Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 Etelä-Savn Kulutus Oy Etelä-Savn ammattipist Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä-Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama Osaamisjhtaja Marja Anttalainen

2 Hiusalan perustutkint Parturi-kampaaja Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Sisällysluettel 1 Opetussuunnitelman mudstuminen Opintjen järjestäminen Hiusalan perustutkinnn mudstuminen ja pintjen ajitus... 3 Tutkinnn kuvaus... 3 Yrittäjyyskasvatukset tteutuminen tutkinnssa... 3 Paremman palvelun saaja... 4 Kansainvälisyyden tteutuminen tutkinnssa... 4 Tutkintkhtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa kulutuksessa... 4 Tutkinnn rakenne Tutkinnn sien tteutussuunnitelma Kaikille paklliset tutkinnn sat Kaikille valinnaiset tutkinnn sat Muut valinnaiset tutkinnn sat Ammatillista saamista yksilöllisesti syventävät tutkinnn sat Ammattitaita täydentävät tutkinnn sat Paklliset tutkinnn sat Hiusalan vapaasti valittavien tarjnta (lukuvunna ) Liitteet Hiusalan perustutkinnn perusteet (OPH) sivustn petussuunnitelmat kansi, jsta löytyvät: Opetussuunnitelman yhteinen sa Opetussuunnitelman yhteisen san liitteet Ammattisaamisen näyttöjen tteutus- ja arviintisuunnitelmat Aikuisten näyttötutkinttiminnan suunnitelma

3 1 1 OPETUSSUUNNITELMAN MUODOSTUMINEN Hiusalan perustutkinnn petussuunnitelma mudstuu klmesta sasta: Etelä-Savn ammattipistn (Esedu) petussuunnitelman yhteinen sa, jssa määritellään Etelä-Savn ammattipistn kaikille perustutkinnille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä kuvataan Etelä-Savn kulutus OYn timintaa hjaavat strategiat. Hiusalan perustutkinnn perusteet, jssa n kuvattu tutkinnn ja kulutushjelmien tai saamisaljen tavitteet, tutkinnn mudstuminen, tutkinnn sien ammattitaitvaatimukset tai tavitteet, ammattitaita täydentävien tutkinnn sien arviinnin khteet ja arviintikriteerit sekä ammatillisten tutkinnn sien salta myös ammattitaidn sittamistavat. Lisäksi perusteet sisältävät muita ammatillista peruskulutusta ja näyttötutkintja kskevia määräyksiä. Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma (tämä asiakirja), jssa kuvataan tutkinnn mudstuminen ja petuksen ajitus, ppimisympäristöt sekä menetelmät, jiden avulla piskelija vi saavuttaa tutkinnn ammattitaitvaatimukset ja tavitteet. Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma sisältää ammattisaamisen näyttöjen tteutus- ja arviintisuunnitelmat. 2 OPINTOJEN JÄRJESTÄMINEN Ammatilliset perustutkinnt mudstuvat ammatillisista tutkinnn sista, jtka vivat lla pakllisia tai valinnaisia. Lisäksi peruskulutuksena suritettaviin tutkintihin sisältyy pakllisia ja valinnaisia ammattitaita täydentäviä tutkinnn sia. Tutkintn vi myös yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnn sia, jtka laajentavat suritettua tutkinta, sillin kun se n työelämän alakhtaisiin tai paikallisiin ammattitaitvaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnn surittajan ammattitaidn syventämisen kannalta tarpeellista. Opiskelija vi myös valita ammatilliseen perustutkintn tutkinnn sia muista ammatillisista perus- tai ammattitutkinnista, valita luki-pintja ja/tai surittaa ylippilastutkinnn. Opiskelijan pintja hjaa henkilökhtainen piskelusuunnitelma (HOPS), jssa kuvataan mitä piskelija piskelee. HOPS tehdään perustutkinnn petussuunnitelman ja piskelijan mien tavitteiden ja valintjen perusteella. HOPS vi pitää sisällään erilaisia ppimisen suritustapja ja tavitteita, pintjen ajitusta, alustavia valinnaisten pintjen valintja sekä suunnitelman työssäppimisesta. HOPSia tarkennetaan lukuvusittain pintjen edetessä. Erityistä tukea tarvitsevalle piskelijalle laaditaan henkilökhtainen petuksen järjestämistä kskeva suunnitelma, HOJKS. Siinä määritellään tarvittavat tukitimet ja ne järjestelyt, jita piskelijan pintjen ja työllistymisen tukena käytetään. Yksi pintviikk tarkittaa piskelijan 40 tunnin työpansta. Opintviikk sisältää erilaisia ppimisen mutja ja petusmenetelmiä, jtka valitaan ppimistavitteiden ja piskelijiden ppimisvalmiuksien kannalta tarkituksenmukaisesti. Oppimisen mutja ja petusmenetelmiä vat mm. lähi - ja etäpetus, mnimut-petus, verkk-petus ja työssäppiminen. Oppimista tapahtuu mnipulisissa ppimisympäristöissä, jtka vat kknaisvaltaisia työpaikkjen ja ppilaitsten timintaympäristöjä, jtka mudstuvat itse timipaikkjen ympäristöstä, ppijista, pettajista, työpaikan työntekijöistä ja henkilöstöstä, ppimislähteistä, ppimisnäkemyksistä, erilaisista timintamudista sekä välineistä ja tavista käyttää näitä.

4 2 Jkaiselle piskelijaryhmälle nimetään ryhmänhjaaja, jka n piskelijan lähin tukihenkilö pintjen ajan. Hän perehdyttää piskelijan pintihin, seuraa läsnälja, vastaa ryhmänsä hyvinvinnista sekä infrmi pintihin kuuluvista arjen asiista. Etelä-Savn ammattipist tarjaa myös erityispetusta, jnka tehtävänä n auttaa piskelijaa saavuttamaan tutkintnsa/piskelunsa tavitteet ja sijittumaan työelämään. Erityispetusprsessin käytännön tteutuksesta hulehtivat ensisijaisesti ryhmänhjaajat, pettajat, erityispetusvastaavat ja ammatilliset erityispettajat, jtka yhteistyössä vastaavat erityisestä tuesta ja hjauksesta kk pintjen ajan. Kk tutkinnn surittaminen n tutkintn jhtavassa kulutuksessa ensisijainen tavite. Etelä-Savn ammattipistssa perustutkinnt vidaan surittaa myös työelämän timinta- ja tehtäväkknaisuuksia vastaavina tutkinnn sina. Lähtökhtana vat tällöin sekä piskelijan/tutkinnn surittajan mahdllisuudet työllistyä kapea-alaista saamista vaativaan työhön että piskelijan/tutkinnn surittajan yksilölliset piskeluvalmiudet ja elämäntilanne. Tarkemmin pintjen järjestäminen n kuvattu Etelä-Savn ammattipistn Opetussuunnitelman yhteisessä sassa.

5 3 3 HIUSALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN AJOITUS TUTKINNON KUVAUS Etelä-savn ammattipistn hiusalalla tutkinnn sat ja niiden saamisen arviinti n piskelijan ppimisen vuksi venytetty kahteen tai klmeen lukuvuteen. Ammatin erityisen lunteen vuksi n katsttu, että piskelijan ammattiin harjaantuminen vie useamman vuden. Alalla timitaan pääsääntöisesti pienissä yrityksissä, jllin ammattia harjitetaan liikkeissä yksin. Parturi-kampaajan ammattitaidn n ltava valmistuessa niin hyvällä taslla, että töitä vi tehdä itsenäisesti. Tutkinnn sia ei vi luntevasti erttaa tisistaan jten työelämälähtöisyyttä humin tettaessa ammatin eri sa-alueet limittyvät paljn tisiinsa. Luntevaa siis n, että kaikkia tutkinnn sia käydään läpi pitkin pintjen ajan ja piskelija saa näyttää saamisensa lppupinnissaan, sitten kun ammattitait n saavuttanut mahdllisimman hyvän tasn. Opinnt n mudstettu pitkälti työelämälähtöiseksi niin, että piskelijiden työssäppiminen ja ammattisaamisen näytöt tapahtuisivat ikeissa työpaikissa ikeille asiakkaille. Tisena piskeluvunna n piskelijilla mahdllisuus tehdä kaikkia ammattiin liittyviä työkknaisuuksia hjatusti. Klmantena vunna piskelija harjaannuttaa ammattiaan niin, että hän kykenisi valmistuessaan täysin itsenäiseen työhön. Työssäppiminen n jaettu niin, että klmantena vunna piskelijilla n eniten työssäppimista yrityksissä. Ensimmäisenä ja tisena vunna piskelijat tekevät enemmän työssäppimista ppilaitksen parturi-kampaamssa. Tavitteena n, että piskelija ppii työssäppimisessa erilaisia tapja timia. Tämä tarkittaa sitä, että piskelijat vat piskeluaikana vähintään kahdessa eri yrityksessä työssäppimassa. Etelä-Savn ammattipistn hiusalalla n yrittäjyyttä tukevia ppimisympäristöjä niin Mikkelissä kuin Pieksämäelläkin. Mikkelissä Otavankatu 4:ssa timii parturi-kampaamna kaksi työlukkaa, jissa yhteensä 25 työpistettä sekä Graanissa timii Virkkulan kaksipaikkainen parturi-kampaam. Lisäksi Mikkelin yksikön piskelijat käyvät Kyyhkylän kuntutus-sairaalassa säännöllisesti palvelemassa asiakkaita. Pieksämäellä timii ppilaitksen 15 paikkainen parturi-kampaam. Opiskelijalla n mahdllisuus justavien pintplkujen kautta surittaa sa pinnista (valinnaiset tutkinnn sat) 2. ja 3.vuden välissä kesällä. Tämä vi lyhentää valmistumisaikaa yhden jaksn verran. Js piskelija etenee pinnissaan hyvin ja ammattisaamisen näytöt n suritettu hyvissä ajin, vi valmistuminen aikaistua tätäkin aiemmaksi. Hiusalalla kaikille valinnaisia tutkinnn sia vat Asiakkaan tyylipalvelut 10v, jka tteutetaan yhdessä Tekstiili- ja vaatetusalan kanssa ja Hiusten hit- ja mutilukknaisuudet 10v, jka n puhtaasti hiusalan ma valinnainen tutkinnn sa. Lisäksi piskelija vi painttua valinnaisten kautta yrittäjyyteen ja yrittämiseen. Opiskelijalla n mahdllisuus valita myös muilta alilta valinnaisia tutkinnn sia, mutta sa näistä valinnaisista vi venyä 4:nnelle vudelle. YRITTÄJYYSKASVATUKSET TOTEUTUMINEN TUTKINNOSSA Etelä-Savn ammattipistn hiusalalla pakllinen Hiusalan yrittäjyys ja yritystiminta- tutkinnn sa kulkee läpi kk piskeluajan. Yrittäjyys integridaan ammatillisiin pintihin niin, että asiita käydään läpi aidissa asiakastilanteissa. Yrittäjyyttä krstetaan hiusalalla erityisesti man saamisen eli henkilökhtaistamisen (HOPS) kautta. Opiskelija tutteistaa maa saamistaan heti kulutuksen alkuvaiheesta lähtien tekemällä ppimisestaan ja saamisestaan näytekansita. Oma yrittäminen, saaminen ja luvuus saadaan näin jkaisella henkilökhtaiseksi. Yrittäjyyden ja ammatin piskelussa pyritään siihen, että piskelijat saavat itse suunnitella ja tteuttaa man tasnsa ja man kiinnstuksensa

6 mukaisia töitä. Yrittäjyyteen ja luvuuteen kannustetaan, kska hiusalalla työllistyy man yrityksen kautta 90% valmistuneista. Hiusalan yritystimintaa piskellaan viimeisenä lukuvunna niin, että yritystimi nnan sisällöt viedään mahdllisimman paljn aitihin, piskelijan suunnittelemiin miin työtilanteisiin. Ja aitjen työtilanteiden kautta piskellaan uusia asiita. Harjitusyritys ja Vusiyrittäjänä hjelmat vat mahdllisia piskelijille, niitä heidän halutessaan. Js Vusi yrittäjänä hjelma ei tteudu, pyritään hiusalalla viemään pinnt mahdllisimman aitihin tilanteisiin sekä työssäppimisessa, että ppilaitksen parturikampaamissa. Opetusmenetelmissä tetaan humin piskelijan maehtisen yrittämisen tukeminen. Opetusmenetelmät vat usein timinnallisia ja piskelijan mia ideita ja saamisen tasa tuetaan. Hiusalan ammatti n puhtaasti käsillä tekemistä, jten n luntevaakin piskella ammattia timinnallisesti. Tiimitimintaan tuetaan eri yhteyksissä. Opiskelijilla n mahdllisuus valita pakllisten peruspintjen lisäksi justavan pinttarjttimen kautta esimerkiksi yrittäjyyttä ja yritystimintaa niin, että klmantena vunna hän vi perustaa man yrityksen ja tehdä sen alla töitäkin. Js piskelijita ei man yrityksen perustaminen kiinnsta, vi yritystimintaa kkeilla valinnaisten tutkinnn sien alla Nuri Yrittäjyys- timinnan kautta 15 pintviikn edestä. PAREMMAN PALVELUN OSAAJ A Tavitteena n, että piskelija ymmärtää, miksi asiakaspalvelu n tärkeää työelämässä. Opinnt jk sisältyvät saamiskknaisuuksiin tai ne suritetaan mnimutisesti mm. Mdle -ppimisympäristössä ja työssäppimisen yhteydessä. Opintjen sisältöinä vat mm: hyvä asiakaspalvelu ja laatu, asiakaspalveluprsessin vaiheet, asiakkaan vastaanttaminen, palvelutilanteen päättäminen, asiakkaan palvelu puhelimessa, sähköpstikäytännöt ja hyvät käytöstavat. Opiskelija saa kknaisuuden suritettuaan Paremman Palvelun Osaaja tdistuksen ja rintamerkin. Etelä-Savn ammattipistn hiusalalla Paremman palvelun saajan -kknaisuus sisältyy hiusalan yrittäjyys ja yritystiminnan tutkinnn saan. Kknaisuus pitaan lähinnä Hiusalan yrittäjyys - saamiskknaisuuden sisällä. KANSAINVÄLISYYDEN TO TEUTUMINEN TUTKINNOSSA Hiusalalla kansainvälistyminen näkyy alan mudin ja trendien seuraamisena. Tarjamme kansainvälisiä vaihtja piskelijille vusittain. Mahdllisten erikulttuuristen asiakkaitten kautta kansainvälistyminen knkretisituu myös ilman ulkmaan vaihtjakin. Opiskelijilla n mahdllisuus valita ammattia tukevien pintjen kautta erilaisia kielipintja. Opetusmateriaalina käytetään usein myös englanninkielistä materiaalia. 4 TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Opiskelijaksi ttamisen perusteista ammatilliseen perustutkintn jhtavassa kulutuksessa säädetään ammatillisesta kulutuksesta annetun lain 27 :ssä. Opiskelijaksi ei vida ttaa sellaista henkilöä, jnka sairaus tai vamma ilmeisesti n esteenä kulutukseen sallistumiselle. Opiskelijan pääsyä ammatilliseen kulutuksen vidaan rajittaa vain sillin, kun sairaus bjektiivisesti arviiden estää pinnt tai se vaarantaisi piskelijan tai muiden turvallisuutta. Sairauden tai vamman piskelulle aiheuttamat käytännön ngelmat tulee ensisijaisesti pyrkiä ratkaisemaan petusjärjestelyiden ja piskelijahultpalveluiden avulla.

7 5 Opiskelijaksi pyrkivän tulee antaa kulutuksen järjestäjälle piskelijaksi ttamisen edellyttämät terveydentilaansa kskevat tiedt. Kulutuksen järjestäjän tulee tämän lisäksi varmistaa, että piskelijaksi valitun henkilön terveydentila n sellainen, että hän vi selviytyä myös kulutukseen kuuluvasta työpaikilla tapahtuvasta ppimisesta, kuten alan tehtävissä timiminen ja tutkinnn ammattitaitvaatimusten saavuttaminen edellyttävät. Opiskelijan ikeusturvan kannalta n perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen kulutukseen, jnka mukaisissa tehtävissä hän ei terveydentilansa vuksi visi timia. Opiskelijavalintaa tehtäessä n tettava humin ammatteihin ja työhön sisältyvät mninaiset tehtävät. On mahdllista, että saman tutkinnn sisällä vi lla tutkinnn sia, jtka edellyttävät erilaisia terveydentilavaatimuksia ja mahdllistavat piskelijalle yksilöllisiä ratkaisuja kulutuksen surittamiseen. Jtta piskelijavalinta nnistuisi piskelijan kannalta parhaalla mahdllisella tavalla, kulutuksen järjestäjän tulee tiedttaa perustutkinnn ja kulutusalan terveydentilaa kskevista vaatimuksista ja edellytyksistä sekä mahdllisista terveydellisistä riskeistä piskelijaksi hakeutuville hakuppaissa ja piskelijavalintatilaisuudessa. Opiskelijaksi hakeutuvan ma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan ja mahdllisen sairauden hittilanteesta riittää pääsääntöisesti valintatilanteessa. Mikäli kulutusalan tai tutkinnn ma lainsäädäntö tai alan edellyttävät piskelijaksi valitulta lääkärintdistusta piskelijan terveydentilasta, siihen riittää lääkärintdistuksen merkintä alalle sveltuvuudesta. Opiskelijaksi ttaminen n ehdllinen lääkärintdistuksen esittämiseen saakka. Opiskelijan sairaus tai vammautuminen ei saa keskeyttää piskelijan kulutusta tai jhtaa harkitsemattmaan kulutusammatin tai -alan vaihtn. Sairaudesta tai vammautumisesta kulutuksen tteutumiselle aiheutuvat käytännön ngelmat tulee vida ratkaista ensisijaisesti piskelijalle spivilla yksilöllisillä petusjärjestelyillä ja henkilökhtaistamisella. Opintjen hjaus, piskelijan tuki, ergnmisiin työtapihin sekä apuvälineiden käyttöön hjaaminen edistävät kulutuksen surittamista. Opiskelijan sairastuessa tai vammautuessa piskelijahulln ja piskeluterveydenhulln kanssa tehtävä yhteistyö n välttämätöntä. Terveydelliset vaarat ja kurmitukset parturi-kampaajan kulutuksessa ja työssä edellyttävät henkilöltä nrmaalia fyysistä kunta ja hyvää psyykkistä tasapaina. Allergia- ja atpiataipumus vi rajittaa parturikampaajan ammatissa timimista, mutta ei le este ammattiin hakeutumiselle. Yksilölliset tekijät, ireiden vimakkuus ja mtivaati hitn ja sujautumiseen vaikuttavat asiaan. Psitiivinen ihpist- tai lappuke (esim. nikkeliallergia) ei vi yksinään lla este ammatissa timimiselle. Henkilön sveltuvuutta hiusalan kulutukseen ja työtehtäviin vidaan jutua yksilöllisesti harkitsemaan ireiden ja timinnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa tilanteissa ireileva epilepsia, muut vaikeat tasapainn tai lihaskrdinaatin vaikuttavat neurlgiset sairaudet näön heikkus (heikk näön tarkkuus, värien erttamisen vaikeudet) tai kuuln heikkus tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, rakenteellinen vika tai vamma astma, hengitystieireet käsi-ihttuma tai vaikeaireinen, laaja ihttuma.

8 6 TUTKINNON RAKENNE Tutkinnn rakenteen numerinti nudattaa Hiusalan perustutkinnn perusteita. Ohjeellinen pintjen ajitus kskee kulutusta, jka järjestetään ammatillisena peruskulutuksena. Sekä Mikkelissä että Pieksämäen yksikössä pyritään pitämään pintjen ajitus vusitaslla samanlaisena, mutta erilaisten lukkakknpanjen ja jakstusten vuksi pieniä eravaisuuksia tulee lemaan. Näyttötutkintna suritettavan ammatillisen perustutkinnn tteutus suunnitellaan henkilökhtaistamisen kautta ja kaksivutinen kulutus jaksttuu eri tavalla. Osaamiskknaisuudet vat kaksivutisessa kulutuksessa samankkisia, ajitus n vain tiiviimpää. Jissakin tutkinnn sissa pintviikkmäärät pikkeavat Pieksämäen yksikössä Mikkelin yksiköstä, nämä näkyvät taulukssa eriteltynä yksiköittäin. Ammatillisessa peruskulutuksessa Ammatilliset tutkinnn sat, 90 v Tutkinnn siin sisältyy työssäppimista vähintään 31v, yrittäjyyttä vähintään 10 v ja pinnäyte vähintään 2 v 4.1 Kaikille paklliset tutkinnn sat Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt, 20 v Kampaukset ja ehstus, 15 v Värjäyskäsittelyt, 20 v Permanenttikäsittelyt, 10 v Hiusalan yrittäjyys ja yritystiminta, 10 v Kaikille valinnaiset tutkinnn sat (khdat ), jista n valittava 15 v Mikkeli: Pieksämäki: Valinnaisten tutkinnn sien tarjnta vaihtelee vusittain ja paikkakunnittain Asiakkaan tyylipalvelut, 10 v Hiusten hit- ja mutilukknaisuudet, 10 v Tutkinnn sat ammatillisista perustutkinnista, 5 10 v Tutkinnn sa ammattitutkinnista Tutkinnn sa erikisammattitutkinnista Paikallisesti tarjttavat tutkinnn sat, 5 10 v 4.3 Muut valinnaiset tutkinnn sat ammatillisessa peruskulutuksessa, 0 10 v Valinnaisten tutkinnn sien tarjnta vaihtelee vusittain ja paikkakunnittain Yrittäjyys, 10 v Työpaikkahjaajaksi valmentautuminen, 2 v

9 Ammattitaita syventävät ja laajentavat tutkinnn sat, 5 10 v Ammattitaita täydentävät tutkinnn sat, 0 10 v Luki-pinnt, 0 10 v 4.4 Ammatillista saamista yksilöllisesti syventävät tutkinnn sat (perustutkinta laajentavat tutkinnn sat) Valinnaisten tutkinnn sien tarjnta vaihtelee vusittain ja paikkakunnittain Yritystiminta, 10 v Tutkinnn sat ammatillisista tutkinnista (ammatilliset perustutkinnt, ammattitutkinnt, erikisammattitutkinnt) Ammatillista saamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjttavat tutkinnn sat ammatillisessa peruskulutuksessa Kauneudenhit ja tuteneuvnta 5 Ammattitaita täydentävät tutkinnn sat 20 v Mikkeli Pieksämäki: Vapaasti valittavat tutkinnn sat 10 v Mikkeli Valinnaisten tutkinnn sien tarjnta vaihtelee vusittain ja Pieksämäki: paikkakunnittain 4 TUTKINNON OSIEN TOTEUTUSSUUNNITELMA 4.1. KAIKILLE PAKOLL ISET TUTKINNON OSAT HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA PARTAKÄSITTELYT (20 OV) Ammattitaitvaatimukset Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa määritellä hiuksen rakenteen ja kasvuvaiheet suunnitella ja tteuttaa hiusten ja hiusphjan hitkäsittelyn suunnitella ja tteuttaa asiakkaille erilaisia hiusten leikkauksia ja partakäsittelyjä pestä asiakkaan hiukset työn vaatimalla tavalla hiera hiusphjan tulkita asiakkaan tyyliä hiusten leikkausta ja partakäsittelyä suunnitellessaan ttaa humin mudin asiakkaan hiusten leikkauksessa ja partakäsittelyssä ttaa humin mut-pin hiusten leikkaamisessa ja parran mutilussa

10 8 hyödyntää tutetuntemustaan hiusten ja hiusphjan hitkäsittelyissä käyttää tutteita, työvälineitä ja laitteita mutnkuivata asiakkaan hiukset ttaa humin ravinnn ja terveellisten elintapjen vaikutuksen hiusten ja hiusphjan hyvinvintiin susitella ja myydä asiakkaalle hiusten ja parran ktihittutteita ja hjata niiden käytössä timia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vurvaikutustilanteissa hyödyntää kielitaitaan asiakaspalvelussa hankkia tieta eri lähteistä ttaa työssään humin yrittäjyyden, alitekykyisyyden ja vastuullisuuden edistää timintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään ylläpitää terveellisiä elintapja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä timinta- ja työkykyään ylläpitää ergnmista, hygieenistä, terveellistä ja turvallista työympäristöä tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakida ja sujautua niiltä nudattaa ammattietiikkaa ttaa humin kestävän kehityksen arviida maa työtään. Ammattitaidn sittamistavat Opiskelija tai tutkinnn surittaja sittaa hiusten leikkaamisen ja partakäsittelyjen ammattitaitnsa tekemällä asiakkaille hiusten ja hiusphjan hitkäsittelyjä, hiusten leikkauksia sekä partakäsittelyjä sekä kielitaitnsa asiakaspalvelutilanteessa parturikampaamssa tai muussa mahdllisimman hyvin alan työpaikan lsuhteita vastaavassa ympäristössä jnkin edellä levassa taulukssa kuvatun arviinnin khteen mukaisesti. Työtä tehdään niin laajasti, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia. Ammattisaamisen näytössä sitetaan vähintään: työprsessin hallinta: kknaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: kknaan työn perustana leva tiedn hallinta: hiusten ja hiusphjan laadun ja kunnn määrittely, tutteiden tunteminen ja niiden vaikutusten humin ttaminen hiusten ja hiusphjan hidssa, asiakkaan tyylin tukeminen, mut-pin ja mudin humin ttaminen, kielitaidn hyödyntäminen asiakaspalvelussa elinikäisen ppimisen avaintaidt: kknaan. Siltä sin kuin tutkinnn sassa vaadittavaa ammattitaita ei vida ammattisaamisen näytössä tai tutkinttilaisuudessa sittaa, sitä täydennetään muulla saamisen arviinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla.

11 9 Tutkinnn san saamiskknaisuudet Hiusten leikkaamisen perusteet 10v (1v TOP) Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt 5v (1v TOP) Hiusten leikkaamisen ja partakäsittelyjen svellukset 3 5v (3v TOP) Osaamiskknaisuus Tavite ja Sisältö Hiusten leikkaamisen perusteet 10 v (1v +1v TOP) Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa määritellä hiuksen rakenteen ja kasvuvaiheet suunnitella ja tteuttaa asiakkaille erilaisia hiusten leikkauksia ja partakäsittelyjä Asiakaspalvelua Hiusten ja parran leikkauksessa käytettävät työvälineet ja ammattikäsitteistö Jakaukset Ositukset Hiustenleikkauksen perusrakenteet ja painpisteen mudstuminen Ehjä rakenne Tasamittainen kerrstus Lisääntyvä kerrstus Prrastettu rakenne Yhdistelmä rakenne (neliökehä) Tyylin ja hiustyylin(mallin) tulkinta Miesten klassinen hiustenleikkaus Niskakneen käyttäminen Parran mutilun alkeita pestä asiakkaan hiukset työn vaatimalla tavalla Asiakaspalvelua Hiusten pesu- ja hittutteisiin tutustuminen Hiusten pesu ja pikahit Sampiden ja hitaineiden peruskstumus Tuteselsteiden tulkinta suunnitella ja tteuttaa hiusten ja hiusphjan hitkäsittelyn Asiakaspalvelua

12 10 Tteutustapa, ppimisympäristöt ja ppimismenetelmät hiera hiusphjan Ihn anatmia ja fysilgia Elintavat ja ravitsemus hiusten hidssa Erilaiset hiernta tekniikat Erilaiset hitkäsitelyt ttaa humin mut-pin hiusten leikkaamisessa ja parran mutilussa Kuvallinen työsuunnitelma Mut-ppi mutnkuivata asiakkaan hiukset Pään, kasvjen ja vartaln mudt ja niihin spivat hiusmallit Mutnkuivatus timia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vurvaikutustilanteissa Asiakaspalvelua asiakaslähtöisesti ttaa työssään humin yrittäjyyden, alitekykyisyyden ja vastuullisuuden Asiakaspalvelua asiakaslähtöisesti tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakida ja sujautua niiltä Hiusalan hygienia Työympäristön turvallisuus Ergnmia arviida maa työtään Hankkia tieta eri lähteistä Prtfli/näytekansi työskentelyä Tiedn hankintaan hjaaminen ja sähköisten viestimien käyttö ppimisen tukena Opinnt sisältävät sekä teriapetusta, harjitustöitä, asiakaspalvelua että kirjallisia töitä. Erilaiset harjitteet tehdään harjitusmateriaaleihin ja päihin. Mahdllisimman paljn hiusten pesuja ja hitja sekä hiustenleikkauksia tehdään ppilaitksen parturi-kampaamissa aidissa asiakaspalvelutilanteissa. Pakllisesta tutkinnn sasta 1v suritetaan työpaikilla työssäppimisjakslla. Opiskelija tekee masta saamisestaan näytekansita kk ppimisen ajan. Opiskelussa paintetaan timinnalliseen ppimiseen. Oman työn kautta pitaan mat vahvuudet. Asiakaspalvelussa petellaan man työn lisäksi tiimityötaitja, alitekykyä ja vastuuta.

13 11 Osaamiskknaisuuteen sisältyy ppilaitksessa tapahtuvaa työssäppimista vähintään 1v Opiskelu- ja heismateriaalit Oman alan lehdet, kirjallisuus ja mnisteet Hagrs-Kski, Annikki, Hiusten hyvinvinti. Ylipistpain: Helsinki. Tlkki, Kimm, Anatmiaa ja fysilgiaa parturi-kampaajille. Opetushallitus: Helsinki. Halsas-Leht, A-L., Härkönen, A. & Raivi, T Ihnhit kauneudenhitalalla. WSOY: Prv. Mut-ppi. Luma Aija ja Kara Raija, Ksmeettiset ainessat 1-2. Eduxes. Pivt pint leikkauskirjat internet Osaamiskknaisuuden Osaamiskknaisuuden arviinti Opintjaks vaatii mien hiustenleikkausvälineistön hankinnan. 1) ppimisen arviinti n esitelty yhteisessä sassa 2) saamisen arviinti n määritelty liitteessä AON Osaamiskknaisuus Tavite ja sisältö Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt 5 v (1v+1v TOP) Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa tulkita asiakkaan tyyliä hiusten leikkausta ja partakäsittelyä suunnitellessaan Tyylin ja hiustyylin(mallin) tulkinta suunnitella ja tteuttaa asiakkaille erilaisia hiusten leikkauksia ja partakäsittelyjä Hiusten ja parranleikkausmenetelmien valinta Perusrakenteiden yhdistelyä Mnipuliset leikkaustekniikat Veitsileikkaus Kneleikkaus Parran mutilu saksilla ja veitsellä Ohentaminen eri välineillä Asiakaspalvelua asiakaslähtöisesti hyödyntää tutetuntemustaan hiusten ja hiusphjan hitkäsittelyissä

14 12 Tteutustapa, ppimisympäristöt ja ppimismenetelmät suunnitella ja tteuttaa hiusten ja hiusphjan hitkäsittelyn Asiakaspalvelua asiakaslähtöisesti Hidn suunnittelu ja tteutus Ihn ja hiusten analysinti Hiusten, hiusphjan ja ihn muutkset Bakteerit, virukset, sienet ja liset Hiusalan ergnmia ja ammattitaudit Erikishitsarjat susitella ja myydä asiakkaalle hiusten ja parran ktihittutteita ja hjata niiden käytössä ttaa humin ravinnn ja terveellisten elintapjen vaikutuksen hiusten ja hiusphjan hyvinvintiin ttaa työssään humin yrittäjyyden, alitekykyisyyden ja vastuullisuuden Asiakaspalvelua niin ppilaitksen parturi-kampaamssa, kuin yrityksissä edistää timintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään nudattaa ammattietiikkaa ttaa humin kestävän kehityksen arviida maa työtään Opinnt sisältävät teriapetusta, harjitustöitä harjituspäille, asiakaspalvelua sekä kirjallisia töitä. Mahdllisimman paljn saamiskknaisuuden tavitteen mukaisia töitä tehdään ppilaitksen parturi-kampaamissa asiakaspalvelussa. Pakllisesta tutkinnn sasta 1v suritetaan työpaikilla työssäppimisjakslla. Opiskelija tekee masta saamisestaan näytekansita kk ppimisen ajan. Yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen timintaan kannustetaan varsinkin asiakaspalvelutilanteissa esim. tiimitiminnalla. Opintihin sisältyy vusittain vaihteleva määrä alan tukku- ja ksmetiikkayritysten mia kulutus-, dem- ja näytöspäiviä, sekä iltja. Osaamiskknaisuuteen sisältyy ppilaitksessa tapahtuvaa työssäppimista vähintään 1v Opiskelumateriaalit Oman alan lehdet, kirjallisuus ja mnisteet Hagrs-Kski, Annikki, Hiusten hyvinvinti. Ylipistpain: Helsinki. Tlkki, Kimm, Anatmiaa ja fysilgiaa parturi-kampaajille. Opetushallitus: Helsinki. Halsas-Leht, A-L., Härkönen, A. & Raivi, T Ihnhit

15 13 kauneudenhitalalla. WSOY: Prv. Mut-ppi. Luma Aija ja Kara Raija, Ksmeettiset ainessat 1-2. Eduxes. Pivt pint -leikkauskirjat Internet Osaamiskknaisuuden Osaamiskknaisuuden arviinti 1) ppimisen arviinti n esitelty yhteisessä sassa 2) saamisen arviinti n määritelty liitteessä AON Osaamiskknaisuus Hiusten leikkaamisen ja partakäsittelyjen svellukset 5 v (3v TOP) Tavite ja Sisältö suunnitella ja tteuttaa asiakkaille erilaisia hiusten leikkauksia ja partakäsittelyjä Harjaannutetaan j pittuja taitja Parranaj veitsellä (amerikkalainen parranaj) Pysty- ja harjatukka Asiakaspalvelua asiakaslähtöisesti ttaa humin mudin asiakkaan hiusten leikkauksessa ja partakäsittelyssä Ajankhtaiset trendit ja niiden svellukset liiketyössä susitella ja myydä asiakkaalle hiusten ja parran ktihittutteita ja hjata niiden käytössä Ktihidn hjaus ja tutemyynti ttaa työssään humin yrittäjyyden, alitekykyisyyden ja vastuullisuuden hyödyntää kielitaitaan asiakaspalvelussa (Kansainvälisiä asiakkaita) ylläpitää terveellisiä elintapja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä timinta- ja työkykyään ylläpitää ergnmista, hygieenistä, terveellistä ja turvallista työympäristöä Työsujeluhjeet, määräykset ja lainsäädäntö edistää timintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään nudattaa ammattietiikkaa ttaa humin kestävän kehityksen arviida maa työtään

16 14 Tteutustapa, ppimisympäristöt ja ppimismenetelmät Oheis- ja piskelumateriaalit työssäppimispaikalla man työn arviinti. Ajankäyttö ja kannattavuus vs. liiketyö. Opinnt sisältävät teriapetusta, harjitustöitä harjituspäille, asiakaspalvelua ppilaitksen parturi-kampaamssa sekä kirjallisia töitä. Pakllisesta tutkinnn sasta 3v suritetaan työpaikilla työssäppimisjakslla. Opiskelija tekee masta saamisestaan näytekansita kk ppimisen ajan. Yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen timintaan kannustetaan varsinkin asiakaspalvelutilanteissa esim. tiimitiminnalla sekä työssäppimisessa. Näytekansilla ja kannustavalla arviinnilla piskelijaa tuetaan humimaan mat vahvuutensa ja maan itsenäiseen työskentelyyn. Opintihin sisältyy vusittain vaihteleva määrä alan tukku- ja ksmetiikkayritysten mia kulutus-, dem- ja näytöspäiviä, sekä iltja. Osaamiskknaisuuteen sisältyy ppilaitksessa tapahtuvaa työssäppimista vähintään 0,5v ks. edellisen jaksn materiaalit. Osaamiskknaisuuden Osaamiskknaisuuden arviinti 1) ppimisen arviinti n esitelty yhteisessä sassa 2) saamisen arviinti n määritelty liitteessä AON KAMPAUKSET JA EHOSTUS (15 OV) Ammattitaitvaatimukset Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa suunnitella ja tteuttaa asiakkaille kampauksia eripituisiin hiuksiin erilaisilla tekniikilla pestä asiakkaan hiukset viimeistellä kampaukset käyttää kampauksissa tarvittavia tutteita, työvälineitä ja materiaaleja kiinnittää hiuslisän/valkin tai kristeen suunnitella ja tteuttaa erilaisia ehstuksia käyttää ehstuksessa tarvittavia tutteita ja työvälineitä ttaa humin mudin kampauksia ja ehstuksia suunnitellessaan ttaa humin mut-pin kampauksissa ja ehstuksissa susitella ja myydä asiakkaalle kampaukseen ja ehstukseen spivia ktihittutteita ja hjata niiden käytössä

17 15 timia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vurvaikutustilanteissa hankkia tieta eri lähteistä ttaa humin yrittäjyyden ja vastuullisuuden timinnassaan edistää timintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään ylläpitää terveellisiä elintapja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä timinta- ja työkykyään ylläpitää ergnmista, hygieenistä, terveellistä ja turvallista työympäristöä tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakida ja sujautua niiltä nudattaa ammattietiikkaa ttaa humin kestävän kehityksen arviida maa työtään. Ammattitaidn sittamistavat Opiskelija tai tutkinnn surittaja sittaa ammattitaitnsa hiusten kampaamisessa ja ehstuksessa tekemällä asiakkaille eri hiuspituuksiin kampauksia ja ehstuksia parturi-kampaamssa tai muussa mahdllisimman hyvin alan työpaikan lsuhteita vastaavassa ympäristössä. Työtä tehdään niin laajasti, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia. Ammattisaamisen näytössä sitetaan vähintään: työprsessin hallinta: kknaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: kknaan työn perustana leva tiedn hallinta: asiakkaan tyylin tukeminen ja mut-pin hyödyntäminen, mudin humin ttaminen, kampausten ammattikäsitteidenhallinta elinikäisen ppimisen avaintaidt: kknaan. Siltä sin kuin tutkinnn sassa vaadittavaa ammattitaita ei vida ammattisaamisen näytössä tai tutkinttilaisuudessa sittaa, sitä täydennetään muulla saamisen arviinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Tutkinnn san saamiskknaisuudet Kampauksien ja ehstuksen perusteet 8v Kampauksien ja ehstuksen svellukset 7v (1v TOP) Osaamiskknaisuus Tavite ja Sisältö Kampauksien ja ehstuksen perusteet 8 v (1v sis.top) Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa suunnitella ja tteuttaa asiakkaille kampauksia eripituisiin hiuksiin erilaisilla tekniikilla

18 16 Kampauksia ilman phjatöitä Fönkampausten harjittaminen Erilaisten kampausten mutjen ja pintarakenteiden kampaaminen niin föönillä kuin kampausrullilla sileä, passiivinen pintarakenne kiharainen, aktiivinen pintarakenne Mnipuliset kampaustekniikat Kampausrullan kiertäminen Perusföönaustteet Painetut laineet srmikiharat Föönilaineet alijännitteisyys, nrmaali ja ylijännitteinen Erilaiset lämpökihartimet ja -suristimet Erilaiset tupeeraustavat ja aukikampaamisen perusteet Kampauksien mutilua mallikuvien mukaan Kampauksien mutilua mien kampaussuunnitelmien phjalta Kampauksissa käytettävä ammattisanast ja merkistö Ammattipiirtämisen perustekniikat Kampausten rakenteiden analysintia Asiakaspalvelua pestä asiakkaan hiukset työn vaatimalla tavalla viimeistellä kampaukset Viimeistelyssä käytettävät tutteet Viimeistelytekniikita käyttää kampauksissa tarvittavia tutteita, työvälineitä ja materiaaleja Kampauksissa käytettävät perustyövälineet Kampauksien mutilussa käytettävät tutteet Mutilututteisiin ja niiden tuteselsteisiin tutustuminen Mutilututteiden peruskstumus Erilaiset kihartimet ja raudat suunnitella ja tteuttaa erilaisia ehstuksia Ehstuksen suunnitelmat Kasvjen alkupuhdistus

19 17 Tteutustapa, ppimisympäristöt ja ppimismenetelmät Arkiehstus Trendit Krstus ja häivytys Asiakaspalvelua ppilaitksen parturi-kampaamssa käyttää ehstuksessa tarvittavia tutteita ja työvälineitä Ehstuksen työvälineet ja aineet Työvälineiden puhdistus ja desinfiinti ttaa humin mut-pin kampauksissa ja ehstuksissa Kauneuskäsityksen tiedstaminen Kampauksiin liittyvä mut-ppi Kasvjen mut-ppi hankkia tieta eri lähteistä ylläpitää terveellisiä elintapja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä timinta- ja työkykyään ylläpitää ergnmista, hygieenistä, terveellistä ja turvallista työympäristöä Ergnmia tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakida ja sujautua niiltä nudattaa ammattietiikkaa Työturvallisuus ttaa humin kestävän kehityksen Opinnt sisältävät teriapetusta, harjitustöitä sekä kirjallisia töitä. Harjitustöitä tehdään sekä harjituspäille, että aidissa asiakaspalvelutilanteissa asiakkaille. Opiskelija tekee masta saamisestaan näytekansita kk ppimisen ajan. Opinnt suritetaan kknaan ppilaitksessa. Osaamiskknaisuudesta n. 1v n ehstamista. Osaamiskknaisuudesta vähintään 1v n ppilaitksessa tapahtuvaa työssäppimista. Oheis- ja piskelumateriaalit Oman alan kirjallisuus ja mnisteet Patrick Camern and Jacki Wadesn Dressing Lng Hair g. Macmillan Press LTD; Lndn. Patrick Camern Dressing Lng Hair Bk 2. Dressing Lng Hair g. Macmillan Press LTD; Lndn. Pivt Pint. Lng Hair Desing. ja muu Pivt pint kirjallisuus. Mut-pin kirjat

20 18 Malist, Kyllikki Kampausalan piirustus ja mutilu. WSOY: Prv. Tyylintulkinnan kirjallisuus Hiusalan lehdet Internet Vaara, Riitta Meikistä maskiin. Oy Edita Ab, Helsinki. Siekkinen, Merja Ehstuksen perusteet. Otava; Keuruu. Luukkainen, Tuija, Raivi, Taina ja Väliah, Tuula Meikkaus. Wsy ppimateriaalit; Helsinki. Osaamiskknaisuuden Osaamiskknaisuuden arviinti Opiskelijan n hankittavat pintjakslle mat ehstusvälineet, sekä fööni. 1) ppimisen arviinti n esitelty yhteisessä sassa 2) saamisen arviinti n määritelty liitteessä AON Osaamiskknaisuus Kampauksien ja ehstuksen svellukset 7 v (1v +1v TOP) Tavite ja sisältö timia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vurvaikutustilanteissa asiakaspalvelua ppilaitksen parturi-kampaamissa sekä työssäppimisessa kiinnittää hiuslisän/valkin tai kristeen Hääkampaukset Valkkien, kristeiden ja lisähiusten kiinnitys Erilaiset juhlakampaukset pitkiin ja lyhyisiin hiuksiin susitella ja myydä asiakkaalle kampaukseen ja ehstukseen spivia ktihittutteita ja hjata niiden käytössä ttaa humin mudin kampauksia ja ehstuksia suunnitellessaan Erilaisia kampausmalleja ajankhtaisin tekniikin. Ajankhtaisia/mudikkaita kampausmalleja harjituspäihin ja asiakaspalvelussa Hääehstus Mudikkaat ehstukset Juhlaehstus Ehstuksia erilaisille asiakkaille ttaa humin yrittäjyyden ja vastuullisuuden timinnassaan Itsenäistä työskentelyä asiakaspalvelutilanteissa yhteistyössä muiden piskelijiden ja työpaikalla työntekijöiden kanssa.

21 19 Tteutustapa, ppimisympäristöt ja ppimismenetelmät Opiskelu- ja heismateriaalit edistää timintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään ja vapaaaikanaan Allergiat arviida maa työtään. Itsearviinti ja ajankäyttö Opinnt sisältävät teriapetusta, harjitustöitä sekä kirjallisia töitä. Opintkknaisuudesta suritetaan 1v työssäppimisjakslla yrityksissä. Ehstaminen suritetaan kknaan ppilaitksessa ja sitä n pintkknaisuudesta 1-2v. Omaehtiseen yrittäjyyteen kannustetaan niin, että piskelijat hankkivat pääsääntöisesti itse asiakkaansa sekä kampaus-, että ehstus tunneille. Lisäksi piskelija tekee masta saamisestaan näytekansita kk ppimisen ajan. Opintihin vi sisältyä erilaiset prjektit, esim. alan messut, mutinäytökset ja näytelmät, jihin sallistutaan vusittain vaihtelevasti. Opiskelijat vivat halutessaan pintjaksn sisällä kehittää mia prjekteja. Opintjaksn sisältyy ppilaitksessa tapahtuvaa työssäppimista vähintään 1v Oman alan kirjallisuus ja mnisteet Häälehdet Tyylipin kirjallisuus Ajankhtaiset kampauslehdet Internet Vaara, Riitta Meikistä maskiin. Oy Edita Ab, Helsinki. Siekkinen, Merja Ehstuksen perusteet. Otava; Keuruu. Luukkainen, Tuija, Raivi, Taina ja Väliah, Tuula Meikkaus. Wsy ppimateriaalit; Helsinki. Pivt pint kirjallisuus. Osaamiskknaisuuden Osaamiskknaisuuden arviinti Opiskelijalla n ltava mat ehstusvälineet sekä fööni. Jaksn aikana piskelija surittaa ammattisaamisen näytön. Hiusten kampaamisen näyttö n jatkuvana näyttönä työssäppimispaikalla ja/tai ppilaitksen parturi-kampaamssa. Ehstuksen sa-alue näytetään ppilaitksen parturi-kampaamssa. 1) ppimisen arviinti n esitelty yhteisessä sassa 2) saamisen arviinti n määritelty liitteessä AON

22 VÄRJÄYSKÄSITTELYT (20 OV) Ammattitaitvaatimukset Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa suunnitella ja tteuttaa värjäyskäsittelyn asiakkaalle hiuksiin ja partaan tehdä värjäykseen tarvittavat esi- ja jälkitimenpiteet värjätä hiuksia ja partaa erilaisilla tekniikilla vaalentaa ja raidittaa hiuksia sekä pistaa väriä hiuksista, värjätä ripset sekä mutilla ja värjätä kulmakarvat susitella ja myydä asiakkaalle ktihittutteet ja hjata asiakasta värikäsiteltyjen hiusten ktihidssa hyödyntää väripin yleisiä periaatteita värjäystutteiden kemialliset minaisuudet ja timintaperiaatteet timia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vurvaikutustilanteissa edistää timintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään ylläpitää terveellisiä elintapja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä timinta- ja työkykyään ylläpitää työympäristön ergnmisuutta, hygieenisyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakida ja sujautua niiltä nudattaa ammattietiikkaa ttaa humin kestävän kehityksen sveltaa matematiikkaa ja lunnntieteitä työskentelyssään arviida maa työtään. Ammattitaidn sittamistavat Opiskelija tai tutkinnn surittaja sittaa ammattitaitnsa värjäämällä asiakkaiden hiuksia parturikampaamssa tai muussa mahdllisimman hyvin alan työpaikan lsuhteita vastaavassa ympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia. Ammattisaamisen näytössä sitetaan vähintään työprsessin hallinta: kknaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: kknaan työn perustana levan tiedn hallinta: väripin hyödyntäminen, ihn ja hiuksen rakenteen tietjen hyödyntäminen, hiusmudin huminttaminen ja ammattikäsitteiden käyttö elinikäisen ppimisen avaintaidt: kknaan. Siltä sin kuin tutkinnn sassa vaadittavaa ammattitaita ei vida ammattisaamisen näytössä tai tutkinttilaisuudessa sittaa, sitä täydennetään muulla saamise arviinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden lutettavien menetelmien avulla.

23 21 Tutkinnn san saamiskknaisuudet Värjäyskäsittelyjen perusteet 5OV (1OV+1OV TOP) Värjäyskäsittelyt 8v (2v) Värjäyskäsittelyjen svellukset 7v (4v) Osaamiskknaisuus Värjäyskäsittelyjen perusteet 5v (1v+1v TOP) Tavite ja Sisältö suunnitella ja tteuttaa värjäyskäsittelyn asiakkaalle hiuksiin Allergiatestit Hiusten värjäyksen alkeet Värjäyksen työvälineet Hiuksen analysinti Tutustumista yleisimpiin väritutteisiin Värisuunnitelma Värin valinnan alkeet Asiakaspalvelua vaalentaa ja raidittaa hiuksia Fliraitatekniikka Vaalennus värjätä ripset sekä mutilla ja värjätä kulmakarvat Ripsien ja kulmien värjäys ja mutilu kasvjen mudt ja niihin spivat kulmakarvat Asiakaspalvelua hyödyntää väripin yleisiä periaatteita Värippi Värikartan lukeminen värjäystutteiden kemialliset minaisuudet ja timintaperiaatteet Erilaisten väriaineiden imeytyminen hiukseen Värjäystapahtuma Tilapäisesti värjäävät aineet Sura-, Kevyt- ja kest-/täysvärjäys timia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vurvaikutustilanteissa Asiakaspalvelua Tiimitimintaa

24 22 Tteutustapa, ppimisympäristöt ja ppimismenetelmät Opiskelu- ja heismateriaalit edistää timintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään ja vapaaaikanaan Turvalliset työtavat Tutteiden käyttöhjeet ylläpitää terveellisiä elintapja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä timinta- ja työkykyään ylläpitää työympäristön ergnmisuutta, hygieenisyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakida ja sujautua niiltä nudattaa ammattietiikkaa Asiakkaan ja työntekijän sujaus ttaa humin kestävän kehityksen sveltaa matematiikkaa ja lunnntieteitä työskentelyssään Väriannsten kn arviinti ja ainesien suhteet arviida maa työtään Asiakaspalvelussa tehdään jatkuvaa arviintia Opinnt sisältävät teriapetusta, harjitustöitä niin harjituspäihin kuin asiakkaille sekä kirjallisia töitä. Osaamiskknaisuudesta 1v suritetaan yrityksissä työssäppimisen kautta. Osaamiskknaisuuteen sisältyy ppilaitksessa tapahtuvaa työssäppimista vähintään 1v Opiskelija tekee masta saamisestaan näytekansita kk ppimisen ajan. Asiakaspalvelussa petellaan tiimitimintaa ja värjäyksiä yhteydessä tehdään jatkuvaa arviintia jk suullisesti tai kirjallisesti. Oman alan kirjallisuus ja mnisteet Dahlstrand, Ann & Lars, Mansikkaniemi, H. & Salmela, T Väri ja hiukset. D&D. Luma, Aija & Kara, Aija Vaihtaahan kamelenttikin väriään ksmetiikan mahdllisuudet ja rajat. Gummerus: Jyväskylä. Kara, Raija, Oksaharju, Kirsi ja Oksman, Marj Väriä ja kiharaa. Wsy ppimateriaalit: Helsinki. Luukkainen, Tuija, Raivi, Taina ja Väliah, Tuula Meikkaus. Wsy ppimateriaalit; Helsinki. Osaamiskknaisuuden Osaamiskknaisuuden arviinti 1) ppimisen arviinti n esitelty yhteisessä sassa 2) saamisen arviinti n määritelty liitteessä AON

25 23 Osaamiskknaisuus Tavite ja sisältö Värjäyskäsittelyt 8 v (2v+1v TOP) Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa suunnitella ja tteuttaa värjäyskäsittelyn asiakkaalle hiuksiin Asiakaspalvelua sekä ppilaitksen parturi-kampaamssa, että työssäppimisessa. Ihn ja hiuksen analysinti Asiakkaan tyylin ja persnan tulkinta värien valinnassa Värin valinta erilaisille asiakkaille Värjäyksen ngelmat tehdä värjäykseen tarvittavat esi- ja jälkitimenpiteet Esikäsittelyt Jälkikäsittelyt värjätä hiuksia erilaisilla tekniikilla Erilaiset värinlevitystekniikat (esim. harmaat hiukset) Harmaiden hiusten värjäys vaalentaa ja raidittaa hiuksia sekä pistaa väriä hiuksista Valkaisuaineet ja värinpistaineet ja niiden vaikutukset niin ihlle kuin hiuksiin Erilaiset raiditustekniikat Vaalennusvärjäykset susitella ja myydä asiakkaalle ktihittutteet ja hjata asiakasta värikäsiteltyjen hiusten ktihidssa Väriä ylläpitävät ktihittutteet hyödyntää väripin yleisiä periaatteita värjäystutteiden kemialliset minaisuudet ja timintaperiaatteet Valkaisuaineiden, värinpistn ja vaalennusvärien kemialliset minaisuudet ja timintaperiaatteet timia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vurvaikutustilanteissa Asiakaspalvelua ttaa humin yrittäjyyden ja vastuullisuuden timinnassaan Itsenäistä työskentelyä asiakaspalvelutilanteissa yhteistyössä muiden piskelijiden ja työpaikalla työntekijöiden kanssa. humii kannattavuuden värjäyksiä tehdessään. edistää timintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään ja vapaa-

26 24 Tteutustapa, ppimisympäristöt ja ppimismenetelmät aikanaan ylläpitää terveellisiä elintapja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä timinta- ja työkykyään Tiimitimintaan kannustaminen ylläpitää työympäristön ergnmisuutta, hygieenisyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakida ja sujautua niiltä nudattaa ammattietiikkaa Turvallinen väriaineiden käyttö Väriaineiden terveyshaitat ja sujautuminen ttaa humin kestävän kehityksen sveltaa matematiikkaa ja lunnntieteitä työskentelyssään saa käyttämiensä aineiden sekitussuhteet ja ymmärtää mitä värjäyksen aikana tapahtuu. arviida maa työtään Jatkuvaa arviintia asiakaspalvelussa Opinnt sisältävät teriapetusta, harjitustöitä sekä kirjallisia töitä. Suurin sa harjitustöistä tehdään asiakkaille sekä ppilaitksen parturikampaamssa, että työssäppimisjaksilla yrityksissä. Osaamiskknaisuudesta suritetaan 2v työssäppimisen kautta ja lisäksi ppilaitksessa tapahtuvaa työssäppimista n vähintään 1v Opiskelija tekee masta saamisestaan näytekansita kk ppimisen ajan. Asiakaspalvelussa piskelija tekee jatkuvasti itsearviintia ja saa pettajalta arviintia jk suullisesti tai kirjallisesti. Opintihin sisältyy vusittain vaihteleva määrä alan tukku- ja ksmetiikkayritysten mia kulutus-, dem- ja näytöspäiviä, sekä iltja. Opiskelijilla n mahdllisuus sallistua assistentteina yritysten kulutus ja näytöspäiviin, jissa tehdään erilaisia trendikkäitä värjäyksiä. Opiskelu- ja heismateriaalit Oman alan lehdet, kirjallisuus ja mnisteet Yritysten mat väripin ja värjäystutteiden hjeet ja materiaalit. Dahlstrand, Ann & Lars, Mansikkaniemi, H. & Salmela, T Väri ja hiukset. D&D. Luma, Aija & Kara, Aija Vaihtaahan kamelenttikin väriään ksmetiikan mahdllisuudet ja rajat. Gummerus: Jyväskylä. Kara, Raija, Oksaharju, Kirsi ja Oksman, Marj Väriä ja kiharaa. Wsy ppimateriaalit: Helsinki. Väripin kirjallisuus.

27 25 Osaaamiskknaisuuden Osaamiskknaisuuden arviinti 1) ppimisen arviinti n esitelty yhteisessä sassa 2) saamisen arviinti n määritelty liitteessä AON Osaamiskknaisuus Värjäyskäsittelyjen svellukset 7 v (4v+1v TOP) Tavite ja Sisältö suunnitella ja tteuttaa värjäyskäsittelyn asiakkaalle hiuksiin ja partaan Asiakaspalvelua Väripin svellutukset parran ja hiusten vaalentamisissa ja värjäyksissä tehdä värjäykseen tarvittavat esi- ja jälkitimenpiteet värjätä hiuksia ja partaa erilaisilla tekniikilla Kasvivärit, elumen Parranvärjäys vaalentaa ja raidittaa hiuksia sekä pistaa väriä hiuksista Erilaiset raiditusmenetelmät susitella ja myydä asiakkaalle ktihittutteet ja hjata asiakasta värikäsiteltyjen hiusten ktihidssa Värihiusten hitaminen ja ktihidn hjaus värjäystutteiden kemialliset minaisuudet ja timintaperiaatteet Hiusten värjäykseen käytettävien aineiden syvempi tutustuminen Värien ainesat inci-luettelssa timia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vurvaikutustilanteissa Asiakaspalvelua niin ppilaitksessa kuin työssäppimisessa edistää timintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään ja vapaaaikanaan ylläpitää terveellisiä elintapja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä timinta- ja työkykyään ttaa humin yrittäjyyden ja vastuullisuuden timinnassaan Itsenäistä työskentelyä asiakaspalvelutilanteissa yhteistyössä muiden piskelijiden ja työpaikalla työntekijöiden kanssa. humii kannattavuuden värjäyksiä tehdessään. ylläpitää työympäristön ergnmisuutta, hygieenisyyttä, terveellisyyttä ja

28 26 Tteutustapa, ppimisympäristöt ja ppimismenetelmät turvallisuutta tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakida ja sujautua niiltä nudattaa ammattietiikkaa ttaa humin kestävän kehityksen sveltaa matematiikkaa ja lunnntieteitä työskentelyssään arviida maa työtään Opinnt sisältävät teriapetusta, harjitus- sekä asiakastöitä ja kirjallisia töitä. Suurin sa harjitustöistä tehdään asiakkaille sekä ppilaitksen parturi-kampaamssa, että työssäppimisjaksilla yrityksissä. Osaamiskknaisuudesta suritetaan 4v työssäppimisen kautta. Osaamiskknaisuuteen sisältyy ppilaitksessa tapahtuvaa työssäppimista vähintään 1v Opiskelija tekee masta saamisestaan näytekansita kk ppimisen ajan. Asiakaspalvelussa piskelija tekee jatkuvasti itsearviintia ja saa pettajalta arviintia jk suullisesti tai kirjallisesti. Opintihin sisältyy vusittain vaihteleva määrä alan tukku- ja ksmetiikkayritysten mia kulutus-, dem- ja näytöspäiviä, sekä iltja. Opiskelijilla n mahdllisuus sallistua assistentteina yritysten kulutus ja näytöspäiviin, jissa tehdään erilaisia trendikkäitä värjäyksiä. Opiskelumateriaalit Oman alan lehdet, kirjallisuus ja mnisteet Yritysten mat väripin ja värjäystutteiden hjeet ja materiaalit. Dahlstrand, Ann & Lars, Mansikkaniemi, H. & Salmela, T Väri ja hiukset. D&D. Luma, Aija & Kara, Aija Vaihtaahan kamelenttikin väriään ksmetiikan mahdllisuudet ja rajat. Gummerus: Jyväskylä. Väripin kirjallisuus Osaamiskknaisuuden Osaamiskknaisuuden arviinti Kara, Raija, Oksaharju, Kirsi ja Oksman, Marj Väriä ja kiharaa. Wsy ppimateriaalit: Helsinki Jaksn aikana piskelija surittaa värjäyskäsittelyn ammattisaamisen näytön työssäppimispaikalla jatkuvana näyttönä. Parranvärjäys!? 1) ppimisen arviinti n esitelty yhteisessä sassa 2) saamisen arviinti n määritelty liitteessä AON

29 PERMANENTTIKÄSITTELYT (10 OV) Ammattitaitvaatimukset Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa suunnitella ja tteuttaa asiakkaalle erilaisia hiusten permanenttikäsittelyjä ttaa humin leikkausrakenteen ja kampauksen permanenttikäsittelyn suunnitelmassaan tehdä permanentissa tarvittavat esi- tai jälkitimenpiteet tehdä permanentin ja suristaa hiuksia valita permanentissa käytettävät tutteet ja määritellä käytettävien aineiden vaikutusajat käyttää permanenttauksen työvälineitä, tekniikita ja tutteita hyödyntää permanenttikäsittelyjä tehdessään tietjaan aineiden kemiallisista minaisuuksista, vaikuttavista aineista ja niiden timintaperiaatteista susitella ja myydä asiakkaalle spivat hit- ja mutilututteet ktikäyttöön ja hjata niiden käytössä käyttää työyhteisössä permanentin ammattikäsitteistöä ja palvelutilanteessa käytännönläheistä asiakkaan ymmärtämää kieltä timia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vurvaikutustilanteissa edistää timintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään ylläpitää terveellisiä elintapja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä timinta- ja työkykyään ylläpitää työympäristön ergnmisuutta, hygieenisyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakida ja sujautua niiltä nudattaa ammattietiikkaa ttaa humin kestävän kehityksen sveltaa matematiikkaa ja lunnntieteitä työskentelyssään arviida maa työtään Ammattitaidn sittamistavat Opiskelija tai tutkinnn surittaja sittaa ammattitaitnsa tekemällä permanentteja asiakaspalvelutilanteissa parturi-kampaamssa tai muussa mahdllisimman hyvin alan työpaikan lsuhteita vastaavassa ympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia. Ammattisaamisen näytössä sitetaan vähintään työprsessin hallinta: kknaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: kknaan työn perustana levan tiedn hallinta: ihn ja hiuksen rakenteen tietjen hyödyntäminen, tyylin ja hiusmudin humin ttaminen ja ammattikäsitteistön hallinta

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja Marja

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010. Näyttötutkinto

HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010. Näyttötutkinto HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010 Näyttötutkinto SISÄLLYSLUETTELO HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA, 120 ov... 3 TUTKINNON HENKILÖKOHTAISTAMINEN... 3 TUTKINTOTILAISUUDET

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KOSMETOLOGI Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja

Lisätiedot

VALMA-KOULUTUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

VALMA-KOULUTUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS VALMA-kulutus n hyvä vaihteht sinulle js haluat tutustua erilaisiin kulutusalihin ja ammatteihin tarvitset lisäaikaa ja hjausta kulutuksen ja ammatin valinnassa

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto

Hiusalan perustutkinto Hiusalan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat... 3 2.1.1 Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt... 3 2.1.2 Kampaukset ja ehostus... 5 2.1.3 Värjäyskäsittelyt... 7 2.1.4 Permanenttikäsittelyt...

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Pakolliset tutkinnon osat Hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta 20osp

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja n tutkintkhtainen sa Sähkö- ja autmaatitekniikan perustutkint 2015 Sähköasentaja, Autmaatiasentaja Oph määräys 77/011/2014 Luksian hallitus 24.4.2015 Sisältö 1 Sähkö- ja autmaatialan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

Kauneudenhoitoala Kosmetologi Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT AMMATTIOPISTO

Kauneudenhoitoala Kosmetologi Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT AMMATTIOPISTO Kauneudenhitala Ksmetlgi Kauneudenhidn ja tuteneuvnnan kulutushjelma TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT AMMATTIOPISTO Työssäppimisen hjaavat pettajat Nina Sipilä-Latvehmas gsm 043 824 0456 Anu

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja n tutkintkhtainen sa Kne- ja metallialan perustutkint 2015 Kneistaja Levyseppähitsaaja Oph määräys 50/011/2014 Luksian hallitus 12.6.2015 Sisältö 1 Kne-ja metallialan kuvaus ja arvperusta sekä perustutkinnn

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, puuala

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, puuala Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Käsi- ja taidetellisuusalan perustutkint, puuala 2015 Tutteen suunnittelun ja valmistuksen saamisala, artesaani Hyväksytty 18.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Käsi-

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Autalan perustutkint 2015 Autmaalauksen saamisala, autmaalari Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Autalan perustutkinnn, autmaalauksen saamisalan, autmaalari,

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

OHJATAAN YHDESSÄ. Opiskelija. Opinto-ohjaaja. Hoksaajaopettaja. Vastuuopettaja. Erityisen tuen ohjaava opettaja. Opettaja.

OHJATAAN YHDESSÄ. Opiskelija. Opinto-ohjaaja. Hoksaajaopettaja. Vastuuopettaja. Erityisen tuen ohjaava opettaja. Opettaja. Opintsihteeri OHJATAAN YHDESSÄ Hksaajapettaja Opint-hjaaja Erityisen tuen hjaava pettaja Opiskelija Vastuupettaja Opettaja Terveydenhitaja OPINTO-OHJAAJA Dia 1 kulutusten markkininti piskelijarekrytinti

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Tutkinnon perusteet. Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto

Tutkinnon perusteet. Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto Tutkinnn perusteet Taidetellisuusalan erikisammattitutkint Sisustuksen saamisala Osaamisalan kuvaus: Sisustuksen saamisala (3183) Sisustajamestari n sisustuksen ammattilainen, yrittäjä tai työntekijä,

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Autalan perustutkint 2015 Autkrinkrjauksen saamisala, autkrinkrjaaja Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Autalan perustutkinnn, autkrinkrjauksen saamisalan,

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Autalan perustutkint 2015 Auttekniikan saamisala, ajneuvasentaja Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Autalan perustutkinnn, auttekniikan saamisalan, ajneuvasentaja,

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Muvi- ja kumitekniikan perustutkint 2015 Muvitekniikan saamisala, muvitutevalmistaja Hyväksytty 19.10.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Muvi- ja kumitekniikan perustutkinnn

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1 OHJAUS ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSSA... 2 2 TOTEUTTAMINEN... 2 2.1 Hakeutuminen opintoihin... 3 2.2 Ammatillinen peruskoulutus... 3 2.2.

SISÄLTÖ 1 OHJAUS ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSSA... 2 2 TOTEUTTAMINEN... 2 2.1 Hakeutuminen opintoihin... 3 2.2 Ammatillinen peruskoulutus... 3 2.2. Hyväksytty petuksen jhtryhmässä 3.9.2015 0 SISÄLTÖ 1 OHJAUS ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSSA... 2 2 TOTEUTTAMINEN... 2 2.1 Hakeutuminen pintihin... 3 2.2 Ammatillinen peruskulutus... 3 2.2.1 Opintjen alkaessa...

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Lukuvusi 2010 11 Opintjen suunnittelu ja pintneuvnta Opintjen suunnittelu n lennainen sa piskelua. Suunnittelu alkaa j sillin, kun piskelija saa tiedn piskelupaikasta ja hyväksymiskirjeen mukana perustietja

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI 2009 Forssan ammatti-instituutti kulttuuriala. Tuotteen suunnittelu ja valmistus Keramiikka-ala

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI 2009 Forssan ammatti-instituutti kulttuuriala. Tuotteen suunnittelu ja valmistus Keramiikka-ala KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI 2009 Frssan ammatti-instituutti kulttuuriala Tutteen suunnittelu ja valmistus Keramiikka-ala Sisältö Käsi- ja taidetellisuusalan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI

OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI JOHTO-hanke 03/2015 YTO-työryhmä Sisällysluettel Sisällys 1. Yleisiä periaatteita... 2 2. Ohjeet nudatettavaksi 31.7.2015 asti... 4 1. Päättävät piskelijat... 4

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Parturi-kampaaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Hiusalan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 Humak Avin AMK 2015 2016, päivitetty 18.6.2015 AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 JÄRJESTÖ- JA NUORISOTYÖ (YLEMPI AMK) / HELSINGIN TKI-KESKUS (ILKKA) Paikkja: 10 piskelijaa / pintjaks

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Vastuukäyttäjän tehtävät

Vastuukäyttäjän tehtävät Vastuukäyttäjän tehtävät 22.3.2013 Satu Hrnbrg Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedte 3/500/2013 Kulutuksen järjestäjä nimeää 2-6 vastuukäyttäjää, jiden tehtäviä vat Perehtyminen rganisaati-, kulutustarjnta-

Lisätiedot

Opintojen ohjaus Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO

Opintojen ohjaus Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Opintjen hjaus Keski-Phjanmaan ammattipistssa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Sisällys 1 JOHDANTO... 1 2 OPINTO-OHJAUS... 2 3 OHJAUS JA

Lisätiedot

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin:

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin: Opiskeluikeushje Ohje piskeluikeudesta perustuu allaleviin säädöksiin ja sen tarkituksena n sveltaa säädöksiä Metrplia Ammattikrkeakulun pintasiissa, tukea Metrplian yhtenäisiä timintatapja ja piskeluun

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistöpalvelujen perustutkint Sisällys 2.1 Pakllinen tutkinnn sa... 3 2.1.1 Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuttaminen, 15 sp... 3 2.2 Kiinteistönhidn saamisalan, kiinteistönhitaja, paklliset

Lisätiedot

Metropolian musiikin koulutusohjelma/ tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Metropolian musiikin koulutusohjelma/ tutkintoon johtava aikuiskoulutus Metrplian musiikin kulutushjelma/ tutkintn jhtava aikuiskulutus Alla tieta siitä, kenelle kulutus n suunnattu sekä pääpiirteittäin, mitä kulutus sisältää. Tämän listan alla n kerrttu valintakkeen rakenteesta,

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA Lunt- ja ympäristöala OPETUSSUUNNITELMA, 180 sp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luntalan saamisala LUONTO-OHJAAJA Tämä petussuunnitelma n vimassa Salpauksessa 1.8.2015 jälkeen alkavassa petuksessa.

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT 2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Värjäyskäsittelyn suunnitteleminen suunnittelee värjäyskäsittelyn ohjeen mukaan ja ottaa huomioon värjäyksessä tarvittavat

Lisätiedot

Luonnonvara- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO. Eläintenhoidon osaamisala. Eläintenhoitaja

Luonnonvara- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO. Eläintenhoidon osaamisala. Eläintenhoitaja Lunnnvara- ja ympäristöala OPETUSSUUNNITELMA, 180 sp MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO Eläintenhidn saamisala Eläintenhitaja Jhtkunnan hyväksymä Salpauksen ammattisaamisen timikunta Vimassa alkaen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen Savon koulutuskuntayhtymässä Tuloksia ja käytäntöjä

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen Savon koulutuskuntayhtymässä Tuloksia ja käytäntöjä Työpaikalla tapahtuvan ppimisen kehittäminen Savn kulutuskuntayhtymässä Tulksia ja käytäntöjä Maija Savlainen 15.11.2017 Kehittämishanke 8/2015-7/2018 Tteuttaja Savn kulutuskuntayhtymä. Hanke n valmisteltu

Lisätiedot

1 17092015 LPM-lista (lisäykset, poistot, muutokset) lukuvuodelle 2014 2015 eli opintoihin lukuvuodelle 2014 2015 tehdyt keskeiset muutokset

1 17092015 LPM-lista (lisäykset, poistot, muutokset) lukuvuodelle 2014 2015 eli opintoihin lukuvuodelle 2014 2015 tehdyt keskeiset muutokset 1 17092015 LPM-lista (lisäykset, pistt, muutkset) lukuvudelle 2014 2015 eli pintihin lukuvudelle 2014 2015 tehdyt keskeiset muutkset Tarvittaessa kysy aina lisätietja Teknillisen tiedekunnan pintneuvnnasta:

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto 2014

Hiusalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hiusalan perustutkinto 2014 Parturi-kampaajan osaamisala, parturi-kampaaja Lausuntopyyntö 43/421/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 Hiusalan perustutkinto

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset lääkealan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset lääkealan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset lääkealan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 7.12.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut

Oppijan verkkopalvelut Esa Keränen 7.5.2012 Oppijan verkkpalvelut Tdennetun saamisen rekisteri Esiselvityksen yhteenvet Esityksen rakenne Jhdant Tdennetun saamisen rekisteri Tietsisältöjen rajaukset Tteutusmalli Vaikutukset

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinnon suorittaminen ja arviointi Hiusalan tutkintotoimikunnan ohjeistus

Hiusalan perustutkinnon suorittaminen ja arviointi Hiusalan tutkintotoimikunnan ohjeistus Hiusalan perustutkinnon suorittaminen ja arviointi Hiusalan tutkintotoimikunnan ohjeistus Tutkintosuorituksien arvioinnissa kiinnitetään huomiota tutkinnon perusteissa määriteltyihin arvioinnin kohteisiin.

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO HIUSALAN PERUSTUTKINTO HIUSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 07.05.2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Hiusalan

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012-

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012- Ystävän apuri Palveluihin hjaamisen pasvihk ikäihmisen ystävälle Ystävätiminnan alueellisen tuen kehittämisprjekti 2012- TAVALLISEN IHMISEN TAIDOIN Oppaan sisällöstä: Opas n tarkitettu Punaisen Ristin

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA kulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 Khderyhmä: Varsinaiset sallistujat: Alkupetuksen erityispettajat Luentjäsenet: Varsinainen sallistuja vi lisäksi nimetä työkavereistaan

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Krkeakuluhakujen uudistus 2014 - inftilaisuus krkeakulujen vieraskielisen kulutuksen virkailijille Verkkpäätimittaja Satu Merilut, OPH Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opintplku Oppijan verkkpalvelu

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö Taiteen peruspetuksen järjestäjän muistilista Kesäkuu/2013 Muistilistan sisältö: 1. Taiteen peruspetuksen käsite ja lainsäädäntö 2. Taiteen peruspetuksen järjestäminen ja rahitus 3. Hallinnllinen ja muu

Lisätiedot

Tutustumme Kokoomukseen

Tutustumme Kokoomukseen Tutustumme Kkmukseen Opiskelevan pienryhmän aineist Kansallisen Sivistysliitn Opintkeskus KANSIO www.kkmus.fi/kansi/aineistt/tutustumme_kkmukseen Tutustumme Kkmukseen Kkmuksen paikallisyhdistyksiin liittyy

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014 Määräys 43/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015 Liikkujan plku -verkst Tapaamisen tavitteet kirkastaa yhteistä Urheillen terveyttä seurassa viestiä ja viestintää saada tukea man piltin/hankkeen käytäntöön

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot