HIUSALAN PERUSTUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HIUSALAN PERUSTUTKINTO"

Transkriptio

1 Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama Osaamisjhtaja Marja Anttalainen

2 Hiusalan perustutkint Parturi kampaaja Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Sisällysluettel 1 Opetussuunnitelman mudstuminen Opintjen järjestäminen Hiusalan perustutkinnn mudstuminen ja pintjen ajitus... 3 Tutkinnn kuvaus... 3 Yrittäjyyskasvatukset tteutuminen tutkinnssa... 3 Paremman palvelun saaja... 4 Kansainvälisyyden tteutuminen tutkinnssa... 4 Tutkintkhtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa kulutuksessa... 4 Tutkinnn rakenne Tutkinnn sien tteutussuunnitelma Kaikille paklliset tutkinnn sat Kaikille valinnaiset tutkinnn sat Muut valinnaiset tutkinnn sat Ammatillista saamista yksilöllisesti syventävät tutkinnn sat Ammattitaita täydentävät tutkinnn sat Paklliset tutkinnn sat Hiusalan vapaasti valittavien tarjnta Liitteet Hiusalan perustutkinnn perusteet (OPH) sivustn petussuunnitelmat kansi, jsta löytyvät: Opetussuunnitelman yhteinen sa Opetussuunnitelman yhteisen san liitteet Ammattisaamisen näyttöjen tteutus ja arviintisuunnitelmat Aikuisten näyttötutkinttiminnan suunnitelma

3 1 1 OPETUSSUUNNITELMAN MUODOSTUMINEN Hiusalan perustutkinnn petussuunnitelma mudstuu klmesta sasta: Etelä Savn ammattipistn (Esedu) petussuunnitelman yhteinen sa, jssa määritellään Etelä Savn ammattipistn kaikille perustutkinnille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä kuvataan Etelä Savn kulutus OYn timintaa hjaavat strategiat. Hiusalan perustutkinnn perusteet, jssa n kuvattu tutkinnn ja kulutushjelmien tai saamisaljen tavitteet, tutkinnn mudstuminen, tutkinnn sien ammattitaitvaatimukset tai tavitteet, ammattitaita täydentävien tutkinnn sien arviinnin khteet ja arviintikriteerit sekä ammatillisten tutkinnn sien salta myös ammattitaidn sittamistavat. Lisäksi perusteet sisältävät muita ammatillista peruskulutusta ja näyttötutkintja kskevia määräyksiä. Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma (tämä asiakirja), jssa kuvataan tutkinnn mudstuminen ja petuksen ajitus, ppimisympäristöt sekä menetelmät, jiden avulla piskelija vi saavuttaa tutkinnn ammattitaitvaatimukset ja tavitteet. Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma sisältää ammattisaamisen näyttöjen tteutus ja arviintisuunnitelmat. 2 OPINTOJEN JÄRJESTÄMINEN Ammatilliset perustutkinnt mudstuvat ammatillisista tutkinnn sista, jtka vivat lla pakllisia tai valinnaisia. Lisäksi peruskulutuksena suritettaviin tutkintihin sisältyy pakllisia ja valinnaisia ammattitaita täydentäviä tutkinnn sia. Tutkintn vi myös yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnn sia, jtka laajentavat suritettua tutkinta, sillin kun se n työelämän alakhtaisiin tai paikallisiin ammattitaitvaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnn surittajan ammattitaidn syventämisen kannalta tarpeellista. Opiskelija vi myös valita ammatilliseen perustutkintn tutkinnn sia muista ammatillisista perus tai ammattitutkinnista, valita luki pintja ja/tai surittaa ylippilastutkinnn. Opiskelijan pintja hjaa henkilökhtainen piskelusuunnitelma (HOPS), jssa kuvataan mitä piskelija piskelee. HOPS tehdään perustutkinnn petussuunnitelman ja piskelijan mien tavitteiden ja valintjen perusteella. HOPS vi pitää sisällään erilaisia ppimisen suritustapja ja tavitteita, pintjen ajitusta, alustavia valinnaisten pintjen valintja sekä suunnitelman työssäppimisesta. HOPSia tarkennetaan lukuvusittain pintjen edetessä. Erityistä tukea tarvitsevalle piskelijalle laaditaan henkilökhtainen petuksen järjestämistä kskeva suunnitelma, HOJKS. Siinä määritellään tarvittavat tukitimet ja ne järjestelyt, jita piskelijan pintjen ja työllistymisen tukena käytetään. Yksi pintviikk tarkittaa piskelijan 40 tunnin työpansta. Opintviikk sisältää erilaisia ppimisen mutja ja petusmenetelmiä, jtka valitaan ppimistavitteiden ja piskelijiden ppimisvalmiuksien kannalta tarkituksenmukaisesti. Oppimisen mutja ja petusmenetelmiä vat mm. lähi ja etäpetus, mnimut petus, verkk petus ja työssäppiminen. Oppimista tapahtuu mnipulisissa ppimisympäristöissä, jtka vat kknaisvaltaisia työpaikkjen ja ppilaitsten timintaympäristöjä, jtka mudstuvat itse timipaikkjen ympäristöstä, ppijista, pettajista, työpaikan työntekijöistä ja henkilöstöstä, ppimislähteistä, ppimisnäkemyksistä, erilaisista timintamudista sekä välineistä ja tavista käyttää näitä.

4 Jkaiselle piskelijaryhmälle nimetään ryhmänhjaaja, jka n piskelijan lähin tukihenkilö pintjen ajan. Hän perehdyttää piskelijan pintihin, seuraa läsnälja, vastaa ryhmänsä hyvinvinnista sekä infrmi pintihin kuuluvista arjen asiista. Etelä Savn ammattipist tarjaa myös erityispetusta, jnka tehtävänä n auttaa piskelijaa saavuttamaan tutkintnsa/piskelunsa tavitteet ja sijittumaan työelämään. Erityispetusprsessin käytännön tteutuksesta hulehtivat ensisijaisesti ryhmänhjaajat, pettajat, erityispetusvastaavat ja ammatilliset erityispettajat, jtka yhteistyössä vastaavat erityisestä tuesta ja hjauksesta kk pintjen ajan. Kk tutkinnn surittaminen n tutkintn jhtavassa kulutuksessa ensisijainen tavite. Etelä Savn ammattipistssa perustutkinnt vidaan surittaa myös työelämän timinta ja tehtäväkknaisuuksia vastaavina tutkinnn sina. Lähtökhtana vat tällöin sekä piskelijan/tutkinnn surittajan mahdllisuudet työllistyä kapea alaista saamista vaativaan työhön että piskelijan/tutkinnn surittajan yksilölliset piskeluvalmiudet ja elämäntilanne. Tarkemmin pintjen järjestäminen n kuvattu Etelä Savn ammattipistn Opetussuunnitelman yhteisessä sassa. 2

5 3 3 HIUSALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN AJOITUS TUTKINNON KUVAUS Etelä savn ammattipistn hiusalalla tutkinnn sat ja niiden saamisen arviinti n piskelijan ppimisen vuksi venytetty kahteen tai klmeen lukuvuteen. Ammatin erityisen lunteen vuksi n katsttu, että piskelijan ammattiin harjaantuminen vie useamman vuden. Alalla timitaan pääsääntöisesti pienissä yrityksissä, jllin ammattia harjitetaan liikkeissä yksin. Parturi kampaajan ammattitaidn n ltava valmistuessa niin hyvällä taslla, että töitä vi tehdä itsenäisesti. Tutkinnn sia ei vi luntevasti erttaa tisistaan jten työelämälähtöisyyttä humin tettaessa ammatin eri sa alueet limittyvät paljn tisiinsa. Luntevaa siis n, että kaikkia tutkinnn sia käydään läpi pitkin pintjen ajan ja piskelija saa näyttää saamisensa lppupinnissaan, sitten kun ammattitait n saavuttanut mahdllisimman hyvän tasn. Opinnt n mudstettu pitkälti työelämälähtöiseksi niin, että piskelijiden työssäppiminen ja ammattisaamisen näytöt tapahtuisivat ikeissa työpaikissa ikeille asiakkaille. Tisena piskeluvunna n piskelijilla mahdllisuus tehdä kaikkia ammattiin liittyviä työkknaisuuksia hjatusti. Klmantena vunna piskelija harjaannuttaa ammattiaan niin, että hän kykenisi valmistuessaan täysin itsenäiseen työhön. Työssäppiminen n jaettu niin, että klmantena vunna piskelijilla n eniten työssäppimista yrityksissä. Ensimmäisenä ja tisena vunna piskelijat tekevät enemmän työssäppimista ppilaitksen parturi kampaamssa. Tavitteena n, että piskelija ppii työssäppimisessa erilaisia tapja timia. Tämä tarkittaa sitä, että piskelijat vat piskeluaikana vähintään kahdessa eri yrityksessä työssäppimassa. Etelä Savn ammattipistn hiusalalla n yrittäjyyttä tukevia ppimisympäristöjä niin Mikkelissä kuin Pieksämäelläkin. Mikkelissä Otavankatu 4:ssa timii parturi kampaamna kaksi työlukkaa, jissa yhteensä 25 työpistettä sekä Graanissa timii Virkkulan kaksipaikkainen parturi kampaam. Lisäksi Mikkelin yksikön piskelijat käyvät Kyyhkylän kuntutus sairaalassa säännöllisesti palvelemassa asiakkaita. Pieksämäellä timii ppilaitksen 15 paikkainen parturi kampaam. Opiskelijalla n mahdllisuus justavien pintplkujen kautta surittaa sa pinnista (valinnaiset tutkinnn sat) 2. ja 3.vuden välissä kesällä. Tämä vi lyhentää valmistumisaikaa yhden jaksn verran. Js piskelija etenee pinnissaan hyvin ja ammattisaamisen näytöt n suritettu hyvissä ajin, vi valmistuminen aikaistua tätäkin aiemmaksi. Hiusalalla kaikille valinnaisia tutkinnn sia vat Asiakkaan tyylipalvelut 10v, jka tteutetaan yhdessä Tekstiili ja vaatetusalan kanssa ja Hiusten hit ja mutilukknaisuudet 10v, jka n puhtaasti hiusalan ma valinnainen tutkinnn sa. Lisäksi piskelija vi painttua valinnaisten kautta yrittäjyyteen ja yrittämiseen. Opiskelijalla n mahdllisuus valita myös muilta alilta valinnaisia tutkinnn sia, mutta sa näistä valinnaisista vi venyä 4:nnelle vudelle. YRITTÄJYYSKASVATUKSET TOTEUTUMINEN TUTKINNOSSA Etelä Savn ammattipistn hiusalalla pakllinen Hiusalan yrittäjyys ja yritystiminta tutkinnn sa kulkee läpi kk piskeluajan. Yrittäjyys integridaan ammatillisiin pintihin niin, että asiita käydään läpi aidissa asiakastilanteissa. Yrittäjyyttä krstetaan hiusalalla erityisesti man saamisen eli henkilökhtaistamisen (HOPS) kautta. Opiskelija tutteistaa maa saamistaan heti kulutuksen alkuvaiheesta lähtien tekemällä ppimisestaan ja saamisestaan näytekansita. Oma yrittäminen, saaminen ja luvuus saadaan näin jkaisella henkilökhtaiseksi. Yrittäjyyden ja ammatin piskelussa pyritään siihen, että piskelijat saavat itse suunnitella ja tteuttaa man tasnsa ja man kiinnstuksensa

6 mukaisia töitä. Yrittäjyyteen ja luvuuteen kannustetaan, kska hiusalalla työllistyy man yrityksen kautta 90% valmistuneista. Hiusalan yritystimintaa piskellaan viimeisenä lukuvunna niin, että yritystiminnan sisällöt viedään mahdllisimman paljn aitihin, piskelijan suunnittelemiin miin työtilanteisiin. Ja aitjen työtilanteiden kautta piskellaan uusia asiita. Harjitusyritys ja Vusiyrittäjänä hjelmat vat mahdllisia piskelijille, niitä heidän halutessaan. Js Vusi yrittäjänä hjelma ei tteudu, pyritään hiusalalla viemään pinnt mahdllisimman aitihin tilanteisiin sekä työssäppimisessa, että ppilaitksen parturikampaamissa. Opetusmenetelmissä tetaan humin piskelijan maehtisen yrittämisen tukeminen. Opetusmenetelmät vat usein timinnallisia ja piskelijan mia ideita ja saamisen tasa tuetaan. Hiusalan ammatti n puhtaasti käsillä tekemistä, jten n luntevaakin piskella ammattia timinnallisesti. Tiimitimintaan tuetaan eri yhteyksissä. Opiskelijilla n mahdllisuus valita pakllisten peruspintjen lisäksi justavan pinttarjttimen kautta esimerkiksi yrittäjyyttä ja yritystimintaa niin, että klmantena vunna hän vi perustaa man yrityksen ja tehdä sen alla töitäkin. Js piskelijita ei man yrityksen perustaminen kiinnsta, vi yritystimintaa kkeilla valinnaisten tutkinnn sien alla Nuri Yrittäjyys timinnan kautta 15 pintviikn edestä. 4 PAREMMAN PALVELUN OSAAJA Tavitteena n, että piskelija ymmärtää, miksi asiakaspalvelu n tärkeää työelämässä. Opinnt jk sisältyvät saamiskknaisuuksiin tai ne suritetaan mnimutisesti mm. Mdle ppimisympäristössä ja työssäppimisen yhteydessä. Opintjen sisältöinä vat mm: hyvä asiakaspalvelu ja laatu, asiakaspalveluprsessin vaiheet, asiakkaan vastaanttaminen, palvelutilanteen päättäminen, asiakkaan palvelu puhelimessa, sähköpstikäytännöt ja hyvät käytöstavat. Opiskelija saa kknaisuuden suritettuaan Paremman Palvelun Osaaja tdistuksen ja rintamerkin. Etelä Savn ammattipistn hiusalalla Paremman palvelun saajan kknaisuus sisältyy hiusalan yrittäjyys ja yritystiminnan tutkinnn saan. Kknaisuus pitaan lähinnä Hiusalan yrittäjyys saamiskknaisuuden sisällä. KANSAINVÄLISYYDEN TOTEUTUMINEN TUTKINNOSSA Hiusalalla kansainvälistyminen näkyy alan mudin ja trendien seuraamisena. Tarjamme kansainvälisiä vaihtja piskelijille vusittain. Mahdllisten erikulttuuristen asiakkaitten kautta kansainvälistyminen knkretisituu myös ilman ulkmaan vaihtjakin. Opiskelijilla n mahdllisuus valita ammattia tukevien pintjen kautta erilaisia kielipintja. Opetusmateriaalina käytetään usein myös englanninkielistä materiaalia. TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Opiskelijaksi ttamisen perusteista ammatilliseen perustutkintn jhtavassa kulutuksessa säädetään ammatillisesta kulutuksesta annetun lain 27 :ssä. Opiskelijaksi ei vida ttaa sellaista henkilöä, jnka sairaus tai vamma ilmeisesti n esteenä kulutukseen sallistumiselle. Opiskelijan pääsyä ammatilliseen kulutuksen vidaan rajittaa vain sillin, kun sairaus bjektiivisesti arviiden estää pinnt tai se vaarantaisi piskelijan tai muiden turvallisuutta. Sairauden tai vamman piskelulle aiheuttamat käytännön ngelmat tulee ensisijaisesti pyrkiä ratkaisemaan petusjärjestelyiden ja piskelijahultpalveluiden avulla.

7 5 Opiskelijaksi pyrkivän tulee antaa kulutuksen järjestäjälle piskelijaksi ttamisen edellyttämät terveydentilaansa kskevat tiedt. Kulutuksen järjestäjän tulee tämän lisäksi varmistaa, että piskelijaksi valitun henkilön terveydentila n sellainen, että hän vi selviytyä myös kulutukseen kuuluvasta työpaikilla tapahtuvasta ppimisesta, kuten alan tehtävissä timiminen ja tutkinnn ammattitaitvaatimusten saavuttaminen edellyttävät. Opiskelijan ikeusturvan kannalta n perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen kulutukseen, jnka mukaisissa tehtävissä hän ei terveydentilansa vuksi visi timia. Opiskelijavalintaa tehtäessä n tettava humin ammatteihin ja työhön sisältyvät mninaiset tehtävät. On mahdllista, että saman tutkinnn sisällä vi lla tutkinnn sia, jtka edellyttävät erilaisia terveydentilavaatimuksia ja mahdllistavat piskelijalle yksilöllisiä ratkaisuja kulutuksen surittamiseen. Jtta piskelijavalinta nnistuisi piskelijan kannalta parhaalla mahdllisella tavalla, kulutuksen järjestäjän tulee tiedttaa perustutkinnn ja kulutusalan terveydentilaa kskevista vaatimuksista ja edellytyksistä sekä mahdllisista terveydellisistä riskeistä piskelijaksi hakeutuville hakuppaissa ja piskelijavalintatilaisuudessa. Opiskelijaksi hakeutuvan ma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan ja mahdllisen sairauden hittilanteesta riittää pääsääntöisesti valintatilanteessa. Mikäli kulutusalan tai tutkinnn ma lainsäädäntö tai alan edellyttävät piskelijaksi valitulta lääkärintdistusta piskelijan terveydentilasta, siihen riittää lääkärintdistuksen merkintä alalle sveltuvuudesta. Opiskelijaksi ttaminen n ehdllinen lääkärintdistuksen esittämiseen saakka. Opiskelijan sairaus tai vammautuminen ei saa keskeyttää piskelijan kulutusta tai jhtaa harkitsemattmaan kulutusammatin tai alan vaihtn. Sairaudesta tai vammautumisesta kulutuksen tteutumiselle aiheutuvat käytännön ngelmat tulee vida ratkaista ensisijaisesti piskelijalle spivilla yksilöllisillä petusjärjestelyillä ja henkilökhtaistamisella. Opintjen hjaus, piskelijan tuki, ergnmisiin työtapihin sekä apuvälineiden käyttöön hjaaminen edistävät kulutuksen surittamista. Opiskelijan sairastuessa tai vammautuessa piskelijahulln ja piskeluterveydenhulln kanssa tehtävä yhteistyö n välttämätöntä. Terveydelliset vaarat ja kurmitukset parturi kampaajan kulutuksessa ja työssä edellyttävät henkilöltä nrmaalia fyysistä kunta ja hyvää psyykkistä tasapaina. Allergia ja atpiataipumus vi rajittaa parturikampaajan ammatissa timimista, mutta ei le este ammattiin hakeutumiselle. Yksilölliset tekijät, ireiden vimakkuus ja mtivaati hitn ja sujautumiseen vaikuttavat asiaan. Psitiivinen ihpist tai lappuke (esim. nikkeliallergia) ei vi yksinään lla este ammatissa timimiselle. Henkilön sveltuvuutta hiusalan kulutukseen ja työtehtäviin vidaan jutua yksilöllisesti harkitsemaan ireiden ja timinnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa tilanteissa ireileva epilepsia, muut vaikeat tasapainn tai lihaskrdinaatin vaikuttavat neurlgiset sairaudet näön heikkus (heikk näön tarkkuus, värien erttamisen vaikeudet) tai kuuln heikkus tuki ja liikuntaelimistön sairaus, rakenteellinen vika tai vamma astma, hengitystieireet käsi ihttuma tai vaikeaireinen, laaja ihttuma.

8 6 TUTKINNON RAKENNE Tutkinnn rakenteen numerinti nudattaa Hiusalan perustutkinnn perusteita. Ohjeellinen pintjen ajitus kskee kulutusta, jka järjestetään ammatillisena peruskulutuksena. Sekä Mikkelissä että Pieksämäen yksikössä pyritään pitämään pintjen ajitus vusitaslla samanlaisena, mutta erilaisten lukkakknpanjen ja jakstusten vuksi pieniä eravaisuuksia tulee lemaan. Näyttötutkintna suritettavan ammatillisen perustutkinnn tteutus suunnitellaan henkilökhtaistamisen kautta ja kaksivutinen kulutus jaksttuu eri tavalla. Osaamiskknaisuudet vat kaksivutisessa kulutuksessa samankkisia, ajitus n vain tiiviimpää. Jissakin tutkinnn sissa pintviikkmäärät pikkeavat Pieksämäen yksikössä Mikkelin yksiköstä, nämä näkyvät taulukssa eriteltynä yksiköittäin. Ammatillisessa peruskulutuksessa Ammatilliset tutkinnn sat, 90 v Tutkinnn siin sisältyy työssäppimista vähintään 31v, yrittäjyyttä vähintään 10 v ja pinnäyte vähintään 2 v 4.1 Kaikille paklliset tutkinnn sat Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt, 20 v Kampaukset ja ehstus, 15 v Värjäyskäsittelyt, 20 v Permanenttikäsittelyt, 10 v Hiusalan yrittäjyys ja yritystiminta, 10 v 4.2 Kaikille valinnaiset tutkinnn sat (khdat ), jista n valittava 15 v Valinnaisten tutkinnn sien tarjnta vaihtelee vusittain ja paikkakunnittain Asiakkaan tyylipalvelut, 10 v Hiusten hit ja mutilukknaisuudet, 10 v Tutkinnn sat ammatillisista perustutkinnista, 5 10 v Tutkinnn sa ammattitutkinnista Tutkinnn sa erikisammattitutkinnista Paikallisesti tarjttavat tutkinnn sat, 5 10 v 4.3 Muut valinnaiset tutkinnn sat ammatillisessa peruskulutuksessa, 0 10 v. Valinnaisten tutkinnn sien tarjnta vaihtelee vusittain ja paikkakunnittain Yrittäjyys, 10 v Työpaikkahjaajaksi valmentautuminen, 2 v Ammattitaita syventävät ja laajentavat tutkinnn sat, 5 10 v

9 Ammattitaita täydentävät tutkinnn sat, 0 10 v Luki pinnt, 0 10 v 4.4 Ammatillista saamista yksilöllisesti syventävät tutkinnn sat (perustutkinta laajentavat tutkinnn sat, 120 v + v) Valinnaisten tutkinnn sien tarjnta vaihtelee vusittain ja paikkakunnittain Yritystiminta, 10 v Tutkinnn sat ammatillisista tutkinnista (pt,at, eat) Ammatillista saamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjttavat tutkinnn sat ammatillisessa peruskulutuksessa Kauneudenhit ja tuteneuvnta 5. Ammattitaita täydentävät tutkinnn sat, 20 v Paklliset, 16 v: Äidinkieli, 4 v Tinen ktimainen kieli, rutsi, 1 v Vieras kieli, 2 v Matematiikka, 3 v Fysiikka ja kemia, 2 v Yhteiskunta, yritys ja työelämätiet, 1 v Liikunta, 1 v Terveystiet, 1 v Taide ja kulttuuri, 1 v Valinnaiset, 4 v: Tarjnta vaihtelee vusittain. Ympäristötiet, 0 4 v Tiet ja viestintätekniikka, 0 4 v Etiikka, 0 4 v Kulttuurien tuntemus, 0 4 v Psyklgia, 0 4 v Yritystiminta, 0 4 v Yllä levat paklliset, 0 4 v

10 8 6 Vapaasti valittavat tutkinnn sat 10 v Valinnaisten tutkinnn sien tarjnta vaihtelee vusittain ja paikkakunnittain. Siitä laaditaan erillinen valintapas. Opiskelija surittaa valinnat WILMA:n valintatarjttimelta. Omat hiukset, 5 v Fantasiameikit, 1 v Pidennykset, 2 v Hiusalan näytökset ja tapahtumat, 1 v Hiusalan kilpailut, 1 v Hiusalan työssäppiminen, 1 5 v 4 TUTKINNON OSIEN TOTEUTUSSUUNNITELMA 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA PARTAKÄSITTELYT (20 OV) Ammattitaitvaatimukset Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa määritellä hiuksen rakenteen ja kasvuvaiheet suunnitella ja tteuttaa hiusten ja hiusphjan hitkäsittelyn suunnitella ja tteuttaa asiakkaille erilaisia hiusten leikkauksia ja partakäsittelyjä pestä asiakkaan hiukset työn vaatimalla tavalla hiera hiusphjan tulkita asiakkaan tyyliä hiusten leikkausta ja partakäsittelyä suunnitellessaan ttaa humin mudin asiakkaan hiusten leikkauksessa ja partakäsittelyssä ttaa humin mut pin hiusten leikkaamisessa ja parran mutilussa hyödyntää tutetuntemustaan hiusten ja hiusphjan hitkäsittelyissä käyttää tutteita, työvälineitä ja laitteita mutnkuivata asiakkaan hiukset ttaa humin ravinnn ja terveellisten elintapjen vaikutuksen hiusten ja hiusphjan hyvinvintiin susitella ja myydä asiakkaalle hiusten ja parran ktihittutteita ja hjata niiden käytössä timia erilaisissa asiakaspalvelu ja vurvaikutustilanteissa hyödyntää kielitaitaan asiakaspalvelussa hankkia tieta eri lähteistä

11 9 ttaa työssään humin yrittäjyyden, alitekykyisyyden ja vastuullisuuden edistää timintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään ylläpitää terveellisiä elintapja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä timinta ja työkykyään ylläpitää ergnmista, hygieenistä, terveellistä ja turvallista työympäristöä tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakida ja sujautua niiltä nudattaa ammattietiikkaa ttaa humin kestävän kehityksen arviida maa työtään. Ammattitaidn sittamistavat Opiskelija tai tutkinnn surittaja sittaa hiusten leikkaamisen ja partakäsittelyjen ammattitaitnsa tekemällä asiakkaille hiusten ja hiusphjan hitkäsittelyjä, hiusten leikkauksia sekä partakäsittelyjä sekä kielitaitnsa asiakaspalvelutilanteessa parturikampaamssa tai muussa mahdllisimman hyvin alan työpaikan lsuhteita vastaavassa ympäristössä jnkin edellä levassa taulukssa kuvatun arviinnin khteen mukaisesti. Työtä tehdään niin laajasti, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia. Ammattisaamisen näytössä sitetaan vähintään: työprsessin hallinta: kknaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: kknaan työn perustana leva tiedn hallinta: hiusten ja hiusphjan laadun ja kunnn määrittely, tutteiden tunteminen ja niiden vaikutusten humin ttaminen hiusten ja hiusphjan hidssa, asiakkaan tyylin tukeminen, mut pin ja mudin humin ttaminen, kielitaidn hyödyntäminen asiakaspalvelussa elinikäisen ppimisen avaintaidt: kknaan. Siltä sin kuin tutkinnn sassa vaadittavaa ammattitaita ei vida ammattisaamisen näytössä tai tutkinttilaisuudessa sittaa, sitä täydennetään muulla saamisen arviinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Tutkinnn san saamiskknaisuudet Hiusten leikkaamisen perusteet 10v (1v TOP) Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt 5v (1v TOP) Hiusten leikkaamisen ja partakäsittelyjen svellukset 3 5v (3v TOP) Osaamiskknaisuus Hiusten leikkaamisen perusteet 10 v (1v +1v TOP)

12 10 Tavite ja Sisältö Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa määritellä hiuksen rakenteen ja kasvuvaiheet suunnitella ja tteuttaa asiakkaille erilaisia hiusten leikkauksia ja partakäsittelyjä Asiakaspalvelua Hiusten ja parran leikkauksessa käytettävät työvälineet ja ammattikäsitteistö Jakaukset Ositukset Hiustenleikkauksen perusrakenteet ja painpisteen mudstuminen Ehjä rakenne Tasamittainen kerrstus Lisääntyvä kerrstus Prrastettu rakenne Yhdistelmä rakenne (neliökehä) Tyylin ja hiustyylin(mallin) tulkinta Miesten klassinen hiustenleikkaus Niskakneen käyttäminen Parran mutilun alkeita pestä asiakkaan hiukset työn vaatimalla tavalla Asiakaspalvelua Hiusten pesu ja hittutteisiin tutustuminen Hiusten pesu ja pikahit Sampiden ja hitaineiden peruskstumus Tuteselsteiden tulkinta suunnitella ja tteuttaa hiusten ja hiusphjan hitkäsittelyn hiera hiusphjan Asiakaspalvelua Ihn anatmia ja fysilgia Elintavat ja ravitsemus hiusten hidssa Erilaiset hiernta tekniikat Erilaiset hitkäsitelyt ttaa humin mut pin hiusten leikkaamisessa ja parran mutilussa Kuvallinen työsuunnitelma

13 11 Tteutustapa, ppimisympäristöt ja ppimismenetelmät Mut ppi mutnkuivata asiakkaan hiukset Pään, kasvjen ja vartaln mudt ja niihin spivat hiusmallit Mutnkuivatus timia erilaisissa asiakaspalvelu ja vurvaikutustilanteissa Asiakaspalvelua asiakaslähtöisesti ttaa työssään humin yrittäjyyden, alitekykyisyyden ja vastuullisuuden Asiakaspalvelua asiakaslähtöisesti tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakida ja sujautua niiltä Hiusalan hygienia Työympäristön turvallisuus Ergnmia arviida maa työtään Hankkia tieta eri lähteistä Prtfli/näytekansi työskentelyä Tiedn hankintaan hjaaminen ja sähköisten viestimien käyttö ppimisen tukena Opinnt sisältävät sekä teriapetusta, harjitustöitä, asiakaspalvelua että kirjallisia töitä. Erilaiset harjitteet tehdään harjitusmateriaaleihin ja päihin. Mahdllisimman paljn hiusten pesuja ja hitja sekä hiustenleikkauksia tehdään ppilaitksen parturi kampaamissa aidissa asiakaspalvelutilanteissa. Pakllisesta tutkinnn sasta 1v suritetaan työpaikilla työssäppimisjakslla. Opiskelija tekee masta saamisestaan näytekansita kk ppimisen ajan. Opiskelussa paintetaan timinnalliseen ppimiseen. Oman työn kautta pitaan mat vahvuudet. Asiakaspalvelussa petellaan man työn lisäksi tiimityötaitja, alitekykyä ja vastuuta. Osaamiskknaisuuteen sisältyy ppilaitksessa tapahtuvaa työssäppimista vähintään 1v Opiskelu ja heismateriaalit Oman alan lehdet, kirjallisuus ja mnisteet Hagrs Kski, Annikki, Hiusten hyvinvinti. Ylipistpain: Helsinki. Tlkki, Kimm, Anatmiaa ja fysilgiaa parturi kampaajille. Opetushallitus: Helsinki. Halsas Leht, A L., Härkönen, A. & Raivi, T Ihnhit kauneudenhitalalla. WSOY: Prv. Mut ppi.

14 12 Luma Aija ja Kara Raija, Ksmeettiset ainessat 1 2. Edues. Pivt pint leikkauskirjat internet Osaamiskknaisuuden Opintjaks vaatii mien hiustenleikkausvälineistön hankinnan. Osaamiskknaisuuden arviinti 1) ppimisen arviinti n esitelty yhteisessä sassa 2) saamisen arviinti n määritelty liitteessä AON Osaamiskknaisuus Tavite ja sisältö Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt 5 v (1v+1v TOP) Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa tulkita asiakkaan tyyliä hiusten leikkausta ja partakäsittelyä suunnitellessaan Tyylin ja hiustyylin(mallin) tulkinta suunnitella ja tteuttaa asiakkaille erilaisia hiusten leikkauksia ja partakäsittelyjä Hiusten ja parranleikkausmenetelmien valinta Perusrakenteiden yhdistelyä Mnipuliset leikkaustekniikat Veitsileikkaus Kneleikkaus Parran mutilu saksilla ja veitsellä Ohentaminen eri välineillä Asiakaspalvelua asiakaslähtöisesti hyödyntää tutetuntemustaan hiusten ja hiusphjan hitkäsittelyissä suunnitella ja tteuttaa hiusten ja hiusphjan hitkäsittelyn Asiakaspalvelua asiakaslähtöisesti Hidn suunnittelu ja tteutus Ihn ja hiusten analysinti Hiusten, hiusphjan ja ihn muutkset Bakteerit, virukset, sienet ja liset Hiusalan ergnmia ja ammattitaudit Erikishitsarjat

15 13 susitella ja myydä asiakkaalle hiusten ja parran ktihittutteita ja hjata niiden käytössä ttaa humin ravinnn ja terveellisten elintapjen vaikutuksen hiusten ja hiusphjan hyvinvintiin Tteutustapa, ppimisympäristöt ja ppimismenetelmät ttaa työssään humin yrittäjyyden, alitekykyisyyden ja vastuullisuuden Asiakaspalvelua niin ppilaitksen parturi kampaamssa, kuin yrityksissä edistää timintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään nudattaa ammattietiikkaa ttaa humin kestävän kehityksen arviida maa työtään Opinnt sisältävät teriapetusta, harjitustöitä harjituspäille, asiakaspalvelua sekä kirjallisia töitä. Mahdllisimman paljn saamiskknaisuuden tavitteen mukaisia töitä tehdään ppilaitksen parturi kampaamissa asiakaspalvelussa. Pakllisesta tutkinnn sasta 1v suritetaan työpaikilla työssäppimisjakslla. Opiskelija tekee masta saamisestaan näytekansita kk ppimisen ajan. Yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen timintaan kannustetaan varsinkin asiakaspalvelutilanteissa esim. tiimitiminnalla. Opintihin sisältyy vusittain vaihteleva määrä alan tukku ja ksmetiikkayritysten mia kulutus, dem ja näytöspäiviä, sekä iltja. Osaamiskknaisuuteen sisältyy ppilaitksessa tapahtuvaa työssäppimista vähintään 1v Opiskelumateriaalit Oman alan lehdet, kirjallisuus ja mnisteet Hagrs Kski, Annikki, Hiusten hyvinvinti. Ylipistpain: Helsinki. Tlkki, Kimm, Anatmiaa ja fysilgiaa parturi kampaajille. Opetushallitus: Helsinki. Halsas Leht, A L., Härkönen, A. & Raivi, T Ihnhit kauneudenhitalalla. WSOY: Prv. Mut ppi. Luma Aija ja Kara Raija, Ksmeettiset ainessat 1 2. Edues. Pivt pint leikkauskirjat Internet Osaamiskknaisuuden Osaamiskknaisuuden 1) ppimisen arviinti n esitelty yhteisessä sassa

16 14 arviinti 2) saamisen arviinti n määritelty liitteessä AON Osaamiskknaisuus Hiusten leikkaamisen ja partakäsittelyjen svellukset 5 v (3v TOP) Tavite ja Sisältö suunnitella ja tteuttaa asiakkaille erilaisia hiusten leikkauksia ja partakäsittelyjä Tteutustapa, ppimisympäristöt ja ppimismenetelmät Harjaannutetaan j pittuja taitja Parranaj veitsellä (amerikkalainen parranaj) Pysty ja harjatukka Asiakaspalvelua asiakaslähtöisesti ttaa humin mudin asiakkaan hiusten leikkauksessa ja partakäsittelyssä Ajankhtaiset trendit ja niiden svellukset liiketyössä susitella ja myydä asiakkaalle hiusten ja parran ktihittutteita ja hjata niiden käytössä Ktihidn hjaus ja tutemyynti ttaa työssään humin yrittäjyyden, alitekykyisyyden ja vastuullisuuden hyödyntää kielitaitaan asiakaspalvelussa (Kansainvälisiä asiakkaita) ylläpitää terveellisiä elintapja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä timinta ja työkykyään ylläpitää ergnmista, hygieenistä, terveellistä ja turvallista työympäristöä Työsujeluhjeet, määräykset ja lainsäädäntö edistää timintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään nudattaa ammattietiikkaa ttaa humin kestävän kehityksen arviida maa työtään työssäppimispaikalla man työn arviinti. Ajankäyttö ja kannattavuus vs. liiketyö. Opinnt sisältävät teriapetusta, harjitustöitä harjituspäille, asiakaspalvelua ppilaitksen parturi kampaamssa sekä kirjallisia töitä. Pakllisesta tutkinnn sasta 3v suritetaan työpaikilla työssäppimisjakslla. Opiskelija tekee masta saamisestaan näytekansita kk ppimisen ajan. Yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen timintaan kannustetaan varsinkin asiakaspalvelutilanteissa esim. tiimitiminnalla sekä työssäppimisessa. Näytekansilla ja kannustavalla arviinnilla piskelijaa tuetaan

17 15 Oheis ja piskelumateriaalit humimaan mat vahvuutensa ja maan itsenäiseen työskentelyyn. Opintihin sisältyy vusittain vaihteleva määrä alan tukku ja ksmetiikkayritysten mia kulutus, dem ja näytöspäiviä, sekä iltja. Osaamiskknaisuuteen sisältyy ppilaitksessa tapahtuvaa työssäppimista vähintään 0,5v ks. edellisen jaksn materiaalit. Osaamiskknaisuuden Osaamiskknaisuuden arviinti 1) ppimisen arviinti n esitelty yhteisessä sassa 2) saamisen arviinti n määritelty liitteessä AON KAMPAUKSET JA EHOSTUS (15 OV) Ammattitaitvaatimukset Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa suunnitella ja tteuttaa asiakkaille kampauksia eripituisiin hiuksiin erilaisilla tekniikilla pestä asiakkaan hiukset viimeistellä kampaukset käyttää kampauksissa tarvittavia tutteita, työvälineitä ja materiaaleja kiinnittää hiuslisän/valkin tai kristeen suunnitella ja tteuttaa erilaisia ehstuksia käyttää ehstuksessa tarvittavia tutteita ja työvälineitä ttaa humin mudin kampauksia ja ehstuksia suunnitellessaan ttaa humin mut pin kampauksissa ja ehstuksissa susitella ja myydä asiakkaalle kampaukseen ja ehstukseen spivia ktihittutteita ja hjata niiden käytössä timia erilaisissa asiakaspalvelu ja vurvaikutustilanteissa hankkia tieta eri lähteistä ttaa humin yrittäjyyden ja vastuullisuuden timinnassaan edistää timintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään ylläpitää terveellisiä elintapja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä timinta ja työkykyään ylläpitää ergnmista, hygieenistä, terveellistä ja turvallista työympäristöä tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakida ja sujautua niiltä

18 16 nudattaa ammattietiikkaa ttaa humin kestävän kehityksen arviida maa työtään. Ammattitaidn sittamistavat Opiskelija tai tutkinnn surittaja sittaa ammattitaitnsa hiusten kampaamisessa ja ehstuksessa tekemällä asiakkaille eri hiuspituuksiin kampauksia ja ehstuksia parturi kampaamssa tai muussa mahdllisimman hyvin alan työpaikan lsuhteita vastaavassa ympäristössä. Työtä tehdään niin laajasti, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia. Ammattisaamisen näytössä sitetaan vähintään: työprsessin hallinta: kknaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: kknaan työn perustana leva tiedn hallinta: asiakkaan tyylin tukeminen ja mut pin hyödyntäminen, mudin humin ttaminen, kampausten ammattikäsitteidenhallinta elinikäisen ppimisen avaintaidt: kknaan. Siltä sin kuin tutkinnn sassa vaadittavaa ammattitaita ei vida ammattisaamisen näytössä tai tutkinttilaisuudessa sittaa, sitä täydennetään muulla saamisen arviinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Tutkinnn san saamiskknaisuudet Kampauksien ja ehstuksen perusteet 8v Kampauksien ja ehstuksen svellukset 7v (1v TOP) Osaamiskknaisuus Tavite ja Sisältö Kampauksien ja ehstuksen perusteet 8 v (1v sis.top) Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa suunnitella ja tteuttaa asiakkaille kampauksia eripituisiin hiuksiin erilaisilla tekniikilla Kampauksia ilman phjatöitä Fönkampausten harjittaminen Erilaisten kampausten mutjen ja pintarakenteiden kampaaminen niin föönillä kuin kampausrullilla sileä, passiivinen pintarakenne kiharainen, aktiivinen pintarakenne Mnipuliset kampaustekniikat Kampausrullan kiertäminen

19 17 alijännitteisyys, nrmaali ja ylijännitteinen Perusföönaustteet Painetut laineet srmikiharat Föönilaineet Erilaiset lämpökihartimet ja suristimet Erilaiset tupeeraustavat ja aukikampaamisen perusteet Kampauksien mutilua mallikuvien mukaan Kampauksien mutilua mien kampaussuunnitelmien phjalta Kampauksissa käytettävä ammattisanast ja merkistö Ammattipiirtämisen perustekniikat Kampausten rakenteiden analysintia Asiakaspalvelua pestä asiakkaan hiukset työn vaatimalla tavalla viimeistellä kampaukset Viimeistelyssä käytettävät tutteet Viimeistelytekniikita käyttää kampauksissa tarvittavia tutteita, työvälineitä ja materiaaleja Kampauksissa käytettävät perustyövälineet Kampauksien mutilussa käytettävät tutteet Mutilututteisiin ja niiden tuteselsteisiin tutustuminen Mutilututteiden peruskstumus Erilaiset kihartimet ja raudat suunnitella ja tteuttaa erilaisia ehstuksia Ehstuksen suunnitelmat Kasvjen alkupuhdistus Arkiehstus Trendit Krstus ja häivytys Asiakaspalvelua ppilaitksen parturi kampaamssa käyttää ehstuksessa tarvittavia tutteita ja työvälineitä Ehstuksen työvälineet ja aineet Työvälineiden puhdistus ja desinfiinti ttaa humin mut pin kampauksissa ja ehstuksissa

20 18 Tteutustapa, ppimisympäristöt ja ppimismenetelmät Kauneuskäsityksen tiedstaminen Kampauksiin liittyvä mut ppi Kasvjen mut ppi hankkia tieta eri lähteistä ylläpitää terveellisiä elintapja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä timinta ja työkykyään ylläpitää ergnmista, hygieenistä, terveellistä ja turvallista työympäristöä Ergnmia tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakida ja sujautua niiltä nudattaa ammattietiikkaa Työturvallisuus ttaa humin kestävän kehityksen Opinnt sisältävät teriapetusta, harjitustöitä sekä kirjallisia töitä. Harjitustöitä tehdään sekä harjituspäille, että aidissa asiakaspalvelutilanteissa asiakkaille. Opiskelija tekee masta saamisestaan näytekansita kk ppimisen ajan. Opinnt suritetaan kknaan ppilaitksessa. Osaamiskknaisuudesta n. 1v n ehstamista. Osaamiskknaisuudesta vähintään 1v n ppilaitksessa tapahtuvaa työssäppimista. Oheis ja piskelumateriaalit Oman alan kirjallisuus ja mnisteet Patrick Camern and Jacki Wadesn Dressing Lng Hair g. Macmillan Press LTD; Lndn. Patrick Camern Dressing Lng Hair Bk 2. Dressing Lng Hair g. Macmillan Press LTD; Lndn. Pivt Pint. Lng Hair Desing. ja muu Pivt pint kirjallisuus. Mut pin kirjat Malist, Kyllikki Kampausalan piirustus ja mutilu. WSOY: Prv. Tyylintulkinnan kirjallisuus Hiusalan lehdet Internet Vaara, Riitta Meikistä maskiin. Oy Edita Ab, Helsinki. Siekkinen, Merja Ehstuksen perusteet. Otava; Keuruu. Luukkainen, Tuija, Raivi, Taina ja Väliah, Tuula Meikkaus. Wsy

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja n tutkintkhtainen sa Sähkö- ja autmaatitekniikan perustutkint 2015 Sähköasentaja, Autmaatiasentaja Oph määräys 77/011/2014 Luksian hallitus 24.4.2015 Sisältö 1 Sähkö- ja autmaatialan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja n tutkintkhtainen sa Kne- ja metallialan perustutkint 2015 Kneistaja Levyseppähitsaaja Oph määräys 50/011/2014 Luksian hallitus 12.6.2015 Sisältö 1 Kne-ja metallialan kuvaus ja arvperusta sekä perustutkinnn

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja. ammatillinen peruskoulutus

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja. ammatillinen peruskoulutus Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 13.1.2012 SISÄLLYSLUETTELO HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA, 120 OV... 4 TUTKINNON RAKENNE... 4 TYÖSSÄOPPIMINEN...

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Arvioijana toimiminen

Arvioijana toimiminen Arviijana timiminen Arviinti prsessina Tutkintjen ert arviinnissa Lutettava dkumentinti Arviinti prsessina Ennen tutkinttilaisuutta Arviijien valinta, mahdllinen hyväksyttäminen Arviijien perehdytys Arviijien

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Liikehäiriökurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi, parikurssi Khderyhmä Liikehäiriösairautta sairastavat, jilla n kurssimutisen

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Kuosmanen, Voitto & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA

Kuosmanen, Voitto & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA Kusmanen, Vitt & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA 2 Sisältö 1 JULKAISUN IDEASTA... 3 2 OHJAUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 5 2.1 Ohjaamisen

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Viestintä aiheen jatka: uudistuneet nurten ja aikuisten harrasteliikunnan

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

VALINNAISAINETARJOTIN

VALINNAISAINETARJOTIN HÄMEENKYRÖN YHTEISKOULU LUKUVUODELLE 2016 2017 VALINNAISAINETARJOTIN 8. lukalle Hyvä 7.lukkalainen! Tämä vihknen esittelee Hämeenkyrön Yhteiskulun valinnaisainetarjnnan 7.lukkalaisille. Valinnaisaineet

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2009 Tutkintokohtainen osa OPETUSSUUNNITELMA HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA

OPETUSSUUNNITELMA 2009 Tutkintokohtainen osa OPETUSSUUNNITELMA HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA OPETUSSUUNNITELMA HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA Vahvistettu 29.11.2010 Rehtorin päätös 90/10/2010 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMIALA... 3 3. HIUSALAN PERUSTUTKINNON RAKENNE JA MUODOSTUMINEN

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

ymmärtää latinan kielen käyttöä ja merkitystä myöhempinä aikoina

ymmärtää latinan kielen käyttöä ja merkitystä myöhempinä aikoina ANTIIKIN KULTTUURI 2015-2017 Antiikin kulttuuri n vapaa sivuaine kaikille ylipistn piskelijiksi hyväksytyillä. Oppiaineessa tutustutaan pääpiirteissään antiikin kulttuurin eri sa-alueisiin. Laajan yleissivistyksen

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

MaO:n opintoinfo 2013 Opintoinfon diat tulevat näkyviin MaO:n blogiin

MaO:n opintoinfo 2013 Opintoinfon diat tulevat näkyviin MaO:n blogiin MaO:n pintinf 2013 Opintinfn diat tulevat näkyviin MaO:n blgiin http://blgs.helsinki.fi/maantieteenpiskelijat-ry Infn rakenne Tiedtusasiat Kandidaatin tutkint, pääainevalinta Ensimmäisen, tisen ja klmannen

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.91

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.91 Oppijan verkkpalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.91 Muutshistria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versi, Markku Laaksharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksharju 0.6 22.10.2010

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN KOULU: Espn kristillinen kulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espn kaupungissa n käytössä yhteinen phja ppilashultsuunnitelmalle, jta Espn kristillinen kulu n täydentänyt kulun

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2013

Opetussuunnitelma 2013 Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2013, parturi-kampaajan koulutusohjelma parturi-kampaaja Hyväksytty 10.2.2014 Viranhaltijapäätös 6/2014 Hellevi Lassila, apulaisjohtaja Sisällys 1 Hiusalan kuvaus

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Parturi-kampaaja

HIUSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Parturi-kampaaja HIUSALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Parturi-kampaaja Hyväksytty 9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. HIUSALAN PERUSTUTKINTO... 3 3. AMMATTIALAN

Lisätiedot

Keskitetyt oppijan palvelut Todennetun osaamisen rekisterin ja hakeutujan palveluiden kohdearkkitehtuuri. v.0.9

Keskitetyt oppijan palvelut Todennetun osaamisen rekisterin ja hakeutujan palveluiden kohdearkkitehtuuri. v.0.9 Keskitetyt ppijan palvelut Tdennetun saamisen rekisterin ja hakeutujan palveluiden khdearkkitehtuuri v.0.9 Muutshistria: Versi pvm tekijä Muuts v0.77 21.6.2011 MK Ryhmitelty tietjärjestelmäpalvelut uudestaan

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot