KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO"

Transkriptio

1 Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KOSMETOLOGI Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama Osaamisjhtaja Marja Anttalainen

2 Kauneudenhitalan perustutkint Ksmetlgi Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Sisällysluettel 1 Opetussuunnitelman mudstuminen Opintjen järjestäminen Kauneudenhitalan perustutkinnn mudstuminen ja pintjen ajitus... 3 Tutkinnn kuvaus... 3 Yrittäjyyskasvatuksen tteutuminen tutkinnssa... 3 Paremman palvelun saaja... 4 Kansainvälisyyden tteutuminen tutkinnssa... 4 Tutkintkhtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa kulutuksessa... 5 Tutkinnn rakenne Tutkinnn sien tteutussuunnitelma Kaikille paklliset tutkinnn sat Ksmetlgin kulutushjelma, ksmetlgi Kaikille valinnaiset tutkinnn sat Muut valinnaiset tutkinnn sat ammatillisessa peruskulussa Ammattitaita täydentävät tutkinnn sat Paklliset tutkinnn sat Liitteet Kauneudenhitalan perustutkinnn perusteet, ksmetlgi (OPH) sivustn petussuunnitelmat kansi, jsta löytyvät: Opetussuunnitelman yhteinen sa Opetussuunnitelman yhteisen san liitteet Ammattisaamisen näyttöjen tteutus ja arviintisuunnitelmat Aikuisten näyttötutkinttiminnan suunnitelma

3 1 1 OPETUSSUUNNITELMAN MUODOSTUMINEN Kauneudenhitalan perustutkinnn petussuunnitelma, ksmetlgin kulutushjelma, mudstuu klmesta sasta: Etelä Savn ammattipistn (Esedu) petussuunnitelman yhteinen sa, jssa määritellään Etelä Savn ammattipistn kaikille perustutkinnille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä kuvataan Etelä Savn kulutus OYn timintaa hjaavat strategiat. Kauneudenhitalan perustutkinnn perusteet, jssa n kuvattu tutkinnn ja kulutushjelmien tai saamisaljen tavitteet, tutkinnn mudstuminen, tutkinnn sien ammattitaitvaatimukset tai tavitteet, ammattitaita täydentävien tutkinnn sien arviinnin khteet ja arviintikriteerit sekä ammatillisten tutkinnn sien salta myös ammattitaidn sittamistavat. Lisäksi perusteet sisältävät muita ammatillista peruskulutusta ja näyttötutkintja kskevia määräyksiä. Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma (tämä asiakirja), jssa kuvataan tutkinnn mudstuminen ja petuksen ajitus, ppimisympäristöt sekä menetelmät, jiden avulla piskelija vi saavuttaa tutkinnn ammattitaitvaatimukset ja tavitteet. Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma sisältää ammattisaamisen näyttöjen tteutus ja arviintisuunnitelmat. 2 OPINTOJEN JÄRJESTÄMINEN Ammatilliset perustutkinnt mudstuvat ammatillisista tutkinnn sista, jtka vivat lla pakllisia tai valinnaisia. Lisäksi peruskulutuksena suritettaviin tutkintihin sisältyy pakllisia ja valinnaisia ammattitaita täydentäviä tutkinnn sia. Tutkintn vi myös yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnn sia, jtka laajentavat suritettua tutkinta, sillin kun se n työelämän alakhtaisiin tai paikallisiin ammattitaitvaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnn surittajan ammattitaidn syventämisen kannalta tarpeellista. Opiskelija vi myös valita ammatilliseen perustutkintn tutkinnn sia muista ammatillisista perus tai ammattitutkinnista, valita luki pintja ja/tai surittaa ylippilastutkinnn. Opiskelijan pintja hjaa henkilökhtainen piskelusuunnitelma (HOPS), jssa kuvataan mitä piskelija piskelee. HOPS tehdään perustutkinnn petussuunnitelman ja piskelijan mien tavitteiden ja valintjen perusteella. HOPS vi pitää sisällään erilaisia ppimisen suritustapja ja tavitteita, pintjen ajitusta, alustavia valinnaisten pintjen valintja sekä suunnitelman työssäppimisesta. HOPSia tarkennetaan lukuvusittain pintjen edetessä. Erityistä tukea tarvitsevalle piskelijalle laaditaan henkilökhtainen petuksen järjestämistä kskeva suunnitelma, HOJKS. Siinä määritellään tarvittavat tukitimet ja ne järjestelyt, jita piskelijan pintjen ja työllistymisen tukena käytetään. Yksi pintviikk tarkittaa piskelijan 40 tunnin työpansta. Opintviikk sisältää erilaisia ppimisen mutja ja petusmenetelmiä, jtka valitaan ppimistavitteiden ja piskelijiden ppimisvalmiuksien kannalta tarkituksenmukaisesti. Oppimisen mutja ja petusmenetelmiä vat mm. lähi ja etäpetus, mnimut petus, verkk petus ja työssäppiminen. Oppimista tapahtuu mnipulisissa ppimisympäristöissä, jtka vat kknaisvaltaisia työpaikkjen ja ppilaitsten timintaympäristöjä, jtka mudstuvat itse timipaikkjen ympäristöstä, ppijista,

4 pettajista, työpaikan työntekijöistä ja henkilöstöstä, ppimislähteistä, ppimisnäkemyksistä, erilaisista timintamudista sekä välineistä ja tavista käyttää näitä. Jkaiselle piskelijaryhmälle nimetään ryhmänhjaaja, jka n piskelijan lähin tukihenkilö pintjen ajan. Hän perehdyttää piskelijan pintihin, seuraa läsnälja, vastaa ryhmänsä hyvinvinnista sekä infrmi pintihin kuuluvista arjen asiista. Etelä Savn ammattipist tarjaa myös erityispetusta, jnka tehtävänä n auttaa piskelijaa saavuttamaan tutkintnsa/piskelunsa tavitteet ja sijittumaan työelämään. Erityispetusprsessin käytännön tteutuksesta hulehtivat ensisijaisesti ryhmänhjaajat, pettajat, erityispetusvastaavat ja ammatilliset erityispettajat, jtka yhteistyössä vastaavat erityisestä tuesta ja hjauksesta kk pintjen ajan. Kk tutkinnn surittaminen n tutkintn jhtavassa kulutuksessa ensisijainen tavite. Etelä Savn ammattipistssa perustutkinnt vidaan surittaa myös työelämän timinta ja tehtäväkknaisuuksia vastaavina tutkinnn sina. Lähtökhtana vat tällöin sekä piskelijan/tutkinnn surittajan mahdllisuudet työllistyä kapea alaista saamista vaativaan työhön että piskelijan/tutkinnn surittajan yksilölliset piskeluvalmiudet ja elämäntilanne. Tarkemmin pintjen järjestäminen n kuvattu Etelä Savn ammattipistn Opetussuunnitelman yhteisessä sassa. 2

5 3 3 KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN AJOITUS TUTKINNON KUVAUS Kauneudenhitalan perustutkinnn yleistavitteina n tuttaa piskelijalle tai tutkinnn surittajalle laaja alaiset ammatilliset perusvalmiudet timintaan kauneudenhitalan työntekijänä ja ammatinharjittajana, alan neuvnta ja myyntitehtävissä ja muissa asiakaspalvelutehtävissä. Hänellä n edellytykset hakeutua jatk pintihin sekä surittaa alan muita tutkintja työkkemusta saatuaan. Hyvät ssiaaliset ja vurvaikutukselliset taidt ja tisen kunniittaminen vat tärkeitä asiakaspalvelu ja ihnhittyötä tekevän minaisuuksia. Ksmetlgina timiminen edellyttää tieta hygieniasta, aseptisista timintaperiaatteista, ihmisen anatmiasta ja fysilgiasta sekä ihn rakenteesta, ihn timinnasta ja ihn sairauksista. Työ vaatii myös tieta ksmetiikan ainessista, KOSMETIIKKAA kskevasta LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ ja ksmeettisista tutteista. Tutteiden ja hitjen mnipulistumisen myötä erikissaamisen merkitys kasvaa. Lisäksi Kauneudenhitalan ammattilainen tuntee kuluttajan ikeudet ja velvllisuudet sekä ttaa ne humin työssään. Hän tietää kauneudenhitalan kuluttajansujalainsäädännön, työsujelumääräykset ja hjeet sekä nudattaa niitä timinnassaan. Hittyö edellyttää erilaisten ihnhitmenetelmien ja laitteiden käytön saamista sekä ymmärrystä, miten ne vaikuttavat ihmisen ihn ja kehn. Sähköpillinen tietämys n välttämätöntä, jtta asiakkaiden terveys ja turvallisuus ei hidettaessa vaarantuisi. Hän hulehtii masta työturvallisuudestaan ja hyvinvinnistaan sekä asiakkaiden terveydestä valitsemalla turvalliset tutteet, työmenetelmät ja tavat. Hän edistää timinnallaan työyhteisön turvallisuutta sekä saa hjata asiakasta terveysliikunnassa. Ihnhidn hjauksessa krstuvat sisältöinä mm. ravinnn ja liikunnan terveysvaikutusten välittäminen hjattavalle. Kauneudenhitalan palvelutyön arvpäämääriä vat asiakkaan fyysinen, psyykkinen ja ssiaalinen hyvinvinti, hänen manarvntuntnsa lisääntyminen sekä mielihyvän, elämysten ja virkistyksen tunteen lisääminen. Kauneudenhitalalla työskennellään usein läheisessä kntaktissa hyvin eri ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden kanssa. Kauneudenhitalalla työskentelevä saa tulkita sellaisia asiakkaan tarpeita ja tiveita, jtka eivät välttämättä tule selkeästi esille keskusteltaessa. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TOTEUTUMINEN TUTKINNOSSA Yrittäjyys n vahvasti esillä kauneudenhitalan tutkinnssa. Kulun ppilashitla Kaunla, yrittäjämäinen timintatapa, yrittäjyyden arvstus sekä yrittäjyyspedaggiikka vat tärkeä sa Etelä Savn ammattipistn arvja, timintaperiaatteita ja painpistealja. Yrittäjyyttä krstetaan erityisesti man saamisen henkilökhtaistamisen (HOPS) kautta. Yrittäjyys tudaan Etelä Savn ammattipistssa selkeästi esille yhtenä uravaihtehtna. Yrittäjyyttä edistävät työelämäjakst (24 v), hankkeet ja taskas yrittäjyyspetus antavat piskelijille hyvät mahdllisuudet yrittäjyyssaamisen kartuttamiseen ja mien liikeideiden kehittämiseen. Yrittäjyyspetukseen kuuluu käytännön yhteistyö alueen yritysten ja sidsryhmien kanssa. Yritykset hyötyvät piskelijiden saamisesta muun muassa erilaisten työelämäprjektien ja kehittämistehtävien kautta.

6 Kauneudehitalan ammattilaisena vit työskennellä jk yrittäjinä tai tisen palveluksessa. Hittyötä tekevät ksmetlgit timivat esimerkiksi kauneushitlissa, kylpylöissä, htelleissa, palvelutalissa, lääkäriasemilla tai mnipulisia hyvinvintipalveluita tarjavissa yrityksissä. Kauneudenhitalan palveluja n myös mahdllista viedä lähelle asiakasta, kuten ktiin tai työpaikalle. Yrittäjä tarvitsee sisäisen yrittäjyyden lisäksi myös yrittäjyyden ja yritystiminnan tietja ja taitja. Yritystimintaan liittyvä saaminen n merkityksellistä myös muille alan ammattilaisille, jtka työskentelevät tisen palveluksessa maahantuntiyrityksissä, luntaistuteliikkeissä, apteekeissa ja tavaratalissa ksmetiikka myyjinä ja neuvjina, tute esittelijöinä, kuluttajina ja kulutustehtävissä sekä viihde ja media alilla. 4 PAREMMAN PALVELUN OSAAJA Tavitteena n, että piskelija ymmärtää, miksi asiakaspalvelu n tärkeää työelämässä. Opinnt jk sisältyvät saamiskknaisuuksiin tai ne suritetaan mnimutisesti mm. Mdle ppimisympäristössä ja työssäppimisen yhteydessä. Opintjen sisältöinä vat mm: hyvä asiakaspalvelu ja laatu, asiakaspalveluprsessin vaiheet, asiakkaan vastaanttaminen, palvelutilanteen päättäminen, asiakkaan palvelu puhelimessa, sähköpstikäytännöt ja hyvät käytöstavat. Opiskelija saa kknaisuuden suritettuaan Paremman Palvelun Osaaja tdistuksen ja rintamerkin. Kauneudenhitalan tutkinnssa piskelija ppii kk piskelun ajan peruskäsitteitä asiakkuudesta ja rientituu asiakaslähtöiseen ajatteluun ja timintaan. Opiskelijan saaminen ilmenee taitna ymmärtää erilaisten asiakkaiden ja asiakaskhderyhmien merkitykset kauneudenhitalan yrityksen tai yhteisön timinnassa ja timinnan kehittämisessä. Kauneudenhitalan ammattilainen timii työyhteisössä lutettavasti, ma alitteisesti sekä yhteistyökykyisesti. Hän selviytyy justavasti ja luvasti uusista ja erilaisista asiakaspalvelu ja työtilanteista. Ongelmanratkaisuissa hän ttaa humin asiakkaiden tarpeet ja dtukset. Kauneudenhitalan ammattilaisena ksmetlgi n ihnhidn, ihnhidn hjauksen, neuvnnan, hiernnan ja ehstuksen asiantuntija ja saaja, jka hittyössään hitaa ja ylläpitää asiakkaan tervettä iha. Hän suunnittelee, tteuttaa, myy ja markkini asiakkaalle kasvjen, vartaln, jalkjen ja käsien hitja sekä ehstusta. Lisäksi hän hjaa ja neuv asiakasta värien käytössä, persnallisen tyylin löytämisessä, ihn ja kehn itsehidssa sekä ihnhittutteiden valinnassa ja käytössä. KANSAINVÄLISYYDEN TOTEUTUMINEN TUTKINNOSSA Ammattisaamiseen kuuluu yhteistyö esimerkiksi hiusalan ja terveydenhultalan sekä mudin ja median ammattilaisten kanssa. Ksmetlgi seuraa jatkuvasti alan ktimaista ja kansainvälistä kehitystä sekä ylläpitää ja kehittää työtään ja ammattitaitaan. Hän saa käyttää alan teknlgisia välineitä ja laitteita. Ksmetlgi saa myös hyödyntää kielitaitaan hit ja vurvaikutustilanteissa. Verkstitumisen avulla alalle tyypilliset pienet yritykset vivat yhdistää vimavarjaan ja parantaa yrityksen kannattavuutta. Kansainvälisen yhteistyön kasvu ja työviman liikkuminen tarjavat ammattitaitisille ksmetlgeille mahdllisuuden työllistyä ulkmailla aiempaa helpmmin.

7 5 TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Kauneudenhitalalla ja kauneudenhitalan kulutuksessa edellytetään sveltuvuutta erilaisiin työtehtäviin. Terveydelliset kurmitukset kauneudenhitalan kulutuksessa ja työssä edellyttävät nrmaalia fyysistä kunta ja psyykkistä tasapaina. Allergia ja atpiataipumus vi rajittaa työssä selviytymistä, mutta ei le este ammattiin hakeutumisella. Yksilölliset tekijät, ireiden vimakkuus ja mtivaati hitn ja sujautumiseen vaikuttavat asiaan. Alalle sveltuvuutta vidaan jutua harkitsemaan ireiden ja timinnan vajavuuden perusteella esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: ihsairaus ja allergia tuki ja liikuntaelimistön sairaus tasapainelimistön timinnan häiriöt ja sairaudet näön tai värinäön heikkus. Lisäksi ammatillisessa peruskulutuksessa tulee tukea piskelijiden kehitystä hyviksi ja tasapainisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa piskelijille jatk pintjen, harrastusten sekä persnallisuuden mnipulisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietja ja taitja sekä tukee elinikäistä ppimista (L630/98, 5 ) TUTKINNON RAKENNE Kauneudenhitalan perustutkint mudstuu ammatillisista tutkinnn sista, muista valinnaisista tutkinnn sista, ammattitaita täydentävistä tutkinnn sista ja vapaasti valittavista tutkinnn sista. Kauneudenhitalan tutkinnn surittamalla valmistuu Ksmetlgiksi. Tutkinnn rakenteen numerinti nudattaa Kauneudenhitalan perustutkinnn tutkinnnperusteita. Ohjeellinen pintjen ajitus kskee kulutusta, jka järjestetään ammatillisena peruskulutuksena. Näyttötutkintna suritettavan ammatillisen perustutkinnn tteutus suunnitellaan henkilökhtaistamisen kautta. Ammatillisessa peruskulutuksessa Ammatilliset tutkinnn sat, 90 v Tutkinnn siin sisältyy työssäppimista vähintään 24 v, yrittäjyyttä vähintään 5 v ja pinnäyte vähintään 2 v 4.1 Kaikille paklliset tutkinnn sat Ihn hit, 30 v Ihnhidn hjaus, 10 v Ehstus, 5 v Kauneudenhitalan yrittäjyys ja yritystiminta, 10 v Tutkintn kuuluu pakllisena yksi kulutushjelma (ks. khdat 4.2 ja 4.3)

8 6 4.2 Ksmetlgin kulutushjelma, ksmetlgi Täydentävät ihn hidt, 20 v Valittava yhteensä 15 v tutkinnn sista Kaikille valinnaiset tutkinnn sat: Valinnaisten tutkinnn sien tarjnta vaihtelee vusittain Ksmetlgina timiminen terveydenhulln timintaympäristössä, 10 v Kylpylähidt, 10 v Erikisehstus, 10 v Tutkinnn sat ammatillisista perustutkinnista, 5 10 v Tutkinnn sa ammattitutkinnista Tutkinnn sa erikisammattitutkinnista Tutkinnn sa ammattikrkeakulupinnista Paikallisesti tarjttavat tutkinnn sat, 5 10 v 4.5 Muut valinnaiset tutkinnn sat ammatillisessa peruskulutuksessa, 0 10 v Valinnaisten tutkinnn sien tarjnta vaihtelee vusittain Yrittäjyys, 10 v Työpaikkahjaajaksi valmentautuminen, 2 v Ammattitaita syventävät ja laajentavat tutkinnn sat, 5 10 v Ammattitaita täydentävät tutkinnn sat, 0 10 v Luki pinnt, 0 10 v 4.6 Ammatillista saamista yksilöllisesti syventävät tutkinnn sat (perustutkinta laajentavat tutkinnn sat, 120 v + v) Valinnaisten tutkinnn sien tarjnta vaihtelee vusittain Yritystiminta, 10 v Tutkinnn sat ammatillisista tutkinnista (ammatilliset perustutkinnt, ammattitutkint, erikisammattitutkinnt) Ammatillista saamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarvttavat tutkinnn sat ammatillisessa peruskulutuksessa Kauneudenhitalan perustutkinnn tinen kulutushjelma, 20 v 5. Ammattitaita täydentävät tutkinnn sat, 20 v Paklliset, 16 v: Äidinkieli, 4 v Tinen ktimainen kieli, rutsi, 1 v

9 Vieras kieli, 2 v Matematiikka, 3 v Fysiikka ja kemia, 2 v Yhteiskunta, yritys ja työelämätiet, 1 v Liikunta, 1 v Terveystiet, 1 v Taide ja kulttuuri, 1 v Valinnaiset, 4 v: Tarjnta vaihtelee vusittain Ammattitaita täydentävien pakllisten tutkinnn sien valinnaiset lisäsat, 0 4 v Ympäristötiet, 0 4 v Tiet ja viestintätekniikka, 0 4 v Etiikka, 0 4 v Kulttuurien tuntemus, 0 4 v Psyklgia, 0 4 v Yritystiminta, 0 4 v 6. Vapaasti valittavat tutkinnn sat 10 v Valinnaisten tutkinnn sien tarjnta vaihtelee vusittain. ja siitä laaditaan erillinen valintapas. Opiskelija surittaa valinnat WILMA:n valintatarjttimelta.

10 8 4 TUTKINNON OSIEN TOTEUTUSSUUNNITELMA 4.1. KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT IHON HOITO (30 OV) Ammattitaitvaatimukset Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa tehdä asiakkaalle kasvjen, vartaln, käsien ja jalkjen ihn hitja käyttäen apuna tietja ihn rakenteesta ja timinnasta, ihmuutksista, ihtaudeista, tuki ja liikuntaelimistön nrmaalista rakenteesta sekä elimistön timinnasta tehdä asiakkaan kasville, kaulalle ja rinnan yläsalle alkupuhdistuksen, kurinnan, ihn lämmityksen, epäpuhtauksien pistn, ihn desinfiinnin, klassisen hiernnan ja naamin pistaa ihlta kmedja, pusteleita ja miliumeja kerta erilaisista kasvjen ihn hitsarjista ja tehdä kasvhitja vähintään kahdella hitsarjalla tehdä asiakkaille jalka ja käsihitja, kuten hitaa kynsiä ja kynsinauhja, pistaa ihsta sarveistumia ja känsiä veitsellä, hitaa maseraatita ja pykimiä, tehdä klassisen hiernnan, lakata ja kristella kynnet kerta erilaisista käsien ja jalkjen ihn hitsarjista ja tehdä hitja vähintään kahdella käsien ja kahdella jalkjen hitn käytettävällä hitsarjalla tunnistaa vartallle tyypilliset ihmuutkset kuten ksmeettisen selluliitin, rasvakertymät ja venymäjäljet tehdä asiakkaan vartallle kuivaharjauksen ja klassisen hiernnan käyttää klassisen hiernnan perustteita ja sveltaa niitä kehn eri alueille kerta erilaisista vartaln ihn hitsarjista ja tehdä vartalhitja vähintään kahdella hitsarjalla käyttää tieta ihmisen slujen, kudsten, elinten ja elinjärjestelmien rakenteesta ja timinnasta sekä niiden merkityksestä kk elimistölle tunnistaa yleisimmät ksmeettisissa valmisteissa käytetyt ainessat sekä niiden merkityksen tutteessa ja vaikutusmahdllisuuden ihn tunnistaa yleisimmät iha allergisivat ainessat hjata asiakasta ihn hidssa sekä myydä asiakkaalle ihn hitja ja ihnhittutteita hakea tarvittaessa lisätieta, hjausta ja ammatillista tukea hyödyntää kauneudenhidn histriaa ja perinteitä sekä seurata alan kehitystä ylläpitää työkykyä ja turvallisuutta edistää timinnallaan kestävää kehitystä arviida työtään ja sen tulksia Ammattitaidn sittamistavat Ammattitaidn sittamistavat Opiskelija tai tutkinnn surittaja sittaa ammattitaitnsa ihn hidssa tekemällä hidn kasville,

11 9 vartallle, käsille ja jalille kauneushitlassa tai sitä vastaavassa paikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia. Ammattisaamisen näytössä sitetaan vähintään työprsessin hallinta: kasvjen tai vartaln tai jalkjen ihn hidssa; kknaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta; kasvjen tai vartaln tai jalkjen ihn hidssa; kknaan työn perustana levan tiedn hallinta: kasvjen tai vartaln tai jalkjen ihn hidssa; kknaan elinikäisen ppimisen avaintaidt: kasvjen tai vartaln tai jalkjen ihn hidssa; kknaan Siltä sin kuin tutkinnn sassa vaadittavaa ammattitaita ei vida ammattisaamisen näytössä tai tutkinttilaisuudessa sittaa, sitä täydennetään muulla saamisen arviinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Ammattisaamisen näyttöjen timielimen hyväksymä ammattisaamisen näyttöjen tteutus ja arviintisuunnitelma n tämän asiakirjan liitteenä. Tutkinnn san saamiskknaisuudet Jalkjen ja käsien hit, 10 v Kasvjen ihn hit, 10 v Vartaln ihn hit, 5 v Ihn hit työelämässä, 5 v Osaamiskknaisuus JALKOJEN JA KÄSIEN HOITO 10 OV Tavite ja Sisältö jalkjen ihn hitaminen asiakasanalyysi jalkjenhidn indikaatit ja kntraindikaatit työvälineet jalkakylpy sarveistumien ja känsien pist maseraatit ja pykimät kynnet ja kynsinauhat kynsien lakkaus ja kristelu jalkahiernta (klassiset hierntatteet, hiernnan indikaatit ja kntraindikaatit) käsien ihn hitaminen asiakasanalyysi käsihidn indikaatit ja kntraindikaatit

12 10 käsienhidn työvälineet kynnet ja kynsinauhat kynsien lakkaus ja kristelu käsien hiernta (klassiset hierntatteet, hiernnan indikaatit ja kntraindikaatit) asiakkaan hjaaminen jalkjen ja käsien ihn hidssa ja ihnhittutteiden myynti yksi jalkjen hitn käytettävä hitsarja yksi käsien hitn käytettävä hitsarja tutteiden käyttö ja tärkeimmät ainessat ergnmian nudattaminen jalka ja käsihidissa tulin säätöjen hyödyntäminen jalka ja käsihidssa valaistus ja ilmastinti kestävän kehityksen periaatteiden nudattaminen eklginen, taludellinen, ssiaalinen ja kulttuurinen kestävä kehitys hygienian ja aseptisten timintaperiaatteiden nudattaminen jalka ja käsihidssa työvälineiden puhtaus (jalka ja käsihitvälineiden puhdistus, desinfiinti ja sterilinti) työympäristön siisteys ja puhtaus henkilökhtainen hygienia sujavälineet sveltaa työskentelyssä tieta mikrbeista ja tautien leviämisestä (mikrbilgia) bakteerit, virukset ja mikrskppiset sienet mikrbien kasvuedellytykset mikrbien tartuntatiet ja tartuntjen välttäminen mikrbien aiheuttamat ihtaudit mekaaninen puhdistus, desinfiinti ja sterilintimenetelmät ammattietiikan nudattaminen vurvaikutuksen hyödyntäminen asiakaspalvelutilanteissa ja työryhmän jäsenenä timiessa työajan nudattaminen arvii työtään ja sen tulksia ja ttaa vastaan palautetta anatmia ja fysilgia käsien ja jalkjen luut sumeksi ja latinaksi

13 11 Tteutustapa, ppimisympäristöt ja ppimismenetelmät käsien ja jalkjen pinnalliset lihakset sumeksi ja latinaksi, sekä niiden sijainti, tehtävä ja kulkusuunta jalkjen ja käsien rakennemuutkset jalkjen ja käsien ihmuutkset kynnen rakenne slun rakenne ja timinta kudkset, luut ja nivelet veri ja verenkiertjärjestelmä kynsimuutkset kynsisilsa paksuuntunut kynsi sisään kasvanut kynsi psriasis kynsivallitulehdus Opetus tteutetaan lähipintina ppilaitksessa, lukkahune, työsali ja verkk piskelu Ryhmätyöt, ppimistehtävät, käytännön läheinen jalkjen ja käsien ihn hit kulussa, tutesarjjen kulutukset Kknaisuuteen kuuluu asiakaspalvelutilanteita Oman alan kirjallisuus ja mnisteet Halsas Leht, A L., Härkönen, A. Raivi, T. Ihnhit kauneudenhitalalla. WSOYpr Oy 2009 Luma, A., Kara, R. Parturi kampaajan ja ksmetlgin turvalliset työtavat. Edues Oy 2010 Nienstedt, W. Kalli, S. Luut ja ytimet. WSOY 2010 Vierimaa, H. Laurila, M. KEHO ANATOMIA JA FYSIOLOGIA. WSOY 2010 Opintjaksn erityispiirteet Osaamiskknaisuuden arviinti 1) ppimisen arviinti n esitelty yhteisessä sassa 2) saamisen arviinti n määritelty liitteessä AON

14 12 Osaamiskknaisuus KASVOJEN IHON HOITO 10 OV Tavite ja Sisältö asiakasanalyysi hitsuunnitelma alkupuhdistus frimatr(timintaperiaate, vaikutukset ja turvallinen käyttö) ihn lämmitys vapzn (timintaperiaate ja vaikutukset kurinnat turvallinen käyttö ) kmedjen, pusteleiden ja miliumien pist ihn desinfiinti krkeataajuus (timintaperiaate, vaikutukset ja turvallinen käyttö) kasvhiernta (kasvt, kaula, declte) klassiset hierntatteet hiernnan indikaatit ja kntraindikaatit naamit ihn sujaus yksi tutesarja tutteiden käyttö ja tärkeimmät ainesat hygienian, ergnmian ja aseptisten timintaperiaatteiden nudattaminen kasvhidssa työvälineiden puhtaus (kasvhitvälineiden puhdistus, desinfiinti ja sterilinti) työympäristön siisteys ja puhtaus henkilökhtainen hygienia ja siisteys sujavälineet hitpedin ja työtulin säädöt valaistus ja ilmastinti asiakkaan hjaus kasvjen ihn hidssa ja kasvhittutteiden myynti ammattietiikan nudattaminen kestävän kehityksen periaatteiden nudattaminen (mm. tutteiden ja tarvikkeiden taludellinen käyttö) vurvaikutuksen hyödyntäminen asiakaspalvelutilanteissa ja

15 13 Tteutustapa, ppimisympäristöt ja ppimismenetelmät työryhmän jäsenenä timiessa työajan nudattaminen arvii työtään ja sen tulksia ja ttaa vastaan palautetta anatmia ja fysilgia kasvjen luut sumeksi ja latinaksi kasvjen pinnalliset lihakset sumeksi ja latinaksi, sekä niiden sijainti, tehtävä ja kulkusuunta päänalueen hermst aistit ihn rakenne ja tehtävät ihn vanheneminen yleisimmät ihtaudit ja niiden lääkehidt ihtyypit ja ihn herkkyys tavallisimmat ihmuutkset ksmeettiset ainesat ja valmisteet yleisimmät allergisivat ainesat tutteiden peruskstumus aineiden imeytyminen ihn hyödyntää kauneudenhitalan histriaa ja perinteitä sekä seuraa alan kehitystä kauneudenhit eri aikakausina kauneudenhitalan kehitys Sumessa hyödyntää kauneudenhitalan histriaa ja perinteitä sekä seurata alan kehitystä kauneudenhit eri aikakausina kauneudenhitalan kehitys Sumessa Opetus tteutetaan lähipintina ppilaitksessa, lukkahune, työsali ja verkk petus Ryhmätyöt, ppimistehtävät, käytännön läheinen kasvjen ihn hit kulussa ja tutesarjjen kulutukset. Kknaisuuteen kuuluu asiakaspalvelutilanteita Oman alan kirjallisuus ja mnisteet Halsas Leht, A L. Härkönen, A. Raivi, T. Ihnhit kauneudenhitalalla. WSOYpr Oy 2009 Luma, A. Kara, R. Parturi kampaajan ja ksmetlgin turvalliset työtavat.

16 14 Edues Oy Nienstedt, W. Kalli, S. Luut ja ytimet. WSOY 2010 Vierimaa, H. Laurila, M. KEHO ANATOMIA JA FYSIOLOGIA. WSOY 2010 Osaamiskknaisuuden arviinti 1) ppimisen arviinti n esitelty yhteisessä sassa 2) saamisen arviinti n määritelty liitteessä AON Osaamiskknaisuus VARTALON IHON HOITO 5 OV Tavite ja Sisältö vartaln ihn hitaminen vartalanalyysi hitsuunnitelma kuivaharjaus ja kurinnat klassinen hiernta vartallle (hiernnan indikaatit ja kntraindikaatit) yksi tutesarja, tutteiden käyttö ja yleisimmät ainessat asiakkaan hjaus vartaln ihn hidssa ja vartalnhittutteiden myynti hygienian, ergnmian ja aseptisten timintaperiaatteiden nudattaminen vartalhidssa työvälineiden puhtaus (vartalhitvälineiden puhdistus, desinfiinti ja sterilinti) työympäristön siisteys ja puhtaus henkilökhtainen hygienia ja siisteys sujavälineet hitpedin ja työtulin säädöt valaistus ja ilmastinti kestävän kehityksen periaatteiden nudattaminen (mm. tutteiden ja tarvikkeiden taludellinen käyttö) työskentelyaika ammatillinen vurvaikutus asiakaspalvelussa ja työyhteisössä ammattietiikan nudattaminen arvii työtään ja sen tulksia ja ttaa vastaan palautetta anatmia ja fysilgia vartaln luut ja lihakset sumeksi ja latinaksi vartaln pinnalliset lihakset sumeksi ja latinaksi, sekä niiden

17 15 Tteutustapa, ppimisympäristöt ja ppimismenetelmät sijainti, tehtävä ja kulkusuunta vartaln virheellisyydet ihn pigmentituminen, valihtyypit ksmeettinen selluliitti rasvakertymät venymäjäljet ruuansulatus aineenvaihdunnan säätely elimistön aisti ja pulustusjärjestelmä hermst Opetus tteutetaan lähipintina ppilaitksessa, lukkahune, työsali ja verkk petus. Ryhmätyöt, ppimistehtävät, käytännön läheinen vartaln ihn hit kulussa ja tutesarjjen kulutukset. Kknaisuuteen kuuluu asiakaspalvelutilanteita Oman alan kirjallisuus ja mnisteet Halsas Leht, A L. Härkönen, A. Raivi, T. Ihnhit kauneudenhitalalla. WSOYpr Oy Luma, A. Kara, R. Parturi kampaajan ja ksmetlgin turvalliset työtavat. Edues Oy Nienstedt, W. Kalli, S. Luut ja ytimet. WSOY 2010 Vierimaa, H. Laurila, M. KEHO ANATOMIA JA FYSIOLOGIA. WSOY 2010 Osaamiskknaisuuden arviinti 1) ppimisen arviinti n esitelty yhteisessä sassa 2) saamisen arviinti n määritelty liitteessä AON Osaamiskknaisuus IHON HOITO TYÖELÄMÄSSÄ 5 OV Tavite ja Sisältö kasvjen ihn hitaminen työelämässä yksi uusi kasvhitsarja tutteiden käyttö ja tärkeimmät ainesat asiakkaan kasvjen ihn hidn hjaus ja tutteiden myynti vartaln ihn hitaminen työelämässä yksi uusi vartalnhitn tarkitettu tutesarja

18 16 Tteutustapa, ppimisympäristöt ja ppimismenetelmät tutteiden käyttö ja tärkeimmät ainesat asiakkaan vartaln ihn hidn hjaus ja tutteiden myynti jalkjen ja käsien ihn hitaminen työelämässä yksi uusi käsien ihn hitn tarkitettu hitsarja tutteiden käyttö ja tärkeimmät ainesat yksi uusi jalkjen hitn tarkitettu hitsarja tutteiden käyttö ja tärkeimmät ainesat asiakkaan käsien ja jalkjen ihn hidn hjaus ja jalka ja käsihittutteiden myynti käyttää työssään hyväkseen tietämystään anatmiasta, fysilgiasta, ihmuutksista, ihtaudeista, tutteista ja hitmenetelmistä sekä hakee tarvittaessa lisätieta ja ammatillista tukea ratkaisee kauneudenhitalan työhön liittyviä ngelmia nudattaa kestävän kehityksen periaatteita humii työssäppimispaikan tulstavitteet nudattaa annettua työaikaa perehtyy työssäppimispaikan ajanvarauskäytänteisiin hygienian, työturvallisuuden, ergnmian ja aseptisten timintaperiaatteiden nudattaminen perehtyy työssäppimispaikan puhdistus, desinfiinti ja sterilintikäytänteisiin työssäppimispaikan työturvallisuushjeet henkilökhtainen hygienia ja siisteys sujavälineet valaistus ja ilmastinti Työssäppimispaikan timintaympäristö, käytännön läheinen asiakkaiden ihn hit palveluprsessin aikana Kknaisuuteen kuuluu asiakaspalvelutilanteita Oman alan kirjallisuus ja mnisteet Opintjaksn erityispiirteet Osaamiskknaisuuden arviinti Arviidaan asiakaspalvelun perusteella, ppimispäiväkirja/ OPPIMISPÄIVÄKIRJA BLOGIN mudssa ja man ppimisen havainninti 1) ppimisen arviinti n esitelty yhteisessä sassa 2) saamisen arviinti n määritelty liitteessä AON

19 IHONHOIDON OHJAUS (10 OV) Ammattitaitvaatimukset Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa palvella asiakasta sekä yksilönä että ryhmässä hjata asiakkaita ihnhidssa ja ehstuksessa sekä tutteiden ja hitpalveluiden käytössä analysida asiakkaan ihn ja kehn tilaa hjatessaan asiakasta ihn hidssa, sujauksessa ja terveyden ylläpitämisessä selvittää asiakkaan tai asiakasryhmän tarpeet ja tiveet sekä ttaa ne humin hjauksen tai tilaisuuden suunnittelussa ja tteutuksessa esitellä ja myydä kauneudenhitalan palveluita ja tutteita järjestää ja rganisida asiakastilaisuuksia hyödyntää mediasaamista asiakkaita hjatessaan käyttää hyväkseen tieta erilaisista hitmenetelmistä ja tutteista käyttää apuna tietjaan hygieniasta, anatmiasta ja fysilgiasta sekä ihtautien syntytavista, ehkäisystä ja hidsta keskustella asiakkaan kanssa yleisimmistä kauneuskirurgisista timenpiteistä arviida yhdessä asiakkaansa kanssa rukavalin mnipulisuutta ja riittävyyttä hjata asiakasta terveyttä edistävän liikunnan harrastamisessa arvstaa asiakkaiden mielipiteitä sekä auttaa asiakkaita ilmaisemaan tiveensa nudattaa ammattietiikkaa hyödyntää kielitaitaan asiakaspalvelussa arviida asiakkaiden hjauksen ja järjestämiensä tilaisuuksien nnistumista ja ttaa vastaan palautetta Ammattitaidn sittamistavat Ammattitaidn sittamistavat Opiskelija tai tutkinnn surittaja sittaa ammattitaitnsa ihnhidn hjauksessa hjaamalla asiakasta tai asiakasryhmää ihn hidssa sekä kielitaitnsa asiakaspalvelutilanteessa jnkin edellä levassa taulukssa kuvatun arviinnin khteen mukaisesti erilaisissa asiakastilaisuuksissa, kauneushitlassa tai sitä vastaavassa työpaikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammatti taitvaatimuksia. Ammattisaamisen näytössä sitetaan työprsessin hallinta; kknaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta; kknaan työn perustana levan tiedn hallinta; kknaan elinikäisen ppimisen avaintaidt; kknaan Siltä sin kuin tutkinnn sassa vaadittavaa ammattitaita ei vida ammattisaamisen näytössä tai tutkinttilaisuudessa sittaa, sitä täydennetään muulla saamisen arviinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Ammattisaamisen näyttöjen timielimen hyväksymä ammattisaamisen näyttöjen tteutus ja arviintisuunnitelma

20 18 n tämän asiakirjan liitteenä. Tutkinnn san saamiskknaisuudet Kasvjen ja vartaln ihnhidn hjaus, 5 v Ihnhidn hjaus työelämässä, 5v Osaamiskknaisuus KASVOJEN JA VARTALON IHONHOIDON OHJAUS 5 OV Tavite ja Sisältö asiakasanalyysi; asiakkaan tarpeiden ja tiveiden selvittäminen hitsuunnitelman laatiminen asiakkaan hjaaminen hidn aikana jatkhitsusitukset ktihidn hjaus tutteiden ja palveluiden esitteleminen tutteiden myyminen tutteiden tarpeellisuuden perusteleminen tutteiden käytön pastus asiakastilaisuuden suunnittelu ja tteutus asiakastilaisuuden nnistumisen arviinti ja kehittämiskhteiden phtiminen median hyödyntäminen tutteiden ja palveluiden esittelyssä ja myynnissä ravint ppi: energiaravintaineet, vitamiinit ja kivennäisaineet sekä niiden tärkeimmät lähteet, erityisrukavalit (laktsi intleranssi, keliakia, diabetes) terveyttä edistävä liikunta ja liikuntasusitukset kauneudenhitalan asiakaspalveluun liittyvät eettiset käytän teet (esim. vaitilvelvllisuus, tietsuja) tutetietus myyntiargumentit ksmetiikkalaki INCI:n pääperiaatteet kuluttajansuja (kulutustavariden ja kuluttajapalvelusten turvallisuus) ihn sujaaminen auringn UV säteiltä, auringnsujatutteet, auringnsuja aineet ihtautippi

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja n tutkintkhtainen sa Sähkö- ja autmaatitekniikan perustutkint 2015 Sähköasentaja, Autmaatiasentaja Oph määräys 77/011/2014 Luksian hallitus 24.4.2015 Sisältö 1 Sähkö- ja autmaatialan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja n tutkintkhtainen sa Kne- ja metallialan perustutkint 2015 Kneistaja Levyseppähitsaaja Oph määräys 50/011/2014 Luksian hallitus 12.6.2015 Sisältö 1 Kne-ja metallialan kuvaus ja arvperusta sekä perustutkinnn

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Kosmetologi

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Kosmetologi KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kosmetologi Hyväksytty 9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO...

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Ammatillisen perustutkinnon perusteet. Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin osaamisala kosmetologi 2015

Ammatillisen perustutkinnon perusteet. Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin osaamisala kosmetologi 2015 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin osaamisala 2015 VAAO Kauneudenhoitoalan perustutkinto 1 (3) Sisällysluettelo OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA... 1 KAUNEUDENHOITOALAN

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja Hyväksytty 9.05. 205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TIETO-

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Liikehäiriökurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi, parikurssi Khderyhmä Liikehäiriösairautta sairastavat, jilla n kurssimutisen

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Tutkinnon rakenteen hyödyntäminen Salpaus case Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Liiketalouden

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 12.4.2016 Johtokunta 16.6.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinto 2014

Kauneudenhoitoalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kauneudenhoitoalan perustutkinto 2014 Kosmetologin osaamisala, kosmetologi Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan osaamisala, kosmetiikkaneuvoja Lausuntopyyntö 44/421/2014

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTOOPETUSSUUNNITELMA, kosmetologi, kosmetiikkaneuvoja, on käsitelty ja hyväksytty. Kouvolan seudun ammattiopisto / 2015

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTOOPETUSSUUNNITELMA, kosmetologi, kosmetiikkaneuvoja, on käsitelty ja hyväksytty. Kouvolan seudun ammattiopisto / 2015 KÄSITTELY Ammatillisen peruskoulutuksen koulutuksen järjestäjän tulee ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 14 :n mukaisesti hyväksyä näiden tutkinnon perusteiden mukainen opetussuunnitelma. KAUNEUDENHOITOALAN

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN KOULU: Espn kristillinen kulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espn kaupungissa n käytössä yhteinen phja ppilashultsuunnitelmalle, jta Espn kristillinen kulu n täydentänyt kulun

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Arvioijana toimiminen

Arvioijana toimiminen Arviijana timiminen Arviinti prsessina Tutkintjen ert arviinnissa Lutettava dkumentinti Arviinti prsessina Ennen tutkinttilaisuutta Arviijien valinta, mahdllinen hyväksyttäminen Arviijien perehdytys Arviijien

Lisätiedot

Kuosmanen, Voitto & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA

Kuosmanen, Voitto & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA Kusmanen, Vitt & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA 2 Sisältö 1 JULKAISUN IDEASTA... 3 2 OHJAUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 5 2.1 Ohjaamisen

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Kauneudenhoitoalan perustutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Kauneudenhoitoalan perustutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Kauneudenhoitoalan perustutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittanut on ihonhoidon,

Lisätiedot

OSAO Työelämään tutustuminen

OSAO Työelämään tutustuminen OSAO Työelämään tutustuminen TYÖPAIKKAKUVAUS 1. Työssäoppimispaikan kuvaus Yrityksen / Työssäoppimispaikan nimi Y-tunnus Yrityksen postiosoite Yrityksen postinumero Yrityksen postitoimipaikka Yrityksen

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset Majoitus- ja ravitsemispalveluissa 30 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Työhyvinvointi 15 osp

Työhyvinvointi 15 osp Työhyvinvointi 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja moduulit Helmessä Oman toiminta- ja työkyvyn edistäminen 5 osp opiskelija - tiedostaa tulevan ammattinsa työkykyhaasteet ja oman toimintansa vaikutuksen

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot