Liite 6 1 (13) Tietohallintopalvelut Julkinen 17/25/2014 Mikko Määttä PALVELUTASOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 6 1 (13) Tietohallintopalvelut Julkinen 17/25/2014 Mikko Määttä 4.4.2014 1266976 PALVELUTASOT"

Transkriptio

1 Liite 6 1 (13) PALVELUTASOT

2 Liite 6 2 (13) Sisällysluettelo 1 KUVAUKSEN TARKOITUS PALVELUN LAATU YLEISET LAATUVAATIMUKSET AMMATTITAITO VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET PALVELUTASON MÄÄRITTÄMINEN MUUTOKSET PALVELUTASOIHIN LAADUN MITTAAMINEN KATSELMUS POIKKEAMAT PALVELUN LAADUSSA Yksittäiset poikkeamat Palvelun laadussa Poikkeamat palvelutasoraportoinnissa PALVELUTASOT PROJEKTIEN LAATU PALVELUAIKA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTETTÄVYYS Ratkaisuaika TYÖASEMAHALLINTA- JA KÄYTTÄJÄTUKIPALVELUN LAATU PALVELUN HALLINNAN LAATU Asiakas- ja loppukäyttäjätyytyväisyys Palvelunhallinnan mittarit TIETOTURVAPÄIVITYKSET TOIPUMINEN, VARMISTUS JA PALAUTUKSET SOVELLUSTEN PÄIVITYKSET JA KONFIGURAATIOIDEN MUUTOKSET PALVELUN LAADUN RAPORTOINTI MITTARIT JA SANKTIOT SERVICE DESK PALVELUPYYNTÖJEN RATKAISUAJAT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTETTÄVYYS PALVELUTYYTYVÄISYYS VARMISTETTAVAKSI MÄÄRITELTYJEN TIETOJEN PALAUTUS TOIPUMISEN TESTAUS JA TOIPUMISSUUNNITELMIEN YLLÄPITO PALVELINTEN VALVONTA JA HALLINTA TEKESIN TIETOHALLINTOPALVELUIDEN OMA TYÖ PALVELUTASON YLLÄPITÄMISEKSI... 13

3 Liite 6 3 (13) Palvelutasot 1 Kuvauksen tarkoitus Tässä Palvelutasot-liitteessä kuvataan palveluihin liittyvät laadun varmistuksen käytännöt ja Palveluissa sovellettavat Palvelutasot. Tämän dokumentin tarkoitus on tarkentaa Palvelusopimuksen aikaisemmissa liitteissä kuvattuja asioita sekä kuvata Palvelusopimukseen liittyvät mittarit ja sanktiot. Mikäli tässä liitteessä on ristiriita, Palvelusopimuksen numerolta pienempään liitteeseen Palvelusopimuksen mukaisesti aikaisemman liitteen sisältö on määräävä. Mittarien ja sanktioiden osalta tämä dokumentti tekee poikkeuksen ja on määräävä. 2 Palvelun laatu Kaikessa toiminnassa pyritään ehkäisemään vikatilanteiden syntymistä tai toistumista. Vikatapahtumat käsitellään palvelun seurantapalaverien yhteydessä. Toistuvien vikatapahtumien osalta Toimittajan palvelupäällikkö on velvollinen esittämään toimenpidesuunnitelman vian korjaamiseksi. Tämän tavoitteen saavuttamisen laatua seurataan ongelmanratkaisuprosessin toteutumisen kautta. Palvelun tulee tuottaa pysyviä ratkaisuja ongelmiin ITIL - ongelmanhallintaprosessin mukaisesti. Palvelun kehittämiseen liittyvät toimenpiteet käsitellään palvelun seurantapalavereissa ja tarvittaessa erillisissä kehityspalavereissa. Kehitystoimenpiteiden määrää ja laatua seurataan systemaattisesti. 2.1 Yleiset laatuvaatimukset Palveluiden järjestelmällinen mittaaminen on perusta Palvelun laadun seurannalle, arvioinnille ja kehittämiselle. Toimittaja seuraa ja kehittää jatkuvasti tuottamiensa perustietotekniikan hallintapalveluiden laatua asiakaskohtaisesti mittaamalla Palvelusopimuksessa määriteltyjä Palvelutasoja, jotka asetetaan Asiakkaan liiketoiminnan vaatimusten ja niitä tukevien tavoitteiden mukaan. 2.2 Ammattitaito Toimittaja tuottaa Palvelut tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla käyttäen asianmukaisesti koulutettuja ja riittävät työtaidot omaavia henkilöitä. Niiden henkilöiden, jotka mahdollisesti siirtyvät Asiakkaalta Toimittaja palvelukseen, katsotaan täyttävän em. vaatimukset. 2.3 Viranomaismääräykset Toimittaja vastaa siitä, että se suorittaa Palvelut noudattaen niihin mahdollisesti liittyviä viranomaismääräyksiä.

4 Liite 6 4 (13) 2.4 Palvelutason määrittäminen Asiakas vahvistaa, että Palvelusopimuksessa asiakaskohtaisesti määritettävät palvelutasot vastaavat Asiakkaan tarpeita ja tavoitteita sekä, että Toimittajan Palveluihin liittyvien velvoitteiden täyttämisen arviointi perustuu Palveluyhteenvedossa mainittuihin tietoihin Asiakasjärjestelmistä. Toimittaja vastaa siitä, että se tuottaessaan Palveluja täyttää tai ylittää määritellyt suoritustasot. Palvelusopimuksen voimaantulopäivää tai Palvelujen sovittua aloituspäivää seuraa kahden (2) kuukauden siirtymäkausi, jonka aikana Toimittaja tuottamia Palveluja arvioidaan kuitenkin "parhaan kykynsä mukaan" -periaatteella soveltamatta Palvelusopimuksessa määriteltyjä palvelutasovaatimuksia. Ensimmäisten kolmen kuukauden palvelutaso tarkastetaan Ohjausryhmässä, missä voidaan tehdä tarvittavat täsmennykset palvelutasomittareihin. Tämän jälkeen Palvelua arvioidaan Palveluyhteenvedossa määriteltyjen palvelutasojen mukaan. 2.5 Muutokset palvelutasoihin Mikäli osapuolet toteavat, että todelliset tehtävämäärät ja palvelutasot eivät vastaa alkuperäisessä Palvelusopimuksessa arvioituja tehtävämääriä ja palvelutasoja, Toimittaja ja Asiakas voivat Ohjausryhmässä sopia palvelutasojen täsmentämisestä todellisia tehtävämääriä ja palvelutasoja vastaaviksi sekä näitä täydennyksiä vastaavista muutoksista Palvelun perusmaksuun. 2.6 Laadun mittaaminen Toimittaja Palvelupäällikkö vastaa Palvelun laadusta Asiakkaalle. Hän seuraa Palvelun laatua Palveluyhteenvedossa määriteltyjen palvelutasomittareiden puitteissa ja raportoi siitä Asiakkaalle yhdessä sovituin väliajoin pidettävissä Ohjausryhmän kokouksissa. Tarkastelujakso (/Seurantajakso) on yksi (1) kuukausi kerrallaan. 2.7 Katselmus Toimittaja tekee kaksi (2) kertaa vuodessa Palvelun piiriin kuuluvan asiakasympäristön katselmuksen, jonka avulla tarkistetaan Palvelun tuottamisen perusteena olevat asetusten (kuten valvonnan hälytysrajat, varmistusrutiinit) oikeellisuus ja dokumentoinnin ajantasaisuus. Toimittaja laatii katselmuksesta pöytäkirjan, jonka Toimittaja esittelee myös Palvelun Ohjausryhmässä. Katselmuksen pohjalta Toimittaja tekee ehdotukset Palvelun laatu korjaavista tai kehittävistä toimenpiteistä. 2.8 Poikkeamat Palvelun laadussa Yksittäiset poikkeamat Palvelun laadussa Poikkeamat Palvelun laadussa ovat joko Asiakkaan havaitsemia puutteita Palvelussa tai Toimittajan valvontajärjestelmän havaitsemia vikoja tai ongelmia asiakasjärjestelmissä. Tarkastelujakson aikana ilmenevät yksittäiset laatupoikkeamat käsitellään seuraavasti:

5 Liite 6 5 (13) 1. Asiakas tai Käyttäjä ilmoittaa havaitsemansa poikkeaman Palvelun laadussa Toimittajalle. Toimittaja korjaa ongelman ja selvittää poikkeaman aiheuttaneen syyn, poikkeaman ratkaisun sekä miten ehkäistään vastaavan tilanteen syntyminen jatkossa. Toimittaja vastaa poikkeaman ja siihen liittyvän ratkaisun vaiheiden kirjaamisesta työnohjausjärjestelmäänsä. 2. Toimittajan valvontajärjestelmän havaitessa ongelman asiakasjärjestelmissä, kirjaa Toimittaja ongelman työnohjausjärjestelmäänsä ja aloittaa poikkeaman syyn selvityksen. Toimittaja selvittää poikkeaman syyn, ratkaisun sekä miten ehkäistään vastaavan ongelman syntyminen jatkossa. Toimittaja vastaa poikkeaman ja siihen liittyvän ratkaisun vaiheiden kirjaamisesta työnohjausjärjestelmäänsä 3. Saman poikkeaman toistuessa Toimittajan poikkeaman ratkaisun lisäksi laatii Asiakkaalle kirjallisen selvityksen laatupoikkeaman syistä, ratkaisuista sekä niistä korjaavista toimenpiteistä, joihin Toimittaja on ryhtynyt välttääkseen poikkeaman syntymisen jatkossa. 4. Ellei laatupoikkeamaa saada edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta poistettua, kutsuu Toimittaja koolle palvelun Ohjausryhmän, jossa selvitetään poikkeaman syyt ja vaikutus laajemmin. Ohjausryhmässä tarkastellaan toimintaprosesseja, yhteistyön laatua, palvelumittareiden oikeellisuutta tms., joihin tehdään tarvittavat täsmennykset laadun mahdollisimman pikaiseksi normalisoimiseksi palvelusopimuksessa määritellylle tasolle. 5. Laatuongelman vaikutusten laajentuessa siten, että sillä voidaan nähdä olevan vaikutusta tietotekniikan toimivuuteen Asiakkaan liiketoimintaa häiritsevästi, kutsutaan koolle palvelun Johtoryhmä käsittelemään korjaavia toimenpiteitä Palvelun laadun normalisoimiseksi Palveluyhteenvedossa määritellylle tasolle ja sen edelleen kehittämiseksi. Johtoryhmä käsittelee mm. resursointiin liittyviä kysymyksiä ja pyrkii näin ratkaisemaan palvelussa ilmenneet laatuongelmat Poikkeamat palvelutasoraportoinnissa Palvelutasoraportoinnissa ilmenevät laatupoikkeamat käsitellään osana Ohjausryhmän toimintaa. Ellei poikkeamia saada ratkaistua ja palvelun laatua normalisoitua Ohjausryhmän toimivaltuuksien puitteissa, eskaloidaan poikkeamat käsiteltäväksi Johtoryhmässä edellä kuvatun käytännön mukaisesti. 3 Palvelutasot 3.1 Projektien laatu Palveluiden käynnistämisen tai Asiakkaan tietotekniikkaympäristöä kehittävien projektien laatua mitataan kolmella laatumittarilla: (a) Projektin aikataulun pitävyys (b) Projektin budjetin pitävyys (c) Projektin suunnitelman mukaisella toteutuksella (asiakastyytyväisyys) Laatumittareiden lisäksi projektin laatu varmistetaan projektin päättämisen yhteydessä tehtävällä katselmuksella. Katselmuksessa käydään läpi Palvelujen kaikki osa-alueet ja varmistetaan niiden tuotantovalmius. Loppukatselmuksen tulosten perusteella Ohjausryhmä hyväksyy Palvelut siirrettäväksi tuotantoon.

6 Liite 6 6 (13) Projektipäällikkö raportoi projektin laadun kehittymisestä säännöllisesti projektin Ohjausryhmälle. 3.2 Palveluaika Kuhunkin Palveluun sovellettava palveluaika on määritelty Palveluyhteenvedossa. Taulukko 1. Palveluajat. Palvelu Palveluaika Lähituki Arkisin 08:00-16:30 (virka-aika) Service Desk Arkisin 07:30-17:00 (laajennettu virka-aika) Palvelimet ja lähiverkko Valvonta 24/7 Hallinta Arkisin 07:30-17:00 (laajennettu virka-aika) Rautahuolto Laitekohtainen, katso liite (2.3 Huollettavat laitteet) Lähituen osalta vaatimuksena on vähintään yhden henkilön läsnäolo palveluaikana. Palveluaikana aloitettu kriittiseksi luokiteltu työ pyritään saattamaan loppuun Asiakkaan erillisellä suostumuksella vaikka työ menisi yli normaalien palveluaikojen. Palveluajan ulkopuolella suoritettu työ veloitetaan ylityökorvauksineen ja lisineen toteutuneen mukaan erikseen. 3.3 Tietojärjestelmien käytettävyys Tekesin tietojärjestelmät, mukaan lukien laitteistot ja ohjelmistot, on jaettu palvelun kriittisyyden mukaan seuraaviin luokkiin. Käytettävyystavoite on asetettu luokittain. Käytettävyyttä mitataan palvelin- tai järjestelmätasolla. Taulukko 2. Tietojärjestelmien kriittisyysluokat. Luokka Käytettävyys Järjestelmät 1 99,9 % Klusteroidut järjestelmät 2 99,7 % Klusteroimattomat järjestelmät: operatiiviset sovellukset, keskeiset palvelimet, lähiverkko, tietoliikenne ja Officeperusjärjestelmä. Käytettävyys % = (palveluaika-katkoaika)/palveluaika * 100 Käytettävyyden on oltava tarkastelujaksona edellä mainitun kaavan mukaan laskettuna vähintään sovittu prosenttimäärä. Käytettävyyttä laskettaessa ei huomioida Toimittajan vastuun ulkopuolelle rajattuja tekijöitä, kuten ohjelmistovirheet, tietoliikenne tai käyttäjävirheet. Käytettävyyden lisäksi seurataan ilmoitettujen ja suunnittelemattomien (sopimattomien) käyttökatkosten määrää. Suunnittelemattomien käyttökatkosten määrä ei saa järjestelmäkohtaisesti ylittää kahta tarkastelujakson aikana.

7 Liite 6 7 (13) Ratkaisuaika Häiriöt on oltava ratkaistuna 4 tunnin kuluessa kun tapahtuma on vastaanotettu ja palvelupyyntöjen ratkaisuaika on 40 tuntia kun pyyntö on vastaanotettu. 3.4 Työasemahallinta- ja käyttäjätukipalvelun laatu Toimittaja on velvollinen kirjaamaan ja luokittelemaan kaikki palvelutapahtumat Service Desk järjestelmään siten, että kirjaus mahdollistaa palvelulle tässä liitteessä määritettyjen mittareiden seurannan, sekä tarvittaessa palvelutapahtuman uudelleen avaamisen tai arvioinnin jälkikäteen. Kaikki vikatilanteet, palvelupyynnöt ja ylläpitotehtävät on kirjattava Service Desk -järjestelmään, jonka tietokannasta kyseiset indikaattorit lasketaan BSC- ja raportointisovelluksen käyttöön. Raportointisovellus on olemassa Tekesissä. Mittarit voidaan määritellä ja laskea myös sovelluksittain tai kategorioittain. Käyttäjätuen ja työasemahallinnan palvelutasoa seurataan seuraavilla kriteereillä: Mittari Tavoite Selite Raportointi Puheluihin vastaamisnopeus Ohjausryhmässä Keskimääräinen odotusaika Luovuttaneiden määrä Käyttäjätuesta eteenpäin eskaloitujen ongelmien määrä < 30 sek. / 80 % soitoista < 45 sek. / 90 % soitoista < 60 sek. / 100 % soitoista Mitataan Service Deskiin seurantajaksolla tulevista puheluista pois lukien ennen 30s. luovuttaneet. 30 sekuntia Mitataan Service Deskiin seurantajaksolla tulevista puheluista pois lukien ennen 30s. luovuttaneet. <5 % Verrataan kaikkien soittojen määrää soittajiin jotka ovat luovuttaneet kun yli 30s. on kulunut pois lukien ennen 30s. luovuttaneet. Alle 20 % Verrataan Service Deskistä eskaloitujen palvelupyyntöjen määrää palvelupyyntöjen kokonaismäärään. Ohjausryhmässä Ohjausryhmässä Ohjausryhmässä 3.5 Palvelun hallinnan laatu Palvelun hallinnalla tarkoitetaan Toimittajan ja Asiakkaan välisen kumppanuuden hallintaa, koordinointia ja jatkuvaa kehittämistä molempien osapuolten tavoitteita vastaavasti Asiakas- ja loppukäyttäjätyytyväisyys Palveluihin liittyvää asiakas- ja loppukäyttäjätyytyväisyyttä mitataan kaksi (2) kertaa vuodessa. Kysely toteutetaan vakiomuotoisena web-kyselynä ja sen toteutuksesta vastaa Toimittajan Palvelupäällikkö. Mittauksen tulokset käydään läpi palvelun johto- ja ohjausryhmässä, jossa

8 Liite 6 8 (13) Toimittaja sekä raportoi tulokset että ehdottaa mahdollisiin puutteisiin palvelussa liittyvät kehitysehdotukset tai korjaavat toimenpiteet. Satunnaisotannalla tulee tehdä palvelutyytyväisyyskyselyitä palvelupyyntöihin siten, että vastauksia saadaan vähintään 10 % kaikista palvelupyynnöistä. Asiakaskohtaamisen laatua kuvaava palvelutyytyväisyys tulee olla vähintään 4,0 asteikolla Palvelunhallinnan mittarit Palvelun hallinnan palvelutasoa seurataan seuraavilla kriteereillä: Mittauksen kohde Mittari Tavoite Raportointi Palvelun laatu Asiakastyytyväisyys 9.0 (/10.0) Ohjausryhmässä 3.6 Tietoturvapäivitykset Kriittiset tietoturvapäivitykset on oltava asennettuna 1 kk sisällä niiden julkaisemisesta. Muut tietoturva- ja korjauspäivitykset on oltava asennettuna 1.5 kk sisällä niiden julkaisemisesta. 3.7 Toipuminen, varmistus ja palautukset Varmistettavaksi määriteltyjen tiedostojen ja tietokantojen palautus onnistuu aina vähintään edellisen arkipäivän tilanteeseen 24 tunnissa. Toimittaja huolehtii Tekesin varmistuksista TIPA:n yleisperiaatteet nauhavarmistuksen ottamisessa -dokumentin mukaisesti. Toimittajan on tehtävä kaikista vastuullaan olevista järjestelmistä toipumissuunnitelma ja ylläpidettävä sitä. Toipumissuunnitelma on testattava vuosittain ja testin suorituksesta on tehtävä raportti joka toimitetaan Tekesille siirtymäprojektin päätteeksi ja sen jälkeen jokaisen vuoden huhtikuussa. Toipumissuunnitelma käsittää järjestelmän yleiskuvausdokumentaation, asennusdokumentaation, suojakopion ja järjestelmäkohtaiset normaalit vikatilanteista toipumisen ohjeet. Lyhyet kuvaukset ylläpidettävistä suunnitelmista ja toipumisen testaamisesta löytyvät liitteestä Tekesin palvelinympäristön kuvaus. 3.8 Sovellusten päivitykset ja konfiguraatioiden muutokset Sovellusten päivitykset ja konfigurointimuutokset on tehtävä niin, että työ ei haittaa ym. ajalla sovellusten käyttöä, so. ei aiheuta katkoksia työasemakäytössä muuten kuin erikseen sovitulla lyhyellä ajalla. Käyttäjä ei saa kokea tehtäviä päivityksiä työtään häiritsevinä. Kaikkien verkon piirissä olevien työasemien jonkin sovelluksen päivittäminen on kyettävä tekemään viikon kuluessa ilman sopimuksessa määrittelemättömiä kustannuksia. Laajat käyttöjärjestelmä- tai sovellusmuutokset (version vaihdot) sovitaan erikseen.

9 Liite 6 9 (13) 4 Palvelun laadun raportointi Asiakaspalvelupäällikkö vastaa Palvelusopimuksessa sovittujen palvelutasojen toteutumisesta Asiakkaalle. Toimittaja tuottaa kuukausittain vakiomuotoiset raportit toteutuneesta Palvelun laadusta ja näiden pohjalta esittää toimenpide-ehdotukset Palvelun tai Asiakkaan tietotekniikkaympäristön kehittämiseksi palvelutasovaatimuksia paremmin vastaavalle tasolle. Poikkeamatapauksissa asiakaspalvelupäällikkö koordinoi ongelmanselvitystä ja -ratkaisua ja varmistaa palvelutasojen mahdollisimman nopean normalisoitumisen Palvelusopimuksessa määritellylle tasolle. Kuukausittain tuotettavat palveluraportit ovat: Palvelutasoraportit Raportti Tarkoitus Palvelu, johon liittyy Käytettävyysraportti Asiakkaan tietojärjestelmien käytettävyys tarkastelujaksolla Palvelinten hallintapalvelu Virtuaalipalvelinympäristön hallintapalvelu Palvelutyön ratkaisuaikaraportti Muut palveluraportit Asiakkaan tekemät palvelu- ja tukipyyntöjen ratkaisuajat. Lähiverkon hallintapalvelu Palvelinten hallintapalvelu Virtuaalipalvelinympäristön hallintapalvelu Lähiverkon hallintapalvelu Työasemahallintapalvelu Raportti Tarkoitus Palvelu, johon liittyy Asiakkaan tietojärjestelmien tilaa kuvaava raportti Yksityiskohtaista tietoa Asiakkaan tietojärjestelmien tilasta järjestelmien proaktiivisen Palvelinten hallintapalvelu Virtuaalipalvelinympäristön hallintapalvelu Toimenpideraportti Puhelinraportti Inventointiraportti kehittämisen pohjaksi. Asiakkaan tekemät tai valvontajärjestelmän aiheuttamat palvelupyynnöt ratkaisuineen sekä ongelmanratkaisuun kulunut aika. Kuvaa Asiakkaan kuukauden aikana Toimittajan käyttäjätukeen soittamat puhelut, vastausajat, puheluiden kestot ja luovuttaneiden määrän. Asiakkaan työasema- ja sovelluskannan listaus Lähiverkon hallintapalvelu Palvelinten hallintapalvelu Virtuaalipalvelinympäristön hallintapalvelu Lähiverkon hallintapalvelu Työasemahallintapalvelu Työasemahallintapalvelu Työasemahallintapalvelu

10 Liite 6 10 (13) 5 Mittarit ja sanktiot Palvelun tavoitetason alittelussa Asiakas on oikeutettu hyvitykseen palvelumaksussa tässä kappaleessa kuvattujen mittareiden ja käytäntöjen mukaisesti. 5.1 Service Desk Palvelupyyntöjen kirjaaminen Sanktion kohde: Käyttäjäympäristön hallintapalvelu Sanktion laskentaperuste Palvelun kuukausiveloitus Palvelutapahtumien kirjaaminen järjestelmään (Kirjattujen palvelutapahtumien määrä)/(puheluiden määrä) Maksimisanktio: 10 % Mikäli alle 90 % palvelupyynnöistä on kirjattu järjestelmään, on sanktio tarkastelujakson palvelumaksuihin seuraava: Alenema-% [jos palvelupyyntöjä kirjattu <90 %] = (0,90 - (Kirjattujen palvelutapahtumien määrä)/(puheluiden määrä)) Odotusaika ja hylkäys Sanktion kohde: Käyttäjäympäristön hallintapalvelut Vastaaminen puheluihin vasteajan puitteissa Maksimisanktio: 30 % Mikäli 30s. aikana vastatuttujen puheluiden osuus alittaa tavoitetason (80 %) aiheuttaa se 10 % aleneman seurantajakson palvelumaksuihin. Mikäli tavoitetaso alittuu peräkkäisinä seurantajaksoina, kasvaa alenema 10 %-yksikköä kunakin seurantajaksona ja poistuu kun palvelutaso palautuu tavoitetasolle. Ensimmäisellä palvelukontaktilla ratkaistut tapahtumat Sanktion kohde: Käyttäjäympäristön hallintapalvelut Palvelupyyntöjen ratkaiseminen ensimmäisellä tasolla Maksimisanktio: 30 % Mikäli ensimmäisellä tasolla ratkaistuja palvelutapahtumia on vähemmän kuin 80 %, mutta enemmän kuin 70 % on toimittajan palvelupäällikkö velvollinen tekemään asiasta selvityksen ja toimenpide-ehdotukset. Mikäli ensimmäisellä tasolla ratkaistuja palvelutapahtumia on vähemmän kuin 60 %, aiheutuu siitä sanktio. Alenema-% [jos ensimmäisellä tasolla ratkaistuja palvelutapahtumia <60 %] = 2 x (0,6 (ensimmäiseltä tasolta ratkaistut palvelupyynnöt) / (kaikki palvelupyynnöt))*100 Esim. 50 % ratkaistu ensimmäisellä palvelukontaktilla -> 1,5 x (0,6 0,5)*100 = 15 %

11 Liite 6 11 (13) 5.2 Palvelupyyntöjen ratkaisuajat Sanktion kohde: Käyttäjäympäristöjen hallintapalvelut Palvelupyyntöjen suoritusaika Maksimisanktio: 30 % Korkeintaan 10 % tehtävistä saa olla tekemättömänä 4 h vian tai kiireellisen palvelupyynnön ilmoitusajankohdan jälkeen. Alenema-% [jos palvelupyynnöistä alle 90 % ratkaistu ratkaisuajassa] = 2 x (0,9 - (ratkaisuajassa ratkaistut palvelupyynnöt) / (kaikki palvelupyynnöt))*100 Esim. 80 % palvelupyynnöistä ratkaistu ratkaisuajassa -> 2 x (0,9 0,8)*100 = 20 % 5.3 Tietojärjestelmien käytettävyys Sanktion kohde: Palvelinten hallintapalvelut tai lähiverkon hallintapalvelut Palvelimen tai järjestelmän käytettävyys seurantajaksolla Sanktion yläraja: 30 % Mikäli luokan 1 järjestelmän (=1. kriittisyysluokan klusteroitu järjestelmä) käytettävyys alittaa 98 %, aiheuttaa se 30 %-yksikön aleneman seurantajakson palvelumaksuihin. Mikäli käytettävyys on välillä [98 %, 99,9 %] lasketaan alenema kaavalla: Alenema [jos käytettävyys alle 99,9 %] = 30 % x (99,9 mitattu käytettävyys) / 1,9) Mikäli käyttökatkoja on yli 2 tarkastelujaksolla aiheuttaa se 30 % aleneman seurantajakson palvelumaksuihin. Mikäli luokan 2 järjestelmän (tarkoittaa 1. kriittisyysluokan ei-klusteroituja järjestelmiä) käytettävyys alittaa 98 %, aiheuttaa se 30 % aleneman seurantajakson palvelumaksuihin. Mikäli käytettävyys on välillä [98 %, 99,7 %] lasketaan alenema kaavalla: Alenema [jos käytettävyys alle 99,7 %] = 30 % x (99,7 % mitattu käytettävyys) / 1,7) 5.4 Palvelutyytyväisyys Sanktion kohde: Käyttäjäympäristön hallintapalvelut Palvelutyytyväisyys asteikolla 1-5 Sanktion yläraja 30 % Mikäli tavoite alittuu enintään 0,5 yksiköllä on Toimittajan Palvelupäällikkö velvollinen esittämään toimenpide-ehdotukset palvelutason saattamiseksi tavoitteen mukaiseksi. Mikäli alenema yli 0,5 yksikköä tavoitteeseen nähden, aiheutuu seurantajakson palvelumaksuihin alenema seuraavan mukaisesti:

12 Liite 6 12 (13) Alenema [jos kyselytulos alle 3,5] = 30 % x (3.5 mitattu käytettävyys) / 0,3) 5.5 Varmistettavaksi määriteltyjen tietojen palautus Sanktion kohde: Palvelinten hallintapalvelut Palautuksen onnistuminen Sanktion yläraja: 30 % Mikäli palautus ei onnistu 24h kuluessa palvelupyynnön vastaanottamisesta edellisen arkipäivän tilanteeseen, aiheutuu 30 % alennus palvelukokonaisuuden seurantajaksolla. 5.6 Toipumisen testaus ja toipumissuunnitelmien ylläpito Sanktion kohde: Palvelin- ja verkkoympäristön hallintapalvelut Valittujen järjestelmien (1-2) toipumistestaus vuosittain Sanktion yläraja: 30 % Mikäli suunnitelmaa ei ole laadittu tai toipumistestausraporttia ei ole esitetty jokaisen vuoden huhtikuun loppuun mennessä, aiheutuu 30% alennus palvelukokonaisuuden seurantajaksolla. 5.7 Palvelinten valvonta ja hallinta Laitehuolto Sanktion kohde: Laitehuoltopalvelut Palvelimen huollon aloitus Sanktion yläraja: 30 % Mikäli kriittisiä sovelluksia palvelevien järjestelmien osalta vakaviin häiriötilanteisiin ei vastata kateajan puitteissa viimeistään puoli tuntia vian ilmoittamisesta tai kriittisien järjestelmien osalta huolto ei ala 4h vian ilmoittamisesta aiheutuu 30 % alennus palvelukokonaisuuden seurantajaksolta. Valvonnan eskalointi Sanktion kohde: Valvontapalvelut Palvelimen huollon aloitus Sanktion yläraja: 30 % Valvottavana oleviin palvelimiin ja palveluihin liittyvät häiriötilanteet on vahvistetusti eskaloitava valvonnasta asiantuntijoille alle 30 minuutissa laajennettuna virka-aikana. Ellei vahvistettua eskalointia ole tapahtunut 30 minuutissa aiheutuu seurantajakson palvelumaksuihin 15 % alenema ja ellei 60 minuutissa, aiheutuu 30 % alenema (välillä interpoloiden).

13 Liite 6 13 (13) Mikäli asiantuntijaa tai tiedossa olevia varahenkilöitä ei ole todennettavista yrityksistä huolimatta kuitenkaan tavoitettu eikä vahvistusta tavoitettavuussyistä voida saada, ei sanktioita aseteta. 5.8 Tekesin tietohallintopalveluiden oma työ palvelutason ylläpitämiseksi Mikäli tietotekniikkapalvelut tietohallintopalvelu joutuu palvelutason säilyttämiseksi tekemään tai teettämään muilla toimittajalle kuuluvia töitä joko toimittajan pyytämänä palveluna tai palvelun selvästi vaarantuessa, hyvitetään asiakasta sanktioluontoisella kompensaatiolla. Kompensaation yksikköhintana käytetään toimittajan yksikköhintoja.

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

8.) palvelun käytöt, jotka vievät yli minuutin (60 sekuntia) prosessointiaikaa. 11.) palvelun käytöt, jossa kyselyitä (HTTP) kirjataan yli 500 000

8.) palvelun käytöt, jotka vievät yli minuutin (60 sekuntia) prosessointiaikaa. 11.) palvelun käytöt, jossa kyselyitä (HTTP) kirjataan yli 500 000 YLEISET EHDOT Yleistä 1.1 Sopimuksen soveltamisala Näitä ehtoja sovelletaan Tmi Suncomet (jäljempänä palveluntarjoaja) asiakkaalle toimittamiin palveluihin. Näitä ehtoja sovelletaan, ellei asiakkaan ja

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

ISO 9001 Laatukäsikirja

ISO 9001 Laatukäsikirja 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 ALKUSANAT 2 1. PERUSTIEDOT 1.1 Laatupolitiikka ja tavoitteet 3 1.2 Laatuvastuut 4 1.3 Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2. YLLÄPITO 2.1 Palaute 6 2.2 Laadun varmistus ja laatuarvioinnit

Lisätiedot

HP Proactive 24 -palvelu

HP Proactive 24 -palvelu HP Proactive 24 - HP:n t Palvelun kuvaus HP Proactive 24 (P24) -ssa on integroitu laitteisto- ja ohjelmistotukiratkaisu, joka yhdistää teknisen tietouden ennaltaehkäisevään un, joka kattaa koko IT-ympäristön.

Lisätiedot

Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus

Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Tietoliikenneyhteydet 1 (36) Liittymismallit KanTa-palveluihin LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 KunTo Tietoliikenneyhteydet

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon YHTEYSTIEDOT Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tarja Huttunen Asumispalvelujen päällikkö PL 4 (Pohjolankatu 21), 74101 IISALMI Puh.

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163 teerien asettamisesta vastuussa ensisijaisesti on toiminnan harjoittaja, kuten sairaala, terveyskeskus, yksityinen toiminnanharjoittaja. Potilaan hoito muodostuu usein hoitoketjusta, jossa hoitoon osallistuu

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten, laitosten

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot