Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015"

Transkriptio

1 Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla

2 Jhdant Tampereen kaupunkiseudun elinkein- ja kehitysyhtiö Tredea Oy n pyytänyt KPMG Oy Ab:lta (jäljempänä KPMG) asiantuntijaselvitystä kskien yrityspalvelujen järjestämistä sähköisellä palvelusetelijärjestelmällä. Sähköinen palvelusetelijärjestelmä vi kstua esimerkiksi sähköisestä svelluksesta, jssa asiakas vastaanttaa sähköisessä mudssa setelin (päätöksen), jnka perusteella setelin myöntäjä situtuu maksamaan palvelun käyttäjän hankkimat palvelut setelin arvn asti. Yrityksille suuntautuvien palvelujen salta järjestelmää lisi mahdllista hyödyntää mm. neuvnta- ja kulutuspalvelujen tarjamiseksi siten, että järjestelmään rekisteröitynyt yritys vastaanttaa sähköisen palvelusetelin, jta se vi hyödyntää vastikkeena hankkiessaan kyseisiä palveluja. Yrityspalvelujen tarjaminen vi mudstaa san kunnan elinkeinpliittista tehtävää. Kunnat tarjavat yrityspalveluita ylläpitääkseen ja vahvistaakseen alueen vetvimaisuutta ja varmistaakseen alueelliset edellytykset menestyvälle yritystiminnalle. Sumessa timivien seudullisten elinkeinyhteisöjen tehtävät liittyvät pääasiassa seudun hukuttelevuuden parantamiseen etenkin uusien yritysten, investintien ja päämien salta. Elinkeinyhteisöjen tarjamat palvelut kstuvat usein mm. yritystiminnan alittamista kskevasta kulutuksesta siltä sin kuin kyseisten palvelujen tarjaminen sisältää tukitai avustuselementin palvelun vastaanttajalle (esim. markkinahintaa alhaisempi hinta). Kuten selvityksen sisällöstä tarkemmin ilmenee, ei siirtyminen masta palvelututannsta sähköiseen palvelusetelijärjestelmään liene timinnan kilpailuikeudellisen arviinnin kannalta erityisen merkityksellistä. Seudulliset elinkeinyritykset tarjavat j nykyisin mikr- ja pk-yrityksille suunnattuja palveluja, jihin vitaneen katsa sisältyvän tuki- /avustuselementti. Menettelyyn svellettava lainsäädäntö n ns. teknisesti neutraalia, eli laissa säädettyjen velvitteiden täyttämisen kannalta erilaiset tekniset tteutustavat vivat tulla kyseeseen. Selvityksessä n käsitelty pelkästään kunnan rahittamia yrityspalveluja. Muu rahitus (esim. valtin talusarvin määräraha tai yksityinen pääma) vaikuttanee lähtökhtaisesti tteutustapaan. Selvyyden vuksi tdetaan, että tämän selvityksen khteena ei le seudullisten elinkeinyhtiöiden timinnan yleinen arviinti vimassa levan lainsäädännön valssa. Myöskään seudullisten elinkeinyhtiöiden palvelutarjnnan markkinavaikutuksiin ei tässä selvityksessä teta kantaa KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 1

3 Sisällysluettel Julkisikeudellinen arviinti Julkinen hallinttehtävä Case esimerkki: VTV:n selvitys Kuntalain sveltaminen Valtintukisääntely EU:n valtintukisääntely Hallintlain menettelysäännökset Hankintalainsäädäntö Sveltamisala Oikeuskäytäntöä IT-ikeudelliset velvitteet Tietturva Tunnistautuminen Benchmark Tekes: Team Finland Explrer Enterprise Flanders: SME wallet 2015 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 2

4 Yhteisöille myönnettävä etu julkinen hallinttehtävä Hallinnn lainalaisuus tdetaan perustuslain 2 :ssä siten, että kaikessa julkisessa timinnassa n nudatettava tarkin lakia. Tähän vidaan katsa kuuluvaksi esimerkiksi sen, että päätöksen tekee timivaltainen viranmainen ja että timenpide kuuluu viranmaisen tehtäviin. Perustuslain esitöiden mukaan julkisiin hallinttehtäviin kuuluu esimerkiksi yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen ikeuksia, velvllisuuksia ja etuja kskevaan päätöksentekn liittyvät tehtävät. Harkinnanvaraisen avustuksen myöntäminen n lunteeltaan edunsuva, tarkituksenmukaisuusharkinnan perusteella myönnettävä hallinttimi. Mikäli yrityspalveluseteli sisältää julkisella rahituksella myönnettävän edun tai ns. tukielementin, tulee menettelyssä humiida mm. julkista hallinttehtävää kskevat velvitteet. Hyvän hallinnn takeet säädetään perustuslain 21 :ssä perusikeudeksi. Pykälän 2 mmentin mukaan julkisella vallalla n velvllisuus turvata lailla säädetyt hyvän hallinnn takeet. Hyvän hallinnn takeita vat 1) ikeus tulla kuulluksi ja 2) ikeus saada perusteltu päätös. Mmentissa mainitaan myös muut hyvän hallinnn takeet. Näiden vidaan ymmärtää sisältävän muun muassa vaatimukset hallinnn timinnan asianmukaisuudesta ja riittävästä laadusta, yhdenvertaisuudesta hallintmenettelyssä sekä yksilön näkökulmasta saatavilla levasta ja tehkkaasta ikeusturvasta KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 3 Timivalta timia avustuksen myöntäjänä n vain julkista hallinttehtävää hitavalla timivaltaisella viranmaisella tai lain nimenmaisessa säännöksessä määritellyllä muulla timijalla. Virkamieshallintperiaatteeseen njautuen n katsttu, että julkisia hallinttehtäviä vivat hitaa vain viranmaiset. Virkamieshallintperiaate ei kuitenkaan le ehdtn este uska julkista valtaa viranmaisrganisaatin ulkpulelle. Julkisten hallinttehtävien uskminen viranmaisrganisaatin ulkpulelle edellyttää, että tehtävien antamisesta säädetään lailla ja lisäksi sitä, että hulehditaan riittävistä ikeusturvajärjestelyistä. Viranmaisen menettelyyn svelletaan hallintlakia (434/2003). Viranmaisen päätöksestä vidaan pääsääntöisesti valittaa hallintlainkäyttölain (586/1996) mukaisesti. Viranmaisten timinnan julkisuudesta annettu laki (621/1999), jäljempänä julkisuuslaki, sääntelee avustusta myöntävän viranmaisen tiednhallintaa, ikeutta saada tiet viranmaisen asiakirjista ja tiedista sekä tietjen luvuttamista. Viranmaisen päätösten tiedksiantn svelletaan tiedksiannsta hallintasiissa annettua lakia (232/1996) ja sähköisestä asiinnista hallinnssa annettua lakia (1318/1999).

5 Taustaa: Yrityksille myönnettävien kulutustukien arviinti Case: Yritysten liiketiminnan sähköistämisen edistäminen (189/2009) Valtintaluden tarkastusvirast n vunna 2009 julkaissut kertmuksen surittamastaan tarkastuksesta, jnka khteena livat yritysten liiketiminnan sähköistämistä edistäneet hankkeet. Tarkastuksessa selvitettiin, miten eri alueilla liiketiminnan sähköistämistä tukevia hankkeita ja sähköisen liiketiminnan valtakunnallisia hankkeita n tteutettu. VTV nsti kertmuksessaan yhtenä ngelmana esille sen, että hankkeissa avustuksen myöntäjänä vat timineet taht, jilla ei le llut varsinaista ikeutta timia avustuksen myöntäjinä. VTV ttesi, ettei tteutetuissa eseteli-hankkeissa avustuksen tsiasiallisina myöntäjinä timineille rganisaatiille llut delegitu timivaltaa lailla eikä timintaa llut rganisitu valtinavustuslain 7.2 :n mukaisesti. Hankkeiden tteuttajina livat TEM, TIEKE, PKT-säätiö, seudulliset kehitysyhtiöt ja ammattikrkeakulut. Hankkeita livat rahittaneet TEM, lääninhallitusten sivistyssastt, TE-keskusten työvimasastt ja maakunnan liitt. Mnet hankkeista saivat Eurpan ssiaalirahastn (ESR) myöntämän avustuksen. Liiketiminnan sähköistämiseen liittyneiden hankkeiden knseptina li se, että yritys hankki itselleen kulutuspalveluja khdennetun kulutuksen asiantuntijapalveluita tarjavalta yritykseltä. Kulutuksen hankkiva yritys sai avustusta eura ja useissa hankkeissa käytettiin nk. eseteli-mallia. Valtinavustuslain sveltamisala Valtinavustuksista annettu laki ( /688) n yleislaki, jta svelletaan harkinnanvaraisiin valtinavustuksiin, jtka myönnetään jk valtin talusarvin tetuista määrärahista tai talusarvin ulkpulella levien valtin rahastjen varista. Lakia svelletaan myös, kun valtin talusarvissa myönnetään valtuus tehdä spimuksia tai antaa situmuksia valtinavustuksesta. Muissa laissa levia säännöksiä nudatetaan, js ne pikkeavat valtinavustuslain säännöksistä. Valtinavustuslaissa säädetään valtinavustuksia myönnettäessä nudatettavista perusteista ja menettelyistä (ns. menettelylaki) KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 4

6 Taustaa: Yrityksille myönnettävien kulutustukien arviinti Valtinavustuslaissa ei säädetä siitä, mikä viranmainen kullinkin käyttää valtinapuviranmaisen timivaltaa. Valtinavustuksella tarkitetaan tuenlunteista rahitusta tietyn timinnan tai hankkeen avustamiseksi. Sveltamisen edellytyksenä i) avustamisen tarkitus, ii) surituksen tuenluntisuus ja iii) avustuksen tteuttaminen antamalla rahitusta valtin varista. Valtinavustuksen myöntämisestä ja käytön valvnnasta vastaa se viranmainen, jnka timialaan ja tehtäviin kyseinen valtinavustus lunteensa ja tarkituksensa vuksi kuuluu. Valtin hallint-rganisaatista ja siihen kuuluvien viranmaisten tehtävistä säädetään yksityiskhtaisesti kutakin viranmaista kskevassa laissa ja sen njalla annetuissa asetuksissa. Valtinavustus vidaan myöntää myös käytettäväksi valtinavustuspäätöksen mukaista käyttötarkitusta tteuttavan muun kuin saajan timinnan tai hankkeen avustamiseen. Tällöin valtinavustuksen saajan n tehtävä spimus valtinavustuksen käytöstä, käytön valvnnasta ja niiden ehdista timintaa tai hanketta tteuttavan kanssa. Valtinavustuksen siirtämisestä n yleensä myös ltava nimenmainen maininta valtinavustuksen ehdissa. Jhtpäätöksiä: Valtinavustuslaki ei le sellaisenaan svellettavissa kunnan kknaan rahittamassa ja sen yleistimivallan perusteella suritettavassa timinnassa. Suraan svellettavia vat mm. EU:n valtintukisääntely ja hallintlain hyvän hallinnn vaatimukset. VTV:n esittämät humit vat siten kuitenkin sisällöllisesti relevantteja. Myös kunnan esim. tytäryhteisön salta tulisi lla selkeä valtuutus timia tuen myöntäjänä kuntalaissa timivaltasäännös KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 5

7 Kuntalain timialasäännös Kunnan timialaan kuulumista kskeva edellytys Kunnan tehtävät Kunnan timialaan kuuluvat tehtävät, jtka kunta milla päätöksillään vi ttaa hidettavakseen, ja tehtävät, jtka kunnan n eri lakien mukaan hidettava. Kunnan timialasta säädetään kuntalain 1 luvun 2 :ssä yleislausekkeella Yleistä timialaa rajittavat mm. yleishyödyllisyyttä, yhdenvertaisuutta, bjektiivisuutta, paikallisuutta ja tissijaisuutta kskevat periaatteet Kunnan yleistimialaan kuuluvilta tehtäviltä vidaan lähtökhtaisesti edellyttää kunnan asukkaiden hyvinvinnin edistämistä. Timialaa rajaa hallinnn tissijaisuuden periaate: kunnan ei tule ttaa hitaakseen tehtäviä, jita yksityinen sektri hitaa tehkkaammin. Elinkeintiminta Timialasäännöksen kautta määritellään se, millin kunta vi harjittaa elinkeintimintaa. Käytännössä kunnat vat perinteisesti harjittaneet sellaista elinkeintimintaa, jka palvelee kuntalaisia yleisesti. Elinkeintiminnan yleisistä edellytyksistä hulehtiminen Vaikka kunnan liiketiminta vi tuttaa vitta, pelkästään vitn tavitteluun pyrkivän liiketiminnan katstaan sen sijaan jäävän kunnan timialan ulkpulelle. Kunta vi harjittaa elinkeintimintaa mana timintanaan, perustamalla sitä varten yhtiön tai yhteisön tai sallistumalla tällaisen yhtiön tai yhteisön timintaan mistajana tai jäsenenä. Timialarajitukset kskevat kunnan sallistumista yritystimintaan myös esimerkiksi sakeyhtiön sakkeenmistajana. Elinkeinpliittinen tehtävä Kunnan elinkeinpliittisena tehtävänä n pidetty yritystiminnan yleisistä timintaedellytyksistä hulehtiminen. Myös työllisyyden ylläpitämisen n katsttu kuuluvan saksi yritysten yleisistä timintaedellytyksistä hulehtimista. Vitaneen jhtaa em. pyrkimykseen edistää asukkaiden hyvinvintia. Suppea tulkinta: kaavitus, infra ja yleiset timintaedellytykset Laajempi tulkinta pitää sisällään kunnan/seudun kknaisvaltaista kehittämistä Seudulliset elinkeinyhtiöt: mm. yritysneuvnta ja seutumarkkininti 2015 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 6

8 Kuntalaki Elinkeintiminnan tukeminen Timialasäännös rajittaa myös kunnan mahdllisuutta tukea elinkeintimintaa. Timialansäännöksen perusteella yksittäisen yrityksen (hum. yhdenvertaisuusperiaate) tukeminen n lähtökhtaisesti katsttu mahdlliseksi, mikäli kunta visi timialansa puitteissa harjittaa vastaavanlaista timintaa tähän n erityinen syy, mm. työllisyyden turvaaminen, elinkeinrakenteen mnipulistaminen. Kuntalakia kskevasta hallituksen esityksestä (HE 192/1994 vp) annetussa hallintvalikunnan mietinnössä HaVM 18/1994 vp n tdettu: Kuntien elinkeinplitiikkaan ei svellu varsinaisen yritysriskin ttaminen. [ ] Takauksia ja muuta suraa taludellista tukea tulisi yleensä antaa vain sellaisille yhteisöille, jtka vat kunnan määräämisvallassa tai jiden timinta läheisesti liittyy kunnan maan timintaan. Kuntalain kknaisuudistus 2014 (HE 268/2014 vp): Perinteisen timialapin mukaan kunta sai tukea yrityksiä suraan, js se li tarpeen työllisyyden edistämiseksi. EU-ikeudellisesti kunnan myöntämä tuki ei le hyväksyttävää, vaikka kunta masta mielestään tavittelisi työllisyyden edistämistä. Kmissi arvii asiaa sisämarkkinatavitteiden tteutumisen näkökulmasta. Samin hankintasäännökset kieltävät kunnan hankintjen suraa sittamista kunnan alueella timivalle yritykselle. Kunnalliset viranmaiset 2015 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 7 Hallintlakia svelletaan kunnallisiin viranmaisiin, jita vat kuntien ja kuntayhtymien viranmaiset. Enimmäkseen kunnalliset viranmaiset vat mnijäsenisiä timielimiä, kuten valtuust, kunnanhallitus, lautakunta ja jhtkunta. Myös yksittäinen kunnallinen viranhaltija n kunnallinen viranmainen, js hänellä n itsenäistä timivaltaa. Hallintlain sveltamisen ulkpulelle jäävät sen sijaan yksityisikeudelliset sakeyhtiöt, jissa kunnat vat sakkaina. Jhtpäätöksiä: Kuntien liikkumavara elinkeintiminnan tukemisessa n rajallinen ja lainsäätäjä n viime vusina kiinnittänyt humita mm. kilpailuneutraliteetin tteutumiseen. Seudullisten yritysten timinta (yrityspalvelut) vinee nykyisellään täyttää tuen määritelmän, siirtyminen sähköiseen palveluntarjntaan ei keskeistä tässä arviinnissa TEM mahdllisesti käynnistämässä selvitystyötä seudullisten yritysten timinnasta

9 EU:n valtintukisääntely EU:n valtintukisääntely Kieltperiaate Yrityksille myönnettäviä valtintukia kskevat keskeiset edellytykset määritetään Eurpan uninin timinnasta tehdyn spimuksen artiklissa EU:n valtintukisäännökset kskevat myös kuntien myöntämiä tukia Tukitimenpiteet vat lähtökhtaisesti kiellettyjä. Pikkeuksia mm. ryhmäpikkeus- ja ns. de minimis -asetuksissa Tuen tunnusmerkistö ja markkinasijittajaperiaate Tukitimenpiteen tunnusmerkit: Julkisia varja tai etuja kanavidaan julkisiin tai yksityisiin yrityksiin Timenpide tai etu n valikiva ts. khdistuu vain tiettyihin yrityksiin tai timialaan Timenpide vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua Timenpide vaikuttaa jäsenvaltiiden väliseen kauppaan Sellainen timenpide, jka täyttää ns. markkinatalustimijaperiaatteen ei mudsta valtintukea Kun julkisyhteisö sijittaa yritykseen samin ehdin jka lisi hyväksyttävää myös yksityiselle markkinilla timivalle sijittajalle, ei sijitus markkinatalustimijaperiaatteen mukaan mudsta valtintukea. Timenpiteen ei vida katsa susivan tuensaajaa, kska tuensaajan lisi llut mahdllista saada vastaava rahitus markkinilta. Sisämarkkinille sveltuvuuden arviiminen Kieltperiaatteesta jhtuen lähtökhta n ns. ntifiintimenettely, jssa myönnettävä tuki ilmitetaan kmissille etukäteen. Tuen myöntäminen n sallittua vasta kmissin hyväksymisen jälkeen. Ns. ryhmäpikkeusasetuksissa hyväksyttyjen tukitimenpiteiden salta svelletaan ns. jälki-ilmitusmenettelyä. De minimis -sääntely Muista tukimudista piketen de minimis -tuesta ei tarvitse tehdä ilmituksia tai raprtintia kmissille. De minimis -asetuksen mukaan yhdelle yritykselle n mahdllista myöntää tukea enintään eura klmen vervuden aikana. Tuen saajan muu tuki tulee selvittää ja myöntämistä kskevassa päätöksessä tulee mainita asetuksen sveltamisesta tukeen KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 8

10 EU:n valtintukisääntely De minimis -sääntely Summassa tulee humiida maan kaikkien eri viranmaisten yhteensä de minimis -tukena kyseisenä ajanjaksna myöntämä rahitus Asetusta svelletaan yrityksille myönnettävään tukeen kaikilla alilla lukuun ttamatta maataluden alkututanta sekä kalastus- ja vesiviljelyä. De minimis -asetus ei ikeuta maksamaan vientitukea eikä tukea, jlla susitaan ktimaisia tutteita tuntitutteiden kustannuksella. Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjaville yrityksille tuen määrä n rajattu eurn klmen vuden aikana eikä tukea saa myöntää ajneuvjen hankintakustannuksiin. Muilta sin tuki vi lla lähtökhtaisesti tarkitettu mihin tahansa yrityksen kustannuksiin, kunhan yrityksen eri lähteistä saaman de minimis -tuen kknaismäärä ei ylitä eurn rajaa. Tuen myöntämistä kskevat tiedt n säilytettävä 10 vuden ajan, jtta tarvittaessa vidaan tdentaa, että de minimis -asetuksen määräyksiä n nudatettu. Tukiehdissa lähtökhtaisesti vastaanttajalle ilmitusvelvllisuus. Kunnan arviitavaksi tulee myös nk yksittäiselle timijalle khdistuva (vähämerkityksellisen) tuki yhdenvertaisen khtelun periaatteen valssa perusteltavissa. Sisämarkkinasääntely EU:n sisämarkkinilla (yhtenäismarkkinilla) ihmiset, tavarat, palvelut ja raha liikkuvat yhtä vapaasti maasta tiseen kuin maan sisällä. EU ikeuden kilpailuikeudellinen syrjintäkielt tarkittaa, ettei sisämarkkinilla timivaa yritystä tai yhteisöä vi syrjiä. Kunta ei vi timinnallaan asettaa paikallisia ja muita yrityksiä eriarviseen asemaan etuuksia yms. myöntäessä. Jhtpäätöksiä: Pk-yrityksille myönnettävien yrityspalvelujen salta de minimis -tuki lienee varteentettavin menettelytapa (vrt. ntifiinti yms. velvitteet). Tuen myöntäjällä n valvntavelvitteita. Tuen saajien valikituminen paikallisuuden perusteella lähtökhtaisesti kiellettyä 2015 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 9

11 Hallintlain velvitteet Sveltamisala HL 3 :n 3 mm: Tätä lakia svelletaan valtin liikelaitksissa, julkisikeudellisissa yhdistyksissä sekä yksityisissä niiden hitaessa julkisia hallinttehtäviä Nudatettava hyvän hallinnn perusteita Asian käsittelyä kskevat vaatimukset Viivytyksettömyys Hulellisuus Käsittelyajan määritteleminen Kielt käsitellä asiaa esteellisenä Asian selvittäminen Viranmaisen n hulehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedt sekä selvitykset. Asiansaisen n esitettävä selvitystä vaatimuksensa perusteista. Asiansaisen n muutinkin myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen. Asiansaiselle n ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jtka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Asian saa ratkaista asiansaista kuulematta, js [ ] Päätös hyväksytään vaatimus, jka ei kske tista asiansaista tai kuuleminen n muusta syystä ilmeisen tarpeetnta. Kirjallinen mut Sisältö (viranmainen, ajankhta, asiansaiset, perustelut, seuraus, lisätietja) Päätöksessä mainittava mikäli svelletaan EU-asetusta (mm. deminimis) Valitusikeus Päätökseen liitettävä valitussitus, jsta ilmenee valitusviranmainen, kenelle valitus n timitettava, valitusaika ja miten se lasketaan. Kuntalain 88 : Kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jastn sekä niiden alaisen viranmaisen päätökseen tyytymätön vi tehdä kirjallisen ikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutsta valittamalla. Jhtpäätöksiä: Lainsäädäntö n teknisesti neutraalia, vaatimukset humiitava myös sähköisessä järjestelmässä. Viime kädessä vastuuhenkilö tulisi nimetä KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 10

12 Hankintalain sveltamisala Julkisista hankinnista säädetyn lain (348/2007, hankintalaki) 1 :n mukaan valtin ja kuntien viranmaisten sekä muiden hankintayksiköiden n kilpailutettava hankintansa siten kuin hankintalaissa säädetään. Hankintayksikön n lain 2 :n 1 mm. mukaan käytettävä hyväksi lemassa levat kilpailulsuhteet, khdeltava hankintamenettelyn sallistujia tasapulisesti ja syrjimättä sekä timittava avimesti ja suhteellisuuden vaatimukset humin ttaen. Hankintalain 6 :ssä n lueteltu ne timijat (hankintayksiköt), jiden tulee nudattaa hankintalakia hankinnissaan: Laissa tarkitettuja hankintayksiköitä vat: 1) valtin, kuntien ja kuntayhtymien viranmaiset; [ ] 4) julkisikeudelliset laitkset; julkisikeudellisella laitksella tarkitetaan ikeushenkilöä, jka n nimenmaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, jilla ei le tellista tai kaupallista lunnetta ja: a) jta rahittaa pääasiallisesti 1 4 khdassa tarkitettu hankintayksikkö; b) jnka jht n 1 4 khdassa tarkitetun hankintayksikön valvnnan alainen; taikka c) jnka hallint-, jht- tai valvntaelimen jäsenistä 1 4 khdassa tarkitettu hankintayksikkö nimeää yli pulet; sekä 5) mikä tahansa hankinnan tekijä sillin, kun se n saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli pulet hankinnan arvsta 1 4 khdassa tarkitetulta hankintayksiköltä. Tredea Oy:n hankintayksikköstatus riippuu lähtökhtaisesti sen timinnan yleishyödyllisestä lunteesta. Tukea saavan yhteisön velvllisuutta nudattaa hankintalakia n selvitettävä: 1) rahittaak tai valvk yhteisöä hankintayksikkö, 2) nk hankinnan tekemistä varten myönnetty julkista tukea yli pulet hankinnan arvsta 2015 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 11

13 Hankintalain kynnysarvt 2015 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 12

14 Hankintalain sveltamisalaa kskevaa ratkaisukäytäntöä Markkinaikeus n ratkaisukäytännössään ttanut kantaa julkisen hanketuen vaikutukseen yksityisen yhteisön hankintjen kilpailuttamiseen. MAO 74/11 Asiassa esitetyn selvityksen mukaan Asunt Oy S n yksityishenkilöiden sekä yhden sakeyhtiön mistama asunt-sakeyhtiö. Näin llen markkinaikeus kats, ettei Asunt Oy S le yksityisessä mistuksessa levana asunt-sakeyhtiönä hankintalain 6 :n 1 mmentin 1 4 khdissa tarkitettu hankintayksikkö. Asiassa jää siten arviitavaksi, nk Asunt Oy S:ää pidettävä hankintayksikkönä hankintalain 6 :n 1 mmentin 5 khdan perusteella. Asunt Oy S n hakenut Asumisen rahitus- ja kehittämiskeskukselta (jäljempänä myös ARA) hissin rakentamiseen tarkitettua avustusta. ARA n ympäristöministeriön tulshjauksessa leva virast, jnka tehtävänä n muun muassa vastata valtin asuntplitiikan timeenpansta. Lisäksi Saarijärven kaupunki n ympäristölautakunnan päätöksellä myöntänyt Asunt Oy Satlumperlle 30 prsentin avustuksen hissin lpullisista kustannuksista kuitenkin siten, että avustus n enintään eura. Saarijärven kaupungille sitetussa avustushakemuksessa ilmitettu eurn kustannusarvi n Asunt Oy Satlumpern mukaan sisältänyt arvnlisävern. Asiassa n näin llen hakemuksen tutkimisedellytysten kannalta vielä ratkaistava, nk Asunt Oy Satlumper vinut ennakida, että kysymyksessä levan rakennusurakan arvnlisävertn arv jää alle kansallisen kynnysarvn. Hankintalain 17 :n 1 mmentin mukaan hankinnan ennakitua arva laskettaessa perusteena n käytettävä suurinta maksettavaa kknaiskrvausta ilman arvnlisävera. Arva laskettaessa n tettava humin myös hankinnan mahdlliset vaihtehtiset tteuttamistavat ja hankintaspimukseen sisältyvät pti- ja pidennysehdt sekä ehdkkaille ja tarjajille maksettavat palkkit tai maksut. Asunt Oy S:n avustushakemuksessa hissin rakentamiskustannuksiksi n ilmitettu eura. ARA n tekemässään avustuspäätöksessä (12610/731/2007) varannut valtin talusarvin perustuen hissin rakentamiseen Asunt Oy S:lle määrärahaa eura. Päätöksen mukaan lpullinen avustus n enintään 50 prsenttia hyväksytyistä krjauskustannuksista, kuitenkin pääsääntöisesti enintään varauksen yhteydessä sitettu määrärahasuus KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 13 [ ] Edellä kerrtun humin ttaen markkinaikeus kats, että hankintayksikkö n hankintamenettelyn alittaessaan vinut perustellusti lähteä siitä, että hankinnan kknaisarv alittaa hankintalain kansallisen kynnysarvn.

15 Hankintalain sveltamisalaa kskevaa ratkaisukäytäntöä KHO talti 2663 MAO 396/12 Asiassa esitetyn selvityksen mukaan Asunt Oy H n yksityinen asuntsakeyhtiö, eikä se le hankintalain 6 :n 1 mmentin 1-4 khdassa tarkitettu hankintayksikkö. Asiassa n siten arviitava, nk Asunt Oy H:ta pidettävä hankintayksikkönä hankintalain 6 :n 1 mmentin 5 khdan perusteella. Asumisen rahitus- ja kehittämiskeskus n tekemällään päätöksellä myöntänyt Asunt Oy H:lle avustusta hissien rakentamisen rahittamista varten enintään eura, kuitenkin enintään 50 prsenttia hyväksytyistä tteutuneista kustannuksista. Hissien rakentamiskustannuksiksi n päätöksessä hyväksytty eura. Helsingin kaupungin Kiinteistövirast n ilmittanut Asunt Oy H:lle, että tällä n mahdllisuus hakea myös Helsingin kaupungin hissiavustusta. Ilmituksen liitteenä n llut hissiavustushakemus sekä hakuhjeet, jiden mukaan avustuksen myöntämisen edellytyksenä n, että Asumisen rahitus- ja kehittämiskeskus n hyväksynyt hissin rakentamishankkeen kustannukset ja myöntänyt hankkeelle krjausavustuksen. Helsingin kaupunki vi myöntää hissiavustusta 10 prsenttia hissien suunnittelu-, rakentamis- ja asennuskustannuksista. Vaikka asiassa saadun selvityksen mukaan Asunt Oy H n j syyskuussa 2010 päättänyt, että se tulee hakemaan hissiavustusta sekä valtilta että Helsingin kaupungilta, ja sillä n siten llut hankintamenettelyä alittaessaan tiet siitä, että yhtiö vi hakea tukea hissien rakentamiseen myös Helsingin kaupungilta, edellä mainitun krkeimman hallint-ikeuden päätöksen valssa tällä ei le merkitystä sen arviinnissa, nk yhtiö vinut arviida hankintamenettelyä alittaessaan, ettei se saa tukea hankkeeseensa yli pulta hankintalain 6 :n 1 mmentin 1-4 khdassa tarkitetulta hankintayksiköltä, kska kyseisen tuen saamisesta ei le tullin llut varmuutta. Markkinaikeus tteaa vielä, että asiassa saadun selvityksen mukaan kyseistä tukea ei le edelleenkään haettu. Edellä tdetun perusteella markkinaikeus kats, että Asunt Oy H:tä ei vida pitää hankintalain 6 :n 1 mmentin 5 khdassa tarkitettuna hankintayksikkönä nyt kysymyksessä levassa hankintamenettelyssä KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 14

16 Hankintalainsäädännön sveltaminen palvelusetelijärjestelmässä Jhtpäätöksiä Lähtökhtana vitaneen pitää, että kunnan tytäryhteisö n hankintayksikkö (kuitenkin kaupallinen lunne selvitettävä). Mikäli yrityksille tarjttavat palvelut (palveluseteli tms) lisivat valikituneet tietyille palveluntarjajille (esim. kunnan puitespimuskumppanit) tulisi tämän lähtökhtaisesti perustua kilpailutukseen. (ks. kuvi A) Mikäli taas yrityksille tarjttava palvelu mahdllistaa sen vapaan hyödyntämisen kysymys edunsaajan kilpailuttamisvelvllisuudesta. (ks. kuvi B) Hankintalain 6 :n 1 mm. 5 khdan lähtökhtana 50 % sääntö. Nykyinen hankintalaki ei ta kantaa palvelusetelimalliin. (vrt. myös laki ssiaali- ja terveydenhulln palvelusetelistä 569/2009) Uudet hankintadirektiivit n hyväksytty vunna Ns. asiakasvalintajärjestelmät eivät direktiivin mukaan le hankintja (esim. palveluseteli- ja lupajärjestelmät, jissa hankintayksikkö ttaa mukaan kaikki vähimmäisvaatimuksen täyttävät timittajat). Vimassa levan hankintalain sveltamisen kannalta arvltaan vähäisten palveluseteleiden käyttöön ei lähtökhtaisesti svelleta hankintalakia jhtuen kynnysarvjärjestelmästä. Tuen kerryttäminen visi mudstua ngelmaksi KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 15. Kuvi A Kuvi B

17 IT-ikeudellisia velvitteita Tietturvavaatimukset Lainsäädäntö edellyttää mm. tietturvallista timintaa ja hyvää tietjenkäsittelytapaa Organisaatin tulee phtia vastauksia seuraaviin kysymyksiin ennen tietturvallisuuden kehittämisen alittamista: Minkälaisia tietja tullaan käsittelemään? Yrityssalaisuudet, arkalunteiset henkilötiedt ym. Taludellinen infrmaati, immateriaaliikeudet ym. Kuka käsittelee tietja ja ketä tiet kiinnstaa? Kuka vi lain mukaan käsitellä tunnistamistietja tai yrityssalaisuuksia? Mihin tieta hyödynnetään tai luvutetaan? Onk luvutuksen vastaanttajalla ikeus käsitellä tietja? Onk tietjen käsittelyyn esitetty ulkpulisia vaatimuksia? Asettaak tisen maan lainsäädäntö tai spimuskumppani vaatimuksia käsittelylle? Kansallinen tietsuja- ja tietturvalainsäädäntö Perustuslain 10 (yksityisyyden suja) Henkilötietlaki (523/1999) Rekisterinpitäjän n tteutettava tarpeelliset tekniset ja rganisatriset timenpiteet henkilötietjen sujaamiseksi asiattmalta pääsyltä tietihin ja vahingssa tai laittmasti tapahtuvalta tietjen hävittämiseltä, muuttamiselta, luvuttamiselta, siirtämiseltä taikka muutin laittmalta käsittelyltä. Palmuurit, salasanakäytännöt, tiljen sujaus ym. Henkilötietlain 32 Tietturvapykälä Laki viranmaistiminnan julkisuudesta ( ) Sveltamisalana muut kuin viranmaiset julkisen vallan käytössä Liike- ja ammattisalaisuudet salassa pidettäviä Tietyhteiskuntakaari (917/2014) Viestintäpalveluiden tarjaminen ja käyttö, sähköisen viestinnän luttamuksellisuus ja yksityisyyden suja Laki sähköisestä asiinnista viranmaistiminnassa (13/2003) Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjituksista (617/2009) 2015 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 16

18 IT-ikeudellisia velvitteita EU:n tietsuja-asetus Uusi ehdtus tietsuja-asetukseksi n käsiteltävänä Eurpan parlamentin ja Eurpan uninin neuvstn välisessä yhteispäätösmenettelyssä. Asetuksen li tarkitus tulla vimaan j vuden 2015 alusta, mutta sen vimaansaattaminen n hieman viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta. Kmissin tietsujapäivänä antaman tiednannn mukaan ehdtus kuitenkin etenee, ja sen n tarkitus tulla vimaan vuden 2015 lppuun mennessä Tiukennuksia n dtettavissa rganisaatiiden vastuisiin rganisidessaan tietsujan tteuttamista Asetus painttaa mm. henkilötietjen käsittelyn ennakksuunnittelua sekä läpinäkyvyyttä ja avimuutta Tietturvavastaavan tehtävän perustaminen (>5 000 henkilön tietja /12 kk) Tietsujavelvitteensa laiminlyöville yrityksille vidaan langettaa merkittäviä seuraamusmaksuja Yksityiskhtaista sääntelyä mm. rekisteröidyn ikeus tulla unhdetuksi Asetus tulee saman sisältöisenä vimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa eikä kansallisilla parlamenteilla le mahdllisuutta säätää siihen pikkeuksia tai lievennyksiä. Tunnistautuminen (1/2) Luttamuksellisissa vurvaikutteisissa sähköisissä asiintipalveluissa vaaditaan käyttäjän vahvaa tunnistamista. Vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjituksista annetun lain (617/2009) 2 :n mukaan vahvalla sähköisellä tunnistamisella tarkitetaan käyttäjän yksilöimistä ja tunnisteen aituden ja ikeellisuuden tdentamista sähköistä menetelmää käyttämällä perustuen vähintään kahteen seuraavista klmesta vaihtehdsta: a) salasanaan tai jhnkin muuhun sellaiseen, mitä tunnistusvälineen haltija tietää; b) sirukrttiin tai jhnkin muuhun sellaiseen, mitä tunnistusvälineen haltijalla n hallussaan; tai c) srmenjälkeen tai jhnkin muuhun tunnistusvälineen haltijan yksilöivään minaisuuteen. Mikäli palvelussa käsitellään henkilötietlain tarkittamia arkalunteisia henkilötietja tai rganisaatin salassa pidettäviä tietja, rganisaatin n käytettävä vahvasti tdennettua käyttäjäidentiteettiä, jka n kytketty a. rganisaatin viranmaisen järjestelmässä KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 17

19 IT-ikeudellisia velvitteita Tunnistautuminen (2/2) Sähköisen asiinnin tunnistus tapahtuu palvelun ulkpulisessa tunnistuksenhjauspalvelussa (esim. valtilla Kats). Vahvasti tdennettu Kats -tunniste liittää yhteen henkilön identiteetin sekä hänen rlinsa rganisaatin timivaltaisena edustajana Kats -järjestelmään vi liittyvä rganisaati, jka vi lla viranmainen tai muu rganisaati, tu mia asiintipalveluitaan Kats-järjestelmän piiriin. Pääkäyttäjyyden vi saada käyttöönsä henkilö, jlla n kaupparekisteritteen mukaan ikeus timia yrityksen pulesta (nimenkirjitusikeus). Pääkäyttäjyys vidaan myöntää kaikille, jilla n yrityksen nimenkirjitusikeus. Käyttäjän henkilötietja käsitellään henkilötietlain 10 :n njalla laadittavan rekisteriselsteen mukaisesti. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjästä tallennetaan rekisteriselsteessa mainitut tiedt Asiintitilin käyttäjärekisteriin. Rekisteröitymisen yhteydessä n hankittava nimenmainen sustumus henkilötietjen käyttöön KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 18

20 IT-ikeudellisia velvitteita Palvelun tuttajan vastuut Järjestelmään n sisällytettävä riittävät vastuunrajituslausekkeet kskien mm.: muista lähteistä saatuja tietja palvelun käyttäjän antamaa tieta Krstettava käyttäjän riksikeudellista vastuuta väärinkäytöstilanteissa (avustuspets) Krstettava takaisinperintävelvitetta Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) n avannut avimen datan verkkpalvelun, jnka kautta vi maksutta hakea, katsella ja ladata kneluettavassa mudssa PRH:n ja Verhallinnn yhteisen YTJtietpalvelun tietja. PRH:n tarjama avin data n tarkitettu ensisijaisesti haettavaksi ja mukattavaksi tiseen svellukseen tai järjestelmään. Asiakirjat, jita ei le määrätty pysyvästi säilytettäviksi tulee hävittää niille määrätyn säilytysajan jälkeen siten, että tietsuja n varmistettu. Jhtpäätökset EU:n tietsuja-asetus tulee muuttamaan säädösympäristöä leellisesti Sähköisen palvelusetelijärjestelmän tteutuksessa kiinnitettävä erityistä humita mm. käyttäjän antamaan sustumukseen, situtumisen antamiseen tietjen ikeellisuudesta ja palveluntuttajan vastuunrajituksiin Tietjen säilyttäminen Käyttötarkitus keskeistä. Lähtökhtana pidettävä, että vain välttämätön tiet säilytetään. Tietsujavaltuutetun mukaan: Viranmaisten salta menettelytavat asiakirjjen säilyttämisajan määrittelemiseksi n säädetty arkistlaissa, jka n erityislaki suhteessa henkilötietlakiin (kts. henkilötietlain 35 ) KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 19

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston istunto (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT) Luxemburg, 7.

LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston istunto (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT) Luxemburg, 7. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. kesäkuuta 2006 (01.08) (OR. fr) 10225/06 ADD 1 PV/CONS 32 ECON 205 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Eurpan uninin neuvstn 2734. istunt (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT)

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA / Kaupunginhallitus hyväksynyt 16.11.1981 1358 Päivitetty 7.3.2016, 16.1.2017 LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE Lieksan kaupungin avustukset yhteisöille... 2 1. Yleistä... 2 2.

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje EU-valmistelurahoitus (maakunnan kehittämisraha)

Rahoitushakemuksen täyttöohje EU-valmistelurahoitus (maakunnan kehittämisraha) Rahitushakemuksen täyttöhje EU-valmistelurahitus (maakunnan kehittämisraha) Uusi hakemus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Yrityspalvelusetelin juridinen toimintaympäristö mikä on mahdollista ja mikä ei 21.5.2015

Yrityspalvelusetelin juridinen toimintaympäristö mikä on mahdollista ja mikä ei 21.5.2015 Yrityspalvelusetelin juridinen toimintaympäristö mikä on mahdollista ja mikä ei 21.5.2015 Juridinen toimintaympäristö Palvelusetelin myöntäjä: Julkisoikeus Julkinen hallintotehtävä Hyvän hallinnon vaatimukset

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

7920/16 mn/sj/vb 1 DG F 2C

7920/16 mn/sj/vb 1 DG F 2C Eurpan uninin neuvst Bryssel, 14. huhtikuuta 2016 (OR. en) Timielinten välinen asia: 2012/0011 (COD) 7920/16 ILMOITUS Asia: Äänestystuls VOTE 18 INF 61 PUBLIC 20 CODEC 450 Eurpan parlamentin ja neuvstn

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat:

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat: 1 Tietsuja 22.4.2013 Yksityisyytesi sujaaminen n Genwrth Financialille erittäin tärkeää. Arvstamme luttamustasi ja haluamme kerta, miten keräämme, sujaamme ja käytämme henkilötietjasi. Miten käytämme ja

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Liite 20 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.11.2015 Ulvilan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Päiväktihidn sääntökirja 2016 Sisältö 1. PALVELUSETELI... 4 2. SÄÄNTÖKIRJA... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4.

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq=

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq= KOULUTUSKESKUS SALPAUS J'"',;;.. :2fJ1 ~ Opetus- ja kulttuuriministeriö SAAPUUT. / /.. PL29 00023 Valtineuvst Dnr.. Päijät-Hämeen kulutusknserni Paasikiven katu 7 15110LAHTI TIEDOKSI j(an nl /c"-. kuus;",

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti.

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti. (1)6 TARJOUSPYYNTÖ UIMAHALLIN KEMIKAALEISTA Tuusulan kunnan liikuntapalvelut pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Tuusulan uimahallissa käytettävistä vedenpuhdistuskemikaaleista

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Kirje 1 (5) VM/1346/02.02.03.09/2017 10.7.2017 VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Valtinavustuksen maksimisumma Sumi.fi-viestit n palvelu, jka timii julkishallinnn rganisaatiiden

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016 1(9) 25.03.2015 Saarijärven kaupunki / tuttajapalvelut Perusturvaliikelaits Saarikka SSYP Kiinteistöt Oy TARJOUSPYYNTÖ Puitespimus 2015-2016 Tuntivelitusphjaiset rakennus-, sähkö-, LV- ja IV-työt Pyydämme

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016 Krjaus- ja energia-avustushje 2016 28.1.2016 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuden 2016 krjausavustuksia myönnettäessä nudatetaan lakia asuntjen krjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus DM 450969 02-2009 Cpyright Tekes Tekes teknlgian ja innvaatiiden kehittämiskeskus Innvaatitiminnan edistämisen edelläkävijä Tekes verkstja innvaatiille Palvelut Asiakkaat Resurssit rahitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

Alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu

Alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu 1 (6) 12.8.2015 Alueiden kehittämistä ja rakennerahastja kskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu Keski-Phjanmaan Yrittäjät vastaa Työ- ja elinkeinministeriön kyselyyn seuraavasti: Yleistä: De

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle Raprtin tiivistelmä Julkaisuvapaa 17.9.2012 Eurpan mutiluinnvaatialite - Asiantuntijaryhmän 21 susitusta Eurpan kmissille Design fr Grwth and Prsperity -raprtin tiivistelmä Kmissin varapuheenjhtaja, yritys-

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA OMAISHOIDON TUKI SOITESSA Omaishidn tuen määritelmä Laissa (Laki maishidn tuesta 2.12.2005/937) n määritelty seuraavasti; Omaishit n iäkkään, vammaisen tai sairaan henkilön hidn järjestämistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY)

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Pöytäkirjan liite nr 23 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Kaupunginhallitus 11.4.2011 121 Työryhmä: tekninen jhtaja Kari Setälä rakennuttamispäällikkö Pirj Hilnen yhdyskuntatekniikan päällikkö

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Tähän lisäykseen sisältyvät neuvoston pöytäkirjan osat eivät kuulu salassapitovelvollisuuden piiriin, joten yleisöllä on oikeus tutustua niihin.

Tähän lisäykseen sisältyvät neuvoston pöytäkirjan osat eivät kuulu salassapitovelvollisuuden piiriin, joten yleisöllä on oikeus tutustua niihin. Cnseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. helmikuuta 2000 (24.02) (OR. fr) 5593/00 ADD 1 PUBLIC LIMITE PV/CONS 2 AGRI 9 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Neuvstn 2240. istunt (maatalus), Bryssel,

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

Pihlajalinna julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan alustavan hintavälin

Pihlajalinna julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan alustavan hintavälin PIHLAJALINNA OY YHTIÖTIEDOTE 22.5.2015, KLO 13.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 74 Vuden 2015 talusarvi ja talussuunnitelma vusille 2015-2017, ssiaali- ja terveystimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedt: Aulis Majuri, puh. 09 816 23000 Maija

Lisätiedot

KYSELY SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TOTEUTTAMISESTA KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSESSA

KYSELY SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TOTEUTTAMISESTA KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSESSA 1 KYSELY SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TOTEUTTAMISESTA KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSESSA OSA 1: KUNTA- JA PALVELURAKENTEEN HALLINNOLLISET PERUSRATKAISUT TIETOJA VASTAAVASTA KUNNASTA JA VASTAAJASTA

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Miten puu mukaan hankintoihin - uusi hankintalaki ja puun käytön edistäminen hankinnoissa

Miten puu mukaan hankintoihin - uusi hankintalaki ja puun käytön edistäminen hankinnoissa Miten puu mukaan hankintihin - uusi hankintalaki ja puun käytön edistäminen hankinnissa 1. Yleistä uudesta hankintalaista 1 Uusi hankintalaki Uusi hankintalaki astui vimaan 1.1.2017. Laki perustuu vunna

Lisätiedot

Miten puu mukaan hankintoihin - uusi hankintalaki ja puun käytön edistäminen hankinnoissa. 1. Yleistä uudesta hankintalaista

Miten puu mukaan hankintoihin - uusi hankintalaki ja puun käytön edistäminen hankinnoissa. 1. Yleistä uudesta hankintalaista Miten puu mukaan hankintihin - uusi hankintalaki ja puun käytön edistäminen hankinnissa 1. Yleistä uudesta hankintalaista 1 Uusi hankintalaki Uusi hankintalaki astui vimaan 1.1.2017. Laki perustuu vunna

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT KA102_2015 Liite III Rahitus- ja spimussäännöt I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA ASIANTUNTIJAPALVELUSTA Sisällys 1. Hankinnan perustiedt...

Lisätiedot

yksilökohtaisena opiskeluhuoltona: opiskeluterveydenhuollon palvelut psykologi- ja kuraattoripalvelut monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto

yksilökohtaisena opiskeluhuoltona: opiskeluterveydenhuollon palvelut psykologi- ja kuraattoripalvelut monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto 1287/2013 Opiskeluhulta tteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä kk ppilaitsyhteisöä tukevana yhteisöllisenä piskeluhultna yksilökhtaisena piskeluhultna: piskeluterveydenhulln palvelut psyklgi- ja kuraattripalvelut

Lisätiedot