AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013"

Transkriptio

1 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu osaamisen arviointi 1. Työprosessin Navetan käyttöön työn suunnitteleminen ja toteuttaminen Kestävän kehityksen mukainen toiminta käyttöön liittyvissä työtehtävissä 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Karjan ruokintaan ja tuotantoolosuhteisiin teknologian Karjan ruokintaan ja hoitoon liittyvien tuotannonohjausjärjestelmien 3. Työn perustana olevan tiedon Ohjeiden mukainen työskentely käytössä ja huollossa Ruokinnassa käytettävien rehujen tuntemus Navetan tuotantoteknologiasta ja tuotanto-olosuhteisiin liittyvästä teknologiasta tulevan tiedon hyödyntäminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 1. Työprosessin 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin 3. Työn perustana olevan tiedon Ohjeiden mukainen työskentely käytössä ja huollossa Navetan tuotannonteknologiasta ja tuotanto-olosuhteisiin liittyvästä teknologiasta tulevan tiedon hyödyntäminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Näytön kuvaus: tekee karjan ruokintaan, hoitoon ja seurantaan liittyviä työtehtäviä käyttäen tuotantoteknologiaa. Näyttöympäristö: Työssäoppimispaikka Näytön arviointi: Ketkä osallistuvat arviointikeskusteluun? Työpaikkaohjaaja, opettaja ja opiskelija Kuka / ketkä päättää arvosanan? Työpaikkaohjaaja ja opettaja Näytön ajoitus: Milloin näyttö tehdään? Maatilatalouden koulutusohjelmassa 3. vuoden kevätlukukaudella Niiltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavia ammattitaitovaatimuksia ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa täydennetään sitä muulla osaamisen arvioinnilla. 1. Työn perustana olevan tiedon Ruokinnassa käytettävien rehujen tuntemus, KOE Mikäli opiskelijan opinnäyte liittyy tähän tutkinnon osaan, sisältyy se ammattiosaamisen näytön ja / tai muun osaamisen arviointiin. Tutkinnon osan arvosana muodostetaan osaamisen arvioinnin perusteella tutkinnon osan osaamista arvioineiden opettajien yhteisessä arviointikeskustelussa. Arvosana perusteluineen kerrotaan opiskelijalle keskustelussa, jossa opiskelija myös itse arvioi osaamistaan ja hänellä on mahdollisuus tuoda esiin näkemyksensä saamastaan arvosanasta. Maatalousalan perustutkinto

2 Maatalousalan perustutkinto, kaikille valinnaiset tutkinnon osat: paikallisesti tarjottava tutkinnon osa Navetan ja huoltaminen 10 ov Ammattitaitovaatimukset osaa hyödyntää tuotantoteknologiaa karjan hoitoon ja ruokintaan liittyvissä työtehtävissä ja huoltaa alueellisesti merkittäviä karjan ruokintaan liittyviä koneita ja koneketjuja tuotanto-olosuhteiden ylläpitoon tarvittavia koneita ja laitteita tuotannonohjausjärjestelmiä karjanhoidossa ja hankkia lähtötietoja tuotantotoiminnasta ja ohjelmoida laitteita niiden henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden edistää kestävän kehityksen toimintatapoja 1.Työprosessin Navetan tuotantoteknologia n käyttöön työn suunnitteleminen ja toteuttaminen suunnittelee työtehtäviä ohjattuna ja tarvitsee työvaiheiden etenemisessä ajoittain siten, että työn lopputulos on hyväksyttävissä noudattaa työohjeita, työaikoja, sopimuksia sekä neuvottelee poikkeamista Kestävän kehityksen tarkkailee koneiden ja mukainen toiminta laitteiden kuntoa ja huoltaa niitä ohjattuna. käyttöön liittyvissä työtehtävissä tunnistaa työtehtävään liittyvät ympäristönäkökohdat suunnittelee ja toteuttaa työtehtäviä ohjeiden ja etenee järjestelmällisesti työvaiheesta toiseen. siten, että työn lopputulos sisältää työtehtävän erityisvaatimuksia tekee annetut tehtävät omatoimisesti ja huolehtii työtehtävistään alusta loppuun ja vastaa omasta työosuudestaan. huoltaa koneet ja laitteet säännöllisesti ohjeiden toimii työssään huomioiden ympäristönäkökohtia suunnittelee ja toteuttaa työtehtäviä ja etenee järjestelmällisesti ja sujuvasti työvaiheesta toiseen. ottaa huomioon työpaikan erityisvaatimuksia ja työn lopputulos on laatutavoitteiden mukainen tekee omalla vastuualueellaan omatoimisesti muitakin kuin annettuja työtehtäviä huoltaa koneet ja laitteet säännöllisesti pidentääkseen niiden käyttöikää huomioi työssään ympäristönäkökohdat (esim. ajotapa, siisteys, rehuhygienia)

3 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin Karjan ruokintaan ja tuotantoolosuhteisiin teknologian traktoria osana karjan ruokintaan liittyvää koneketjua sekä tekee päivittäiset huollot ohjeiden traktoria osana karjan ruokintaan liittyvää koneketjua ja tekee päivittäiset ja viikottaiset huollot. traktoria osana karjan ruokintaan liittyvää koneketjua sujuvasti ja tekee päivittäiset ja viikottaiset huollot. seosrehuruokintaan liittyvää koneketjua ohjattuna turvallisesti muita karjan ruokintaan ja hoitoon liittyviä koneita ja laitteita sekä tekee niiden päivittäiset huollot. Työ vaatii ajoittain. seosrehuruokintaan liittyvää koneketjua ohjeiden ja huoltaa muita karjan ruokintaan ja hoitoon liittyviä koneita ja laitteita ohjeiden valmistaa karjan seosrehun omatoimisesti ja itsenäisesti ja huoltaa muita karjan ruokintaan ja hoitoon liittyviä koneita ja laitteita sujuvasti Karjan ruokintaan ja hoitoon liittyvien tuotannonohjausjä rjestelmien (esim. ruokinnan ja lypsyn ohjausjärjestelmät, automaattiset lypsyjärjestelmät) koneita ja laitteita ohjatusti ohjattuna tuotannonohjausjärjestelmä ä esim. syönnin, lypsyjen, maitotuotoksen, kiimojen ja maidon laadun seurannassa syntyviä jätteitä ohjeiden koneita ja laitteita ohjeiden tuotannonohjausjärjestel mää karjan hoidon, tuotannon, tuotannonvaiheen, terveydentilan ja tuotteiden laadun seurannassa ja ohjelmoi laitteita vaatien ajoittain syntyviä jätteitä koneita, laitteita ja automatiikkaa tilanteen vaatimalla tavalla tuotannonohjausjärjestelmä ä toiminnan seurannassa ja ohjelmoi tarvittaessa laitteita syntyviä jätteitä ja pyrkii minimoimaan syntyvän jätemäärän

4 3. Työn perustana olevan tiedon Ohjeiden mukainen työskentely tuotantoteknologia n käytössä ja huollossa Ruokinnassa käytettävien rehujen tuntemus Navetan tuotannonteknologiasta ja tuotantoolosuhteisiin liittyvästä teknologiasta tulevan tiedon hyödyntäminen toimii ohjeiden mukaisesti tutuissa työtilanteissa tarviten ajoittain tunnistaa yleisimmät ruokinnassa käytettävät rehut sekä aistinvaraisesti arvioiden huonolaatuiset rehut, rehujen ruokinnassa ohjeiden vaatii ajoittain tuntee tärkeimmät tuotannonteknologi an ja tuotanto-olosuhteisiin teknologian tuottamat tiedot eläinten terveydestä, hyvinvoinnista ja tuotantokierrosta sekä tulkitsee osittain ohjattuna saamaansa tietoa saamiensa ohjeiden mukaisesti tutuissa työtilanteissa tunnistaa ruokinnassa käytettävät rehut, osaa arvioida niiden laatua ja niitä ruokinnassa ohjeiden tuntee tärkeimmät tuotannonteknolo gian ja tuotantoolosuhteisiin teknologian tuottamat tiedot eläinten terveydestä ja tuotantokierrosta sekä osaa tulkita saamaansa tietoa. saamiensa ohjeiden mukaisesti ja osaa hyödyntää ohjeita ja koneiden, laitteiden ja automatiikan käyttöohjekirjoja tmv. vaihtelevissa työtilanteissa tuntee käytettävät rehut eri eläinryhmille tuotantovaiheen ja iän, osaa arvioida niiden laatua ja tuotantovaikutusta sekä niitä ruokinnassa vaihtelevissa tilanteissa noudattaen hyvää rehuhygieniaa tuntee tuotannonteknologia n tuottamat ja tuotantoolosuhteisiin teknologian tiedot eläinten terveydestä, hyvinvoinnista ja tuotantokierrosta sekä ohjelmoi laitteita saamansa tiedon perusteella. 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot yleisellä tasolla Oppiminen ja ongelmanratkaisu arvioi työnsä onnistumista ottaa vastaan palautetta ja toimii palautteen mukaisesti selviytyy tutuissa tilanteissa selviytyy muuttuvissa ja valintatilanteissa ja pyytää tarvittaessa apua kehittää toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti toimii erilaisissa tilanteissa itsenäisesti, tilanteeseen sopivasti ja löytää vaihtoehtoisia

5 Vuorovaikutus ja yhteistyö. tekee työyhteisössä vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain tekee omatoimisesti työyhteisössä vastuullaan olevat tehtävät toimintatapoja toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisön ja ryhmän jäsenenä Ammattietiikka vastuuntuntoisesti toimien ohjeiden eläinten terveyden ja tuotteiden laadun turvaamiseksi ottaa työssään huomioon eläinten terveyteen ja tuotteiden laatuun vastuun edistää toiminnallaan eläinten hyvinvointia ja tuotteiden laatua Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden edistää toiminnallaan omaa ja työyhteisön jäsenten työturvallisuutta turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden tunnistaa ja tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä pääsääntöisesti ergonomisesti oikein ergonomisesti oikein turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa tekemällä tuotantoeläinten ruokintaan ja hoitoon liittyviä työtehtäviä käyttäen tuotantoteknologiaa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin kokonaan työn perustavana olevan tiedon hallinnasta vähintään ohjeiden mukainen työskentely käytössä ja huollossa sekä tuotannonteknologiasta ja tuotanto-olosuhteisiin liittyvästä teknologiasta tulevan tiedon hyödyntäminen elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla.

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Määräys 93/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Asiakkuuksien hoito tutkinnon osa (ASHO) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Asiakkuuksien hoito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Auton huoltaminen 30 ov

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Auton huoltaminen 30 ov VANTAAN KAUPUNKI AUTOALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma Auton huoltaminen 30 ov VANTAAN KAUPUNKI KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää seuraavat kohdat perustuen neuvottelukunnan

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kaupan palvelu ja myynti tutkinnon osa (KAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kaupan palvelu ja myynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toimistopalvelut tutkinnon osa (TOPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi 4.3.3 Toimistopalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet:

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: Opiskelija hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet. Hän myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa

Lisätiedot

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT 2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Värjäyskäsittelyn suunnitteleminen suunnittelee värjäyskäsittelyn ohjeen mukaan ja ottaa huomioon värjäyksessä tarvittavat

Lisätiedot

4.1.1. HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA PARTAKÄSITTELYT

4.1.1. HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA PARTAKÄSITTELYT 4.1.1. HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA PARTAKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn suunnittelu suunnittelee hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA. Opetussuunnitelma. Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät, 30 ov

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA. Opetussuunnitelma. Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät, 30 ov Ammatillisen koulutuksen jaosto 26.5.2009 29 TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA Opetussuunnitelma, 30 ov KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää seuraavat kohdat perustuen neuvottelukunnan

Lisätiedot

LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Ylivieskan ammattiopisto

LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Ylivieskan ammattiopisto LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Ylivieskan ammattiopisto 2 3 Sisällys 1. LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2

Lisätiedot

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2 VALMISTAVAN

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

AHLMANIN AMMATTIOPISTO PUUTARHURI

AHLMANIN AMMATTIOPISTO PUUTARHURI AHLMANIN AMMATTIOPISTO PUUTARHURI OPETUSSUUNNITELMA Puutarhatalouden perustutkinto Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarhuri Hyväksytty johtokunnassa 25.5.2010 1 Sisällysluettelo 1 TUTKINNON

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Parturi - kampaajan koulutusohjelma Parturi - kampaaja

HIUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Parturi - kampaajan koulutusohjelma Parturi - kampaaja HIUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Parturi - kampaajan koulutusohjelma Parturi - kampaaja Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Voimaantulo 1.8.2009

Lisätiedot

AHLMANIN AMMATTIOPISTO ELÄINTENHOITAJA

AHLMANIN AMMATTIOPISTO ELÄINTENHOITAJA AHLMANIN AMMATTIOPISTO ELÄINTENHOITAJA OPETUSSUUNNITELMA Maatalousalan perustutkinto Eläintenhoidon koulutusohjelma Eläintenhoitaja Hyväksytty johtokunnassa 23.3.2010 1 Sisällysluettelo 1 TUTKINNON MUODOSTUMINEN...

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja

AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Voimaantulo 1.8.2009 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Parturi-kampaajan koulutusohjelma HIUSALAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 29.8.2013 Ammatillisen koulutuksen johtaja

Lisätiedot

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma, 30 ov KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Neuvottelukunta: Turvallisuusalan neuvottelukunta Aika: 29.1.2010 Paikka: Neuvottelukunnan kokous, Silja Symphony Läsnä:

Lisätiedot