Pilotti: [Nimi] Alustava pilottisuunnitelma / Pilotin toteutussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pilotti: [Nimi] Alustava pilottisuunnitelma / Pilotin toteutussuunnitelma"

Transkriptio

1 1 (11) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: [Nimi] Alustava pilottisuunnitelma / Pilotin toteutussuunnitelma Ehdotusvaiheessa tehdään alustava pilottisuunnitelma. Yksityiskohtainen pilotin toteutussuunnitelma tuotetaan käynnistyspäätöksen jälkeisessä suunnitteluvaihessa. Ehdotusvaiheessa alustavan pilottisuunnitelman luonnos toimitetaan alapakettien (AP3->AP2- >AP1) kommentoitavaksi, tarvittavat täydennykset tehtynä jätetään ehdotus työpaketin veturille, joka tekee päätöksen alustavan pilottisuunnitelman muuttamisesta tilaan hyväksytty. Tämän jälkeen siirrytään pilotin toteutussuunnitteluun hankkeen aikataulun mukaan. [Ohjelaatikot poistetaan lopullisesta versiosta.] Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty) Tekijä(t) Huomautukset

2 2 (11)

3 3 (11) TIIVISTELMÄ 1-2 sivulle tiivistettynä pilotin hallinnolliset tiedot sekä sen tavoitteet, olennaisimpien pilotointitoimien aiottu suoritus ja pilotoitavien asioiden oletettu merkitys. Taulukko 1. Yhteenveto InfraFINBIM pilotista [NIMI]. Pilotin yhteenveto Pvm: Versio nro: Laatija: Pilotin nimi Pilotin tilaaja Pilotin veturi Pilotin tutkija Pilotin tyyppi Pilottihankkeen kuvaus Aikataulu Toteutusmuoto Pilotoitava(t) asia(t) ja pilotin tavoitteet Pilotoitavat prosessit Osapuolet ja käytettävät ohjelmistot Mallinnuksen käyttö hankkeessa Pilottihankkeen erityispiirteet suhteessa mallinnukseen Keskeisimmät kehitysaskeleet ja odotukset Riskiarvio Pilotin identifioiva nimi. Pilottihankkeen omistaja/tilaaja. Vastuullinen InfraFINBIM osapuoli. InfraFINBIM tutkimusosapuoli pilotin ohjauksessa, seurannassa ja raportoinnissa. Pilottihanke/Virtuaalipilotti. Ehdotusvaiheessa yleiskuvaus karkealla tasolla, myöhemmin tarkentuva. Ehdotusvaiheessa alustava, myöhemmin tarkentuva. Urakka- tai hankemuoto. Esim. pilotoitava(t) tiedonsiirtotapaukset (ER), toimintamallit, hankintamenettelyt, ym. Ehdotusvaiheessa sanallinen prosessikuvaus ja asemointi ylätason prosessikartassa, myöhemmin IDM prosessikartta osaprosesseista suunniteltu ja toteutunut. Osapuolten roolit ja prosessissa käytettävät ohjelmistot ja laitteistot sekä standardit/formaatit. Määrittelyvaiheessa suunnitelma. Toteutusvaiheessa kirjataan kuka mallinsi ja mitä sekä kuka ja mihin mallia käytti. Jos pilotoitaviin asioihin kuului muuta tiedonsiirtoa kuin malliphjaista (piirustuksia, lähtötietoja, tmv.) myös ne kirjataan. Pilotin oletetut erityispiirteet esim. kohteesta tai sovellettavasta toimintamallista johtuen. Pilotin aikana kirjataan havainnot ja dokumentointivaiheessa analysoidaan erityispiirteiden vaikutus saatuihin tuloksiin (tavoitteena on arvio havaintojen yleistettävyydestä). Pilotoitavin asioihin liittyvät odotukset niiden vaikutusten suhteen, dokumentointivaiheessa arviointi toteutumisesta. Keskeisimmät odotettavissa olevat ongelmat ja kehitystarpeet

4 sekä niihin varautuminen. 4 (11)

5 5 (11) SISÄLTÖ 1 Johdanto Tausta Pilottia tukevan hankkeen kuvaus Viestintä pilottiin liittyen Pilotin rakenne Hankkeessa pilotoivat asiat Pilotoinnin osapuolet Pilotin aikataulu Mallinnus ja tiedonsiirto pilotissa Tietotekninen ympäristö Erityispiirteet Kehitysaskeleet ja odotukset Sopimusasiat Pilotin ohjaus, seuranta ja arviointi... 8 Viitteet Liite A [Pilottisuunnitelmaan liitettävät dokumentit]... 11

6 6 (11) 1 Johdanto 1.1 Tausta Missä ja mihin kokonaisuuteen liittyen pilotointi suoritetaan, pilotointiin osallistuvat organisaatiot ja henkilöt, rahoittajat ja yhteistyökumppanit. Pilotin lähtökohdat ja valmistelun tilanne (esim. tekniset valmiudet pilotointiin, käsittelyn tilanne tilaajan puolella, yms.). 1.2 Pilottia tukevan hankkeen kuvaus Kuvaillaan lyhyesti pilottikohteeksi esitetty hanke: hankinta- ja toteutusmuoto sekä aikataulu ja InfraFINBIM-pilotin sijoittuminen aikatauluun. 1.3 Viestintä pilottiin liittyen Hankkeen ja siinä pilotoitavien asioiden luottamuksellisuus: kenelle saa mitäkin tietoa jakaa ja miten asioista raportoidaan eteenpäin. 2 Pilotin rakenne 2.1 Hankkeessa pilotoivat asiat Millainen pilotoitava asia on kyseessä ja mihin infran elinkaaren kohtaan pilotti sijoittuu. Selostukseen liitetään ylätason prosessikartta, johon pilotoitava prosessin vaihe asemoidaan. Pilotoitava(t) asia(t) ja pilotin tavoitteet: mitä mallintamista hyödyntäviä tai sitä mahdollistavia uusia hankintamenettelyjä, toimintamalleja tai prosesseja ja tietoteknisiä työkaluja (ml. esim. suunnitteluohjelmistot, mittauslaitteet ja koneohjaus) pilotoidaan ja miten. Kerrotaan mm.: mitä aiotaan pilotoida, eli uutuusarvo: mitä on tavoitteena tehdä erilaisesti kuin ennen mitkä ovat pilotin tavoitteet (mitä erityisesti halutaan selvittää tai kehittää) miksi juuri tämä projekti on sopiva kyseisen asian pilotointiin prosessikuvaus alustavassa suunnitelmassa sanallisesti, toteutussuunnitelmassa esitetään prosessikaavio pilotoitavasta prosessin kohdasta mihin infran elinkaaren kohtaan käytännön pilotti sijoittuu. Esim. tarvekartoitus, suunnittelu, rakentaminen, hoito/ylläpito, korjaaminen, purkaminen.

7 7 (11) viitataan aiemmin esitettyihin prosessikaavioihin tai liitetään uusia kaavioita, jos katsotaan tarpeelliseksi mitkä ovat käytännön pilotin tavoitteet (mitä erityisesti halutaan selvittää) miksi juuri ehdotettu hanke on sopiva kyseisen asian pilotointiin. 2.2 Pilotoinnin osapuolet Keitä osapuolia pilotointiin osallistuu (sekä rooleina, että nimettyinä tilaajina ja tuottajatahoina). Pilotoitavissa prosesseissa toimivien osapuolien roolien lisäksi määritellään mm. kuka on vastuussa pilotin läpiviemisestä InfraFINBIM-työpaketin osalta (pilotin veturi) sekä pilotoinnin ohjauksen, seurannan ja arvioinnin järjestäminen ja resurssointi (työnjako tutkijoiden ja pilottia suorittavien tahojen kesken). Myös arvioidaan teknisen tuen tarvetta ohjelmistojen/laitteistojen tuottajilta (työmäärät ja mahdolliset alihankinnat). Tässä voidaan myös nimetä muut tahot (roolit) jotka aiotaan kytkeä pilottiin (esim. arviointi/kommentointi). 2.3 Pilotin aikataulu Kuvaillaan lyhyesti pilotin aikataulu. 3 Mallinnus ja tiedonsiirto pilotissa 3.1 Tietotekninen ympäristö Pilotoinnin suunnitteluvaiheessa suunnitellaan riittävällä tarkkuudella, mitä ohjelmistoja/laitteistoja (joko ohjelmiston tyyppi ja/tai tuotenimi, jos tiedossa) pilotoitavissa kohdissa aiotaan käyttää ja miten tiedonsiirto aiotaan hoitaa (rajapinnat/standardit/formaatit). Tässä luvussa selitetään: mitä ohjelmistoja tai tietojärjestelmiä/tietokantoja käytetään mitä mallinnetaan ja/tai mihin olemassa olevaa mallia käytettään mitä tehdään piirustuspohjaisesti (digitaalisessa muodossa)

8 8 (11) mitä tiedonsiirron käyttötapauksia (ER Exchange Requirements, ks. InfraFINBIM Pilottiohje) testataan missä formaateissa tietoa siirrettään (mallina tai muussa digitaalisessa muodossa) Tekstissä on syytä kertoa myös näiden ratkaisujen syistä. 3.2 Erityispiirteet. Suunnitelma mallinnuksen käyttämisestä hankkeessa. Mitä mallinnetaan ja mihin/miten mallia käytetään, kuka sen tekee? Arvioidaan myös, asettaako pilotointi ja mallinnuksen käyttö erityisiä vaatimuksia hankkeeseen ja miten niihin mahdollisesti varaudutaan? Hankkeen oletetut erityispiirteet mallinuksen kannalta esim. kohteesta tai toimintamallista johtuen (tavoitteena on arvio havaintojen yleistettävyydestä). 4 Kehitysaskeleet ja odotukset Määritettään tavoitellut kehitysaskeleet ja odotukset, joita pilotoitaviin asioihin kohdistuu. Pilotoitavien asioiden tuomat muutokset nykytilaan ja niiden odotetut vaikutukset, esim. aikataulu-, laatu- tai kustannushyödyt, uusi liiketoiminta tms. 5 Sopimusasiat Pilotoinnin sopimustekniset asiat kirjataan muualle kuin tähän raporttiin. Tässä on kuitenkin hyvä kertoa tiivistetysti, kuinka asiat on sovittu tai aiotaan sopia. 6 Pilotin ohjaus, seuranta ja arviointi Ehdotusvaiheessa pilottiin valitaan tutkijaosapuoli (Aalto Yliopisto / Oulun yliopisto / VTT), jonka vastuulla on pilotointiprosessin OSA eli sen ohjaus, seuranta ja arvionti. Pilotin toteutussuunnitelmassa ohjaus ja seuranta yksilöidään pilotin erityspiirteiden mukaan.

9 9 (11) Suunnitellaan kick-off tilaisuus, toteutusvaiheen tuki (kokoukset, kommunikointi, ), palautetilaisuus, kokonaisarviointi sekä esimerkkihankekuvauksen laadinta. Mitä tietoa ja miten kerätään pilotoinnin aikana, kenen toimisesta, kuinka dokumentointi tehdään ja julkaistaan.

10 10 (11) Viitteet Pilotoitavat ohjeet, standardit, yms. [1] Tekijä 1 (, Tekijä 2...), Julkaisun otsikko, Pvm/Vuosi, Julkaisija, ISBN numero [2] Tuotemallipilotit, ProIT, Rakennusteollisuus RT ry, Helsinki, [3] ISO :2010 Building Information Modelling - Information Delivery Manual - Part 1: Methodology and format, International Organization for standardization, [4] Business Process Model and Notation (BPMN), version 1.2. Object Management Group (2009). Available online Accessed: 24 June 2010.

11 LIITE A 11 (11) Liite A [Pilottisuunnitelmaan liitettävät dokumentit]

Pilotti: Tietomallipohjaisen kokonaisurakan toteutus ja laadunvarmistus pääurakoitsijan näkökulmasta

Pilotti: Tietomallipohjaisen kokonaisurakan toteutus ja laadunvarmistus pääurakoitsijan näkökulmasta 1 (16) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Tietomallipohjaisen kokonaisurakan toteutus ja laadunvarmistus pääurakoitsijan näkökulmasta InfraFINBIM pilottiraportti Muutoshistoria:

Lisätiedot

PROSESSIEN MALLINNUSOHJE

PROSESSIEN MALLINNUSOHJE PROSESSIEN MALLINNUSOHJE Prosessien mallintamisen lähtökohtana on, että organisaation johto on tunnistanut prosessit ja määritellyt niille omistajat. Nämä prosessit esitetään prosessikarttana (A4). Tämä

Lisätiedot

Yhteenveto Pilottipäivä 10.5.2011

Yhteenveto Pilottipäivä 10.5.2011 Yhteenveto Pilottipäivä 10.5.2011 Miksi? Mitä? Miten? pilottityypit pilottiaiheet pilotointiprosessi verkostoituminen tulosodotuksia yhteyshenkilöt tiedonjakamisen kanavat kommentit pilottikorteista Miksi?

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite H Projektimenetelmät 1 / 70 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.2015 3.0 Tarjouspyynnön liite Hanketoimisto 3.01 Tarjouspyynnön liite Korjattu

Lisätiedot

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04729-10 InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist Luottamuksellinen 2 (63) Raportin

Lisätiedot

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet Osa 7 28.4.2014 1 (17) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 22.03.2013 Erkki Mäkinen Inframallin laadunvarmistus 0.5 03.04.2013 Erkki Mäkinen Täydennyksiä, lähetetty

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE LIITE 2 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Helsinki Toukokuu 21 2 3 Esipuhe Uusiutuvan energian kuntakatselmus on työ- ja elinkeinoministeriön tukema

Lisätiedot

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Toimitus: Jenni Heinineva, Keskuspuiston ammattiopisto Miika Keijonen, Keskuspuiston ammattiopisto Mervi Leino, Salon seudun koulutuskuntayhtymä Marja Riitta Lygdman,

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Jakelun kehittämisryhmän raportti 28.11.2006 Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Olli Kuusisto Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1.1 TAUSTA JA TAVOITE...

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

SAMI PERKKO TIETOMALLINNUS SAIRAALARAKENTAMISEN SUUNNITTELUSSA. Diplomityö

SAMI PERKKO TIETOMALLINNUS SAIRAALARAKENTAMISEN SUUNNITTELUSSA. Diplomityö SAMI PERKKO TIETOMALLINNUS SAIRAALARAKENTAMISEN SUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Jarmo Laitinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennustekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 4. joulukuuta

Lisätiedot

Unified Process for EDUcation [UPEDU]

Unified Process for EDUcation [UPEDU] Unified Process for EDUcation [UPEDU] Sami Pietinen Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos 30.8.2007 Sisällys 1. Johdanto...3 2. Konseptuaalinen malli taustalla...4 3. UPEDU-prosessi...5

Lisätiedot

HEIKKI UUSITALO TIETOMALLIPOHJAISEN MÄÄRIENHALLINNAN HYÖDYNTÄMI- NEN RAKENNUSTUOTANNOSSA. Diplomityö

HEIKKI UUSITALO TIETOMALLIPOHJAISEN MÄÄRIENHALLINNAN HYÖDYNTÄMI- NEN RAKENNUSTUOTANNOSSA. Diplomityö HEIKKI UUSITALO TIETOMALLIPOHJAISEN MÄÄRIENHALLINNAN HYÖDYNTÄMI- NEN RAKENNUSTUOTANNOSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Laitinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen Tietotekniikkaosasto/tietohallinto Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi...

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle

Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-03718-07 24.4.2007 Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle Kirjoittajat Anna-Mari Heikkilä, Mervi Murtonen, Minna Nissilä, Kimmo Virolainen, VTT Päivi

Lisätiedot

LUOTI-julkaisuja 5/2006 KUVAPÄIVÄKIRJA. Luotettavien ja turvallisten interaktiivisten palveluiden kehittäminen. LUOTI-pilottihanke Loppuraportti

LUOTI-julkaisuja 5/2006 KUVAPÄIVÄKIRJA. Luotettavien ja turvallisten interaktiivisten palveluiden kehittäminen. LUOTI-pilottihanke Loppuraportti LUOTI-julkaisuja 5/2006 KUVAPÄIVÄKIRJA Luotettavien ja turvallisten interaktiivisten palveluiden kehittäminen LUOTI-pilottihanke Loppuraportti Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Kuvat ja taulukot 4 Termit

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot

Alihankintasopimus tutkimusyhteistyöhankkeissa. Alihankinnan tavoitteet

Alihankintasopimus tutkimusyhteistyöhankkeissa. Alihankinnan tavoitteet Alihankintasopimus tutkimusyhteistyöhankkeissa Alihankinnan tavoitteet Alihankinta on keino teettää yrityksen sisäiseen toimintaan kuuluvia tehtäviä ulkopuolisilla. Tällaiset tehtävät voivat olla esimerkiksi

Lisätiedot

ARVORAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEET JA TUOTEMALLINTAMINEN

ARVORAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEET JA TUOTEMALLINTAMINEN ARVORAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEET JA TUOTEMALLINTAMINEN Case-kohteena Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosasto Simo Freese, Hannu Penttilä, Marko Rajala 22.4.2007 Teknillinen korkeakoulu, arkkitehtiosasto

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 8 15.4.2015 Tekla Oy/ Erkki Mäkinen, Sito Oy / Ilkka Tieaho, Proxion Oy/ Juha Parkkari 1 (18) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 22.03.2013 Erkki Mäkinen Inframallin

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

Miia Martinsuo & Marja Blomqvist Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä

Miia Martinsuo & Marja Blomqvist Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä Tampereen teknillinen yliopisto. Teknis-taloudellinen tiedekunta. Opetusmoniste 2 Tampere University of Technology. Faculty of Business and Technology Management. Lecture Notes 2 Miia Martinsuo & Marja

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 2 Yleiset mallinnusvaatimukset Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtö-tietojen hankinta ja harmoni-sointi Infra-mallintaminen Tekniikkalajien yhteensovittaminen

Lisätiedot

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 1 Sisältö 1 Kenelle tämä käsikirja on tarkoitettu... 2 2 MEF-prosessi... 4 2.1 Fokusoitu vai avoin ongelmakenttä... 4 2.2 Yksi tai useampi yritys...

Lisätiedot