Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015"

Transkriptio

1 Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla

2 Jhdant Tampereen kaupunkiseudun elinkein- ja kehitysyhtiö Tredea Oy n pyytänyt KPMG Oy Ab:lta (jäljempänä KPMG) asiantuntijaselvitystä kskien yrityspalvelujen järjestämistä sähköisellä palvelusetelijärjestelmällä. Sähköinen palvelusetelijärjestelmä vi kstua esimerkiksi sähköisestä svelluksesta, jssa asiakas vastaanttaa sähköisessä mudssa setelin (päätöksen), jnka perusteella setelin myöntäjä situtuu maksamaan palvelun käyttäjän hankkimat palvelut setelin arvn asti. Yrityksille suuntautuvien palvelujen salta järjestelmää lisi mahdllista hyödyntää mm. neuvnta- ja kulutuspalvelujen tarjamiseksi siten, että järjestelmään rekisteröitynyt yritys vastaanttaa sähköisen palvelusetelin, jta se vi hyödyntää vastikkeena hankkiessaan kyseisiä palveluja. Yrityspalvelujen tarjaminen vi mudstaa san kunnan elinkeinpliittista tehtävää. Kunnat tarjavat yrityspalveluita ylläpitääkseen ja vahvistaakseen alueen vetvimaisuutta ja varmistaakseen alueelliset edellytykset menestyvälle yritystiminnalle. Sumessa timivien seudullisten elinkeinyhteisöjen tehtävät liittyvät pääasiassa seudun hukuttelevuuden parantamiseen etenkin uusien yritysten, investintien ja päämien salta. Elinkeinyhteisöjen tarjamat palvelut kstuvat usein mm. yritystiminnan alittamista kskevasta kulutuksesta siltä sin kuin kyseisten palvelujen tarjaminen sisältää tukitai avustuselementin palvelun vastaanttajalle (esim. markkinahintaa alhaisempi hinta). Kuten selvityksen sisällöstä tarkemmin ilmenee, ei siirtyminen masta palvelututannsta sähköiseen palvelusetelijärjestelmään liene timinnan kilpailuikeudellisen arviinnin kannalta erityisen merkityksellistä. Seudulliset elinkeinyritykset tarjavat j nykyisin mikr- ja pk-yrityksille suunnattuja palveluja, jihin vitaneen katsa sisältyvän tuki- /avustuselementti. Menettelyyn svellettava lainsäädäntö n ns. teknisesti neutraalia, eli laissa säädettyjen velvitteiden täyttämisen kannalta erilaiset tekniset tteutustavat vivat tulla kyseeseen. Selvityksessä n käsitelty pelkästään kunnan rahittamia yrityspalveluja. Muu rahitus (esim. valtin talusarvin määräraha tai yksityinen pääma) vaikuttanee lähtökhtaisesti tteutustapaan. Selvyyden vuksi tdetaan, että tämän selvityksen khteena ei le seudullisten elinkeinyhtiöiden timinnan yleinen arviinti vimassa levan lainsäädännön valssa. Myöskään seudullisten elinkeinyhtiöiden palvelutarjnnan markkinavaikutuksiin ei tässä selvityksessä teta kantaa KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 1

3 Sisällysluettel Julkisikeudellinen arviinti Julkinen hallinttehtävä Case esimerkki: VTV:n selvitys Kuntalain sveltaminen Valtintukisääntely EU:n valtintukisääntely Hallintlain menettelysäännökset Hankintalainsäädäntö Sveltamisala Oikeuskäytäntöä IT-ikeudelliset velvitteet Tietturva Tunnistautuminen Benchmark Tekes: Team Finland Explrer Enterprise Flanders: SME wallet 2015 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 2

4 Yhteisöille myönnettävä etu julkinen hallinttehtävä Hallinnn lainalaisuus tdetaan perustuslain 2 :ssä siten, että kaikessa julkisessa timinnassa n nudatettava tarkin lakia. Tähän vidaan katsa kuuluvaksi esimerkiksi sen, että päätöksen tekee timivaltainen viranmainen ja että timenpide kuuluu viranmaisen tehtäviin. Perustuslain esitöiden mukaan julkisiin hallinttehtäviin kuuluu esimerkiksi yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen ikeuksia, velvllisuuksia ja etuja kskevaan päätöksentekn liittyvät tehtävät. Harkinnanvaraisen avustuksen myöntäminen n lunteeltaan edunsuva, tarkituksenmukaisuusharkinnan perusteella myönnettävä hallinttimi. Mikäli yrityspalveluseteli sisältää julkisella rahituksella myönnettävän edun tai ns. tukielementin, tulee menettelyssä humiida mm. julkista hallinttehtävää kskevat velvitteet. Hyvän hallinnn takeet säädetään perustuslain 21 :ssä perusikeudeksi. Pykälän 2 mmentin mukaan julkisella vallalla n velvllisuus turvata lailla säädetyt hyvän hallinnn takeet. Hyvän hallinnn takeita vat 1) ikeus tulla kuulluksi ja 2) ikeus saada perusteltu päätös. Mmentissa mainitaan myös muut hyvän hallinnn takeet. Näiden vidaan ymmärtää sisältävän muun muassa vaatimukset hallinnn timinnan asianmukaisuudesta ja riittävästä laadusta, yhdenvertaisuudesta hallintmenettelyssä sekä yksilön näkökulmasta saatavilla levasta ja tehkkaasta ikeusturvasta KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 3 Timivalta timia avustuksen myöntäjänä n vain julkista hallinttehtävää hitavalla timivaltaisella viranmaisella tai lain nimenmaisessa säännöksessä määritellyllä muulla timijalla. Virkamieshallintperiaatteeseen njautuen n katsttu, että julkisia hallinttehtäviä vivat hitaa vain viranmaiset. Virkamieshallintperiaate ei kuitenkaan le ehdtn este uska julkista valtaa viranmaisrganisaatin ulkpulelle. Julkisten hallinttehtävien uskminen viranmaisrganisaatin ulkpulelle edellyttää, että tehtävien antamisesta säädetään lailla ja lisäksi sitä, että hulehditaan riittävistä ikeusturvajärjestelyistä. Viranmaisen menettelyyn svelletaan hallintlakia (434/2003). Viranmaisen päätöksestä vidaan pääsääntöisesti valittaa hallintlainkäyttölain (586/1996) mukaisesti. Viranmaisten timinnan julkisuudesta annettu laki (621/1999), jäljempänä julkisuuslaki, sääntelee avustusta myöntävän viranmaisen tiednhallintaa, ikeutta saada tiet viranmaisen asiakirjista ja tiedista sekä tietjen luvuttamista. Viranmaisen päätösten tiedksiantn svelletaan tiedksiannsta hallintasiissa annettua lakia (232/1996) ja sähköisestä asiinnista hallinnssa annettua lakia (1318/1999).

5 Taustaa: Yrityksille myönnettävien kulutustukien arviinti Case: Yritysten liiketiminnan sähköistämisen edistäminen (189/2009) Valtintaluden tarkastusvirast n vunna 2009 julkaissut kertmuksen surittamastaan tarkastuksesta, jnka khteena livat yritysten liiketiminnan sähköistämistä edistäneet hankkeet. Tarkastuksessa selvitettiin, miten eri alueilla liiketiminnan sähköistämistä tukevia hankkeita ja sähköisen liiketiminnan valtakunnallisia hankkeita n tteutettu. VTV nsti kertmuksessaan yhtenä ngelmana esille sen, että hankkeissa avustuksen myöntäjänä vat timineet taht, jilla ei le llut varsinaista ikeutta timia avustuksen myöntäjinä. VTV ttesi, ettei tteutetuissa eseteli-hankkeissa avustuksen tsiasiallisina myöntäjinä timineille rganisaatiille llut delegitu timivaltaa lailla eikä timintaa llut rganisitu valtinavustuslain 7.2 :n mukaisesti. Hankkeiden tteuttajina livat TEM, TIEKE, PKT-säätiö, seudulliset kehitysyhtiöt ja ammattikrkeakulut. Hankkeita livat rahittaneet TEM, lääninhallitusten sivistyssastt, TE-keskusten työvimasastt ja maakunnan liitt. Mnet hankkeista saivat Eurpan ssiaalirahastn (ESR) myöntämän avustuksen. Liiketiminnan sähköistämiseen liittyneiden hankkeiden knseptina li se, että yritys hankki itselleen kulutuspalveluja khdennetun kulutuksen asiantuntijapalveluita tarjavalta yritykseltä. Kulutuksen hankkiva yritys sai avustusta eura ja useissa hankkeissa käytettiin nk. eseteli-mallia. Valtinavustuslain sveltamisala Valtinavustuksista annettu laki ( /688) n yleislaki, jta svelletaan harkinnanvaraisiin valtinavustuksiin, jtka myönnetään jk valtin talusarvin tetuista määrärahista tai talusarvin ulkpulella levien valtin rahastjen varista. Lakia svelletaan myös, kun valtin talusarvissa myönnetään valtuus tehdä spimuksia tai antaa situmuksia valtinavustuksesta. Muissa laissa levia säännöksiä nudatetaan, js ne pikkeavat valtinavustuslain säännöksistä. Valtinavustuslaissa säädetään valtinavustuksia myönnettäessä nudatettavista perusteista ja menettelyistä (ns. menettelylaki) KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 4

6 Taustaa: Yrityksille myönnettävien kulutustukien arviinti Valtinavustuslaissa ei säädetä siitä, mikä viranmainen kullinkin käyttää valtinapuviranmaisen timivaltaa. Valtinavustuksella tarkitetaan tuenlunteista rahitusta tietyn timinnan tai hankkeen avustamiseksi. Sveltamisen edellytyksenä i) avustamisen tarkitus, ii) surituksen tuenluntisuus ja iii) avustuksen tteuttaminen antamalla rahitusta valtin varista. Valtinavustuksen myöntämisestä ja käytön valvnnasta vastaa se viranmainen, jnka timialaan ja tehtäviin kyseinen valtinavustus lunteensa ja tarkituksensa vuksi kuuluu. Valtin hallint-rganisaatista ja siihen kuuluvien viranmaisten tehtävistä säädetään yksityiskhtaisesti kutakin viranmaista kskevassa laissa ja sen njalla annetuissa asetuksissa. Valtinavustus vidaan myöntää myös käytettäväksi valtinavustuspäätöksen mukaista käyttötarkitusta tteuttavan muun kuin saajan timinnan tai hankkeen avustamiseen. Tällöin valtinavustuksen saajan n tehtävä spimus valtinavustuksen käytöstä, käytön valvnnasta ja niiden ehdista timintaa tai hanketta tteuttavan kanssa. Valtinavustuksen siirtämisestä n yleensä myös ltava nimenmainen maininta valtinavustuksen ehdissa. Jhtpäätöksiä: Valtinavustuslaki ei le sellaisenaan svellettavissa kunnan kknaan rahittamassa ja sen yleistimivallan perusteella suritettavassa timinnassa. Suraan svellettavia vat mm. EU:n valtintukisääntely ja hallintlain hyvän hallinnn vaatimukset. VTV:n esittämät humit vat siten kuitenkin sisällöllisesti relevantteja. Myös kunnan esim. tytäryhteisön salta tulisi lla selkeä valtuutus timia tuen myöntäjänä kuntalaissa timivaltasäännös KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 5

7 Kuntalain timialasäännös Kunnan timialaan kuulumista kskeva edellytys Kunnan tehtävät Kunnan timialaan kuuluvat tehtävät, jtka kunta milla päätöksillään vi ttaa hidettavakseen, ja tehtävät, jtka kunnan n eri lakien mukaan hidettava. Kunnan timialasta säädetään kuntalain 1 luvun 2 :ssä yleislausekkeella Yleistä timialaa rajittavat mm. yleishyödyllisyyttä, yhdenvertaisuutta, bjektiivisuutta, paikallisuutta ja tissijaisuutta kskevat periaatteet Kunnan yleistimialaan kuuluvilta tehtäviltä vidaan lähtökhtaisesti edellyttää kunnan asukkaiden hyvinvinnin edistämistä. Timialaa rajaa hallinnn tissijaisuuden periaate: kunnan ei tule ttaa hitaakseen tehtäviä, jita yksityinen sektri hitaa tehkkaammin. Elinkeintiminta Timialasäännöksen kautta määritellään se, millin kunta vi harjittaa elinkeintimintaa. Käytännössä kunnat vat perinteisesti harjittaneet sellaista elinkeintimintaa, jka palvelee kuntalaisia yleisesti. Elinkeintiminnan yleisistä edellytyksistä hulehtiminen Vaikka kunnan liiketiminta vi tuttaa vitta, pelkästään vitn tavitteluun pyrkivän liiketiminnan katstaan sen sijaan jäävän kunnan timialan ulkpulelle. Kunta vi harjittaa elinkeintimintaa mana timintanaan, perustamalla sitä varten yhtiön tai yhteisön tai sallistumalla tällaisen yhtiön tai yhteisön timintaan mistajana tai jäsenenä. Timialarajitukset kskevat kunnan sallistumista yritystimintaan myös esimerkiksi sakeyhtiön sakkeenmistajana. Elinkeinpliittinen tehtävä Kunnan elinkeinpliittisena tehtävänä n pidetty yritystiminnan yleisistä timintaedellytyksistä hulehtiminen. Myös työllisyyden ylläpitämisen n katsttu kuuluvan saksi yritysten yleisistä timintaedellytyksistä hulehtimista. Vitaneen jhtaa em. pyrkimykseen edistää asukkaiden hyvinvintia. Suppea tulkinta: kaavitus, infra ja yleiset timintaedellytykset Laajempi tulkinta pitää sisällään kunnan/seudun kknaisvaltaista kehittämistä Seudulliset elinkeinyhtiöt: mm. yritysneuvnta ja seutumarkkininti 2015 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 6

8 Kuntalaki Elinkeintiminnan tukeminen Timialasäännös rajittaa myös kunnan mahdllisuutta tukea elinkeintimintaa. Timialansäännöksen perusteella yksittäisen yrityksen (hum. yhdenvertaisuusperiaate) tukeminen n lähtökhtaisesti katsttu mahdlliseksi, mikäli kunta visi timialansa puitteissa harjittaa vastaavanlaista timintaa tähän n erityinen syy, mm. työllisyyden turvaaminen, elinkeinrakenteen mnipulistaminen. Kuntalakia kskevasta hallituksen esityksestä (HE 192/1994 vp) annetussa hallintvalikunnan mietinnössä HaVM 18/1994 vp n tdettu: Kuntien elinkeinplitiikkaan ei svellu varsinaisen yritysriskin ttaminen. [ ] Takauksia ja muuta suraa taludellista tukea tulisi yleensä antaa vain sellaisille yhteisöille, jtka vat kunnan määräämisvallassa tai jiden timinta läheisesti liittyy kunnan maan timintaan. Kuntalain kknaisuudistus 2014 (HE 268/2014 vp): Perinteisen timialapin mukaan kunta sai tukea yrityksiä suraan, js se li tarpeen työllisyyden edistämiseksi. EU-ikeudellisesti kunnan myöntämä tuki ei le hyväksyttävää, vaikka kunta masta mielestään tavittelisi työllisyyden edistämistä. Kmissi arvii asiaa sisämarkkinatavitteiden tteutumisen näkökulmasta. Samin hankintasäännökset kieltävät kunnan hankintjen suraa sittamista kunnan alueella timivalle yritykselle. Kunnalliset viranmaiset 2015 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 7 Hallintlakia svelletaan kunnallisiin viranmaisiin, jita vat kuntien ja kuntayhtymien viranmaiset. Enimmäkseen kunnalliset viranmaiset vat mnijäsenisiä timielimiä, kuten valtuust, kunnanhallitus, lautakunta ja jhtkunta. Myös yksittäinen kunnallinen viranhaltija n kunnallinen viranmainen, js hänellä n itsenäistä timivaltaa. Hallintlain sveltamisen ulkpulelle jäävät sen sijaan yksityisikeudelliset sakeyhtiöt, jissa kunnat vat sakkaina. Jhtpäätöksiä: Kuntien liikkumavara elinkeintiminnan tukemisessa n rajallinen ja lainsäätäjä n viime vusina kiinnittänyt humita mm. kilpailuneutraliteetin tteutumiseen. Seudullisten yritysten timinta (yrityspalvelut) vinee nykyisellään täyttää tuen määritelmän, siirtyminen sähköiseen palveluntarjntaan ei keskeistä tässä arviinnissa TEM mahdllisesti käynnistämässä selvitystyötä seudullisten yritysten timinnasta

9 EU:n valtintukisääntely EU:n valtintukisääntely Kieltperiaate Yrityksille myönnettäviä valtintukia kskevat keskeiset edellytykset määritetään Eurpan uninin timinnasta tehdyn spimuksen artiklissa EU:n valtintukisäännökset kskevat myös kuntien myöntämiä tukia Tukitimenpiteet vat lähtökhtaisesti kiellettyjä. Pikkeuksia mm. ryhmäpikkeus- ja ns. de minimis -asetuksissa Tuen tunnusmerkistö ja markkinasijittajaperiaate Tukitimenpiteen tunnusmerkit: Julkisia varja tai etuja kanavidaan julkisiin tai yksityisiin yrityksiin Timenpide tai etu n valikiva ts. khdistuu vain tiettyihin yrityksiin tai timialaan Timenpide vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua Timenpide vaikuttaa jäsenvaltiiden väliseen kauppaan Sellainen timenpide, jka täyttää ns. markkinatalustimijaperiaatteen ei mudsta valtintukea Kun julkisyhteisö sijittaa yritykseen samin ehdin jka lisi hyväksyttävää myös yksityiselle markkinilla timivalle sijittajalle, ei sijitus markkinatalustimijaperiaatteen mukaan mudsta valtintukea. Timenpiteen ei vida katsa susivan tuensaajaa, kska tuensaajan lisi llut mahdllista saada vastaava rahitus markkinilta. Sisämarkkinille sveltuvuuden arviiminen Kieltperiaatteesta jhtuen lähtökhta n ns. ntifiintimenettely, jssa myönnettävä tuki ilmitetaan kmissille etukäteen. Tuen myöntäminen n sallittua vasta kmissin hyväksymisen jälkeen. Ns. ryhmäpikkeusasetuksissa hyväksyttyjen tukitimenpiteiden salta svelletaan ns. jälki-ilmitusmenettelyä. De minimis -sääntely Muista tukimudista piketen de minimis -tuesta ei tarvitse tehdä ilmituksia tai raprtintia kmissille. De minimis -asetuksen mukaan yhdelle yritykselle n mahdllista myöntää tukea enintään eura klmen vervuden aikana. Tuen saajan muu tuki tulee selvittää ja myöntämistä kskevassa päätöksessä tulee mainita asetuksen sveltamisesta tukeen KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 8

10 EU:n valtintukisääntely De minimis -sääntely Summassa tulee humiida maan kaikkien eri viranmaisten yhteensä de minimis -tukena kyseisenä ajanjaksna myöntämä rahitus Asetusta svelletaan yrityksille myönnettävään tukeen kaikilla alilla lukuun ttamatta maataluden alkututanta sekä kalastus- ja vesiviljelyä. De minimis -asetus ei ikeuta maksamaan vientitukea eikä tukea, jlla susitaan ktimaisia tutteita tuntitutteiden kustannuksella. Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjaville yrityksille tuen määrä n rajattu eurn klmen vuden aikana eikä tukea saa myöntää ajneuvjen hankintakustannuksiin. Muilta sin tuki vi lla lähtökhtaisesti tarkitettu mihin tahansa yrityksen kustannuksiin, kunhan yrityksen eri lähteistä saaman de minimis -tuen kknaismäärä ei ylitä eurn rajaa. Tuen myöntämistä kskevat tiedt n säilytettävä 10 vuden ajan, jtta tarvittaessa vidaan tdentaa, että de minimis -asetuksen määräyksiä n nudatettu. Tukiehdissa lähtökhtaisesti vastaanttajalle ilmitusvelvllisuus. Kunnan arviitavaksi tulee myös nk yksittäiselle timijalle khdistuva (vähämerkityksellisen) tuki yhdenvertaisen khtelun periaatteen valssa perusteltavissa. Sisämarkkinasääntely EU:n sisämarkkinilla (yhtenäismarkkinilla) ihmiset, tavarat, palvelut ja raha liikkuvat yhtä vapaasti maasta tiseen kuin maan sisällä. EU ikeuden kilpailuikeudellinen syrjintäkielt tarkittaa, ettei sisämarkkinilla timivaa yritystä tai yhteisöä vi syrjiä. Kunta ei vi timinnallaan asettaa paikallisia ja muita yrityksiä eriarviseen asemaan etuuksia yms. myöntäessä. Jhtpäätöksiä: Pk-yrityksille myönnettävien yrityspalvelujen salta de minimis -tuki lienee varteentettavin menettelytapa (vrt. ntifiinti yms. velvitteet). Tuen myöntäjällä n valvntavelvitteita. Tuen saajien valikituminen paikallisuuden perusteella lähtökhtaisesti kiellettyä 2015 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 9

11 Hallintlain velvitteet Sveltamisala HL 3 :n 3 mm: Tätä lakia svelletaan valtin liikelaitksissa, julkisikeudellisissa yhdistyksissä sekä yksityisissä niiden hitaessa julkisia hallinttehtäviä Nudatettava hyvän hallinnn perusteita Asian käsittelyä kskevat vaatimukset Viivytyksettömyys Hulellisuus Käsittelyajan määritteleminen Kielt käsitellä asiaa esteellisenä Asian selvittäminen Viranmaisen n hulehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedt sekä selvitykset. Asiansaisen n esitettävä selvitystä vaatimuksensa perusteista. Asiansaisen n muutinkin myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen. Asiansaiselle n ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jtka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Asian saa ratkaista asiansaista kuulematta, js [ ] Päätös hyväksytään vaatimus, jka ei kske tista asiansaista tai kuuleminen n muusta syystä ilmeisen tarpeetnta. Kirjallinen mut Sisältö (viranmainen, ajankhta, asiansaiset, perustelut, seuraus, lisätietja) Päätöksessä mainittava mikäli svelletaan EU-asetusta (mm. deminimis) Valitusikeus Päätökseen liitettävä valitussitus, jsta ilmenee valitusviranmainen, kenelle valitus n timitettava, valitusaika ja miten se lasketaan. Kuntalain 88 : Kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jastn sekä niiden alaisen viranmaisen päätökseen tyytymätön vi tehdä kirjallisen ikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutsta valittamalla. Jhtpäätöksiä: Lainsäädäntö n teknisesti neutraalia, vaatimukset humiitava myös sähköisessä järjestelmässä. Viime kädessä vastuuhenkilö tulisi nimetä KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 10

12 Hankintalain sveltamisala Julkisista hankinnista säädetyn lain (348/2007, hankintalaki) 1 :n mukaan valtin ja kuntien viranmaisten sekä muiden hankintayksiköiden n kilpailutettava hankintansa siten kuin hankintalaissa säädetään. Hankintayksikön n lain 2 :n 1 mm. mukaan käytettävä hyväksi lemassa levat kilpailulsuhteet, khdeltava hankintamenettelyn sallistujia tasapulisesti ja syrjimättä sekä timittava avimesti ja suhteellisuuden vaatimukset humin ttaen. Hankintalain 6 :ssä n lueteltu ne timijat (hankintayksiköt), jiden tulee nudattaa hankintalakia hankinnissaan: Laissa tarkitettuja hankintayksiköitä vat: 1) valtin, kuntien ja kuntayhtymien viranmaiset; [ ] 4) julkisikeudelliset laitkset; julkisikeudellisella laitksella tarkitetaan ikeushenkilöä, jka n nimenmaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, jilla ei le tellista tai kaupallista lunnetta ja: a) jta rahittaa pääasiallisesti 1 4 khdassa tarkitettu hankintayksikkö; b) jnka jht n 1 4 khdassa tarkitetun hankintayksikön valvnnan alainen; taikka c) jnka hallint-, jht- tai valvntaelimen jäsenistä 1 4 khdassa tarkitettu hankintayksikkö nimeää yli pulet; sekä 5) mikä tahansa hankinnan tekijä sillin, kun se n saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli pulet hankinnan arvsta 1 4 khdassa tarkitetulta hankintayksiköltä. Tredea Oy:n hankintayksikköstatus riippuu lähtökhtaisesti sen timinnan yleishyödyllisestä lunteesta. Tukea saavan yhteisön velvllisuutta nudattaa hankintalakia n selvitettävä: 1) rahittaak tai valvk yhteisöä hankintayksikkö, 2) nk hankinnan tekemistä varten myönnetty julkista tukea yli pulet hankinnan arvsta 2015 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 11

13 Hankintalain kynnysarvt 2015 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 12

14 Hankintalain sveltamisalaa kskevaa ratkaisukäytäntöä Markkinaikeus n ratkaisukäytännössään ttanut kantaa julkisen hanketuen vaikutukseen yksityisen yhteisön hankintjen kilpailuttamiseen. MAO 74/11 Asiassa esitetyn selvityksen mukaan Asunt Oy S n yksityishenkilöiden sekä yhden sakeyhtiön mistama asunt-sakeyhtiö. Näin llen markkinaikeus kats, ettei Asunt Oy S le yksityisessä mistuksessa levana asunt-sakeyhtiönä hankintalain 6 :n 1 mmentin 1 4 khdissa tarkitettu hankintayksikkö. Asiassa jää siten arviitavaksi, nk Asunt Oy S:ää pidettävä hankintayksikkönä hankintalain 6 :n 1 mmentin 5 khdan perusteella. Asunt Oy S n hakenut Asumisen rahitus- ja kehittämiskeskukselta (jäljempänä myös ARA) hissin rakentamiseen tarkitettua avustusta. ARA n ympäristöministeriön tulshjauksessa leva virast, jnka tehtävänä n muun muassa vastata valtin asuntplitiikan timeenpansta. Lisäksi Saarijärven kaupunki n ympäristölautakunnan päätöksellä myöntänyt Asunt Oy Satlumperlle 30 prsentin avustuksen hissin lpullisista kustannuksista kuitenkin siten, että avustus n enintään eura. Saarijärven kaupungille sitetussa avustushakemuksessa ilmitettu eurn kustannusarvi n Asunt Oy Satlumpern mukaan sisältänyt arvnlisävern. Asiassa n näin llen hakemuksen tutkimisedellytysten kannalta vielä ratkaistava, nk Asunt Oy Satlumper vinut ennakida, että kysymyksessä levan rakennusurakan arvnlisävertn arv jää alle kansallisen kynnysarvn. Hankintalain 17 :n 1 mmentin mukaan hankinnan ennakitua arva laskettaessa perusteena n käytettävä suurinta maksettavaa kknaiskrvausta ilman arvnlisävera. Arva laskettaessa n tettava humin myös hankinnan mahdlliset vaihtehtiset tteuttamistavat ja hankintaspimukseen sisältyvät pti- ja pidennysehdt sekä ehdkkaille ja tarjajille maksettavat palkkit tai maksut. Asunt Oy S:n avustushakemuksessa hissin rakentamiskustannuksiksi n ilmitettu eura. ARA n tekemässään avustuspäätöksessä (12610/731/2007) varannut valtin talusarvin perustuen hissin rakentamiseen Asunt Oy S:lle määrärahaa eura. Päätöksen mukaan lpullinen avustus n enintään 50 prsenttia hyväksytyistä krjauskustannuksista, kuitenkin pääsääntöisesti enintään varauksen yhteydessä sitettu määrärahasuus KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 13 [ ] Edellä kerrtun humin ttaen markkinaikeus kats, että hankintayksikkö n hankintamenettelyn alittaessaan vinut perustellusti lähteä siitä, että hankinnan kknaisarv alittaa hankintalain kansallisen kynnysarvn.

15 Hankintalain sveltamisalaa kskevaa ratkaisukäytäntöä KHO talti 2663 MAO 396/12 Asiassa esitetyn selvityksen mukaan Asunt Oy H n yksityinen asuntsakeyhtiö, eikä se le hankintalain 6 :n 1 mmentin 1-4 khdassa tarkitettu hankintayksikkö. Asiassa n siten arviitava, nk Asunt Oy H:ta pidettävä hankintayksikkönä hankintalain 6 :n 1 mmentin 5 khdan perusteella. Asumisen rahitus- ja kehittämiskeskus n tekemällään päätöksellä myöntänyt Asunt Oy H:lle avustusta hissien rakentamisen rahittamista varten enintään eura, kuitenkin enintään 50 prsenttia hyväksytyistä tteutuneista kustannuksista. Hissien rakentamiskustannuksiksi n päätöksessä hyväksytty eura. Helsingin kaupungin Kiinteistövirast n ilmittanut Asunt Oy H:lle, että tällä n mahdllisuus hakea myös Helsingin kaupungin hissiavustusta. Ilmituksen liitteenä n llut hissiavustushakemus sekä hakuhjeet, jiden mukaan avustuksen myöntämisen edellytyksenä n, että Asumisen rahitus- ja kehittämiskeskus n hyväksynyt hissin rakentamishankkeen kustannukset ja myöntänyt hankkeelle krjausavustuksen. Helsingin kaupunki vi myöntää hissiavustusta 10 prsenttia hissien suunnittelu-, rakentamis- ja asennuskustannuksista. Vaikka asiassa saadun selvityksen mukaan Asunt Oy H n j syyskuussa 2010 päättänyt, että se tulee hakemaan hissiavustusta sekä valtilta että Helsingin kaupungilta, ja sillä n siten llut hankintamenettelyä alittaessaan tiet siitä, että yhtiö vi hakea tukea hissien rakentamiseen myös Helsingin kaupungilta, edellä mainitun krkeimman hallint-ikeuden päätöksen valssa tällä ei le merkitystä sen arviinnissa, nk yhtiö vinut arviida hankintamenettelyä alittaessaan, ettei se saa tukea hankkeeseensa yli pulta hankintalain 6 :n 1 mmentin 1-4 khdassa tarkitetulta hankintayksiköltä, kska kyseisen tuen saamisesta ei le tullin llut varmuutta. Markkinaikeus tteaa vielä, että asiassa saadun selvityksen mukaan kyseistä tukea ei le edelleenkään haettu. Edellä tdetun perusteella markkinaikeus kats, että Asunt Oy H:tä ei vida pitää hankintalain 6 :n 1 mmentin 5 khdassa tarkitettuna hankintayksikkönä nyt kysymyksessä levassa hankintamenettelyssä KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 14

16 Hankintalainsäädännön sveltaminen palvelusetelijärjestelmässä Jhtpäätöksiä Lähtökhtana vitaneen pitää, että kunnan tytäryhteisö n hankintayksikkö (kuitenkin kaupallinen lunne selvitettävä). Mikäli yrityksille tarjttavat palvelut (palveluseteli tms) lisivat valikituneet tietyille palveluntarjajille (esim. kunnan puitespimuskumppanit) tulisi tämän lähtökhtaisesti perustua kilpailutukseen. (ks. kuvi A) Mikäli taas yrityksille tarjttava palvelu mahdllistaa sen vapaan hyödyntämisen kysymys edunsaajan kilpailuttamisvelvllisuudesta. (ks. kuvi B) Hankintalain 6 :n 1 mm. 5 khdan lähtökhtana 50 % sääntö. Nykyinen hankintalaki ei ta kantaa palvelusetelimalliin. (vrt. myös laki ssiaali- ja terveydenhulln palvelusetelistä 569/2009) Uudet hankintadirektiivit n hyväksytty vunna Ns. asiakasvalintajärjestelmät eivät direktiivin mukaan le hankintja (esim. palveluseteli- ja lupajärjestelmät, jissa hankintayksikkö ttaa mukaan kaikki vähimmäisvaatimuksen täyttävät timittajat). Vimassa levan hankintalain sveltamisen kannalta arvltaan vähäisten palveluseteleiden käyttöön ei lähtökhtaisesti svelleta hankintalakia jhtuen kynnysarvjärjestelmästä. Tuen kerryttäminen visi mudstua ngelmaksi KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 15. Kuvi A Kuvi B

17 IT-ikeudellisia velvitteita Tietturvavaatimukset Lainsäädäntö edellyttää mm. tietturvallista timintaa ja hyvää tietjenkäsittelytapaa Organisaatin tulee phtia vastauksia seuraaviin kysymyksiin ennen tietturvallisuuden kehittämisen alittamista: Minkälaisia tietja tullaan käsittelemään? Yrityssalaisuudet, arkalunteiset henkilötiedt ym. Taludellinen infrmaati, immateriaaliikeudet ym. Kuka käsittelee tietja ja ketä tiet kiinnstaa? Kuka vi lain mukaan käsitellä tunnistamistietja tai yrityssalaisuuksia? Mihin tieta hyödynnetään tai luvutetaan? Onk luvutuksen vastaanttajalla ikeus käsitellä tietja? Onk tietjen käsittelyyn esitetty ulkpulisia vaatimuksia? Asettaak tisen maan lainsäädäntö tai spimuskumppani vaatimuksia käsittelylle? Kansallinen tietsuja- ja tietturvalainsäädäntö Perustuslain 10 (yksityisyyden suja) Henkilötietlaki (523/1999) Rekisterinpitäjän n tteutettava tarpeelliset tekniset ja rganisatriset timenpiteet henkilötietjen sujaamiseksi asiattmalta pääsyltä tietihin ja vahingssa tai laittmasti tapahtuvalta tietjen hävittämiseltä, muuttamiselta, luvuttamiselta, siirtämiseltä taikka muutin laittmalta käsittelyltä. Palmuurit, salasanakäytännöt, tiljen sujaus ym. Henkilötietlain 32 Tietturvapykälä Laki viranmaistiminnan julkisuudesta ( ) Sveltamisalana muut kuin viranmaiset julkisen vallan käytössä Liike- ja ammattisalaisuudet salassa pidettäviä Tietyhteiskuntakaari (917/2014) Viestintäpalveluiden tarjaminen ja käyttö, sähköisen viestinnän luttamuksellisuus ja yksityisyyden suja Laki sähköisestä asiinnista viranmaistiminnassa (13/2003) Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjituksista (617/2009) 2015 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 16

18 IT-ikeudellisia velvitteita EU:n tietsuja-asetus Uusi ehdtus tietsuja-asetukseksi n käsiteltävänä Eurpan parlamentin ja Eurpan uninin neuvstn välisessä yhteispäätösmenettelyssä. Asetuksen li tarkitus tulla vimaan j vuden 2015 alusta, mutta sen vimaansaattaminen n hieman viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta. Kmissin tietsujapäivänä antaman tiednannn mukaan ehdtus kuitenkin etenee, ja sen n tarkitus tulla vimaan vuden 2015 lppuun mennessä Tiukennuksia n dtettavissa rganisaatiiden vastuisiin rganisidessaan tietsujan tteuttamista Asetus painttaa mm. henkilötietjen käsittelyn ennakksuunnittelua sekä läpinäkyvyyttä ja avimuutta Tietturvavastaavan tehtävän perustaminen (>5 000 henkilön tietja /12 kk) Tietsujavelvitteensa laiminlyöville yrityksille vidaan langettaa merkittäviä seuraamusmaksuja Yksityiskhtaista sääntelyä mm. rekisteröidyn ikeus tulla unhdetuksi Asetus tulee saman sisältöisenä vimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa eikä kansallisilla parlamenteilla le mahdllisuutta säätää siihen pikkeuksia tai lievennyksiä. Tunnistautuminen (1/2) Luttamuksellisissa vurvaikutteisissa sähköisissä asiintipalveluissa vaaditaan käyttäjän vahvaa tunnistamista. Vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjituksista annetun lain (617/2009) 2 :n mukaan vahvalla sähköisellä tunnistamisella tarkitetaan käyttäjän yksilöimistä ja tunnisteen aituden ja ikeellisuuden tdentamista sähköistä menetelmää käyttämällä perustuen vähintään kahteen seuraavista klmesta vaihtehdsta: a) salasanaan tai jhnkin muuhun sellaiseen, mitä tunnistusvälineen haltija tietää; b) sirukrttiin tai jhnkin muuhun sellaiseen, mitä tunnistusvälineen haltijalla n hallussaan; tai c) srmenjälkeen tai jhnkin muuhun tunnistusvälineen haltijan yksilöivään minaisuuteen. Mikäli palvelussa käsitellään henkilötietlain tarkittamia arkalunteisia henkilötietja tai rganisaatin salassa pidettäviä tietja, rganisaatin n käytettävä vahvasti tdennettua käyttäjäidentiteettiä, jka n kytketty a. rganisaatin viranmaisen järjestelmässä KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 17

19 IT-ikeudellisia velvitteita Tunnistautuminen (2/2) Sähköisen asiinnin tunnistus tapahtuu palvelun ulkpulisessa tunnistuksenhjauspalvelussa (esim. valtilla Kats). Vahvasti tdennettu Kats -tunniste liittää yhteen henkilön identiteetin sekä hänen rlinsa rganisaatin timivaltaisena edustajana Kats -järjestelmään vi liittyvä rganisaati, jka vi lla viranmainen tai muu rganisaati, tu mia asiintipalveluitaan Kats-järjestelmän piiriin. Pääkäyttäjyyden vi saada käyttöönsä henkilö, jlla n kaupparekisteritteen mukaan ikeus timia yrityksen pulesta (nimenkirjitusikeus). Pääkäyttäjyys vidaan myöntää kaikille, jilla n yrityksen nimenkirjitusikeus. Käyttäjän henkilötietja käsitellään henkilötietlain 10 :n njalla laadittavan rekisteriselsteen mukaisesti. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjästä tallennetaan rekisteriselsteessa mainitut tiedt Asiintitilin käyttäjärekisteriin. Rekisteröitymisen yhteydessä n hankittava nimenmainen sustumus henkilötietjen käyttöön KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 18

20 IT-ikeudellisia velvitteita Palvelun tuttajan vastuut Järjestelmään n sisällytettävä riittävät vastuunrajituslausekkeet kskien mm.: muista lähteistä saatuja tietja palvelun käyttäjän antamaa tieta Krstettava käyttäjän riksikeudellista vastuuta väärinkäytöstilanteissa (avustuspets) Krstettava takaisinperintävelvitetta Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) n avannut avimen datan verkkpalvelun, jnka kautta vi maksutta hakea, katsella ja ladata kneluettavassa mudssa PRH:n ja Verhallinnn yhteisen YTJtietpalvelun tietja. PRH:n tarjama avin data n tarkitettu ensisijaisesti haettavaksi ja mukattavaksi tiseen svellukseen tai järjestelmään. Asiakirjat, jita ei le määrätty pysyvästi säilytettäviksi tulee hävittää niille määrätyn säilytysajan jälkeen siten, että tietsuja n varmistettu. Jhtpäätökset EU:n tietsuja-asetus tulee muuttamaan säädösympäristöä leellisesti Sähköisen palvelusetelijärjestelmän tteutuksessa kiinnitettävä erityistä humita mm. käyttäjän antamaan sustumukseen, situtumisen antamiseen tietjen ikeellisuudesta ja palveluntuttajan vastuunrajituksiin Tietjen säilyttäminen Käyttötarkitus keskeistä. Lähtökhtana pidettävä, että vain välttämätön tiet säilytetään. Tietsujavaltuutetun mukaan: Viranmaisten salta menettelytavat asiakirjjen säilyttämisajan määrittelemiseksi n säädetty arkistlaissa, jka n erityislaki suhteessa henkilötietlakiin (kts. henkilötietlain 35 ) KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability cmpany and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative, a Swiss entity. All rights reserved. 19

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA / Kaupunginhallitus hyväksynyt 16.11.1981 1358 Päivitetty 7.3.2016, 16.1.2017 LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE Lieksan kaupungin avustukset yhteisöille... 2 1. Yleistä... 2 2.

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016 Krjaus- ja energia-avustushje 2016 28.1.2016 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuden 2016 krjausavustuksia myönnettäessä nudatetaan lakia asuntjen krjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

yksilökohtaisena opiskeluhuoltona: opiskeluterveydenhuollon palvelut psykologi- ja kuraattoripalvelut monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto

yksilökohtaisena opiskeluhuoltona: opiskeluterveydenhuollon palvelut psykologi- ja kuraattoripalvelut monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto 1287/2013 Opiskeluhulta tteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä kk ppilaitsyhteisöä tukevana yhteisöllisenä piskeluhultna yksilökhtaisena piskeluhultna: piskeluterveydenhulln palvelut psyklgi- ja kuraattripalvelut

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA Ssiaali- ja terveysministerid n valmistellut esityksen laiksi Paras-lain velvitteiden jatkamisesta. Kunta-ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen Vahvistettu hallituksen jastssa 19.8.2009 15 Liite nr 2/2009 2 Sisällysluettel: 1. Timeentultuen

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Vieraslajilainsäädäntö - käytännön soveltamistilanteita

Vieraslajilainsäädäntö - käytännön soveltamistilanteita Vieraslajien hallinta teemapäivä SYKE 8.11.2016 Vieraslajilainsäädäntö - käytännön sveltamistilanteita Kuva: Länsi-Sav Maa- ja metsätalusministeriö lainsäädäntöneuvs Pekka Kemppainen Sveltajan 5 muistisääntöä

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista?

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista? Miksi sumalaisten syntyvyys n alhaista? Ehkäisyvälineet Naisten kulutusajan pidentyminen Krkea aviitumisikä krkea synnyttämisikä, mikä heikentää hedelmällisyyttä eivätkä naiset enää ehdi tehdä mnta lasta

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin Kumttu 9.12.2015 hjeella Valtiknttri Ohje 1 (5) VK/1043/00.01/2015 Hallinnn hjaus 11.2.2011 Dnr 88/03/2011 Valtin virastt ja laitkset Tunnistetietjen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjihin

Lisätiedot

KESKI-PASILAN KESKUKSEN JA TONRIALUEEN YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS, LIITE 3

KESKI-PASILAN KESKUKSEN JA TONRIALUEEN YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS, LIITE 3 Liite 3 s.1 KESKI-PASILAN KESKUKSEN JA TONRIALUEEN YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS, LIITE 3 Trnialueen velvitepaikkjen luvutuksen ja rasitespimusten ehdt Tntti A vastaa siitä, että Tntille A tteutetaan pysäköintilaitksen

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

HYVÄ USL-JÄSEN! 25.7.2008 Jäsentiedote nro 7

HYVÄ USL-JÄSEN! 25.7.2008 Jäsentiedote nro 7 HYVÄ USL-JÄSEN! 25.7.2008 Jäsentiedte nr 7 OSA A YLEISTÄ KUORMA-AUTOLIIKENTEESTÄ - Timenpiteet, jihin kuljetusyrityksillä n ikeus kustannusmuutksissa - Kustannusindeksi - Pikkeuksia aj- ja lepaikamääräyksiin

Lisätiedot

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita käyttäen ulkasiainministeriön asiintipalvelun

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Tuloste: Omistajien yhteystietoja

Tuloste: Omistajien yhteystietoja Määrittely (kierrs 1) 1(5) KIOStp/mä-prjekti Versi 0.1 Tulste: Omistajien yhteystietja 1 Yleiskuvaus Tute, jlla luetellaan annettujen kiinteistöjen tai määräaljen mistajien nimet ja sitteet. Tutteen saa

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue 83657 Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.3.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Välitystalous tasapuoliset kilpailuolosuhteet

Välitystalous tasapuoliset kilpailuolosuhteet KUVA (krkeus vi vaihdella) KUVA (krkeus vi vaihdella) KUVA (krkeus vi vaihdella) Välitystalus tasapuliset kilpailulsuhteet 30.6.2016 Tim Lappi KUVA (krkeus vi vaihdella) Työtä ja hyvinvintia kk Sumeen

Lisätiedot

Toivonen Yhtiöt Oy. Vironvuorten jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Toivonen Yhtiöt Oy. Vironvuorten jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Virnvurten jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviintihjelma Tiivistelmä 21.10.2005 TOIVONEN YHTIÖT OY VIRONVUORTEN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ARVIOINTIOHJELMAN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? -tilaisuuden muisti maaliskuu 2016 sivu 1 / 10 Kuka kuuntelee köyhää? -verkst Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Phjamuistiinpant kirjittanut

Lisätiedot