PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT"

Transkriptio

1 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Infra FINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT Built Environment Process Innovations Reengineering

2 Inframallit ohjeet ja vaatimukset Termit Infran mallintamisen termistö on määritelty InfraBIM sanasto Nimikkeistö Yhteinen kieli siitä mitä siirretään. Infra-nimikkeistön laajentaminen tietomallinnusta tukevaksi Formaatti Inframodel / LandXML-tiedonsiirron kehittäminen Inframodel3 Tulossa käyttöön vaatimuksena Mallinnusohjeet Mitä ja miten mallinnetaan Mitä tietoa siirretään Nimikkeistö Formaatti Mallinnusvaatimukset Kaavio; PRE/Infra FINBIM/ Juha Liukas, SITO

3 Vaatimusten ja ohjeiden toimitustyö ja editointi (InfraTM) InfraFIM Aineisto ohjetyöhön Ohjaa Yritys A Yritys B Yritys X Raportoi Päivitystarpeet Pilotointi Pilotointi Pilotit Tutkimuslaitokset Palaute Pilottityön ja ohjeiden välinen yhteys Esim. Testataan IM-tiedonsiirtoa. Toimiiko kaikki hyvin? Tuleeko uusia käyttötarkoituksia? = > Tiedetään aina vaan enemmän inframallintamisen käyttöönotosta Kaavio; InfraTM, muokattu 2014 (VTT)

4 Yleiset mallinnusvaatimukset tarjoavat perustan, johon asiakirjoissa voidaan nojautua Johdanto: Mallinnusohjeiden ylläpito, standardointi-asioiden ylläpito Tietomallipohjaisen hankkeen johtaminen Yleiset vaatimukset: InfraBIM-nimikkeistö, Inframodel 3 käyttöohje Lähtötietojen vaatimukset, Lähtötilamallit Rakennemallit; Osamallit (tekniikamallit): Maa-, pohja- ja kalliorakenteet, Päällys- ja pintarakenteet, Järjestelmät Rakennustekniset rakennusosat, Sillat Inframallin laadunvarmistus Määrälaskenta, kustannusarviot Havainnollistaminen Tietomallin hyödyntäminen eri suunnitteluvaiheissa, infran rakentamisessa, infran käytössä ja ylläpidossa

5 Nro Pilotin nimi Tyyppi Pilottihankkeen kuvaus 1 Vt 7 Hamina Inframodel 2a Vanha Kirkkotie Tie Katu Vt 7 parantaminen moottoritieksi Haminan kohdalla Vanhan Kirkkotien ja siihen liittyvien katujen tuotemallipohjainen suunnittelu 2b Bassenkylä Katu Bassenkylän asemakaava-alueen katujen tuotemallipohjainen suunnittelu 2b jatko Bassenkylä Katu Bassenkylän asemakaava-alueen katujen inframallipohjainen toteutus 2c Storhemtintie Katu Suurpelto V, Storhemtintien tuotemallipohjainen suunnittelu 2d Tammitie Katu Tammitien parantamisen ja siihen liittyvän uuden LP-alueen rakentamisen tuotemalliavusteinen suunnittelu 3 Maintenance BIM 5 Vt 8 Sepänkylän ohitustie Tie Tie 6 DredgingBIM Vesiväy lä Tieväylien hoidon ja ylläpidon tietomallipohjaisen prosessin kehittäminen ja hallittu käyttöönotto Suomessa Vt 8 parantaminen välillä Kotiranta - Stormossen Merenpohjan ruoppauksen mallipohjaisen toimintaprosessin kehittäminen ja pilotointi Pilotoitava(t) asia(t) ja pilotin tavoitteet Mittaussuunnitelman geometriatiedot toimitetaan rakentajalle Inframodel2 muodossa ohjeen Tienrakentamisen mittaussuunnitelman laatimisohje mukaisesti. Pilotoidaan Tekla Civil- ja Citycad -ohjelmistojen soveltuvuutta tuotemallipohjaiseen katu- ja kunnallistekniikan suunnitteluun rakennetussa pientaloympäristössä ja sähköisen suunnitelmatiedon siirtoa työmaalle tuotemallimuotoisesti. Pilotoidaan "Tekla Civil"-ohjelmiston sopivuutta katu- ja kunnallistekniikan tuotemallipohjaiseen suunnitteluun vielä rakentamattomassa metsämaastossa ja sähköisen suunnitelmatiedon siirtoa työmaalle tuotemallimuotoisesti. Pilotissa seurataan tietomallipohjaisen kokonaisurakan etenemistä pääurakoitsijan näkökulmasta. Seurannassa pyritään havainnoimaan rakentamisvaiheen aikana ilmenneitä ongelmia sekä löytämään ratkaisuja ja parantamistoimenpiteitä tehostamaan tietomallipohjaista rakentamisprosessia. Lisäksi selvitetään Tie- ja katurakentamisen mallipohjaisen laadunvalvontamenettely -ohjeen toimivuutta Bassenkylän katuhankkeessa. Pilotoidaan Novapoint-ohjelmiston sopivuutta katu- ja kunnallisteknisen, tuotemallipohjaisen rakennussuunnitelman laadintaan sekä sähköisen suunnitelmatiedon siirtoa työmaalle tuotemallipohjaisesti. Suunniteltava katu sijoittuu vielä rakentamattomalle pehmeikköalueelle. Pilotoidaan InRoads-ohjelmiston (sekä TerraSolid ohjelmistojen) sopivuutta katuja kunnallistekniikan tuotemallipohjaiseen suunnitteluun rakennetussa pientaloympäristössä ja sähköisen suunnitelmatiedon siirtoa työmaalle tuotemallimuotoisesti. Kokeilla lähtötietojen hankinnassa mobiilikartoitusmenetelmää kolmiulotteisen lähtötietomallin määrittämiseksi. Suunnittelun kehittämisessä kokeilla kolmiulotteiseen lähtötietomalliin perustuvaa optimointia. Toteutuksen kehittämisessä kokeilla työkoneiden 3D-ohjausta tasausjyrsinnässä, massatasauksessa ja asfaltinlevityksessä. Tietomallintamisen hyväksikäytön kehittäminen väylärakentamisessa. Tuotevaatimusten täsmentäminen, suunnittelun mallinnustyö, rakentamisen kehittäminen, tuotannon toteumatieto. Luoda järjestelmällinen tapa siirtää mallitietoa kahteen suuntaan suunnittelun ja tuotannon välillä reaaliaikaisesti. Merenpohjan lisätutkimukset matalataajuusluotauksella, rekisteritietojen kerääminen ja siirto suunnitteluun digitaalisessa 3D-muodossa, suunnittelu 3Dmallintamalla ja tiedonsiirto koneohjaukseen, toteutumien mittaus 3Dluotauksella, toteumien hyväksyntä ja siirto tilaajan rekistereihin. 1 2a 2b 2bj 2c 2d Page 5

6 Nro Pilotin nimi Tyyppi Pilottihankkeen kuvaus Pilotoitava(t) asia(t) ja pilotin tavoitteet 9 Vt 14 Laitaatsalmi 10 Laitaatsalmen lähtötietomall i 14 Jorvaksen ratapihan lähtötietomall in mittaus 15a 15b Jorvaksen ratasuunnitel man hankinta Jorvaksen ratasuunnitel man havainnollistaminen Kaikki Kaikki Rata Rata Rata Savonlinnan liikennejärjestelyt; Laitaatsalmen tie-, rata ja väyläjärjestelyt Savonlinnan liikennejärjestelyt; Laitaatsalmen tie-, rata ja väyläjärjestelyt UAV-mittauksen soveltuvuus lähtötietomallin muodostamiseen ja sen hyödyntäminen ratasuunnitteluprosessiss a Jorvaksen aseman ratasuunnittelu Jorvaksen aseman ratasuunnittelu Testata kuinka hyvin tuotetut mallit siirtyvät hankevaiheesta ja järjestelmästä toiseen, ts. kuinka hyvä jälleenkäyttöarvo niillä on. Lähtötietomallin kokoaminen ja valmistelu mahdollisimman valmiiksi kokonaisuudeksi tarjouspyyntöä ja suunnittelua varten. Huomioitava kokonaisuuden hallinta, eri formaatit, lähteet, koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät. Radanpidon kolmiulotteisten lähtötietomallien hankinnan ja mittauksen tutkiminen ja kehittäminen, mittausohjeistuksen kehittämistarpeet ts. luoda perustaa alan ohjeistuksen kehittämiseen. Tuotemallipohjaisten infrahankkeiden tarjouspyyntöprosessin ja ratasuunnitelman tuotemallivaatimusten kehittäminen. Tarjousten arviointimallin ja arviointitasojen kehittäminen, tarjouksien ja tarjoajien esittämien työnäytteiden arvioiminen. Vuorovaikutustilaisuuden suunnittelu ja järjestäminen käyttäen havaintomateriaalina hankkeen koordinaatiomallia ja mallista otettuja leikkauskuvia. Palautteen kerääminen sidosryhmiltä esitystilaisuuden toimivuudesta ja materiaalin sisällön ymmärrettävyydestä a 15 15b 17 Vt 25 Meltola- Mustio Tie, taitorak enne 18 Nybro Taitora kenne 19 Varjakanpuist o Taitora kenne Vt 25 rakentaminen keskikaidetieksi välillä Meltola - Mustio Sillan tietomallipohjaisen suunnittelun edistäminen Varjakanpuiston silta Mellunkylänpuron yli. LandXML-pintamallien kehittämien ja testaus koneohjauksessa Bentleyn ohjelmistojen näkökulmasta. LandXML/InfraModel-laajennuksien ja InfraBIMnimikkeistötyön tulosten testaaminen. Sillan tuotemallinnus (ja hyödynnettävyys rakennusurakassa). Hankkeen suunnitteluvaiheessa kehitetyt pilotoinnin kohteet: Väylän osalta 3D-rakennemallin kehittäminen, Tekla Civil -mallin ja Tekla Structures -mallin yhdistäminen, siltojen tietomallintamisen kehittäminen, LiVin Siltojen tietomalliohjeen testaaminen, yhteistyö Rautaruukin konepajan kanssa ja mallipohjaisen tuotannon kehittäminen. Myöhemmässä vaiheessa optioina Mallipohjainen urakkatarjouskysely, mallin hyödyntäminen konepajatuotannossa, mallin laajamittainen hyödyntäminen työmaalla ja toteumamallin laatiminen Tuottaa sillasta rakennussuunnitelmat tietomallintamalla, sekä käyttää 3Dmuodossa tuotettua lähtöaineistoa mahdollisimman tehokkaalla tavalla ja testata InfraRYL-nimikkeistön käyttöä mallintamisessa. Tavoitteena myös rakentamisen mallipohjainen hankinta Page 6

7 Nro Pilotin nimi Tyyppi Pilottihankkeen kuvaus Pilotoitava(t) asia(t) ja pilotin tavoitteet 20 Melatie Taitor akenn e 21 Töölönlahti Taitora kenne 22 Junatie Taitora kenne 23 Hyväntoivonp uisto 24 Nissolan ratasuunnitel ma 25 Lumitöiden estekartoitus 26 Mallipohjaine n radanrakenta misen automaatio Taitora kenne Rata, katu, taitorak enne Rata Rata Melatien jatkeen silta Broändan puron yli. Töölönlahden pyörätunnelin tietomallintaminen Junatien alikulkukäytävä sillat S1, S2 ja S3 Puiston, tukimuurien, portaiden ja siltojen tietomallin laatiminen Ratasuunnitelma Nissolan alueen rautatien tasoristeyksen poistoista ja tiejärjestelyistä Tutkitaan lumitöiden esteiden kartoitukseen tehokkaita menetelmiä ja selvitetään estetietojen hyödynnettävyyttä infran omistajalle ja muille toimijoille Kehitetään radanrakentamisen mallipohjaista ohjeistusta ja laadunvarmistusta diplomityönä tehtävässä tutkimuksessa. Tuottaa sillasta rakennussuunnitelmat tietomallintamalla, sekä käyttää 3D-muodossa tuotettua lähtöaineistoa mahdollisimman tehokkaalla tavalla ja testata InfraRYL-nimikkeistön käyttöä mallintamisessa. Tavoitteena myös rakentamisen mallipohjainen hankinta. Tunnelin tietomallintaminen yleissuunnitelmatasoisesti sekä tunneliin liittyvän lasikatteisen siirtymärampin luonnosten ja valitun vaihtoehdon tietomallintaminen. Alikulkukäytävän siltojen yleissuunnitelmatasoinen suunnittelu ja sen jälkeen rakennussuunnitelmien tietomallintaminen. Liikenneviraston uuden Siltojen tietomallintamisen ohjeen testaaminen ja kommentointi. Rakentamisen mallipohjainen hankinta. Laatia rakenteista yksityiskohtaiset tietomallit, joita hyödynnetään jo suunnitteluvaiheessa alueelle suunniteltavien muiden rakenteiden yhteensovittamisessa. Tavoitteena on, että tietomalli on laajennettavissa ja yhdistettävissä alueen muiden tietomallien kanssa. Tietomallintamisen kattava hyödyntäminen rautateiden tasoristeysten poistossa. Ratasuunnitelman havainnollistaminen ja palautteen kerääminen yleisöltä virtuaalimallin sekä kaikille avoimen webmallin avulla. Asiakastyytyväisyyden kerääminen yleisötilaisuudessa käytetyistä havainnollistamismenetelmistä. 1. Tehokkaiden esteiden kartoitusmenetelmien selvitys 2. Esteiden kartoitus 3. Estetietojen hyödyntäminen lumitöissä 4. Vahinkojen vähentäminen ja vastuunmääritys 5. Tulosten analysointi ja raportointi Testataan ja täydennetään Infra FINBIM:ssä luotuja ja kehitettäviä ohjeita ja nimikkeistöä. Tavoitteena on saada kehitettyä Väylärakenteen toteutusmallin laatimisohje kattamaan radanrakentamisen määritykset ja testata pilottikohteissa määritysten soveltuvuudet radanrakentamiseen. Tutkitaan mallipohjaista työkoneautomaatiota hyödyntävää laadunvalvontamenetelmää radanrakentamisen työtehtäviin. Tutkimuksessa selvitetään työkoneautomaation mahdollisuuksia toteutuman mittauksessa ja toteutumamallin muodostamisessa Page 7

8 Nro Pilotin nimi Tyyppi Pilottihankkeen kuvaus Pilotoitava(t) asia(t) ja pilotin tavoitteet 28 Karhumäen ylikulkusilta 29 Kehä III ja Lentoasemant ien tukimuurit 30 Mallipohjaisen radanrakennu styömaan dynaamisen ohjausjärjest elmän kehittäminen Taitor akenn e Taitora kenne Rata Tietomallipohjainen S143 Karhumäen ylikulkusillan rakennussuunnittelu ja sillan rakentaminen. Lentoasemantien tukimuurien tietomallintaminen. Taitorakenteiden tietomallipohjaisen suunnittelun ja rakentamisen kehittäminen. Pilotissa testataan erilaisia kaupallisia mallipohjaiseen työmaan ohjaamiseen kehitettyjä työmaasovelluksia ja kehittämään näiden pohjalta VR Track Oy:lle prosessikuvaus mallipohjaisen työmaan ohjaukseen. Hankkeen suunnitteluvaiheessa kehitetyt pilotoinnin kohteet: Tekla Civil -mallin ja Tekla Structures -mallin yhdistäminen, siltojen tietomallintamisen kehittäminen, LiVin Siltojen tietomalliohjeen testaaminen ja mallipohjaisen tuotannon kehittäminen. Myöhemmässä vaiheessa optioina: Mallipohjainen urakkatarjouskysely, mallin hyödyntäminen konepajatuotannossa, mallin laajamittainen hyödyntäminen työmaalla ja toteumamallin laatiminen. Hankkeen suunnitteluvaiheessa kehitetyt pilotoinnin kohteet: Väylän osalta 3D-rakennemallin kehittäminen, Tekla Civil mallin ja Tekla Structures mallin yhdistäminen, siltojen ja taitorakenteiden tietomallintamisen sekä mallipohjaisen tuotannon kehittäminen. Rakentamisvaiheessa kehitetyt pilotoinnin kohteet: Mallipohjainen urakkatarjouskysely ja mallin laajamittainen hyödyntäminen työmaalla Kaupalliset työmaasovellukset (Tekla Civil, Kuura, jne.) 2. Työmaan tarpeet mallipohjaisessa toimintaympäristössä 3. IM3 toimivuuden testaaminen 4. Laadunvarmistusohjeen testaaminen 5. Koneohjausmallien hyödynnettävyys tuotannonohjauksessa 30 Page 8

9 Infra FINBIM Pilottikokonaisuus TIETOKANNAT/ REKISTERIT HANKETIETO URAKOITSIJA SUUNNITTELIJA HANKEOHJAUS TILAAJA KÄYTTÄJÄ Dokumentit Mallit 14 15b a 29 2a-d a-d a-d Different pilot environments and focus: Roads and Highways (4) Street cases (4) Bridges/Structures (8) Technology/Equipment (2) Railroads (5) Procurement cases (2) Waterways (1) Initial model (2) Maintenance cases (3) Visualization (2)

10 esimerkki (Infra FINBIM Storhemtintien katupilottii)

11 esimerkki (Infra FINBIM Espoon katupilotit: Bassenkylän toteutusvaihe)

12 esimerkki (Infra FINBIM pilotti Nissolan ratasuunnitelma)

13 esimerkki (Infra FINBIM pilotti 5DSilta Nybro)

14 esimerkki (Infra FINBIM Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio

15 kumuloituu

16 Elinkaaren hallinnassa lähtötietoprosessi on tärkeä Ennen iso cd mössö => nyt lähtötiedot, jossa on määritelty metatiedot Tiedon kumuloitumisessa elinkaarivaiheiden input ja output on avattava: tarkistetaan onko edellytykset tehdä seuraavaa vaihetta kunnolla => mahdollisuudet annetaan lähtötiedon kanssa. vaiheen tulos => lähtötilanne vaiheen tulos => lähtötilanne vaiheen tulos => lähtötilanne vaiheen tulos => lähtötilanne tarve Esisuunnittelu - tarpeen selvitys lähtötieto Yleissuunnittelu - alustava / - varsinainen lähtötieto Väylän suunnittelu (Tie- Rata-, Katu- Vesiväylä) lähtötieto lähtötieto Rakennussuunnittelu Rakentaminen lähtötieto Ylläpito yhteistyö

17 Muutoksessa ollaan yhdessä Alan murros joka tulee mallintamisen kautta: läpinäkyvyys ja avoimuus! Kehitys pienellä alueella voi olla merkityksellinen kokonaisuuteen Paljon on jo testattu, mutta maailma ei ole valmis! Ollaan luotu kehys kehittämään jatkoa Formaatti Avoin keskustelu kerrotaan epäonnistumisista ja kerrotaan onnistumisia Nimikkeistö Oletko kehittämässä muutosta vai ajaudutko sen mukana? Mallinnusvaatimukset Page 17

18 Dokumenttien hallinnasta tiedon hallintaan Muutos koskettaa kaikkia infran omistamisen, suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon arvoketjussa olevia toimijoita. Kuvat; PRE/Infra FINBIM/Juha Liukas, SITO

19 (Tuotemalli) Inframalli ja tiedonsiirto: Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi Suunnittelu- ja rakentamisprosessi Hankintaprosessi Ylläpitoprosessi Koneautomaatio ja numeerinen ohjaus Laatutiedon automaattinen keruu ja jalostaminen Tietojen ja prosessien hallinta Reaaliaikainen raportointi Sensoriteknologia ja raportoivat rakenteet Koko elinkaaren aikainen tiedonhallinta Tehokas ja automatisoitu prosessi Mobiili tiedonsiirto C.1 Toimivuusvaatimusmenettelyn kehittäminen Rekisterien ja ulkoisten tietokantojen konvertointi ja integrointi Tiedonsiirtoformaatit ja siirrettävän sisällön määritys Virtuaalimallinnus ja laadun todentaminen (simulointi) Tuotetietomalli Tuotekirjastojen mallirakenteet Sähköinen kaupankäynti Tuotehyväksyntä B.3 Suunnitteluprosessin ohjeistaminen C.3 Rakenteiden kunnon todentaminen B.6 Kokonaistaloudellisuuden arviointimenetelmät Osapuolten välinen tiedonsiirto Yhteinen näkemys keskeisistä prosesseista Yhteinen näkemys mallin tietosisällöstä ja -rakenteista Prioriteetti Kuva; Roadmap 2007, VTT

20 20

21 Kuva; PRE/Infra FINBIM/Timo Tirkkonen, LiVi

22 Pilotointi on prosessi???????? AP3 AP2 AP1 Portti 1 Pilotit Pilotit Portti 2 ohje uusi menetelmä?? Tarpeet Ideat Tavoitteet Käynnistys Suunnittelu Päätös Arviointi Jatkokehitys Ongelmat Toteutus Palaute Tarkennus Seuranta EHDOTUSVAIHE PILOTOINTIVAIHE JATKOKEHITYS HYÖDYNTÄMINEN Page 22

23 BIM Diamond Liiketoiminta Tietotarpeet Prosessit Ohjeet, Osaamistarpeet Tehokkuus Tieto, kommunikaatio Tekijät (ihmiset) Teknologiat (ICT / BIM) Kuva; InfraTimantti esiselvitys, VTT

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) PILOTTIPÄIVÄ nro 3, 26.1.2012 Built Environment Process Innovations Reengineering Page 1 Page 2 Tietomallivaatimukset,

Lisätiedot

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02888-09 INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 Arviointiraportti 14.04.2009 Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Leena Korkiala-Tanttu, Paula Ala-Kotila, Tarja Mäkeläinen Julkinen 2 (54) Tiivistelmä

Lisätiedot

InfraTM Workshop 19.5.2009 Rakennustieto Oy. Pilotointiehdotukset tiivistelmät

InfraTM Workshop 19.5.2009 Rakennustieto Oy. Pilotointiehdotukset tiivistelmät InfraTM Workshop 19.5.2009 Rakennustieto Oy Pilotointiehdotukset tiivistelmät n hanke ehdotukset 0. Yhteisiä teemoja: Infrasuunnittelun ja rakentamisen tuotetiedon siirtämisen nykytilanne ja ongelmat.

Lisätiedot

InfraFINBIM Mallinnusvaatimukset Lyhyt sanasto Infrarakentamisen tietomallintaminen

InfraFINBIM Mallinnusvaatimukset Lyhyt sanasto Infrarakentamisen tietomallintaminen InfraFINBIM Mallinnusvaatimukset Lyhyt sanasto Infrarakentamisen tietomallintaminen V. 0.6 Työpajojen 2013 2014 mukaiset päivitykset Kalle Serén, Eurostep Oy, 1.8.2014 Taustaa Yhteisen määritellyn sanaston

Lisätiedot

12 Väylähankkeiden toteuttaminen

12 Väylähankkeiden toteuttaminen 12 Väylähankkeiden toteuttaminen Helsinki- Vantaa valmistautuu 20- lukuun mittavalla kehittämisohjelmalla Sami Kiiskinen, Finavia Oyj 1. Lähtökohdat Helsinki-Vantaan lentoaseman merkitys Euroopan ja Aasian

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HANKINNAN JA TUOTANNON TOIMINTAMALLI. Infra 2010 iltapäiväseminaari 9.2.2006 Markku Teppo, Tiehallinto

SÄHKÖINEN HANKINNAN JA TUOTANNON TOIMINTAMALLI. Infra 2010 iltapäiväseminaari 9.2.2006 Markku Teppo, Tiehallinto 1 SÄHKÖINEN HANKINNAN JA TUOTANNON TOIMINTAMALLI Infra 2010 iltapäiväseminaari 9.2.2006 Markku Teppo, Tiehallinto 2 Tiehallinnon hankintastrategian päivityksen periaatteita uuden teknologian ja tiedonhallinnan

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Osa 5.3 Koekäyttöön ja pilotointiin 5.5.2015 1 (23) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.9 21.4.2015 Petteri Palviainen pilotointia varten 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausprosessin kehittäminen ja käyttöönottaminen (Älykäs silta)

Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausprosessin kehittäminen ja käyttöönottaminen (Älykäs silta) Rauno Heikkilä, Antti Karjalainen, Pekka Pulkkinen, Esa Haapa-aho, Mauno Jokinen, Aarno Oinonen, Mika Jaakkola Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausprosessin kehittäminen ja käyttöönottaminen Tiehallinnon

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI. Rahoituksen hakija. Hankkeen perustiedot. Hankkeen yhteistyökumppanit. Kuvaus hankkeen keskeisestä sisällöstä

HELSINGIN KAUPUNKI. Rahoituksen hakija. Hankkeen perustiedot. Hankkeen yhteistyökumppanit. Kuvaus hankkeen keskeisestä sisällöstä Rahoituksen hakija Hakijan nimi/hankkeen hallinnoija (yritys/virasto/tms.): Aalto-yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu Hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Rakennusprojektin tilaajan tietomalliosaamisen

Lisätiedot

eurakka sähköinen hankintatoimi

eurakka sähköinen hankintatoimi eurakka sähköinen hankintatoimi Toimintamallin kuvaus Tiehallinnon selvityksiä 36/2005 Uuden urakan valmistelu Sopimuksen toteuttaminen, tiestön tilan seuranta, (tiedon ylläpito) 4. Tiedon hankinta 1.

Lisätiedot

eurakka -projektin 2004-2006 loppuraportti Tiehallinnon selvityksiä 31/2006

eurakka -projektin 2004-2006 loppuraportti Tiehallinnon selvityksiä 31/2006 eurakka -projektin 2004-2006 loppuraportti Tiehallinnon selvityksiä 31/2006 eurakka -projektin 2004-2006 loppuraportti Tiehallinnon selvityksiä 31/2006 Tiehallinto Helsinki 2006 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa

Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU Rakennustekniikan laitos Harri Niemi Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Automaatiosuunnittelun prosessimalli Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Verkkojulkaisu Julkaisija: Suomen Automaatioseura ry

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus 8 Tuottavuus ja vaikuttavuus Allianssin edut ja mahdollisuudet vaativien projektien läpiviennissä Rami Tuokko & Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy Kiinteistö- ja rakennusalan hankkeissa koetut ongelmat,

Lisätiedot

Lielahti Kokemäki-allianssihanke ARVOA RAHALLE RAPORTTI

Lielahti Kokemäki-allianssihanke ARVOA RAHALLE RAPORTTI 2015 Lielahti Kokemäki-allianssihanke ARVOA RAHALLE RAPORTTI Lielahti Kokemäki-allianssihanke Arvoa rahalle raportti Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Henri Siljander, Sweco PM Oy Verkkojulkaisu

Lisätiedot

ArchiCAD-tuotemallintamisohje

ArchiCAD-tuotemallintamisohje 1.9.2009 ArchiCAD 13 TM. - 1 ArchiCAD-tuotemallintamisohje 1 Johdanto 1.1 Tuotemallintamisohjeet ArchiCADin käyttäjälle tuotemallintamiseen siirtyminen on luontevaa, koska ohjelman käyttö on aina perustunut

Lisätiedot

Tiikerinloikka tuotemallilla Infra FINBIM tulevaisuuden aseeksi? 6.4.2011 Ville Saksi/Kimmo Laatunen VR Track Oy

Tiikerinloikka tuotemallilla Infra FINBIM tulevaisuuden aseeksi? 6.4.2011 Ville Saksi/Kimmo Laatunen VR Track Oy Tiikerinloikka tuotemallilla Infra FINBIM tulevaisuuden aseeksi? 6.4.2011 Ville Saksi/Kimmo Laatunen VR Track Oy Infra FINBIM -visio Vuonna 2014 suuret infran haltijat tilaavat vain mallipohjaista palvelua,

Lisätiedot

YTV. Osa 4. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Talotekninen suunnittelu. versio 1.0

YTV. Osa 4. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Talotekninen suunnittelu. versio 1.0 YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 versio 1.0 Osa 4. Talotekninen suunnittelu Alkusanat Julkaisusarja Yleiset Tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve vaatimuksille

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

VERKKOSAAREN ETELÄISEN RANTA- ALUEEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA

VERKKOSAAREN ETELÄISEN RANTA- ALUEEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA VERKKOSAAREN ETELÄISEN RANTA- ALUEEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA 8.4.2014 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUN KOHDE... 2 2.1 Suunnittelualue... 2 2.2 Suunniteltavat kadut, katuaukiot ja torit...

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Määrittele - Johda - Ylläpidä

Määrittele - Johda - Ylläpidä Määrittele - Johda - Ylläpidä Moduulit Ohjelmistoperhe rakennushankkeiden hallintaan Modelspace on hankejohtamisen hallintaan käytettävä ohjelmisto, jossa on keskitetysti kaikki tietosisältö hankkeesta.

Lisätiedot

Infrarakentaminen 2020

Infrarakentaminen 2020 Infrarakentaminen muutoksessa työpaketit 2 & 3 sisältösuunnitelma käsiteltävksi 17.1.2012 johtoryhmän kokouksessa 1 (4) Infrarakentaminen 2020 Projektin työnimi on ollut infrarakentaminen 2030. Projektin

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

Rautatieinfran mallintamisen hyödyt: suunnittelu, rakentaminen, ylläpito

Rautatieinfran mallintamisen hyödyt: suunnittelu, rakentaminen, ylläpito Rautatieinfran mallintamisen hyödyt: suunnittelu, rakentaminen, ylläpito Tietomallintamisen opit infran tilaamisessa ja hyödyntämisessä seminaari 6.3.2013 Kimmo Laatunen Aloitimme runsaat 150 vuotta sitten

Lisätiedot

Kiinteistön käyttäjälähtöinen suunnittelu ja suunnittelun

Kiinteistön käyttäjälähtöinen suunnittelu ja suunnittelun Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma Jere Viljanen Kiinteistön käyttäjälähtöinen suunnittelu ja suunnittelun hankinta Diplomityö Otaniemessä 19. joulukuuta 2013 Valvoja:

Lisätiedot

ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON LAADUNHALLINTA

ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON LAADUNHALLINTA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 189 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 189 Espoo 2000 TKK-RTA-R189 ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON

Lisätiedot

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Yhteenveto työpajojen ja seminaarien aineistoista 2 Tilaajan alkusanat Paikallisten resurssien entistä parempaan hyödyntämiseen energiantuotannossa Uusiutuvien

Lisätiedot