KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI 2009 Forssan ammatti-instituutti kulttuuriala. Tuotteen suunnittelu ja valmistus Keramiikka-ala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI 2009 Forssan ammatti-instituutti kulttuuriala. Tuotteen suunnittelu ja valmistus Keramiikka-ala"

Transkriptio

1 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI 2009 Frssan ammatti-instituutti kulttuuriala Tutteen suunnittelu ja valmistus Keramiikka-ala

2 Sisältö Käsi- ja taidetellisuusalan kuvaus ja arvperusta 1 Tutteen suunnittelun ja valmistuksen kulutushjelman tavitteet 2 Käsi- ja taidetellisuusalan tutkinnn mudstuminen Frssan ammatti-instituutissa 4 Kaikille paklliset tutkinnn sat 50 v 5 Tutteen valmistus 20 v 5 Kulttuurilähtöinen valmistaminen 10 v 10 Asiakaslähtöinen valmistaminen 10 v 14 Tutteen suunnittelu 10 v 18 Kaikille valinnaiset tutkinnn sat 22 Asiakaspalvelu ja myyntityö 10 v 22 Kulttuurin sveltaminen käsityöhön 10 v 26 Ohjaustiminta 10 v 30 Palvelun tutteistaminen 34 Sisustustyö 10 v 38 Stailaus 10 v 42 Taidekäsityö 10 v 46 Tilaustyön valmistaminen 10 v 50 Tutekehitys 10 v 54 Tutteen valmistaminen käsityönä 10 v 58 Vapaasti valittavat tutkinnn sat, 10 pintviikka ammatillisessa peruskulutuksessa 62

3 Käsi- ja taidetellisuusalan kuvaus ja arvperusta Frssan ammatti-instituutissa järjestettävä kulttuurialan artesaanien kulutus kumpuaa j pian sata vutta, eli vudesta 1911, jatkuneesta käsityötaitjen petuksen perinteestä Tammelassa. Keramiikan saamisalan artesaanien petuksessa kunniitetaan perinteisiä valmistusmenetelmiä, mutta sataan tehdä myös kestävän kehityksen arvt humiiden. Asiakaslähtöisyys tulee tutuksi tilaustöiden, myyjäistutteiden, ja asiakaspalvelun piskelijatöissä sekä työelämäjakslla. Ideinti ja suunnittelu tukee tutekehittelyä, jsta ppimisen prsessi tallentuu prtfli -salkkuun. Sumalaisessa käsityöperinteessä esteettisyys, käytettävyys ja tutteen elinkaari kulkevat sukuplvelta tisella. Kulttuurituntemuksen, taiteen ja taideaineiden piskelu, sekä vurvaikutus kansainvälisten piskelijiden kanssa laajentaa piskelijan saamista timia myös glbalisituvassa ja mdernissa design-yhteiskunnassa. Käsi- ja taidetellisuusalan ammattilaiset timivat useilla palvelun ja valmistuksen timialilla eri ammateissa jk tisen palveluksessa, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjittajana. Alan yritystiminta perustuu saamiseen, laatuun ja yksilöllisiin tutteisiin tai palveluihin. Yritykset vat tyypillisesti pieniä, ja verkstituminen mukaan lukien alihankinta n timinnalle lunteenmainen ja tärkeä tapa kasvattaa timintavlyymia ja tehkkuutta. Käsi- ja taidetellisuusalan ammattilaiset vivat timia tutantprsessin eri vaiheissa. Yritysten pienuus, saamiseen painttuminen ja timintatapjen justavuus auttavat niitä timimaan justavasti taluselämän suhdanteissa. Raja käsityön, taidetellisuuden ja taidekäsityön välillä ei le selkeä, jten alan tutteet ulttuvat käyttöesineistä ja erilaisista palveluista taideteksiin. Alan tyypillisiä työtehtäviä vat laadukkaiden käsityötutteiden valmistus, suunnittelu ja mutilu, krjaaminen ja restaurinti, hjaus- ja palvelutehtävät sekä erikistuneet myyntitehtävät. Käsi- ja taidetellisuusalan ammattilainen hallitsee ammattialansa materiaalit, työvälineet ja työmenetelmät laaja-alaisesti. Työssä ja työskentelyssä krstuvat asiakaslähtöisyys ja yksilöllisyys, esteettinen ja luva saaminen, tyyli- ja laatutietisuus, krkeatasinen suunnittelu ja valmistus, yhteistyökyky, yrittäjämäinen asenne työhön sekä valmius jatkuvasti kehittää ja jakaa maa saamista. Työ edellyttää usein verkstitunutta yhteistyötä suunnittelijiden, asiantuntijiden ja tisten alan ammattilaisten kanssa. Käsityön tekeminen ja taidn kehittyminen vi lla asiakkaalle kuntutusta, elämys tai uutta sisältöä elämään antava tait, jten kasvava harrastustiminta sekä matkailu- ja 1

4 hyvinvintipalveluiden humiiminen lisäävät alan ammattilaisten hjaustehtäviä. Muutsherkkyys sekä tutteiden ja palveluiden hulellinen tutteistaminen lisäävät alan ammattilaisten kykyä tunnistaa uusia liiketimintamahdllisuuksia. Käsi- ja taidetellisuusalan mahdllisuuksia ja vahvuuksia vat luvuuden, esteettisyyden, tekemisen taidn ja ympäristömyönteisyyden arvstus. Teknlgian kehitystä hyödynnetään alalla mm. suunnittelussa ja valmistuksessa sekä sähköisenä kaupankäyntinä. Käsi- ja taidetellisuusalalla timitaan sumalaisen kulttuurin ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi kansainvälistyvässä maailmassa. Tavitteena n luda viihtyisä, esteettinen, timiva ja terveellinen tutemaailma ja ympäristö. Tutteiden ja palveluiden krkea laatu, timivuus, taludellisuus, kestävyys, kauneus sekä spusintu valmistajan, käyttäjän ja ympäristön välillä tukevat kulttuurista, ssiaalista, eknmista ja eklgista kestävää kehitystä. Ympäristömyönteinen ja asiakaslähtöinen tutteen suunnittelu, tutteiden elinkaaren humiiminen ja kestävät raaka-aineiden valinnat sekä valmistus vat käsi- ja taidetellisuusalalla sekä arvja että kilpailuvaltteja. Timinnan lähtökhtana n asiakaslähtöinen palveluhenkisyys ja tulksellinen yhteistiminta. Käsi- ja taidetellisuusalalla arvstetaan ihmisen kknaisvaltaista kehitystä, vastuullisuutta, alitteellisuutta, matimisuutta, luvuutta, yksilöllisyyttä ja yhteistyökykyisyyttä. Alalla krstuu käsillä tekemisen tait sekä perinteisten työmenetelmien ja työtapjen kehittäminen ja ylläpitäminen. Kansainvälistyvässä ympäristössä tarvittavia minaisuuksia alan timijilla vat viestintä ja mediasaaminen sekä kieli- ja kulttuurisaaminen. Yrittäjämäinen timinta edellyttää kustannustietisuutta ja taludellisuutta, markkinintisaamista, liiketimintamahdllisuuksien tunnistamista ja asiakaslähtöistä vurvaikutteista palvelusaamista. Alalle tyypillinen verkstituminen edellyttää mm. vurvaikutus- ja yhteistyötaitja, verkstitumisen mahdllisuuksien tunnistamista sekä kykyä timia verkstissa avimesti ja luttamusta lisäten. Alan ammattilaisen tulee sata tehdä ja lukea erilaisia suunnitelmia ja työselityksiä. Timinta edellyttää myös laadunhallinnan, kuluttajansujan sekä malli- ja tekijänikeuden tuntemista. Tutteen suunnittelun ja valmistuksen kulutushjelman tavitteet Tutteen suunnittelun ja valmistuksen kulutushjelman tai saamisalan surittanut artesaani saa timia useilla palvelun ja valmistuksen timialilla eri ammateissa jk tisen palveluksessa, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjittajana. Hän vi timia alan valmistus-, tutant-, suunnittelu-, mutilu-, krjaus-, restaurinti-, hjaus-, palvelu- ja/tai myyntitehtävissä. Hän tuntee 2

5 ammattialansa materiaaleja ja työtapja laajasti ja erikistuu valitsemiinsa ammattialan työtehtäviin. Hän saa timia vurvaikutteisesti, asiakaslähtöisesti, tyyli- ja laatutietisesti, luvasti ja yhteistyökykyisesti. Hän timii kustannustietisesti ja taludellisesti. Hänellä n yrittäjämäinen asenne työhön tisen palveluksessa timiessaankin sekä valmius kehittää ja jakaa maa saamistaan. Hän pystyy timimaan alitteellisesti, avimesti ja luttamusta lisäten yhteistyössä suunnittelijiden, asiantuntijiden ja tisten alan ammattilaisten kanssa. Hän saa tutteistamista ja markkinintia sekä tunnistaa uusia liiketimintamahdllisuuksia muuttuvassa yhteiskunnassa. Hän humii työssään laadunhallinnan, kuluttajansujan sekä malli- ja tekijänikeuden. Hänellä n myös edellytykset kehittää itseään ja surittaa ammattitutkint työkkemusta saatuaan. Käsi- ja taidetellisuusalan perustutkinnn surittaneella artesaanilla n laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet ammattialansa eri tehtäviin sekä jatk-pintihin. Lisäksi hänellä n erikistuneempi saaminen ja työelämän edellyttämä ammattitait yhdellä tutkinnn sa-alueella siten, että tutkinnn surittanut vi sijittua työelämään, suriutua ammattialansa tehtävistä myös muuttuvissa lissa sekä kehittää ammattitaitaan. Käsi- ja taidetellisuusalan perustutkint sisältää työ-, elinkein- ja kulttuurielämästä lähtöisin levia ammattialja, jtka eravat tisistaan materiaalin ja/tai erityissaamisen perusteella. Artesaanilla n mnipulinen ammattitait, ja hän saa sveltaa ppimiaan taitja ja tietja vaihtelevissa työelämän tilanteissa sekä nähdä työnsä sana ympäristöä ja suurempia tehtäväkknaisuuksia. Hän saa ttaa työssään humin lähialjen ammattilaisten tehtävät. Artesaani n lutettava, laatutietinen, esteettisyyttä ymmärtävä, ma-alitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hän t ekee työnsä ammattialaa kskevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti. Artesaanilla n yrittämisen perusvalmiudet ja hän työskentelee kestävän ja terveen yritystiminnan periaatteita nudattaen. Hän ttaa työssään humin kulttuurisen, ssiaalisen, eknmisen ja eklgisen kestävän kehityksen tavitteet. Artesaani saa suunnitella työnsä sekä lukea ja tehdä ammattialaansa liittyviä suunnitelmia. Hän saa tehdä ammattialansa materiaali-, työmenekki- ja kustannuslaskelmia sekä esitellä ja arviida maa työtään. Artesaani nudattaa ja ylläpitää turvallisia työmenetelmiä ja työtapja sekä ikeaa asennetta arvstavaa työturvallisuuskulttuuria, jka sisältää työturvallisuutta sekä terveyttä ja työkykyä edistävän timinnan. Artesaani saa käyttää työssään tarvittavaa tiettekniikkaa. 3

6 Käsi- ja taidetellisuusalan tutkinnn mudstuminen Frssan ammatti-instituutissa Tutteen suunnittelun ja valmistuksen k. Suritusvusi Keramiikka 120 v Kaikille paklliset tutkinnn sat 50 v Tutteen valmistaminen, 20 v 20 x Kulttuurilähtöinen valmistaminen, 10 v 10 x x Asiakaslähtöinen valmistaminen, 10 v 10 x Tutteen suunnittelu, 10 v 10 x Valinnaiset tutkinnn sat 40 v Asiakaspalvelu ja myyntityö, 10 v 10 x Kulttuurin sveltaminen käsityöhön, 10 v 10 x Ohjaustiminta, 10 v 10 x Sisustustyö 10 x Stailaus 10 x Taidekäsityö 10 v 10 x Tilaustyön valmistaminen, 10 v 10 x x Tutekehitys, 10 v 10 x Tutteen valmistaminen käsityönä, 10 v 10 x Ammattitaita täydentävät tutkinnn sat 16 v Äidinkieli 4 x x x Tinen ktimainen kieli, rutsi 1 x Vieras kieli, A-kieli englanti 2 x x Matematiikka 3 x x x Fysiikka 1 x Kemia 1 x Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiet 1 x Liikunta 1 x Terveystiet 1 x Taide ja kulttuuri 1 x Ammattitaita täydentävät lisäsat 4 v Tiet- ja viestintätekniikka 1 x x Kulttuurituntemus 1 x Vieraat kulttuurit 1 x Yrittäjyys 1 x Vapaasti valittavat tutkinnn sat 10 v x x x 4

7 Kaikille paklliset tutkinnn sat 50 v Tutteen valmistus 20 v Tutkinnn sa sisältää keramiikan perusteet eli käsinrakentamisen, kipsityön perusteet, sveltavan valmistamisen, materiaalipin ja väripin, sekä tutteen valmistuksen sekä ammattisaamisen näytön. Opintjaksn sisältyy tehdas- ja musevierailut. Opinnt ja ammattisaamisen näyttö suritetaan ensimmäisenä lukuvunna. Oppimateriaalina Mattisn: Keramiikka, Ateena ja Jylhä- Vuri: Keramiikan materiaalit, Taitemia. Ammattitaitvaatimukset saa suunnitella maa työtään valmistaa tutteen valita työhön spivat työmenetelmät ja työtteet valmistaa tutteen käyttäen työhjeita ja -piirustuksia valita ja hankkia tutteeseen materiaalit hultaa työvälineitä tehdä työhjeita ja työpiirustuksia valmistamastaan tutteesta viimeistellä tutteen luvutuskuntn käyttää turvallisia työmenetelmiä nudattaa työturvallisuushjeita. Arviinti Taulukkn n kttu arviinnin khteet sekä arviintikriteerit klmelle eri saamisen taslle. Ammatillisessa peruskulutuksessa arviinnin khteet vat samalla tutkinnn san keskeinen sisältö. 5

8 1. Työprsessin hallinta Valmistuksen suunnittelu suunnittelee hjattuna maa työtään suunnittelee maa työtään ja tekee hjattuna työsuunnitelman suunnittelee maa työtään ja tekee tarkituksenmukaisen työsuunnitelman sekä muuttaa suunnitelmia tarpeen vaatiessa Tutteen valmistus valmistaa hjattuna tavitteen mukaisen tutteen valmistaa tavitteen mukaisen tutteen valmistusaikataulua nudattaen valmistaa tavitteen mukaisen tutteen sekä työskentelee suunnitelmallisesti svittuja valmistusaikatauluja nudattaen ja mahdllisista pikkeamista neuvtellen Työhjeiden ja - piirustusten käyttö valmistuksessa valmistaa hjattuna ammattialan tutteita työhjeiden ja työpiirustusten mukaan valmistaa ammattialan tutteita työhjeiden ja työpiirustusten mukaan ja tekee hjattuna työhjeita ja työpiirustuksia valmistamastaan tutteesta valmistaa ammattialan tutteita työhjeiden ja työpiirustusten mukaan ja tekee työhjeita ja työpiirustuksia valmistamastaan tutteesta Itsearviinti arvii työskentelyään ja tutetta suhteessa tavitteisiin. arvii työskentelyään ja tutetta suhteessa tavitteisiin sekä muuttaa timintaansa hjeiden mukaisesti. arvii ja kehittää timintaansa laatutavitteiden saavuttamiseksi. 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Ammattialan työmenetelmien ja työtteiden käyttö käyttää ammattialan työmenetelmiä ja työtteita tarkituksenmukaisesti ja turvallisesti valitsee hjeiden avulla työhön spivat työmenetelmät ja työtteet sekä käyttää niitä tarkituksenmukaisesti ja turvallisesti valitsee työhön spivat työmenetelmät ja työtteet sekä käyttää niitä tarkituksenmukaisesti ja turvallisesti erilaisissa työtilanteissa Työvälineiden valinta ja käyttö valitsee hjattuna työhön spivat työvälineet, kneet ja laitteet sekä käyttää niitä tarkituksenmukaisesti ja valitsee hjeiden avulla työhön spivat työvälineet, kneet ja laitteet sekä käyttää, pitää kunnssa ja hultaa niitä tarkituksenmukaisesti ja valitsee työhön spivat työvälineet, kneet ja laitteet sekä käyttää, pitää kunnssa ja hultaa niitä tarkituksenmukaisesti ja turvallisesti erilaisissa 6

9 turvallisesti turvallisesti työtilanteissa käyttää hjattuna tiettekniikkaa tiednhallinnan, tallentamisen ja tuttamisen sekä tiedn siirtämisen ja vastaanttamisen välineenä käyttää hjattuna ammattialan teknlgiaa ja tiettekniikkaa valmistuksessa käyttää ammattialan teknlgiaa ja tiettekniikkaa valmistuksessa Työvälineiden hult hultaa hjattuna työvälineet, kneet ja laitteet hultaa työvälineet, kneet ja laitteet hultaa työvälineet, kneet ja laitteet ja kutsuu tarvittaessa paikalle ammattilaisen Materiaalien taludellinen käyttö käyttää hjeiden avulla tarkituksenmukaisia materiaaleja taludellisesti käyttää tarkituksenmukaisia materiaaleja taludellisesti hankkii tarkituksenmukaisia materiaaleja ja käyttää niitä taludellisesti ratkaisee hjattuna ammattityöhön liittyviä laskutimituksia. ratkaisee hjattuna ammattityöhön liittyvät laskutimitukset. ratkaisee ammattityöhön liittyvät laskutimitukset. 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Materiaalien valinta valitsee hjattuna käyttötarkitukseen spivia ammattialan materiaaleja ja käyttää hjattuna niitä taludellisesti valitsee hjattuna käyttötarkitukseen, - khteeseen ja tyyliin spivia ammattialan materiaaleja ja käyttää niitä taludellisesti valitsee hjattuna hullettavuudeltaan ja hinnaltaan käyttötarkitukseen, - khteeseen ja tyyliin spivia ammattialan materiaaleja ja käyttää niitä taludellisesti Estetiikan humin ttaminen valmistuksessa ja viimeistelyssä valmistaa ja viimeistelee tutteen hjattuna luvutuskuntn. valmistaa tutteen arviiden sen muta, mittasuhteita ja valmistustapaa sekä viimeistelee tutteen hjeiden avulla luvutuskuntn. valmistaa tutteen arviiden sen muta, mittasuhteita ja valmistustapaa sekä viimeistelee tutteen luvutuskuntn. 4. Elinikäisen ppimisen avaintaidt 7

10 Oppiminen ja ngelmanratkaisu ratkaisee hjattuna työtehtävissä syntyneitä ngelmatilanteita tutuissa tilanteissa ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ngelmatilanteita ja tekee hjeiden avulla valintja ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ngelmatilanteita sekä tekee valintja ja päätöksiä ma-alitteisesti ja timii erilaisissa tilanteissa tarkituksenmukaisesti Vurvaikutus ja yhteistyö timii työyhteisön jäsenenä ja tekee vastuullaan levat tehtävät annettujen hjeiden mukaisesti timii työyhteisön jäsenenä sekä edistää hjeiden avulla työyhteisön timintaa timii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja edistää ma-alitteisesti työyhteisön timintaa Ammattietiikka nudattaa työaikja nudattaa työaikja ja käyttää työajan tarkituksenmukaisesti nudattaa työaikja ja käyt tää työajan tarkituksenmukaisesti sekä timii vastuullisesti tavitteen saavuttamiseksi svitussa aikataulussa Terveys, turvallisuus ja timintakyky käyttää hjattuna turvallisia, spivasti kurmittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ttaen humin ergnmian käyttää hjeiden avulla turvallisia, spivasti kurmittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ttaen humin ergnmian käyttää ma-alitteisesti turvallisia, spivasti kurmittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ttaen humin ergnmian nudattaa annettuja työturvallisuushjeita nudattaa työturvallisuushjeita nudattaa työturvallisuushjeita, havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmittaa niistä hulehtii työympäristön siisteydestä ja välttää riskejä työssään. hulehtii työympäristön siisteydestä, välttää riskejä työssään ja ttaa humin työyhteisön muut jäsenet. kehittää työympäristön viihtyvyyttä, välttää riskejä työssään ja ttaa humin työyhteisön muut jäsenet. 8

11 Ammattitaidn sittamistavat sittaa ammattitaitnsa timimalla ammattialan ammattitaitvaatimusten mukaisessa työtehtävässä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia. Ammattisaamisen näytössä sitetaan vähintään - työprsessin hallinta paitsi valmistuksen suunnittelu - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta paitsi työvälineiden hult - työn perustana levan tiedn hallinnasta estetiikan humin ttaminen valmistuksessa ja viimeistelyssä - elinikäisen ppimisen avaintaidt kknaan. Siltä sin kuin tutkinnn sassa vaadittavaa ammattitaita ei vida ammattisaamisen näytössä tai tutkinttilaisuudessa sittaa, sitä täydennetään muulla saamisen arviinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. 9

12 Kulttuurilähtöinen valmistaminen 10 v Kulttuurilähtöisen valmistamisen pinnissa piskellaan dreijauksen perusteet ja perinteiset työtavat, sumalaisen histriallisen esinekulttuurin ja keramiikka-alan histrian pinnt. Kulttuuriperinteen taitamista svelletaan esinevalmistukseen ja saamista esitellään kevään timintatapahtumassa. Tutkinnn sassa suritetaan myös kansatieteen, Sumen taidehistrian ja yleisen taidehistrian pinnt ja piskellaan maalausta. Opinnt suritetaan ensimmäisen lukuvuden keväällä ja tisen vusikurssin syksyllä. Opintihin sisältyy musevierailu ja muita tutustumiskäyntejä. Tutkinnn saan liittyy ammattisaamisen näyttö. Ammattitaitvaatimukset saa suunnitella ja valmistaa kulttuurilähtöisen tutteen tai palvelun valita ja käyttää kulttuurilähtöisiä työmenetelmiä ja -välineitä hankkia asiantuntijan apua ratkaista ngelmatilanteita timia ja tehdä ammattityötä eri kulttuuritaustaisten kanssa ilmaista asiansa ja tuda esille erilaisia näkökantja nudattaa tehtyjä spimuksia nudattaa työaikja ja aikatauluja nudattaa työstä annettuja työturvallisuushjeita. Arviinti Taulukkn n kttu arviinnin khteet sekä arviintikriteerit klmelle eri saamisen taslle. Ammatillisessa peruskulutuksessa arviinnin khteet vat samalla tutkinnn san keskeinen sisältö. 10

13 1. Työprsessin hallinta Kulttuurilähtöinen suunnittelu ja valmistus valmistaa hjattuna kulttuurilähtöisen tutteen tai palvelun suunnittelee ja valmistaa kulttuurilähtöisen tutteen tai palvelun suunnittelee ja valmistaa kulttuurilähtöisen tutteen tai palvelun sekä työskentelee suunnitelmallisesti työskentelee hjattuna asetettujen laatutavitteiden saavuttamiseksi sekä nudattaa työaikja ja svittuja aikatauluja työskentelee asetettujen laatutavitteiden mukaisesti sekä nudattaa työaikja ja svittuja aikatauluja työskentelee suunnitelmallisesti ja kustannustehkkaasti asetettujen laatutavitteiden mukaisesti sekä nudattaa työaikja ja svittuja aikatauluja ja neuvttelee niiden pikkeamisista Itsearviinti arvii työskentelyään ja tutetta suhteessa tavitteisiin. arvii työskentelyään ja tutetta suhteessa tavitteisiin sekä muuttaa timintaansa hjeiden mukaisesti. arvii ja kehittää hjattuna maa timintaansa laatutavitteiden saavuttamiseksi. 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Kulttuurilähtöisten työmenetelmien ja - välineiden käyttö käyttää hjattuna ammattialansa kulttuurilähtöisiä työmenetelmiä ja - välineitä ammattialan spimuskäytänteiden mukaisesti valitsee hjattuna ja käyttää ammattialansa kulttuurilähtöisiä työmenetelmiä ja -välineitä ammattialan spimuskäytänteiden mukaisesti valitsee ja käyttää, tarvittaessa yhteistyössä muiden aljen timijiden kanssa kulttuurilähtöisiä työmenetelmiä ja -välineitä ammattialjen spimuskäytänteiden mukaisesti nudattaa asiantuntijan hjeita ttaa tarvittaessa vastaan asiantuntijan apua työtä suunnitellessaan ja tteuttaessaan hankkii tarvittaessa asiantuntijan apua työtä suunnitellessaan ja tteuttaessaan Materiaalien käyttö käyttää hjattuna ammattialan perinteisiä ja nykyisin käytössä levia materiaaleja käyttää ja valitsee hjattuna ammattialan perinteisiä ja nykyisin käytössä levia materiaaleja käyttää ja valitsee ammattialan perinteisiä ja nykyisin käytössä levia materiaaleja 11

14 Kestävän kehityksen humin ttaminen työmenetelmien, - välineiden ja materiaalien valinnassa käyttää hjattuna elinkaariajattelun humin ttavia työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja. käyttää elinkaariajattelun humin ttavia työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja. käyttää elinkaariajattelun humin ttavia työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja ja kehittää hjattuna timintaansa. 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Kulttuuritiedn hyödyntäminen suunnittelussa ja valmistuksessa hankkii hjattuna ammattialan kulttuuritieta hankkii ammattialan kulttuuritieta ja ttaa hjattuna humin khderyhmän hankkii ammattialan kulttuuritieta ja ttaa humin khderyhmän tunnistaa eri aikakausien tutteita tai ympäristöjä ja niiden tyylipiirteitä käyttäen lähdeaineistja tunnistaa ja ajittaa eri aikakausien tutteita tai ympäristöjä sekä niiden materiaaleja, rakenteita tai tyylipiirteitä tunnistaa ja ajittaa eri aikakausien tutteita tai ympäristöjä sekä niiden materiaaleja, rakenteita ja tyylipiirteitä käyttää hjattuna hankkimaansa tieta tteuttamisessa. käyttää hankkimaansa tieta tteuttamisessa ja hjattuna suunnittelussa. käyttää hankkimaansa tieta suunnittelussa ja tteuttamisessa. 4. Elinikäisen ppimisen avaintaidt Oppiminen ja ngelmanratkaisu ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ngelmatilanteita sekä tekee hjattuna valintja ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ngelmatilanteita sekä tekee valintja ja hjeiden avulla päätöksiä ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ngelmatilanteita sekä tekee valintja ja päätöksiä erilaisissa tilanteissa Vurvaikutus ja yhteistyö nudattaa vurvaikutustilanteisiin annettuja hjeita timiessaan yhdessä eri aljen ammattilaisten kanssa timii tilanteen vaatimalla tavalla työskennellessään yhdessä eri aljen ammattilaisten ja asiantuntijiden kanssa ilmaisee selkeästi asiansa ja tu rakentavasti esille erilaisia näkökantja työskennellessään yhdessä eri aljen ammattilaisten ja asiantuntijiden kanssa timii hjattuna eri kulttuurialueilta tulevien kanssa timii eri kulttuurialueilta tulevien kanssa timii ja tekee ammattityötä eri kulttuurialueilta tulevien kanssa Ammattietiikka työskentelee hjattuna tehtyjen spimusten mukaan työskentelee tehtyjen spimusten mukaan työskentelee tehtyjen spimusten mukaan ja humii hjattuna kulttuuriert spimuksissa 12

15 Terveys, turvallisuus ja timintakyky nudattaa hjattuna työstä annettuja työturvallisuushjeita aiheuttamatta vaaraa itselleen tai muille. nudattaa työstä annettuja työturvallisuushjeita aiheuttamatta vaaraa itselleen tai muille. nudattaa työstä annettuja työturvallisuushjeita ja ttaa humin työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden. Ammattitaidn sittamistavat sittaa ammattitaitnsa timimalla kulttuurilähtöisen valmistuksen työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia. Ammattisaamisen näytössä sitetaan vähintään - työprsessin hallinta kknaan - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta muut paitsi kestävän kehityksen humin ttaminen - työn perustana levan tiedn hallinta kknaan - elinikäisen ppimisen avaintaidt paitsi ppiminen ja ngelmanratkaisu. Siltä sin kuin tutkinnn sassa vaadittavaa ammattitaita ei vida ammattisaamisen näytössä tai tutkinttilaisuudessa sittaa, sitä täydennetään muulla saamisen arviinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. 13

16 Asiakaslähtöinen valmistaminen 10 v Asiakaslähtöisen valmistamisen pinnissa perehdytään sarjavalmistuksen menetelmiin sekä dreijauksessa että valutyössä. Tutkinnn sa sisältää myös myyntitutteen suunnittelun ja asiakastutteen valmistamisen, sekä piirtämisen ja ammattienglannin pinnt. Tutkinnn saan sisältyy myös artesaanin plku luentsarja. Tutkinnn saan sisältyy ammattisaamisen näyttö. Opinnt suritetaan tisen vuden kuluessa. Opintjaksn puitteissa tutustutaan yrittäjyyden tukipalveluihin ja tehdään yritysvierailuja. Ammattitaitvaatimukset saa suunnitella maa työtään valmistaa tutteen tai palvelun arviida ja kehittää maa timintaansa työskennellessään ttaa humin asetetut laatutavitteet valita materiaalit laskea materiaalien kulutuksen tehdä hinta-arvin ja tarjuksen neuvtella asiakkaan kanssa esitellä tteutusvaihtehtja esitellä valintjen vaikutusta tteutukseen havainnllistaa tutetta tai palvelua spia asiakastapaamisista nudattaa työaikja ja aikatauluja nudattaa työstä annettuja työturvallisuushjeita. Arviinti 14

17 Taulukkn n kttu arviinnin khteet sekä arviintikriteerit klmelle eri saamisen taslle. Ammatillisessa peruskulutuksessa arviinnin khteet vat samalla tutkinnn san keskeinen sisältö. 1. Työprsessin hallinta Asiakaslähtöisen työprsessin suunnittelu suunnittelee hjattuna maa työtään asiakkaan tarpeet humin ttaen suunnittelee maa työtään ja tekee hjattuna tteuttamiskelpisen työsuunnitelman asiakkaan tarpeet humin ttaen suunnittelee maa työtään ja tekee tteuttamiskelpisen työsuunnitelman asiakkaan tarpeet humin ttaen sekä muuttaa suunnitelmaa tarpeen vaatiessa Tutteen tai palvelun valmistus valmistaa hjattuna tavitteen mukaisen tutteen tai palvelun valmistaa tavitteen mukaisen tutteen tai palvelun valmistaa tavitteen mukaisen tutteen tai palvelun sekä työskentelee suunnitelmallisesti työskentelee hjattuna asetettujen laatutavitteiden saavuttamiseksi ja nudattaa työaikja ja svittuja aikatauluja työskentelee asetettujen laatutavitteiden mukaisesti ja nudattaa työaikja ja svittuja aikatauluja työskentelee suunnitelmallisesti ja kustannustehkkaasti asetettujen laatutavitteiden mukaisesti, nudattaa työaikja ja svittuja aikatauluja ja neuvttelee niiden pikkeamisista Hinnittelu ratkaisee hjattuna työhön liittyviä laskutimituksia ratkaisee hjattuna ammattityöhön liittyvät laskutimitukset ratkaisee ammattityöhön liittyvät laskutimitukset laskee materiaalien kulutuksen ja tekee hjattuna hinta-arvin materiaalikustannuksista laskee materiaalien kulutuksen, tekee hintaarvin materiaalikustannuksista ja arvii hjattuna työhön käytettävän ajan laskee materiaalien kulutuksen, tekee hintaarvin kknaiskustannuksista ja tekee tarjuksen, jka sisältää materiaalikustannukset ja työhön käytettävän ajan Itsearviinti arvii työskentelyään ja tutetta suhteessa tavitteisiin. arvii työskentelyään ja tutetta suhteessa tavitteisiin sekä muuttaa timintaansa hjeiden mukaisesti. arvii ja kehittää hjattuna maa timintaansa laatutavitteiden saavuttamiseksi. 15

18 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja - välineiden valinta neuvttelee hjattuna asiakkaan kanssa tutteelle asetettavista vaatimuksista ja valitsee työmenetelmät ja - välineet tteutukseen neuvttelee asiakkaan kanssa tutteelle asetettavista vaatimuksista ja valitsee työmenetelmät ja -välineet tteutukseen neuvttelee asiakkaan kanssa tutteelle asetettavista vaatimuksista, esittelee eri tteutusvaihtehtja ja valitsee työmenetelmät ja - välineet tteutukseen Materiaalien valinta ja käyttö valitsee hjattuna ja käyttää työhön sveltuvia ammattialalla käytettäviä materiaaleja. valitsee ja käyttää tteutukseen sveltuvia materiaaleja keskustellen hjattuna asiakkaan kanssa niistä ja valintjen vaikutuksesta tutteen timivuuteen, kestävyyteen, ulknäköön, laatuun ja hintaan. valitsee ja käyttää tteutukseen sveltuvia materiaaleja keskustellen asiakkaan kanssa niistä ja valintjen vaikutuksesta tutteen timivuuteen, kestävyyteen, ulknäköön, laatuun ja hintaan. 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Havainnllistaminen havainnllistaa hjattuna tutetta tai palvelua asiakkaalle havainnllistaa tutetta tai palvelua asiakkaalle käyttäen ammattialalle sveltuvia visualisintimenetelmiä havainnllistaa tutetta tai palvelua asiakkaalle käyttäen ammattialalle sveltuvia visualisintimenetelmiä, jtka herättävät asiakkaan kiinnstuksen tutetta tai palvelua khtaan Estetiikan humin ttaminen valmistuksessa valmistaa hjattuna asiakkaalle tutteita, jtka vat mudltaan, mittasuhteiltaan ja väritykseltään tasapainisia kknaisuuksia. valmistaa asiakkaalle tutteita, jtka vat mudltaan, mittasuhteiltaan ja väritykseltään tasapainisia kknaisuuksia. valmistaa asiakkaalle tutteita, jtka vat viimeisteltyjä ja mudltaan, mittasuhteiltaan sekä väritykseltään tasapainisia kknaisuuksia. 4. Elinikäisen ppimisen avaintaidt 16

19 Oppiminen ja ngelmanratkaisu ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ngelmatilanteita sekä tekee hjattuna valintja ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ngelmatilanteita sekä tekee valintja ja hjeiden avulla päätöksiä ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ngelmatilanteita sekä tekee valintja ja päätöksiä Vurvaikutus ja yhteistyö hulehtii hjattuna asiakastapaamisista luntevasti hulehtii ja spii asiakastapaamisista luntevasti ja justavasti hulehtii ja spii asiakastapaamisista luntevasti, justavasti ja rakentavasti Ammattietiikka työskentelee hjattuna tehtyjen spimusten mukaan työskentelee tehtyjen spimusten mukaan työskentelee tehtyjen spimusten mukaan ja etsii tieta tekijänikeuksista ja kuluttajansujalaista Terveys, turvallisuus ja timintakyky nudattaa hjattuna työstä annettuja työturvallisuushjeita aiheuttamatta vaaraa itselleen tai muille. nudattaa työstä annettuja työturvallisuushjeita aiheuttamatta vaaraa itselleen tai muille. nudattaa työstä annettuja työturvallisuushjeita ja ttaa humin työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden. Ammattitaidn sittamistavat sittaa ammattitaitnsa timimalla asiakaslähtöisen valmistuksen työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia. Ammattisaamisen näytössä sitetaan vähintään - työprsessin hallinnasta tutteen tai palvelun valmistus - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta materiaalien valinta ja käyttö - työn perustana levan tiedn hallinnasta estetiikan humin ttaminen valmistuksessa - elinikäisen ppimisen avaintaidista ammattietiikka ja terveys, turvallisuus ja timintakyky. Siltä sin kuin tutkinnn sassa vaadittavaa ammattitaita ei vida ammattisaamisen näytössä tai tutkinttilaisuudessa sittaa, sitä täydennetään muulla saamisen arviinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. 17

20 Tutteen suunnittelu 10 v Tutteen suunnittelussa perehdytään plastiseen smmitteluun, harjitellaan ideintia, piskellaan tutekehityksen teriaa ja käytäntöä, tteutetaan ma prtfli ja esitellään kansin sisältö. Tutesuunnittelun prjektityönä tteutetaan tute taideteksen phjalta ja piensarjatutteita. Tutantprsessia dkumentidaan. Tutkinnn san surittamisen yhteydessä piskellaan myös tutekuvausta. Tutkinnn sa suritetaan tisen vusikurssin keväällä. Ammattitaitvaatimukset saa tteuttaa ammattialan tavanmukaisia suunnitelmia dkumentida suunnitteluprsessin käyttää suunnittelun ja dkumentinnin työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja valita valmistusmenetelmän, materiaalit ja tarvikkeet suunniteltuun tutteeseen käyttää suunnitelmia vurvaikutustilanteissa ratkaista suunnitelmien ngelmatilanteita nudattaa aikatauluja ja tehtyjä spimuksia. Arviinti Taulukkn n kttu arviinnin khteet sekä arviintikriteerit klmelle eri saamisen taslle. Ammatillisessa peruskulutuksessa arviinnin khteet vat samalla tutkinnn san keskeinen sisältö. 18

21 1. Työprsessin hallinta Suunnitteluprsessin tteuttaminen tteuttaa hjattuna ammattialan tavan mukaisia suunnitelmia ammattialalle sveltuvilla visuaalisen ilmaisun ja teknisen tteuttamisen keinilla ammattialalle keskeisissä suunnitteluprsessin vaiheissa tteuttaa hjattuna esteettisiä ammattialan tavan mukaisia suunnitelmia ammattialalle sveltuvilla visuaalisen ilmaisun ja teknisen tteuttamisen keinilla ammattialalle keskeisissä suunnitteluprsessin vaiheissa tteuttaa ammattialan tavan mukaan, hjattuna asiakkaan tavitteet humin ttavia esteettisiä suunnitelmia ammattialalle sveltuvin visuaalisen ilmaisun ja teknisen tteuttamisen keinin useisiin suunnitteluprsessin vaiheisiin Dkumentinti ja suunnitelmien vurvaikutteinen käyttö dkumenti hjattuna suunnitteluprsessinsa ja käyttää hjattuna suunnitelmiaan perusteluina vurvaikutustilanteissa dkumenti suunnitteluprsessinsa ja käyttää hjattuna suunnitelmiaan perusteluina vurvaikutustilanteissa dkumenti suunnitteluprsessinsa ja käyttää suunnitelmiaan perusteluina vurvaikutustilanteissa Kestävän kehityksen arviinti suunnitelmissa arvii hjattuna suunnitelmien materiaalisia ratkaisuja suhteessa tutteen käyttötarkitukseen ja - ikään tai -ympäristöön. arvii hjattuna suunnitelmien materiaalisia tai visuaalisia ratkaisuja suhteessa tutteen käyttötarkitukseen ja -ikään tai -ympäristöön. arvii suunnitelmien visuaalisia, materiaalisia ja valmistusmenetelmällisiä ratkaisuja suhteessa tutteen käyttötarkitukseen, - ikään ja -ympäristöön. 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Ammattialan suunnitteluprsessin eri vaiheisiin sveltuvien työmenetelmien, työvälineiden sekä materiaalien valinta ja käyttö käyttää ammattialan suunnitelmien tekemiseen liittyviä keskeisimpiä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja keskeisissä ammattialan suunnitteluprsessin vaiheissa, mutta tarvitsee muissa vaiheissa hjausta käyttää ja valitsee hjattuna ammattialan suunnitelmien tekemiseen liittyviä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja keskeisissä ammattialan suunnitteluprsessin vaiheissa käyttää ja valitsee ammattialan suunnitelmien tekemiseen spivimmat työmenetelmät, työvälineet ja materiaalit ja sveltaa niitä hjattuna ammattialan suunnitteluprsessin eri vaiheissa käyttää hjattuna tiettekniikkaa tiednhallinnan, tallentamisen ja tuttamisen sekä tiedn siirtämisen ja käyttää hjattuna ammattialan teknlgiaa ja tiettekniikkaa suunnittelussa käyttää ammattialan teknlgiaa ja tiettekniikkaa suunnittelussa 19

22 vastaanttamisen välineenä Visuaalisen ilmaisun menetelmien käyttö käyttää hjattuna visuaalisessa ilmaisussaan ammattialan tavan mukaista väri-, mut- tai tilasmmittelua käyttää visuaalisessa ilmaisussaan ammattialan tavan mukaista väri-, muttai tila-smmittelua ja hyödyntää ajittain hjattuna maa luvuuttaan tai persnallista ilmaisuaan käyttää visuaalisessa ilmaisussaan ammattialan tavan mukaista väri-, mut- tai tilasmmittelua ja hyödyntää ajittain hjattuna maa luvuuttaan ja persnallista ilmaisuaan Dkumentinnin työmenetelmien ja - välineiden käyttö laatii hjattuna käsin tai kneella ammattialan tavan mukaisia visuaalisia esityksiä esimerkiksi teknisiä piirrksia, malleja, materiaalinäytteitä tai esityskuvia. laatii käsin tai hjattuna kneella ammattialan tavan mukaisia visuaalisia esityksiä esimerkiksi teknisiä piirrksia, malleja, materiaalinäytteitä tai esityskuvia. laatii käsin ja kneella ammattialan tavan mukaisia visuaalisia esityksiä esimerkiksi teknisiä piirrksia, malleja, materiaalinäytteitä tai esityskuvia. 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Tiednhankinta tekee hjattuna lunnksia ympäristöstään tai hjattuna havainni muulla ammattialalle sveltuvalla tavalla ympäristöään ja käyttää lähdeaineistja tekee lunnksia ja tteuttaa hjattuna muita ammattialan tavan mukaisia visuaalisia esityksiä ympäristöstään ja käyttää lähdeaineistja tekee lunnksia ja tteuttaa muita ammattialan tavan mukaisia visuaalisia esityksiä ympäristöstään ja käyttää lähdeaineistja sekä tulkitsee hjattuna kuvia ja lunnksia Valmistusmenetelmi en, materiaalien ja tarvikkeiden valinta etsii hjattuna tutteen suunnitelmaan spivia materiaaleja ja tarvikkeita sekä ttaa humin tutteen valmistusmahdllisuudet etsii ja hjattuna vertailee tutteen suunnitelmaan spivia vaihtehtisia materiaaleja ja tarvikkeita sekä ttaa hjattuna humin tutteen tteuttamiskelpiset valmistusmahdllisuudet etsii, vertailee ja valitsee tutteen suunnitelmaan spivia vaihtehtisia materiaaleja ja tarvikkeita sekä ttaa humin tutteen tteuttamiskelpiset valmistusmahdllisuudet Estetiikan hyödyntäminen materiaali-, rakenneja työtaparatkaisuissa ttaa hjattuna humin väri-, mut- tai tilasmmittelun vaikutukset valitessaan ammattialan materiaali-, tai rakenne- tai työtaparatkaisuja. ttaa humin väri-, muttai tilasmmittelun vaikutukset valitessaan ammattialan materiaali- tai rakenne- tai työtaparatkaisuja. ttaa humin väri-, mut- tai tilasmmittelun vaikutukset valitessaan ammattialan materiaali-, rakenne- ja työtaparatkaisuja. 4. Elinikäisen 20

23 ppimisen avaintaidt Oppiminen ja ngelmanratkaisu ratkaisee hjattuna suunnitelmien ngelmatilanteita ratkaisee suunnitelmien ngelmatilanteita ja tekee valintja ratkaisee suunnitelmien ngelmatilanteita sekä tekee valintja ja päätöksiä Vurvaikutus ja yhteistyö tekee hänelle annetut tehtävät tekee vastuullaan levat tehtävät ja timii yhteistyökykyisesti timii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työyhteisön ja ryhmän jäsenenä Ammattietiikka työskentelee hjattuna tehtyjen spimusten ja svitun aikataulun mukaan. työskentelee tehtyjen spimusten mukaan ja spii aikataulumuutksista etukäteen. työskentelee tehtyjen spimusten mukaan sekä suunnittelee hjattuna aikatauluja ja nudattaa niitä. Ammattitaidn sittamistavat sittaa ammattitaitnsa timimalla tutteen suunnittelun työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia. Ammattisaamisen näytössä sitetaan vähintään - työprsessin hallinnasta jk suunnitteluprsessin tteuttaminen tai dkumentinti ja suunnitelmien vurvaikutteinen käyttö - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta ammattialan suunnitteluprsessin eri vaiheisiin sveltuvien työmenetelmien, työvälineiden sekä materiaalien valinta ja käyttö ja visuaalisen ilmaisun menetelmien käyttö tai dkumentinnin työmenetelmien ja -välineiden käyttö ja visuaalisen ilmaisun menetelmien hallinta - työn perustana levan tiedn hallinnasta muut paitsi tiednhankinta - elinikäisen ppimisen avaintaidista vurvaikutus ja yhteistyö sekä ammattietiikka. Siltä sin kuin tutkinnn sassa vaadittavaa ammattitaita ei vida ammattisaamisen näytössä tai tutkinttilaisuudessa sittaa, sitä täydennetään muulla saamisen arviinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. 21

24 Kaikille valinnaiset tutkinnn sat Tutkinnn sia vidaan surittaa työssäppimisen jakslla. Tutkinnn saan vi sisältyä myös pinnäytetyö, muutin saaminen sitetaan näytöllä. Opiskelija vi suunnata maa ammatillista saamistaan tietylle erikistumisalueelle, kiinnstuksen mukaan. Asiakaspalvelu ja myyntityö 10 v Ammattitaitvaatimukset saa palvella asiakkaita erilaisissa myynnin asiakaspalvelutilanteissa selvittää asiakkaan tarpeet ja dtukset käyttää tieta myyntitutteista ja palveluista asiakastilanteessa käyttää ammattialan saamista asiakastilanteessa suunnitella myyntitapahtumaa pitää myyntipaikan viihtyisänä ja hukuttelevana timia työyhteisön jäsenenä nudattaa työaikja. Arviinnin khteet sekä arviintikriteerit klmelle eri saamisen taslle. Ammatillisessa peruskulutuksessa arviinnin khteet vat samalla tutkinnn san keskeinen sisältö. 22

25 1. Työprsessin hallinta Myynnin edistäminen tekee hjattuna hyllytystä ja esillepana tekee hyllytystä ja esillepana tekee hyllytystä, esillepana ja hjattuna smistusta Asiakaspalvelu ja myyntityö selvittää asiakkaan tarpeita ja palvelee häntä selvittää asiakkaan tarpeita ja palvelee häntä khteliaasti selvittää asiakkaan tarpeita ja palvelee häntä aktiivisesti ja khteliaasti Palautteen vastaantt arvii työskentelyään ja palvelun tteuttamista suhteessa tavitteisiin ja ttaa vastaan palautetta. arvii työskentelyään ja palvelun tteuttamista suhteessa tavitteisiin sekä muuttaa timintaa saamansa palautteen mukaan. arvii ja kehittää timintaansa laatutavitteiden saavuttamiseksi sekä muuttaa ja kehittää timintaa saamansa palautteen mukaan. 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Asiakaspalvelun ja myyntityön menetelmien käyttö käyttää hjattuna myyntija markkinintimenetelmiä käyttää myynti- ja markkinintimenetelmiä käyttää myynti- ja markkinintimenetelmiä sekä arvii niiden sveltuvuutta ammattialalle palvelee hjattuna asiakasta khteliaasti palvelee asiakasta khteliaasti ja vurvaikutteisesti palvelee asiakasta khteliaasti, vurvaikutteisesti ja esitellen vaihtehtja ttaa vastaan palveluun tai myyntityöhön liittyvää palautetta ttaa vastaan palveluun tai myyntityöhön liittyvää palautetta sekä arvii asiakaspalvelutaitjaan ttaa vastaan palveluun tai myyntityöhön liittyvää palautetta sekä arvii ja kehittää asiakaspalvelutaitjaan Oheistehtävien tekeminen hulehtii hjattuna työympäristön timivuudesta ja siisteydestä. hulehtii työympäristön timivuudesta, siisteydestä ja viihtyisyydestä. hulehtii ma-alitteisesti työympäristön timivuudesta, siisteydestä ja viihtyisyydestä. 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Tute-, palvelu- ja etsii hjattuna tieta etsii tieta myyntitutteista etsii tieta 23

26 ammattitiedn hankinta myyntitutteista ja palveluista ja palveluista myyntitutteista ja palveluista sekä käyttää sitä työssään käyttää hjattuna ammattialan saamista palvelu- ja myyntityössä. käyttää ammattialan saamista palvelu- ja myyntityössä. käyttää ammattialan saamista ja sveltaa sitä hjattuna palvelu- ja myyntityöhön. 4. Elinikäisen ppimisen avaintaidt Vurvaikutus ja yhteistyö timii hjattuna asiakaspalvelu- ja myyntitilanteissa timii asiakaspalvelu- ja myyntitilanteissa ja pyytää tarvittaessa apua muilta timii tilanteen vaatimalla tavalla asiakaspalvelu- ja myyntitilanteissa keskustelee asiakkaan kanssa keskustelee asiakkaan kanssa, kuuntelee häntä ja ilmaisee itseään selkeästi keskustelee asiakkaan kanssa, kuuntelee häntä ja ilmaisee itseään selkeästi ja luttamusta herättäen Ammattietiikka nudattaa työaikja sekä käyttäytyy ja pukeutuu hjeiden mukaan. nudattaa työaikja sekä käyttäytyy ja pukeutuu tilanteen vaatimusten mukaan. nudattaa työaikja sekä käyttäytyy ja pukeutuu tilanteen vaatimusten mukaan ja timii työyhteisössään alitteellisesti. Ammattitaidn sittamistavat sittaa ammattitaitnsa timimalla ammattialansa myyntiin liittyvissä asiakaspalvelutehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia. Ammattisaamisen näytössä sitetaan kknaan - työprsessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana levan tiedn hallinta - elinikäisen ppimisen avaintaidt. 24

27 Siltä sin kuin tutkinnn sassa vaadittavaa ammattitaita ei vida ammattisaamisen näytössä tai tutkinttilaisuudessa sittaa, sitä täydennetään muulla saamisen arviinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. 25

28 Kulttuurin sveltaminen käsityöhön 10 v Ammattitaitvaatimukset saa tteuttaa tutteen valmistuksen ja/tai rakentamisen töitä nudattaa kestävän kehityksen timintatapja käyttää perinteisiä työmenetelmiä valita työmenetelmät, -välineet ja materiaalit tteutukseen käyttää kulttuurista tieta tteutukseen nudattaa vimassa levia säädöksiä ja määräyksiä timia yhteistyötä tehden ttaa humin ammatin arvperustan. Taulukkn n kttu arviinnin khteet sekä arviintikriteerit klmelle eri saamisen taslle. Ammatillisessa peruskulutuksessa arviinnin khteet vat samalla tutkinnn san keskeinen sisältö. 26

29 1. Työprsessin hallinta Kulttuurihistrian ja nykykulttuurin käyttö tteutuksessa käyttää hjattuna tieta eri aikakausien tutteista tai ympäristöistä ja niiden tyylipiirteistä sekä nykypäivän ilmiöistä kulttuuritieta tutteen valmistuksen ja / tai rakentamisen eri tehtävissä käyttää tieta eri aikakausien tutteista tai ympäristöistä ja niiden tyylipiirteistä sekä nykypäivän ilmiöistä tutteen valmistuksen ja / tai rakentamisen eri tehtävissä käyttää ja sveltaa tieta eri aikakausien tutteista tai ympäristöistä ja niiden tyylipiirteistä sekä nykypäivän ilmiöistä tutteen valmistuksen ja / tai rakentamisen eri tehtävissä Tutteen tai palvelun valmistus valmistaa hjattuna tavitteen mukaisen tutteen tai palvelun valmistaa tavitteen mukaisen tutteen tai palvelun valmistaa tavitteen mukaisen tutteen tai palvelun ja työskentelee suunnitelmallisesti Itsearviinti arvii työskentelyään ja tutetta suhteessa tavitteisiin. arvii työskentelyään ja tutetta suhteessa tavitteisiin sekä muuttaa timintaansa hjeiden mukaisesti. arvii ja kehittää hjattuna maa timintaansa laatutavitteiden saavuttamiseksi. 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja -välineiden käyttö ja sveltaminen käyttää ammattialansa perinteisiä ja nykyisiä työmenetelmiä nudattaen vimassa levia säädöksiä ja määräyksiä käyttää ja hjattuna sveltaa ammattialansa perinteisiä ja nykyisiä työmenetelmiä sekä uusia työtapja nudattaen vimassa levia säädöksiä ja määräyksiä valitsee ja käyttää uudella tavalla ammattialansa perinteisiä ja nykyisiä työmenetelmiä sekä uusia työtapja nudattaen vimassa levia säädöksiä ja määräyksiä Kestävän kehityksen humin ttaminen nudattaa hjattuna alalla vaadittavia kestävän kehityksen mukaisia työ- ja timintatapja nudattaa alalla vaadittavia kestävän kehityksen mukaisia työ- ja timintatapja sekä hyödyntää hjattuna kestävän kehityksen perinteisiä hyväksi havaittuja timintatapja nudattaa alalla vaadittavia kestävän kehityksen mukaisia työ- ja timintatapja sekä hyödyntää kestävän kehityksen perinteisiä hyväksi havaittuja timintatapja Materiaalien käyttö etsii, kkeilee ja käyttää hjattuna perinteisiä, uusia, etsii, kkeilee ja käyttää perinteisiä, nykypäivän ja /tai muiden kulttuurien etsii, kkeilee ja käyttää perinteisiä, nykypäivän ja /tai muiden kulttuurien 27

30 uusikäyttö- ja /tai muiden kulttuurien materiaaleja. materiaaleja ja yhdistelee hjattuna niitä uudella tavalla. materiaaleja ja yhdistelee niitä uudella tavalla. 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Kulttuurihistrian ja nykykulttuurin käyttö hankkii hjattuna tieta eri aikakausien tutteista tai ympäristöistä ja niiden tyylipiirteistä sekä nykypäivän ilmiöistä tutteen valmistuksen ja / tai rakentamisen eri tehtävissä hankkii tieta eri aikakausien tutteista tai ympäristöistä ja niiden tyylipiirteistä sekä nykypäivän ilmiöistä tutteen valmistuksen ja / tai rakentamisen eri tehtävissä hankkii ja sveltaa tieta eri aikakausien tutteista tai ympäristöistä ja niiden tyylipiirteistä sekä nykypäivän ilmiöistä tutteen valmistuksen ja / tai rakentamisen eri tehtävissä Estetiikan hyödyntäminen ttaa hjattuna humin aikaan ja tyyliin liittyvät väri-, mut- tai tilasmmittelun vaikutukset valitessaan tteutukseen sveltuvia materiaali- tai rakennetai työtaparatkaisuja. ttaa humin aikaan ja tyyliin liittyvät väri-, muttai tilasmmittelun vaikutukset valitessaan tteutukseen sveltuvia materiaali- tai rakenne- tai työtaparatkaisuja. ttaa humin aikaan ja tyyliin liittyvät väri-, mut- tai tilasmmittelun vaikutukset valitessaan tteutukseen sveltuvia materiaali-, rakenne- ja työtaparatkaisuja. 4. Elinikäisen ppimisen avaintaidt Oppiminen ja ngelmanratkaisu käyttää työssään tuttuja ratkaisuja idei ja tuttaa työssään timivia ratkaisuja idei ja tuttaa työssään timivia ja innvatiivisia ratkaisuja Vurvaikutus ja yhteistyö työskentelee yhteisissä prjekteissa työskentelee vastuullisena tekijänä yhteisissä prjekteissa ja timii yhteistyössä verkstkumppaneiden kanssa työskentelee vastuunkantajana yhteisissä prjekteissa ja edistää yhteistyötä verkstkumppaneiden kanssa Ammattietiikka timii hjattuna ammatin arvperustan mukaisesti. timii ammatin arvperustan mukaisesti. situtuu työhönsä ammatin arvperustan mukaisesti. 28

31 Ammattitaidn sittamistavat sittaa ammattitaitnsa timimalla ammattialan ammattitaitvaatimusten mukaisessa työtehtävässä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia. Ammattisaamisen näytössä sitetaan vähintään - työprsessin hallinta kknaan - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kknaan - työn perustana levan tiedn hallinta kknaan - elinikäisen ppimisen avaintaidista ppiminen ja ngelmanratkaisu sekä ammattietiikka. Siltä sin kuin tutkinnn sassa vaadittavaa ammattitaita ei vida ammattisaamisen näytössä tai tutkinttilaisuudessa sittaa, sitä täydennetään muulla saamisen arviinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. 29

32 Ohjaustiminta 10 v Tutkinnn sa vidaan surittaa työssäppimisen jakslla. Ammattitaitvaatimukset saa suunnitella ja laatia tavitteet hjaukselle hjata ja neuva ammattityön tekemistä arviida hjattavia laatia työ- ja käyttöhjeita laskea hjauksesta mudstuvia kustannuksia vastaanttaa palautetta timinnastaan kehittää timintaansa palautteen mukaan. Taulukkn n kttu arviinnin khteet sekä arviintikriteerit klmelle eri saamisen taslle. Ammatillisessa peruskulutuksessa arviinnin khteet vat samalla tutkinnn san keskeinen sisältö. 30

33 1. Työprsessin hallinta Ohjauksen suunnittelu arvii hjattavien dtuksia ja asettaa tavitteita hjaukselle man hjaajan kanssa arvii hjattavien dtuksia ja valmiuksia arvii hjattavien dtuksia ja valmiuksia ja asettaa hjaukselle tavitteet laatii hjaukselle kknaissuunnitelman man hjaajan avulla laatii hjeiden avulla hjaustilanteelle kknaissuunnitelman laatii hjaukselle kknaissuunnitelman, jka sisältää hjaukseen sallistuville aiheutuvat kustannukset Ohjaus ja neuvnta selviytyy hjaustilanteesta ja käyttää ammattikieltä man hjaajan avustamana selviytyy hjaustilanteesta ja pastaa työvaiheissa neuven sekä käyttää hjauksessa ammattikieltä selviytyy hjaustilanteesta ja pastaa työvaiheissa neuven ja malliksi tehden sekä käyttää hjauksessa ammattikieltä ja antaa kirjallista tai muuta materiaalia tarpeen mukaan Palautteen vastaantt ja arviinti arvii hjaustaan ja vastaanttaa palautetta hjauksesta. arvii hjaustaan ja vastaanttaa palautetta hjaustilanteesta ja muuttaa timintatapja tarvittaessa. arvii hjaustaan ja vastaanttaa palautetta hjaustilanteesta ja muuttaa timintatapja tarvittaessa sekä kehittää hjausprsessia. 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Ohjausmenetelmien käyttö hjaa yksilöä tai kk ryhmää valiten hjauksen avulla kullinkin käytettävän hjaustavan hjaa yksilöä tai kk ryhmää valiten harkintansa mukaan kullinkin käytettävän hjaustavan hjaa yksilöä tai kk ryhmää valiten harkintansa mukaan kullinkin käytettävän hjaustavan, kiinnittää humita hjattavien erityistarpeisiin ja mukauttaa timintaansa niiden mukaan Materiaalien käyttö käyttää hjausta tukevaa ja havainnllistavaa materiaalia. valitsee hjattuna ja käyttää hjausta tukevaa ja havainnllistavaa materiaalia. valitsee ja käyttää hjausta tukevaa ja havainnllistavaa materiaalia. 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Ammattialan käyttää hjaajan käyttää ammattialan käyttää ammattialan 31

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, puuala

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, puuala Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Käsi- ja taidetellisuusalan perustutkint, puuala 2015 Tutteen suunnittelun ja valmistuksen saamisala, artesaani Hyväksytty 18.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Käsi-

Lisätiedot

Tutkinnon perusteet. Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto

Tutkinnon perusteet. Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto Tutkinnn perusteet Taidetellisuusalan erikisammattitutkint Sisustuksen saamisala Osaamisalan kuvaus: Sisustuksen saamisala (3183) Sisustajamestari n sisustuksen ammattilainen, yrittäjä tai työntekijä,

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

Kauneudenhoitoala Kosmetologi Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT AMMATTIOPISTO

Kauneudenhoitoala Kosmetologi Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT AMMATTIOPISTO Kauneudenhitala Ksmetlgi Kauneudenhidn ja tuteneuvnnan kulutushjelma TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT AMMATTIOPISTO Työssäppimisen hjaavat pettajat Nina Sipilä-Latvehmas gsm 043 824 0456 Anu

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014 Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014 Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani

Lisätiedot

VALMA-KOULUTUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

VALMA-KOULUTUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS VALMA-kulutus n hyvä vaihteht sinulle js haluat tutustua erilaisiin kulutusalihin ja ammatteihin tarvitset lisäaikaa ja hjausta kulutuksen ja ammatin valinnassa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja n tutkintkhtainen sa Sähkö- ja autmaatitekniikan perustutkint 2015 Sähköasentaja, Autmaatiasentaja Oph määräys 77/011/2014 Luksian hallitus 24.4.2015 Sisältö 1 Sähkö- ja autmaatialan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014 Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Käsi- ja taideteollisuusalalla suunnitellaan ja valmistetaan asiakkaille tuotteita sisustukseen, vaatetukseen ja elinympäristöön.

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1 OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, ARTESAANI Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma/osaamisala, vaatetusala 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja n tutkintkhtainen sa Kne- ja metallialan perustutkint 2015 Kneistaja Levyseppähitsaaja Oph määräys 50/011/2014 Luksian hallitus 12.6.2015 Sisältö 1 Kne-ja metallialan kuvaus ja arvperusta sekä perustutkinnn

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Autalan perustutkint 2015 Autmaalauksen saamisala, autmaalari Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Autalan perustutkinnn, autmaalauksen saamisalan, autmaalari,

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Autalan perustutkint 2015 Auttekniikan saamisala, ajneuvasentaja Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Autalan perustutkinnn, auttekniikan saamisalan, ajneuvasentaja,

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma Artesaani

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma Artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma Artesaani Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009

Lisätiedot

Forssan ammatti-instituutti

Forssan ammatti-instituutti Forssan ammatti-instituutti Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, tekstiili- ja vaatetusartesaani Koulutuksenjärjestäjän tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Sisällys

TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Sisällys TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Sisällys Taidetellisuusalan perustutkint /Pakllinen tutkinnn sa 1, Tutteen, tilan tai palvelun suunnittelu ja valmistaminen, 45 sp... 2 Taidetellisuusalan perustutkint

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Autalan perustutkint 2015 Autkrinkrjauksen saamisala, autkrinkrjaaja Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Autalan perustutkinnn, autkrinkrjauksen saamisalan,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala. Artesaani

OPETUSSUUNNITELMA. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala. Artesaani OPETUSSUUNNITELMA KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala Artesaani Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 11. Näyttötoimikunta hyväksynyt

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Muvi- ja kumitekniikan perustutkint 2015 Muvitekniikan saamisala, muvitutevalmistaja Hyväksytty 19.10.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Muvi- ja kumitekniikan perustutkinnn

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Nivalan ammattiopisto OSAAMISALA:

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen tutkinnon perusteiden avulla. Tutkinnon perusteet: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014

Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen tutkinnon perusteiden avulla. Tutkinnon perusteet: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014 VISIO-SÄÄTIÖ: NIKKARIPAJA Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen tutkinnon perusteiden avulla Tutkinnon perusteet: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014 Paikka: Visio- säätiö/nikkaripaja

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Kalajoen ammattiopisto, Nivalan

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

tulkitsee musiikillisen muokkaa musiikkia esittämistä

tulkitsee musiikillisen muokkaa musiikkia esittämistä ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin Musiikkiohjelmiston harjoittelu Musiikillisen ilmaisun yleisimpien tulkintatapojen tulkitseminen Musiikin muokkaaminen esitystä varten Itsearviointi ARVIOINNIN KOHDE 2.

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI TUOTTEEN SUUNNITTELU JA VALMISTUS TEKSTIILI JA VAATETUS

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI TUOTTEEN SUUNNITTELU JA VALMISTUS TEKSTIILI JA VAATETUS KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI TUOTTEEN SUUNNITTELU JA VALMISTUS TEKSTIILI JA VAATETUS OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto. Ammatillisen peruskoulutuksen peruste

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto. Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto: Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Käsi- ja taideteollisuusalalla suunnitellaan

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT.

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT. TUTK.OSA ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET 10 ov Opiskelija osaa suunnitella omaa työtään valmistaa tuotteen tai palvelun arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työskennellessään ottaa

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala Muotoiluala Artesaani Hyväksytty 9.5.205

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala Artesaani Vaatetusala Hyväksytty 9.5.205

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala Sisutusrakennusala Artesaani Hyväksytty

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KOSMETOLOGI Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja

Lisätiedot

Arvioijana toimiminen

Arvioijana toimiminen Arviijana timiminen Arviinti prsessina Tutkintjen ert arviinnissa Lutettava dkumentinti Arviinti prsessina Ennen tutkinttilaisuutta Arviijien valinta, mahdllinen hyväksyttäminen Arviijien perehdytys Arviijien

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen Savon koulutuskuntayhtymässä Tuloksia ja käytäntöjä

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen Savon koulutuskuntayhtymässä Tuloksia ja käytäntöjä Työpaikalla tapahtuvan ppimisen kehittäminen Savn kulutuskuntayhtymässä Tulksia ja käytäntöjä Maija Savlainen 15.11.2017 Kehittämishanke 8/2015-7/2018 Tteuttaja Savn kulutuskuntayhtymä. Hanke n valmisteltu

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Kalajoen ammattiopisto Piippolan

Lisätiedot

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA Lunt- ja ympäristöala OPETUSSUUNNITELMA, 180 sp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luntalan saamisala LUONTO-OHJAAJA Tämä petussuunnitelma n vimassa Salpauksessa 1.8.2015 jälkeen alkavassa petuksessa.

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savn Kulutus Oy Etelä-Savn ammattipist Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä-Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjhtaja Marja Anttalainen Hiusalan perustutkint Parturi-kampaaja

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNIT- TELMA. Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma Artesaani

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNIT- TELMA. Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma Artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNIT- TELMA Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma Artesaani Näyttötoimikunta hyväksynyt muutokset 22.9.2010 Rehtori hyväksynyt muutokset

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

KAMPAUKSET JA EHOSTUS

KAMPAUKSET JA EHOSTUS 4.1.2. KAMPAUKSET JA EHOSTUS Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Kampauksen ja ehostuksen suunnitteleminen tekee toteuttamiskelpoisia kampausja ehostussuunnitelmia ja noudattaa

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2009

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2009 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2009 Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma/osaamisala, Ympäristön suunnitelun ja rakentamisen koulutusohjelma/osaamisala, artesaani Hyväksytty

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja Marja

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

PalveluLuotsi. Kehitä asiakaskokemusta

PalveluLuotsi. Kehitä asiakaskokemusta PalveluLutsi Kehitä asiakaskkemusta PalveluLutsi Tavitteena asiakas- ja palvelukkemuksen kehittäminen Analysi eri tutkimusmenetelmin ja yrityksen maa tutkimusaineista hyödyntäen asiakaskhtaamisten kriittiset

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Luonnonvara- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO. Eläintenhoidon osaamisala. Eläintenhoitaja

Luonnonvara- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO. Eläintenhoidon osaamisala. Eläintenhoitaja Lunnnvara- ja ympäristöala OPETUSSUUNNITELMA, 180 sp MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO Eläintenhidn saamisala Eläintenhitaja Jhtkunnan hyväksymä Salpauksen ammattisaamisen timikunta Vimassa alkaen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot