TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET"

Transkriptio

1 Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä. Sisällysluettel Timinnan ja taluden kaavi, s.1 Taludellinen päätöksentek-ikeus, s. 2 Hankintahje, s. 3 Piirirahahje, s. 4 Timialahje, s. 5 Matkustussääntö, s. 11 Laskentasääntö, s. 14

2 Taluden kaavi Lins-liitt Hallint Aktiviteetti Kansainväliset ja valtakunnalliset aktiviteetit Nurisvaiht Quest Kummilapsirahast Sri Lanka-rahast Krttirahast Katastrfirahast Lerahast Punainen Sulkarahast Sumi jhtn rahast Hallint Kiinteistö Julkaisut Hallint Hallinnn aktiviteetit Lehti Tarvikem. Kkukset Kkukset 1

3 TALOUDELLINEN PÄÄTÖKSENTEKO-OIKEUS Taludellisissa päätöksentekasiissa tulee ttaa humin Sumen Lins-liitt ry:n sääntöjen ja hjesäännön määräykset. 1. Talusarvin sisältyvät ment Käyttötalusment Pääsihteeri hyväksyy liitn timinnasta aiheutuvat ment. Liitn puheenjhtaja hyväksyy pääsihteerin ment. Käyttömaisuushankinnat Hallitus päättää pääsihteerin esityksestä käyttömaisuushankinnista. 2. Talusarvin sisältymättömät ment Talusarvin laatimisvaiheessa tulee tavitteena lla, että kaikki menerät tetaan humin. Mikäli timintakauden aikana tulee ennalta arvaamattmia meneriä, vi hallitus tehdä päätöksen eurn ja pääsihteeri eurn saakka kskemaan yhtä tapausta kerrallaan. Talusarviylitykset perusteluineen tulee saattaa kuvernöörineuvstn tiedksi. Edellä mainittuja summia suuremmista ylityspäätöksistä tekee päätökset kuvernöörineuvst hallituksen esityksestä. 3. Talusarvin seurantavastuu Hallitus vastaa liitn talusarvin tteutumisesta. Pääsihteeri hitaa liitn talutta ja vastaa siitä, että hallitus saa kkuksissaan tiedn talusarvin tteutumisesta. Kuvernöörineuvst valv liitn talusarvin tteutumista. Se saa kkuksissaan katsauksen liitn taludellisesta tilanteesta ja talusarvin tteutumisesta. 4. Muita taludelliseen päätöksentek-ikeuteen liittyviä asiita Lutntt Lutntsta ja liitn maisuuden panttaamisesta päättää kuvernöörineuvst hallituksen esityksestä. Kiinteistön st ja myynti Kiinteistön ststa ja myynnistä päättää vusikkus kuvernöörineuvstn esityksestä. Sijitukset Hallitus tekee päätöksen mahdllisten sijitusten tekemisestä ja sijitusten käytöstä. Käteisvarat Käteisvarjen taludellisesta käytöstä päättävät liitn puheenjhtaja ja pääsihteeri yhdessä. Pankkitilit Pankkitilien avaamisesta ja niiden käyttövaltuuksista päättää hallitus. 2

4 5. Vahvistaminen ja muutkset Tähän hjesääntöön myöhemmin tehtävät lisäykset ja muutkset vahvistaa kuvernöörineuvst liitn hallituksen esityksestä. KVN/ / 62, muuts KVN HANKINTAOHJE 1. Yleistä Tätä hankintahjetta svelletaan Sumen Lins-liitt ry:n sekä sen asettamien pysyvien ja tehtäväkhtaisten timialjen sekä työryhmien tarvikkeiden ja palvelujen hankintaan. Tavitteena n hankkia Liitlle kknaisuuden kannalta edullisimmat tutteet ja palvelut. Hankintjen tulee perustua pääsääntöisesti kirjallisiin tarjuksiin, jnka vi antaa sähköisesti. Kiireellisissä tapauksissa ja pienempien hankintjen llessa kyseessä vidaan tarjus antaa suullisesti, jllin tarjuksen pyytäjän n itse dkumentitava tarjus heti. Liitn jäsenistöön kuuluvia eri aljen asiantuntijita käytetään tarvittaessa apuna hankintaneuvtteluissa. Kertaluntisten hankintjen hyväksyminen: Hankinnat 8000 eurn saakka hyväksyy liitn pääsihteeri Yli 8000 eurn hankinnat hyväksyy liitn hallitus 2. Tarjuspyynnöt Kirjallista tarjuspyyntömenettelyä n käytettävä ensimmäisessä khdassa mainittuja pikkeuksia lukuun ttamatta. Tarjus n pyydettävä vähintään klmelta timittajalta, millin mahdllista. Yhden timittajan ja erikistavaran salta hintatasn khtuullisuus selvitetään muulla tavin. Tarjuspyynnön sisältö: tarjuksen pyytäjä tarjuksen jättöaika, n annettava timittajalle khtuullinen käsittelyaika erittely tavarasta tai palvelusta (materiaalit, mitat, määrät, säännöt jne.) timitusaika, -paikka ja -tapa mikäli piirustuksia tarvitaan, n mainittava niiden sitvuudesta lisätietjen antajat tarjukset tulee pyytää siten, että ne vat vertailukelpisia laadun varmistus 3. Tilaus Tilauksen tekemisen perusteena vat tarjuspyynnöt ja saadut tarjukset. Kaikki tilaukset pyritään tekemään kirjallisesti. Puhelintilaukset tilauksen tekijä dkumenti heti. Tilauksen sisältö: timittaja yhteystietineen päivämäärä ja ketkä spivat, tilaaja/timittaja timitusaika kuljetustapa, mikäli tilaajan maksettava timituseht, humiiden mahd. vakuuttaminen maksueht mahdllinen hintjen sidnnaisuus (Pyrittävä aina spimaan kiinteä hinta) tilauksen sisältö, tarkka erittely ja määrät hinta/yksikkö 3

5 arvnlisämerkintä takuut (kneet, laitteet, 12/24 kk) muut ehdt 4. Timitusten tarkastaminen ja hyväksyminen Tavaran tullessa henkilö, jka ttaa tavaran vastaan kuljetusvälineestä: 1. Tarkastaa, että tavara n rahtikirjan mukaan ikeassa paikassa 2. Tarkastaa pakkauksien kunnn ja kllimäärän, js näissä humautettavaa, n rahtikirjaan aina tehtävä merkintä virheestä. 3. Kuittaa rahtikirjan ja ttaa asiakkaalle jäävän kappaleen 4. Pakkaukset avataan, tavaran määrä lasketaan ja kunt tarkistetaan mikäli humautettavaa, tehdään reklamaati tavara käyttökieltn, kunnes timenpiteistä svittu 5. Lähetyslistan päiväys ja allekirjitus Palvelua vastaantettaessa: 1. Tarkastetaan, että työsurite n tehty svitussa laajuudessa 2. Tarkastetaan, että suritteen laatu n tilauksen mukainen js laadussa tai laajuudessa n humautettavaa, tehdään reklamaati 3. Kuitataan timittajan työmääräin, kun tarkastettu, että tuntimäärä vastaa tehtyjä tunteja KVN PIIRIRAHA JA SEN KÄYTTÖ (alkaen ) Piiriraha n nin 50 eura/klubi krjattuna piirirahan jakperusteissa esitetyllä lsuhdekertimella eli yhteensä n eura. (OSK A 1.1, B 1.0, C1.1, D 1.3, E1.0, F 1.3, G 1.3, H 1.5, I 1.6, K 1.4, L 2.1, M 1.2, N 1.0, O 1.3). Kts. piirirahan jakesitys. Piiriraha maksetaan syyskuussa piireille. Piirirahan käyttö Tämä hje kskee vain piirirahaa, ei muita varja, jita piiri n hankkinut tai saanut. Piirikuvernööri vastaa piirirahan käytöstä hyväksytyn piirirahan puitteissa. Piirirahaa vidaan käyttää vain seuraaviin kuluihin: 1. Piirikuvernöörin matkakulut liitn matkustussäännön mukaisesti: sallistuminen piirin kkuksiin ja eri tilaisuuksiin (esim. kulutus, MJ jne) sallistuminen klubien vusijuhliin sallistuminen kutsuttuna klubien järjestämiin tilaisuuksiin sallistuminen liitn vusikkukseen sallistuminen uuden klubin perustamiseen sallistuminen nurisleirin tilaisuuksiin sallistuminen piirijan muuttamiskkuksiin Varapiirikuvernöörin vastaaviin matkakuluihin kun hän timii tilaisuuksissa DG:n sijaisena 4

6 Piirikuvernöörin pulisn matkakulut niihin klubien vusijuhliin, jiden matkakuluja ei päämaja krvaa DG:lle. 2. Piirin timintakulut: piirin juhlaan sallistuvan liitn edustajan muut kuin matkakulut palkinnt, huminsitukset ja muistamiset nurisvaihdn hallintkulut, mikäli niitä ei krvata liitn timesta kkuspaikkjen vukrat, kkustarjilut, ym. kulut piirin ulkpulisten asiantuntijiden ja esiintyjien khtuulliset palkkit ja matka- ja majituskulut kurssitunnukset (slmi ja huivi) DG:lle, IPDG:lle, VDG:lle ja CS/CT:lle, sekä DG-kurssin päätöksen mukaiset k. tunnukset liitn jhdlle. (Susitus: CC, VCC, IPCC, MD-jhtajat, ID, GS) rekrytintitilaisuuksien kulut hallint-, timist- ja tiedtuskulut piirihallituksen jäsenten matkakulut liitn järjestämiin kulutus- ja seminaaritilaisuuksiin mikäli liitt ei niitä krvaa piirihallitusten jäsenten matkakulut piirihallituksen kkuksiin sellaisissa piireissä jissa n tdella pitkät etäisyydet DG:n päätöksellä yksittäisen piirihallituksen jäsenen/timijan matkakuluihin, mikäli hänen tehtävänsä edellyttää tavanmaista enemmän matkustamista, esim. kuluttaja jne. Piirihallituksen jäsenten matkakrvaus vi lla enintään liitn matkustussäännön mukainen, usein pienempi kska krvausten pitää pysyä myönnetyn piirirahan puitteissa Piirirahaa ei saa käyttää seuraaviin kuluihin: niihin piirikuvernöörin ja piirin kuluihin, jtka vat krvattavia päämajan timesta. (ei myöskään ertusta jka syntyy SLL:n matkustussäännön ja päämajan krvauksen välillä, eikä ertusta jka syntyy tdellisen kustannuksen ja päämajan krvauksen välillä) Melvin Jnes jäsenyyksiin Arne Ritari-killan jäsenyyksiin Piirikuvernööri ja piirin rahastnhitajan tulee laatia piirin timinnan tulista ja kuluista kirjanpit, jsta ilmenee myös piirirahan käyttö. Kirjanpit tulee esittää pääsihteerille seuraavan elkuun lppuun mennessä j ennen tilintarkastajien lausuntja. Muuta: Arne Ritari-säätiön piirille myöntämien palkint- ja apurahjen käytöstä tulee piirin ARS-timikunnan spia etukäteen piirikuvernöörin kanssa. KVN 5/11-12 TOIMIALAOHJE ( alkaen) Sumen Lins-liitt ry:n timinnt kstuvat timialista ja työryhmistä, jtka vat tiettyä asiaa varten perustettuja. 1. JOHTAMISPERIAATTEET Tavitetila Hallitaan timinnan kknaisuuksia Jhdetaan timintaa kustannustehkkaasti Timinnassa tteutetaan kestävän kehityksen periaatteita 5

7 Timinnassa tteutetaan jatkuvuuden periaatteita Lins-liitn asiista ja timinnasta päättävät: Vusikkus Lins-liitn päätökset Kuvernöörineuvst (KVN) Tekee ehdtukset vusikkukselle Tekee päätökset hallituksen esitysten phjalta Valitsee pääsihteerin ja timialajhtajat (MDC) Valitsee järjestäytymiskkuksessaan tulevan kauden hallituksen DG- ja PDGjäsenet Hyväksyy ja nimittää Lins-liitn timialat ja niiden puheenjhtajat malle timintakaudelleen. Asettaa työryhmät ja nimittää niiden puheenjhtajat Hyväksyy ja nimittää timialjen ja työryhmien jäsenet hallituksen ehdtuksen phjalta Hallitus Tekee esitykset KVN:lle Päättää timivaltansa puitteissa liitn timintaan liittyvistä asiista ja vastaa liitn taludesta Valitsee prjektit ja nimittää niiden puheenjhtajat ja jäsenet. Valv timialjen, työryhmien ja prjektien timintaa ja määrittää krvausperusteet. Kaikki timialat, työryhmät ja prjektit tekevät esityksensä hallitukselle. Antaa susitukset timialajhtajaksi (MDC) ja työryhmien puheenjhtajiksi Valitsee liitn timistn henkilökunnan ja LION-lehden timittajat Nimittää Arne Ritari säätiön hallituksen jäsenet Timialat ja työryhmät Tteuttavat ja päättävät man timialansa tehtävät hallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti Tekevät raprtin ja esityksiä hallitukselle tai työryhmänä malle timialalleen Pitää KVN:n tietisena timialan tilanteesta Puheenjhtaja Nimittää LION-lehden timitusneuvstn puheenjhtajan ja jäsenet Nimittää päämajan esittämien työryhmien puheenjhtajat ja/tai jäsenet 2. TOIMIALA- JA TYÖRYHMÄRAKENNE SEKÄ PUHEENJOHTAJIEN TOIMINTAKAUDEN KESTO JÄSENYYS Jäsenjhtaja (MDC) Ohjausryhmän puheenjhtaja (timiaika enintään 3 vutta) ja enintään 4 jäsentä sekä vusittain vaihtuva DG-jäsen Tukee jäsenhankintaa, jäsenten pysymistä ja klubien perustamista ttaen humin uudistuvan linstiminnan periaatteet, klubien kehittämisprsessin (CEP) ja kuluttamalla riittävästi paslineita piireihin Käynnistää paikallisia jäsenhankinnan ja uusien klubien perustamisprjekteja Tteuttaa kansainvälistä jäsenhjelmaa Timii yhteistyössä piirikuvernöörien ja piirien jäsentimikuntien puheenjhtajien kanssa 6

8 Tukee pulistimintaa sekä kannustaa ja edistää pulisiden liittymistä lin-jäseniksi Tiedttaa jäsenhjelmasta leijnille yhteistyössä kulutus- ja viestintätimialan kanssa KOULUTUS Kulutusjhtaja (MDC) Ohjausryhmän puheenjhtaja (timiaika enintään 3 vutta) ja 3 jäsentä sekä vusittain vaihtuva DG-jäsen Järjestää kulutusta linstehtäviin Järjestää jhtajuuskulutusta Järjestää muutsvalmennuskulutusta ttaen humin uudistuvan linstiminnan sisällön Järjestää Leadership Instituutteja Tukee jäsenhjelmaa ja siihen liittyvää kulutusta Tiedttaa kulutuksesta leijnille yhteistyössä jäsenyys- ja viestintätimialan kanssa VIESTINTÄ Viestintäjhtaja (MDC) Ohjausryhmän puheenjhtaja (timiaika enintään 3 vutta) ja muut jäsenet liitn pääsihteeri ja tiedtussihteeri. Kussakin alatyöryhmässä n puheenjhtaja, jlla n apunaan yksi tai kaksi asiantuntijaa. Tukee linstiminnan tunnettuuden lisäämistä, jäsenhankintaa ja ikean linskuvan välittämistä (linsbrändi) Laatii Lins-liitn viestintästrategian sekä valv sen tteuttamista Pitää yhteyttä yhteistyökumppaneihin Timii tiiviissä yhteistyössä yhteisösuhteet-työryhmän kanssa Vastaa valtakunnallisten linstilaisuuksien tiedttamisesta Tukee prjektien tiedttamista Ohjaa ktisivujen sisällön ajanmukaisuutta ja kehittämistä Työryhmät LION-lehden timitusneuvst Puheenjhtaja ja kaksi jäsentä, jtka Lins-liitn puheenjhtaja nimittää Timii päämajan Editrial Plicyn mukaan Lisäksi yksi ID n mukana viran pulesta Vastaa LION-lehden timitusaikatauluista, sisällön seurannasta ja valmistelee painpaikan tarjuspyynnön Tukee timittajien työtä ja tekee esityksiä lehden kehittämisestä Suunnittelee ja tekee päätösehdtuksia LION-lehden taludesta Netti Puheenjhtaja (timiaika enintään 3 vutta) ja yksi jäsen sekä liitn tiedtussihteeri Tukee kaikkien timikuntien ja työryhmien timintaa ktisivuihin liittyvissä teknisissä asiissa Internetsivujen tekninen ylläpit Vastaa internet-timinnan hjeen ylläpidsta PALVELU JA VARAINHANKINTA Palvelujhtaja (MDC) Ohjausryhmän puheenjhtaja (timiaika enintään 3 vutta) ja jäseninä sihteeri ja GS Työryhmät, jäseninä puheenjhtaja, sihteeri ja tarvittava määrä muita jäseniä Yhteisösuhteet - Puheenjhtaja, GS ja 3 jäsentä 7

9 - Kannatusjäsenhankinta - Yhteistyö yritysten, yhteisöjen ja viranmaisten kanssa yhteistyössä Linsliitn jhdn kanssa - Yhteistyö keskusliitttasisten järjestöjen kanssa Krttityöryhmä Lins-liitn julukrtit Lins-liitn muut krtit Sri Lankan työryhmät, Rathnapuran silmäsairaala-prjekti, puheenjhtaja ja 7 asiantuntijaa Sri Lankan Lins-ystävien seura, puheenjhtaja ja 7 jäsentä Kummilapsiprjekti, puheenjhtaja ja 2 jäsentä Tukee lasten kulunkäyntiä valituilla maantieteellisillä alueilla Auditinti, erikseen määritelty klubien timinta LCIF Puheenjhtajana päämajan nimittämä LCIF-krdinaattri (timiaika 3 vutta) Jäseninä piirien LCIF-puheenjhtajat Katastrfitiminta/ALERT-työryhmä Jäsenet CC, GS, kv. suhteiden puheenjhtaja, LCIF-krdinaattri, ja DGjäsen Linien ympäristöhjelmat (Green Team) Invalidiliitn palveluprjekti Muut mahdlliset työryhmät tai prjektit (esim. verilmitus verkssa, Lasten turvapäivä, uudet varainhankintatavat) NSR-yhteistyö ja aktiviteetit - Phjismainen IR-yhteistyö NUORISOTYÖ Nuristyön työryhmien puheenjhtajat Nuristyönjhtajaa ei valita erillisenä. Työryhmien jäsenten määrä n puheenjhtaja ja kaksi (2) jäsentä, paitsi nurisleiri- ja -vaihttyöryhmässä, jssa jäseninä vat kaikkien piirien puheenjhtajat. Asiantuntijita vi käyttää. - Työryhmät Lins Quest -työryhmä Krdini ja markkini Lins Quest kulutusta leijnille, kuluille, kulujen pettajille, kuntasektrille, petusalalle Puheenjhtajan timikausi kestää 3 kautta ja jäsenten timikausi 1 3 kautta - puheenjhtaja, LQ-CD - LQ-krdinaattri - kuluttajien edustaja - pääsihteeri Lins Questiä tteutetaan marahitteisesti Laatii seuraavan kauden talusarvin helmikuun hallituksen kkukselle Piirikuvernöörin tulee valita piirin Quest-timinnan jhtajaksi aktiivisesti timiva lin, jka n petus- tai kasvatusalan markkinintia saava lin Vastuu n minun timinta sisältyy työryhmän työskentelyyn Letiminta Puheenjhtaja, LeD (timiaika 3 vutta), 2 leedustajaa, piirin leneuvjien edustaja ja DG-jäsen Kehittää leijnien ja lejen yhteistyötä 8

10 Tukee lejen palvelutimintaa Piirikuvernöörin tulee valita piirin letiminnan jhtajaksi aktiivisesti timiva lin Nurisleiri ja vaiht Puheenjhtaja, YCED (timiaika 3 vutta), ja piirien timikuntapuheenjhtajat Kehittää nurisvaihtverksta Neuvttelee nurisvaihdn matkajärjestelyistä Hitaa lähtevän ja saapuvan nurisvaihdn Vastaa nurisvaihtn liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä Ohjaa nurisleirien järjestämistä ja vastaa leirien jhtajien valmentamisesta SKEBA nurten bändiskaba Puheenjhtaja ja klme jäsentä, jista yksi n asiantuntija Järjestää valtakunnallisen nurten bändikilpailun TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA Suunnittelee liitn strategiaa sekä pitkän tähtäyksen timintaa ja talutta Laatii timintasuunnitelman ja talusarvin seuraavalle kaudelle Tukee tulevan kauden timinnan valmistelua tulevan puheenjhtajan apuna Jäsenet VCC puheenjhtaja IPCC varapuheenjhtaja Pääsihteeri ID tai PID PCC tai PDG (3 vutta) DG-jäsen PCC-TOIMINTA IPCC puheenjhtaja PCC:t ja PID:t tukevat puheenjhtajista sekä edistävät Lins-aatetta PCC:eiden saamista hyödynnetään timialjen ja työryhmien timinnassa Timii lausunnn antajana sekä linstiminnan kehittämisessä että III- ja suurruusukkeen myöntämisessä. Oikeus esittää palkitsemisia Liitn hallitus tai puheenjhtaja kutsuu vusittain kaikki liitn entiset puheenjhtajat tiedtus- ja keskustelutilaisuuteen liitn timinnasta maaliskuussa sekä vusikkuksen yhteydessä pidettävään tapaamiseen Sumi jhtn Tehtävä: kv. presidentin viran saaminen Sumeen Kansainväliset suhteet Puheenjhtaja ID tai PID, kutsuu tarvittaessa asiantuntijita prjektitehtäviin, esim. NSRprjekteihin LCI- ja EF-raprtinti Sumen NSR-AU-jäsen; tukee yhteistyön tteuttamista Kv. vieraiden hjelmassa avustaminen Tukee klubien ystävyysklubitimintaa 3. YHTEISET TOIMINTATAVAT Timialjen puheenjhtajat (MDC:t) valitaan klmivutiskaudeksi marraskuun kuvernöörineuvstn kkuksessa. Timialjen ja työryhmien jäsenten nimeämisessä tetaan humin saaminen ja 9

11 alueellisuus. Samaan mninkertaispiirin timialajhtajan virkaan (MDC) henkilöä ei vi valita välittömästi seuraavalle kaudelle uudelleen. Yksi henkilö timii vain yhdellä liitn timialalla ja/tai yhdessä työryhmässä saman kauden aikana. Kaikki timialat ja työryhmät laativat tulevan timintakauden talus- ja timintasuunnitelmansa hallituksen huhtikuun kkukseen (pikk. Lins Quest helmikuussa). Liitn timintakertmusta varten kaikkien timialjen ja työryhmien tulee laatia lyhyt timintakertmus man timialansa ja työryhmiensä timinnasta ja lähettää se liitttimistn seuraavan kauden syyskuun lppuun mennessä. Hallitus ja kuvernöörineuvst määrittävät timialjen ja työryhmien timintavaltuudet. Timialat ja työryhmät alistavat budjetin ylittävät taludelliset päätökset hallitukselle ja kuvernöörineuvstlle. Timialat ja työryhmät tekevät tarvittaessa ehdtuksen hallitukselle timivaltuuksiensa lisäämisestä. Kaikkien työryhmien puheenjhtajien tulee esittää työryhmänsä tilanne kirjallisesti timialansa puheenjhtajalle. Timialan puheenjhtaja tekee krkeintaan yhden sivun mittaisen raprtin man timialansa ja työryhmiensä timinnasta ja lähettää sen päätösehdtuksineen pääsihteerille 10 päivää ennen hallituksen kkusta. Js hallituksen kkusta ei pidetä juuri ennen kuvernöörineuvstn kkusta em. raprtti tulee lähettää pääsihteerille 10 päivää ennen kuvernöörineuvstn kkusta. Kuvernöörineuvstn varsinaisiin kkuksiin kutsutaan hallituksen jäsenet, liitn timialajhtajat sekä erillisestä kutsusta hallituksen asettamien timikuntien ja työryhmien puheenjhtajat. Timialat ja työryhmät pitävät kautensa aikana enintään kaksi fyysistä kkusta budjettinsa mukaisesti. Puhelinkkuksia tai muilla apuvälineillä suritettuja kkuksia n susiteltavaa pitää, jtta kkuskulut pienenevät. Timialjen ja työryhmien kkuksista laaditaan pöytäkirja tai muisti, jnka puheenjhtaja ja sihteeri varmentavat allekirjituksellaan. Timiala tai työryhmä vastaa jakelusta ja lähettää allekirjitetun taltikappaleen arkistitavaksi liittn skannattuna tai sähköpstilla sitteella Timitus vi tapahtua myös pstitse tai faksilla. Timialilla ja työryhmillä n ikeus ja velvllisuus käyttää asiantuntijita lausunnnantajina kkuksissaan man budjettinsa mukaisesti. Timialjen ja työryhmien puheenjhtajille, jäsenille ja kkukseen kutsutuille asiantuntijajäsenille suritetaan krvaus liitn kullinkin vimassa levan matkustussäännön mukaisesti. Kun käynnistetään uusi prjekti, sillä tulee lla hallituksen hyväksymä tavite, tehtävä, aikataulu ja budjetti. Prjektille määritetään sisällön mukainen asema rganisaatissa. Prjekti n aina määräaikainen. Jkainen timiala ja työryhmä tuttaa man alansa nettisivujen sisällön sekä vastaa sen ajantasaisuudesta ja ikeellisuudesta. Vastuu timialan ja sen työryhmien sisällöistä n puheenjhtajalla. Tavitteena n, että kaikkien timialjen ja työryhmien nettisivut vat ulknäöltään samankaltaisia yhtenäisen kuvan lumiseksi ulspäin). Lins-liitn pääsihteeri vastaa ktisivuille tutetun aineistn spivuudesta ja brändin mukaisuudesta. Nettityöryhmä vastaa sivujen teknisestä ylläpidsta. Liitn puheenjhtajalla (CC), varapuheenjhtajalla (VCC) ja pääsihteerillä (GS) n ikeus sallistua timialjen ja työryhmien kkuksiin. Tämän hjeen lisäksi nudatetaan Lins-liitssa vimassa levia sääntöjä ja muita hjeita. 10

12 MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Vimassal Tämä matkustussääntö n vimassa lähtien tistaiseksi kaikissa Sumen Lins-liitt ry:n tehtävissä matkustettaessa ktipaikkakunnan ulkpulella ktimaassa ja ulkmailla, ellei muualla tässä matkustussäännössä le tisin määrätty. Tätä sääntöä svelletaan luttamushenkilöiden matkakustannusten krvaamiseen. 2 Käytetyt nimikkeet ja termit Seuraavassa käytetään Sumen Lins-liitt ry:stä nimitystä liitt ja Sumen Lins-liitt ry:n luttamushenkilöistä ja tehtävään nimetyistä edustajista nimitystä liitn edustaja. Kansainvälistä järjestöä Lins Clubs Internatinal (LCI) kutsutaan päämajaksi. 3 Krvaamisperusteet Liitn edustajan matkakustannusten krvaamisessa svelletaan verhallinnn vervapaita matkakustannusten krvauksia kskevia määräyksiä, ellei tässä matkustussäännössä le tisin määrätty. 4 Krvauksen saajat Liitn tehtävissä matkakustannusten krvaamiseen vat ikeutettuja, ellei kuvernöörineuvst tai hallitus tisin päätä tai ellei päämajan hjeissa tisin määrätä: 1. Liitn hallitus ja kuvernöörineuvst Päämaja krvaa sallistumisen klmeen kuvernöörineuvstn kkukseen (ne jihin kullakin kuvernöörillä n pisin matka). Liitt krvaa neljännen kkusmatkan. Piirikuvernöörin sallistumisesta vusikkukseen krvataan matkat ja 1 yöpyminen sekä ilmittautumismaksu, ellei päämaja krvaa kuluja (tällä tarkitetaan niitä tilanteita, jissa vusikkuksen yhteydessä n KVN ja se kuuluu päämajan klmen krvattavan KVN:n jukkn). 2. Liitn vusikkuksen, kuvernöörineuvstn tai hallituksen valitsemat tai määräämät liitn edustajat 3. Varapiirikuvernööreille maksetaan krvaus heidän sallistumisestaan liitn ktimaassa järjestämään erilliseen varapiirikuvernöörien (1. ja 2. VDG) ja piirikuvernöörielekti (DGe) kulutukseen, Liitn vusikkukseen sallistumisesta piirikuvernöörielekteille (DGe = 1VDG) krvataan matkat, 2 yöpymistä ja ilmittautumismaksu. 2 varapiirikuvernöörien salta krvaukset vusikkukseen sallistumisesta päätetään erikseen. Varapiirikuvernööreille (1 ja 2 VDG) maksetaan krvaus sallistumisesta kuvernöörineuvstn kkukseen, mikäli hallitus n edellyttänyt heidän sallistumistaan siihen. 4. Liitn hallituksen, kuvernöörineuvstn, tehtäväänsä hitavan kansainvälisen hallituksen jäsenen tai tehtävään nimetyn liitn edustajan pulisn matkakuluista (ei päivärahaa eikä kkuspaikan erillismatkja) vastaa liitt seuraavissa tilaisuuksissa, js liitn hallitus n niin päättänyt ja edellyttää pulisn sallistumista kyseiseen tilaisuuteen ja ellei päämaja tai kutsuja krvaa kuluja: - Liitn vusikkus, - Tisen maan mninkertaispiirin tai siihen verrattava vusikkus., - Kansainvälinen vusikkus, Eurpa Frum, NSR-kkus ja vastaavat kkukset liitn hallituksen päätöksen mukaisesti, - Mninkertaispiirin MD 107 kuvernöörineuvstn kkukset ja kulutustilaisuudet. 11

13 Varapiirikuvernöörien (1 ja 2 VDG) pulisille maksetaan krvaus (päivärahja lukuun ttamatta) sallistumisesta kulutukseen, liitn vusikkukseen tai kuvernöörineuvstn kkukseen, mikäli hallitus edellyttää heidän sallistumistaan kyseiseen tilaisuuteen. 5. Liitn timialjen, timikuntien ja työryhmien puheenjhtajat ja jäsenet sekä niiden työryhmien piirien vastuuhenkilöt, jiden sallistumista liitn hallitus n kyseiseen tilaisuuteen edellyttänyt. Päivärahaa ei makseta, paitsi vusikkuksen aikana, mikäli liitn timialjen ja työryhmien puheenjhtajat vat vusikkuksessa näytteilleasettajina tai muussa vastaavassa työtehtävässä ja pääsihteeri n etukäteen hyväksynyt laskelman päivärahaan ikeuttavista tunneista. Kansainvälisen hallituksen jäsen saa krvauksen päämajasta sallistuessaan vusikkukseen tai Eurpa Frumiin mutta NSR-kkuksen salta vain, js järjestävä maa n kutsunut hänet puhumaan kkuksessa. 5 Yleishjeita Matkakustannuksia vat liitn tehtävien hidsta aiheutuvasta matkasta syntyvät ment. Tämän matkustussäännön mukaisesti matkakustannusten krvauksena maksetaan matkustamiskustannusten krvausta ja päivärahaa tai ateriakrvausta sekä majittumis- tai htellikrvausta. Matkustaja vi hakea matkaennakka maksamiensa kustannusten salta lähettämällä ennakkmatkalaskun pääsihteerille. 6 Matkan käsite Matkakustannusten krvaukseen ikeuttavaksi matkaksi katstaan liitn tehtävien hitamista varten suritettu matka, jhn matkustavalle n annettu valtuutus. Valtuutuksen vivat antaa liitn hallitus, puheenjhtaja, varapuheenjhtaja tai pääsihteeri sekä niiden timialjen puheenjhtajat, jiden vahvistettuun talusarvin sisältyy a. kkus-, kulutus-, tapahtuma-, edustus- tai hallinnllinen tapahtuma ja siten kuin siitä n timialahjeessa määrätty. Mikäli matka ei sisälly liitn vusikkuksen vahvistamaan talusarvin tai liitn hallituksen hyväksymään ja kuvernöörineuvstn vahvistamaan lisätalusarvin, n kustannusten krvaamisesta aina ltava hallituksen erillispäätös. 7 Matkan tektapa Matka tehdään edullisinta matkustustapaa käyttäen tai niin että kknaiskustannukset vat mahdllisimman edulliset. Tällöin humiidaan myös matkustamiseen käytetty aika. Päivärahaan ikeuttava matka-aika määräytyy verhallinnn vervapaista matkakrvauksista vusittain antamassa hjeessa. Samalta paikkakunnalta tulevien tulee pääsääntöisesti käyttää samaa matkustustapaa. Mikäli kulkuneuv n henkilöaut, pyritään kulkemaan yhteisellä kuljetuksella. 8 Krvaus man kulkuneuvn käytöstä Omalla kulkuneuvlla tehdystä matkasta suritetaan matkustamiskustannusten krvausta pulet (1/2) kullinkin vimassa levan verhallinnn mukaisesta krvauksesta ajkilmetriä khden. Mikäli päämaja krvaa matkustamiskustannuksia, niin liitn varista, ml. piiriraha, ei makseta tämän spimuksen ja päämajan krvauksen mahdllista ertusta. 9 Muut krvaukset Muita matkustamiskustannusten krvauksia asiansaiselle maksetaan matkalipuista sekä hänen surittamistaan paikka- ja makuupaikkalipuista, välttämättömien työvälineiden kuljettamisesta 12

14 aiheutuneista maksuista, pysäköintimaksuista lentkentällä, htellissa tai muualla sekä muista niihin verrattavista maksuista. Taksilla, lentkneella, vukra-autlla tai muulla tavalla suritetusta matkasta krvataan kulut. Mikäli kustannukset vat pikkeukselliset, n niistä ltava aina etukäteen hallituksen päätös. Mikäli sallistujan matka-aikataulu, matkan pituus tms. syyt edellyttävät saapumista paikkakunnalle edellisen vurkauden aikana, krvataan tästä aiheutuneet tdelliset majitusment. Mikäli kuittia ei vi saada, kustannuksista tehdään erillinen selvitys. 10 Päivärahan maksaminen Päivärahjen tuntimääriin svelletaan verhallinnn vervapaita matkakustannusten krvauksia kskevia määräyksiä sillä pikkeuksella, että viimeisestä matkapäivästä maksetaan vain pulipäiväraha. Päivärahja vidaan ktimaassa tehtävistä matkista maksaa hallituksen päätöksellä. Liitn hallituksen, timialjen, timikuntien ja työryhmien kkuksiin sallistumisesta ei makseta päivärahaa, mutta hallitus tai pääsihteeri vi päättää niihin sallistuvien henkilöiden rukakulujen krvaamisesta. Päivärahan alentamisen edellytyksenä n, että asianmainen n saanut kaksi ja sapäivärahan llessa kyseessä vastaavasti yhden maksuttman tai matkalipun tai htellihuneen hintaan sisältyvän aterian. Tällöin päiväraha tai sapäiväraha maksetaan 50 % alennettuna. 11 Majittumis- ja htellikrvaus Majittumiskrvaus maksetaan velitetun standardihunehinnan mukaisesti tsitetta tai lutettavaa selvitystä vastaan. Yksityismajituksesta maksetaan valtin spimuksen mukainen yömatkaraha. Majittumiskrvauksen edellytyksenä n, että tapahtuman/kkuksen kest edellyttää majittumista. Pulisn sallistuessa tapahtumaan kuluttajana matkakrvaukset suritetaan tämän hjesäännön 4 khdan 4 perusteella ja mukaisesti. Muut matkustajat majittuvat liitn hallituksen ennen matkaa tekemän päätöksen mukaisesti. Hallituksen tulee ensisijaisesti varmistaa, että kaikki kulut pysyvät budjetin rajissa. 12 Kansainväliset vieraat Liitt krvaa kutsumiensa Lins-järjestön kansainvälisen hallituksen edustajien majitus- ja muut vierailukulut kansainvälisen järjestön matkustussääntöjen mukaan. Kansainvälinen järjestö vastaa k. vieraiden lentmatkustuskustannuksista. Liitt ei maksa muiden virallisten kansainvälisten vieraiden eikä heidän pulisidensa matkustamis- ja majituskuluja eikä päivärahaa. Muista vierailukustannuksista vastaa liitt; esim. työlunas ja -kahvit, tervetuliaistivtukset (kuten kukat ja vast.), pääsymaksut ym. vastaavat. Kansainvälisten vieraiden kutsumisesta ja kustannusten krvaamisesta päättää liitn hallitus. Sumalaisten seuralaisten (escrt) salta kulut krvataan liitlle lähetettävää matkalaskua (sis. majitus, matkat, päivärahat, ei rukailut) vastaan. Escrtien pulisiden kuluja ei krvata. Krvauksen ehtna n, että seuralainen hitaa tehtävänsä asianmukaisesti. 13 Matkalaskut ja tsitteet Matkan kustannuksista haetaan kirjallisesti krvausta liitn lmakkeella kahden (2) kuukauden kuluessa matkan päättymisestä. 13

15 Alkuperäiset tsitteet n liitettävä matkalaskuun. Pääsihteeri hyväksyy matkalaskut ja pääsihteerin matkalaskut hyväksyy liitn puheenjhtaja. 14 Esiintymispyynnöt (ktimaa) Liitlle sitetut puhujakutsut klubien juhliin, piirien vusikkuksiin sekä merkittäviin (yhteis-) aktiviteetteihin sitetaan pääsihteerille. Matkustuskustannuksista vastaa liitt ja mahdllisista majitus- ja muista kustannuksista kutsuja eli asianmainen klubi tai piiri, ellei liitn hallitus tai pääsihteeri tisin päätä. 15 Samanaikaiset tilaisuudet ja tistuvat matkat Krvausta maksettaessa tapahtumaan, kkukseen, kulutus- ja/tai edustustilaisuuteen tai vastaavaan sallistuvan matkaa käsitellään yhtenä (1) edestakaisena matkana, mikäli: - matka-ajankhtana samassa matkakhteessa tai matkareitin varrella n useampi kuin yksi (1) samanaikainen (samana päivänä leva) tapahtuma, kkus, kulutus- ja/tai edustustilaisuus tai muu vastaava tapahtuma, jhn krvaukseen ikeutettu sallistuu. - matka-ajankhtana samassa matkakhteessa tai matkareitin varrella n useampi kuin yksi (1) paikallisesti (vierekkäisillä paikkakunnilla) sekä ajallisesti (peräkkäisinä päivinä) tisiaan lähellä leva tapahtuma, kkus, kulutus- ja/tai edustustilaisuus tai muu vastaava tapahtuma, jhn krvaukseen ikeutettu sallistuu. 16 Matkjen yhdistäminen Js liitn edustaja luttamustehtävää hitaessaan tai sallistuessaan liitn hallituksen hänelle määräämään tehtävään n jäsenenä tai sallistuu myös muihin liitn tilaisuuksiin, kuten timikuntien kkuksiin, n kkukset/tilaisuudet/valmennukset järjestettävä mikäli mahdllista samassa paikassa ja yhtäjaksisesti matkakustannusten säästämiseksi. Tällöin nudatetaan edellä khdassa 16 Samanaikaiset tilaisuudet ja tistuvat matkat levaa krvaussääntöä. 17 Matkustamista kskevat spimukset Liitn hallitus hyväksyy ja kuvernöörineuvst vahvistaa timikausittain tistuvasti käytettävien majituslaitsten ja matkja järjestävien matkatimistjen spimukset viimeistään viimeisessä timintakautta edeltävässä kuvernöörineuvstn kkuksessa. Tistuvasti käytettävien majituslaitsten ja matkja järjestävien matkatimistjen spimukset valmistelee ja esittelee pääsihteeri. 18 Tämä matkustussääntö n hyväksytty kuvernöörineuvstn kkuksessa Kuusamssa LASKENTASÄÄNTÖ Laskentasääntöön kuuluvat seuraavat asiat: Kirjanpit ja kustannuspaikat (KP) Uuteen raprtintijärjestelmään, jssa tarkistetut ja täsmennetyt kustannuspaikat n tettu humin, siirrytään alkaen. Kustannusten hjaus kustannuspaikille Työvimakustannusten jyvittäminen työajan seurannan phjalta tteutetaan alkaen. Raprtit Tilitimist hjeistetaan tekemään raprtit Timinnan ja taluden kaavin phjalta. 14

16 Raprtit tetaan kuukausittain siten, että hallitus saa tulslaskelman hallinnn ja aktiviteettien salta. Operatiivinen jht (CC, GS) saa yksityiskhtaiset raprtit. Raprtintiin sisällytetään kassavirtalaskelma. Tteutuneita kustannuksia vertaillaan kuukausitasn budjettiin, jssa jäsenmaksut ja pistt n jakstettu tasaisesti kk timintavudelle. Tulsbudjetti kk-taslla Laaditaan tulsbudjetti, jka syötetään kirjanpitn vertailutiedksi (ks. edellä). Kassavirtalaskelma kk-taslla Tuls- ja rahituslaskelma 1-5 vudelle Liitn talusarvin laatiminen Talusarvi = taludellisen tavitteen sisältävä numeerisessa mudssa leva timintasuunnitelma Katstaan edellisen kauden tilinpäätöksestä eri timialjen, työryhmien ja yhteistyöprjektien sekä muiden aktiviteettien salta tteutuneet luvut, jista tehdään raamit seuraavan timintakauden budjetin laatimista varten. TTST ja pääsihteeri laativat raamit, jtka hallitus hyväksyy, ja ne timitetaan laadintahjeineen työstettäviksi eteenpäin eri timialilla, työryhmissä ja muissa aktiviteeteissa. Talusarvin tteutumisen seuranta Edellisen kauden tilinpäätöksen phjalta seurataan talusarvin tteutumista, minkä phjalta laaditaan tammikuussa päivitetty talusennuste lpputimintakaudelle. Talusennusteen phjalta tehdään tarvittaessa lisätalusarvi, jka sisältää rahitussuunnitelman. Pääsihteeri hulehtii palautteen antamisesta eri timialille, työryhmille, yhteistyöprjekteille ja muille aktiviteeteille talusarvin salta. 15

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP)

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP) ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Prgrammes (IP) Hakuhje Talussi ja budjetinlasku 2012/13 INTENSIIVIKURSSIN TALOUSSÄÄNNÖT Intensiivikurssin tuen piiriin laskettavat kulut n vitava tdeta jälkikäteen

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin Kumttu 9.12.2015 hjeella Valtiknttri Ohje 1 (5) VK/1043/00.01/2015 Hallinnn hjaus 11.2.2011 Dnr 88/03/2011 Valtin virastt ja laitkset Tunnistetietjen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjihin

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT Erasmus+-Yuth in Actin Avaintimi 3 Nurten ja nurisalan päättäjien väliset tapaamiset I. YKSIKKÖKORVAUKSIIN PERUSTUVIIN BUDJETTIKOHTIIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT I.1 Yksikkökrvausten

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Johtokunta esittää etelän lohkon valintakokeiden järjestämistä erillisinä kokeina ja piirimestaruuskokeiden siirtämistä tammi helmikuulle.

Johtokunta esittää etelän lohkon valintakokeiden järjestämistä erillisinä kokeina ja piirimestaruuskokeiden siirtämistä tammi helmikuulle. Lunais-Sumen Ajkirayhdistys ry 1 VUOSIKOKOUSKUTSU Lunais- Sumen Ajkirayhdistyksen sääntömääräinen vusikkus pidetään keskiviikkna 12.3.2014 kl 18.00 Pöytyällä, Riihiksken mets.yhdistyksen Riistatuvalla

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA / Kaupunginhallitus hyväksynyt 16.11.1981 1358 Päivitetty 7.3.2016, 16.1.2017 LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE Lieksan kaupungin avustukset yhteisöille... 2 1. Yleistä... 2 2.

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta Meikäläiset Me Itse ry:n jäsentiedte 2. 2015 Kuvaaja Laura Vesa Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Me Itse ry Liike itsenäisen elämän pulesta Raha-autmaattiyhdistys tukee timintaamme Sisältö Vaikuttaminen

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 HL7 Finland ry. Bard 2015: c/ Juha Mykkänen, THL, P.O.B. 95, FI-70701 Kupi, Finland tel: +358295248038 Tim Kistinen, FiHTA Juha Mykkänen, THL (chair) Jaakk Lähteenmäki, VTT Jani Kariniemi, Medi-IT Jyrki

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen Vahvistettu hallituksen jastssa 19.8.2009 15 Liite nr 2/2009 2 Sisällysluettel: 1. Timeentultuen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Suomen Lions-liitto ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvosto on kokouksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä ohjeet, jotka sitovat Lions-liitto ry:n hallitusta, toimialoja, työryhmiä, pääsihteeriä

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Matkustus- ja talousohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Matkustus- ja talousohjesääntö Humanistisen ammattikrkeakulun piskelijakunta HUMAKO Matkustus- ja talushjesääntö 8.11.2013 Sivu 1 / 9 Humanistisen ammattikrkeakulun piskelijakunta HUMAKOn matkustus- ja talushjesääntö I LUKU Yleistä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1 TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjus pyydetään kuntalain 14 luvun mukaisesta hallinnn ja taluden tarkastuksesta tilikausien 2017 2020 vastaavilta

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja. Piirikuvernööri Heikki Saarinen

Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja. Piirikuvernööri Heikki Saarinen Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja Piirikuvernööri Heikki Saarinen Sinun.. Kyvykkyytesi ja kehityshalusi on huomattu, siksi olen valinnut juuri Sinut omaan piirihallitukseeni Tehtävä on vaativa

Lisätiedot

HYVÄ USL-JÄSEN! 25.7.2008 Jäsentiedote nro 7

HYVÄ USL-JÄSEN! 25.7.2008 Jäsentiedote nro 7 HYVÄ USL-JÄSEN! 25.7.2008 Jäsentiedte nr 7 OSA A YLEISTÄ KUORMA-AUTOLIIKENTEESTÄ - Timenpiteet, jihin kuljetusyrityksillä n ikeus kustannusmuutksissa - Kustannusindeksi - Pikkeuksia aj- ja lepaikamääräyksiin

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Organisaatio Mitä titteleiden takana?

Organisaatio Mitä titteleiden takana? Lions Clubs International MD 107 Finland Organisaatio Mitä titteleiden takana? Uusien leijonien koulutus- ja keskustelutilaisuus 3.10.2013 DC Leena Lehtonen LION-ORGANISAATIO Lionit Lions-klubit Piirit

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016 Krjaus- ja energia-avustushje 2016 28.1.2016 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuden 2016 krjausavustuksia myönnettäessä nudatetaan lakia asuntjen krjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista?

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista? Miksi sumalaisten syntyvyys n alhaista? Ehkäisyvälineet Naisten kulutusajan pidentyminen Krkea aviitumisikä krkea synnyttämisikä, mikä heikentää hedelmällisyyttä eivätkä naiset enää ehdi tehdä mnta lasta

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA (15.12.2011)

PALVELUSUUNNITELMA (15.12.2011) 1 Nykytila kuvaus kuntaliitksen jälkeen Keskushallint Hallintpalvelut, Keskitetyt hallintpalvelut Kerimäki, Punkaharju, Puumala ja Savnlinna hitavat alla mainitut keskitetyt hallintpalvelut jkainen itsenäisesti.

Lisätiedot

Yhteenveto työryhmän esityksestä

Yhteenveto työryhmän esityksestä Yhteenvet työryhmän esityksestä Asiakirjassa esitetyt luvut perustuvat Helsingin kaupungin laatimaan arvin Guggenheim Helsinki -hankkeen taludellisista vaikutuksista. GUGGENHEIM HELSINKI -MUSEON RAHOITUS

Lisätiedot