonaisuuksien, riippuvuuksien ja synergioiden hahmottaminen helpottuvat Johtaminen voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan: 1. Arvojohtaminen (Leadership) 2. Työn(kulun) johtaminen (Process management) 3. Työn sisällön ja tulosten/ tuotosten johtaminen (esim. Product management)

Lisätiedot

MITÄ ON GEMBA-WALK? Janne Metsolahti Työnjohtaja YIT Infra Oy

MITÄ ON GEMBA-WALK? Janne Metsolahti Työnjohtaja YIT Infra Oy MITÄ ON GEMBA-WALK? Janne Metsolahti Työnjohtaja YIT Infra Oy janne.metsolahti@yit.fi MITÄ ON GEMBA-WALK? Sana gemba tulee japanin kielestä ja tarkoittaa todellista paikkaa, paikkaa jossa arvo tuotetaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ KUNTAUUDISTUKSISSA

HENKILÖSTÖ KUNTAUUDISTUKSISSA Kuntarakennefoorumi 7.5.2013, Kuntaliitto HENKILÖSTÖ KUNTAUUDISTUKSISSA - Henkilöstöjohtaminen kuntien muutostilanteissa HTT Hanna Vakkala Yliopisto-opettaja Yhteiskuntatieteiden tiedekunta hanna.vakkala@ulapland.fi

Lisätiedot

Pedagoginen tiimi toimintamalli kehittämistyössä ja johtamisen välineenä

Pedagoginen tiimi toimintamalli kehittämistyössä ja johtamisen välineenä Pedagoginen tiimi toimintamalli kehittämistyössä ja johtamisen välineenä EIJA KAMPPURI LASTENTARHANOPETTAJA, KM VARHAISKASVATUKSEN JOHTAJUUSFOORUMI 17.5.2018, JOENSUU Työpajan sisältö 2 esitellään pedagoginen

Lisätiedot