InfraTM Workshop Rakennustieto Oy. Pilotointiehdotukset tiivistelmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "InfraTM Workshop 19.5.2009 Rakennustieto Oy. Pilotointiehdotukset tiivistelmät"

Transkriptio

1 InfraTM Workshop Rakennustieto Oy Pilotointiehdotukset tiivistelmät

2 n hanke ehdotukset 0. Yhteisiä teemoja: Infrasuunnittelun ja rakentamisen tuotetiedon siirtämisen nykytilanne ja ongelmat. Tuotemallipohjaisen suunnittelu ja rakentamisprosessin periaate. Hankinta ja sopimusmenettelyiden kehittämistarpeet, hankintalainsäädäntö. Tarjouspyyntö tuotemallipohjaisessa hankkeessa (esim. ST tai KU). 1. Tiehallinto / Tuotemallipohjaisen suunnittelun ja rakentamisen hankintamalli. Tuotemallipohjaisen suunnittelu ja rakentamisprosessin pilotointi esimerkkihankkeessa. Suunnittelukonsultin ja urakoitsijan toimintamallit ja järjestelmät 2. Ratahallintokeskus / Engineering model (suunnittelun koordinointimalli) Infran 3D virtuaalimallin hyödyntäminen suunnitteluhankkeen ohjauksessa 3. Oulun kaupunki, Tampereen kaupunki / Tietomallit ja koneohjaus Tuotemallipohjaisen suunnittelu ja rakentamisprosessin pilotointi esimerkkihankkeessa. Koneohjaus ja tuotemallit. Inframodel2 / LandXML tiedonsiirron käyttö koneohjauksessa. 4. Länsimetro Oy / Länsimetron Tapiolan metroterminaalin demonstraatioympäristö Virtuaalimallin hyödyntäminen suunnitteluhankkeen koordinoinnissa ja hankkeen esittelyssä. Erityispiirteenä kaupunkiympäristö ja yhteys talosuunnittelun malleihin.

3 n hanke ehdotukset 1. TUOTEMALLIPOHJAINEN RAKENTAMINEN Projektin tavoitteena on kehittää ja pilotoida toimintatapaa, jossa rakentamisprosessi käyttää suoraan hyväksi suunnittelijan tuottamaa kohteen tuotemallia ilman erillistä tiedostojen siirtoa. Koska infrarakentaminen käy yhä useammin käsi kädessä silta rakentamisen, liiketilarakentamisen tai muun vastaavan ns. 'kovan rakentamisen' kanssa, niin hankkeessa tuodaan esille uutena näkökulmana maarakentamisen ja kovan rakentamisen välinen integraatio. Pilotin avulla voidaan osoittaa, miten suunnittelun ja rakentamisen välistä tiedonhallintaa voidaan tehostaa mallipohjaisten tietojärjestelmien myötä. Projektissa osoitetaan, miten suunnittelijan tuottamaa lopputulosta (tuotemallimalli toteutettavasta kohteesta) käytetään suoraan hyväksi rakentamisessa ja rakentamisen laadun varmistamisessa ilman erillisiä tiedostojen siirtoja. 2. INFRAN YLLÄPITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN ULKOISEN KÄYTTÄJÄN TUKI Projektin tavoitteena on kehittää ja pilotoida toimintatapaa, jossa kadun ylläpitoprosessissa infran omistaja ja urakoitsija toimivat samassa IT ympäristössä hyödyntäen yhteistä väyläverkoston tuotemallia. Projektissa selvitetään ja kehitetään uusi toimintamalli, jossa verkoston ylläpitotoiminnassa siirrytään tiedonsiirrosta tiedon hyödyntämiseen ja näin kehitetään paitsi lähtötietojen saatavuutta niin myös tulostietojen vastaanottoa ja mahdollisuutta syntyvän tiedon nopeaan hyödynnettävyyteen. 3. POHJATUTKIMUSTIETOJEN HALLINTA HAJAUTETUSSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Demonstraatioprojektin tavoitteena on näyttää kuinka Suomessa jo käytössä olevien tietojärjestelmien avulla voidaan hallita hajautettuja valtakunnan tason ja paikallistason pohjatutkimustietoja. Hankkeella edistetään lähtötietojen saatavuutta osoittamalla, mi ten paikallis /kuntatasolla jo käytössä olevia tiedonhallinta ja jakelutekniikoita voidaan hyödyntää valtakuntatason toiminnassa. 4/ Sito. SUUNNITTELUN LÄHTÖTIETOJEN MALLINTAMINEN Projektin tavoitteena on kehittää ja pilotoida yhteinen pintatuotemalli ja toimintapro sessi suunnittelutoiminnassa tarvittavien maasto ja maaperäpintojen tuottamiseen ja käsittelyyn. Hankkeella edistetään lähtötietojen saatavuutta ja suunnittelun tuotemallinnusta.

4 Siton hanke ehdotukset Sito on kehittänyt pohjatutkimustietojen hallintaan palveluratkaisun, joka on nimetty Pohjanpojaksi. Pohjanpoika on maaperä ja kallioperätutkimusten valtakunnallinen tietopankki, jonka rahoitus tapahtuu käyttöpalveluveloitusten ja aineistojen myyntipalkkioiden kautta. Ehdotamme, että kehitystyötä tukemaan käynnistetään hanke, jossa Pohjanpoikaa pilotoidaan vaiheittain kolmessa infra hankkeessa. Pilottihankkeet valitaan niin, että edellä esitetyt eri käyttötapaukset tulevat kattavasti testattua. Sito1: Länsimetro. Olemassa olevat aineistot metrolinjan alueelta Espoon ja Helsingin pohjatutkimusrekistereistä sekä Tiehallinnon aineistot tallennetaan Pohjanpoikaan. Katselusovellus hankkeen osapuolille. Sito2: Tiehankkeen tarjouspyyntö. Tarjouspyyntöasiakirjojen lähtöaineistona pohjatutkimukset kootaan ja tallennetaan tiepiirin aineistosta ja kuntien aineistosta. Suunnittelijakonsultit hakevat hanketiedon ostoskorin perusteella kautta Infrapohjatutkimusformaatin mukaisen tiedoston Pohjanpojasta. Sito3: Ratasilta/oikaisun suunnittelu. Lähtöaineisto kootaan RHK:n, tiepiirin ja kuntien aineistosta. Eri toimijat hoitavat tallennuksen. Lisätutkimukset tallennetaan Pohjanpoikaan, josta suunnittelijat päivittävät tiedot.

5 Finnmap Infran hanke ehdotus Jatkuvan tiivistystarkkailun (CCC) hyödyntäminen rakenteiden suunnitteluprosessissa. CCCmittauslaitteistolla varustettu jyrä tuottaa tietoa rakenteesta lähinnä tiivistystapahtuman ohjausta varten. Kuljettaja voi sen perusteella ohjata tiivistystyötä ja päätellä sopivan työmäärän (jyräyskerrat) kohteen jokaisessa pisteessä. Mittausaineisto voidaan myös tallentaa ja siirtää koneen muistista ulkoisiin laitteisiin ja järjestelmiin. Tieto voidaan muuttaa tietyillä menettelyillä kohteen ominaisuuksia kuvaavaksi kantavuus ja tiiviystiedoksi. Tällainen jatkuva, koko rakenteen pinnan kattava tieto olisi arvokasta taustatietoa rakenteen suunnittelijalle ja kunnossapitäjälle. FINNMAP Infra (FMI) suunnittelee toteuttavansa järjestelmän, jonka avulla hyödynnetään CCC mittauksia rakenteiden suunnittelussa. Toteutettava järjestelmä perustuu FINNMAP Infrassa käytettävän suunnittelujärjestelmän (Microstation/InRoads) piirteiden hyödyntämiseen CCC tiedon analysoinnissa ja jalostuksessa. Kehitettävän järjestelmän peruspiirteet ovat: CCC raakadatan lähetys jyrältä ja sisäänluku suunnittelujärjestelmään, CCC datan siirtäminen suunnittelukuviin CCC tiedoksi, muun taustatiedon liittäminen suunnitteluaineistoon, CCC tiedon analysointi graafisessa esityksessä muun taustatiedon kanssa, yhdistelmätiedon hyväksikäyttö suunnittelussa (suunnitelmamuutokset), yhteydet muihin järjestelmiin (kuten rakenne ja kuivatussuunnitteluun), toimenpidevaihtoehtojen tarkastelu, suunnitelmien tulostus (tarvittaessa koneohjauskoodeina suoraan työmaalle)

6 VTT:n hanke ehdotukset Pohva II on tietoverkottunut, 3D mallinnuksiin ja mittauksiin perustuvan pohjavahvistusautomaation tutkimushanke, jonka tavoitteena on informaatio ja automaatioteknologian kehittäminen maa ja talonrakentamisen pohjarakentamiseen. Pilotoinnin painopisteenä on 3D maastotiedon ja suunnittelutiedon siirtäminen koneohjauksen lähtötiedoiksi, koneen paikannuksen ja tuotannonohjauksen automaatioiden kehitystilanteen todentaminen, tuotannon raportoinnin ja tiedonsiirron pilotoinnit sekä automaation mahdollistaman tuotannontehokkuuden arviointi. Tutkimustulosten pilotointivaiheiksi on kaavailtu paalutuskoneen osalta syksyä 2009 ja stabilointikoneen osalta kesää VTT 1. Paalutuksen tuotantoprosessin pilotointi. Pilotointitarpeet ovat: Kohteen paalutussuunnitelman ja pintamallin vieminen koneohjausmalliksi ja koneen liikkumista avustava pintatuotemalli. Tehtävät Pohva koneautomaatiomallin kytkemiseksi tuotemallialustaan: Paikkaformaattivalinnat ja toteutus. Perinteisen paalutussuunnitelman muuntaminen koneohjauksen edellyttämään tietoalustaan ja edelleen koneohjausmallin lähtötiedoksi. Tuotannon ja laadun reaaliaikaiset dokumentointitarpeet. Toteutumatiedon formaatit, taltiointitarpeet. Paalutuksen kantavuustieto luo mahdollisuuden tuottaa jatkuvasti tulkittu kohteen 3D kantavuusavaruus, joka etenkin suurissa kohteissa mahdollistaa edelleen paalutuotannon ja toimitusten ohjauksen. Lisäksi omistajalle on mahdollisuus tuottaa tarke ja toteutumatiedon raportteja haluttuun muotoon. Tietoalustat tiedonsiirtotavat. Tuotannon kokonaistoimintaprosessin kehitystarpeiden nimeäminen organisaatioiden tehtävät, tuotantoprosessin tehtävät, uudet osaamiset ja tehtävät ja näiden jatkokehitysehdotukset. VTT 2. Syvästabilointiprosessin pilotointi. Tehtävät Pohva koneautomaatiomallin kytkemiseksi tuotemallialustaan. Tehtävinä : Paikkaformaattivalinnat, tuotannon ja laadun dokumentointitarpeet (toimijaohjaus, omistajan tietotarpeet, elinkaari, käyttöikä, toimivuus, kustannus, työtehokkuus jne.) ja muodot, toteutumatiedon formaatit, taltiointitarpeet, tietoalustat tiedonsiirtotavat, rakennuttajan pilotointikustannukset pilotointikohteessa poikettaessa perinteisestä tuotantoprosessista koneautomaatioprosessiin. Tuotannon kokonaistoimintaprosessin kehitystarpeiden nimeäminen organisaatioiden tehtävät, tuotantoprosessin tehtävät, uudet osaamiset ja tehtävät ja näiden jatkokehitysehdotukset sekä menetelmäkohtaisen ja kokonaistoimintaprosessin tuotemallikehityksen tulevat suuntalinjat.

7 Pilotointiehdotukset InfraTM Prosessikarttapohjalla Hankesuunnittelu Suunnittelun ohjaus 2 Rakentamisen valvonta Käyttö, hoito ja ylläpito 2 Kunnon seuranta 3 SITO Lähtötietojen hankinta 4 / Suunnittelu 1-3 SITO Rakentaminen 3 Rakennetun FM- todentaminen Infra 2 Käyttö, hoito ja ylläpito VTT 2 VTT 1 [lähtötieto] [suunnittelu] [toteutus] [toteuma] [ylläpito] [jäännösarvo] Rekisterit Rekisterit [päivitys]

Infrarakentaminen 2020

Infrarakentaminen 2020 Infrarakentaminen muutoksessa työpaketit 2 & 3 sisältösuunnitelma käsiteltävksi 17.1.2012 johtoryhmän kokouksessa 1 (4) Infrarakentaminen 2020 Projektin työnimi on ollut infrarakentaminen 2030. Projektin

Lisätiedot

Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausprosessin kehittäminen ja käyttöönottaminen (Älykäs silta)

Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausprosessin kehittäminen ja käyttöönottaminen (Älykäs silta) Rauno Heikkilä, Antti Karjalainen, Pekka Pulkkinen, Esa Haapa-aho, Mauno Jokinen, Aarno Oinonen, Mika Jaakkola Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausprosessin kehittäminen ja käyttöönottaminen Tiehallinnon

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HANKINNAN JA TUOTANNON TOIMINTAMALLI. Infra 2010 iltapäiväseminaari 9.2.2006 Markku Teppo, Tiehallinto

SÄHKÖINEN HANKINNAN JA TUOTANNON TOIMINTAMALLI. Infra 2010 iltapäiväseminaari 9.2.2006 Markku Teppo, Tiehallinto 1 SÄHKÖINEN HANKINNAN JA TUOTANNON TOIMINTAMALLI Infra 2010 iltapäiväseminaari 9.2.2006 Markku Teppo, Tiehallinto 2 Tiehallinnon hankintastrategian päivityksen periaatteita uuden teknologian ja tiedonhallinnan

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

eurakka sähköinen hankintatoimi

eurakka sähköinen hankintatoimi eurakka sähköinen hankintatoimi Toimintamallin kuvaus Tiehallinnon selvityksiä 36/2005 Uuden urakan valmistelu Sopimuksen toteuttaminen, tiestön tilan seuranta, (tiedon ylläpito) 4. Tiedon hankinta 1.

Lisätiedot

12 Väylähankkeiden toteuttaminen

12 Väylähankkeiden toteuttaminen 12 Väylähankkeiden toteuttaminen Helsinki- Vantaa valmistautuu 20- lukuun mittavalla kehittämisohjelmalla Sami Kiiskinen, Finavia Oyj 1. Lähtökohdat Helsinki-Vantaan lentoaseman merkitys Euroopan ja Aasian

Lisätiedot

Infra-teknologiaohjelman päätösseminaari Helsinki 2.3.2006 Automatisoitu tietyömaa unta vai liiketoimintaa?

Infra-teknologiaohjelman päätösseminaari Helsinki 2.3.2006 Automatisoitu tietyömaa unta vai liiketoimintaa? Infra-teknologiaohjelman päätösseminaari Helsinki 2.3.2006 Automatisoitu tietyömaa unta vai liiketoimintaa? Rauno Heikkilä, Mika Jaakkola Oulun yliopisto, Rakentamisteknologian tutkimusryhmä Sisältö Johdanto

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikka Liikenne- ja kuljetustekniikka Jenni Karjalainen TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA Diplomityö Prof. Harri Kallberg

Lisätiedot

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Maa- ja elintarviketalous 97 Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Liisa Pesonen, Piia Nurkka, Leena Norros, Terhi Taulavuori, Vesa Virolainen, Jere Kaivosoja, Timo Mattila,

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

eurakka -projektin 2004-2006 loppuraportti Tiehallinnon selvityksiä 31/2006

eurakka -projektin 2004-2006 loppuraportti Tiehallinnon selvityksiä 31/2006 eurakka -projektin 2004-2006 loppuraportti Tiehallinnon selvityksiä 31/2006 eurakka -projektin 2004-2006 loppuraportti Tiehallinnon selvityksiä 31/2006 Tiehallinto Helsinki 2006 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Yhteistyö palveluntuottajien kanssa. Tiehallinnon selvityksiä 7/2006

Yhteistyö palveluntuottajien kanssa. Tiehallinnon selvityksiä 7/2006 Yhteistyö palveluntuottajien kanssa Tiehallinnon selvityksiä 7/2006 Yhteistyö palveluntuottajien kanssa Tiehallinnon selvityksiä 7/2006 Tiehallinto Helsinki 2006 Kansikuva: Aarni Heiskanen, AE-Partners

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Motivan julkaisu 2/2001 1 Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Mikko Ahonen Keski-Suomen Energiatoimisto ISBN 952-5304-13-2 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi

Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi Teksti ja kuvat: Veijo Piikkilä, Janne Rasi, Toivo Sahlstén Johdanto Kiinteistöautomaatio on kiinteistön käytöstä vastaavan organisaation keskeinen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI. Rahoituksen hakija. Hankkeen perustiedot. Hankkeen yhteistyökumppanit. Kuvaus hankkeen keskeisestä sisällöstä

HELSINGIN KAUPUNKI. Rahoituksen hakija. Hankkeen perustiedot. Hankkeen yhteistyökumppanit. Kuvaus hankkeen keskeisestä sisällöstä Rahoituksen hakija Hakijan nimi/hankkeen hallinnoija (yritys/virasto/tms.): Aalto-yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu Hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Rakennusprojektin tilaajan tietomalliosaamisen

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING 7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING Julkaisija.89$,/8/(+7, Julkaisun päivämäärä Joulukuu 1999 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Rauno Laitinen,

Lisätiedot

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus 8 Tuottavuus ja vaikuttavuus Allianssin edut ja mahdollisuudet vaativien projektien läpiviennissä Rami Tuokko & Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy Kiinteistö- ja rakennusalan hankkeissa koetut ongelmat,

Lisätiedot

E-työn hyvät. käytännöt 13/07. Hyvät. käytännöt

E-työn hyvät. käytännöt 13/07. Hyvät. käytännöt E-työn hyvät käytännöt Minna Harju Päivi Tiihonen Marja Salonen Timo Ovaskainen Riikka Ahlgren Selvitys työhallinnon työttömille suunnattujen ESR-projektien yksilöpohjaisesta työllisyysvaikuttavuudesta

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto FI.PLM.4628 Talousyksikkö 10272/2910/200 Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen TASE-SELVITYSMIESRAPORTTI 15.12.2004 Puolustusministeriölle

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Automaatiosuunnittelun prosessimalli Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Verkkojulkaisu Julkaisija: Suomen Automaatioseura ry

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet SUUNNITTELUASSISTENTIN AMMATTITUTKINTO 2008. ISBN 978 952 13 3608 9 (nid.) ISBN 978 952 13 3609 6 (pdf)

Näyttötutkinnon perusteet SUUNNITTELUASSISTENTIN AMMATTITUTKINTO 2008. ISBN 978 952 13 3608 9 (nid.) ISBN 978 952 13 3609 6 (pdf) Näyttötutkinnon perusteet SUUNNITTELUASSISTENTIN AMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 2/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3608 9 (nid.) ISBN 978 952 13 3609 6 (pdf) 1 Dno 2/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011)

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011) 2011 Radanpidon vuorovaikutusohje Radanpidon vuorovaikutusohje Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Markku Nummelin Verkkojulkaisu (pdf) ISBN 978-952-255-610-3 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot