KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO"

Transkriptio

1 Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KOSMETOLOGI Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama Osaamisjhtaja Marja Anttalainen

2 Kauneudenhitalan perustutkint Ksmetlgi Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Sisällysluettel 1 Opetussuunnitelman mudstuminen Opintjen järjestäminen Kauneudenhitalan perustutkinnn mudstuminen ja pintjen ajitus... 3 Tutkinnn kuvaus... 3 Yrittäjyyskasvatuksen tteutuminen tutkinnssa... 3 Paremman palvelun saaja... 4 Kansainvälisyyden tteutuminen tutkinnssa... 4 Tutkintkhtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa kulutuksessa... 5 Tutkinnn rakenne Tutkinnn sien tteutussuunnitelma Kaikille paklliset tutkinnn sat Ksmetlgin kulutushjelma, ksmetlgi Kaikille valinnaiset tutkinnn sat Muut valinnaiset tutkinnn sat ammatillisessa peruskulussa Ammattitaita täydentävät tutkinnn sat Paklliset tutkinnn sat Liitteet Kauneudenhitalan perustutkinnn perusteet, ksmetlgi (OPH) sivustn petussuunnitelmat kansi, jsta löytyvät: Opetussuunnitelman yhteinen sa Opetussuunnitelman yhteisen san liitteet Ammattisaamisen näyttöjen tteutus ja arviintisuunnitelmat Aikuisten näyttötutkinttiminnan suunnitelma

3 1 1 OPETUSSUUNNITELMAN MUODOSTUMINEN Kauneudenhitalan perustutkinnn petussuunnitelma, ksmetlgin kulutushjelma, mudstuu klmesta sasta: Etelä Savn ammattipistn (Esedu) petussuunnitelman yhteinen sa, jssa määritellään Etelä Savn ammattipistn kaikille perustutkinnille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä kuvataan Etelä Savn kulutus OYn timintaa hjaavat strategiat. Kauneudenhitalan perustutkinnn perusteet, jssa n kuvattu tutkinnn ja kulutushjelmien tai saamisaljen tavitteet, tutkinnn mudstuminen, tutkinnn sien ammattitaitvaatimukset tai tavitteet, ammattitaita täydentävien tutkinnn sien arviinnin khteet ja arviintikriteerit sekä ammatillisten tutkinnn sien salta myös ammattitaidn sittamistavat. Lisäksi perusteet sisältävät muita ammatillista peruskulutusta ja näyttötutkintja kskevia määräyksiä. Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma (tämä asiakirja), jssa kuvataan tutkinnn mudstuminen ja petuksen ajitus, ppimisympäristöt sekä menetelmät, jiden avulla piskelija vi saavuttaa tutkinnn ammattitaitvaatimukset ja tavitteet. Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma sisältää ammattisaamisen näyttöjen tteutus ja arviintisuunnitelmat. 2 OPINTOJEN JÄRJESTÄMINEN Ammatilliset perustutkinnt mudstuvat ammatillisista tutkinnn sista, jtka vivat lla pakllisia tai valinnaisia. Lisäksi peruskulutuksena suritettaviin tutkintihin sisältyy pakllisia ja valinnaisia ammattitaita täydentäviä tutkinnn sia. Tutkintn vi myös yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnn sia, jtka laajentavat suritettua tutkinta, sillin kun se n työelämän alakhtaisiin tai paikallisiin ammattitaitvaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnn surittajan ammattitaidn syventämisen kannalta tarpeellista. Opiskelija vi myös valita ammatilliseen perustutkintn tutkinnn sia muista ammatillisista perus tai ammattitutkinnista, valita luki pintja ja/tai surittaa ylippilastutkinnn. Opiskelijan pintja hjaa henkilökhtainen piskelusuunnitelma (HOPS), jssa kuvataan mitä piskelija piskelee. HOPS tehdään perustutkinnn petussuunnitelman ja piskelijan mien tavitteiden ja valintjen perusteella. HOPS vi pitää sisällään erilaisia ppimisen suritustapja ja tavitteita, pintjen ajitusta, alustavia valinnaisten pintjen valintja sekä suunnitelman työssäppimisesta. HOPSia tarkennetaan lukuvusittain pintjen edetessä. Erityistä tukea tarvitsevalle piskelijalle laaditaan henkilökhtainen petuksen järjestämistä kskeva suunnitelma, HOJKS. Siinä määritellään tarvittavat tukitimet ja ne järjestelyt, jita piskelijan pintjen ja työllistymisen tukena käytetään. Yksi pintviikk tarkittaa piskelijan 40 tunnin työpansta. Opintviikk sisältää erilaisia ppimisen mutja ja petusmenetelmiä, jtka valitaan ppimistavitteiden ja piskelijiden ppimisvalmiuksien kannalta tarkituksenmukaisesti. Oppimisen mutja ja petusmenetelmiä vat mm. lähi ja etäpetus, mnimut petus, verkk petus ja työssäppiminen. Oppimista tapahtuu mnipulisissa ppimisympäristöissä, jtka vat kknaisvaltaisia työpaikkjen ja ppilaitsten timintaympäristöjä, jtka mudstuvat itse timipaikkjen ympäristöstä, ppijista,

4 pettajista, työpaikan työntekijöistä ja henkilöstöstä, ppimislähteistä, ppimisnäkemyksistä, erilaisista timintamudista sekä välineistä ja tavista käyttää näitä. Jkaiselle piskelijaryhmälle nimetään ryhmänhjaaja, jka n piskelijan lähin tukihenkilö pintjen ajan. Hän perehdyttää piskelijan pintihin, seuraa läsnälja, vastaa ryhmänsä hyvinvinnista sekä infrmi pintihin kuuluvista arjen asiista. Etelä Savn ammattipist tarjaa myös erityispetusta, jnka tehtävänä n auttaa piskelijaa saavuttamaan tutkintnsa/piskelunsa tavitteet ja sijittumaan työelämään. Erityispetusprsessin käytännön tteutuksesta hulehtivat ensisijaisesti ryhmänhjaajat, pettajat, erityispetusvastaavat ja ammatilliset erityispettajat, jtka yhteistyössä vastaavat erityisestä tuesta ja hjauksesta kk pintjen ajan. Kk tutkinnn surittaminen n tutkintn jhtavassa kulutuksessa ensisijainen tavite. Etelä Savn ammattipistssa perustutkinnt vidaan surittaa myös työelämän timinta ja tehtäväkknaisuuksia vastaavina tutkinnn sina. Lähtökhtana vat tällöin sekä piskelijan/tutkinnn surittajan mahdllisuudet työllistyä kapea alaista saamista vaativaan työhön että piskelijan/tutkinnn surittajan yksilölliset piskeluvalmiudet ja elämäntilanne. Tarkemmin pintjen järjestäminen n kuvattu Etelä Savn ammattipistn Opetussuunnitelman yhteisessä sassa. 2

5 3 3 KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN AJOITUS TUTKINNON KUVAUS Kauneudenhitalan perustutkinnn yleistavitteina n tuttaa piskelijalle tai tutkinnn surittajalle laaja alaiset ammatilliset perusvalmiudet timintaan kauneudenhitalan työntekijänä ja ammatinharjittajana, alan neuvnta ja myyntitehtävissä ja muissa asiakaspalvelutehtävissä. Hänellä n edellytykset hakeutua jatk pintihin sekä surittaa alan muita tutkintja työkkemusta saatuaan. Hyvät ssiaaliset ja vurvaikutukselliset taidt ja tisen kunniittaminen vat tärkeitä asiakaspalvelu ja ihnhittyötä tekevän minaisuuksia. Ksmetlgina timiminen edellyttää tieta hygieniasta, aseptisista timintaperiaatteista, ihmisen anatmiasta ja fysilgiasta sekä ihn rakenteesta, ihn timinnasta ja ihn sairauksista. Työ vaatii myös tieta ksmetiikan ainessista, KOSMETIIKKAA kskevasta LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ ja ksmeettisista tutteista. Tutteiden ja hitjen mnipulistumisen myötä erikissaamisen merkitys kasvaa. Lisäksi Kauneudenhitalan ammattilainen tuntee kuluttajan ikeudet ja velvllisuudet sekä ttaa ne humin työssään. Hän tietää kauneudenhitalan kuluttajansujalainsäädännön, työsujelumääräykset ja hjeet sekä nudattaa niitä timinnassaan. Hittyö edellyttää erilaisten ihnhitmenetelmien ja laitteiden käytön saamista sekä ymmärrystä, miten ne vaikuttavat ihmisen ihn ja kehn. Sähköpillinen tietämys n välttämätöntä, jtta asiakkaiden terveys ja turvallisuus ei hidettaessa vaarantuisi. Hän hulehtii masta työturvallisuudestaan ja hyvinvinnistaan sekä asiakkaiden terveydestä valitsemalla turvalliset tutteet, työmenetelmät ja tavat. Hän edistää timinnallaan työyhteisön turvallisuutta sekä saa hjata asiakasta terveysliikunnassa. Ihnhidn hjauksessa krstuvat sisältöinä mm. ravinnn ja liikunnan terveysvaikutusten välittäminen hjattavalle. Kauneudenhitalan palvelutyön arvpäämääriä vat asiakkaan fyysinen, psyykkinen ja ssiaalinen hyvinvinti, hänen manarvntuntnsa lisääntyminen sekä mielihyvän, elämysten ja virkistyksen tunteen lisääminen. Kauneudenhitalalla työskennellään usein läheisessä kntaktissa hyvin eri ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden kanssa. Kauneudenhitalalla työskentelevä saa tulkita sellaisia asiakkaan tarpeita ja tiveita, jtka eivät välttämättä tule selkeästi esille keskusteltaessa. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TOTEUTUMINEN TUTKINNOSSA Yrittäjyys n vahvasti esillä kauneudenhitalan tutkinnssa. Kulun ppilashitla Kaunla, yrittäjämäinen timintatapa, yrittäjyyden arvstus sekä yrittäjyyspedaggiikka vat tärkeä sa Etelä Savn ammattipistn arvja, timintaperiaatteita ja painpistealja. Yrittäjyyttä krstetaan erityisesti man saamisen henkilökhtaistamisen (HOPS) kautta. Yrittäjyys tudaan Etelä Savn ammattipistssa selkeästi esille yhtenä uravaihtehtna. Yrittäjyyttä edistävät työelämäjakst (24 v), hankkeet ja taskas yrittäjyyspetus antavat piskelijille hyvät mahdllisuudet yrittäjyyssaamisen kartuttamiseen ja mien liikeideiden kehittämiseen. Yrittäjyyspetukseen kuuluu käytännön yhteistyö alueen yritysten ja sidsryhmien kanssa. Yritykset hyötyvät piskelijiden saamisesta muun muassa erilaisten työelämäprjektien ja kehittämistehtävien kautta.

6 Kauneudehitalan ammattilaisena vit työskennellä jk yrittäjinä tai tisen palveluksessa. Hittyötä tekevät ksmetlgit timivat esimerkiksi kauneushitlissa, kylpylöissä, htelleissa, palvelutalissa, lääkäriasemilla tai mnipulisia hyvinvintipalveluita tarjavissa yrityksissä. Kauneudenhitalan palveluja n myös mahdllista viedä lähelle asiakasta, kuten ktiin tai työpaikalle. Yrittäjä tarvitsee sisäisen yrittäjyyden lisäksi myös yrittäjyyden ja yritystiminnan tietja ja taitja. Yritystimintaan liittyvä saaminen n merkityksellistä myös muille alan ammattilaisille, jtka työskentelevät tisen palveluksessa maahantuntiyrityksissä, luntaistuteliikkeissä, apteekeissa ja tavaratalissa ksmetiikka myyjinä ja neuvjina, tute esittelijöinä, kuluttajina ja kulutustehtävissä sekä viihde ja media alilla. 4 PAREMMAN PALVELUN OSAAJA Tavitteena n, että piskelija ymmärtää, miksi asiakaspalvelu n tärkeää työelämässä. Opinnt jk sisältyvät saamiskknaisuuksiin tai ne suritetaan mnimutisesti mm. Mdle ppimisympäristössä ja työssäppimisen yhteydessä. Opintjen sisältöinä vat mm: hyvä asiakaspalvelu ja laatu, asiakaspalveluprsessin vaiheet, asiakkaan vastaanttaminen, palvelutilanteen päättäminen, asiakkaan palvelu puhelimessa, sähköpstikäytännöt ja hyvät käytöstavat. Opiskelija saa kknaisuuden suritettuaan Paremman Palvelun Osaaja tdistuksen ja rintamerkin. Kauneudenhitalan tutkinnssa piskelija ppii kk piskelun ajan peruskäsitteitä asiakkuudesta ja rientituu asiakaslähtöiseen ajatteluun ja timintaan. Opiskelijan saaminen ilmenee taitna ymmärtää erilaisten asiakkaiden ja asiakaskhderyhmien merkitykset kauneudenhitalan yrityksen tai yhteisön timinnassa ja timinnan kehittämisessä. Kauneudenhitalan ammattilainen timii työyhteisössä lutettavasti, ma alitteisesti sekä yhteistyökykyisesti. Hän selviytyy justavasti ja luvasti uusista ja erilaisista asiakaspalvelu ja työtilanteista. Ongelmanratkaisuissa hän ttaa humin asiakkaiden tarpeet ja dtukset. Kauneudenhitalan ammattilaisena ksmetlgi n ihnhidn, ihnhidn hjauksen, neuvnnan, hiernnan ja ehstuksen asiantuntija ja saaja, jka hittyössään hitaa ja ylläpitää asiakkaan tervettä iha. Hän suunnittelee, tteuttaa, myy ja markkini asiakkaalle kasvjen, vartaln, jalkjen ja käsien hitja sekä ehstusta. Lisäksi hän hjaa ja neuv asiakasta värien käytössä, persnallisen tyylin löytämisessä, ihn ja kehn itsehidssa sekä ihnhittutteiden valinnassa ja käytössä. KANSAINVÄLISYYDEN TOTEUTUMINEN TUTKINNOSSA Ammattisaamiseen kuuluu yhteistyö esimerkiksi hiusalan ja terveydenhultalan sekä mudin ja median ammattilaisten kanssa. Ksmetlgi seuraa jatkuvasti alan ktimaista ja kansainvälistä kehitystä sekä ylläpitää ja kehittää työtään ja ammattitaitaan. Hän saa käyttää alan teknlgisia välineitä ja laitteita. Ksmetlgi saa myös hyödyntää kielitaitaan hit ja vurvaikutustilanteissa. Verkstitumisen avulla alalle tyypilliset pienet yritykset vivat yhdistää vimavarjaan ja parantaa yrityksen kannattavuutta. Kansainvälisen yhteistyön kasvu ja työviman liikkuminen tarjavat ammattitaitisille ksmetlgeille mahdllisuuden työllistyä ulkmailla aiempaa helpmmin.

7 5 TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Kauneudenhitalalla ja kauneudenhitalan kulutuksessa edellytetään sveltuvuutta erilaisiin työtehtäviin. Terveydelliset kurmitukset kauneudenhitalan kulutuksessa ja työssä edellyttävät nrmaalia fyysistä kunta ja psyykkistä tasapaina. Allergia ja atpiataipumus vi rajittaa työssä selviytymistä, mutta ei le este ammattiin hakeutumisella. Yksilölliset tekijät, ireiden vimakkuus ja mtivaati hitn ja sujautumiseen vaikuttavat asiaan. Alalle sveltuvuutta vidaan jutua harkitsemaan ireiden ja timinnan vajavuuden perusteella esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: ihsairaus ja allergia tuki ja liikuntaelimistön sairaus tasapainelimistön timinnan häiriöt ja sairaudet näön tai värinäön heikkus. Lisäksi ammatillisessa peruskulutuksessa tulee tukea piskelijiden kehitystä hyviksi ja tasapainisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa piskelijille jatk pintjen, harrastusten sekä persnallisuuden mnipulisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietja ja taitja sekä tukee elinikäistä ppimista (L630/98, 5 ) TUTKINNON RAKENNE Kauneudenhitalan perustutkint mudstuu ammatillisista tutkinnn sista, muista valinnaisista tutkinnn sista, ammattitaita täydentävistä tutkinnn sista ja vapaasti valittavista tutkinnn sista. Kauneudenhitalan tutkinnn surittamalla valmistuu Ksmetlgiksi. Tutkinnn rakenteen numerinti nudattaa Kauneudenhitalan perustutkinnn tutkinnnperusteita. Ohjeellinen pintjen ajitus kskee kulutusta, jka järjestetään ammatillisena peruskulutuksena. Näyttötutkintna suritettavan ammatillisen perustutkinnn tteutus suunnitellaan henkilökhtaistamisen kautta. Ammatillisessa peruskulutuksessa Ammatilliset tutkinnn sat, 90 v Tutkinnn siin sisältyy työssäppimista vähintään 24 v, yrittäjyyttä vähintään 5 v ja pinnäyte vähintään 2 v 4.1 Kaikille paklliset tutkinnn sat Ihn hit, 30 v Ihnhidn hjaus, 10 v Ehstus, 5 v Kauneudenhitalan yrittäjyys ja yritystiminta, 10 v Tutkintn kuuluu pakllisena yksi kulutushjelma (ks. khdat 4.2 ja 4.3)

8 6 4.2 Ksmetlgin kulutushjelma, ksmetlgi Täydentävät ihn hidt, 20 v Valittava yhteensä 15 v tutkinnn sista Kaikille valinnaiset tutkinnn sat: Valinnaisten tutkinnn sien tarjnta vaihtelee vusittain Ksmetlgina timiminen terveydenhulln timintaympäristössä, 10 v Kylpylähidt, 10 v Erikisehstus, 10 v Tutkinnn sat ammatillisista perustutkinnista, 5 10 v Tutkinnn sa ammattitutkinnista Tutkinnn sa erikisammattitutkinnista Tutkinnn sa ammattikrkeakulupinnista Paikallisesti tarjttavat tutkinnn sat, 5 10 v 4.5 Muut valinnaiset tutkinnn sat ammatillisessa peruskulutuksessa, 0 10 v Valinnaisten tutkinnn sien tarjnta vaihtelee vusittain Yrittäjyys, 10 v Työpaikkahjaajaksi valmentautuminen, 2 v Ammattitaita syventävät ja laajentavat tutkinnn sat, 5 10 v Ammattitaita täydentävät tutkinnn sat, 0 10 v Luki pinnt, 0 10 v 4.6 Ammatillista saamista yksilöllisesti syventävät tutkinnn sat (perustutkinta laajentavat tutkinnn sat, 120 v + v) Valinnaisten tutkinnn sien tarjnta vaihtelee vusittain Yritystiminta, 10 v Tutkinnn sat ammatillisista tutkinnista (ammatilliset perustutkinnt, ammattitutkint, erikisammattitutkinnt) Ammatillista saamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarvttavat tutkinnn sat ammatillisessa peruskulutuksessa Kauneudenhitalan perustutkinnn tinen kulutushjelma, 20 v 5. Ammattitaita täydentävät tutkinnn sat, 20 v Paklliset, 16 v: Äidinkieli, 4 v Tinen ktimainen kieli, rutsi, 1 v

9 Vieras kieli, 2 v Matematiikka, 3 v Fysiikka ja kemia, 2 v Yhteiskunta, yritys ja työelämätiet, 1 v Liikunta, 1 v Terveystiet, 1 v Taide ja kulttuuri, 1 v Valinnaiset, 4 v: Tarjnta vaihtelee vusittain Ammattitaita täydentävien pakllisten tutkinnn sien valinnaiset lisäsat, 0 4 v Ympäristötiet, 0 4 v Tiet ja viestintätekniikka, 0 4 v Etiikka, 0 4 v Kulttuurien tuntemus, 0 4 v Psyklgia, 0 4 v Yritystiminta, 0 4 v 6. Vapaasti valittavat tutkinnn sat 10 v Valinnaisten tutkinnn sien tarjnta vaihtelee vusittain. ja siitä laaditaan erillinen valintapas. Opiskelija surittaa valinnat WILMA:n valintatarjttimelta.

10 8 4 TUTKINNON OSIEN TOTEUTUSSUUNNITELMA 4.1. KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT IHON HOITO (30 OV) Ammattitaitvaatimukset Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa tehdä asiakkaalle kasvjen, vartaln, käsien ja jalkjen ihn hitja käyttäen apuna tietja ihn rakenteesta ja timinnasta, ihmuutksista, ihtaudeista, tuki ja liikuntaelimistön nrmaalista rakenteesta sekä elimistön timinnasta tehdä asiakkaan kasville, kaulalle ja rinnan yläsalle alkupuhdistuksen, kurinnan, ihn lämmityksen, epäpuhtauksien pistn, ihn desinfiinnin, klassisen hiernnan ja naamin pistaa ihlta kmedja, pusteleita ja miliumeja kerta erilaisista kasvjen ihn hitsarjista ja tehdä kasvhitja vähintään kahdella hitsarjalla tehdä asiakkaille jalka ja käsihitja, kuten hitaa kynsiä ja kynsinauhja, pistaa ihsta sarveistumia ja känsiä veitsellä, hitaa maseraatita ja pykimiä, tehdä klassisen hiernnan, lakata ja kristella kynnet kerta erilaisista käsien ja jalkjen ihn hitsarjista ja tehdä hitja vähintään kahdella käsien ja kahdella jalkjen hitn käytettävällä hitsarjalla tunnistaa vartallle tyypilliset ihmuutkset kuten ksmeettisen selluliitin, rasvakertymät ja venymäjäljet tehdä asiakkaan vartallle kuivaharjauksen ja klassisen hiernnan käyttää klassisen hiernnan perustteita ja sveltaa niitä kehn eri alueille kerta erilaisista vartaln ihn hitsarjista ja tehdä vartalhitja vähintään kahdella hitsarjalla käyttää tieta ihmisen slujen, kudsten, elinten ja elinjärjestelmien rakenteesta ja timinnasta sekä niiden merkityksestä kk elimistölle tunnistaa yleisimmät ksmeettisissa valmisteissa käytetyt ainessat sekä niiden merkityksen tutteessa ja vaikutusmahdllisuuden ihn tunnistaa yleisimmät iha allergisivat ainessat hjata asiakasta ihn hidssa sekä myydä asiakkaalle ihn hitja ja ihnhittutteita hakea tarvittaessa lisätieta, hjausta ja ammatillista tukea hyödyntää kauneudenhidn histriaa ja perinteitä sekä seurata alan kehitystä ylläpitää työkykyä ja turvallisuutta edistää timinnallaan kestävää kehitystä arviida työtään ja sen tulksia Ammattitaidn sittamistavat Ammattitaidn sittamistavat Opiskelija tai tutkinnn surittaja sittaa ammattitaitnsa ihn hidssa tekemällä hidn kasville,

11 9 vartallle, käsille ja jalille kauneushitlassa tai sitä vastaavassa paikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia. Ammattisaamisen näytössä sitetaan vähintään työprsessin hallinta: kasvjen tai vartaln tai jalkjen ihn hidssa; kknaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta; kasvjen tai vartaln tai jalkjen ihn hidssa; kknaan työn perustana levan tiedn hallinta: kasvjen tai vartaln tai jalkjen ihn hidssa; kknaan elinikäisen ppimisen avaintaidt: kasvjen tai vartaln tai jalkjen ihn hidssa; kknaan Siltä sin kuin tutkinnn sassa vaadittavaa ammattitaita ei vida ammattisaamisen näytössä tai tutkinttilaisuudessa sittaa, sitä täydennetään muulla saamisen arviinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Ammattisaamisen näyttöjen timielimen hyväksymä ammattisaamisen näyttöjen tteutus ja arviintisuunnitelma n tämän asiakirjan liitteenä. Tutkinnn san saamiskknaisuudet Jalkjen ja käsien hit, 10 v Kasvjen ihn hit, 10 v Vartaln ihn hit, 5 v Ihn hit työelämässä, 5 v Osaamiskknaisuus JALKOJEN JA KÄSIEN HOITO 10 OV Tavite ja Sisältö jalkjen ihn hitaminen asiakasanalyysi jalkjenhidn indikaatit ja kntraindikaatit työvälineet jalkakylpy sarveistumien ja känsien pist maseraatit ja pykimät kynnet ja kynsinauhat kynsien lakkaus ja kristelu jalkahiernta (klassiset hierntatteet, hiernnan indikaatit ja kntraindikaatit) käsien ihn hitaminen asiakasanalyysi käsihidn indikaatit ja kntraindikaatit

12 10 käsienhidn työvälineet kynnet ja kynsinauhat kynsien lakkaus ja kristelu käsien hiernta (klassiset hierntatteet, hiernnan indikaatit ja kntraindikaatit) asiakkaan hjaaminen jalkjen ja käsien ihn hidssa ja ihnhittutteiden myynti yksi jalkjen hitn käytettävä hitsarja yksi käsien hitn käytettävä hitsarja tutteiden käyttö ja tärkeimmät ainessat ergnmian nudattaminen jalka ja käsihidissa tulin säätöjen hyödyntäminen jalka ja käsihidssa valaistus ja ilmastinti kestävän kehityksen periaatteiden nudattaminen eklginen, taludellinen, ssiaalinen ja kulttuurinen kestävä kehitys hygienian ja aseptisten timintaperiaatteiden nudattaminen jalka ja käsihidssa työvälineiden puhtaus (jalka ja käsihitvälineiden puhdistus, desinfiinti ja sterilinti) työympäristön siisteys ja puhtaus henkilökhtainen hygienia sujavälineet sveltaa työskentelyssä tieta mikrbeista ja tautien leviämisestä (mikrbilgia) bakteerit, virukset ja mikrskppiset sienet mikrbien kasvuedellytykset mikrbien tartuntatiet ja tartuntjen välttäminen mikrbien aiheuttamat ihtaudit mekaaninen puhdistus, desinfiinti ja sterilintimenetelmät ammattietiikan nudattaminen vurvaikutuksen hyödyntäminen asiakaspalvelutilanteissa ja työryhmän jäsenenä timiessa työajan nudattaminen arvii työtään ja sen tulksia ja ttaa vastaan palautetta anatmia ja fysilgia käsien ja jalkjen luut sumeksi ja latinaksi

13 11 Tteutustapa, ppimisympäristöt ja ppimismenetelmät käsien ja jalkjen pinnalliset lihakset sumeksi ja latinaksi, sekä niiden sijainti, tehtävä ja kulkusuunta jalkjen ja käsien rakennemuutkset jalkjen ja käsien ihmuutkset kynnen rakenne slun rakenne ja timinta kudkset, luut ja nivelet veri ja verenkiertjärjestelmä kynsimuutkset kynsisilsa paksuuntunut kynsi sisään kasvanut kynsi psriasis kynsivallitulehdus Opetus tteutetaan lähipintina ppilaitksessa, lukkahune, työsali ja verkk piskelu Ryhmätyöt, ppimistehtävät, käytännön läheinen jalkjen ja käsien ihn hit kulussa, tutesarjjen kulutukset Kknaisuuteen kuuluu asiakaspalvelutilanteita Oman alan kirjallisuus ja mnisteet Halsas Leht, A L., Härkönen, A. Raivi, T. Ihnhit kauneudenhitalalla. WSOYpr Oy 2009 Luma, A., Kara, R. Parturi kampaajan ja ksmetlgin turvalliset työtavat. Edues Oy 2010 Nienstedt, W. Kalli, S. Luut ja ytimet. WSOY 2010 Vierimaa, H. Laurila, M. KEHO ANATOMIA JA FYSIOLOGIA. WSOY 2010 Opintjaksn erityispiirteet Osaamiskknaisuuden arviinti 1) ppimisen arviinti n esitelty yhteisessä sassa 2) saamisen arviinti n määritelty liitteessä AON

14 12 Osaamiskknaisuus KASVOJEN IHON HOITO 10 OV Tavite ja Sisältö asiakasanalyysi hitsuunnitelma alkupuhdistus frimatr(timintaperiaate, vaikutukset ja turvallinen käyttö) ihn lämmitys vapzn (timintaperiaate ja vaikutukset kurinnat turvallinen käyttö ) kmedjen, pusteleiden ja miliumien pist ihn desinfiinti krkeataajuus (timintaperiaate, vaikutukset ja turvallinen käyttö) kasvhiernta (kasvt, kaula, declte) klassiset hierntatteet hiernnan indikaatit ja kntraindikaatit naamit ihn sujaus yksi tutesarja tutteiden käyttö ja tärkeimmät ainesat hygienian, ergnmian ja aseptisten timintaperiaatteiden nudattaminen kasvhidssa työvälineiden puhtaus (kasvhitvälineiden puhdistus, desinfiinti ja sterilinti) työympäristön siisteys ja puhtaus henkilökhtainen hygienia ja siisteys sujavälineet hitpedin ja työtulin säädöt valaistus ja ilmastinti asiakkaan hjaus kasvjen ihn hidssa ja kasvhittutteiden myynti ammattietiikan nudattaminen kestävän kehityksen periaatteiden nudattaminen (mm. tutteiden ja tarvikkeiden taludellinen käyttö) vurvaikutuksen hyödyntäminen asiakaspalvelutilanteissa ja

15 13 Tteutustapa, ppimisympäristöt ja ppimismenetelmät työryhmän jäsenenä timiessa työajan nudattaminen arvii työtään ja sen tulksia ja ttaa vastaan palautetta anatmia ja fysilgia kasvjen luut sumeksi ja latinaksi kasvjen pinnalliset lihakset sumeksi ja latinaksi, sekä niiden sijainti, tehtävä ja kulkusuunta päänalueen hermst aistit ihn rakenne ja tehtävät ihn vanheneminen yleisimmät ihtaudit ja niiden lääkehidt ihtyypit ja ihn herkkyys tavallisimmat ihmuutkset ksmeettiset ainesat ja valmisteet yleisimmät allergisivat ainesat tutteiden peruskstumus aineiden imeytyminen ihn hyödyntää kauneudenhitalan histriaa ja perinteitä sekä seuraa alan kehitystä kauneudenhit eri aikakausina kauneudenhitalan kehitys Sumessa hyödyntää kauneudenhitalan histriaa ja perinteitä sekä seurata alan kehitystä kauneudenhit eri aikakausina kauneudenhitalan kehitys Sumessa Opetus tteutetaan lähipintina ppilaitksessa, lukkahune, työsali ja verkk petus Ryhmätyöt, ppimistehtävät, käytännön läheinen kasvjen ihn hit kulussa ja tutesarjjen kulutukset. Kknaisuuteen kuuluu asiakaspalvelutilanteita Oman alan kirjallisuus ja mnisteet Halsas Leht, A L. Härkönen, A. Raivi, T. Ihnhit kauneudenhitalalla. WSOYpr Oy 2009 Luma, A. Kara, R. Parturi kampaajan ja ksmetlgin turvalliset työtavat.

16 14 Edues Oy Nienstedt, W. Kalli, S. Luut ja ytimet. WSOY 2010 Vierimaa, H. Laurila, M. KEHO ANATOMIA JA FYSIOLOGIA. WSOY 2010 Osaamiskknaisuuden arviinti 1) ppimisen arviinti n esitelty yhteisessä sassa 2) saamisen arviinti n määritelty liitteessä AON Osaamiskknaisuus VARTALON IHON HOITO 5 OV Tavite ja Sisältö vartaln ihn hitaminen vartalanalyysi hitsuunnitelma kuivaharjaus ja kurinnat klassinen hiernta vartallle (hiernnan indikaatit ja kntraindikaatit) yksi tutesarja, tutteiden käyttö ja yleisimmät ainessat asiakkaan hjaus vartaln ihn hidssa ja vartalnhittutteiden myynti hygienian, ergnmian ja aseptisten timintaperiaatteiden nudattaminen vartalhidssa työvälineiden puhtaus (vartalhitvälineiden puhdistus, desinfiinti ja sterilinti) työympäristön siisteys ja puhtaus henkilökhtainen hygienia ja siisteys sujavälineet hitpedin ja työtulin säädöt valaistus ja ilmastinti kestävän kehityksen periaatteiden nudattaminen (mm. tutteiden ja tarvikkeiden taludellinen käyttö) työskentelyaika ammatillinen vurvaikutus asiakaspalvelussa ja työyhteisössä ammattietiikan nudattaminen arvii työtään ja sen tulksia ja ttaa vastaan palautetta anatmia ja fysilgia vartaln luut ja lihakset sumeksi ja latinaksi vartaln pinnalliset lihakset sumeksi ja latinaksi, sekä niiden

17 15 Tteutustapa, ppimisympäristöt ja ppimismenetelmät sijainti, tehtävä ja kulkusuunta vartaln virheellisyydet ihn pigmentituminen, valihtyypit ksmeettinen selluliitti rasvakertymät venymäjäljet ruuansulatus aineenvaihdunnan säätely elimistön aisti ja pulustusjärjestelmä hermst Opetus tteutetaan lähipintina ppilaitksessa, lukkahune, työsali ja verkk petus. Ryhmätyöt, ppimistehtävät, käytännön läheinen vartaln ihn hit kulussa ja tutesarjjen kulutukset. Kknaisuuteen kuuluu asiakaspalvelutilanteita Oman alan kirjallisuus ja mnisteet Halsas Leht, A L. Härkönen, A. Raivi, T. Ihnhit kauneudenhitalalla. WSOYpr Oy Luma, A. Kara, R. Parturi kampaajan ja ksmetlgin turvalliset työtavat. Edues Oy Nienstedt, W. Kalli, S. Luut ja ytimet. WSOY 2010 Vierimaa, H. Laurila, M. KEHO ANATOMIA JA FYSIOLOGIA. WSOY 2010 Osaamiskknaisuuden arviinti 1) ppimisen arviinti n esitelty yhteisessä sassa 2) saamisen arviinti n määritelty liitteessä AON Osaamiskknaisuus IHON HOITO TYÖELÄMÄSSÄ 5 OV Tavite ja Sisältö kasvjen ihn hitaminen työelämässä yksi uusi kasvhitsarja tutteiden käyttö ja tärkeimmät ainesat asiakkaan kasvjen ihn hidn hjaus ja tutteiden myynti vartaln ihn hitaminen työelämässä yksi uusi vartalnhitn tarkitettu tutesarja

18 16 Tteutustapa, ppimisympäristöt ja ppimismenetelmät tutteiden käyttö ja tärkeimmät ainesat asiakkaan vartaln ihn hidn hjaus ja tutteiden myynti jalkjen ja käsien ihn hitaminen työelämässä yksi uusi käsien ihn hitn tarkitettu hitsarja tutteiden käyttö ja tärkeimmät ainesat yksi uusi jalkjen hitn tarkitettu hitsarja tutteiden käyttö ja tärkeimmät ainesat asiakkaan käsien ja jalkjen ihn hidn hjaus ja jalka ja käsihittutteiden myynti käyttää työssään hyväkseen tietämystään anatmiasta, fysilgiasta, ihmuutksista, ihtaudeista, tutteista ja hitmenetelmistä sekä hakee tarvittaessa lisätieta ja ammatillista tukea ratkaisee kauneudenhitalan työhön liittyviä ngelmia nudattaa kestävän kehityksen periaatteita humii työssäppimispaikan tulstavitteet nudattaa annettua työaikaa perehtyy työssäppimispaikan ajanvarauskäytänteisiin hygienian, työturvallisuuden, ergnmian ja aseptisten timintaperiaatteiden nudattaminen perehtyy työssäppimispaikan puhdistus, desinfiinti ja sterilintikäytänteisiin työssäppimispaikan työturvallisuushjeet henkilökhtainen hygienia ja siisteys sujavälineet valaistus ja ilmastinti Työssäppimispaikan timintaympäristö, käytännön läheinen asiakkaiden ihn hit palveluprsessin aikana Kknaisuuteen kuuluu asiakaspalvelutilanteita Oman alan kirjallisuus ja mnisteet Opintjaksn erityispiirteet Osaamiskknaisuuden arviinti Arviidaan asiakaspalvelun perusteella, ppimispäiväkirja/ OPPIMISPÄIVÄKIRJA BLOGIN mudssa ja man ppimisen havainninti 1) ppimisen arviinti n esitelty yhteisessä sassa 2) saamisen arviinti n määritelty liitteessä AON

19 IHONHOIDON OHJAUS (10 OV) Ammattitaitvaatimukset Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa palvella asiakasta sekä yksilönä että ryhmässä hjata asiakkaita ihnhidssa ja ehstuksessa sekä tutteiden ja hitpalveluiden käytössä analysida asiakkaan ihn ja kehn tilaa hjatessaan asiakasta ihn hidssa, sujauksessa ja terveyden ylläpitämisessä selvittää asiakkaan tai asiakasryhmän tarpeet ja tiveet sekä ttaa ne humin hjauksen tai tilaisuuden suunnittelussa ja tteutuksessa esitellä ja myydä kauneudenhitalan palveluita ja tutteita järjestää ja rganisida asiakastilaisuuksia hyödyntää mediasaamista asiakkaita hjatessaan käyttää hyväkseen tieta erilaisista hitmenetelmistä ja tutteista käyttää apuna tietjaan hygieniasta, anatmiasta ja fysilgiasta sekä ihtautien syntytavista, ehkäisystä ja hidsta keskustella asiakkaan kanssa yleisimmistä kauneuskirurgisista timenpiteistä arviida yhdessä asiakkaansa kanssa rukavalin mnipulisuutta ja riittävyyttä hjata asiakasta terveyttä edistävän liikunnan harrastamisessa arvstaa asiakkaiden mielipiteitä sekä auttaa asiakkaita ilmaisemaan tiveensa nudattaa ammattietiikkaa hyödyntää kielitaitaan asiakaspalvelussa arviida asiakkaiden hjauksen ja järjestämiensä tilaisuuksien nnistumista ja ttaa vastaan palautetta Ammattitaidn sittamistavat Ammattitaidn sittamistavat Opiskelija tai tutkinnn surittaja sittaa ammattitaitnsa ihnhidn hjauksessa hjaamalla asiakasta tai asiakasryhmää ihn hidssa sekä kielitaitnsa asiakaspalvelutilanteessa jnkin edellä levassa taulukssa kuvatun arviinnin khteen mukaisesti erilaisissa asiakastilaisuuksissa, kauneushitlassa tai sitä vastaavassa työpaikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammatti taitvaatimuksia. Ammattisaamisen näytössä sitetaan työprsessin hallinta; kknaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta; kknaan työn perustana levan tiedn hallinta; kknaan elinikäisen ppimisen avaintaidt; kknaan Siltä sin kuin tutkinnn sassa vaadittavaa ammattitaita ei vida ammattisaamisen näytössä tai tutkinttilaisuudessa sittaa, sitä täydennetään muulla saamisen arviinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Ammattisaamisen näyttöjen timielimen hyväksymä ammattisaamisen näyttöjen tteutus ja arviintisuunnitelma

20 18 n tämän asiakirjan liitteenä. Tutkinnn san saamiskknaisuudet Kasvjen ja vartaln ihnhidn hjaus, 5 v Ihnhidn hjaus työelämässä, 5v Osaamiskknaisuus KASVOJEN JA VARTALON IHONHOIDON OHJAUS 5 OV Tavite ja Sisältö asiakasanalyysi; asiakkaan tarpeiden ja tiveiden selvittäminen hitsuunnitelman laatiminen asiakkaan hjaaminen hidn aikana jatkhitsusitukset ktihidn hjaus tutteiden ja palveluiden esitteleminen tutteiden myyminen tutteiden tarpeellisuuden perusteleminen tutteiden käytön pastus asiakastilaisuuden suunnittelu ja tteutus asiakastilaisuuden nnistumisen arviinti ja kehittämiskhteiden phtiminen median hyödyntäminen tutteiden ja palveluiden esittelyssä ja myynnissä ravint ppi: energiaravintaineet, vitamiinit ja kivennäisaineet sekä niiden tärkeimmät lähteet, erityisrukavalit (laktsi intleranssi, keliakia, diabetes) terveyttä edistävä liikunta ja liikuntasusitukset kauneudenhitalan asiakaspalveluun liittyvät eettiset käytän teet (esim. vaitilvelvllisuus, tietsuja) tutetietus myyntiargumentit ksmetiikkalaki INCI:n pääperiaatteet kuluttajansuja (kulutustavariden ja kuluttajapalvelusten turvallisuus) ihn sujaaminen auringn UV säteiltä, auringnsujatutteet, auringnsuja aineet ihtautippi

Kauneudenhoitoala Kosmetologi Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT AMMATTIOPISTO

Kauneudenhoitoala Kosmetologi Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT AMMATTIOPISTO Kauneudenhitala Ksmetlgi Kauneudenhidn ja tuteneuvnnan kulutushjelma TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT AMMATTIOPISTO Työssäppimisen hjaavat pettajat Nina Sipilä-Latvehmas gsm 043 824 0456 Anu

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja Marja

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savn Kulutus Oy Etelä-Savn ammattipist Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä-Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjhtaja Marja Anttalainen Hiusalan perustutkint Parturi-kampaaja

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, puuala

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, puuala Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Käsi- ja taidetellisuusalan perustutkint, puuala 2015 Tutteen suunnittelun ja valmistuksen saamisala, artesaani Hyväksytty 18.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Käsi-

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI 2009 Forssan ammatti-instituutti kulttuuriala. Tuotteen suunnittelu ja valmistus Keramiikka-ala

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI 2009 Forssan ammatti-instituutti kulttuuriala. Tuotteen suunnittelu ja valmistus Keramiikka-ala KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI 2009 Frssan ammatti-instituutti kulttuuriala Tutteen suunnittelu ja valmistus Keramiikka-ala Sisältö Käsi- ja taidetellisuusalan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja n tutkintkhtainen sa Sähkö- ja autmaatitekniikan perustutkint 2015 Sähköasentaja, Autmaatiasentaja Oph määräys 77/011/2014 Luksian hallitus 24.4.2015 Sisältö 1 Sähkö- ja autmaatialan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Autalan perustutkint 2015 Autmaalauksen saamisala, autmaalari Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Autalan perustutkinnn, autmaalauksen saamisalan, autmaalari,

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Autalan perustutkint 2015 Auttekniikan saamisala, ajneuvasentaja Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Autalan perustutkinnn, auttekniikan saamisalan, ajneuvasentaja,

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Autalan perustutkint 2015 Autkrinkrjauksen saamisala, autkrinkrjaaja Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Autalan perustutkinnn, autkrinkrjauksen saamisalan,

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinto

Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kauneudenhoitoalan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat... 3 2.1.1 Ihon hoito, 45 osp... 3 2.1.2 Ihonhoidon ohjaus, 15 osp... 5 2.1.3 Ehostus, 10 osp... 8 2.1.4 Kauneudenhoitoalan yrittäjyys

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja n tutkintkhtainen sa Kne- ja metallialan perustutkint 2015 Kneistaja Levyseppähitsaaja Oph määräys 50/011/2014 Luksian hallitus 12.6.2015 Sisältö 1 Kne-ja metallialan kuvaus ja arvperusta sekä perustutkinnn

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT. KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kosmetologi

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT. KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kosmetologi 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kosmetologi Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Hyväksytty Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Muvi- ja kumitekniikan perustutkint 2015 Muvitekniikan saamisala, muvitutevalmistaja Hyväksytty 19.10.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Muvi- ja kumitekniikan perustutkinnn

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Lukuvusi 2010 11 Opintjen suunnittelu ja pintneuvnta Opintjen suunnittelu n lennainen sa piskelua. Suunnittelu alkaa j sillin, kun piskelija saa tiedn piskelupaikasta ja hyväksymiskirjeen mukana perustietja

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO, (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010. Näyttötutkinto

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO, (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010. Näyttötutkinto KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO, (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010 Näyttötutkinto SISÄLLYSLUETTELO KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov... 3 TUTKINNON HENKILÖKOHTAISTAMINEN... 3 TUTKINTOTILAISUUDET

Lisätiedot

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA Lunt- ja ympäristöala OPETUSSUUNNITELMA, 180 sp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luntalan saamisala LUONTO-OHJAAJA Tämä petussuunnitelma n vimassa Salpauksessa 1.8.2015 jälkeen alkavassa petuksessa.

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Opintojen ohjaus Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO

Opintojen ohjaus Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Opintjen hjaus Keski-Phjanmaan ammattipistssa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Sisällys 1 JOHDANTO... 1 2 OPINTO-OHJAUS... 2 3 OHJAUS JA

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI

OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI JOHTO-hanke 03/2015 YTO-työryhmä Sisällysluettel Sisällys 1. Yleisiä periaatteita... 2 2. Ohjeet nudatettavaksi 31.7.2015 asti... 4 1. Päättävät piskelijat... 4

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen Savon koulutuskuntayhtymässä Tuloksia ja käytäntöjä

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen Savon koulutuskuntayhtymässä Tuloksia ja käytäntöjä Työpaikalla tapahtuvan ppimisen kehittäminen Savn kulutuskuntayhtymässä Tulksia ja käytäntöjä Maija Savlainen 15.11.2017 Kehittämishanke 8/2015-7/2018 Tteuttaja Savn kulutuskuntayhtymä. Hanke n valmisteltu

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Kauneudenhoitoalan

Lisätiedot

Luonnonvara- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO. Eläintenhoidon osaamisala. Eläintenhoitaja

Luonnonvara- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO. Eläintenhoidon osaamisala. Eläintenhoitaja Lunnnvara- ja ympäristöala OPETUSSUUNNITELMA, 180 sp MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO Eläintenhidn saamisala Eläintenhitaja Jhtkunnan hyväksymä Salpauksen ammattisaamisen timikunta Vimassa alkaen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1 OHJAUS ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSSA... 2 2 TOTEUTTAMINEN... 2 2.1 Hakeutuminen opintoihin... 3 2.2 Ammatillinen peruskoulutus... 3 2.2.

SISÄLTÖ 1 OHJAUS ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSSA... 2 2 TOTEUTTAMINEN... 2 2.1 Hakeutuminen opintoihin... 3 2.2 Ammatillinen peruskoulutus... 3 2.2. Hyväksytty petuksen jhtryhmässä 3.9.2015 0 SISÄLTÖ 1 OHJAUS ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSSA... 2 2 TOTEUTTAMINEN... 2 2.1 Hakeutuminen pintihin... 3 2.2 Ammatillinen peruskulutus... 3 2.2.1 Opintjen alkaessa...

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistöpalvelujen perustutkint Sisällys 2.1 Pakllinen tutkinnn sa... 3 2.1.1 Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuttaminen, 15 sp... 3 2.2 Kiinteistönhidn saamisalan, kiinteistönhitaja, paklliset

Lisätiedot

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 Humak Avin AMK 2015 2016, päivitetty 18.6.2015 AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 JÄRJESTÖ- JA NUORISOTYÖ (YLEMPI AMK) / HELSINGIN TKI-KESKUS (ILKKA) Paikkja: 10 piskelijaa / pintjaks

Lisätiedot

Hoivamaatalous: huipputasolla

Hoivamaatalous: huipputasolla ECVET yksikkö nr 1 Edellytykset: Hiva -maataluden yrittäjä Hivamaatalus: huipputaslla Tavite: Pystyä tekemään päätös hivamaatalusyrityksen perustamisesta ttaen humin maatilan mahdllisuudet sekä hivamaataluteen

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010. Näyttötutkinto

HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010. Näyttötutkinto HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010 Näyttötutkinto SISÄLLYSLUETTELO HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA, 120 ov... 3 TUTKINNON HENKILÖKOHTAISTAMINEN... 3 TUTKINTOTILAISUUDET

Lisätiedot

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Krkeakuluhakujen uudistus 2014 - inftilaisuus krkeakulujen vieraskielisen kulutuksen virkailijille Verkkpäätimittaja Satu Merilut, OPH Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opintplku Oppijan verkkpalvelu

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

Vastuukäyttäjän tehtävät

Vastuukäyttäjän tehtävät Vastuukäyttäjän tehtävät 22.3.2013 Satu Hrnbrg Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedte 3/500/2013 Kulutuksen järjestäjä nimeää 2-6 vastuukäyttäjää, jiden tehtäviä vat Perehtyminen rganisaati-, kulutustarjnta-

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA kulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 Khderyhmä: Varsinaiset sallistujat: Alkupetuksen erityispettajat Luentjäsenet: Varsinainen sallistuja vi lisäksi nimetä työkavereistaan

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Kosmetologi

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Kosmetologi KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kosmetologi Hyväksytty 9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO...

Lisätiedot

1 17092015 LPM-lista (lisäykset, poistot, muutokset) lukuvuodelle 2014 2015 eli opintoihin lukuvuodelle 2014 2015 tehdyt keskeiset muutokset

1 17092015 LPM-lista (lisäykset, poistot, muutokset) lukuvuodelle 2014 2015 eli opintoihin lukuvuodelle 2014 2015 tehdyt keskeiset muutokset 1 17092015 LPM-lista (lisäykset, pistt, muutkset) lukuvudelle 2014 2015 eli pintihin lukuvudelle 2014 2015 tehdyt keskeiset muutkset Tarvittaessa kysy aina lisätietja Teknillisen tiedekunnan pintneuvnnasta:

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Kauneudenhoitoalan perustutkinto, kosmetologi

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Kauneudenhoitoalan perustutkinto, kosmetologi 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista Kauneudenhoitoalan perustutkinto, kosmetologi Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Pakolliset tutkinnon osat Ehostus 10 osp Ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Ammatillisten perustutkintojen uudistuminen Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Infotilaisuus 7.12.2009 Perustutkinnon muodostuminen Ammatillinen perustutkinto muodostuu seuraavasti: 1. Ammatilliset

Lisätiedot

4.1.5 HIUSALAN YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA

4.1.5 HIUSALAN YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA 4.1.5 HIUSALAN YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Toimiminen työssä ja työyhteisössä toimii ohjattuna työyhteisön työhyvinvointia edistävästi Ihmissuhteiden

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut

Oppijan verkkopalvelut Esa Keränen 7.5.2012 Oppijan verkkpalvelut Tdennetun saamisen rekisteri Esiselvityksen yhteenvet Esityksen rakenne Jhdant Tdennetun saamisen rekisteri Tietsisältöjen rajaukset Tteutusmalli Vaikutukset

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kulutimi REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinto 2010

Kauneudenhoitoalan perustutkinto 2010 Kauneudenhoitoalan perustutkinto 2010 Kosmetologin koulutusohjelma/osaamisala, kosmetologi Hyväksytty 30.8.2009 Voimassa 1.8..2009 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö 1.1.2007,

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuipåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuipåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu ipåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuipå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuipåasdf Vallilan ala-asteen petussuunnitelma ghjklöäzxcvbnmqwertyuipåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuipåasdfghjklöäz

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuipåasdfghjklöäzxcvbnmqwe 1 rtyuipåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu ipåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuipå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuipåasdf Tiet- ja viestintätekniikan ghjklöäzxcvbnmqwertyuipåasdfghjk perustutkint,

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Metropolian musiikin koulutusohjelma/ tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Metropolian musiikin koulutusohjelma/ tutkintoon johtava aikuiskoulutus Metrplian musiikin kulutushjelma/ tutkintn jhtava aikuiskulutus Alla tieta siitä, kenelle kulutus n suunnattu sekä pääpiirteittäin, mitä kulutus sisältää. Tämän listan alla n kerrttu valintakkeen rakenteesta,

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot